MĠKROHAVZA PLANLAMA DĠSPOZĠSYONU

Tam metin

(1)

1

MĠKROHAVZA PLANLAMA DĠSPOZĠSYONU

Orman Genel Müdürlüğü

Toprak Muhafaza ve Havza Islahı Dairesi BaĢkanlığı

Mart 2013

(2)

MĠKROHAVZA PLANLAMA DĠSPOZĠSYONU

Orman Genel Müdürlüğü

Toprak Muhafaza ve Havza Islahı Dairesi BaĢkanlığı

Mart 2013

(3)
(4)

1)GİRİŞ 2

2)PLANIN AMACI VE KAPSAMI 2

3)YÖNETİCİ ÖZETİ 2

4)MİKROHAVZANIN SEÇİLME NEDENLERİ 3

3 3 3 4.4.Farklı Faaliyetlerin Uygulanması İçin İmkanların Olup Olmadığının Belirlenmesi 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 7)MİKROHAVZADA BELİRLENEN FAALİYETLERE GÖRE

7

8)PROJE BÜTÇESİNİN BELİRLENMESİ VE İŞ TAKVİMİ 8-9

10 11 Ek-1 Köy Tanıtım Kartı

5.5.Sosyo-Ekonomik Durum

Ek-5 Mikrohavzayı Tanıtacak Fotoğraflar 6.2.2.Mera Faaliyetleri Açısından Problemler

10)PLAN EKLERİ

Ek-2 MH’nın Arazi Kullanım Durumu Haritası Ek-3 Toprak Haritası

Ek-4 Yapılacak İşler Haritası 9)ONAY SAYFASI

6.2.4.Sosyo-Ekonomik Açıdan Problemler 6.2.5.Eğitim Problemleri

MALİYETLERİNİN BELİRLENMESİ

6.2.3.Geçim Şartlarının İyileştirilmesi Açısından Problemler 6)MİKROHAVZADA PROBLEMLERİN TESPİTİ

6.1.Yerel Halk Gözüyle Problemler (SOR-SAP-ÇÖZ’de Belirlenen Öncelikler) 6.2.Teknik Eleman Gözüyle Problemler

6.2.1.Ormancılık Faaliyetleri Açısından Problemler İÇİNDEKİLER

5.6.Eğitim Durumu 4.2.Katılımcılık

4.3.Gelir Getirici Faaliyetler 5)MİKRO HAVZA TANITIMI

5.1.Mikrohavzada Nüfusun Köylere Dağılımı 5.2.Topografik Yapı ve İklim Özellikleri

4.1.Orman, Mera ve Tarımsal Kaynaklarda Bozulumun Derecesi

5.3.Arazi Kullanım Durumu

5.3.1.Orman Alanlarında Arazi Kullanım Durumu 5.3.2.Mera Alanlarında Arazi Kullanım Durumu 5.4.Gelir Getirici Faaliyetler Açısından Durum

(5)

2 ĠÇĠNDEKĠLER

Bu bölümde planın konu başlıklarının sayfa numaralarına göre dökümü yapılır.

1)GĠRĠġ

Mikrohavza (MH) planlama çalışmaları; Doğal Kaynak Yönetiminin ön koşullarından biridir.

Özellikle ülkemizin içinde bulunduğu şartlar dikkate alındığında genelde zor sayılabilen ormancılık çalışmalarındandır.

Havza Bazlı Doğal Kaynak Yönetiminde kullanılmak üzere yapılmış bir plan, sevk ve idare faaliyetleri arasında sayılıp yararlı olabilmesi için oldukça dikkatli hazırlanmalıdır. Bu nedenle bir MH planı hazırlanırken amaçlar kesin ve net olarak belirtilmeli, dayandığı veri ve bilgiler kullanılabilir aynı zamanda güvenilir olmalıdır. Plan önerileri açık, ekonomik tedbirleri içermeli, yapılacak işler ve zamansal önemi özenli bir şekilde koordine edilmelidir.

Ülkemiz Ormancılığında yaygınlaşmasını umduğumuz Havza Bazlı Doğal Kaynak Yönetimi çalışmalarının çok yönlü önlemler biçiminde planlanması bir devlet politikası olarak kabul edilerek uygulamalara ivedilikle geçilmelidir.

2)PLANIN AMACI VE KAPSAMI

Planın genel amacı doğal kaynakların (orman-su-toprak) korunması, rehabilitasyonu ve sürdürülebilir yönetiminin sağlanması ve bu genel amaca yönelik faaliyetlerden etkilenen kırsal kesimde yaşayanların geçim şartlarının iyileştirilmesi olmakla birlikte; bu bölümde, planlama alanının özellikleri dikkate alınarak planın amaçları, bu amaçlara ulaşmak için gerçekleştirilecek faaliyetler, planın uygulama alanı, toplam maliyet ve uygulama birimleri belirtilir.

3)YÖNETĠCĠ ÖZETĠ

MH’nın Yeri ve Bağlı Olduğu Bölge Müdürlüğü Adı:

MH’nın Büyüklüğü:

MH Planının Süresi:

MH Planının Hazırlanmasında İşbirliğinde Bulunulan Daire Başkanlıkları ve Kurumlar:

MH’nın Doğal Kaynak Varlığı ve Bu Kaynakların Genel Durumu:

MH Planı’nın Amaçları, Faaliyetler ve Faaliyetlerin Maliyetleri:

Yukarıda belirtilen ana başlıklar çerçevesinde özet bilgi verilir.

(6)

3 4)MĠKROHAVZANIN SEÇĠLME NEDENLERĠ

Bu bölümde aşağıda belirtilen ana başlıklar çerçevesinde seçilme nedenleri hakkında genel bilgiler verilir. MH puanlama çizelgesi ve öncelik listesi doldurulur (Çizelge 1-Çizelge 2, puanlama yapılırken seçim kriterlerine 1’den 5’e kadar puan verilerek toplamda en çok puan alan MH çalışılmak üzere seçilir).

4.1.Orman, Mera ve Tarımsal Kaynaklarda Bozulumun Derecesi:

Bu bölümde, MH’nın neden öncelikli olarak seçildiği, doğal kaynak bozulmasının (orman, mera ve tarım alanlarında) nedenlerinden bahsedilir. MH’da tahribata uğramış ancak iyileştirilebilir doğal kaynakların varlığı ve MH’nın kırsal yapısı vurgulanarak doğal kaynak aşınımının devam etmekte olup olmadığı belirtilir. Buna bağlı olarak ormancılık faaliyetlerinin koordinesi öncelikli olacak şekilde MH’da birlikte çalışılabilecek kurum ve kuruluşların olup olmadığı konu edilir.

4.2.Katılımcılık:

MH sınırları içinde yaşayan köylülerle planlamaya başlamadan önce ilk temasın nasıl yapıldığı, köy toplantılarının sayısı, toplantılara katılan köylülerin sayısı ve toplantı tarihleri ile yapılan görüşmelerde projeye köylülerin verdiği destekten ve katılımından bahsedilir.

Proje uygulanmasını istemeyen köy/köyler MH planlama çalışmalarına dahil edilmez.

4.3.Gelir Getirici Faaliyetler:

Kırsal fakirliğin durumu kısaca özetlenerek gelir getirecek faaliyetlerin potansiyeli konusunda bilgi verilir.

4.4.Farklı Faaliyetlerin Uygulanması Ġçin Ġmkanların Olup Olmadığının Belirlenmesi:

MH’da doğal kaynak bozunumunun önlenmesi faaliyetleri ve gelir getirici faaliyetler dışında yapılabilecek farklı uygulamalar hakkında varsa bilgi verilir.

Çizelge 1:MH Puanlama Tablosu Seçim Kriterleri

MH-1 MH-2 MH-3 MH-4 MH-5

Toplam Puan

Çizelge 2:Öncelik Listesi

MH Adı Toplam Puan Öncelik Sırası

MH-1 MH-2

. . . .

(7)

4 5)MĠKROHAVZA TANITIMI

5.1.MH’da Nüfusun Köylere Dağılımı

MH içerisinde yer alan köyler ve toplam nüfusları, proje uygulamasını kabul edip etmedikleri belirtilir.

5.2.Topografik Yapı ve Ġklim Özellikleri

MH’nın topografik yapısı ve iklim özellikleri genel olarak tanıtılır (Yükseltileri, belli tepe ve dereleri eğim durumu, bakısı, jeolojik yapı ve toprak özellikleri MH’nın yer aldığı iklim bölgesi, iklim değerini yansıtan meteoroloji istasyonu iklim verileri vb).

5.3.Arazi Kullanım Durumu

Arazi Kullanımı ile ilgili olarak “Mevcut Durum Bilgisi” ve “Kullanım Potansiyeli” hakkında bilgi verilir.

5.3.1.Orman Alanlarında Arazi Kullanım Durumu

Verimli ve bozuk ormanların aşınma durumuna ilişkin genel bilgiler verilir. Orman kadastro durumu belirtilir.

Amenajman planının kullanımda olduğu yıllar ile orman alanlarının varlığından bahsedilir.

Arazide yapılan etütler, plan verileri ve bugünkü kullanım arasında tespit edilen farklılıklar yazılır.

Orman kaynaklarındaki tahribat ve bu alanlardaki erozyonun şiddeti belirtilir.

Mikrohavza alanında kadastro çalışmalarının yapılıp yapılmadığı tespit edilir (tapu- orman). Varsa tapu sınırları ilgili haritalara işlenir.

Mevcut ağaç türleri, ekonomik özellikleri ve yapılacak ağaçlandırmalarda kullanılacak türler ile tercih sebepleri detaylandırılır.

MH’da uygulama yapılacak alanların toplam alanı ile erozyon dereceleri (yok veya çok hafif, orta derecede, şiddetli, çok şiddetli), oyuntu erozyonu, kayma, heyelan ve şiddeti belirtilir.

Köyler itibari ile; verimli orman, bozuk orman, orman toprağı sahası, enerji ormanı tesisi yapılmış alanlar, ağaçlandırılmış alanlar, yerleşim alanları, tarımsal alanlar, mera alanı, göl, bataklık, kayalık vb alanlar hektar bazında MH’nın genel alanını içerecek şekilde dökümü yapılır.

MH’daki verimli orman alanı tespit edilir.

MH’da teknik yönden çalışılamayacak alanların tespiti yapılır.

5.3.2.Mera Alanlarında Arazi Kullanım Durumu

MH’daki meralardan yararlanan köylerin dağılımı yeterliliği belirtilir.

Mevcut meraların tescilli olup olmadığı, tescilli değil ise ne gibi bir çalışma yapıldığı, Mevcut meraların taşıma kapasiteleri, botanik kompozisyonu ve verimliliği konularında bilgi verilir.

Mevcut durumda otlatılan hayvan sayısı (büyükbaş-küçükbaş) ve cinsleri yazılır.

Mevcut durumu itibari ile otlatma kapasitesi, yenilebilir yem bitkisi türleri belirtilir.

(8)

5

Yem bitkisi üretimi olup olmadığı, yem bitkisi üretimi ile ahır hayvancılığının teşviki ve meralar üzerindeki baskının azaltılması gibi etkenler yazılır.

Meralardaki mevcut tesisler (ihata, gölgelik, sıvat, kaşınma kazığı vs.) belirtilir.

Meralara ulaşım, yolların yeterliliği, kalitesi ve meraların köylere uzaklığı konularında bilgi verilir.

MH içinde yeralan köylerde orman içi mera varlığı olup olmadığı varsa bu meraların yeterli olup olmadığının tespiti yapılır.

MH köylerinde yaylaların olup olmadığı tespit edilir.

Köylerdeki mera bitki örtüsünün niteliği, otlatma kapasitesi ve mevcut sorunların çözüm önerilerine kısaca değinilir.

5.4.Gelir Getirici Faaliyetler Açısından Durum

Tarım alanlarının büyüklüğü, arazilerin topografik yapısı belirtilir.

Sulu, kuru ve marjinal tarım alanlarının miktarı belirtilir.

Üretimde kullanılan türler, üretim düzeni pazar durumları belirtilir.

Kimyasal ilaç ve gübre kullanımı konusunda kısaca bilgi verilir.

Toprak işleme teknikleri, yanlışlar, yapılması gerekenler, toprak işlemede kullanılan aletler ve toprak işlemede mekanizasyon ile üretim deseni yanlışlığından kaynaklanan toprak erozyonu belirtilir.

Köylerdeki arı kolonilerinin tespiti yapılarak miktarı belirtilir.

MH köylerinde büyük/küçük baş hayvancılık ile ilgili bilgi verilir.

Odun Dışı Orman Ürünleri ile ilgili faaliyetler konusunda bilgi verilir.

ORKÖY ile ilgili faaliyetler konusunda bilgi verilir.

Sulama Alt Yapısı ile ilgili bilgi verilir.

5.5. Sosyo-Ekonomik Durum

MH’da yaşayanların genel ekonomik durumları hakkında bilgi verilerek, sorunlar, göç alma- verme durumu belirtilir. Köylerdeki toplam hane sayısı, tarımsal faaliyetlerin ve tarım dışı faaliyetlerin aile gelirine katkısı belirtilir. Gelirinin %50’sinden fazlasını bitkisel üretim veya hayvancılıktan sağlayan aile sayısı ile her ikisinden de gelir sağlayan aile sayısı tespit edilerek köy tanıtım kartına işlenir (Ek-1:Köy Tanıtım Kartı, planın sonunda yer alacak).

5.6. Eğitim Durumu

MH köylerindeki kadın ve erkek nüfusun okur/yazar oranları % olarak köy tanıtım kartına işlenmelidir (Ek-1).

6) MĠKROHAVZADA PROBLEMLERĠN TESPĠTĠ

6.1. Yerel Halk Gözüyle Problemler (SOR-SAP-ÇÖZ’de Belirlenen Öncelikler)

MH’da yaşayan yerel halk gözüyle Sorunların Saptanması ve Çözümlenmesi (SOR-SAP- ÇÖZ) olarak isimlendirilen yöntem ile belirlenmektedir. Köy Tanıtım Kartlarının Düzenlenmesi: MH içinde yer alan köylerin genel bilgilerinin verildiği köy tanıtım kartları düzenlenerek MH planına eklenir (Ek-1).

(9)

6

Bu bölümde genel olarak MH’da yapılacak olan çalışmalar konusunda yörede yaşayan insanların nasıl bilgilendirildikleri, ne gibi eğitimlerin/toplantıların yapıldığı, eğitimlerin/toplantıların yapıldığı tarihlerin bilgisi verilir. MH’da bulunan her bir köyde eğitimlere/toplantılara katılan kişilerin sayısı (kadın-erkek) ve eğitim/toplantı sonucu ortaya çıkan istekler belirtilir Çizelge 3 doldurulur.

Çizelge 3: MH Köylerinde Yapılan Eğitim/Toplantıların Profili

6.2. Teknik Eleman Gözüyle Problemler

6.2.1.Ormancılık Faaliyetleri Açısından Problemler

Orman alanlarında yasa dışı faydalanmanın olup olmadığı, MH köylerinde odunun yakacak olarak kullanılıp kullanılmadığı ve kullanılıyor ise nasıl temin edildiği orman alanlarının kadastro çalışmalarının yapılıp yapılmadığı belirlenir. Varsa ormancılık faaliyetleri açısından başka tespit edilen hususlardan bahsedilir.

6.2.2.Mera Faaliyetleri Açısından Problemler

Orman alanlarında izinsiz otlatma yapılıp yapılmadığı belirlenmelidir. Kaç köy tarafından orman içi meraların kullanıldığı, ortak kullanımdan doğan sorunlar, varsa sınır anlaşmazlıklarının durumu, hayvan baskısının meralarda oluşturduğu boyutlar, otlatma planlamasının durumu, bitki örtüsünün tahribat durumu (tür kaybı), alt yapı ve kadastro sorunlarından bahsedilir. Mera dışında hayvanların nerelerde ve ne şekilde otlatıldığı belirlenmelidir.

6.2.3.Geçim ġartlarının ĠyileĢtirilmesi Açısından Problemler

Tarımsal Faaliyetler açısından problemler, sulama alt yapısı ile ilgili faaliyetler, hayvancılık ve arıcılık faaliyetleri, odun dışı orman ürünleri açısından, ORKÖY faaliyetleri vb problemlerden bahsedilir.

6.2.4.Sosyo-Ekonomik Açıdan Problemler

Sosyo-ekonomik açıdan problemler hakkında bilgi verilir.

6.2.5.Eğitim Problemleri

Varsa eğitim problemlerinden bahsedilir.

MH’da tespit edilen problemlere göre Faaliyetler Tablosu (Çizelge 4) doldurulur.

Köy Adı Eğitimin/Toplantının Katılımcı Sayısı

Türü Sayısı

TOPLAM

(10)

7 Çizelge 4: Faaliyetler Tablosu

7)MĠKROHAVZADA BELĠRLENEN FAALĠYETLERE GÖRE MALĠYETLERĠN BELĠRLENMESĠ

MH’da faaliyet başlıklarına göre problemlerin çözümüne yönelik tedbirlerden bahsedilerek maliyetlerin belirlenmesi amacıyla ilgili çizelgeler doldurulacak (Çizelge 5-Çizelge 6).

