GELEN CEVAPLANAN SORU ÖNERGELERĠ (01/06/ /06/2013)

Tam metin

(1)

1/22

T.C.

ADALET BAKANLIĞI

KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

01/07/2013

GELEN – CEVAPLANAN SORU ÖNERGELERĠ (01/06/2013-30/06/2013)

ĠÇĠNDEKĠLER

1- SORU ÖNERGELERĠ ... 6 1.1- BAKANLIĞIMIZA GELEN SORU ÖNERGELERĠ ... 6

1.1.1- Ġstanbul Milletvekili Kadir Gökmen'in Kızılırmak Ġlçesindeki Adli TeĢkilatın Kaldırılması ve Yeniden Kurulup Kurulmayacağı Hakkındaki Soru Önergesi ... 6 1.1.2- Kütahya Milletvekili Alim IĢık’ın Ülkemizdeki Ġcra Müdürlüklerinin Sayıları, ĠĢ Kapasiteleri

2002-2013 Yılları Arasındaki Dosya Sayıları Hakkındaki Soru Önergesi ... 6 1.1.3- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın Cezaevlerinde Tutuklu ve Hükümlü Bulunan Hasta

Sayıları ile Adli Tıp Kurumunun Bu Hastalar Hakkında Düzenlediği “YaĢamının Tek BaĢına Sürdüremez” Raporları ile Bu Raporların Geciktirildiği Ġddiaları Hakkındaki Soru Önergesi ... 6 1.1.4- Ağrı Milletvekili Halil Aksoy’un Ağrı TaĢlıçay’da Nevroz Etkinliğine Katılanlar Hakkında

SoruĢturma BaĢlatıldığı Ġddiaları Hakkındaki Soru Önergesi... 6 1.1.5- Bursa Milletvekili Ġsmet Büyükataman’ın Bakanlığımız ve Bağlı KuruluĢlarına Bağlı Sosyal

Tesis Sayıları ve 2003-2013 Yılları Arasında Kapatılan veya ÖzelleĢtirilenlerin Sayıları Hakkındaki Soru Önergesi ... 7 1.1.6- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün 2012 Yılı Sonuna Kadar Bakanlığımıza Alınan Adalet

Uzmanı ve Uzman Yardımcıları Hakkındaki Soru Önergesi... 7 1.1.7- Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün’ün Ġzmir Kırıklar 2 No'lu F Tipi Cezaevi Özelinde ve

Türkiye Genelinde Kötü Muamele ve ĠĢkence Yapıldığı Ġddiaları, Cezaevlerinde Kalan Mahkumların Sağlık Durumları ile Cezaevi Personeli Hakkında BaĢlatılan SoruĢturma Olup Olmadığı Hakkındaki Soru Önergesi ... 7 1.1.8- Kütahya Milletvekili Alim IĢık’ın Türkiye’deki Cezaevi Sayısı ve Kapasitesi, Bulunan

Tutuklu ve Hükümlü Sayıları, 2002-2013 Döneminde Yeni Açılan veya Kapatılan Cezaevi Sayıları ile Kütahya Ġlinde Bulunan Cezaevlerinin Durumları Hakkındaki Soru Önergesi ... 7 1.1.9- Van Milletvekili Özdal Üçer’ın Van F Tipi Cezaevinde YaĢandığı Ġddia Edilen Hak Ġhlalleri,

BaĢlatılan Açlık Grevi ve Cezaevi Personeli Hakkında Yürütülen SoruĢturma Olup Olmadığı Hakkındaki Soru Önergesi ... 7 1.1.10- Kütahya Milletvekili Alim IĢık’ın Hatay Reyhanlında Meydana Gelen Patlama Ġle Ġlgili

Yayın Yasağı Konulması Hakkındaki Soru Önergesi ... 7 1.1.11- Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen’in Tekirdağ Ġlinde 2002-2013 Yılları Arası ÇalıĢan Adli

Personel Sayısı ile Bu Personelin Ne ġekilde Ġstihdam Edildiği Hakkındaki Soru Önergesi ... 8 1.1.12- Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen’in Tekirdağ Ġlinde Bakanlığımıza Bağlı KuruĢların 2002

Yılından Bu Yana Yapılan Denetimleri ve Yapılan Denetimler Sonucu Haklarında ĠĢlem Yapılan Personel Sayısı Hakkındaki Soru Önergesi ... 8 1.1.13- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın 2011,2012 ve Nisan 2013 Tarihleri Arasında

Bakanlığımız ve Bağlı KuruluĢlarının Kiraladığı Binalar Hakkındaki Soru Önergesi ... 8 1.1.14- Kütahya Milletvekili Alim IĢık’ın Kütahya Ġlinde Bulunan Ġcra Müdürlüğü sayısı, Dosya

Sayısı, 2002-2013 Döneminde Dosyaların Yıllara Göre Dağılımı ile Yeni Ġcra Müdürlüklerinin Açılıp Açılmayacağı Hakkındaki Soru Önergesi ... 8

(2)

2/22 1.1.15- Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz’ın Bakanlığımızda, 657 sayılı Kanunun 4-B,4-C ve 4-D Maddelerine Tabi ÇalıĢan Personel Sayıları ile Hizmet Alımı Yöntemi ile ÇalıĢan Personel Sayısı Hakkındaki Soru Önergesi ... 8 1.1.16- Bingöl Milletvekili Ġdris Baluken’in Mardin E Tipi Cezaevinde Tutuklu Bulunan

Mahkumlardan Harcırah ve Yol Masrafları Alınması Hakkındaki Soru Önergesi ... 9 1.1.17- Ġstanbul Milletvekili M.Sezgin Tanrıkulu’nun KahramanmaraĢ Elbistan E Tipi Kapalı

Cezaevinde Yatmakta Olan Bir Hükümlünün Kötü Muameleye Maruz Kaldığı Ġddiası Hakkındaki Soru Önergesi ... 9 1.1.18- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin 2002-2013 Yılları Arasında Kendisi ve EĢi

Tarafından Açılan Manevi Tazminat Davaları Hakkındaki Soru Önergesi ... 9 1.1.19- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün Eski Sincan Adliye Binası Hakkındaki Soru Önergesi ... 9 1.1.20- Denizli Milletvekili Ġlhan Cihaner'in 12 Eylül Askeri Darbesi Nedeniyle Yurt DıĢına

Çıkanlar Hakkındaki Soru Önergesi ... 9 1.1.21- Mersin Milletvekili Ali Öz'ün Bakanlıklara Bağlı Kurum ve KuruluĢlarda ÇalıĢan TaĢeron

ĠĢçiler Hakkındaki Soru Önergesi ... 9 1.1.22- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan'ın Ġskenderun Demir Çelik Fabrikasının ÖzelleĢtirilmesinin

Ardından ĠĢçilerin YaĢadığı Ġddia Edilen Sorunlar Hakkındaki Soru Önergesi ... 10 1.1.23- Manisa Milletvekili Özgür Özel'in ĠĢ ve Sosyal Güvenlik Hukukundan Kaynaklı

UyuĢmazlıkların Çözümünde ĠĢ Mahkemelerinin Devre DıĢı Bırakılmasını Öngören Düzenleme Hakkındaki Soru Önergesi... 10 1.1.24- Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun Osmaniye'de UyuĢturucu Madde

Ticareti ve Bağımlılığı ile Ġlgili Suçlardan Tutuklanan KiĢiler Hakkındaki Soru Önergesi ... 10 1.1.25- Kütahya Milletvekili Alim IĢık’ın Adalet Bakanlığı Merkez ve TaĢra Birimlerinde Araç ve

Diğer TaĢınırlara Ödenen Kira Bedelleri Hakkındaki Soru Önergesi ... 10 1.1.26- Kütahya Milletvekili Alim IĢık’ın Adalet Bakanlığı Merkez ve TaĢra TeĢkilatlarında Bina,

Arsa veya Diğer TaĢınmazlara Ödenen Kira Bedelleri Hakkındaki Soru Önergesi ... 10 1.1.27- Kütahya Milletvekili Alim IĢık’ın Ceza Ġnfaz Kurumu Personelinin Özlük Haklarının

ĠyileĢtirilmesi Ġçin Yapılan ÇalıĢmalar Hakkındaki Soru Önergesi ... 10 1.1.28- Ġstanbul Milletvekili Umut Oran’ın Çağlayan'daki Ġstanbul Adalet Sarayının DıĢ

Cephesindeki Mermerlerin DüĢtüğü Ġddiası ile 2002-2012 Yılları Arasında AçılıĢı Yapılan Adliye Sarayları ve Tadilat ÇalıĢmalar Hakkındaki Soru Önergesi ... 11 1.1.29- Ġstanbul Milletvekili Umut Oran’ın Ġzmir Aliağa ġakran Çocuk ve Gençlik Cezaevi

Yönetimi ve Personelinin Kötü Muamele Yaptığı Ġddiaları Hakkındaki Soru Önergesi ... 11 1.1.30- Ġstanbul Milletvekili Umut Oran’ın Ġzmir YurtdıĢına ÇıkıĢ Yasağı Uygulaması ile Ankara

BüyükĢehir Belediye BaĢkanı Tarafından Açılan Davalar Hakkındaki Soru Önergesi ... 11 1.1.31- Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün’ün Ġzmir Aliağa ġakran Çocuk ve Gençlik Cezaevinde

Çocuk Mahkumların ĠĢkence ve Onur Kırıcı Muameleye Maruz Kaldıkları Ġddiaları Hakkındaki Soru Önergesi ... 11 1.1.32- Ġzmir Milletvekili Mustafa Moroğlu’nun Ġzmir Aliağa ġakran Ceza ve Ġnfaz Kurumları

YerleĢkesindeki Çocuk ve Gençlik Cezaevi'ndeki Çocuk Mahkumların ĠĢkence ve Onur Kırıcı Muameleye Maruz Kaldıkları Ġddiası Hakkındaki Soru Önergesi ... 11 1.1.33- Kütahya Milletvekili Alim IĢık’ın Açıköğretim Fakültesi Adalet Bölümü Mezunlarının

Ġstihdam Sorunları ile Adalet Bakanlığında Sınırlı Sayıda Kadro Açıldığı Ġddialar Hakkındaki Soru Önergesi ... 11 1.1.34- Bursa Milletvekili Ġsmet Büyükataman’ın Bursa Ġlinde Bakanlığa Bağlı Kurum ve

KuruluĢlarda 2002 Yılından Ġtibaren Meydana Gelen ĠĢ Kazaları Hakkındaki Soru Önergesi ... 12 1.1.35- EskiĢehir Milletvekili Kazım Kurt’un Son BeĢ Yıl Ġçinde Adalet Bakanlığınca Yapılan

Memur Alım Sınavları Hakkındaki Soru Önergesi ... 12 1.1.36- Van Milletvekili Özdal Üçer’in Giresun E Tipi Kapalı Cezaevinde YaĢanan Hak Ġhlalleri

Ġddiası ile 2002 Yılından Bu Yana Yapılan ġikayet BaĢvuruları Hakkındaki Soru Önergesi ... 12

(3)

3/22 1.1.37- Kars Milletvekili Mülkiye Birtanenin’in Erzurum Özel Yetkili 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Görülen Davada Rıdvan Sayak Adlı Bir KiĢinin YaĢının Büyütülmesi Hakkındaki Soru Önergesi ... 12 1.1.38- Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın ġakran Çocuk ve Gençlik Cezaevinde Çocuk

Mahkumların Kütü Muameleye Maruz Kaldıkları Ġddiası ile Yapılan ġikayetler Hakkındaki Soru Önergesi ... 12 1.1.39- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin 2002-2013 Yılları Arasında Ġcra Dairelerinde

Yolsuzluk ve Usulsüzlük Yaptıkları Gerekçesiyle Yargılanan KiĢi Sayısı Hakkındaki Soru Önergesi ... 12 1.1.40- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin 2002-2002-2013 Yılları Arasında Ġnsan Ticareti

Nedeniyle Ceza AlmıĢ KiĢi Sayısı Hakkındaki Soru Önergesi ... 13 1.1.41- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin 2011'de Ostim ve Ġvedik Organize Sanayi

Bölgelerinde Meydana Gelen Patlamanın Yargı Süreci Hakkındaki Soru Önergesi ... 13 1.1.42- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin 2002-2013 Yılları Arasında Ġnsan Ticareti

Nedeniyle Yargılanan KiĢiler ile Bunların Terör Örgütleriyle Bağlantıları Hakkındaki Soru Önergesi ... 13 1.1.43- Ġstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in Antalya L Tipi Cezaevinde 18 YaĢını Yeni

DoldurmuĢ Bir Mahkumun Tecavüze Uğradığı Ġddiaları Hakkındaki Soru Önergesi ... 13 1.1.44- Ġstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın Ġstanbul Adli Tıp Kurumunda Görev Yapan Uzman

Personel Sayısı, Rapor Yazılması Ġçin Bekleyen Dosya Sayısı Hakkındaki Soru Önergesi ... 13 1.1.45- Ġzmir Milletvekili Birgül Ayman’ın Türkiye'nin En Büyük Ġlaç Yolsuzluğu Olarak Gündeme

Gelen ve Kamuoyunda "Roche Skandalı" Olarak Bilinen Davanın ZamanaĢımı Nedeniyle DüĢmesi Hakkındaki Soru Önergesi ... 13 1.1.46- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin Pozantı, Antalya L Tipi ve ġakran Çocuk

Cezaevlerinde YaĢandığı Ġddia Edilen Hak Ġhlalleri ile Bunlara Yönelik SoruĢturma Açılıp Açılmadığı Hakkındaki Soru Önergesi ... 14 1.1.47- Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan’ın Antalya L Tipi Cezaevinde Çocuklara Tecavüz

Ġddiaları Ġle SoruĢturma Açılıp Açılmadığı Hakkındaki Soru Önergesi ... 14 1.1.48- MuĢ Milletvekili Demir Çelik’in Edirne F Tipi Kapalı Cezaevinde Bulunan Bir Hükümlünün

Sağlık Sorunları Hakkındaki Soru Önergesi ... 14 1.1.49- MuĢ Milletvekili Demir Çelik’in Van F Tipi Kapalı Cezaevinde Bulunan Bir Hükümlünün

Sağlık Problemleri ile Hasta Hükümlülerin Tahliye Edilmeleri Hakkındaki Soru Önergesi ... 14 1.1.50- MuĢ Milletvekili Demir Çelik’in Kırıkkale F Tipi Cezaevindeki Sağır ve Dilsiz Bir Hükümlü

Hakkındaki Soru Önergesi ... 14 1.1.51- MuĢ Milletvekili Demir Çelik’in Gaziantep A Tipi Kapalı Cezaevindeki Bir Hükümlünün

Sağlık Sorunları ile Tahliye Edilmeme Nedenleri Hakkındaki Soru Önergesi ... 14 1.1.52- Ġstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun 2010-2013 Yılları Arasında Cezaevlerinde

YaĢanan Tecavüz Olayları Hakkındaki Soru Önergesi ... 15 1.1.53- Ağrı Milletvekili Halil Aksoy’nun Antalya L Tipi Cezaevinde Çocuk Mahkûmlara Tecavüz

Edildiği Ġddiası ile SoruĢturma Açılıp Açılmadığı Hakkındaki Soru Önergesi ... 15 1.1.54- Bingöl Milletvekili Ġdris Baluken’in Cezaevlerindeki Hükümlü ve Tutuklu Sayıları ile

Cinsiyet, Doğum Yerine Göre Dağılımları Hakkındaki Soru Önergesi ... 15 1.1.55- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın Kocaeli Kandıra 1 Nolu F Tipi Cezaeviyle Ġlgili

ġikayetler Hakkındaki Soru Önergesi ... 15 1.1.56- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün PKK Terör Örgütü Mensuplarının Yargılanmadan

Ülkemizden Çekilmeleri Hakkındaki Soru Önergesi ... 15 1.1.57- EskiĢehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in Karabük Ġlinde GerçekleĢtirilmesi DüĢünülen Proje

ve Yatırımlar Hakkındaki Soru Önergesi ... 15 1.1.58- Kütahya Milletvekili Alim IĢık’ın Bakanlık Tarafından GerçekleĢtirilen TaĢınmaz SatıĢlar

Hakkındaki Soru Önergesi ... 15 1.1.59- Kütahya Milletvekili Alim IĢık’ın Bakanlık Tarafından GerçekleĢtirilen TaĢınır Mallar

Hakkındaki Soru Önergesi ... 16

(4)

4/22 1.1.60- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın Cezaevindeki Bir Mahkumun Can Güvenliği

Olmadığı Ġddiası Hakkındaki Soru Önergesi ... 16 1.1.61- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin 2002-2013 Yılları Arasında Ceza Ġnfaz Kurumu

Görevlilerine Yönelik Saldırılar Hakkındaki Soru Önergesi ... 16 1.1.62- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin 2002-2013 Yılları Arasında Hastanelerde YaĢanan

Hırsızlık Olayları ile Ġlgili SoruĢturmalar Hakkındaki Soru Önergesi ... 16 1.1.63- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin Kamu Görevlisine Görevinden Dolayı Hakaret Suçu

ile Ġlgili Veriler Hakkındaki Soru Önergesi ... 16 1.1.64- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin 2002-2013 Yılları Arasında Ceza Ġnfaz Kurumu

Görevlilerine Yönelik Saldırılar Hakkındaki Soru Önergesi ... 16 1.1.65- Ġzmir Milletvekili Oktay Vural’ın 2002-2013 Yıllarında Sosyal Medya Aracılığıyla ĠĢlenen

Suçlarla Ġlgili Re'sen veya ġikayete Bağlı Olarak BaĢlatılan ĠĢlemler Hakkındaki Soru Önergesi 16 1.1.66- Kütahya Milletvekili Alim IĢık’ın Bakanlığımız ve Bağlı KuruluĢlar Tarafından

GerçekleĢtirilen Temsil Hakkındaki Soru Önergesi ... 17 1.1.67- Ġstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun Bağlı Kurum ve KuruluĢlara Yönelik

Siber Saldırılara ve Alınan Önlemler Hakkındaki Soru Önergesi ... 17 1.1.68- Kayseri Milletvekili Mehmet ġevki Kulkunoğlu’nun Bir Siyasi Partiye Üye Yapılan KiĢiler

Hakkındaki Soru Önergesi ... 17 1.1.69- 2002-2013 Yılları Arasında Bakanlığımız ve Bağlı KuruluĢlarında Istifa, Emeklilik Ölüm

vb Nedenlerle BoĢalan Kadro Sayısı ve Bu Kadroların Nekadarına Atama Yapıldığı ile Halen BoĢ Kadro Olup Olmadığı Hakkındaki Soru Önergesi ... 17 1.1.70- 2002-2013 Döneminde Bakanlık ve Bağlı KuruluĢlarında Hizmet Gereği Atananların

Sayıları, Dava Açarak Eski Görev Yerlerine Gelenlerin Sayıları ve Yapılan Yer DeğiĢikliklerinin Siyasi Olduğu Ġddiaları Hakkındaki Soru Önergesi ... 17 1.1.71- 2002-2013 Yılları Arasında Bakanlık ve Bağlı KuruluĢlarında TaĢeron, Geçici veya Hizmet

Alımı Yoluyla ÇalıĢtırılan ĠĢçi Sayıları, Bu Hizmet Ġçin Yapılan Ödemeler, Bu Hizmetler Alınırken Siyasi Ayrım Yapıldığı Ġddiaları Hakkındaki Soru Önergesi ... 17 1.1.72- Çözüm Süreci Kapsamında Sınır DıĢına Çıkan Terör Örgütü Mensuplarına TSK ve Emniyet

Güçlerince Müdahalede Bulunulmamasının Nedenleri Hakkındaki Soru Önergesi ... 18 1.1.73- 2012-2013 Yılları Arasında Kütahya Ġlinde Çocuklar Tarafından ĠĢlenen Suçlar ve Alınan

Önlemler Hakkındaki Soru Önergesi ... 18 1.1.74- Son Üç Yıl Ġçerisinde Tazyik Hapsine Maruz Kalanların Sayıları ve Tazyik Hapsinin

Kaldırılması ile Ġlgili Bir ÇalıĢma Olup Olmadığı Hakkındaki Soru Önergesi ... 18 1.1.75- 1 Nisan 2013 Tarihinden Ġtibaren Sosyal Medya Hesaplarından PaylaĢtıkları Mesajlar

Nedeniyle Yargılananların Ġllere Göre Sayıları Hakkındaki Soru Önergesi ... 18 1.1.76- Türkiye Genelinde ve Malatya E Tipi Ceza Ġnfaz Kurumunda Tutuklu ve Hükümlülerden

Her Ay 5 TL Alındığı Ġddiaları Hakkındaki Soru Önergesi ... 18 1.1.77- Gezi Protestoları Kapsamında Sosyal Medyada Yayınladıkları Mesajlar Nedeniyle

Haklarında SoruĢturma Açılanların Sayıları Hakkındaki Soru Önergesi ... 18 1.1.78- 2002-2013 Yılları Arasında ÇalıĢanlar Tarafından Bakanlığımız Aleyhine Gerçek veya

Tüzel KiĢiler ile Yabancı Ülkeler Tarafından Açılan Davaların Yıllara Göre Sayıları, Bunlardan Sonuçlananların Sayıları Hakkındaki Soru Önergesi ... 19 1.1.79- Son 5 Yıl Ġçerisinde Bakanlığımız Mensuplarından Yabancı Dilini GeliĢtirmek Amacıyla

Yurt DıĢına Gönderilenlerin Sayıları, Bu Personelden Hâkim Savcı ve Üst Düzey Yönetici Olanlar DıĢında Personel Olup OlmadığıHakkındaki Soru Önergesi ... 19 1.1.80- 2009-2013 Yılları arasında Bursa Ġli Ġçin BaĢlatılan ve BaĢlatılması DüĢünülen Projeler ve

Bu Projeler Ġçin Bütçeden Ayrılan Kaynak Miktarı Hakkındaki Soru Önergesi ... 19 1.1.81- Ankara Numune Hastanesinde Tutuklu ve Hükümlülerin Kaldıkları 'Hasta KoğuĢu'nun

DeğiĢtirilmesi Ankara Çevresindeki Ġllerden Kaçından Hükümlü ve Tutuklular Bu KoğuĢa Sevk Edilmekte ve Bu Hasta KoğuĢunun Hijyen DurumuHakkındaki Soru Önergesi ... 19

(5)

5/22 1.1.82- 2002-2013 Yılları Arasında Vekaleten Yöneticilik Yapanların Sayıları, Bu Yöneticilerden Sendikaya Üye Olanların Sayıları ve Üye Oldukları Sendikaların Ġsimleri Hakkındaki Soru

Önergesi ... 19

1.1.83- 2002-2013 Yıllara Arasında Haklarında SoruĢturma Açılan Personel Sayıları ve Aldıkları Cezalar, Ceza Türleri, Verilen Cezalarla Ġlgili Olarak Ġdareye Açılan Davalar Hakkındaki Soru Önergesi ... 20

1.1.84- 5 Ocak 2008 Tarihinden Bu Güne Kadar Tanık Koruma Yasası Kapsamına Alınan KiĢi Sayısı, Gizli Tanıklardan Kaçının Kimliklerinin DeğiĢtirildiği, Gizli Tanıklara Ücret Ödenip Ödenmediği ve Tanık Koruma Yasası Uygulamasının Türkiye'ye Maliyeti Hakkındaki Soru Önergesi ... 20

1.1.85- Cizre’de Devam Etmekte Olan Kazı ÇalıĢmaları, Türkiye Genelinde Mezar Kazı ÇalıĢmaları Uzmanlarca Değil Kolluk Görevlileri Tarafından Yapıldığı Ġddiaları ve Mezar Kazılarında Minnesota Protokolüne Uyulup Uyulmadığı Hakkındaki Soru Önergesi ... 20

1.1.86- Ankara Ġcra Müdürlüklerinin TaĢınma Nedenleri, Ankara Adliyesi Tadilatı Ġçin Harcanan Para Miktarı ve Ankara Ġçin Yapılması DüĢünülen Büyük Adliye Projesi Olup Olmadığı Hakkındaki Soru Önergesi ... 20

1.1.87- 2002-2013 Yılları Arasında ÇalıĢanlar Tarafından Bakanlığımız Aleyhine Açılan Davaların Yıllara Göre Sayıları, Bunlardan Sonuçlananların Sayıları Hakkındaki Soru Önergesi ... 20

1.1.88- Bakanlığımız ÇalıĢanlarının Sosyal Medya Hesaplarının Takip Edilip Edilmediği, Sosyal Medyada PaylaĢtıkları Mesajlar Nedeniyle SoruĢturma Açılan Personel Sayısı ile Bakanlık ÇalıĢanlarının Kurum E-Posta Hesaplarının Ġncelenip Ġncelenmediği Hakkındaki Soru Önergesi 21 1.1.89- Dernekler Yasası Kanunu Uygulanması, Bu Yasaya Muhalefet Gerekçesiyle Kesilen Ġdari Para Cezaları ve Bu Kanun ile Ġlgili Sulh Ceza Mahkemelerince Kesin Olarak Verilen Kararlar Neticesinde Kanun Yararına Bozma Yoluna Gidilip Gidilmediği Hakkındaki Soru Önergesi ... 21

1.1.90- Dernekler Yasası Kanunu Uygulanması, Bu Yasaya Muhalefet Gerekçesiyle Kesilen Ġdari Para Cezaları ve Bu Kanun ile Ġlgili Sulh Ceza Mahkemelerince Kesin Olarak Verilen Kararlar Neticesinde Kanun Yararına Bozma Yoluna Gidilip Gidilmediği Hakkındaki Soru Önergesi ... 21

1.1.91- PKK Terör Örgütü ile Çözüm Süreci Kapsamında KCK Davasından Tutukluların Serbest Bırakılması ve Hüküm GiymiĢ KiĢilerin Sayısı Hakkındaki Soru Önergesi ... 21

1.1.92- PKK Ġzmir Ġlindeki Ġcra Takipleri Hakkındaki Soru Önergesi ... 21

1.1.93- Mobbing Uygulamaları Hakkındaki Soru Önergesi ... 22

1.2- BAKANLIĞIMIZCA CEVAPLANDIRILAN SORU ÖNERGELERĠ ... 22

1.2.1- Muğla Milletvekili Nurettin Demir’in Özel Yetkili Mahkemelerin Faaliyetleri Hakkındaki Soru Önergesi ... 22

1.2.2- Ġstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nu 2009-2012 Yılları Arasındaki KarĢılıksız Çeklerin Sayısındaki ArtıĢ, 6273 Sayılı Kanununu Yürürlüğe Girmesi Sonucu Tahliye Edilenlerin Sayısı Hakkındaki Soru Önergesi ... 22

1.2.3- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin 2003-2012 Yılları Arasında Terör Örgütü Mensuplarından Teslim Olan ve Yakalananlar Hakkındaki Soru Önergesi ... 22

1.2.4- Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu’nun 2002-2012 Yılları Arasında Askerlik Süresi Boyunca Disiplin ve Hapis Cezası Alan Askerler Hakkındaki Soru Önergesi ... 22

(6)

6 / 22

T.C.

ADALET BAKANLIĞI

KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

01/07/2013

GELEN – CEVAPLANAN SORU ÖNERGELERĠ (01/06/2013-30/06/2013)

1- SORU ÖNERGELERĠ

1.1- BAKANLIĞIMIZA GELEN SORU ÖNERGELERĠ

1.1.1- Ġstanbul Milletvekili Kadir Gökmen'in Kızılırmak Ġlçesindeki Adli TeĢkilatın Kaldırılması ve Yeniden Kurulup Kurulmayacağı Hakkındaki Soru Önergesi Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından ĠçiĢleri Bakanlığına gönderilen ve 10/06/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Ġstanbul Milletvekili Kadir Gökmen'in “Kızılırmak Ġlçesindeki Adli TeĢkilatın Kaldırılması ve Yeniden Kurulup Kurulmayacağı” hakkındaki 7/22957 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre ĠçiĢleri Bakanlığına cevap verilecektir.

1.1.2- Kütahya Milletvekili Alim IĢık’ın Ülkemizdeki Ġcra Müdürlüklerinin Sayıları, ĠĢ Kapasiteleri 2002-2013 Yılları Arasındaki Dosya Sayıları Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 10/06/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Kütahya Milletvekili Alim IĢık’ın

“Ülkemizdeki Ġcra Müdürlüklerinin Sayıları, ĠĢ Kapasiteleri 2002-2013 Yılları Arasındaki Dosya Sayıları” hakkındaki 7/24071 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

1.1.3- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın Cezaevlerinde Tutuklu ve Hükümlü Bulunan Hasta Sayıları ile Adli Tıp Kurumunun Bu Hastalar Hakkında Düzenlediği

“YaĢamının Tek BaĢına Sürdüremez” Raporları ile Bu Raporların Geciktirildiği Ġddiaları Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 10/06/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın

“Cezaevlerinde Tutuklu ve Hükümlü Bulunan Hasta Sayıları ile Adli Tıp Kurumunun Bu Hastalar Hakkında Düzenlediği YaĢamının Tek BaĢına Sürdüremez Raporları ile Bu Raporların Geciktirildiği Ġddiaları” hakkındaki 7/24066 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

1.1.4- Ağrı Milletvekili Halil Aksoy’un Ağrı TaĢlıçay’da Nevroz Etkinliğine Katılanlar Hakkında SoruĢturma BaĢlatıldığı Ġddiaları Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 10/06/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Ağrı Milletvekili Halil Aksoy’un Ağrı

“TaĢlıçay’da Nevroz Etkinliğine Katılanlar Hakkında SoruĢturma BaĢlatıldığı Ġddiaları”

hakkındaki 7/24075 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

(7)

7 / 22 1.1.5- Bursa Milletvekili Ġsmet Büyükataman’ın Bakanlığımız ve Bağlı KuruluĢlarına Bağlı Sosyal Tesis Sayıları ve 2003-2013 Yılları Arasında Kapatılan veya ÖzelleĢtirilenlerin Sayıları Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 10/06/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Bursa Milletvekili Ġsmet Büyükataman’ın

“Bakanlığımız ve Bağlı KuruluĢlarına Bağlı Sosyal Tesis Sayıları ve 2003-2013 Yılları Arasında Kapatılan Veya ÖzelleĢtirilenlerin Sayıları” hakkındaki 7/24077 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

1.1.6- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün 2012 Yılı Sonuna Kadar Bakanlığımıza Alınan Adalet Uzmanı ve Uzman Yardımcıları Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 10/06/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün “2012 Yılı Sonuna Kadar Bakanlığımıza Alınan Adalet Uzmanı ve Uzman Yardımcıları” hakkındaki 7/24067 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

1.1.7- Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün’ün Ġzmir Kırıklar 2 No'lu F Tipi Cezaevi Özelinde ve Türkiye Genelinde Kötü Muamele ve ĠĢkence Yapıldığı Ġddiaları, Cezaevlerinde Kalan Mahkumların Sağlık Durumları ile Cezaevi Personeli Hakkında BaĢlatılan SoruĢturma Olup Olmadığı Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 10/06/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün’ün “Ġzmir Kırıklar 2 No'lu F Tipi Cezaevi Özelinde ve Türkiye Genelinde Kötü Muamele ve ĠĢkence Yapıldığı Ġddiaları, Cezaevlerinde Kalan Mahkumların Sağlık Durumları ile Cezaevi Personeli Hakkında BaĢlatılan SoruĢturma Olup Olmadığı” hakkındaki 7/24068 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

1.1.8- Kütahya Milletvekili Alim IĢık’ın Türkiye’deki Cezaevi Sayısı ve Kapasitesi, Bulunan Tutuklu ve Hükümlü Sayıları, 2002-2013 Döneminde Yeni Açılan veya Kapatılan Cezaevi Sayıları ile Kütahya Ġlinde Bulunan Cezaevlerinin Durumları Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 10/06/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Kütahya Milletvekili Alim IĢık’ın

“Türkiye’deki Cezaevi Sayısı ve Kapasitesi, Bulunan Tutuklu ve Hükümlü Sayıları, 2002- 2013 Döneminde Yeni Açılan veya Kapatılan Cezaevi Sayıları ile Kütahya Ġlinde Bulunan Cezaevlerinin Durumları” hakkındaki 7/24070 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

1.1.9- Van Milletvekili Özdal Üçer’ın Van F Tipi Cezaevinde YaĢandığı Ġddia Edilen Hak Ġhlalleri, BaĢlatılan Açlık Grevi ve Cezaevi Personeli Hakkında Yürütülen SoruĢturma Olup Olmadığı Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 10/06/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Van Milletvekili Özdal Üçer’ın “Van F Tipi Cezaevinde YaĢandığı Ġddia Edilen Hak Ġhlalleri, BaĢlatılan Açlık Grevi ve Cezaevi Personeli Hakkında Yürütülen SoruĢturma Olup Olmadığı” hakkındaki 7/24446 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

1.1.10- Kütahya Milletvekili Alim IĢık’ın Hatay Reyhanlında Meydana Gelen Patlama Ġle Ġlgili Yayın Yasağı Konulması Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 10/06/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Kütahya Milletvekili Alim IĢık’ın “Hatay

(8)

8 / 22 Reyhanlında Meydana Gelen Patlama Ġle Ġlgili Yayın Yasağı Konulması” hakkındaki 7/24445 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

1.1.11- Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen’in Tekirdağ Ġlinde 2002-2013 Yılları Arası ÇalıĢan Adli Personel Sayısı ile Bu Personelin Ne ġekilde Ġstihdam Edildiği Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 10/06/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen’in

“Tekirdağ Ġlinde 2002-2013 Yılları Arası ÇalıĢan Adli Personel Sayısı ile Bu Personelin Ne ġekilde Ġstihdam Edildiği” hakkındaki 7/24073 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

1.1.12- Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen’in Tekirdağ Ġlinde Bakanlığımıza Bağlı KuruĢların 2002 Yılından Bu Yana Yapılan Denetimleri ve Yapılan Denetimler Sonucu Haklarında ĠĢlem Yapılan Personel Sayısı Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 10/06/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen’in

“Tekirdağ Ġlinde Bakanlığımıza Bağlı KuruĢların 2002 Yılından Bu Yana Yapılan Denetimleri ve Yapılan Denetimler Sonucu Haklarında ĠĢlem Yapılan Personel Sayısı”

hakkındaki 7/24074 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

1.1.13- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın 2011,2012 ve Nisan 2013 Tarihleri Arasında Bakanlığımız ve Bağlı KuruluĢlarının Kiraladığı Binalar Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 10/06/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın “2011, 2012 ve Nisan 2013 Tarihleri Arasında Bakanlığımız ve Bağlı KuruluĢlarının Kiraladığı Binalar” hakkındaki 7/24076 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

1.1.14- Kütahya Milletvekili Alim IĢık’ın Kütahya Ġlinde Bulunan Ġcra Müdürlüğü sayısı, Dosya Sayısı, 2002-2013 Döneminde Dosyaların Yıllara Göre Dağılımı ile Yeni Ġcra Müdürlüklerinin Açılıp Açılmayacağı Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 10/06/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Kütahya Milletvekili Alim IĢık’ın “Kütahya Ġlinde Bulunan Ġcra Müdürlüğü sayısı, Dosya Sayısı, 2002-2013 Döneminde Dosyaların Yıllara Göre Dağılımı ile Yeni Ġcra Müdürlüklerinin Açılıp Açılmayacağı” hakkındaki 7/24072 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

1.1.15- Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz’ın Bakanlığımızda, 657 sayılı Kanunun 4-B,4-C ve 4-D Maddelerine Tabi ÇalıĢan Personel Sayıları ile Hizmet Alımı Yöntemi ile ÇalıĢan Personel Sayısı Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 10/06/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz’ın

“Bakanlığımızda, 657 sayılı Kanunun 4-B,4-C ve 4-D Maddelerine Tabi ÇalıĢan Personel Sayıları ile Hizmet Alımı Yöntemi ile ÇalıĢan Personel Sayısı” hakkındaki 7/24069 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

(9)

9 / 22 1.1.16- Bingöl Milletvekili Ġdris Baluken’in Mardin E Tipi Cezaevinde Tutuklu Bulunan Mahkumlardan Harcırah ve Yol Masrafları Alınması Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 10/06/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Bingöl Milletvekili Ġdris Baluken’in “Mardin E Tipi Cezaevinde Tutuklu Bulunan Mahkumlardan Harcırah ve Yol Masrafları Alınması”

hakkındaki 7/24078 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

1.1.17- Ġstanbul Milletvekili M.Sezgin Tanrıkulu’nun KahramanmaraĢ Elbistan E Tipi Kapalı Cezaevinde Yatmakta Olan Bir Hükümlünün Kötü Muameleye Maruz Kaldığı Ġddiası Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından BaĢbakanlığa gönderilip Bakanlığımız koordinatörlüğünde cevaplandırılması tensip olunan ve 10/06/2013 tarihinde “Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Ġstanbul Milletvekili M.Sezgin Tanrıkulu’nun KahramanmaraĢ Elbistan E Tipi Kapalı Cezaevinde Yatmakta Olan Bir Hükümlünün Kötü Muameleye Maruz Kaldığı Ġddiası” hakkındaki 7/23649 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

1.1.18- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin 2002-2013 Yılları Arasında Kendisi ve EĢi Tarafından Açılan Manevi Tazminat Davaları Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından BaĢbakanlığa gönderilip Bakanlığımız koordinatörlüğünde cevaplandırılması tensip olunan ve 10/06/2013 tarihinde “Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin “2002-2013 Yılları Arasında Kendisi ve EĢi Tarafından Açılan Manevi Tazminat Davaları” hakkındaki 7/23651 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

1.1.19- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün Eski Sincan Adliye Binası Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından BaĢbakanlığa gönderilip Bakanlığımız koordinatörlüğünde cevaplandırılması tensip olunan ve 10/06/2013 tarihinde “Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Ankara Milletvekili Levent Gök’ün Eski Sincan Adliye Binası”

hakkındaki 7/23538 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

1.1.20- Denizli Milletvekili Ġlhan Cihaner'in 12 Eylül Askeri Darbesi Nedeniyle Yurt DıĢına Çıkanlar Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından ĠçiĢleri Bakanlığına gönderilen ve 11/06/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Denizli Milletvekili Ġlhan Cihaner'in “12 Eylül Askeri Darbesi Nedeniyle Yurt DıĢına Çıkanlar” hakkındaki 7/22701 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre ĠçiĢleri Bakanlığına cevap verilecektir.

1.1.21- Mersin Milletvekili Ali Öz'ün Bakanlıklara Bağlı Kurum ve KuruluĢlarda ÇalıĢan TaĢeron ĠĢçiler Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına gönderilen ve 11/06/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan “Mersin Milletvekili Ali Öz'ün Bakanlıklara Bağlı Kurum ve KuruluĢlarda ÇalıĢan TaĢeron ĠĢçiler”

hakkındaki 7/24449 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre ĠçiĢleri Bakanlığına cevap verilecektir.

(10)

10 / 22 1.1.22- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan'ın Ġskenderun Demir Çelik Fabrikasının ÖzelleĢtirilmesinin Ardından ĠĢçilerin YaĢadığı Ġddia Edilen Sorunlar Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına gönderilen ve 11/06/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Iğdır Milletvekili Pervin Buldan'ın “Ġskenderun Demir Çelik Fabrikasının ÖzelleĢtirilmesinin Ardından ĠĢçilerin YaĢadığı Ġddia Edilen Sorunlar” hakkındaki 7/24104 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre ĠçiĢleri Bakanlığına cevap verilecektir.

1.1.23- Manisa Milletvekili Özgür Özel'in ĠĢ ve Sosyal Güvenlik Hukukundan Kaynaklı UyuĢmazlıkların Çözümünde ĠĢ Mahkemelerinin Devre DıĢı Bırakılmasını Öngören Düzenleme Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına gönderilen ve 11/06/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Manisa Milletvekili Özgür Özel'in “ĠĢ ve Sosyal Güvenlik Hukukundan Kaynaklı UyuĢmazlıkların Çözümünde ĠĢ Mahkemelerinin Devre DıĢı Bırakılmasını Öngören Düzenleme Taslağı”

hakkındaki 7/24108 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre ĠçiĢleri Bakanlığına cevap verilecektir.

1.1.24- Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun Osmaniye'de UyuĢturucu Madde Ticareti ve Bağımlılığı ile Ġlgili Suçlardan Tutuklanan KiĢiler Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 24/06/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan “Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun Osmaniye'de UyuĢturucu Madde Ticareti ve Bağımlılığı ile Ġlgili Suçlardan Tutuklanan KiĢiler” hakkındaki 6/3858 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

1.1.25- Kütahya Milletvekili Alim IĢık’ın Adalet Bakanlığı Merkez ve TaĢra Birimlerinde Araç ve Diğer TaĢınırlara Ödenen Kira Bedelleri Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 24/06/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Kütahya Milletvekili Alim IĢık’ın “Adalet Bakanlığı Merkez ve TaĢra Birimlerinde Araç ve Diğer TaĢınırlara Ödenen Kira Bedelleri”

hakkındaki 6/3884 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

1.1.26- Kütahya Milletvekili Alim IĢık’ın Adalet Bakanlığı Merkez ve TaĢra TeĢkilatlarında Bina, Arsa veya Diğer TaĢınmazlara Ödenen Kira Bedelleri Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 24/06/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Kütahya Milletvekili Alim IĢık’ın “Adalet Bakanlığı Merkez ve TaĢra TeĢkilatlarında Bina, Arsa veya Diğer TaĢınmazlara Ödenen Kira Bedelleri” hakkındaki 6/3912 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

1.1.27- Kütahya Milletvekili Alim IĢık’ın Ceza Ġnfaz Kurumu Personelinin Özlük Haklarının ĠyileĢtirilmesi Ġçin Yapılan ÇalıĢmalar Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 24/06/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Kütahya Milletvekili Alim IĢık’ın “Ceza Ġnfaz Kurumu Personelinin Özlük Haklarının ĠyileĢtirilmesi Ġçin Yapılan ÇalıĢmalar” hakkındaki 6/3913 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

(11)

11 / 22 1.1.28- Ġstanbul Milletvekili Umut Oran’ın Çağlayan'daki Ġstanbul Adalet Sarayının DıĢ Cephesindeki Mermerlerin DüĢtüğü Ġddiası ile 2002-2012 Yılları Arasında AçılıĢı Yapılan Adliye Sarayları ve Tadilat ÇalıĢmalar Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 24/06/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Ġstanbul Milletvekili Umut Oran’ın

“Çağlayan'daki Ġstanbul Adalet Sarayının DıĢ Cephesindeki Mermerlerin DüĢtüğü Ġddiası ile 2002-2012 Yılları Arasında AçılıĢı Yapılan Adliye Sarayları ve Tadilat ÇalıĢmaları”

hakkındaki 7/25224 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

1.1.29- Ġstanbul Milletvekili Umut Oran’ın Ġzmir Aliağa ġakran Çocuk ve Gençlik Cezaevi Yönetimi ve Personelinin Kötü Muamele Yaptığı Ġddiaları Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 24/06/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Ġstanbul Milletvekili Umut Oran’ın “Ġzmir Aliağa ġakran Çocuk ve Gençlik Cezaevi Yönetimi ve Personelinin Kötü Muamele Yaptığı Ġddiaları” hakkındaki 7/25225 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

1.1.30- Ġstanbul Milletvekili Umut Oran’ın Ġzmir YurtdıĢına ÇıkıĢ Yasağı Uygulaması ile Ankara BüyükĢehir Belediye BaĢkanı Tarafından Açılan Davalar Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 24/06/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Ġstanbul Milletvekili Umut Oran’ın “Ġzmir YurtdıĢına ÇıkıĢ Yasağı Uygulaması ile Ankara BüyükĢehir Belediye BaĢkanı Tarafından Açılan Davalar” hakkındaki 7/25226 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

1.1.31- Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün’ün Ġzmir Aliağa ġakran Çocuk ve Gençlik Cezaevinde Çocuk Mahkumların ĠĢkence ve Onur Kırıcı Muameleye Maruz Kaldıkları Ġddiaları Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 24/06/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün’ün “Ġzmir Aliağa ġakran Çocuk ve Gençlik Cezaevinde Çocuk Mahkumların ĠĢkence ve Onur Kırıcı Muameleye Maruz Kaldıkları Ġddiaları” hakkındaki 7/25227 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

1.1.32- Ġzmir Milletvekili Mustafa Moroğlu’nun Ġzmir Aliağa ġakran Ceza ve Ġnfaz Kurumları YerleĢkesindeki Çocuk ve Gençlik Cezaevi'ndeki Çocuk Mahkumların ĠĢkence ve Onur Kırıcı Muameleye Maruz Kaldıkları Ġddiası Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 24/06/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Ġzmir Milletvekili Mustafa Moroğlu’nun “Ġzmir Aliağa ġakran Ceza ve Ġnfaz Kurumları YerleĢkesindeki Çocuk ve Gençlik Cezaevi'ndeki Çocuk Mahkumların ĠĢkence ve Onur Kırıcı Muameleye Maruz Kaldıkları Ġddiası”

hakkındaki 7/25228 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

1.1.33- Kütahya Milletvekili Alim IĢık’ın Açıköğretim Fakültesi Adalet Bölümü Mezunlarının Ġstihdam Sorunları ile Adalet Bakanlığında Sınırlı Sayıda Kadro Açıldığı Ġddialar Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 24/06/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Kütahya Milletvekili Alim IĢık’ın

“Açıköğretim Fakültesi Adalet Bölümü Mezunlarının Ġstihdam Sorunları ile Adalet

(12)

12 / 22 Bakanlığında Sınırlı Sayıda Kadro Açıldığı Ġddialar” hakkındaki 7/25229 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

1.1.34- Bursa Milletvekili Ġsmet Büyükataman’ın Bursa Ġlinde Bakanlığa Bağlı Kurum ve KuruluĢlarda 2002 Yılından Ġtibaren Meydana Gelen ĠĢ Kazaları Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 24/06/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Bursa Milletvekili Ġsmet Büyükataman’ın

“Bursa Ġlinde Bakanlığa Bağlı Kurum ve KuruluĢlarda 2002 Yılından Ġtibaren Meydana Gelen ĠĢ Kazaları” hakkındaki 7/25230 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

1.1.35- EskiĢehir Milletvekili Kazım Kurt’un Son BeĢ Yıl Ġçinde Adalet Bakanlığınca Yapılan Memur Alım Sınavları Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 24/06/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan EskiĢehir Milletvekili Kazım Kurt’un “Son BeĢ Yıl Ġçinde Adalet Bakanlığınca Yapılan Memur Alım Sınavları” hakkındaki 7/25231 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

1.1.36- Van Milletvekili Özdal Üçer’in Giresun E Tipi Kapalı Cezaevinde YaĢanan Hak Ġhlalleri Ġddiası ile 2002 Yılından Bu Yana Yapılan ġikayet BaĢvuruları Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 24/06/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Van Milletvekili Özdal Üçer’in “Giresun E Tipi Kapalı Cezaevinde YaĢanan Hak Ġhlalleri Ġddiası ile 2002 Yılından Bu Yana Yapılan ġikayet BaĢvuruları” hakkındaki 7/25232 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

1.1.37- Kars Milletvekili Mülkiye Birtanenin’in Erzurum Özel Yetkili 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Görülen Davada Rıdvan Sayak Adlı Bir KiĢinin YaĢının Büyütülmesi Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 24/06/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Kars Milletvekili Mülkiye Birtanenin’in

“Erzurum Özel Yetkili 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Görülen Davada Rıdvan Sayak Adlı Bir KiĢinin YaĢının Büyütülmesi” hakkındaki 7/25233 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

1.1.38- Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın ġakran Çocuk ve Gençlik Cezaevinde Çocuk Mahkumların Kütü Muameleye Maruz Kaldıkları Ġddiası ile Yapılan ġikayetler Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 24/06/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın

“ġakran Çocuk ve Gençlik Cezaevinde Çocuk Mahkumların Kütü Muameleye Maruz Kaldıkları Ġddiası ile Yapılan ġikayetler” hakkındaki 7/25234 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

1.1.39- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin 2002-2013 Yılları Arasında Ġcra Dairelerinde Yolsuzluk ve Usulsüzlük Yaptıkları Gerekçesiyle Yargılanan KiĢi Sayısı Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 24/06/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin “2002- 2013 Yılları Arasında Ġcra Dairelerinde Yolsuzluk ve Usulsüzlük Yaptıkları Gerekçesiyle Yargılanan KiĢi Sayısı” hakkındaki 7/25235 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

(13)

13 / 22 1.1.40- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin 2002-2002-2013 Yılları Arasında Ġnsan Ticareti Nedeniyle Ceza AlmıĢ KiĢi Sayısı Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 24/06/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin “2002- 2002-2013 Yılları Arasında Ġnsan Ticareti Nedeniyle Ceza AlmıĢ KiĢi Sayısı” hakkındaki 7/25236 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

1.1.41- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin 2011'de Ostim ve Ġvedik Organize Sanayi Bölgelerinde Meydana Gelen Patlamanın Yargı Süreci Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 24/06/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin

“2011'de Ostim ve Ġvedik Organize Sanayi Bölgelerinde Meydana Gelen Patlamanın Yargı Süreci” hakkındaki 7/25237 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

1.1.42- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin 2002-2013 Yılları Arasında Ġnsan Ticareti Nedeniyle Yargılanan KiĢiler ile Bunların Terör Örgütleriyle Bağlantıları Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 24/06/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin “2002- 2013 Yılları Arasında Ġnsan Ticareti Nedeniyle Yargılanan KiĢiler ile Bunların Terör Örgütleriyle Bağlantıları” hakkındaki 7/25238 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

1.1.43- Ġstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in Antalya L Tipi Cezaevinde 18 YaĢını Yeni DoldurmuĢ Bir Mahkumun Tecavüze Uğradığı Ġddiaları Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 24/06/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Ġstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in

“Antalya L Tipi Cezaevinde 18 YaĢını Yeni DoldurmuĢ Bir Mahkumun Tecavüze Uğradığı Ġddiaları” hakkındaki 7/25239 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

1.1.44- Ġstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın Ġstanbul Adli Tıp Kurumunda Görev Yapan Uzman Personel Sayısı, Rapor Yazılması Ġçin Bekleyen Dosya Sayısı Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 24/06/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Ġstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın

“Ġstanbul Adli Tıp Kurumunda Görev Yapan Uzman Personel Sayısı, Rapor Yazılması Ġçin Bekleyen Dosya Sayısı” hakkındaki 7/25240 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

1.1.45- Ġzmir Milletvekili Birgül Ayman’ın Türkiye'nin En Büyük Ġlaç Yolsuzluğu Olarak Gündeme Gelen ve Kamuoyunda "Roche Skandalı" Olarak Bilinen Davanın ZamanaĢımı Nedeniyle DüĢmesi Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 24/06/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Ġzmir Milletvekili Birgül Ayman’ın

“Türkiye'nin En Büyük Ġlaç Yolsuzluğu Olarak Gündeme Gelen ve Kamuoyunda "Roche Skandalı" Olarak Bilinen Davanın ZamanaĢımı Nedeniyle DüĢmesi” hakkındaki 7/25241 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

(14)

14 / 22 1.1.46- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin Pozantı, Antalya L Tipi ve ġakran Çocuk Cezaevlerinde YaĢandığı Ġddia Edilen Hak Ġhlalleri ile Bunlara Yönelik SoruĢturma Açılıp Açılmadığı Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 24/06/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin

“Pozantı, Antalya L Tipi ve ġakran Çocuk Cezaevlerinde YaĢandığı Ġddia Edilen Hak Ġhlalleri ile Bunlara Yönelik SoruĢturma Açılıp Açılmadığı” hakkındaki 7/25242 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

1.1.47- Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan’ın Antalya L Tipi Cezaevinde Çocuklara Tecavüz Ġddiaları Ġle SoruĢturma Açılıp Açılmadığı Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 24/06/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan’ın

“Antalya L Tipi Cezaevinde Çocuklara Tecavüz Ġddiaları Ġle SoruĢturma Açılıp Açılmadığı”

hakkındaki 7/25243 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

1.1.48- MuĢ Milletvekili Demir Çelik’in Edirne F Tipi Kapalı Cezaevinde Bulunan Bir Hükümlünün Sağlık Sorunları Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 24/06/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan MuĢ Milletvekili Demir Çelik’in “Edirne F Tipi Kapalı Cezaevinde Bulunan Bir Hükümlünün Sağlık Sorunları” hakkındaki 7/25244 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

1.1.49- MuĢ Milletvekili Demir Çelik’in Van F Tipi Kapalı Cezaevinde Bulunan Bir Hükümlünün Sağlık Problemleri ile Hasta Hükümlülerin Tahliye Edilmeleri Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 24/06/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan MuĢ Milletvekili Demir Çelik’in “Van F Tipi Kapalı Cezaevinde Bulunan Bir Hükümlünün Sağlık Problemleri ile Hasta Hükümlülerin Tahliye Edilmeleri” hakkındaki 7/25245 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

1.1.50- MuĢ Milletvekili Demir Çelik’in Kırıkkale F Tipi Cezaevindeki Sağır ve Dilsiz Bir Hükümlü Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 24/06/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan MuĢ Milletvekili Demir Çelik’in “Kırıkkale F Tipi Cezaevindeki Sağır ve Dilsiz Bir Hükümlü” hakkındaki 7/25246 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

1.1.51- MuĢ Milletvekili Demir Çelik’in Gaziantep A Tipi Kapalı Cezaevindeki Bir Hükümlünün Sağlık Sorunları ile Tahliye Edilmeme Nedenleri Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 24/06/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan MuĢ Milletvekili Demir Çelik’in “Gaziantep A Tipi Kapalı Cezaevindeki Bir Hükümlünün Sağlık Sorunları ile Tahliye Edilmeme Nedenleri”

hakkındaki 7/25247 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

(15)

15 / 22 1.1.52- Ġstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun 2010-2013 Yılları Arasında Cezaevlerinde YaĢanan Tecavüz Olayları Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 24/06/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Ġstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun

“2010-2013 Yılları Arasında Cezaevlerinde YaĢanan Tecavüz Olayları” hakkındaki 7/25248 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

1.1.53- Ağrı Milletvekili Halil Aksoy’nun Antalya L Tipi Cezaevinde Çocuk Mahkûmlara Tecavüz Edildiği Ġddiası ile SoruĢturma Açılıp Açılmadığı Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 24/06/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Ağrı Milletvekili Halil Aksoy’nun “Antalya L Tipi Cezaevinde Çocuk Mahkumlara Tecavüz Edildiği Ġddiası ile SoruĢturma Açılıp Açılmadığı” hakkındaki 7/25249 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

1.1.54- Bingöl Milletvekili Ġdris Baluken’in Cezaevlerindeki Hükümlü ve Tutuklu Sayıları ile Cinsiyet, Doğum Yerine Göre Dağılımları Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 24/06/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Bingöl Milletvekili Ġdris Baluken’in

“Cezaevlerindeki Hükümlü ve Tutuklu Sayıları ile Cinsiyet, Doğum Yerine Göre Dağılımları”

hakkındaki 7/25250 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

1.1.55- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın Kocaeli Kandıra 1 Nolu F Tipi Cezaeviyle Ġlgili ġikayetler Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 24/06/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın “Kocaeli Kandıra 1 Nolu F Tipi Cezaeviyle Ġlgili ġikayetler” hakkındaki 7/25251 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

1.1.56- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün PKK Terör Örgütü Mensuplarının Yargılanmadan Ülkemizden Çekilmeleri Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 24/06/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Mersin Milletvekili Ali Öz’ün “PKK Terör Örgütü Mensuplarının Yargılanmadan Ülkemizden Çekilmeleri” hakkındaki 7/25252 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

1.1.57- EskiĢehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in Karabük Ġlinde GerçekleĢtirilmesi DüĢünülen Proje ve Yatırımlar Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 24/06/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan EskiĢehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in

“Karabük Ġlinde GerçekleĢtirilmesi DüĢünülen Proje ve Yatırımlar” hakkındaki 7/25254 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

1.1.58- Kütahya Milletvekili Alim IĢık’ın Bakanlık Tarafından GerçekleĢtirilen TaĢınmaz SatıĢlar Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 28/06/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Kütahya Milletvekili Alim IĢık’ın “Bakanlık Tarafından GerçekleĢtirilen TaĢınmaz SatıĢlar” hakkındaki 6/4054 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

(16)

16 / 22 1.1.59- Kütahya Milletvekili Alim IĢık’ın Bakanlık Tarafından GerçekleĢtirilen TaĢınır Mallar Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 28/06/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Kütahya Milletvekili Alim IĢık’ın “Bakanlık Tarafından GerçekleĢtirilen TaĢınır Mallar” hakkındaki 6/4064 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

1.1.60- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın Cezaevindeki Bir Mahkumun Can Güvenliği Olmadığı Ġddiası Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 28/06/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın

“Cezaevindeki Bir Mahkumun Can Güvenliği Olmadığı Ġddiası” hakkındaki 7/25786 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

1.1.61- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin 2002-2013 Yılları Arasında Ceza Ġnfaz Kurumu Görevlilerine Yönelik Saldırılar Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 28/06/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin “2002- 2013 Yılları Arasında Ceza Ġnfaz Kurumu Görevlilerine Yönelik Saldırılar” hakkındaki 7/25787 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

1.1.62- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin 2002-2013 Yılları Arasında Hastanelerde YaĢanan Hırsızlık Olayları ile Ġlgili SoruĢturmalar Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 28/06/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin “2002- 2013 Yılları Arasında Hastanelerde YaĢanan Hırsızlık Olayları ile Ġlgili SoruĢturmalar”

hakkındaki 7/25788 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

1.1.63- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin Kamu Görevlisine Görevinden Dolayı Hakaret Suçu ile Ġlgili Veriler Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 28/06/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin “Kamu Görevlisine Görevinden Dolayı Hakaret Suçu ile Ġlgili Veriler” hakkındaki 7/25789 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

1.1.64- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin 2002-2013 Yılları Arasında Ceza Ġnfaz Kurumu Görevlilerine Yönelik Saldırılar Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 28/06/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin “2002- 2013 Yılları Arasında Ceza Ġnfaz Kurumu Görevlilerine Yönelik Saldırılar” hakkındaki 7/25790 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

1.1.65- Ġzmir Milletvekili Oktay Vural’ın 2002-2013 Yıllarında Sosyal Medya Aracılığıyla ĠĢlenen Suçlarla Ġlgili Re'sen veya ġikayete Bağlı Olarak BaĢlatılan ĠĢlemler Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 28/06/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Ġzmir Milletvekili Oktay Vural’ın “2002-2013 Yıllarında Sosyal Medya Aracılığıyla ĠĢlenen Suçlarla Ġlgili Re'sen veya ġikayete Bağlı

(17)

17 / 22 Olarak BaĢlatılan ĠĢlemler” hakkındaki 7/25791 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

1.1.66- Kütahya Milletvekili Alim IĢık’ın Bakanlığımız ve Bağlı KuruluĢlar Tarafından GerçekleĢtirilen Temsil Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 28/06/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Kütahya Milletvekili Alim IĢık’ın

“Bakanlığımız ve Bağlı KuruluĢlar Tarafından GerçekleĢtirilen Temsil” hakkındaki 7/25792 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

1.1.67- Ġstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun Bağlı Kurum ve KuruluĢlara Yönelik Siber Saldırılara ve Alınan Önlemler Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 28/06/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Ġstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun “Bağlı Kurum ve KuruluĢlara Yönelik Siber Saldırılara ve Alınan Önlemler”

hakkındaki 7/25793 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

1.1.68- Kayseri Milletvekili Mehmet ġevki Kulkunoğlu’nun Bir Siyasi Partiye Üye Yapılan KiĢiler Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 28/06/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Kayseri Milletvekili Mehmet ġevki Kulkunoğlu’nun “Bir Siyasi Partiye Üye Yapılan KiĢiler” hakkındaki 7/25912 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

1.1.69- 2002-2013 Yılları Arasında Bakanlığımız ve Bağlı KuruluĢlarında Istifa, Emeklilik Ölüm vb Nedenlerle BoĢalan Kadro Sayısı ve Bu Kadroların Nekadarına Atama Yapıldığı ile Halen BoĢ Kadro Olup Olmadığı Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 02/07/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Kütahya Milletvekili Alim IĢık’ın “2002-2013 Yılları Arasında Bakanlığımız ve Bağlı KuruluĢlarında Ġstifa, Emeklilik Ölüm vb Nedenlerle BoĢalan Kadro Sayısı ve Bu Kadroların Nekadarına Atama Yapıldığı Ġle Halen BoĢ Kadro Olup Olmadığı” hakkındaki 6/4141 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

1.1.70- 2002-2013 Döneminde Bakanlık ve Bağlı KuruluĢlarında Hizmet Gereği Atananların Sayıları, Dava Açarak Eski Görev Yerlerine Gelenlerin Sayıları ve Yapılan Yer DeğiĢikliklerinin Siyasi Olduğu Ġddiaları Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 02/07/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Kütahya Milletvekili Alim IĢık’ın “2002-2013 Döneminde Bakanlık ve Bağlı KuruluĢlarında Hizmet Gereği Atananların Sayıları, Dava Açarak Eski Görev Yerlerine Gelenlerin Sayıları ve Yapılan Yer DeğiĢikliklerinin Siyasi Olduğu Ġddiaları” hakkındaki 6/4143 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

1.1.71- 2002-2013 Yılları Arasında Bakanlık ve Bağlı KuruluĢlarında TaĢeron, Geçici veya Hizmet Alımı Yoluyla ÇalıĢtırılan ĠĢçi Sayıları, Bu Hizmet Ġçin Yapılan Ödemeler, Bu Hizmetler Alınırken Siyasi Ayrım Yapıldığı Ġddiaları Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 02/07/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Kütahya Milletvekili Alim IĢık’ın “2002-2013 Yılları Arasında Bakanlık ve Bağlı KuruluĢlarında TaĢeron, Geçici veya Hizmet Alımı Yoluyla ÇalıĢtırılan ĠĢçi Sayıları, Bu Hizmet Ġçin Yapılan Ödemeler, Bu Hizmetler Alınırken

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :