VAN-ÇATAK KAYABOĞAZI İLKOKULU VE ORTAOKULU STRATEJİK PLANI

Tam metin

(1)

VAN-ÇATAK KAYABOĞAZI İLKOKULU VE ORTAOKULU

STRATEJİK PLANI

“BÜTÜN DERSLER ÖĞRENİLİR; BUGÜN OLMAZSA YARIN ÖĞRENİLİR. AHLAK, TERBİYE, SAYGI, VATAN,

MİLLET VE İNSAN SEVGİSİ OKULDA ÖĞRENİLMEZSE

HİÇBİR YERDE ÖĞRENİLMEZ”

(2)

1

İstiklal Marşı Sayfa 2

Atatürk’ ün Gençliğe Hitabesi Sayfa 3

Sunuş Sayfa 4

Giriş Sayfa 4

1. Stratejik Planın Hazırlık Süreci Sayfa 4

1.1.İç Analiz Sayfa 5

1.2.Dış Analiz Sayfa 5

1.3.Stratejik Planın Amacı Sayfa 5

1.4.Stratejik Planlama Ekibi Sayfa 5

2. Durum Analizi Sayfa 6

2.1.Okulun Tarihçesi Sayfa 6

2.2.Mevcut Durum Sayfa 6

2.2.1.Okulun Genel Bilgileri Sayfa 6

2.2.2.Öğretmen Ve Personel Durumu Sayfa 7

2.2.3.Personel Analizi Sayfa 7

2.2.4.Öğrenci Durumu Sayfa 7

2.2.5.Okulun Fiziki Durum Analizi Sayfa 7

2.2.6.Sınıf Ve Derslik Durumu Sayfa 8

3.Kurum İçi Analiz Ve Çevre Analizi Sayfa 8

3.1.Teşkilat Yapısı Sayfa 8

3.2.İnsan Kaynakları Sayfa 9

3.3.Bina Envanteri Sayfa 9

3.4.Yasal Yükümlülükler Ve Mevzuat Analizi Sayfa 10

3.5.Yasal Dayanaklar Sayfa 10

3.6. Okul/ Kurumlarda Oluşturulan Birimler Sayfa 11

3.7. Çalışanların Görev Dağılımı Sayfa 14

3.8.Faaliyet Alanları Ürün Ve Hizmetler Sayfa 16

3.9.Ürün Ve Hizmetler Sayfa 17

3.10.Paydaş Analizi Sayfa 17

3.11.Okulumuzun Güçlü Yönleri Sayfa 18

3.12.Okulumuzun Zayıf Yönleri Sayfa 18

3.13.Okulumuzun Fırsatları Sayfa 19

3.14.Okulumuzun Tehditleri Sayfa 19

4. Geleceğe Bakış Sayfa 19

4.1.Okulumuzun Misyonu Sayfa 19

4.2.Hedeflerimiz Sayfa 19

4.3.Okulumuzun Vizyonu Sayfa 20

4.4.İlke Ve Değerlerimiz Sayfa 20

5.Kurum Stratejilerimiz Sayfa 20

5.1.Stratejik Amaçlar Sayfa 20

5.2.Stratejik Amaç Ve Hedeflerimiz: Sayfa 21

5.3.Performans Göstergeleri Sayfa 23

5.4. 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Kayaboğaz İlkokulu Ve Ortaokulu

Okul Gelişim Yönetimi Ekibi Sayfa 24

(3)

2

(4)

3

(5)

4

SUNUŞ

Eğitim sistemimiz, yeni yaklaşım ve yöntem, tekniklerle 21. Yüzyılda büyük bir dönüşüm yaşamaktadır. Gerek dünyada, gerekse ülkemizde ortaya çıkan yeni türden gereksinimlere karşılık verebilecek bir eğitim-öğretim ortamı hazırlamak eğitim sürecini paylaşan tüm okul toplumunun asli ve vazgeçilmez görevi halinegelmiştir.

Bizler, Kayaboğazı İlköğretim Okulu’nun yönetici, öğretmen destek personeli öğrencileri ve velileri olarak bu değişim sürecinde üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeyi ülkemizin ve toplumumuzun geleceği açısından bir fırsat ve topluma karşı bir borç olarak algılamaktayız. Bu borcun ödenme yeri de, eğitim-öğretim hizmetlerini yürütmek için kurumsallaşmış olan okul ortamıdır. Okulu çağın gereklerine uygun olarak eğitim-öğretime hazırlamak, okulda Milli Eğitimin amaçlarına uygun olarak bir öğrenme ve eğitim ortamı yaratmak, bu ortamı tüm paydaşlar için çekici hale getirmek de görevlerimiz arasındadır.

Kayaboğazı İlköğretim Okulu Stratejik Planı (2015-2019)’da belirtilen amaç ve hedeflere ulaşmamızın Okulumuzun gelişme ve kurumsallaşma süreçlerine önemli katkılar sağlayacağına inanmaktayız.

Planın hazırlanmasında büyük emek ve çaba sarf eden Okul Müdür Yardımcısı Mustafa Alp Girayhan DEMİRCİ ‘ye, Stratejik Plan Koordinasyon ekibine, öğretmen, öğrenci ve velilerimize teşekkürü bir borç bilirim.

Abidin KİYAT Okul Müdürü

GİRİŞ

Hazırladığımız bu Stratejik plan ile okulumuzun mevcut durumunu göz önüne alarak ulaşmak istediğimiz hedeflere tüm etkenleri dikkate alarak özveri, işbirliği, etkin iletişim ile hedeflerimize ulaşmak için çaba sarfedeceğiz.

Plan dâhilinde sadece yazılı metin olarak değil amaçlar doğrultusunda çalışmalarımız ile nitelikli bir Stratejik Planlama gerçekleştirmek için tüm kaynak ve olanakları kullanmaya gayret edeceğiz.

Bizlere rehberlik edecek olan bu plan kısa vadede değil de uzun vadede eğitimin bir parçası olarak bizlerin yolunu görmede önemli kaynak olarak yanımızda yer alacaktır.

Stratejik Planlama Ekibi

(6)

5

Kayaboğaz İlkokulu ve Ortaokulu Stratejik Planı (2015–2019), okulda görevli tüm öğretmenler ile birlikte hazırlanmıştır.

Stratejik Plan çalışması için yapılması gereken veri toplama, analiz, zaman çizelgesi , ana süreçler , stratejik amaç ve hedeflerin belirlenmesi konularında hazırlanılarak çalışma Durum analizi yapmak için öncelikle Kayaboğaz İlkokulu ve Ortaokulunun faaliyetlerini gerçekleştirdiği iç ve dış çevre incelenmiş ve değerlendirilmiştir. Kayaboğaz İlkokulu ve Ortaokulunun içyapısının analizine okulun tarihini , faaliyet alanlarını ve kuruluş yasasının incelenmesiyle başlanmıştır. İç analiz kapsamında aşağıdaki hususlarda bilgiler toplanmıştır:

1.1.İÇ ANALİZ OLARAK;

Kayaboğaz İlkokulu ve Ortaokulu’nun Tarihi Gelişimi, Kayaboğaz İlkokulu ve Ortaokulu’nun Mevcut Durumu

1.2.DIŞ ANALİZ OLARAK (ÇEVRE ANALİZİ)

A-)Çevre analizinde, eğitimdeki değişimleri (dünyadaki ve Türkiye’deki gelişmeler) ortaya konularak bunların Kayaboğaz İlkokulu ve Ortaokulunu önümüzdeki süreçte nasıl etkileyeceği, tartışılmıştır.

B-) Durum analizinde GZFT (Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar ve Tehditler) analizi kullanılmıştır.

C-) Okulumuzun vizyon, misyon ve stratejik amaç ve hedefleri belirlenmiştir.

1.3. STRATEJİK PLANIN AMACI

Bu stratejik plan ile amaçlanan, okul ile çevre ilişkilerini geliştirmek, okul gelişimini sürekli kılmak, belirlenen stratejik amaçlarla, ülkemize, çevresine faydalı, eğitim öğretimin önemini kavrayan öğrenciler yetiştirmek ve okulun önemini velilere kavratmak, öğrenme sorunlarını ortadan kaldırmaktır.

Bu stratejik plan dokümanı Kayaboğaz İlkokulu ve Ortaokulu 2015 - 2019 yıllarına dönük stratejik amaçlarını, hedeflerini ve performans göstergelerini kapsamaktadır.

1.4. STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ

ADI SOYADI UNVANI

Abidin KİYAT Okul Müdürü

M. Alp Girayhan DEMİRCİ Müdür Yardımcısı

Hatice BÜLBÜL Müdür Yardımcısı

Sadet ERKOÇAK Bilişim Teknolojileri Öğretmeni

Kenan ELÇİ Matematik Öğretmeni

Buse ZENGİN Türkçe Öğretmeni

1.BÖLÜM

STRATEJİK PLANIN HAZIRLIK SÜRECİ

(7)

6

Okulumuz 1956 yılında üç derslikli olarak köyün merkezinde Görentaş Köyü Birleştirilmiş Sınıflı İlkokulu adıyla eğitim öğretime açılmıştır. 5 Kasım 1985 tarih ve 408 sayılı genel yayını ile köy isimlerinin yeniden adlandırılması ile Görentaş ismi Kayaboğaz olarak değiştirilmiştir. 1997 yılında sekiz yıllık kesintisiz zorunlu eğitime geçilmesi ile okulumuzun ismi Kayaboğazı İlköğretim Okulu olarak son şeklini almıştır. Üç derslikli olarak eğitim öğretime başlayan okulumuz zaman içinde artan köy nüfusuna paralel olarak artan öğrenci sayısına cevap veremez duruma gelmiş ve yeni dersliklere ihtiyaç duyulmuştur. Bu nedenle köylülerin göstermiş olduğu arazi üzerine 16 derslikli yeni bir bina yapımına 2002 yılında başlanmıştır. Yapımına başlanan okul aynı yıl içerisinde bitirilmiş ve 25 Ekim 2002 tarihinde eğitim öğretime açılmıştır.

Aynı zamanda okulumuz taşımalı eğitim merkezi olduğundan Ağaçlık, Aşağı Narlıca, Onağıl, Derebaşı, Teknecik, Saygın, Yenimahalle, Yapılı, Boyunpınar, Uzuntekne, Uzuntekne Yan Mezra, Yukarı Narlıca, İçimli, Görentaş köyleri yerleşim birimlerinden taşımalı olarak gelen 490 öğrenciye de eğitim öğretim hizmeti vermektedir.

2.2.1. OKULUN GENEL BİLGİLERİ:

OKULUN ADI: Kayaboğaz İlkokulu ve Ortaokulu

KURUM KODU: Kayaboğaz İlkokulu (743164) ve Kayaboğaz Ortaokulu (740964)

TELEFON : 4325212238

ADRES: Görentaş Köyü – Çatak - VAN

AMACI: Öğrenim çağındaki çocukların eğitim-öğretim hizmetlerinden faydalanmasını sağlamak.

SEVİYE: İlkokul ve Ortaokul

2. BÖLÜM

DURUM ANALİZİ

2.1. OKULUN TARİHÇESİ

2.2.MEVCUT DURUM

(8)

7

2.2.2. ÖĞRETMEN VE PERSONEL DURUMU:

NORM KADRO

MÜDÜR 1

MÜDÜR YRD. 2

ÖĞRETMEN 20

MEMUR ---

YARDIMCI PERSONEL 6

2.2.3. PERSONEL ANALİZİ:

ÖĞRENİM DURUMU KADROLU SÖZLE

Ş. ÜCRETLİ Y.LİS

.

LİSANS ÖN

LİSANS LİSE

22 --- 1

0 23 --- ---

2.2.4. ÖĞRENCİ DURUMU:

Okulumuzda kayıtlı 490 öğrenci bulunup, 11 öğrenci çeşitli sebeplerden dolayı sürekli devamsız durumundadır.

2.2.5. OKULUN FİZİKİ DURUM ANALİZİ:

Okulumuz 2002 yılında hizmete giren yeni binasında eğitim- öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu binamızda 16 derslik, bir müdür odası, bir müdür yardımcısı odası, bir öğretmenler odası, bir rehberlik servisi odası, bir bilişim sınıfı, bir personel odası, bir kazan dairesi ve bir kantin mevcuttur. Görentaş Mahallesinde 1 anasınıfımız ve 2 lojmanımız bulunmaktadır. Ayrıca merkez okulumuzun yanında 4 adet lojman bulunmaktadır. Lojmanlarda kalorifer tesisatı aktiftir ve kazan dairesi bağımsızdır.

Okulun bahçesi betonarmedir, burada basketbol sahası bulunmaktadır. Ayrıca okulumuzun 26 dönümlük arazisi mevcuttur. Okul bahçesinin büyük bir kısmına bölge iklimine uygun ağaçlandırma yapılmıştır.

(9)

8

2.2.6. SINIF VE DERSLİK DURUMU:

Okulumuzda 16 derslik ve 1 bilişim sınıfı mevcuttur. Sınıflarımızda kitaplıklar ve sınıflarda öğrenci seviyelerine uygun kitaplar bulunmaktadır. Bilişim sınıfımızda bilgisayarlar mevcuttur ve öğrencilerimiz bu bilgisayarlardan seçmeli dersler ve serbest etkinlikler derslerinde faydalanmaktadır.

Okulumuzda tepegöz, projeksiyon ve fotokopi makinesi mevcut olup tepegöz ve projeksiyon sınıflarda kullanılmaktadır. Ayrıca 4 sınıfımıza projeksiyon cihazı sabitleyerek dersler projeksiyon cihazı yardımıyla daha verimli işlenmektedir.

3.1.TEŞKİLAT YAPISI 3. BÖLÜM

KURUM İÇİ ANALİZ VE ÇEVRE ANALİZİ

Okul Müdürü

Müdür Yardımcısı

Sınıf

Öğretmenleri

Müdür Yardımcısı

Branş

Öğretmenleri

(10)

9

3.2.İNSAN KAYNAKLARI

Kayaboğazı İlk/Orta Okulu Öğretmen ve Personel Durumu

GÖREVİ MEVCUT İHTİYAÇ

Müdür 1 0

Müdür Yardımcısı 2 0

Fen Bilgisi Öğretmeni 2 0

Sınıf öğretmeni 4 0

Matematik Öğretmeni 2 0

Türkçe Öğretmeni 3 0

Din Kültürü Öğretmeni 1 0

Beden Eğitimi Öğretmeni 1 0

Sosyal Bilgiler Öğretmeni 2 0

Görsel Sanatlar Öğretmeni 1 0

Bilişim Teknolojileri Öğretmeni 1 0

Müzik Öğretmeni 1 0

Rehber öğretmeni 1 0

Memur 0 1

Hizmetli 6 3

Sürekli işçi 1 2

3.3.BİNA ENVANTERİ

SIRA NO BİNA SAYI

1 ANA BİNA 1

2 ANA SINIFLARI BİNASI 1

(11)

10

3.4.YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ

Tablo 2: Yasal Yükümlülükler Ve Mevzuat Analizi

 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu’nun 9.Maddesi

 Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu (Dpt, Haziran2006)

 Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul Ve EsaslarHakkında Yönetmelik(26.05.2006/26179)

 Meb Strateji Geliştirme Başkanlığı’nın 2013/26 SayılıGenelgesi

 TÜBİTAK Vizyon 2023 Eğitim Ve İnsan KaynaklarıRaporu

 Milli Eğitim StratejiBelgesi

10. Kalknma Plan (13.06.2013)

 Orta Vadeli Program - Orta Vadeli MaliPlan

3.5.YASAL DAYANAKLAR

FAALİYET ALANLARI

YASAL DAYANAK

1-TEMEL EĞİTİM

 2013/5171 nolu Bakanlar KuruluKararı

 İlköğretim KurumlarıYönetmeliği

 DenklikYönetmeliği

 Okul Öncesi Eğitimi KurumlarıYönetmeliği

 03/09/2013 tarihli ve 2296610 sayılı Bakanlıkyazısı

 MEB Kurum Açma-Kapatma-Ad VermeYönetmeliği

2-ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK

 Özürlüler ile ilgili 2002/58 sayılı BaşbakanlıkGenelgesi

 2006/18SayılıGenelge(Kamubinalarınınözürlülereuyg un durumagetirilmesi)

 2008/60 Sayılı Genelge (Kaynaştırma EğitimUygulamaları)

 Özel Eğitim HizmetleriYönetmeliği

(12)

11

3.6. OKUL/ KURUMLARDA OLUŞTURULAN BİRİMLER

Sıra no

KURUL/KOMİSYON ADI

GÖREVLİLER GÖREVLERİ

1 ÖĞRETMENLER

KURULU

Okulun tüm öğretmen ve öğrencileri

Kurul çalışmaları sırasında ve alacağı kararlarda:

· Kanun, tüzük, yönetmelik ve Bakanlıkça verilen emirler çerçevesi içinde kalır.

· Kurul toplantısı sırasında öğretmenler ciddiyetle ve sorumluluk duygusu ile görüşmelere katılır.

· Karşıt görüş ve fikirleri hoşgörü ile karşılamaya, tartışmaları şahsiyete dökmemeye, hissi ve bencil davranışlardan kaçınmaya dikkat edilir. Müdür,

aksine hareket edenler hakkında gerekli tedbirleri alır.

· Kurulda yapılan tüm görüşmeler ve öğretmenlerin önerileri, ayrıntılı olarak isimleri altında tutanağa yansıtılır.

· Kurulun devamı sırasında tutulan tutanak toplantıya katılan tüm öğretmenlerce imzalanır. Müsvette olarak adlandırılan bu tutanaklar asıl tutanak düzgün bir imla ve anlatımla hazırlanıp toplantıya katılanların imzası tamamlanıncaya kadar saklanır.

· Kararların tümüne veya bir kısmına katılmayanlar, tutanakta kanaatlerini belirtirler.

· Kurulda yapılan konuşmalar ve alınan kararlar gizli olup dışarıya hiçbir şekilde yansıtılamaz.

· Toplantı tarihinde mazereti dolayısıyla toplantıda bulunamayan öğretmenler de, daha sonra, "Okudum ve bilgi edindim" diyerek kurul tutanaklarını

imzalarlar. Kurul yapıldığında okulda bulunamayan veya daha sonra gelen öğretmenler de bir önceki kurul kararını okuyup imzalarlar.

· Yapılan toplantılarda, bir önceki toplantıda alınan kararların gerçekleşme durumu gözden geçirilip varsa aksayan hususlarla bunların nedenleri üzerinde durularak giderilmesi yönünde yeni kararlar alınır

2 ŞUBE

ÖĞRETMENLER KURULU

Şubede derse giren öğretmenler,

ilgili müdür yardımcısı ve

rehber öğretmen

İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin “Sınıf ve Şube Öğretmenler Kurulu” ile ilgili maddesinde;

MADDE 35 – (1) Sınıf öğretmenler kurulu aynı sınıf seviyesinde, şube öğretmenler kurulu ise aynı şubede ders okutan öğretmenler ile rehberlik ve psikolojik danışman öğretmenlerinden oluşur. Kurulun başkanı, o sınıf ve şubelerden sorumlu müdür yardımcısıdır.

Müdür, gerekli gördüğü durumlarda kurula başkanlık eder. Görüşülen konuların özelliğine göre öğrenci velileri de kurul toplantılarına davet edilebilir.

(2) Kurulda kararlar oy çokluğu ile alınır ve müdürün onayı ile uygulanır.

(3) Bu toplantılarda, kaynaştırma eğitimine karar verilmiş özel eğitim gerektiren öğrenciler için gerekli

(13)

12

önlemler alınır.

(4) Sınıf veya şube öğretmenler kurulu toplantıları ders saatleri dışında yapılır. Ancak, gerekli hâllerde okul veya kurum müdürünün önerisi, millî eğitim müdürlüğünün uygun görmesi ve mülki amirin onayı ile ders saatleri içinde de yapılabilir.

Hususları yer almaktadır.

3 ZÜMRE

ÖĞRETMENLER KURULU

Aynı dersi okutan öğretmenler

1. Bir önceki öğretim yılı sonunda derslere göre müfredatların bitirilmesi ile ilgili raporlar, titizlikle incelenmeli, işlenmeyen konular varsa bu konuların işlenmeme nedenleri tartışılıp yeni öğretim yılı için alınacak tedbirler karara bağlanmalıdır.

2. Derslerin müfredatlarında yer alan konular incelenmeli, gerekli görüş birliği sağlandıktan sonra yıllık planlar zümre öğretmenlerince birlikte

hazırlanıp imzalanmalıdır.

3. Yıllık ders planları hazırlanırken, dersin amaçları ile konuların özel amaçları arasın-da sağlam bir bağ kurulmalı ve bu amaçlara yıllık planlarda yer verilmelidir.

4. Yönetmeliklerde belirtilen yazılı, sözlü yoklama ve ödev sayılarının dışında, gerekli görüldüğü hallerde yapılacak fazla yazılı ve sözlü yoklama sayıları zümrece tespit edilerek karara bağlamalıdır. Ayrıca yazılı yoklama zamanları kanaat dönemleri boyunca uygun bir şekilde yıllık planlarda yer almalıdır.

5.Verilecek ödevlerin konusu, şekil ve ödevlerin verilme, toplanma zamanları karara bağlanıp, yıllık planlara yazılmalı, böylece ödev ve sınavların bir arada yığılmaları önlemelidir. (2182 sayılı Tebliğler Dergisi)

6.Aynı dersi okutan zümre öğretmenleri ile aynı şubede dersi olan öğretmenler aralarında toplanarak işbirliği yaparlar. Ayrıca derslerde yapılacak gezi- gözlem, deney hususlarına yıllık planlarda yer verilmesi sağlanmalıdır.

7. Derslerde yararlanılacak ve öğrencilere aldırılacak araç-gereçler de okulun ve çevrenin özellikleri dikkate alınarak tespit edilmelidir.

8.Konuların işlenişinden, kullanılacak metot ve tekniklerin neler olduğu belirlenerek, mutlaka metot ve tekniklerin uygulanması sağlamalıdır. Bu konuda öğretmenlerin sürekli bir arayış içine girmeleri ve kendilerini yenilemeleri gerekmektedir. Konulara göre uygulanacak metotlara ve tekniklere yıllık planda yer verilecektir.

9.Okulda stajyer öğretmen bulunması halinde;

bunların yetiştirilmesi için okul müdürlüğünün hazırladığı planlama çerçevesinde çalışma

(14)

13

yapılmalıdır.

10. Her dönemin sonunda yapılacak olan zümre toplantısında, o döneme ait başarı ve başarısızlıkların değerlendirilmesi yapılarak, başarısızlıkların

nedenleri, bu konuda alınacak tedbirler tespit edilmeli, varılan sonuçlar o dönemin sonundaki öğretmenler kuruluna götürülerek görüşülmelidir.

Böylece eğitim ve öğretimde birlik ve beraberlik sağlanmalıdır.

11. Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarında, üretim işleri, eğitim ve öğretimi destekleyecek şekilde planlanmalıdır. Ayrıca, okulu tanıtıcı faaliyetlere de yer verilmelidir.

12. Başbakanlıkça gönderilen genelgeler ile ilgili Yönetmeliklerde belirtilen ve okul müdürlüğünce gerekli görülecek diğer konular üzerinde de görüşmeler yapılmalıdır.

13. Her zümre toplantısında, bir önceki zümrede alınan kararların uygulama sonuçları gözden geçirilmelidir.

4 PSİKOLOJİK

DANIŞMA VE REHBERLİK HİZMETLERİ

YÜRÜTME KOMİSYONU

Okulun tüm idarecileri, her

sınıfın seviyesini temsilen birer

sınıf rehber öğretmeni, okul

aile birliği temsilcisi, disiplin kurulu

temsilcisi , öğrencileri temsilen bir

öğrenci ve okulda görev yapan rehber öğretmenler

Madde 46 - Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yürütme komisyonu aşağıdakigörevleri yapar :

a) Rehberlik ve psikolojik danışma servisince

hazırlanan yıllık program ve yürütme plânını inceler, bu konudaki görüşlerini bildirir. Uygulanması için gerekli önlemleri karara bağlar.

b) Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin yürütülmesi sırasında hizmetlereilişkin çalışmaları ve ortaya çıkan sorunları İnceler, değerlendirir ve bunların çözümüne ilişkin önlemleri belirler.

c) Eğitim ortamında; öğrenciler, aileler, yöneticiler, öğretmenler ve psikolojik danışmanlar arasında sağlıklı ve uyumlu ilişkiler kurulabilmesi için gerekli önlemleri görüşür ve yapılacak çalışmaları belirler.

d) Yönlendirmeye ilişkin eğitsel ve meslekî rehberlik çalışmalarında ve öğrencileri yönlendirmede,

okuldaki eğitim-öğretim etkinlikleri ile eğitsel

etkinliklerden karşılıklı olarak yararlanılabilmesi için gerekli önlemleri ve çalışmaları belirler.

e) Yapılacak çalışmalarda birey, aile, ilgili kurum- kuruluşlara yönelik iletişim ve iş birliğine ilişkin önlemleri belirler.

Psikolojik danışmanı bulunmayan eğitim-öğretim kurumlarında gerektiğinde rehber lik ve araştırma merkezinden bir uzmanın bu komisyona katılması sağlanır.

(15)

14

3.7. ÇALIŞANLARIN GÖREV DAĞILIMI

S.NO UNVAN GÖREVLERİ

1 Okul müdürü Okul müdürü;

1. Ders okutmak

2. Kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, program ve emirlere uygun olarak görevlerini yürütmeye,

3. Okulu düzene koyar 4. Denetler.

5. Okulun amaçlarına uygun olarak yönetilmesinden, değerlendirilmesinden ve geliştirmesinden sorumludur.

6. Okul müdürü, görev tanımında belirtilen diğer görevleri de yapar.

3 Müdür yardımcısı Müdür yardımcıları 1. Ders okutur

2. Okulun her türlü eğitim-öğretim, yönetim, öğrenci, personel, tahakkuk, ayniyat, yazışma, sosyal etkinlikler, yatılılık, bursluluk, güvenlik, beslenme, bakım, nöbet, koruma, temizlik, düzen, halkla ilişkiler gibi işleriyle ilgili olarak okul müdürü tarafından verilen görevleri yapar

3. Müdür yardımcıları, görev tanımında belirtilen diğer görevleri de yapar.

4 Öğretmenler 1. İlköğretim okullarında dersler sınıf veya branş öğretmenleri tarafından okutulur.

2. Öğretmenler, kendilerine verilen sınıfın veya şubenin derslerini, programda belirtilen esaslara göre plânlamak, okutmak, bunlarla ilgili uygulama ve deneyleri yapmak, ders dışında okulun eğitim-öğretim ve yönetim işlerine etkin bir biçimde katılmak ve bu konularda kanun, yönetmelik ve emirlerde belirtilen görevleri yerine getirmekle yükümlüdürler.

3. Sınıf öğretmenleri, okuttukları sınıfı bir üst sınıfta da okuturlar.

4. İlköğretim okullarının 4 üncü ve 5 inci sınıflarında özel bilgi, beceri ve yetenek isteyen; beden eğitimi, müzik, görsel sanatlar, din kültürü ve ahlâk bilgisi ve yabancı dil dersleri branş öğretmenlerince okutulur.

5. Derslerini branş öğretmeni okutan sınıf öğretmeni, bu ders saatlerinde yönetimce verilen eğitim-öğretim görevlerini yapar.

6. Okulun bina ve tesisleri ile öğrenci mevcudu, yatılı-gündüzlü, normal veya ikili öğretim gibi durumları göz önünde bulundurularak okul müdürlüğünce düzenlenen nöbet çizelgesine göre öğretmenlerin, normal öğretim yapan okullarda gün süresince, ikili öğretim yapan okullarda ise kendi devresinde nöbet tutmaları sağlanır.

7. Yönetici ve öğretmenler; Resmî Gazete, Tebliğler Dergisi, genelge ve duyurulardan elektronik ortamda yayımlananları Bakanlığın web sayfasından takip eder.

(16)

15

8. Elektronik ortamda yayımlanmayanları ise okur, ilgili yeri imzalar ve uygularlar.

9. Öğretmenler dersleri ile ilgili araç-gereç, laboratuar ve işliklerdeki eşyayı, okul kütüphanesindeki kitapları korur ve iyi kullanılmasını sağlarlar.

7 Kaloriferci 1. Kaloriferci, kalorifer dairesi ve tesisleri ile ilgili hizmetleri yapar.

2. Kaloriferin kullanılmadığı zamanlarda okul yönetimince verilecek işleri yapar.

3. Kaloriferci, okul müdürüne, müdür yardımcısına ve nöbetçi öğretmene karşı sorumludur.

4. Müdürün vereceği hizmete yönelik diğer görevleri de yapar

(17)

16

3.6.FAALİYET ALANLARI ÜRÜN VE HİZMETLER

EĞİTİM-ÖĞRETİM HİZMETLERİ

Temel Eğitim

• Eğitim öğretim programlarının uygulanması ve uygulama rehberleri hazırlanması,

• Eğitim ve öğretim materyalleri ve eğitim araç-gereçlerine ilişkin işlemler

• Eğitimde fırsat eşitliğini sağlanması,

• Eğitime erişimi teşvik edecek ve artıracak çalışmalar,

• Eğitim hizmetlerinin yürütülmesinde verimliliği sağlanması,

• Eğitim kurumları ve öğrencilere yönelik araştırma geliştirme ve saha çalışmalar,

• Eğitim moral ortamının, okul ve kurum kültürünün ve öğrenme süreçlerinin geliştirilmesi,

• Eğitime ilişkin projeler geliştirilmesi, uygulanılması ve sonuçlarından yararlanılması,

• Ulusal ve uluslararası araştırma ve projeleri takip edilmesi, sonuçlarından yararlanılması,

• Kamu ve özel sektör eğitim paydaşlarıyla işbirliği içinde gerekli iş ve işlemler,

• Etkili ve öğrenci merkezli eğitimi geliştirilmesi ve iyi uygulamaları teşvik edilmesi,

• Eğitim ortamlarının fiziki imkânlarının geliştirilmesi,

• Eğitim kurumlarının hizmet, verimlilik ve donatım standartlarının uygulanması, yerel ihtiyaçlara göre standartlar geliştirilmesi ve uygulanması,

• Eğitim kurumlarındaki iyi uygulama örneklerini teşvik edilmesi,yaygınlaşması,

• Kutlama veya anma gün ve haftalarının programlarını hazırlanması,uygulanması,

• Öğrenci velileri ve diğer tarafların eğitime desteklerini sağlayıcı faaliyetler,

• Rehberlik ve yöneltme/yönlendirme çalışmaları,

• Öğrencilerin eğitim kurumlarına aidiyet duygusunu geliştirmeye yönelik çalışmalar,

• Öğrencilerin kayıt-kabul, nakil, kontenjan, ödül iş veişlemleri,

• Öğrencilerin ulusal ve uluslararası sosyal, kültürel, sportif ve izcilik etkinliklerine ilişkin iş veişlemleri,

• Öğrencilerin eğitim sistemi dışında bırakılmamasını sağlayacak tedbirleri alınması,

• Öğrencilerin okul dışı etkinliklerine ilişkin çalışmalar,

• Eğitim öğretim programlarının uygulanılmasını izlenmesi ve değerlendirilmesi,

• Öğretim materyallerinin kullanımını izlenmesi ve değerlendirilmesi,

• Öğretmen yeterliliklerini izlenmesi ve değerlendirilmesi,

• Okul öncesi eğitimi yaygınlaştırılması,

(18)

17

3.7.ÜRÜN VE HİZMETLER

ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK HİZMETLERİ

• Özel eğitimin yaygınlaşmasını ve gelişmesini sağlayıcı çalışmalar,

• Özel eğitim programlarının uygulanma süreçlerini izlenmesi ve değerlendirilmesi,

• Bilim sanat merkezleriyle ilgili iş veişlemler,

• Rehberlik ve araştırma merkezlerinin nitelikli hizmet verilmesinin sağlanması,

• Madde bağımlılığı, şiddet ve benzeri konularda toplum temelli destek sağlanması,

• Engelli öğrencilerin eğitim hizmetleri ile ilgili çalışmalar,

• Rehberlik ve kaynaştırma uygulamaları,

• Özel yetenekli bireylerin tespit edilmesi ve özel eğitime erişimleri,

• Özel yetenekli birey eğitimine ilişkin araştırma, geliştirme ve planlama çalışmalar.

3.8. PAYDAŞ ANALİZİ

Okulumuzun paydaşları, okulumuzun faaliyetleri doğrudan veya olumlu, olumlu ya da olumsuz yönde etkilenen veya okulu etkileyen kişi, grup ve ya kurumlardır. Okulumuzun ana işlevi yasalarla kendisine verilen eğitim-öğretim hizmetleridir. Eğitim-öğretim hizmetlerini okulun mevcut yapısı ve görevleri, paydaşlarıyla olan etkileşimi ile biçimlenmektedir.

PAYDAŞL AR

PAYDAŞ TÜRÜ

NEDEN PAYDAŞ ÖNCELİĞİ

İÇ PAYDAŞ DIŞ PAYDAŞ Hizmet Alan Tedarikçi Temel Ortak Stratejik Ortak Etkileme Derecesi Önem Derecesi Bilgilen dir Birlikte

Çalış (B.B.)

İzle - Van İl

Milli Eğitim

5 5 B

. B Çatak İlçe

Kaymakam lığı

5 5 B

. B Çatak İlçe

Milli Eğitim Müdürlüğü

5 5 B

. B

(19)

18 Çatak

Belediyesi

4 4 B

. B Okul

Yöneticileri

5 5 B

. B Okul Aile

Birliği 5 5 B.

Öğretmenler 5 4 B B

.

Öğrenciler 3 3 B İ.

G

Veliler 4 5 B

. B

Muhtar 2 2 İ.

G İlçe Milli

Eğitim Personeli

3 4 İ.

B

3.9.OKULUMUZUN GÜÇ LÜ YÖNLERİ

*Şube öğrenci sayılarının eğitim-öğretim için ideal olması

* Okul içindeki iletişimin sağlıklı oluşu

* Genç ve istekli bir eğitim kadrosuna sahip oluşu

* Okul misyon ve vizyonunun belirlenmiş olması

* Okulumuzun kaloriferli ve ısınma sorununun olmaması

* Okul yönetici ve öğretmenlerinin istenildiğinde ilçe milli eğitim yöneticilerine rahatlıkla ulaşabilmesi

3.10. OKULUMUZUN ZAYIF YÖNLERİ:

*Okul ile veli işbirliğinin yeterli olmayışı

*Bazı velilerin halen okul hayatının önemine inanmayışı

*Rehber öğretmen eksikliğinin doğurduğu sonuçlar

*Öğrenci ekonomik gücünün yetersiz oluşu

*Derslik sayısının az olması

*Taşımalı eğitim

* Bazı öğrencilerin ön öğrenmelerindeki yetersizlik

* Okulumuzdaki ana sınıfının yetersiz olması ve bazı işlemlerin yapılamaması

* Öğretmen sayımızın yeterli ancak bazı sorunların var olması

* Öğrenci devamsızlıklarının fazla olması

* Sınıflarda yeterli teknolojik araç gerecin olmaması

* Gelen öğretmenlerin birkaç yıl kalıp gitmesi, süreklilik olmaması.

* Okul gelirinin olmaması ve velilerden yeterli desteğin alınamaması.

* Velilerin çocuklara bazı ağır işleri yaptırmaları.

(20)

19

3.11.OKULUMUZUN FIRSATLARI

* Yeni eğitim programını kavramış genç öğretmen kadrosunun oluşu

*Bilgisayarlarımızın bulunması

*Yapıcı bir eğitim kadrosuna sahip oluşu

*Okul idaresinin veli isteklerine cevap verebiliyor olması

* Öğrenci sayısının az olması ve öğretmenlerin öğrencilerle daha fazla ilgilenebilme imkanın olması

* Bir çok öğretmenizin fedakar oluşu ve öğrencilerimize her türlü desteği vermeleri

3.12. OKULUMUZUN TEHDİTLERİ

* Mezun olan öğrencilerin büyüklerine iyi örnekler olmaması.

* Velilerin eğitim seviyesinin düşük olması ve okulun gerekliliğine inanmayışı

* Kız öğrencilerimiz hakkındaki yanlış tabular ve çocuk sahibi olmadaki artış.

* Velilerin kız öğrencilerin büyüdüklerini düşünüp okula göndermek istememeleri

4.1. OKULUMUZUN MİSYONU:

Biz;

Bütün öğrencilerin öğrenmesini bilgili, becerili kendine güvenen bireyler olarak yetişmelerinin sağlanması. Değişen ve gelişen dünyadaki olgu ve olaylara yeni fikirler üretebilen kendi kültürünü benimseyerek, evrensel değerler içinde ülkesine hizmet etmeyi alışkanlık haline getirmesindeki büyük yarışın kendileriyiz. Bunun yanında; bünyesinde öğrenim gören her öğrenciyi katılımcı bir anlayışla, ailesini, vatanını, milletini ve tüm insanlığı seven; kendi öz benliğini ve kabiliyetlerini bilerek bunları milletinin hizmetinde kullanmayı hedefleyen, araştırmacı, öğrenmeyi seven; bedenen, zihnen ve ahlâken yüksek seciyeli insanlar yetiştirmek.

4.2. HEDEFLERİMİZ

Öğrencilerimizin,

• Atatürk ilke ve inkılâpları doğrultusunda kendisinin ve başkalarının hak ve düşüncelerine saygılı, öğrenme sevgisi güçlü, yaşam boyu öğrenen ve öğrendiklerini yaşama aktarabilen bir birey olması,

• Nasıl öğreneceğini öğrenmesi,

• Düşünme ve sorunu çözme becerilerinin artması,

• Edindiği bilgi ve becerilerle içinde yaşadığı çevreyi daha iyi yaşanabilir hale getirebilmesi,

• Kültürel çeşitliliği anlaması, saygı göstermesi ve katkıda bulunması,

• Yeni bilgi ve deneyimler karşısında kendisini değiştirebilme gücü kazanması,

4. BÖLÜM

GELECEĞE BAKIŞ

(21)

20

• Spor ve sanat alanındaki yeteneklerinin ortaya çıkması ve geliştirilmesinde uygun ortamın yaratılması, bedensel ve ruhsal yönden sağlıklı olmanın önemini kavraması hedeflenmektedir.

4.3. OKULUMUZUN VİZYONU:

Çevre, su ve enerji bilinci gelişmiş, toplumun kültür ve değerlerini benimsemiş, bu değerlere saygılı, demokrasiyi kavramış, disiplinli olmayı benimsemiş, planlı ve programlı yaşamayı davranış haline getirmiş, medeni cesaret sahibi, kendi haklarının yanında toplumun ve diğer bireylerin de haklarını savunabilen,iyi öğrenmeyi kavramış, sınav korkusunu bir tarafa bırakmış, kendine güvenen , üst öğrenime hazır,bireysel yaşamının yanında kendini vatanına ve milletine adamış nitelikli bireyler olarak yetiştirmektir.

4.4. İLKE VE DEĞERLERİMİZ:

• Atatürk ilke ve devrimleri ışığında,

• Öğrencilerimizin bireysel farklılıklarını göz önünde bulundurarak,

• Nitelikli öğretim programlarımızı, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle destekleyerek,

• Ulusal ve uluslararası toplumun ihtiyacı olan,

• Birbirine ve kendine güvenen,

• Hoşgörülü, yetenekli, üretken, coşkulu ve enerji dolu nesiller yetiştirmekti

5.1. STRATEJİK AMAÇLAR:

STRATEJİK AMAÇ 1: Öğrenci devamsızlığını en aza indirmek.

STRATEJİK AMAÇ 2: Eğitim-öğretim kalitesini aşağıya çeken unsurları ortadan kaldırmak.

STRATEJİK AMAÇ 3: Çevreye eğitim-öğretimin önemini kavratmak.

STRATEJİK AMAÇ 4: Okulun teknolojik donanımını arttırmak.

STRATEJİK AMAÇ 5: Öğrencilerin TEOG başarısını artırmak

STRATEJİK AMAÇ 6: Okul binası ve lojmanların fiziki yapısını güçlendirmek.

STRATEJİK AMAÇ 7: : Öğrencilerin sosyalleşmelerini sağlamak.

5. BÖLÜM

KURUM STRATEJİLERİMİZ

(22)

21

5.2. STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLERİMİZ:

STRATEJİMİZ: Kaliteli bir eğitim için öğrencinin sürekliliği önemlidir.

AMAÇ: Öğrenci devamsızlığını en aza indirmek.

Bu amaç için yapılacaklar:

Hedef 1: Devamsızlığı alışkanlık haline getiren öğrencilerin velileriyle görüşülecektir.

Hedef 2: Öğrencisini okula göndermeyen veliyse eğer veliye yaptırım için her türlü prosedür izlenecek.

Hedef 3: Öğrencilerin okula gelmesini sağlayacak sosyal aktiviteler düzenlenecektir.

Hedef 4: Okula gelmeyen öğrencilerle birebir görüşülecek ve gelmemesine neden olan sorun ortadan kaldırılmaya çalışılacaktır.

STRATEJİMİZ:Eğitim öğretimin kalitesini engelleyen unsurları belirlemek eğitim öğretim kalitesini yukarıya çekecektir.

AMAÇ: Eğitim-öğretim kalitesini aşağıya çeken unsurları ortadan kaldırmak.

Bu amaç için yapılacaklar:

Hedef 1: Okuma yazma bilmeyen öğrenci sayısı sıfıra indirilmeye çalışılacak.

Hedef 2: ara sınıflarda okuma yazmada zorluk çeken öğrenciler tespit edilecek ve bu öğrencilere ek çalışmalar düzenlenecektir gerekirse sadece okuma yazma eğitimi verilerek, sınavlar bu doğrultuda yapılacak.

Hedef 3: dersin huzurunu bozan öğrencilerin velileriyle birebir görüşülecektir.

Hedef 4: başarılı öğrencilerin ödüllendirilmesiyle diğer öğrencilerin onları örnek alması sağlanacaktır.

Hedef 5: Ayın Öğrencisi ve Temiz Sınıf uygulaması yapılacak.

Hedef 6: 4+4+4 kapsamında özellikle seçmeli dersler konusunda 5. Sınıflar bilinçlendirilecek.

STRATEJİMİZ: kaliteli bir eğitim öğretim için çevrenin eğitim öğretimi desteklemesi gerekir.

AMAÇ:Çevreye eğitim-öğretimin önemini kavratmak.

Bu amaç için yapılacaklar:

Hedef 1: okulda başarılı insanların öğrenim hayatı ile bilgiler sergilenecektir.

Hedef 2: velilerle görüşülecek ve onlara okul hayatının önemi ve getirileri anlatılacaktır.

Hedef 3: Toplantılarda ve sohbet ortamların velilere eğitimin önemini anlatan bilgiler verilecektir.

Ayrıca ara sıra camide de bu konunun önemiyle ilgili birkaç cümle söylemesi için imamla görüşülecek.

Hedef 4:Velilere okumuş olmanın hayata katkısını öğretmenlerimiz örnek yaşayışlarıyla gösterecekler.

Hedef 5: velilerin okula sadece veli toplantılarında değil sürekli gelmeleri sağlanacak ve veli ziyaretleri yapılacaktır.

STRATEJİMİZ: kaliteli bir eğitim öğretim için teknolojik gelişmeler takip edilmeli ve bunlara yönelik eğitim-öğretim yapılmalıdır.

AMAÇ:Okulun teknolojik donanımını arttırmak.

Bu amaç için yapılacaklar:

Hedef 1: Okuldaki teknolojik imkanlardan yararlanılacaktır.

Hedef 2: öğrencilere teknolojinin yararları ve zararları hakkında bilgiler verilecek.

Hedef 3: Görentaş ve çevresinde oturan ve maddi durumu iyi olan köylülerle konuşulacak ve okul ihtiyaçları için onların desteği alınmaya çalışılacak.

(23)

22

STRATEJİMİZ: Sınavlarda ve yarışmalarda elde edilen başarılar çevrenin okula bakışını değiştirecek ve öğrencilerin üst eğitim kurumuna devam etmeleri sağlanacaktır.

AMAÇ:Öğrencilerin başarısını artırarak bulunduğu durumdan bir adım ileriye götürmek ve TEOGbaşarısını artırmak

Bu amaç için yapılacaklar:

Hedef 1: TEOG’a yönelik kurslar açılacak ve öğrencilerin eksikleri giderilecek.

Hedef 2: okulda bilgi yarşmaları, okuma yarışmaları düzenlenecektir.

Hedef 3: deneme sınavları yapılacak ve bu sınavlar değerlendirilerek öğrencilerin eksik yönleri belirlenecek.

Hedef 4:derslerle ilgili ara ara tarama testleri yapılacak.

Hedef 5: En önemlisi de öğrencinin bulunduğu durum tespit edilerek, öğrencinin kaldığı yerden başlanılacak. Ara sınıflarda okuma yazma bilmeyen öğrencilere, okuma yazma öğretilmeye çalışılacak.

STRATEJİMİZ:Kaliteli bir eğitim için fiziki ortamın önemi büyüktür.

AMAÇ:Okul binası ve lojmanların fiziki yapısını güçlendirmek.

Bu amaç için yapılacaklar:

Hedef 1: Bakım ve onarıma ihtiyaç duyulan yerler (kapı, pencere, çatı vb) hizmetli sorumluluğunda tamir edilecektir.

Hedef 2: okulun dış duvar boyası yenilenecektir.

Hedef 3: Koridorlar eğitim-öğretime uygun bir şekilde düzenlenecek.

Hedef 4: Sınıflardaki araç- gereçlerdeki eksiklikler giderilmeye çalışılacak.

STRATEJİMİZ:Toplumsal hayatın devamlılığı için öğrencilerin sosyalleşmesi gerekir.

AMAÇ: Öğrencilerin sosyalleşmelerini sağlamak.

Bu amaç için yapılacaklar:

Hedef 1: Okulumuzda sportif etkinlikler düzenlenecek ve bunlara öğrencilerin katılımı sağlanacaktır.

Hedef 2: Resmi bayram, kutlama ve anma törenlerinde daha çok öğrencinin görev alması sağlanacaktır.

Hedef 3: sınıflar arası turnuvalar düzenlenecek ve öğrencilerin kaynaşması sağlanacaktır.

Hedef 4:Okulumuzda kültürel –sanatsal etkinlikler düzenlenecek ve bunlara öğrencilerin katılımı sağlanacaktır.

(24)

23

5.3.PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Kayaboğazı Ortaokulu Teog sınavı yıllara göre istatistikler

0,000 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000

2014 -2015 2015 -2016 TÜRKÇE MATEMATİK DİN

KÜLTÜRÜ

FEN VE

TEKNOLOJİ İNKILAP İNGİLİZCE ORTALAMA 2014-2015

1. DÖNEM TEOG DERS

ORTALAMALARI 35,26087 21,93965517 53,75 36,76724138 34,13793 28,73913 35,0991379 2014-2015

2. DÖNEM TEOG DERS

ORTALAMALARI 45,73394 29,90654206 56,97247706 36,74107143 43,28947 26,49533 39,8564727 2014 -2015 40,497 25,923 55,361 36,754 38,714 27,617 37,4778053 2015 -2016

1. DÖNEM TEOG DERS

ORTALAMALARI 39,59 23,10 54,53 44,39 38,17 30,00 38,2966667

(25)

24

5.4.

2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KAYABOĞAZ İLKOKULU VE ORTAOKULU

OKUL GELİŞİM YÖNETİMİ EKİBİ

ADI SOYADI GÖREVİ İMZA

Abidin KİYAT Okul Müdürü - OGYE Lideri

M.ALP Girayhan

DEMİRCİ Fen ve Tek. Öğretmeni

Sadet ERKOÇAK Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Kenan ELÇİ Matematik Öğretmeni

Yeliz ALTINAY Türkçe Öğretmen Ayşenur SÜZEN 1/A Sınıf Öğretmeni

Merve SÜZEN 2/A Sınıf Öğretmeni Büşra ANKAY 3/A Sınıf Öğretmeni Nevin EMİL 4/A Sınıf Öğretmeni

Zeki GÜLTEPE Destek Personel Bahri CANİŞ Veli

Cabbar TÜCİ Öğrenci temsilcisi

Erkan ÇOK Okul Aile Birliği başkanı

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :