Beställning Vårdval allmän barn- och ungdomstandvård 2022

Loading.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

ÄRENDE TILL SAMMANTRÄDESDATUM

Regionstyrelsen 2021-11-17

Sida 1 (1)

ANSVARIG AVDELNING DOKUMENT-ID VERSION

Region Norrbotten ARBGRP515-1854338440-597 0.9

ANSVARIG CHEF HANDLÄGGARE

Jan Öström Anita Gustavsson

Beställning Vårdval allmän barn- och ungdomstandvård 2022

Dnr 01295-2021

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att godkänna Beställning allmän barn- och ung- domstandvård 2022

Yttrande till beslutsförslaget

?

Sammanfattning

Regionen har ett lagstadgat ansvar att erbjuda alla barn och ungdomar (0- 23 år) en regelbunden fullständig tandvård. Vårdval för allmän barn- och ung- domstandvård inom Region Norrbotten infördes 2015 för barn och ungdo- mar i enlighet med lagen (2008:962) om valfrihetssystem (LOV). Beställ- ning allmän barn- och ungdomstandvård fastställs årligen av regionstyrelsen och reglerar de krav som ställs på leverantörer samt beskriver uppdrag och ekonomisk ersättning.

Ärendet

Bakgrund

Regionstyrelsen har av regionfullmäktige beviljats en ram på 8 711,6 mnkr.

Av dessa fördelas 85,5 mnkr för Vårdval allmän barn- och ungdomstand- vård. Vårdvalsersättningen avser vårdenhetens samtliga kostnader och är 1 552 kronor per ungdom för år 2022, vilket är en ökning med 1,9 procent jämfört med 2021.

Små språkliga ändringar har gjorts i beställningen för 2022. I bilagan Be- ställning Allmän barn- och ungdomstandvård har ny text markerats med streck i vänster marginal och borttagen text är överstruken.

Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet

Beslutet bedöms inte ha någon påverkan på jämställdheten mellan kvinnor och män, flickor och pojkar.

Bilagor:

Beställning allmän barn- och ungdomstandvård 2022 Protokollsutdrag skickas till:

Ekonomidirektör, ekonomi- och uppföljningsavdelningen Divisionschef, division Nära

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :