• Sonuç bulunamadı

İÇİNDEKİLER Sayfa Madde 1 - Amaç 29 Madde 2 - Kapsam 33 Madde 3 - Tanımlar 34 Madde 4 - Ayıplı Mal 40

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "İÇİNDEKİLER Sayfa Madde 1 - Amaç 29 Madde 2 - Kapsam 33 Madde 3 - Tanımlar 34 Madde 4 - Ayıplı Mal 40"

Copied!
11
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

İÇİNDEKİLER

Sayfa Tüketicinin Korunması Hakkındaki 4077 sayılı Kanunun Genel Gerekçesi 17 Tüketicinin Korunması Hakkındaki 4822 sayılı Kanunun Genel Gerekçesi 20

Madde 1 - Amaç 2 9

Açıklama 2 9

A. Tüketicinin Korunması 2 9

1. Tüketicinin Sağlığının ve Güvenliğinin Korunması 29 2. Tüketicinin Ekonomik Çıkarlarının Korunması 30

B. Tüketicinin Eğitimi 30 1. Tüketicinin Satıştan önceki eğitimi 31

2. Tüketicinin Satıştan sonraki eğitimi 32

Madde 2 - Kapsam 33 Açıklama 33 Madde 3 - Tanımlar 34

Açıklama 34 A. Yasaya göre Mal 35 B. Yasaya göre Tüketici 37 1. 3/e bendinde belirtilen tüketiciler 37

2. Sendikalar 38 3. Aparman yönetimi 38

4. Yabancı uyruklu kişiler 39 5. Tüketici sayılmayan esnaf toplulukları 39

Madde 4 - Ayıplı Mal 40

Açıklama 41 A. Ayıp Nedir? 43 1. Açık Ayıp 43 2. Gizli Ayıp 43 3. Hukuki Ayıp 44 4. Ekonomik Ayıp 44 5. Vaad Edilen Vasıfta Ayıp 45

B. Ayıbın İhbar Süresi 45 C. Malın Ayıplı Çıkması Halinde Tüketiciye Tanınan Seçimlik Hakları 46

1. Ödediği Bedelin Geri Alınması-Malın ladesi 46

2. Malın Misli (Aynı) ile Değiştirilmesi 46 a. İcra İflas Kanunu Madde 24 Göre Değer Tespiti 47

(2)

Sayfa

b. Katma Değer Vergisinin Geri Alınması 47 c. Taksitli Satışlarda Katma Değer Vergisinin Geri Alınması 48

d. Kapıdan Satışlar 49 3. Ayıp Kadar Bedelden İndirim Yapılması İstemi 49

4. Bedelsiz Onarım İstemi 50

D. Konut Nedir? 52 İkinci El Oto - İkini El Konut 54

E. Zaman Aşımı • 54

Hak Düşürücü Süre 55 F. Özürlü Ürün • 55

G. Güvenli Olmayan Mal • 56 H. Ayıplı Malın Neden Olduğu Zarardan Dolayı Sorumluluk 56

Sorumluluktan Kurtulma • 57

Madde 4/A - Ayıplı Hizmet 58

Açıklama 58 Madde 5 - Satıştan Kaçınma 60

Açıklama 60 Madde 6- Sözleşmelerdeki Haksız şartlar 61

Açıklama 61 Haksız Şart Yönetmeliğinin 5. Maddesine Göre Tüketici Yönünden

Geçersiz Olan Maddeler 63 Madde 6/A - Taksitle Satış 66

Açıklama 66 I. Taksitli Satış Sözleşmesinin Yazılı Olarak Yapılması Zorunluluğu 67

2. Taksitli Satış Sözleşmesinde Bulunması Gerekli Olan Maddeler 67

3. Borçlunun Temerrüde Düşmesinin Hukuki Sonuçlan 68

4. Örnek Satış Sözleşmesi 69 Madde 6/B Devre Tatil 72

Açıklama 72 A. İlgili Yönetmeliğe Göre 72

1. Devre tatilde- Süre-Dönem ve Yer 72 2. Devre Tatil Sözleşmesinde Bulunması Zorunlu Olan Hususlar 73

3. Cayma Hakkı 73 4. Sözleşmede Bulunması Gereken Şartların Eksikliği Halinde

Yapılması Gereken İşlemler 74 5. Sorumsuzluk Kaydı 75 6. Tanıtım Broşürü 75

(3)

B. Devre tatil Sözleşmelerinde Yer Alan RCI Nedir ? 75

1. Nasıl Üye Olunur 7 6

2. RCI de Renkler Ne Anlama Gelir 76 Madde 6/ C Paket Tur • • 7 7

Açıklama 7 7

A. İlgili Yönetmeliğe Göre 7 7 1. Paket Tur Sözleşmesi Nedir ? 77 2. Sözleşmede Bulunması Zorunlu Olan Şartlar 78

3. Fiyat Değişikliği 7 8

4. Sözleşmenin Devri 7 9

5. Seyahat Acentasının Sözleşmeyi Fesih Etmesi 79

6. Sorumluluk 7 9

7. Sorumsuzluk Kaydı 8 0

8. Bildirim 8 0

9. Tanıtım Broşürü • 8 0

Madde 7 - Kampanyalı Satışlar 82

Açıklama 8 3

A. İlgili Yönetmeliğe Göre 8 3

1. Kampanyalı Satış nedir 83

2. Sözleşme Zorunluluğu 8 3

3. Kampanyalı Satışa İlişkin İlan ve Reklamlar 84 4. Satıcının ve sağlayıcının Yükümlülüğü 1 84

B. Taksitli kampanyalı Satışlar 84 1. Bakanlık İznine Tabi Mallar 85

2. Cayma Hakkı 85 3. Kampanya Niteliğindeki Diğer Şartlar 86

Madde 8 - Kapıdan Satış 87

Açıklama 87

A. ilgili Yönetmeliğe Göre 8 8

1. Kapıdan Satış Nedir 88

2. İş Yeri Neye Denir 8 8

3. Sözleşmede Bulunması zorunlu Olan Şartlar 89 4. Cayma Hakkının Sözleşmede Bulunması Gereken Sayfa ve

Yazının Özelliği 8 9

B. Taksitli Kapıdan Satış Sözleşmesinde Bulunması Gereken Hususlar 89

1. Cayma Hakkının Kullanımı 90

2. Fiyat Katoloğu 91

3. Kapsam Dışı Satışlar (Kapıdan Satışa Tabi olmayan ürünler) 91

(4)

Savfa Madde 9- Kapıdan Satışlarda Satıcının ve Sağlayıcının Yükümlülüğü 93

Açıklama 93 Madde 9/A- Mesafeli Sözleşmeler ..95

Açıklama • 96

A. İlgili Yönetmeliğe Göre 96 1. Mesafeli Sözleşme Nedir ? 96 2. Mesafeli Satış Akdinden Önce 96 a. Tüketiciye Bildirilmesi Gereken Zorunlu Ön Bilgiler 96

b. Ön Bilgilerin Doğruluğunun Yazılı Olarak Kanıtlanması 96 3. Sözleşmede Bulunması Gereken Şartlar „ 97

4. Cayma Hakkı 97 5. Satıcının ve Sağlayıcının Yükümlülüğü 98

6. Geri Ödeme 99 7. Kapsam Dışı Satışlar (Mesafeli satış sözleşmesi kapsamına girmeyen) 99

Madde 10- Tüketici Kredisi. 100

Açıklama 101 A. İlgili Yönetmeliğe Göre 102

1. Tüketici Kredi Sözleşmesi Nedir? 102 2. Kredinin Erken Ödenmesi 103 a. Bir veya Birden Fazla Taksitin Vadesinden Önce Ödenmesi 104

b. Kredinin Tamamının Erken Ödenmesi 104

Madde 10/A Kredi Kartları 105

Açıklama 105 Madde 11- Süreli Yayınlar 107

Açıklama 108 1. Kültürel Amaçlı Yayın Nedir? 108

2. Kültürel Amaçlı Yayınlarda Kampanya Süresi 109

3. Kampanya Konusu Mal veya Hizmet 109 Madde 11/A Abonelik Sözleşmeleri „ 111

Açıklama 111 Madde 12- Fiyat Etiketi 113

Açıklama 113 A. İlgili Yönetmeliğe Göre 113

1. Amaç 113 2. Kapsam 114 3. Etiket Bulundurma Zorunluluğu 114

4. Etiket Zorunluluğu Bulunmayan Mallar 115

(5)

„ , . . v . 115 5. Etiketin Konuş Biçimi ve Yen

6. İndirimli Satışlar

Madde 13- Garanti Belgesi "

Açıklama

A. İlgili Yönetmeliğe Göre 2. Kapsam

3 Garanti Belgesi Düzenleme Zorunluluğu 1 < İ U

4. Garanti ve Tamir Süresi

5. Garanti Belgesinde Bulunması Zorunlu Olan Bilgiler 1 2 0

6. Ücretsiz Tamir Yükümlülüğü 1 2 1 7. Değiştirilen Ürünün Garanti Süresi 1 2 2 Madde 14- Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu • 1 2 3

Açıklama ^2 3

A. İlgili Yönetmeliğe Göre 1 2 3 1. Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu Nedir ? 1 2 3

2. Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu Düzenleme Zorunluluğu 123 3. Tanıtma ve Kullanma Kılavuzunda Bulunması Gereken Bilgiler 124 Madde 15- Satış Sonrası Hizmetler • 126

Açıklama 12 6

A. İlgili Yönetmeliğe Göre 1 2 6

1. Amaç 126

2. Servis İstasyonlarının Kuruluşu 1 2 7 3. Servis İstasyonlarının Sorumlulukları 127

4. Servis Fişi 128 5. Değişen Parçanın ladesi 129

6. Satıcının Sorumluluğu 129 Madde 16- Ticari Reklam ve İlanlar.... 130

Açıklama 130 A. İlgili Yönetmeliğe Göre 130

1. Amaç 130 2. Kapsam 130 3. Ticari Reklam ve İlanlarda ki Temel İlke ve Esaslar 131

4. Dürüstlük ve Doğruluk 132 5. Satışı Özendirici Reklamlar 133 6. Karşılaştırmalı Reklam 134 7. Ticari İtibardan Haksız Yararlanma 135

(6)

Sayfa

8. Çocuklara ve reşit Olmayan Gençlere Yönelik reklamlar 135

9. Çevreye İlişkin Reklamlar 137

10. Yükümlülük 137 Madde17 - Reklam Kurulu ...138

Açıklama 140 Madde 18 - Zararlı Tehlikeli Mal ve Hizmetler 141

Madde 19 - Mal ve Hizmet Denetimi 141 Madde 20 - Tüketicinin Eğitilmesi 141 Madde 21 - Tüketici Konseyi 142 Madde 22 - Tüketici Sorunları Hakem Heyeti 143

A. Açıklama 145 1. İlçe Tüketici Hakem Heyeti 145

2. İl Tüketici Hakem Heyeti 145 3. Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Tedbir Kararı Verebilir mi? 147

4. Tüketici Hakem Heyetine Başvuru Dilekçesinde Bulunması

Zorunlu Olan Bilgiler 148 5. Hakem Heyeti Kararlarının Tebliğ Yöntemi 149

B. Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Kararlarında Nelere Dikkat Etmeli ? ....151

1. Mevcut Uygulamadan Alınan Örnekler 153 2. Olması Gereken Hakem Heyeti Kararlarına Örnekler 153

3. Türlerine göre dava dilekçesi örneği 167

4. Tedbir kararı örneği 173 C. Hakem Heyetleri Hangi Konularda Karar Veremez 175

D. İlgili Yönetmeliğe Göre 176 1. Hakem Heyetlerinin Kuruluş ve Görev Alanı 176

2. Hakem Heyetlerine Başvuru 177 3. Toplantı Karar ve Yeter sayısı 178 4. Hakem Heyeti Kararlarının Kapsamı 179

5. Kararların Bildirimi 179 6. Kararların ilamı 179 Madde 23 - Tüketici Mahkemeleri 180

Açıklama • 181 1. Tüketici Mahkemesinin Kuruluş Nedeni 181 2. Tüketici Mahkemesinin Yargılama Yöntemi 182 3. Tüketici Mahkemesinde Kimler Dava Açabilir 183 4. Tüketici, Tüketici Mahkemesinde Dava Açtığında Hangi

Masrafları Karşılar 184 5. Tüketici Mahkemesinde Maddi ve Manevi Tazminat İstemi 184

(7)

6. Tüketici Mahkemesinde Uyarlama Davası 1j*5 7 Tüketici Mahkemesinde Karşılık Dava 1 8 6 8 Abonman Sözleşmesi, (Elektrik, Su, Doğalgaz, telefon) 186

9. Sigorta ve Taşıma Sözleşmesinde Tüketici Mahkemesi Görevli mı 187

10. Tüketici Mahkemesi kararlarında Temyiz Süresi 188 11. Tüketici Mahkemesinden Verilen kararlar Nasıl Kesinleşir ve

Tebliğe Çıkar 1 8 8

12. Kimler Harç Ödemez-Bu uygulamanın istisnası var mıdır? 189 13. Tüketici Mahkemesinde Hakem Heyeti Kararlarına İtiraz: 189 Madde 24 - Üretimin Satışın Durdurulması ve Malın Toplatılması 191

Açıklama

Malı Elinden Alınan Satıcı Hangi Mahkemede Dava Açar 192 Madde 24/A - Olduklarından Farklı Görünen Mallar 193

Açıklama 193 Madde 25 • Ceza Hükümleri 194

Açıklama 195 1. Sanayi ve Ticaret bakanlığının 25.12.2003 günlü 25327 Sayılı Resmi

Gazetede yayımlanan 2003/4 nolu tebliğ gereğince ceza Miktarları 196

Madde 26 - Cezalarda Yetki, İtiraz ve Zaman Aşımı 200

Madde 27 - Denetim 201 Madde 28 - Laboratuar 201 Madde 29 - Ödenek 202 Madde 30 - Diğer Hükümler 203 Madde 31 - Yönetmelik ve Düzenlemeler 203

Açıklama 203 Madde 32 - Kaldıran Hükümler 204

Madde 33-Yürürlük 204 Madde 34 - Yürütme 204

Madde 35-36 204 GEÇİCİ MADDE 1 205 1. Bu Madde ile İlgili Meclis Gerekçesi 205

2. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın 2003/2 nolu Genelgesi 207 3. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın 2003/3 nolu Tebliği 208 4. 2003/2 Nolu Genelgede Belirtilen B.K. 101. Maddesine Göre İçtihatla 210

A) USULE İLİŞKİN İÇTİHATLAR 212

1. Yetki İtirazı 212 2. İspat Külfeti 212

(8)

Savfa

3. Tanık Dinlenmesine İlişkin Usul Kuralı 214

4. Dahili Dava Edilen Kişi 214 5. İhbar ile Davaya Dahil Etme 215 6. Tebligat Suretiyle Davaya Dahil Etme 216

7. Tüketici Kredisinde Uyarlama 216 8. Tüketici Kredisinde Görevli Mahkeme 217

9. Tüketici Kredisinde İtirazın İptali-Görevli Mahkeme 217 10. Tüzel Kişi (A.Ş.-Ltd. Şti) tüketici Yasasından Yararlanamaz 218

11. Davadan Feragat 223 12. Yetkisizlik Kararı Maktu Harç 224

13. Ticari Nitelikli Kredi Sözleşmesi - Görevli Mahkeme 225 14. Yetkisizlik Kararına Karşı yetkili Mahkemeye Başvurma Süresi 225

15. Vekaletnamede Baro Pulunun Bulunmaması 226 16. Yetki İtirazı - Birden Fazla Yetkili Mahkemenin Gösterilmesi 226

17. İş Yerinde Patlayan Piknik Tüpünde Görevli Mahkeme. 227 B) MADDE 4 İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR ( KARAR ÖRNEKLERİ)... 231

1. Ayıplı Oto 233 2. Ayıplı Oto Lastiği • 254

3. İkinci El Oto Satışı 257 4. Ayıplı Koltuk Mobilya - Halı 259

5. Ayıplı Beyaz Eşya 265 6. Ayıplı Fotokopi Makinesi 267

7. Ayıplı Bilgisayar 277 8. Ayıplı TV 282 9. Ayıplı Ayakkabı 284 10. Ayıplı Cep Telefonu 290 MADDE 4/A İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR (KARAR ÖRNEKLERİ) 296

1. Maddi Manevi Tazminat - Hizmet Kusuru - Görevli Mahkeme 296

2. Elektrik Abonman Sözleşmesi 299 3. Yeni Kiracının Abonmanlık İstemi 301 4. Yeni Malikin Abonmanlık İstemi 303

5. Abonmanlığın Nakli 305 C) MADDE 5 İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR (KARAR ÖRNEKLERİ) 307

1. Gazete ve Ürün Satışı 307 2. Gazete Tarafından Düzenlenen TV Kampanyası, 311

D) MADDE 7 İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR (KARAR ÖRNEKLERİ)... 313

1. Kampanya Konusu Ürünün Verilmemesi 313

2. Kampanya Konusu Ürün Teslimi 315

(9)

E) MADDE 8 İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR (KARAR ÖRNEKLERİ) 317 1. Kapıdan Satış Yöntemi ile Yapılan Sözleşmelerin ve Satışların

İptaline İlişkin kararlar • 3 1 7 2. Kapıdan Satış Yöntemi ile Devre tatil Satışlarının iptaline

İlişkin Kararlar 3 1 9

F) MADDE 10 İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR (İLAMLAR) 356

1. Kredi Sözleşmesi - Kefilin Hakları 357 2. Müteselsil Kefalet - Kefalet Limitinin Bilinmesi Zorunluluğu 357

3. Kayıp ve Çalıntı Kredi Kartı 357 4. İtirazın İptali Görevli Mahkeme 358 5. Ticareti Nitelikli Genel Kredi Sözleşmesinde Görevli Mahkeme 358

6. Kredi Kartı Sözleşmesi Kefilin Sorumluluğu 359

* T E B L İ Ğ L E R *

!. Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 2002/7 Nolu Tebliği 361 II. Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 2003/4 nolu Tebliği 362 III. Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği 363

• Müşteri sözleşmeleri 364

• Güvence bedeli 364

• Sayacın ölçüm yapmaması veya yanlış ölçüm yapması 365

• Sayaçların kontrol edilmesi 366

• Müşteriye yeniden doğal gaz verilmesi368

• Müşteri sözleşmesinin sona ermesi 368

• Faturaya itiraz 370

• Eksik veya fazla faturalandırma 371

• Kaçak doğal gaz kullanımı 371

• Usulsüz doğal gaz kullanımı 371

• Kaçak ve usulsüz doğal gaz kullanımına ilişkin ortak hükümler 372

IV) Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı 373 V) 11/08/2002 tarihli ve 24843 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe gi­

ren Kaçak veya Usulsüz Doğal Gaz Kullanımı Durumunda Uygulanacak Usul ve Esaslar İletim Ve Dağıtım Bağlantı Bedellerinin Belirlenmesi Hakkında Tebliğ Elektrik Piyasası Düzenleme Kurumundan :

Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği 376

• Bir başka müşteri mülkiyetindeki tesisten faydalanma 382

• Bağlantı gücünde değişiklik yapılması 382

(10)

Savfa

• Kaçak elektrik enerjisi tüketimi 384

• Usulsüz elektrik enerjisi tüketimi 385

• Kaçak ve usulsüz elektrik enerjisi tüketimine yönelik ortak hükümler .386

• Sayaç kontrolü 387

• Sayacın doğru tüketim kaydetmemesi 387

• Elektrik enerjisi tüketim miktarının tespiti ve ödeme bildiriminde

bulunulması 389

• Hatalı bildirimde bulunulması 390

• Kesilmiş olan elektriğin yeniden bağlanması 391

• Güvence bedeli 391 VI) 21 /3/2003 tarih ve 122 sayılı Kurul Kararı Eki)Kaçak ve Usulsüz Elektrik

Enerjisi Kullanımı ile Güvence Bedellerinin Hesaplanması ve Güncelleştirilme-

sine İlişkin Usul ve Esaslar 397 VII) Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

Su, Elektrik, Havagazı Ve Doğalgaz Sayaçlarının Tamir Ve Ayar Ücretleri Tarifesi

Hakkında Tebliğ (2003/1-2 ) 403

* Y Ö N E T M E L İ K L E R

I) Ayıplı malın neden Olduğu zararlardan Sorumluluk Hakkında

Yönetmelik 407 II) Tüketici Sözleşmelerindeki Haksız Şartlar Hakkında Yönetmelik ...410

III) Devre Tatil Sözleşmeleri Uygulama Usul ve Esasları Hakkında

Yönetmelik 415 IV) Paket Tur Sözleşmeleri Uygulama Usul ve Esasları Hakkında

Yönetmelik 419 V) Kampanyalı Satışlara İlişkin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik424

VI) Kapıdan Satışlara İlişkin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında

Yönetmelik 430 VII) Mesafeli Sözleşmeli Uygulama Usul ve Esasları Hakkında

Yönetmelik 436 VIII) Tüketici Kredisinde Erken Ödeme İndirimi ve Kredinin Yıllık Maliyet

Oranını Hesaplama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 441

(11)

IX) Etiket, Tarife ve Fiyat Listeleri Yönetmeliği 446 X) Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik 451

XI) Tanıtma ve kullanma kılavuzu uygulama esaslarına dair yönetmelik

XII) Sanayi Mallarının Satış Sonrası Hizmetler Hakkında Yönetmelik....471 XIII) Ticari Reklam ve ilanlara ilişkin ilkeler ve uygulama esaslarına

dair yönetmelik 485 XIV) Reklam Kurulu yönetmeliği 494

XV) Tüketici Konseyi yönetmeliği 501 XVI) Tüketici Sorunları Hakem Heyeti yönetmeliği, 507

* K A N U N L A R *

I) Tüketicinin Korunması Hakkındaki 4077 Sayılı Kanunun Metni 516 II) Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması Ve Uygulanmasına

Dair Kanun (4703) 5 3 4

III) Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde

Kararname (560) 544 IV) Bilgi Edinme Hakkı Kanunu (4982 Sayılı Kanun) 556

V) Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik

Yapılmasına Dair Kanun 566 Telekomünikasyon (Gsm) Telefon Aboneliğine İlişkin Usul Ve

Esaslar Hakkındaki Yönetmelik 573 Özel Öğretim Kurumları Öğrenci Ücretleri Tahsil Ve Tespit

Yönetmeliği 576 Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyeti Kaldırılması

Sözleşmesi 581 Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı İl Müdürlükleri Listesi 587

Esnaf Sanatkarlar Odası Birliği Listesi 589

Referanslar

Benzer Belgeler

(1) Bu Program kapsamında yabancı dil eğitimi alarak yabancı dil seviyesini yükseltmek amacıyla gönderilecek öğretim elemanlarının adına yükseköğretim

(b) Ana, baba veya vasiyetle atanan vasi yerine, küçüğün şahsının ve malının veya onlardan birinin vasisi olarak başka bir kişiyi atayabilir ;.. (c)

(7) İhracatçının hesabına yurt dışından transfer edilen ihracat bedelinin İBKB düzenlenmeden başka bir hesaba transfer edilmesi veya efektif olarak alınması

a) Pil ürünleri Türk Standartlarında belirtilen şekilde, akümülatör ürünleri ise bu Yönetmelikte belirtilen şekilde etiketlenir ve işaretlenir. b) Uzun ömürlü ve

a) Kamu idaresinin hizmetinden yararlananların, kamu idaresi çalışanlarının, sivil toplum kuruluşlarının, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili diğer

MADDE 5 – (1) Piyasa ve şikâyet denetimleri sırasında alınan organik gübre numunelerinin analiz sonuçlarına itiraz edilmesi halinde; 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı

Koordinatör, ÖSYM Başkanlığı tarafından her yılın başında belirlenen sınav başvuru tarihlerini göz önünde tutarak Sınav Koordinatörlüğü üzerinden başvuru

Şirket, başta güneş olmak üzere her nevi kaynağa dayalı enerji ve yenilebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik enerjisi üretmek amacıyla kendisi ve/veya