Agneta Granströms rapport från European Health Property Network (EuHPN) 2012 Workshop i Köpenhamn den 24 oktober 2012

Loading.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

LANDSTINGSSTYRELSEN 12 DECEMBER 2012

1

Agneta Granströms rapport från European Health Property Network (EuHPN) 2012 Workshop i Köpenhamn

den 24 oktober 2012

EuHPN är ett nätverk bestående av europeiska myndigheter och forsknings- organisationer som i sitt verksamhetsuppdrag ansvarar för strategisk resurs- planering och förvaltning av strukturtillgångar som fastigheter, logistiksy- stem och teknik inom vård och omsorg. Nätverket bildades år 2000 i Neder- länderna som en icke kommersiell förening med syfte att främja kvalitet och excellens i förvaltning av vården strukturtillgångar.

EuHPNs medlemsorganisationer utbyter information och delar kunskap ge- nom en årlig tredagars workshop, regelbundna seminarier och personliga nätverk. Årets konferens som denna gång var i Köpenhamn hade följande teman:

• Hållbara vårdinrättningar och innovationsupphandling för låga kol- dioxidutsläpp inom sjukvård

• Inkrementell kontra "big bang"-utveckling av sjukvårdens infra- struktur

• Design av byggnader för personer med psykisk ohälsa och demens

• Sjukhusens prioriterade satsningar i Europa

• Offentlig-privata partnerskap - inklusive allmänna frågor som rör att få bättre värde kapitalinvesteringar

• Åldrande i Europa

• Innovation inom medicinsk-och kommunikationsteknik, och påver- kan på sjukhuset planering

• Patienternas förväntningar och den byggda miljön

• Design och helande miljö

• Den roll som hälsoresurser har för i samhällsutvecklingen i Europa

• Strategisk resursplanering och huvudplanering

• Design för användning.

Vid konferensen var Agneta Granström inbjuden att presentera hur Norrbot- ten och landstinget systematiskt har satsat på att bygga ut en bredbandsinfra- struktur som möjliggör landstingets vision om att kunna leverera god vård till invånarna oavsett var de bor. Förutom att visa hur utbyggnaden gått till visade Agneta även hur landstinget utnyttjar infrastrukturen för vårdsystemet och för distansöverbryggande lösningar.

Agneta Granström

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :