• Sonuç bulunamadı

Mesanenin Primer Küçük Hücreli Karsinomu: Olgu Sunumu

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Mesanenin Primer Küçük Hücreli Karsinomu: Olgu Sunumu"

Copied!
4
0
0

Tam metin

(1)

147

Giriş

Küçük hücreli karsinom (KHK) en sık akciğerde ortaya çıkar ve bütün akciğer malignitelerinin %25’ini oluştu- rur. Bununla birlikte, KHK toraks dışından da kaynakla- nabilir. Primer toraks dışı KHK farinks, larinks, özefagus, mide, ince bağırsak, tükürük bezleri, pankreas, deri, meme, serviks, vajina, böbrekler, üreterler, prostat ve mesaneyi içeren farklı organlarda bildirilmiştir.[1] Eksra- pulmoner olarak en nadir olarak prostat ve mesanede görülür. Akciğer kaynaklı KHK gibi mesanenin KHK’si de biyolojik olarak saldırgandır. Genellikle ileri evrede

karşılaşılır ve invaziv ürotelyal (değişici epitel hücreli) kanserden daha hızlı ilerler. Mesanede ilk KHK vakası literatürde 1981 yılında Crammer ve ark.[2,3] tarafından bildirilmiştir.[5,16] Klinik semptomlar, yaş ve cinsiyet özellikleri mesanenin transizyonel hücreli kanserinde görülen özellikler gibidir. En sık rastlanan semptom hematüridir. Hastalığın seyri evreye bağlıdır ve tedavi için radikal cerrahi ve kemoterapi önerilmektedir. Ay- rıca radyoterapi, transüretral rezeksiyon da uygulana- bilen tedavilerdir.[4]

Mesanenin Primer Küçük Hücreli Karsinomu:

Olgu Sunumu

Primary Small Cell Carcinoma of the Bladder:

Case Report

Kemal EKİCİ,1 Alpaslan MAYADAĞLI,1 Akif TÜRK,2 Cihangir Ali ÇETİNEL,3 Mustafa BOZ,3 Ahmet SELİMOĞLU,3 Şermin KÖKTEN4

Özet

Mesanenin küçük hücreli karsinomu, yüksek sistemik metas- taz insidansı ile klinik olarak saldırgan bir davranış ile karak- terize nadir bir antitedir. Tüm primer mesane tümörlerinin yaklaşık %0.5 kadarını oluşturur. Mesanenin küçük hücreli kanseri tanısı alan 48 yaşındaki erkek olgu literatür bilgileri eşliğinde sunuldu.

Anahtar sözcükler: Küçük hücreli karsinom; mesane; tedavi.

Summary

Small cell carcinoma of the bladder is a rare entity characterized clinically by an aggressive behavior with a high incidence of systemic metastases. The frequency of small cell carcinomas in the urinary bladder is 0.5% of all bladder tumors. We present a case of a small cell carcinoma of the bladder in a 48-year-old man and a review of the literature.

Key words: Small cell carcinoma; bladder; treatment.

J Kartal TR 2012;23(3):147-150 doi: 10.5505/jkartaltr.2012.84755

OLGU SUNUMU CASE REPORT

1Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyasyon Onkolojisi Kliniği, İstanbul

2Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1. Üroloji Kliniği, İstanbul

3Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2. Üroloji Kliniği, İstanbul

4Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Bölümü, İstanbul

İletişim: Dr. Kemal Ekici.

Onat Sok., No: 32/6, Cevizli, Kartal, İstanbul Tel: 0 216 441 39 00 - 2031

Başvuru tarihi: 11.09.2011 Kabul tarihi: 19.01.2012 e-posta: drkemal06@hotmail.com

(2)

J Kartal TR 2012;23(3):147-150 doi: 10.5505/jkartaltr.2012.84755

Olgu Sunumu

Üç aydır hematüri ve arasıra dizüri şikayeti olan 48 yaşındaki erkek hasta medikal tedaviler görmüş fakat şikayetlerinde gerileme olmamış. Hastanemiz üroloji kliniğine başvuran hastanın direk üriner sistem gra- fisinde ve IVP’de mesane sol yarısında dolma defekti saptanmış. Maligniteden şüphelenilen hastaya toraks bilgisayarlı tomografisi (BT) ve tüm abdomen manye- tik rezonans (MR) görüntüleme çekilmiş.

Toraks BT’si normal ve tüm abdomen MR görüntüle- mede mesane sol anterior lateral duvarlar seviyesinde yerleşim gösteren ve tüm katmanları tutup, perivezi- kal bölgeye de uzanım gösteren, en kalın olduğu yer- de 65 mm çapa ulaşan mesane karsinomu ile uyumlu kitle saptandı (Şekil 1). Hastaya yapılan biyopsi sonu- cu mikroskobik olarak uniform, küçük, yuvarlak veya oval nükleuslu, dar sitoplazmalı ve solid büyüme pa- terni gösteren hücreler izlendi. Uygulanan immünhis-

148

Şekil 1. MR görüntülemede mesane sol anterior lateral du- varlar seviyesinde yerleşim gösteren kitlesel lezyon.

tokimyasal incelemede tümör hücreleri kromogranin ve sinaptofizin ile diffüz boyanırken, LCA ile boyanma olmadı. Olgu histopatolojik bulgular ve immünhisto-

Şekil 2. (a) Üretelyal epitelyum altında diffüz gelişen tümör infiltrasyonu (H-E x 100). (b) Mitotik aktivitesi yüksek tümörde, dar stoplazmalı tümör hücrelerinde yer yer ‘’tümör molding’’ görünümü (H-E x 400). (c) CD56x400, tümör hücrelerinde yaygın kuvvetli CD56 pozitifliği. (d) Sinaptofizinx400, tümör hücrelerinde sinaptofizin pozitifliği.

(a)

(c)

(b)

(d)

Renkli şekiller derginin online sayısında görülebilir (www.keahdergi.org)

(3)

Ekici ve ark. Mesanenin Primer Küçük Hücreli Karsinomu: Olgu Sunumu

149 kimyasal bulgular eşliğinde mesanenin küçük hücreli

kanseri tanısı aldı (Şekil 2a-d).

TUR-MT uygulanan hasta daha sonraki tedaviler için kliniğimize refere edildi. Hastaya çekilen PET-BT’de me- sane sol anterolateral alanda malignite uyumlu lezyon ve sol akciğer alt lob ile sağ hiler ve infrahiler alanda ön planda reaktif proçes düşünülen birkaç adet lenf nodu görüldü. Hasta etoposid-sisplatin kemoterapi rejimine alındı. İki kür kemoterapi uygulanan hastanın tedavisi devam etmektedir.

Tartışma

Mesanenin KHK’si biyolojik davranış, mikroskobik, yapısal ve immünohistokimyasal özellikleri açısından akciğerin KHK’sine benzer. Akciğer dışı KHK’ler en- der olarak mesaneden kaynaklanır ve tüm mesane malignitelerinin %0.48-1’ini oluşturur.[1] Mesanenin KHK’sinin histogenezi ve kökeni belirsizdir. Yaygın olan teoriye göre tümörün değişik kanser tiplerinin öncü- sü kabul edilen multipotent kök hücrelerden köken aldığı ileri sürülmüştür. Bu kök hücreler normal ve me- taplastik mesane mukozasında gösterilmiştir. Benzer farklılaşmamış hücreler değişici epitelin bazal hücre tabakasında da gösterilmiştir. Tümör hücreleri bazen nöroendokrin diferensiyasyon ile KHK’ye dönüşmek- tedir. Hastalar genellikle, büyük polipoid, ülserleşmiş ve derin invaziv tümörlere bağlı olarak makroskobik hematüri ile başvururlar. Erkek kadın oranı 9/1’dir. Ge- nel olarak 6.-7. dekadda görülür.[5,6]

Histolojik tanı genellikle hemotoksilen-eosin boyama ile konur. Elektron mikroskobunda hücrelerde nöro- sekretuvar tanecikler görülür; 2. nöron spesifik eno- laz (NSE), chromogranin ve synaptophysin ile enolaz (NSE), chromogranin ve synaptophysin ile tümörler gibi benzer görünen tümörlerden ayırmak için değer- lidir.[2,7] Akciğerin KHK’si ile diğer KHK’lerin biyolojik olarak aynı kökenden olduğuna inanılmaktadır.[8] Ak- ciğer KHK’si gibi mesane KHK’sinin de ilk tedavi seçe- neği sistemik kemoterapi olup cerrahi rezeksiyon tek başına küratif değildir.[9] Klinik olarak tanı anında bir kanıt olmasa dahi metastazlar mevcuttur.[10,11] Günü- müzde en iyi hastalıksız sağkalım için primer tümörün tamamen rezeksiyonunu takiben adjuvan kemoterapi önerilmektedir.

Cerrahiye ek olarak kemoterapi ile birlikte radyotera- pi denenmesine rağmen radikal sistektomi ve geniş- letilmiş lenfadenektomi veya transüretral rezeksiyon ile saldırgan kombine kemoterapi standart tedavi

seçeneğidir. Cerrahiye ek olarak kemoterapi uygulan- mış 18 hastanın 13’ünde 27 aylık ortalama sağkalım bildirilmiştir.[12,13] Grignon ve ark.[12] radikal sistektomi ve adjuvan kemoterapi uyguladıklarıhastanın 34 aylık takip periyodunda sağ olduklarını ve sadece bir has- tanın 36’ncı ayda rezidüel hastalığı olduğunu bildirdi- ler.Oesterling ve ark.[3] sistoprostatektomiden sonra MVAC tedavisi alan karışık tümörü olan 2 hasta bildir- mişlerdir. Her iki hasta da cerrahi sonrası 12 ve 30’uncu aylarda hastalıksızdı. Bununla birlikte hastaların çoğu- nun sonuçları kötüdür ve lokal tedavi genellikle yeter- sizdir.

Hastalığın seyri başvuru anındaki tümör evresi ile iliş- kilidir. Trias ve ark.nın[4] bildirdiği bir seride, ortalama hasta sağkalımı bir yılın altında ve 5 yıllık veya daha fazla sağkalım belirsiz idi. Hastaların yarısından fazlası- nın başlangıçta lenf nodu, karaciğer ve kemik metasta- zı vardır.[12] Şengöz ve ark.[14] retrospektif olarak değer- lendirdikleri 16 ekstrapulmoner yerleşimli hastalarda 2 ve 5 yıllık sağkalımları sırasıyla %41 ve %11 olarak bildirmişlerdir. Ortalama sağkalım ise 14 ay olarak bil- dirilmiştir.Lee ve ark.[15] ise retrospektif olarak 1995 ile 2004 yılları arasında ekstrapulmoner yerleşimli 61 hastayı incelemişlerdir. Bu hastalarda 1 ve 3 yıllık genel sağkalım %59 ile %29 olarak bulunmuştur. Ortalama sağkalım ise 16 ay olarak bildirilmiştir.

Bu ender görülen tümörün hızlı ve doğru tanısı, kemik ve karaciğer metastazına eğilimi ile ilerlemiş değişici epitel hücreli kanserden daha kötü hastalık seyri nede- niyle önemlidir. Organ sınırlı KHK, metastatik hastalığa göre biraz daha iyi sağkalıma sahiptir. Bu hastaların çok az bir kısmında (%19) organ sınırlı hastalık mev- cuttur. Uzun süreli hastalıksız sağkalımların çoğunlu- ğu başlangıçta sınırlı hastalığa sahip ve kombine te- davi modalitesi ile tedavi edilen, saldırgan davranışına rağmen mesane KHK’sinin, kemoterapi ve radyoterapi kombinasyonuna iyi cevap verdiği bilinmektedir. Lenf nodu metastazı olanlarda kemoterapinin bazı form- ları, özellikle metotreksat, vinblastin, doksorubisin ve sisplatin, remisyon sağlamada başarılıdır. İlerlemiş tü- mörü olan hastalar için ne cerrahi rezeksiyonun ne de radyoterapinin bir etkinliği yoktur.[16,17]

Sonuç olarak, mesanenin primer KHK’si, yüksek siste- mik metastaz insidansı ile klinik olarak saldırgan dav- ranışla karakterize ender bir antitedir. Tedavide radikal sistektomi ile birlikte kemoterapi kombinasyonuna rağmen sağkalım oranları yüz güldürücü değildir. Sağ- kalımdaki iyileşme, tanıda kullanılacak yeni moleküler

(4)

belirleyicilerin bulunmasına ve yeni tedavi modelite- lerine bağlıdır.

Çıkar Çatışması

Yazar(lar) çıkar çatışması olmadığını bildirmişlerdir.

Kaynaklar

1. Dahm P, Gschwend JE. Malignant non-urothelial neo- plasms of the urinary bladder: a review. Eur Urol 2003;44(6):672-81.

2. Matsui Y, Fujikawa K, Iwamura H, Oka H, Fukuzawa S, Takeuchi H. Durable control of small cell carcinoma of the urinary bladder by gemcitabine and paclitaxel. Int J Urol 2002;9(2):122-4.

3. Oesterling JE, Brendler CB, Burgers JK, Marshall FF, Ep- stein JI. Advanced small cell carcinoma of the bladder.

Successful treatment with combined radical cystopros- tatectomy and adjuvant methotrexate, vinblastine, doxorubicin, and cisplatin chemotherapy. Cancer 1990;65(9):1928-36.

4. Trias I, Algaba F, Condom E, Español I, Seguí J, Orsola I, et al. Small cell carcinoma of the urinary bladder. Presenta- tion of 23 cases and review of 134 published cases. Eur Urol 2001;39(1):85-90.

5. Vural A, Arda N, Köybaşıoğlu F, Sağbil Ş, Çavuşoğlu D.

Mesanede primer küçük hücreii karsinom. Türk Patoloji Dergisi 1994;11(1):70-1.

6. Çallı A. O, Uyaroğlu M. A, Sarı A, Ermete M, Bal K. Me- sanenin küçük hücreli kanseri: Olgu sunumu. Türk Ürolo- ji Dergisi 2005;31(4):596-8.

7. Kanat O, Evrensel T, Adim SB, Yavascaoglu I, Kurt E, Demiray M, et al. Small cell carcinoma of the urinary bladder. A clinicopathologic study of five cases. Tumori 2003;89(3):328-30.

8. Kibar Y, Özgök Y, Göktaş S, Kuzhan O, Tahmaz L, Peker AF Mesanenin küçük hücreli karsinomu. Türk Üroloji Dergisi 2006;32(1):25-9.

9. Cheng L, Pan CX, Yang XJ, Lopez-Beltran A, MacLennan GT, Lin H, et al. Small cell carcinoma of the urinary blad- der: a clinicopathologic analysis of 64 patients. Cancer 2004;101(5):957-62.

10. Cheng C, Nicholson A, Lowe DG, Kirby RS. Oat cell carci- noma of urinary bladder. Urology 1992;39(6):504-7.

11. Yu DS, Chang SY, Wang J, Yang TH, Cheng CL, Lee SS, et al. Small cell carcinoma of the urinary tract. Br J Urol 1990;66(6):590-5.

12. Grignon DJ, Ro JY, Ayala AG, Shum DT, Ordóñez NG, Logothetis CJ, et al. Small cell carcinoma of the urinary bladder. A clinicopathologic analysis of 22 cases. Cancer 1992;69(2):527-36.

13. Lopez JI, Angulo JC, Flores N, Toledo JD. Small cell carci- noma of the urinary bladder. A clinicopathological study of six cases. Br J Urol 1994;73(1):43-9.

14. Sengoz M, Abacioglu U, Salepci T, Eren F, Yumuk F, Turhal S. Extrapulmonary small cell carcinoma: multimodality treatment results. Tumori 2003;89(3):274-7.

15. Lee SS, Lee JL, Ryu MH, Chang HM, Kim TW, Kim WK, et al. Extrapulmonary small cell carcinoma: single center experience with 61 patients. Acta Oncol 2007;46(6):846- 51.

16. Bastús R, Caballero JM, González G, Borrat P, Casalots J, Gomez de Segura G, et al. Small cell carcinoma of the urinary bladder treated with chemotherapy and radio- therapy: results in five cases. Eur Urol 1999;35(4):323-6.

17. Mackey JR, Au HJ, Hugh J, Venner P. Genitourinary small cell carcinoma: determination of clinical and therapeutic factors associated with survival. J Urol 1998;159(5):1624- 9.

150

J Kartal TR 2012;23(3):147-150 doi: 10.5505/jkartaltr.2012.84755

Referanslar

Benzer Belgeler

Üst Üriner Sistem Ürotelyal Hücre Tümörleri (ÜÜS- ÜHT), Alt Üriner Sistem Ürotelyal Hücre Tümörleri (AÜS-ÜHT)’ne göre ender görülen urlardır..

Memenin primer skuamöz hücreli karsinomu ol- dukça ender görülen bir tümör olup, memenin metaplastik karsinomlarının bir formudur.. Olgu- muzda klinik olarak

Prognostic impact of circulating plasma cells in patients with multiple myeloma: implications for plasma cell leukemia definition. D'Arena G, Valentini CG,

Sonuç olarak reproduktif çağdaki kadınları etkileyen pelvik inflamatuar hastalık seksüel aktivitenin başlamasından kısa bir süre sonra ortaya çıkabilir ve

Lojistik regresyon analizi sonuçlarına göre: kişinin bir yakınının veya meslektaşının COVID-19 geçirmesinin, enfeksiyon bulaşından korunma ile ilgili

Bu nedenle eğitim kurumları, bilgi çağında toplumların kalkınmasında olduğu kadar; öğrencilerin bilgi çağına senkronize edilerek, organizasyonların ihtiyacı

Kliniğimizde başvuran Evre 3-A küçük hücreli dışı bronş karsinomu olgularında semptomatik N2 olguları dışındaki diğer klinik N2 olgularında tedavi prensibimiz

istiklâl Savaşı, bir halk hareketi ve bir kurtuluş mücadelesi damgasını taşımaktadır. Bu hareketin mahsulü olan genç Türk dev­ leti, toprak meselelerine,

Hastaya nefrektomi gerçekleştirildi ve patolojik değerlendirme sonrası, yüksek dereceli değişici epitel hücreli karsinom alanları da içeren küçük hücreli karsinom olarak

7 Benson PA: Cytologic diagnosis in primary car- cinoma of fallopian tube: Case report and revi- ew. 8 Finikiotis G, O'Shea RT, Sanders RR: An unu- sual hysteroscopic

Overin berrak hücreli karsinomu, karakteristik olarak geniş berrak sitoplazmah veya hobnail (Kabara çivisi görünümü) hücrelerin tubuler-kistik, papiller veya solid

Primer transizyonel hücreli prostat karsinomu genellikle klasik alt üriner semptomları ile kendini gösterir ve teşhis ancak transüretral rezeksiyon materyalinin doğru

Clinical and imaging features of autoimmune pancreatitis with focal pancreatic swelling or mass formation: Comparison with so-called tumor-forming pancreatitis and pancre-

Adenokarsinomun bir alt tipi olan taşlı yüzük hücreli karsinom (TYHK), çoğunlukla mide, kolon, mesane, prostat ve memenin primer karsinomu olarak ortaya

Gruplar arası hem erkek hem de dişi ratların kendi arasında karşılaştırılması sonucu; homosistein grubu ratların doku GSH-Px aktiviteleri, kontrol grubu ratların doku

Kalın kenarlı mercek üzer ne gelen paralel ışınların kırıl- dıktan sonra zled ğ yol aşağıdak lerden hang s nde doğru olarak ver lm şt r?. A) B) C) D) 7.. D) Cücel

Öyle ki Türklerin kültürel belleğinde ve dünya algısında çok önemli yere sahip olan “demir”, Türk atasözlerinde de kendine yer bulmuştur.. Nitekim

Bu dönemde yazılan şiirin İslamcı şiir ve yeraltı şiiri olarak iki ayrı kanava üzerinde geliştiği söylenebilir.” 7 sözleri ile 1980 Kuşağı şiiri için iki temel

Türk Dermatoloji Dergisi, Galenos Yayınevi tarafından basılmıştır.. Tamer İrfan Kaya, Mersin

Patolojik inceleme sonucu; “invaziv ürotelyal karsinoma, mikropapiller tip, pT2, vasküler ve perinöral invazyon vardır, tümör trigon, sol yan duvar ve sağ yan duvarın

(121) DEHK tanısı olan 51 olguyu (evre Ta-T4) içeren serilerinde invaziv tümöre sahip hasta grubunda, tümör progresyonu nedeniyle ölen hastalarda azalmış maspin

In the literature [6-11], the PWE technique is implemented for different 1-D and 2-D photonic structures by taking different light sources and semiconductor materials for

Bu tez çalışmasında, Winkler elastik zemini üzerine oturan sonlu uzunluktaki kirişin dinamik tekil yük etkisi altında sonlu titreşimi incelenmiştir.. Tez çalışması dört ana