Çizelge 5: Köylere Göre Maliyet Planı

Çizelge 6: Ġlgili Daire BaĢkanlıklarına Göre Maliyet Planı Sıra

No Faaliyetin Türü Birimi Miktarı 1

2 . . .

KÖY ADI

Sıra

No Faaliyetin Türü Birimi Birim Fiyatı

(TL) Miktarı TUTARI (TL) 1

2 . . .

TOPLAM

… …DAĠRE BAġKANLIĞI Sıra

No Faaliyetin Türü Birimi Birim Fiyatı

(TL) Miktarı TUTARI (TL) 1

2 . . .

TOPLAM

(11)

8

8) PROJE BÜTÇESĠNĠN BELĠRLENMESĠ VE Ġġ TAKVĠMĠ

Projenin Genel Bütçesinin belirlenmesi amacıyla yapılacak faaliyetin/işin türüne göre planın Bütçe Çizelgesi, yıllara ve daire başkanlıklarına göre hazırlanacak olan İş Planı Çizelgesi doldurulur. (Çizelge 7-Çizelge 8-Çizelge 9). (Erozyon kontrol, sel kontrol, rehabilitasyon, çığ kontrolü faaliyetleri ile ilgili çalışmalarda ilk 3 yıl için tesis ve diğer 3 yıl için ise bakım öngörülmektedir. Diğer faaliyet türleri için 5 yıl olarak planlama yapılacaktır.).

Çizelge 7: Mikrohavza Planının Bütçesi Sıra

No

Yapılacak ĠĢin

Türü Birimi Birim Fiyatı

(TL) Miktarı TUTARI

(TL) 1

2 . . .

TOPLAM BÜTÇE

(12)

9 Çizelge 8: Yıllara Göre İş Planı

Faaliyet Adı

Birimi

Birim Fiyatı TL

I.YIL II.YIL III.YIL IV.YIL V.YIL VI.YIL TOPLAM

Miktarı Tutarı

(TL) Miktarı Tutarı

(TL) Miktarı Tutarı

(TL) Miktarı Tutarı

(TL) Miktarı Tutarı

(TL) Miktarı Tutarı

(TL) Miktarı Tutarı (TL)

TOPLAM BÜTÇE

Çizelge 9: Daire Başkanlıklarına Göre İş Planı

….Daire Başkanlığı

Faaliyet Adı

Birimi

Birim Fiyatı TL

I.YIL II.YIL III.YIL IV.YIL V.YIL VI.YIL TOPLAM

Miktarı Tutarı

(TL) Miktarı Tutarı

(TL) Miktarı Tutarı

(TL) Miktarı Tutarı

(TL) Miktarı Tutarı

(TL) Miktarı Tutarı

(TL) Miktarı Tutarı (TL)

TOPLAM BÜTÇE

(13)

10

9) ONAY SAYFASI

.……… ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

……….…. MĠKRO HAVZASI

ĠĢe BaĢlama Tarihi : …/…/…

Projeyi Düzenleyenler :Mühendis, Başmühendis, İşletme şefi, Ağaçlandırma şefi vb.

Kontrol EdilmiĢtir :İşletme Müdürü

:MH Planında Belirtilen Faaliyetlerle İlgili Şube Müdürlerine imza açılır.

Uygundur :Orman Bölge Müdürü

ONAY

Faaliyetleri olan ilgili Daire Başkanlarına imza açılır.

(Toprak Muhafaza ve Havza Islahı Dai. Bşk.,ORKÖY Dai.Bşk.,ODOÜ Dai.Bşk.,Silvikültür Dai.Bşk. vb)

Uygun GörüĢle Arz.

Genel Müdür Yardımcısı

…/…/…

Genel Müdür

…/…/…

(14)

11

10)PLAN EKLERĠ:

Ek-1. Köy Tanıtım Kartı

Ek-2.MH’nin Arazi Kullanım Durumu Haritası Ek-3.Toprak Haritası

Ek-4.Yapılacak ĠĢler Haritası

 Erozyon Kontrol Sahaları,

 Eğimli Tarım Arazilerinde Erozyon Tedbirlerinin Alınacağı Alanlar,

 Ağaçlandırma Sahaları,

 Mera Islahı Sahaları,

 Rehabilitasyon Sahaları alansal olarak işlenecek olup Tarımsal Faaliyetler haritalara bilgi olarak işlenecek.

Ek-5.MH’yi Tanıtacak Fotoğraflar

(15)

Ek 1: Köy Tanıtım Kartı

KÖY TANITIM KARTI Köyün Adı :

Sınırları : Alanı : Nüfusu : Hane Sayısı : Muhtar : Azaları : COĞRAFYASI

Köy alanı göz önünde bulundurularak;

Kullanılabilir arazi Dekar Köy arazisine Oranı %

Hangi ürünleri ekiliyor?

Ekilmiyorsa neden?Neler ekilebilir?

a-Sulu tarım

yapılan/yapılabilir arazi

b- Kuru tarım

yapılan/yapılabilir arazi

Kullanılamayan arazi Var/ Yok Dekar Köy arazisine Oranı %

Durum

a-Mera alanı

Mera Islahı yapılmıĢ mı?

Kullanılıyor mu?

b- Ormanlık alan

(16)

Maden sahası mevcudiyeti

Maden sahası var mı? ...

Varsa hangi maden(ler) ? ...

Lisanslı mı? ...

İşletim ruhsatı var mı? ...

Doğal Afetler ile ilgili bilgiler Doğal Afet Var/Yok Yılda kaç

defa?

Hangi Aylarda?

Açıklama

Heyelan Sel Çığ Diğer

...

Sel, taşkınlar ve çığın etkinliği

...

...

...

Erozyon kontrolüne yönelik çalışmalar var mı?(OBMnden öğrenilebilir)

...

...

Açık ve kapalı kuyu adedi ...

(17)

SOSYAL YÖNÜ Hane Sayısı

Hane Sayısı Nüfus

Yaz Yaz

KıĢ KıĢ

Toplam Toplam

TÜĠK Nüfus Verisi

Sayı %

Kadın Erkek Toplam

Köyden kente göç durumu

Köyden hangi şehirlere göç ediliyor? ...

Göç etme nedenleri ...

Köylünün sahip olduğu genç işgücü potansiyeli ve iş durumu Köyde genç var mı?...

Ne iş yapıyorlar? ...

Köy halkının köy hizmetlerine olan katılım derecesi

Köy hizmetleri ile yapılan çalışmalar var mı? ...

Varsa Neler? ...

Kadınların katılım durumu

...

...

Köyün ileri gelenleri ve etkinliği

...

...

(18)

Köyde varolan anlaşmazlıklar

...

Köyün alt yapısı

Var Yetersiz Yok

Yol durumu □ Stabilize

□ Toprak

□Çakıl

□Asfalt Foseptik

Kanalizayon Çöp Toplama Sistemi

□Belediye topluyor

□ Muhtarlık topluyor

□ Yakılıyor

□ Gömülüyor

□ Akarsuya atılıyor

□ Toplanmıyor

Elektrik Hizmeti □ Sık sık kesiliyor

□ Ara sıra kesiliyor

□ Sık sık kesiliyor

□ Voltaj düşüklüğü Musluk Suyu □ Şebeke Suyu

□ Kuyu Suyu

□ Ortak Kuyu

□ Hanelere ait kuyular

□ Yerel Kaynak(nehir, göl vs)

Musluk Suyu ġebekesi

□ Pompalı Depo

□ Cazibeli Depo

□ Hanelere ait kuyular

□Ara ara kesiliyor

□ Sık sık kesiliyor

Ev Telefonu □ Her hanede var

□ Köyün yarısında var

□Yarısından az

□çok az Cep Telefonu

Kapsamı Kaç kiĢinin cep telefonu var?

□ Herkesin

□ Yarı yarıya

□ Yarısından az Ġnternet var mı?

Su

tesisi(hayvancılık, tarımsal üretim)

(19)

KÖYDEN KENTE OLAN ULAġIM

Toplu taşıma var mı? ...

Yoksa ulaşım nasıl sağlanıyor? ...

...

Yollar kapanıyor mu? ...

...

Kapanıyorsa neden?...

...

Ne zaman kapanıyor?...

...

...

Yollar kapanınca ulaşım nasıl sağlanıyor?...

...

Köydeki sosyal faaliyetler

Festival yapılıyor mu? ...

Düğün, cenaze dışında bir araya gelinerek yapılan aktiviteler var mı? ...

...

...

(20)

EKONOMĠK YÖNÜ

Köyün gelir ve giderleri

Köyün ana geçim kaynağı ...

Köyün yan geçim kaynakları ...

Köyün giderleri neler? ...

Tarımsal Faaliyetlerin aile gelirlerine katkı oranı

Ürün % Aile

Sayısı

Tarım dıĢı faaliyetlerin aile gelirine katkı oranı

(21)

Gelirinin %50 den fazlasını bitkisel üretim, hayvancılıktan sağlayan aile sayısı belirlenmeli

Hane Sayısı Aile Sayısı

Bitkisel üretim

Hayvancılık

Arıcılık

Hane Sayısı Aile Sayısı Toprak Sahibi olan

Toprak sahibi olmayan Arazi kiralayan

Ortakçılık yapan

Hane Sayısı Aile Sayısı Tohum satın alan

Ġhtiyacını karĢılıyor mu?

Neden satın alıyor?

Hane Sayısı Aile Sayısı Gübre kullanan

Hangi gübreyi kullanıyor?

(22)

Tarım dıĢı diğer giderler (Köyün)

...

...

Gelir getirici faaliyet seçenekleri

...

...

...

...

...

Projeye iĢgücü olarak katılım derecesi

...

...

...

Aileler tarafından üretilen ürünler

...

...

...

Hane tüketimi için ...

...

Pazara yönelik ...

...

...

...

(23)

YağıĢların iyi gitmesi durumunda alınan ürün miktarı Tarım Ürün Verimlilikleri

Ürün Sezonda elde edilen Kg

YağıĢ artıĢı durumunda meydana gelebilecek aksaklıklar

...

...

...

...

...

Kooperatif ve Kredi Alma Durumu

Köyde kooperatif var mı? ...

Varsa çalışma alanı nedir?...

...

...

Koopreatif aktif mi?...

...

...

(24)

Tohum alet ve edavat durumu

Köyde tarımsal aletlerden hangileri mevcuttur?

Alet Edevat Sayı

Traktör Biçerdöver

Saban Pulluk Harman makinesi Havalı matkap Çapa makinesi Otomobil/araba Minibüs

Otobüs Kamyon Kamyonet

Merada otlatılan hayvan türleri ve yem durumu Hayvan Türleri

Yem durumu

(25)

Ahır hayvancılığı yapan çiftçiler ve elde ettikleri hayvansal ürünleri değerlendirme Ģekli

Açık Ahır ...

Kapalı Ahır ...

Ürünleri nasıl değerlendiriyorlar?

...

...

Kullandıkları yakacaklar

...

...

...

Hayvansal Ürünlerin Pazarlanması

...

...

...

...

...

...

Ormancılık Gelirleri (Orman Köylüsü, Odun DıĢı Ürünler)

...

...

...

...

(26)

EĞĠTĠM DURUMU

Eğitim durumu ve aksaklıklar Okur

Yazarlık Sayı %

Kadın Erkek Toplam

Köyde ilkokul var mı? □ Evet □ Hayır Evetse Kullanılıyor mu? □ Evet □Hayır Kaç dersliği var ? ...

Öğretmen Sayısı? ...

Köyde ilkokul yoksa ilkokul çağında olan çocuklar nerede okuyor?

□Taşımalı Eğitim ...

□Kendi imkanlarıyla en yakın okula gidiyorlar...

YaĢanan aksıklar nelerdir?

...

...

Ġlkokulun ihtiyaçları nelerdir?

...

...

Tarımsal eğitimden yararlanma

Herhangi bir tarımsal eğitime katılım oldu mu?

...

Hangi kurumun eğitimine katılım oldu? ...

...

Konu neydi? ...Süresi ?...

(27)

Eğitim nerede verildi? ...

Köyde uygulanan eğitim programları Köyde eğitim verildi mi? □ Evet □Hayır

Evetse hangi konuda? ...

Hangi kurum tarafından...

Ne zaman ? ...

SAĞLIK HĠZMETLERĠ

Sağlık hizmetlerinin varlığı ve gerçekleĢme derecesi

Sağlık hizmeti almak için en yakın nereye gidiliyor? ...

Gezici Sağlık Ekibi (Aile Hekimliği) uygulaması oluyor mu? ...

Ne sıklıkla geliyor ekip? ...

En yakın devlet hastanesi hangisi ? ...

Nasıl ulaşılıyor? ...

Kaç saatte? ...

NOTLAR:

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :