Val av ombud och ersättare till Landstingens ömsesidiga försäkringsbolags årsstämma 2019

Loading.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

ÄRENDE TILL SAMMANTRÄDESDATUM

Regionstyrelsen 2019-04-03 Sida 1 (1)

ANSVARIG AVDELNING DOKUMENT-ID VERSION

[Gäller för verksamhet] ARBGRP583-382524020-612 0.1

ANSVARIG CHEF HANDLÄGGARE

Anneli Granberg Henrik Berg

Val av ombud och ersättare till Landstingens ömsesidiga

försäkringsbolags årsstämma 2019

Dnr 1010-2019

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar utse följande två fullmäktige till ordinarie års- stämma med Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag 2019:

Vakant Vakant

Ärendet

Region Norrbotten har att utse två ägarrepresentanter (fullmäktige) till års- stämman 2019 i Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag. Fullmäktige- uppdraget är personligt och kan inte delegeras till annan.

Regionstyrelsen ansvarar för att utse ombud och ersättare till års- och före- ningsstämmor och andra likartade sammanträden i de företag som regionen helt eller delvis äger eller annars har intresse i.

Protokollsutdrag skickas till:

Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :