EK-11 Sonuç Raporu Formatı

31  Download (0)

Tam metin

(1)

1 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ

KOORDİNASYON BİRİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜNE

Proje Türü :Yönlendirilmiş Proje No :11Y3330003

Proje Yöneticisi :Prof.Dr.Meral Beksaç

Proje Başlığı : Ankara Üniversitesi Kordon Kanı ve Kök Hücre Bankası: hizmet ve alt yapı devamlılığı projesi

Yukarıda bilgileri yazılı olan projemin sonuç raporunun e-kütüphanede yayınlanmasını;

İSTİYORUM İSTEMİYORUM GEREKÇESİ:

18.08.2015 Prof.Dr.Meral Beksaç

İmza

(2)

2 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ SONUÇ RAPORU

Proje Başlığı

Ankara Üniversitesi Kordon Kanı ve Kök Hücre Bankası: hizmet ve alt yapı devamlılığı projesi Proje Yöneticisi

Prof. Dr. Meral BEKSAÇ Yardımcı Araştırmacıların İsmi

Prof. Dr. Osman İLHAN Yrd. Doç. Dr. Klara DALVA

Dr. Pınar YURDAKUL Proje No

11Y3330003 Başlama Tarihi

18.08.2011 Bitiş Tarihi

18.08.2015 Rapor Tarihi

28/08/2015

Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Ankara – 2015

(3)

3 I.Projenin Türkçe ve İngilizce Adı ve Özetleri

Proje Adı:Ankara Üniversitesi Kordon Kanı ve Kök Hücre Bankası: hizmet ve alt yapı devamlılığı projesi

Proje Özeti:

Bu proje ile Devlet Planlama Teşkilatı “AÜ Kordon Kanı, Kan ve Kök Hücre Bankası” adlı 2009 da kamu alt yapı projesi kapsamında kurulan AÜTF Akraba Dışı Doku Bankası-Gönüllü Verici merkezi ile Kordon Kanı Bankası hizmet ve faaliyetlerinin devam edebilmesi, gereksinimlerinin karşılanması hedeflenmiştir. DPT desteği öncesi mevcut koşullarda başlatılan bu yapılanma önce DPT daha sonra BAP proje kapsamında uluslararası standartların gerektirdiği koşullara kavuşarak kordon kanı bankacılığı için gerekli olan Good Manufacturing Practice (GMP) ile uyumlu alt yapısını oluşturmuştur. 8-9.02.2011 tarihinde İl Sağlık Müdürlüğü ve Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu GMP müfettişleri tarafından yerinde denetlenerek Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetler Genel Müdürlüğünde Ulusal Kordon Kanı Kurulunun değerlendirmesi sonucunda 13/07/2011 da ruhsata uygun bulunmuştur.. DPT projesi ile 2010 yılı sonuna kadar sarf malzemelerinin çoğu, Eylül 2011 e kadar yetecek sıvı azot takviyesi, 2011 yılı Ekim sonuna kadar 5 elemanın maaşları karşılanmış olan kordon kanı bankasının devamlılığı için sarf ve eleman temini amacıyla mali destek gerekli olduğu için bu proje verilmiştir. Projenin hedefi Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi kapsamındaki gönüllü vericilerin ve bağışlanan kordon kanı sayısını en az 20 000 e yükseltmek; ayrıca kurulan akraba dışı doku bankasının WMDA, kordon kanı bankasının FACT/NETCORD tarafından akreditasyonu olarak hedeflenmiştir. Bu proje bitiminde akraba dışı gönüllü verici sayımız 30.178, doku tiplendirmesi yapılmış olan 13.061 vericiye, 1035 kordon kanına ulaşılmıştır. Bu vericilerden 18 kök hücre nakli ve ilaveten 4 ü akraba dışı toplam 16 kordon kanı nakli gerçekleştirilmiştir.

Bu proje ile Türkiye’de ilk kez kamuda oluşan bu yapılanma ülkemiz için yurtdışına döviz kaybını azaltmış ve azaltmaya da devam etmektedir. İlaveten uluslararası akreditasyon yönündeki faaliyetlerimiz son aşamaya gelmiştir. Proje hedeflerini aşarak Türkiye’de öncül rolünü devam ettirmektedir.

Anahtar Kelimeler: Kordon Kanı, Akraba Dışı Kordon Kanı Bankası, kök hücre, kordon kanı bağışı Project Title: Ankara Univesity Cord Blood and Stem Cell Bank: Continuity of Services and Infrastructure Project

Project Summary: This project aimed the sustainability of services and operations, and absorption of requirements of Ankara University Faculty of Medicine (AUFM) Unrelated Tissue Bank- Volunteer Donor Center and Cord Blood Bank which has been constructed within the context of the infrastructure project of the State Planning Organization (SPO) named “AU Cord Blood, Blood and Stem Cell Bank”

in 2009. This construct, which had been initiated under the conditions before having the SPO support, has achieved the international standards within the context of SPO and Scientific Research Projects (SRP) projects and has established the GMP (Good Manufacturing Practice) compatible infrastructure which is essential for cord blood banking standards. It was audited by the Public Health and the Ministry of Health Committee of Inspection officers on the date 8-9.02.2011 and licensed as a result of the evaluation of the application file by the Ministry of Health General Directorate of Healthcare Services, National Cord Blood Committee. By the SPO project budget; most of the supplies up to the end of 2010, liquid nitrogen reinforcement up to the end of October 2011 and the payment of salaries for 5 personnel has been afforded. Thus, this project is submitted in the need of financial support for the sustainability of the Cord Blood Bank, additional personnel salaries and supplies. The aim of the project is to raise the volunteer donor number within AUFM and the number of the cord blood donations at least 20.000. Besides, the project aims the accreditation of the Unrelated Tissue Bank by WMDA and the accreditation of cord blood bank by FACT/NETCORD. In the end of this project, the

(4)

4

number of unrelated volunteer donor number has reached 30.178, number of the volunteers whose tissue typing has been performed has reached 13.061 and the number of cord blood units has reached 1.035. 18 stem cell transplantations and additionally16 cord blood transplantations, including 4 of unrelated, have been performed amongst these donations.

By this project, this first public cord blood bank construction in Turkey has been supporting the reduction of the loss of national currency. Additionally, we have reached the final stage of the accreditation period. The project continues to achieve its renewing aims as a unique platform in Turkey.

Keywords: Cord Blood, Unrelated Cord Blood Bank, Stem Cell, Cord Blood Donation II. Amaç ve Kapsam:

2000’ li yılların başından beri İbn-i Sina Hastanesi bünyesinde geliştirilmeye çalışılan ancak baştan bu amaçla inşa edilmemiş bir hastane ortamında yapılanmasından dolayı uluslararası standartlarda olmayan “Ankara Tıp Fakültesi Akraba Dışı Doku ve Kordon Kanı Bankası” nı yeniden yapılandırma girişimleri 2008 yılında DPT tarafından kamu alt yapı projesi kapsamında kabul edilerek desteklenmeye değer bulundu. Bu proje kapsamında Ankara Tıp Fakültesinde Akraba Dışı doku Bankası, Kordon Kanı Bankası, Hematoloji Bilim Dalı Doku Tiplendirme ve Tanı Laboratuvarları ile Aferez Ünitesi yeniden yapılandırıldı. Serpil Akdağ Kan Bankası’na kan ışınlama cihazı temin edildi.

2009 yılında talebimiz olan 4.5 milyon TL nin tümünün kullanılması ile 2010 da önce 1 milyon TL daha sonra 700.000 TL ek bütçe temin edildi. Böylece 6.2 milyon TL ya ulaşan bütçe kapsamında gerçekleşen bu yapılanmanın amaçları, kapsamı ve getirdiği katkılar ile gelişme planları tüm Üniversitemizi ilgilendirecek niteliği kazanmış oldu.

DPT projesi oluşturulduğu dönemde AÜTF Dekanlığı tarafından Cebeci Kampüsü’nde bulunan ve artık fiziksel olarak ileri derece yıpranmış olan eski giysi bankası AÜTF Kordon Kanı ve Kök Hücre Bankası’na tahsis edildi. Sit alanı içerisinde bulunan bina, Anıtlar Kurulu’nun onayı alındıktan sonra yıkılarak yerine 2009 yılı içerisinde Kordon Kanı Bankacılığı Yönetmeliğine uygun olarak inşa edildi.

Zemin ve bodrumdan oluşan yeni bina, GMP ile uyumlu olarak yapılandırıldı. 2010 ilkbaharında inşaatı tamamlandıktan sonra, donanım ve cihaz alt yapısı da tamamlanan Kordon Kanı ve Kök Hücre Bankası’nın tüm cihaz ve sarf malzemeleri DPT bütçesinden temin edildi. AÜTF Dekanlığı bina ve çevre düzenlemesindeki eksikleri binanın geçici teslimi ile gerçekleştirmeye başladı.

DPT “Ankara Üniversitesi Kordon Kanı, Kan ve Kök Hücre Bankası” adlı kamu alt yapı projesi kapsamında kurulan AÜ Kordon Kanı Bankası, Allojeneik (akraba içi ve akraba dışı) tedavi amaçlı hizmetini aktif olarak yürütmektedir. Proje onaylanmasının ardından yapılan harcamalar ekte sunulmuştur. AÜ BAP desteğiyle Kordon Kanı Bankası temin edilen sarf malzemeleri, personel ödemeleri gibi kalemler sayesinde devamlılığı sağlanmıştır.

III. Materyal ve Yöntem:

Materyal:

Kordon kanı, kapalı sistemde eritrosit ve plazma ayrıştırabilen Sepax S-100 otomatize cihazı Soğutucu ve çalkalayıcı Coolmix Cihazı

Enjektör pompası

Tek kullanımlık kordon kanı ayrıştırılan Sepax cs.530 Seti Laboratuar sarf malzemesi

DMSO-Dextran40 HEPES solüsyonu.

Sıvı azot

Doku tiplendirmesi PCR-SSO kitleri

Kordon kanı/maternal kan örneklerinde IDM testleri Kordon kanında tam kan sayımı

Kordon kanında CD 34 tayini Kordon kanında kan kültürü

(5)

5 Hemonline işlerim sisteminin devamlılığının sağlanması

FACT/NETCORD akreditasyonu konusunda bir uluslararası danışmanlık şirketinden destek alımı Yöntem:

Gönüllüler ve bağışlanan kordon kan örneklerinin kabul edilme kriterlerine uygunluğunun saptanmasını takiben hematopoietik kök hücreden zengin 20 mL lik hacme indirilmesi, yüksek-orta düzey HLA tiplendirilmesi, hematopoietik kök hücre içeriğinin belirlenmesi,

Kordon kanından kapalı sistemde plazma ve eritrosit ayrıştırılarak %10 DMSO protokolü ile hematopoetik kök hücre dondurulması. Bu yöntemle 70-200 ml hacmindeki bir kordon kanı 20 ml’ye kadar konsantre bir ürün haline getirilir böylece ihtiyaçtan fazla bulunan plazma ve eritrosit üründen uzaklaştırılır. Atık hale gelen bu eritrosit ve plazma HLA, viral belirleyiciler gibi ürünün gerekli olan diğer test çalışmaları için kullanılarak değerlendirilir.

Gönüllü ve kordon kanı verilerinin veri tabanına kaydedilmesi, taramalarda bu verilerin kullanılması, gönüllü vericilerle düzenli temasın korunması.

IV. Analiz ve Bulgular:

Projenin başlamasının ardından akraba dışı gönüllü kemik iliği verici sayısı yıllara göre dağılımı Şekil 1’de gösterilmektedir, Şekil 2’de ise HLA tiplendirilmesi yapılan gönüllü verici sayısını göstermektedir. Şekil 3 yine aynı yıllar arasında HLA doku tiplendirilmesi yapılan ve saklanan kordon kanı ünitelerini göstermektedir. Nakil verileri ise Şekil 4 ve 5’te yıllara göre belirtilmiştir.

Şekil 1. 2011-2015 yılları arası akraba dışı gönüllü kemik iliği verici sayısı

(6)

6 Şekil 2. 2011-2015 yılları arasında HLA tiplendirilmesi yapılan Gönüllü Verici Sayısı

Şekil 3. 2011-2015 yılları arasında eritrosit ve plazma deplesyonu sonrasında doku tiplendirilmesi yapılıp, saklanan kordon kanı ünite sayısı

(7)

7 Şekil 4. TRAN aracılığıyla gerçekleştirilen kemik iliği nakil sayıları

Şekil 5. Gerçekleştirilen kordon kanı nakil sayıları V.Sonuç ve Öneriler

Analiz ve Bulgular bölümünde belirtildiği üzere 2011-2014 yılları arasında başvuran gönüllü kemik iliği vericisi sayısı 23594, başvuran bu gönüllülerden 13061’inin HLA’sı çalışılarak havuz oluşturulmuştur. Şimdiye kadar çalışılan ve HLA tiplendirilmesi yapılan kordon kanı ünite sayısı 1046’ya ulaşmıştır. Gerçekleştirilen kemik iliği nakil sayısı 21, kordon kanı nakil sayısı ise akraba dışı ve akraba içi toplamda 16’dır. Bu nakillerin projenin başlaması ile arttığı, Devlet Planlama projesinin bitmesi ile artık gönüllü kaydına rağmen doku tiplendirilmesi eskisi kadar yapılamadığı görülmektedir.

BAP projesi ile elde edilen kaynakla öncelikle kordon kanı bankasına kabul edilen örneklerde doku tiplendirilmesi gerçekleştirilebilmiştir.

(8)

8 BASINDA KORDON KANI BANKASI:

Minik Hatice'ye mucize gibi nakil

Bök Ailesi'nin minik bebeği, immün yetersizliği hastalığından Ankara'da mucize eseri bulunan tam uyumlu kök hücrelerin Medical Park Antalya Hastanesi'nde nakledilmesi sonucu kurtarıldı Hatay'da yaşayan Nadire ve Sebahhaddin Bök çiftinin minik bebeği Hatice, mucize eseri bulunan tam uyumlu kök hücreler ile hayata tutundu. Minik Hatice, doğduğu andan itibaren sürekli hastalanıp hastaneye gidiyordu. Hatice 3 aylık olduğunda, iyice şiddetlenen öksürük, halsizlik ve gelişimindeki gerileme aileyi iyice endişelendirdi. Aile önce Hatay Devlet Hastanesi ve sonra da birçok özel hastaneye gitti. Yapılan tetkiklerde, önceleri bronşit ve zatürree başlangıcı olduğunu söyleyip ilaç tedavilerine başlandı. Hatice 8 aylık olana kadar ilaç tedavileri devam etti. Sonrasında Adana Araştırma Hastanesi'ne gittiler. Yapılan detaylı incelemeler sonucunda minik Hatice'de İmmün yetmezliği ortaya çıktı ve hemen kemik iliği nakli olmasına karar verildi.

Mucize haber geldi :

Hastanedeki doktorların tavsiyesiyle, aile zaman kaybetmeden Medical Park Antalya Hastane Kompleksi Pediatrik Kemik İliği Nakli Ünitesi'ne başvurdu. Yapılan testlerde, aile fertleri ve yakınlarında kemik iliği nakli için uyumlu verici çıkmadı. Bunun üzerine çok zor bir ihtimal olan akraba dışı nakil işlemine başvuruldu. Ancak çok düşük bir ihtimal olan akraba dışı nakil için çok geçmeden Ankara'dan mucize haber geldi!

Uyumlu ilik bulundu:

Ankara İbni Sina Kordon Kanı Bankası'nda gönüllü vericilerinden biriyle Hatice'nin kök hücreleri tam uyumlu çıktı. Hiç vakit kaybedilmeden 2013 yılının Ocak ayında, bebek 19 aylıkken Kordon Kanı Bankası'ndan gelen kök hücrelerle akraba dışı kemik iliği nakli işlemi başarıyla gerçekleştirildi. İlik nakline yavaş yavaş uyum göstermeye ve gelişimini yakalamaya çalışan Hatice bebek, göreceği güzel günlere anne ve babasının yanında masumca gülümsüyor.

(9)

9 'Hayatımızı kurtardı'

Yapılan başarılı nakil sonrasında sevince boğulan Bök ailesi, şimdi minik bebeklerinin bir an önce kendini toparlaması için dua ediyor. Ankara'dan tam uyumlu kordon kanı bulunmasının büyük bir mucize olduğunu ifade eden baba Sebahaddin Bök, "Hatice doğduğu andan itibaren çok sıkıntılı günler geçirdik. İlik bağışında bulunarak biricik bebeğimizin kurtulmasını sağlayan aileye de sonsuz teşekkür ediyoruz" diye konuştu

Türkiyede bir ilk oldu :

Uygun kordon kanının bulunmasında önemli katkısı bulunan Ankara Üniversitesi Akraba Dışı Doku ve Kordon Kanı Bankası Sorumlusu Hematoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Meral Beksaç da minik Hatice'ye yapılan ilik naklinin Türkiye'de bir ilk olduğuna dikkat çekerek, şunları söyledi: "2012 yılında ağır immün (bağışıklık) sistem yetmezliği tanısı olan bebeğe, yine 2012 yılında Hacettepe Üniversitesi'nde gerçekleşen bağışı kabul eden bir annenin toplanan kordon kanının uygun olduğu belirlendi. Nakil merkezince uygun görülerek Ankara Üniversitesi Kordon Kanı Bankası'ndaki kordon kanı, Antalya Medical Park Hastanesi'ne nakledildi ve 2013 Ocak ayında bebeğin ilik nakli

gerçekleştirildi. Bugün, naklin başarılı olduğu görülmektedir. Bu nakil, Türkiye'de ilk kez

gerçekleşmiştir. Bir çocuk hastaya Türkiye'den kordon kanı bankasından akraba olmayan kordon kanı kök hücreleriyle nakil başarılmıştır."

Çok önemli bir vaka:

İlik nakli işlemini gerçekleştiren Medical Park Antalya Hastane Kompleksi Pediatrik Kemik İliği Nakli Ünitesi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Akif Yeşilipek, bu naklin Türkiye açısından çok önemli olduğunu vurgulayarak şu bilgileri verdi: "İmmün yetmezliği tanısıyla kemik iliği nakli olmak için hastanemize başvuran küçük hastamız Hatice'ye, aile içi verici olmaması nedeniyle akraba dışı nakil planlandı.

Yapılan taramalar sonucu Ankara İbni Sina Hastanesi Kordon Kanı Bankası'ndan uygun kordon kanı bulundu. Bu kordon kanı ile yaptığımız nakil sonucu Hatice sağlığına kavuştu. Bu naklin bizim için önemi; yurt içi bir kordon kanı bankasından kök hücre bulunmasıdır. Bizlere yardımlarından dolayı Ankara İbni Sina Kordon Kanı Bankası çalışanlarına teşekkür ediyoruz."

VI. Geleceğe İlişkin Öngörülen Katkılar:

Ülkemizde her yıl artan sayıda hastaya hematopoietik kök hücre nakli yapılmasına rağmen aile içerisinde verici bulunamayan hastalardan onlarcası tarama sürecinde vefat etmektedir. TRAN ve TRIS aracılığı ile yurt içinden her yıl 1000’den fazla hasta, yurt dışından ise ortalama 100 hasta için tarama başvurusu kabul edilmektedir. Ülkemizden verici bulunma olasılığı mevcut gönüllü sayılarıyla ancak senede %40-50 arasında sınırlı kalmaktadır. Oysa 2013 yılında gerçekleşen 250’ye yakın nakil için yurt dışından ülkemize ithal edilen 200 erişkin kök hücre için yaklaşık 5 milyon avro, 31 kordon kanı için ise 1 milyon avroya yakın döviz transferi yapılmıştır. Ülkemizde son dönemde TÜRKÖK yapılanması ve aile bireylerinden haploidentik nakil yapılmaya başlanılması da bu soruna çözüm getirmemiştir. 2009 yılında DPT desteğiyle kurulan ve 2011 yılında Sağlık Bakanlığınca ruhsat alan Ankara Üniversitesi Kordon Kanı Bankası’ndan 2013-2015 yıllarında 12 adet akraba içi, 4 adet akraba dışı kordon kanı nakli yurt içindeki altı farklı nakil merkezine sağlanmıştır. Bu uygulama ile hem kök hücre bedeli olarak 300.000 avroya yakın maddi kazanç sağlanmış hem de yurtdışından sağlanmasına oranla çok daha hızlı bir şekilde kök hücre temini mümkün olmuştur. TRIS aracılığı ile 2013 yılında ülkemizde gerçekleştirilen 33 kordon kanı naklinin 2 tanesi tarafımızdan karşılanmıştır.

Diğer 31 hasta için bünyemizde HLA açısından uyumlu ancak hücre içeriği yeterli olmadığı için nakil

(10)

10 için yeterli bulunamayan 10 ünite saptanmıştır. B maddesinde bahsedilen erişkin kök hücre bağışı ile kordon kanı nakilleri birleştiğinde bugüne kadar yaklaşık 800.000 avroluk bir katma değer kazanımı söz konusudur. Her ülkenin kendi gen havuzunda benzer nitelikte verici adaylarının bulunma olasılığı yüksek olduğu için ve kordon kanı havuzumuz giderek arttığı için benzer durumun ileride daha sık karşımıza çıkması kaçınılmazdır. Kordon kanı çöpe atılan, kök hücreden zengin ve telomer özellikleri nedeniyle aktarıldığı kişide en uzun yaşayabilen, proliferasyon yetisi çok yüksek biyolojik nitelikleri yüksek bir kök hücre kaynağıdır. Ayrıca kolay ulaşılabilir olması, vericiye bir zarar vermeden temini, nakil sonrası hastalık nüksünü azaltan özellikleri nedeniyle alternatif kök hücre kaynaklarına üstünlük taşımaktadır. En önemli eksiği miktarının erişkinler ve hatta sıklıkla çocuklar için bile yetersiz olmasıdır. Bu sorunun farkına vararak 2013 yılında TÜBİTAK’a verdiğimiz “kordon kanının ex vivo ekspansiyonu” amaçlı 1001 projesi doğrultusunda ekspansiyon çalışmalarımız hızla ilerlemektedir.

Kordon kanı bankacılığı biyoteknolojik alt yapı yönünden gelişmiş ABD, Almanya, İspanya, İtalya gibi ülkelerde özellikle gelişme göstermektedir. Bu ülkelerde doğum oranı düşük bile olsa sonuçta elde edilen ürünlerin çok yüksek fiyatlarda alıcı bulması ve yüksek nitelikleri alanın cazibesini arttırmaktadır. Uluslararası standartlara uygun şekilde toplanması, işlenmesi ve saklanması pahalı ve yoğun bir emek gerektiren kordon kanı ünitelerinin yaklaşık yarısı, hematopoietik kök hücre ve çekirdekli hücre sayısı kullanılabilirlik kriterlerini karşılayamadığı için imha edilmekte veya kullanılamamaktadır. Bu niteliğe dayanan engelleri geçen ve kordon kanı bankalarında saklamaya alınan ürünlerin ancak %1-5 ‘i nakil aşamasına ilerleyebilmektedir. Bu oranın artmasının önündeki tek engel hücre içeriğinin 20 kg üzerinde hastada daha az, 50 kg üzerinde ise çok daha az oranla yeterli miktarda kök hücreye sahip olmasıdır. Dünya da ABD‘de 5 merkez, İsrail’de bir kez dışında henüz Dünyada uygulamaya girmemiş olan “ex vivo” ekspansiyon yöntemleri ile yine ABD ve İsrail’de sınırlı sayıda ve aralarında Fred Hutchinson Cancer Center, MD Anderson Cancer Center, Harvard Medical Center gibi saygın kuruluşlarda denenmeye başlayan engrafman arttırıcı moleküllerin AÜTF KKB’de kurulması ile henüz gelişmekte olan bu alana zamanında girmek, kordon kanı imha oranının azaltılması ve saklanmakta olunan tüm kordon kanı ürünlerinin kullanılabilir hale gelmesi mümkün olacaktır. Böylece henüz patent alınmamış bu alanda öncülüğümüz söz konusudur.

Ankara Üniversitesi Akraba Dışı Doku ve Kordon Kanı Bankası halen Türkiye geneline yayılmış 19 nakil merkezine hizmet vermektedir. Yurtdışından aralarında dünyanın en önde gelen Doku Bilgi Bankaları olan NMDP ve Anthony Nolan ile işbirliği antlaşması mevcuttur. Türkiye’de tarama için hizmet verilen nakil merkezlerine (AÜTF Pediatrik İmmunoloji, AÜTF Pediatrik Hematoloji, AÜTF Erişkin Hematoloji, Ege Üniversitesi Pediatrik Hematoloji, Medicana Erişkin Hematoloji, Adnan Menderes Üniversitesi Erişkin Hematoloji, İnönü Üniversitesi Erişkin Hematoloji, 19 Mayıs Üniversitesi Erişkin Hematoloji, Gazi Üniversitesi Erişkin Hematoloji, Erciyes Üniversitesi Erişkin Hematoloji, Erciyes Üniversitesi Pediatrik Hematoloji, Medikalpark Göztepe Pediatrik Hematoloji, Medikalpark Antalya Pediatrik Hematoloji, Adana Başkent Üniversitesi Erişkin Hematoloji, Bayındır Hastanesi Erişkin Hematoloji, GATA Erişkin Hematoloji,GATA Pediatrik Hematoloji, Anadolu Sağlık Merkezi Erişkin Hematoloji, Akdeniz Üniversitesi Pediatrik Hematoloji ve bunlara dahil nakil için kordon kanı sağlanan beş nakil merkezi de bulunmaktadır:

İlaveten ODTÜ Teknopark kapsamında kurulmuş olan HEMOSOFT yazılım firması bizim için geliştirilen işletim sistem ve yazılımlarımız ile uzaktan takip sistemlerimizi yürütmektedir. GMP nitelikli ürünlerin devamlı monitorizasyonu açısından bu uzaktan monitorizasyon olanağı çok önemlidir.

Yapılanmamız Sağlık Bakanlığı’nın TÜRKÖK projesi kurulana kadar erişkin kök hücre bilgi bankacılığında yetkilendirilmiştir. Sağladığımız eğitim desteğimiz ile KIZILAY bünyesinde TÜRKÖK gönüllü kazanım programı başlatılmış ve hatta bugüne kadar 4 TÜRKÖK vericisinden kök hücre nakli gerçekleştirilmiştir. TÜRKÖK kapsamında kordon kanı bankacılığında henüz bir ilerleme sağlanamadığı için bu alanda önderliğimizin uzun süre devam edeceği beklenmektedir. Bu alanda ilaveten Türkiye Kemik İliği Transplantasyon Vakfı çalışanlarımıza burs sağlayarak destek

(11)

11 vermektedir. Genç İşadamları Derneği gibi STK dan da gönüllü kazanımı ve bunların doku tiplendirilmesinde maddi kaynak konusunda destek sağlanmaktadır. Son olarak maddi gereksinimleri karşılamak için Maliye Bakanlığından ödenek sağlamak konusundaki girişimlerimiz onaylanarak 2014 de ilk aktarım gerçekleşmiştir.

Kordon Kanı Bankası Kalite Kontrol Yöneticisi olan Dr. Pınar Yurdakul, ex vivo ekspansiyon konusunda dünyada lider konumda bulunan MD Anderson Kanser Araştırma Merkezi’nde bulunmuş olup, bu sure zarfında hem KK kaynaklı HKH kültürü ve ex vivo ekspansiyonu konusunda deneyim kazanılmış, hem de MD Anderson Kanser Araştırma Merkezi ile ileri dönem bir ortaklığın temeli atılmıştır. Prof.Dr.Meral Beksaç önderliğindeki 2015 ASBMT toplantısında bu ortaklık daha ileri bir düzeye taşınmış olup, bundan sonraki bütün araştırmalarda protokol değişimi, gerekli durumlarda kritik deney malzemesi sağlanması ve karşılıklı bilim insanı değişimi ile teknoloji transferi için anlaşılmıştır.

Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü’yle de bağlantımız bulunmakla birlikte daha önce ortak çalışmalar yürütülmüştür. Biyoteknoloji Enstitüsü’nde yüksek lisans ve doktora yapmakta olan 2 öğrencimiz bulunmakta olup, Biyoteknoloji Enstitüsü’nünün de olanaklarından yararlanılarak yapılan çalışmaların bu kapsamda özgünlük değeri artmaktadır.

VII. Sağlanan Altyapı Olanakları ile Varsa Gerçekleştirilen Projeler

Yukarıda ifade edildiği üzere kuruluş DPT projesine ilaveten halen devam etmekte olan bir adet TÜBİTAK 1001 başvurumuz onaylanarak başlatılmış, daha önce tamamlanmış olan hayvanlarda deneysel spinal kord zedelenmesi modelinde in vivo görüntüleme ve rejenerasyon projeleri tamamlanarak yayınlanmıştır. Projelerle gelişen alt yapı ve eğitilmiş eleman kadrosu bundan sonraki projelerin başarısı için en güçlü dayanaktır. 2014 yılından beri ‘İnsan Göbek Kordon Kanı Progenitör Hücre Içeriğinin Fenotipik ve Fonksiyonel Yöntemlerle Belirlenip, Aralarındaki Ilişkinin Araştırılması’ isimli 114S829 kodlu proje de TÜBİTAK tarafından desteklemekte ve deneyleri devam ettirilmektedir. TUBITAK tarafından yeni kabul edilen 3501 115S579 kodlu “Killer Immunoglobulin- like Receptor Genotipinin Kordon Kanı Kaynaklı Doğal Öldürücü Hücrelerinin in Vitro Anti Miyelom Yanıta Etkisi ve Otolog Anti Miyelom Etki ile Karşılaştırılması” projesine ise Ekim ayında başlanması planlanmaktadır.

2009 da kabul edilip başlatılan DPT projesi çok bileşenli olup güncel proje kapsamında olan kordon kanı ve doku bankacılığı için 3 yılda 5 milyona yakın (inşaat, 3 biyolog ve bir teknisyenden oluşan personel ile cihaz ve sarf dahil ) kaynak kullanılmıştır. Bu proje kapsamında AÜTF de KKB ve doku tiplendirme laboratuvarları dışında Aferez Ünitesi, kan bankasında da cihaz ve alt yapı eksikleri tamamlanmıştır. Daha sonraki yıllarda AÜ BAP kapsamında 3 yılda 1,5 milyon destek ile kordon kanı bankacılığının aksamadan devamı sağlanmıştır. Bir kordon toplanıp işlenmesi, doku tiplendirilmesi, kalite kontrol testleri toplam 1600 TL ye mal olduğu bilgisi ile T1CB kurulduktan sonra 1000’i aşan kordon kanı ünitenin saklanmış olduğu bilgisi birleştirilirse maaliyetlerin sonucu rahatlıkla ölçülebilir.

İlaveten bugün 13 000 e yakın doku tiplendirilmesi yapılmış vericiye ulaşılmış olunması ve her gönüllünün doku tipinin 300 TL maaliyeti de bir başka önemli veridir. 2014 yılı Ağustos ayında Kalkınma Bakanlığı’nın proje çağrılarına başvurulmuş ve Ağustos 2015 de Ankara Üniversitesinden ikinci aşamaya geçmeyi başaran 3 merkezden biri Ankara Üniversitesi Kordon Kanı Bankası olmuştur. 3/08/2015 tarihinde ise Kalkınma Bakanlığı’nın İkinci Aşama Proje taslağı sisteme yüklenmiştir ve sonucu beklenmektedir.

(12)

12 Projelerden alınan destek aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.

Proje No Proje Adı Destekleyen

Kurum/Kuruluş

Başlama-Bitiş Tarihi

Destek Miktarı

11Y33300 03

AÜTF Kordon Kanı Bankası hizmet ve altyapı projesi

Ankara Üniversitesi BAP

18.08.2011- 18.08.2014

1.925.344,1 TL

113S261 İnsan Göbek Kordon Kanı Hematopoietik Kök Hücrelerinin Ex Vivo Şartlarda

Çoğaltılması.

TÜBİTAK 01.10.2013-

01.10.2015

213.900,00 TL

114S829 İnsan Göbek Kordon Kanı Progenitör Hücre İçeriğinin

Fenotipik ve Fonksiyonel Yöntemlerle Belirlenip,

Aralarında İlişkinin Araşıtılması

TÜBİTAK 01.10.2014-

01.10.2015

69.707,00 TL

Diğer Kordon Kanından Kök Hücre Eldesi İçin Kullanılan Otomatize Sepax (Biosafe) Sistemi ile Yeni Geliştirilen

Manuel Filtrasyon Bazlı Deplesyon Sisteminin Karşılaştırmalı Olarak

Değerlendirilmesi

KANEKA PHARMA EUROPE N.V.

26.01.15-28.02.15 11.000 Euro

1045021

Spinal Kord Yaralanması Sonrası Omurilikte Granulosit

Koloni Stimule Edici Faktör İle Uyarılmış Kemik İliği

Hücrelerinin Rejeneratif Etkilerinin In Vivo ve

Postmortem Olarak Değerlendirilmesi

TÜBİTAK 01.07.2004-

01.01.2008

107.193.85 TL

Multiple Myeloma (Plazma Hücre Kanseri)'nin

Spektrometrik ve Spektroskopik Yöntemler ile

Araştırılması

TÜBİTAK 15.01.2012-

15.01.2013

2475.3 TL

(13)

13 115S579 Killer Immunoglobulin-like

Receptor Genotipinin Kordon Kanı Kaynaklı Doğal Öldürücü

Hücrelerinin in Vitro Anti Miyelom Yanıta Etkisi ve Otolog Anti Miyelom Etki ile

Karşılaştırılması

TÜBİTAK 24.07.2015-

24.07.2016

223.235,36 TL

VIII. Sağlanan Altyapı Olanaklarının Varsa Bilim/Hizmet ve Eğitim Alanlarındaki Katkıları AÜTF KKB’nin ortamı kordon kanı kaynaklı kök hücrelerin işlenmesi ve saklanmasını kapsamaktadır. Kordon Kanı Bankası ekibi, 2014 yılından itibaren Dr. Pınar Yurdakul’un yürütücülüğnde yürütülen 114S829 kodlu 3001 projede, kordon kanı hematopoietik kök hücre kompartmanlarının aldehit dehidrogenaz temelli akım sitometrik analizi konusunda ileri düzey bilgi ve deneyim kazanmıştır. Bu proje henüz tamamlanmamış olup, kısmi çıktıları bilimsel ve istatistiki olarak değerlendirilme aşamasındadır. Aynı zamanda bu projenin bir kısmı bilim uzmanı Emine Begüm Gençer’in yüksek lisans tez çalışmasını teşkil etmiştir. Bu tez kapsamında hematopoietik kök hücreyi belirlemek için CFU-GM/GEMM ile akım sitometrik ALDH ve CD34/38/73/90 ifadelerine sahip erken progenitörlerin karşılaştırması yapılmıştır. Bu tez çalışması akım sitometrik ALDH’ın zahmetli ve standardizasyonu zor CFU-GM’e eşdeğer sonuç verdiğini göstermiştir. Bu sonuçlar ulusal hematoloji derneği kök hücre kongresinde ve dünya kordon kanı kongresi (Monaco, 2015)nde poster olarak sunulmuştur.

KKB’de yürütülen bir diğer araştırmada kordon kanı toplanmasına etkiyen obstetrik faktörler, fetal- maternal antiviral antikorların geçişi, toplumumuzda HLA haplotip sıklıkları, uygun verici bulma olasılıkları olarak özetlenebilir.

2015 yılında Japonya-Almanya ortaklığı olan KANEKA PHARMA EUROPE N.V. ile ortak olarak

‘Kordon Kanından Kök Hücre Eldesi İçin Kullanılan Otomatize Sepax (Biosafe) Sistemi ile Yeni Geliştirilen Manuel Filtrasyon Bazlı Deplesyon Sisteminin Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi’

isimli bilimsel çalışma gerçekleştirilmiş ve çalışma sonuçları karşılalştırmalı olarak analiz edilerek European Hematology Association (EHA)’nın 20. Kongresi’nde poster olarak sunulmuştur.

Kordon Kanı Bankası bünyesinde bir öğrenci yüksek lisans tezini tamamlamış şu an doktoraya devam etmekte, bunun dışında bir de yüksek lisans öğrencisi başlamış bulundurmaktadır. Kordon kanı Bankası çeşitli kurumlardan lisans düzeyinde staj için de ilgi görmektedir.

IX.Kaynaklar

Ekibin son 5 yıl içerisindeki seçilmiş yayınları aşağıda listelenmiştir.

Referanslar (Son 5 yıl):

1. Beksac M, Waage A, Bringhen S, Kristinsson SY, Sucak GT, Gimsing P, Lupparelli G, Fıratlı-Tuğlular T, Juliusson G, Turesson I, Palumbo A. 2015. “Does low-molecular-weight heparin influence the antimyeloma effects of thalidomide? A retrospective analysis of data from the GIMEMA, Nordic and Turkish myeloma study groups.”, Acta Haematol, 133(4):372- 80. doi: 10.1159/000370023.

(14)

14 2. Lonial S1, Dimopoulos M, Palumbo A, White D, Grosicki S, Spicka I, Walter-Croneck A,

Moreau P, Mateos MV, Magen H, Belch A, Reece D, Beksac M, Spencer A, Oakervee H, Orlowski RZ, Taniwaki M, Röllig C, Einsele H, Wu KL, Singhal A, San-Miguel J, Matsumoto M, Katz J, Bleickardt E, Poulart V, Anderson KC, Richardson P; ELOQUENT-2 Investigators,2015. Elotuzumab Therapy for Relapsed or Refractory Multiple Myeloma. N Engl J Med. Jun 2.

3. Richardson PG, Laubach JP, Lonial S, Moreau P, Yoon SS, Hungria VT, Dimopoulos MA, Beksac M, Alsina M, San-Miguel JF. 2015. Panobinostat: a novel pan-deacetylase inhibitor for the treatment of relapsed or relapsed and refractory multiple myeloma, Expert Review of Anticancer Therapy. Jul;15(7):737-48. doi: 10.1586/14737140.2015.1047770.

4. Beksac K, Beksac M, Dalva K, Karaagaoglu E, Tirnaksiz MB. 2015. Impact of "Killer Immunoglobulin-Like Receptor /Ligand" Genotypes on Outcome following Surgery among Patients with Colorectal Cancer: Activating KIRs Are Associated with Long-Term Disease Free Survival., PLoS One Jul 16;10(7):e0132526. doi: 10.1371/journal.pone.0132526.

5. Iacobelli S, de Wreede LC, Schönland S, Björkstrand B, Hegenbart U, Gruber A, Greinix H, Volin L, Narni F, Carella AM, Beksac M, Bosi A, Milone G, Corradini P, Friberg K, van Biezen A, Goldschmidt H, de Witte T, Morris C, Niederwieser D, Garderet L, Kröger N, Gahrton G.; EBMT CMWP, Plasma Cell Disorders Subcommittee. 2015. Impact of CR before and after allogeneic and autologous transplantation in multiple myeloma: results from the EBMT NMAM2000 prospective trial. Bone Marrow Transplant. Apr;50(4):505-10. doi:

10.1038/bmt.2014.310.

6. Dimopoulos MA, Orlowski RZ, Facon T, Sonneveld P, Anderson KC, Beksac M, Benboubker L, Roddie H, Potamianou A, Couturier C, Feng H, Ataman O, van de Velde H, Richardson PG., Retrospective matched-pairs analysis of bortezomib plus dexamethasone versus bortezomib monotherapy in relapsed multiple myeloma., 2015, Haematologica.

Jan;100(1):100-6. doi: 10.3324/haematol.2014.112037.

7. Engelhardt M, Terpos E, Kleber M, Gay F, Wäsch R, Morgan G, Cavo M, van de Donk N, Beilhack A, Bruno B, Johnsen HE, Hajek R, Driessen C, Ludwig H, Beksac M, Boccadoro M, Straka C, Brighen S, Gramatzki M, Larocca A, Lokhorst H, Magarotto V, Morabito F, Dimopoulos MA, Einsele H, Sonneveld P, Palumbo A. 2014. European Myeloma Network., European Myeloma Network recommendations on the evaluation and treatment of newly diagnosed patients with multiple myeloma. Haematologica. Feb;99(2):232-42. doi:

10.3324/haematol.2013.099358.

8. San-Miguel JF, Hungria VT, Yoon SS, Beksac M, Dimopoulos MA, Elghandour A, Jedrzejczak WW, Günther A, Nakorn TN, Siritanaratkul N, Corradini P. et.al. 2014.

Panobinostat plus bortezomib and dexamethasone versus placebo plus bortezomib and dexamethasone in patients with relapsed or relapsed and refractory multiple myeloma: a multicentre, randomised, double-blind phase 3 trial. Lancet Oncol.Oct;15(11):1195-206. doi:

10.1016/S1470-2045(14)70440-1.

9. Lown RN, Philippe J, Navarro W, van Walraven SM, Philips-Johnson L, Fechter M, Pawson R, Bengtsson M, Beksac M, Field S, Yang H, Shaw BE, World Marrow Donor Association Clinical Working Group Committee. 2014. “Unrelated adult stem cell donor medical suitability: recommendations from the World Marrow Donor Association Clinical Working Group Committee”, Bone Marrow Transplant, 49(7):880-6. doi: 10.1038/bmt.2014.67.

(15)

15 10. Beksac M ve Yurdakul P. 2014. “Modalities to Improve Cord Blood Engraftment”, Stem

Cell Therapy and Reviews, 2157-7633.1000182.

11. Yurdakul P ve Çolakoğlu Ş, 2014. “Molecular Methods For Detection Of Invasive Fungal Infections and Mycobacteria and Their Clinical Significance in Hematopoietic Stem Cell Transplantation”, Methods in Molecular Medicine, 1109:239-70.

12. Gencer E.B., Yurdakul P., Karakaya H., Özkul S., Dalva K., Beksac M. “Kordon Kanı Hematopoietik Kök Hücre İçeriğini Belirlemek için CD34 miktarı ve in vitro Granülositer Koloni Oluşturma (CFU-GM) arası ilişki analizi”, 8.Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu ve Kök Hücre Tedavileri Kongresi Bildirisi, 2014, Antalya, Turkiye.

13. Yurdakul P ve Çolakoğlu Ş. Chapter 16, Molecular Methods For Detection Of Invasive Fungal Infections and Mycobacteria and Their Clinical Significance in Hematopoietic Stem Cell Transplantation, Methods in Molecular Medicine, Humana Press, ed Meral Beksac, Totowa, New Jersey, 2013. (Kitap Bölümü).

14. Beksac M ve Yurdakul P. 2013. “Hematopoietik Kök Hücre Nakillerinde Uygun Verici Seçimi.”, Türkiye Klinikleri, Allerji ve İmmünoloji Özel Sayısı, 6(2): 93-100.

15. Ruh E, Yocal Y, Yurdakul P, Saribas Z ve Alp A. 2013. “Dirençli Mycobacterıum tuberculosıs İzolatlarında Siprofloksasin Direncinin Saptanmasında Tetrazolyum Moru ve Resazurin Testlerinin Etkinliğinin Değerlendirilmesi”, Mikrobiyol Bul., 47(1):49-58.

16. Attila-Pektas B, Yurdakul P, Gulmez D, Gorduysus O. 2013. “Antimicrobial effects of root canal medicaments against Enterococcus faecalis and Streptococcus mutans”, Int Endod J, 46(5):413-8.

17. Palumbo A, Waage A, Hulin C, Beksac M, Zweegman S, Gay F, Gimsing P, Leleu X, Wijermans P vd. 2013. “Safety of thalidomide in newly diagnosed elderly myeloma patients:

an individual patient data meta-analysis of six randomized trials.”, Haematologica, 1/98/87-94.

18. Beksac M, Preffer F. 2012. “Is it time to revisit our current hematopoietic progenitor cell quantification methods in the clinic?”, Bone Marrow Transplant., 47(11):1391-6.

19. Beksaç M, “Modalities to Improve of Cord Blood Engraftment” World Apheresis Congress, 2012.

20. Beksac M, Dalva K. 2012. “Role of killer immunoglobulin-like receptor and ligand matching in donor selection.”, Bone Marrow Res., 271695.

21. Ozkul S, Akal F, Basalp A, Yurdakul P, Dalva K, Beksac M. “Impact of Donor and Cord Blood Unit Numbers on Finding a Suitable Match Within a Small Sized Registry.” National Marrow Donor Program 2012 Council Meeting, 2-7 Kasım 2012, Minneapolis, ABD.

22. Yurdakul P, Ozgu Erdinc A.S, Karakaya H, Gencer E.B, Ozkul S, Dalva K, Katlan D, Çelebi F, Beksac MS, Beksac M, “Impact Of Maternal Thrombophilia On Donated Umblical Cord Blood Cellular Content”, 11. Uluslararası Kordon Kanı Sempozyumu 2012, San Francisco, ABD.

23. Yurdakul P, Sener B, Ocal YH, Gulmez D, Yalcin E, Dogru D, Cinel G, Ozcelik U, Kiper EN. 2012. “Predominance of hospital-associated MRSA among cystic fibrosis patients in a

(16)

16 Turkish reference cystic fibrosis centre”, J Chemother, 35(1): 41-46.

24. Yurdakul P, Sener B, Ocal YH, Gulmez D, Yalcin E, Dogru D, Cinel G, Ozcelik U, Kiper EN. 2012. “Predominance of Hospital-Associated MRSA Among Cystic Fibrosis Patients in a Turkish Reference Cystic Fibrosis Centre.”, Journal of Chemotherapy, 24(4):195-200, (SCI-E) doi: 10.1179/1973947812Y.0000000024.

25. Saribas Z, Yurdakul P, Cetin-Hazırolan G, Arikan-Akdagli S. 2012. “Influence Of Serum on in vitro Susceptibility Testing of Echinocandins for Candida parapsilosis and Candida guilliermondii.”, Mycoses, 55(2):156-60, (SCI) doi: 10.1111/j.1439-0507.2011.02050.x.

26. Ozdemir M, Attar A, Kuzu I, Ayten M, Ozgencil E, Bozkurt M, Dalva K, Uckan D, Kılıç E, Sancak T, Kanpolat Y, Beksac M. 2012. “Stem cell therapy in spinal cord injury: in vivo and postmortem tracking of bone marrow mononuclear or mesenchymal stem cells.”, Blood, 3/8/953-62.

27. Bakanay SM, Serbest E, Dalva K, Kuzu I, Beksac M. 2012. “Myeloma as a Second Malignancy following AML: Is a Second Allo Equivalent to Auto?”, Case Report Med, 2012:319530.

28. Palumbo A, Hajek R, Delforge M, Kropff M, Petrucci MT, Catalano J, Gisslinger H, Wiktor- Jędrzejczak W, Zodelava M, Weisel K, Cascavilla N, Iosava G, Cavo M, Kloczko J, Bladé J, Beksac M vd. 2012. “MM-015 Investigators. Continuous lenalidomide treatment for newly diagnosed multiple myeloma.”, N Engl J Med, 366(19):1759-69.

29. Ludwig H, Durie BG, McCarthy P, Palumbo A, San Miguel J, Barlogie B, Morgan G, Sonneveld P, Spencer A, Andersen KC, Facon T, Stewart KA, Einsele H, Mateos MV, Wijermans P, Waage A, Beksac M vd. 2012. “IMWG consensus on maintenance therapy in multiple myeloma”, Blood, 119/13/3003-15.

30. Yurdakul P, Dalton J, Beattie L, Maroof A, Erguven S, Kaye PM. 2011. “Compartment- specific remodeling of splenic micro-architecture during experimental visceral leishmaniasis”, AJP, 179 (1):23-29.

31. Yurdakul P, Dalton J, Beattie L, Maroof A, Erguven S, Kaye PM. 2011. “Compartment- Specific Remodeling of Splenic Micro-Architecture During Experimental Visceral Leishmaniasis.”, American Journal of Pathology, 179(1):23-29, (SCI) doi:

10.1016/j.ajpath.2011.03.009.

32. Görduysus M, Tuncel B, Nağaş E, Ergünay K, Yurdakul P, Torun ÖY, Ergüven S, Görduysus Ö. 2011. “Antimicrobial Effects of Various Endodontic Irrigants on Selected Microorganisms”, Cdr, 35(1): 41-46.

33. Shaw BE, Ball L, Beksac M, Bengtsson M, Confer D, Diler S, Fechter M, Greinix H, Koh M, Lee S, Nicoloso-De-Faveri G, Philippe J, Pollichieni S, Pulsipher M, Schmidt A, Yang E, van Walraven AM; Clinical Working Group; Ethics Working Group of the WMDA. 2010. “Donor safety: the role of the WMDA in ensuring the safety of volunteer unrelated donors: clinical and ethical considerations.”, Bone Marrow Transplant., 45(5):832-8.

34. Yurdakul P, Gencer B.E.,Akin H.Y., Sato N., Fricke C.,Beksac M. Comparison of Red Blood Cell and Plasma Depletion Efficiencies of Two Methods from Cord Blood.Automated Sepax(Biosafe) and Manual Celleffic CB (Kaneka) , 10-14 Haziran 2015, 20th Congress of

(17)

17 European Hematology Association (EHA), Viyana, Avusturya. Poster No: ref: 841-100394- 105779-286286.

35. Yurdakul P., Gencer E. B., Gerceker D., Karasu T. G., Yesilipek A., Unal A., Cetin M.Katlan D. C., Beksac S., Beksac M.CMV Viremia and Infection Rates Following Transplantation of Cord Blood Units Collected and Stored by Ankara University Cord Blood Bank. 5. Uluslararası Kordon Kanı ve Hücresel Tedavi Kongresi, Monako , 5-8 Mart 2015.

36. Yurdakul P, Katlan DC, Karakaya H, Gencer EB, Gerceker D, Isik P, Elli M, Cetinkaya UD, Yesilipek A, Unal A, Beksac S, Beksac M. AUTF Kordon Kani Bankasi (KKB)’na Eylül 2013-Haziran 2014 Döneminde Başvuran Bağışçı Annelerde ve Bebeklerinin Kordon Kanı Ünitelerinde CMV IgG Düzeylerinin ve AUTF KKB Kaynakli Kordon Kanı Nakilleri Sonrası CMV Enfeksiyonlarinin Araştırılması, 12-16 Kasım 2014, Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Kongresi, Belek-Antalya, Sözlü Sunum.Annelerde ve Bebeklerinin Kordon Kanı Ünitelerinde HbsAg, Anti-HBs ve Anti-HBc IgG Varlığının Araştırılması ve Anne Bağışıklık Tipine Göre Antikor Geçiş Düzeylerinin Karşılaştırılması, 12-16 Kasım 2014, Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Kongresi, Belek-Antalya, Poster no: 0321.

X.Ekler

a. Mali Bilonço ve Açıklamaları

AÇIKLAMA ADET/BİRİM

Personel Gideri BİYOLOG 1 Kişi

Personel Gideri BİYOLOG 1 Kişi

Personel Gideri BİYOLOG 1 Kişi

Personel Gideri BİYOLOG 1 Kişi

Personel Gideri BİYOLOG 1 Kişi

Personel Gideri 2 Kişi

1.1.2014-14.1.2014 arası maaş 1 Kişi

15.1.2014-14.2.2014 arası maaş 1 Kişi

15.2.2014-14.3.2014 arası maaş 1 Kişi

15.3.2014-14.4.2014 arası maaş 1 Kişi

CFC-GM Testi 96 ad.

Kordon Kanı Toplama Torbası 125 ad.

HLA-A-B 80 ad.

HLA-C 80 ad.

(18)

18

HLA-DR 80 ad.

Sıvı azot alımı 40.000 kg.

Hepes solüsyon 300 ad.

CFU-GM testi 96 ad.

HLA-B testi 1.070 test

HLA-C testi 1.070 test

HLA-DRB1 testi 25 test

Sıvı azot alımı 40.000 kğ.

Hepes 300 ad.

Yedek hepa filtre rijget 6ad.

Yedek hepa filtre kompakt 6 ad.

CD90 Test (5 viyal) 100 ad.

CD73 Test(3 viyal) 100 ad.

CD45 Test(3 viyal) 100 ad.

Stem cell Enumeration (50test) 18 kutu

CD 45 FITC (100 test ) 2 ad.

Anti-Glycophorin A (HIR-2) PE 2 ad.

Jaluzi perde alımı (13.60 m2) 1 ad.

Sıvı azot alımı (10 tonu 6.06-2 bütçesine aktarıldı) 20.000 kg.

Dijital galoş giydirme makinesi için galoş alımı 900 ad.

Alüminyum barkod etiket alımı (500 x35mm ) 500 ad.

Sıvı azot alımı.(228. satıra 20000 i aktarıldı) 20.000 kğ.

Sepax seti 100 ad.

DNA İzolasyon kiti ( QIA symphony 25x192 ambalaj)

test alımı 4.800 ad.

DMSO Dexran 40 (solüsyon) 125 ad.

(19)

19

DMSO Dexran 40 (solüsyon) 250 ad.

DMSO dexran 40 250 ad.

Stem Cell Enumeration Kit (Amblaj:50 test) 6 kutu

Kordon Kanı toplama torbası 300 ad.

Kordon Kanı Toplama kiti 500 ad.

DMSO Dextran 40 solüsyon 100 ad.

Sepax Seti 70 ad.

Sıvı azot alımı.(228. satıra 20.000 i aktarılan) 30.00 kğ.

Kordon Kanı Bankası FACT/NETCORDAkreditasyon

başvuru 1 kez

ISBT ÜYELİK (Başvuru bedeli dahil) 1kez

İşletim Sistemi Bilişim Bakım 1kez

Kordon kanı bankası netcord yıllık akreditasyon ücreti 1kez Isbt üyelik (yıllık üyelik ücreti) 1kez Kordon kanı bankası netcord akreditasyon hizmet

alımı 1kez

İşletim sistemi/bilişim bakım 1kez

KordonKanıBankasıNetcordAkreditasyon ücreti 1kez

İşletim sistemi bilişim bakım 1kez

Kanada'dan gelen deney tüpleri gümrükleme hizmet

bedeli 1kez

KordonKanıBankasıNetcordAkreditasyonücreti

Muhabir banka masrafı 1kez

Resmi gazete ilanı 1kez

HTLV 1 test analizi 1.200 ad.

HBV- DNA (PCR Kantitatif ) test analizi 25 ad.

CMV-DNA (PCR Kantitatif ) test analizi 25 ad.

(20)

20 Anti Toxoplazmosis IGG test analizi 620 ad.

Anti Toxoplazmosis IGM test analizi 620 ad.

Kan Kültürü (aerob+anaerob)test analizi 420 ad.

Hemoglobin varyant test analizi 600 ad.

Anti HIV 1 ve 2 test analizi 420 ad.

HBS Ag test analizi 420ad.

Anti HBS test analizi 420 ad.

Anti HBC test analizi 420 ad.

Anti HCV test analizi 420 ad.

VDRL test analizi 420 ad.

Anti CMV IGM test analizi 420 ad.

Anti CMV IGG test analizi 420 ad.

Tam kan sayımı test analizi 900 ad.

Kan grubu tayini test analizi 420 ad.

Kan grubu tayini test analizi 420 ad.

Kan grubu tayini test analizi 420 ad.

İşletim sistemi yazılım bilişim validasyonu hizmet

alımı 1 kez

HLA-A Testi 25 ad.

HLA-B Testi 25 ad.

HLA-C Testi 25 ad.

HLA-DR Testi 25 ad.

Hemoglobin elektroforezi (HPLC ile) 250 ad.

Anti HCV 250 ad.

Anti HBS 250 ad.

HBS AG 250 ad.

Anti HBC IgG 250 ad.

(21)

21

VDRL-RPR 250 ad.

Anti HIV 250 ad.

Anti CMV- IgG 250 ad.

Anti CMV - IGM 250 ad.

Hemogram 250 ad.

Kan Kültürü (aerob) 250 ad.

Kan Kültürü (anaerob) 250 ad.

ABO+RH tayini 250 ad.

ISBT ÜYELİK (yıllık üyelik ücreti) 1kez FACT/NETCORD (Yıllık üyelik ücreti hizmet alımı) 1kez

Antibiyotik Duyarlılık (Testi) 9 ad.

Bakteri Tanımlama (Testi) 9ad.

Boyalı mikroskobik İnceleme (Testi) 10ad.

Mantar Tanımlama (Testi) 11ad.

HTLV/1 600ad.

Hemoglobin elektroforezi (HPLC ile) 200ad.

Anti HCV 400 ad.

Anti HBS 400 ad.

HBS AG 400 ad.

Anti HBC IGG 400 ad.

VDRL-RPR 400 ad.

Anti HIV 400 ad.

Anti CMV- IGG 400 ad.

Anti CMV - IGM 400 ad.

(22)

22

Hemogram 600 ad.

Kan Kültürü (Aerob) 200 ad.

Kan Kültürü (Anaerob) 200 ad.

ABO+RH tayini 200 ad.

İşletim sistemi/bilişim bakım (hizmet alımı) 1 ad.

Laminar hava kabini (kalibrasyon hizmeti ) 1 ad.

Derin dondurucu dolap , buzdolabı nem,ısı ve basınç

sensörü (kalibrasyon hizmeti ) 11 ad.

Coolmıx (kalibrasyon hizmeti ) 2 ad.

Vortex mikser (kalibrasyon hizmeti ) 1 ad.

Eritrosit ayrım cihazı (kalibrasyon hizmeti ) 2 ad.

Kordon kanı taşıma çantası (kalibrasyon hizmeti ) 6 ad.

Magnetik karıştırıcı (kalibrasyon hizmeti ) 1 ad.

Kademeli dondurucu (kalibrasyon hizmeti ) 1 ad.

+ 4 ° C Dondurucu dolap (kalibrasyon hizmeti ) 2 ad.

Buzdolabı (kalibrasyon hizmeti ) 1 ad.

İnfüzyon pompası (kalibrasyon hizmeti ) 2 ad.

Otomatik pipet (kalibrasyon hizmeti ) 3 ad.

Masa üstü santrifüj (kalibrasyon hizmeti ) 1 ad.

İnkübatör (kalibrasyon hizmeti ) 1 ad.

Mobil Partikül ölçüm cihazı (kalibrasyon hizmeti ) 1 ad.

Hassas terazi (kalibrasyon hizmeti ) 1 ad.

Mikroskop ‘‘İnverted floresan’’(kalibrasyon hizmeti) 1 ad.

Makine teçhizat/bakım onarım(aşağıda) 1 ad.

(23)

23

Cihaz Kalibrasyon ve Bakım 1 kez

Hücre saklama tankı bakım onarımı 1 ad.

Kademeli dondurucu bakım onarımı 1 ad.

Buzdolabı bakım onarımı 12 ad.

Kit saklama dolabı bakım onarımı 1 ad.

Kan saklama dolabı bakım onarımı 1 ad.

Pipet bakım onarımı 25 ad.

Santrifüj bakım onarımı 4 ad.

Laminar hava kabini bakım onarımı 1 ad.

Hassas terazi bakım onarımı 2 ad.

Magnetik karıştırıcı bakım onarımı 1 ad.

Klima santrali kalibrasyon ve bakımı 1 ad.

Pass box (steril geçiş) bakım onarımı 1 ad.

Otoklav bakım onarımı 4 ad.

İnkübatör bakım onarımı 1 ad.

Makine teçhizat/bakım onarım(aşağıda) 1 ad.

Cihaz Kalibrasyonları 1 kez

Hücre saklama tankı bakım onarımı. 1 ad.

Kademeli dondurucu bakım onarımı. 1 ad.

Buzdolabı bakım onarımı. 12 ad.

Kit saklama dolabı bakım onarımı. 1 ad.

Kan saklama dolabı bakım onarımı. 1 ad.

Pipet bakım onarımı. 25 ad.

Santrifüj bakım onarımı (A) 4 ad.

Laminar hava kabini bakım onarımı (A) 1 ad.

Hassas terazi bakım onarımı. 2 ad.

(24)

24 Magnetik karıştırıcı bakım onarımı(A). 1 ad.

Klima santrali kalibrasyon ve bakımı. 1 ad.

Pass box (steril geçiş) bakım onarımı. 1 ad.

Otoklav bakım onarımı. 4 ad.

İnkübatör bakım onarımı (A). 1 ad.

Makine teçhizat/bakım onarım(aşağıda) 1 ad.

Cihaz Kalibrasyonları 1 kez

Hücre saklama tankı bakım onarımı 1 ad.

Kademeli dondurucu bakım onarımı 1 ad.

Buzdolabı bakım onarımı 12 ad.

Kit saklama dolabı bakım onarımı 1 ad.

Kan saklama dolabı bakım onarımı 1 ad.

Pipet bakım onarımı 25 ad.

Santrifüj bakım onarımı 4 ad.

Laminar hava kabini bakım onarımı 1 ad.

Hassas terazi bakım onarımı 2 ad.

Magnetik karıştırıcı bakım onarımı 1 ad.

Klima santrali kalibrasyon ve bakımı 1 ad.

Pass box (steril geçiş) bakım onarımı 1 ad.

Otoklav bakım onarımı 4 ad.

İnkübatör bakım onarımı 1 ad.

Hücre saklama tankı bakım onarımı 1 ad.

Phks 22 model Klima santrali Eşanjör ( Isı ayırıcı

montaj ) ve bakım onarımı 1 ad.

Kademeli dondurucu bakım onarımı. 1 ad.

+ 4 ° C derece dolap bakım onarımı. 6 ad.

Otomatik pipet bakım onarımı. 38 ad.

(25)

25

Santrifüj bakım onarımı (B). 3 ad.

İnkübatör bakım onarımı (B). 1 ad.

Magnetik karıştırıcı bakım onarımı(B). 1 ad.

Partikül ölçüm cihazı bakım onarımı. 1 ad.

Laminar hava kabini bakım onarımı(B). 2 ad.

Derin dondurucu dolabı ,fark basınç nem sensörü

bakım onarımı. 22 ad.

Coolmıx bakım onarımı. 1 ad.

Vortex mikser bakım onarımı. 1 ad.

Sepax bakım onarımı. 1 ad.

Kordon kanı taşıma çantası bakım onarımı. 2 ad.

Manyetik ısıtıcı bakım onarımı. 3 ad.

-20 ° C derin dondurucu dolap bakım onarımı. 5 ad.

-30 ° C derece derin dondurucu dolap bakım onarımı. 1 ad.

-40° C derece derin dondurucu dolap bakım onarımı. 1 ad.

-80° C derece derin dondurucu dolap bakım onarımı. 4 ad.

-187° C derece hücre taşıma tankı bakım onarımı 2 ad.

-187° C derece hücre saklama tankı bakım onarımı 2 ad.

-187 C Derece hücre saklama tankı içerisine platform

yapılması 1 ad.

Sepax bakım onarımı 1 ad.

Elektronik kapı bakım onarımı 3 ad.

UPS ( 100 KVA) bakım onarımı 1 ad.

(Sepax) Eritrosit ayırım cihazı bakım onarımı 1 ad.

Klima santrali bakım onarımı 1 ad.

-187° C Derece Hücre saklama tankı bakım onarımı 2 ad.

(26)

26 Kriyojenik sıvı azot besleme hattı bakım onarımı 1 ad.

Elektronik kapı bakım onarımı 3 ad.

Kademeli Dondurucu bakım onarımı 1 ad.

Termal Barkod Yazıcı 1 ad.

Uzaktan takip alarm sensörü 11 ad.

Monitör 2 ad.

Eritrosit ayırım cihazı 2 ad.

Kordon kanı için soğutma ve çalkalama cihazı 1 ad.

Kordon kanı ayırım cihazı için barkod yazıcı ve

okuyucusu 1 ad.

Enjektör pompası 1 ad.

(-86 °C derece) derin dondurucu dolap 2 ad.

(+ 4 °C derece) Kan saklama dolap 1 ad.

Dijital termometre 8 ad.

Çelik raf (ağır yük rafı) (700x95x230 )cm 1 ad.

Çelik raf (ağır yük rafı ) (200x45x230) cm 1 ad.

Elektrikli süpürge 1 ad.

Resmi Gazete İlanı 1 ad.

Kordon kanı taşıma çantası 4 ad.

Printer (yazıcı) 1 ad.

Fotokopi makinası (çok fonksiyonlu) 1 ad.

Masa üstü bilgisayar 1 ad.

Isı kaydedici (Data logger) 1 ad.

Naylon poşet kapama makinesi (sealar) 1 ad.

L Tipi çalışma masası (1400x1600 mm.) 1 ad.

Bar taburesi (Mikroskop için ) 1 ad.

(27)

27

Portatif tabure 2 ad.

Çalışma koltuğu 1 ad.

Fotokopi makinesi (çok fonksiyonlu ) 1 ad.

Bilgisayar 1 ad.

Sealer (hortum kapama cihazı) 1 ad.

Barkod yazıcı 1 ad.

Kan saklama dolabı (+4) 1 ad.

Coolmix( kordon kanı için soğutma ve çalkalama

cihazı ) 1 ad.

İnfüzyon pompası 1 ad.

Kanal tipi klima 1 ad.

Barkod yazıcı 1 ad.

Kordon kanı toplama torbası 600 ad.

Yedek hepa filtre rijit 6 ad.

KK.toplama kiti için kriyojenik torba alımı 50 ad.

Ağzı kilitlenebilir naylon torba alımı 500 ad.

Soğutucu dolap yazıcı kağıdı alımı (2

kutu) 24 ad.

Kordon kanı DNA izolasyon test alımı 660 ad.

G 2 Karbon filtre 24 ad.

Kaset filtre 20 ad.

(H13) 610x610x78 Hepa filtre 15 ad.

(V Filtre) Eu9 F 592x592x292 8 ad.

Kordon kanı saklama torbası 25 ad.

Sıvı Azot Alımı (10 aktarılan) 10 ad.

Cryogenic etiket 500 ad.

DMSO Dexran 40 (solüsyon) 40 ad.

(28)

28

Sepax seti 30 ad.

Sepax seti_ 250 ad.

Sıvı azot alımı 20.000 kğ.

AÇIKLAMA :

SÖZLEŞMELİ PERSONEL 77.000,00

TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI

580.896,48

HİZMET ALIMLARI 432.625,88

MENKULMAL,GAYRİMADDİHAK

ALIM,BAKIM VE ONARIM GİD. 113.965,00

MAMUL MAL ALIMLARI 388.659,05

MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 332.197,00

TOPLAM ÖDENEK 1.925.343,41,00 TL.

AÇIKLAMA KALAN

SÖZLEŞMELİ PERSONEL 6.276,36

HİZMET ALIMLARI 1,50

KALAN TOPLAM: 6.276,36

GENEL BÜTÇE TOPLAMI: 1.925.343,41,00 TL.

TOPLAM HARCAMA : 1.919.067,05,00 TL.

Bütçe

Yılı Detaylar

2011

Bütçe

Kodu Açıklama Başlangıç

Ödeneği

Eklenen Aktarma

Eklenen

Ödenek Net Ödenek Kalan 01.2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 77.000,00 0,00 0,00 77.000,00 77.000,00

03.2

TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI

580.896,48 0,00 0,00 580.896,48 580.896,48

03.5 HİZMET ALIMLARI 432.625,88 0,00 0,00 432.625,88 432.625,88

03.7

MENKUL

MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM,BAKIM VE ONARIM GİD.

113.965,00 0,00 0,00 113.965,00 113.965,00

06.1 MAMUL MAL ALIMLARI 388.659,05 0,00 0,00 388.659,05 388.659,05 06.2 MENKUL SERMAYE 332.197,00 0,00 0,00 332.197,00 332.197,00

(29)

29

ÜRETİM GİDERLERİ

Toplam 1.925.343,41 0,00 0,00 1.925.343,41 1.925.343,41

2013

Bütçe

Kodu Açıklama Önceki Yıldan

Devir Net Ödenek Harcanan Kalan 01.2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 77.000,00 77.000,00 33.535,25 43.464,75

03.2

TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI

580.896,48 580.896,48 558.069,60 22.826,88

03.5 HİZMET ALIMLARI 432.625,88 432.625,88 413.552,21 19.073,67

03.7

MENKUL

MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM,BAKIM VE ONARIM GİD.

113.965,00 113.965,00 111.945,68 2.019,32

06.1 MAMUL MAL ALIMLARI 388.659,05 388.659,05 352.165,72 36.493,33 06.2 MENKUL SERMAYE

ÜRETİM GİDERLERİ 332.197,00 332.197,00 284.841,47 47.355,53 Toplam 1.925.343,41 1.925.343,41 1.754.109,93 171.233,48

2014 Bütçe

Kodu Açıklama Önceki

Yıldan Devir

Eklenen Aktarma

Düşülen Aktarma

Eklenen Ödenek

Net

Ödenek Harcanan Kalan 01.2 SÖZLEŞMELİ

PERSONEL 43.464,75 9.239,91 19.664,75 0,00 33.039,91 26.763,55 6.276,36 03.2

TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI

22.826,88 49.007,53 18.708,00 13.392,59 66.519,00 66.519,00 0,00

03.5 HİZMET ALIMLARI 19.073,67 14.256,92 1,91 95.212,41 128.541,09 127.987,28 553,81

03.7

MENKUL

MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM,BAKIM VE ONARIM GİD.

2.019,32 35.355,16 2.038,00 40.655,52 75.992,00 75.992,00 0,00

06.1 MAMUL MAL

ALIMLARI 36.493,33 0,00 20.091,33 0,00 16.402,00 16.402,00 0,00 06.2 MENKUL SERMAYE

ÜRETİM GİDERLERİ 47.355,53 0,00 47.355,53 0,00 0,00 0,00 0,00 Toplam 171.233,48 107.859,52 107.859,52 149.260,52 320.494,00 313.663,83 6.830,17

2015 Bütçe

Kodu Açıklama

Önceki Yıldan Devir

Başlangıç Ödeneği

Net

Ödenek Harcanan Kalan 01.2 SÖZLEŞMELİ

PERSONEL 6.276,36 0,00 6.276,36 0,00 6.276,36 03.5 HİZMET

ALIMLARI 553,81 0,00 553,81 552,31 1,50 Toplam 6.830,17 0,00 6.830,17 552,31

b- Makine ve Teçhizatın Konumu ve İlerideki Kullanımına Dair Açıklamalar

Eritrosit ayırım cihazı (Sepax) :Akraba Dışı Doku ve Kordon Kanı Bankasında Sağlık Bakanlığı

“Good Manufacturing Practise” (GMP) İyi laboratuar uygulamaları standartlarına göre biyolojik ürünlerin dondurularak saklama öncesi kapalı ve steril ortamda hızlı ve otomatik hücre işlenmesi amacı ile kullanılmaktadır.

Cihazın durumu :Yıllık kalibrasyonu ve bakımı yapılmıştır cihaz çalışır ve sağlam durumdadır.

Barkod yazıcı ve okuyucusu: Kordon Kanı ,Kemik iliği ve Kök Hücre bağışlarını ve Ülkemizde ‘

(30)

30 doku grubuna uygun verici bulunabilmesini teşvik etmektir. Kemik iliği ve Kordon Kanı gönüllü verici sayısının artması dokümantasyon kayıt ve takibini gerektirir. Yeni kayıtların alınarak saklanması için kayıt altına alınan gönüllü vericiler için düzenlediğimiz etiketlemenin Barkod yazıcıdan çıktı alınarak çalışma yapılması amacı ile kullanılmaktadır.

Cihazın durumu :Yıllık kalibrasyonu ve bakımı yapılmıştır cihaz çalışır ve sağlam durumdadır.

Enjektör pompası&İnfizyon pompası: DMSO Ürünlerini infüzyon etmek, biyolojik üründe kontrollü akışı sağlamak ve infüzyona yeniden başlamak için kullanılmaktadır.

Cihazın durumu :Yıllık kalibrasyonu ve bakımı yapılmıştır cihaz çalışır ve sağlam durumdadır.

(-86 °C derece) Derin dondurucu dolap: Bankamıza başvuru yapan donörlerin ve kordon kanı ile annelerinin biyolojik çalışmalarda kullanılan ve yedekleri ,her türlü kimyasal materyal, kit,solüsyon vb numunelerin gönüllü vericilerden alınan kan örneklerinin uzun süreli ve steril ortamda saklanması amacı ile kullanılmaktadır.

Cihazın durumu :Yıllık kalibrasyonu ve bakımı yapılmıştır cihaz çalışır ve sağlam durumdadır.

(+ 4 °C derece) Kan saklama dolabı: Donörlerden alınan kan örnekleri ve numunenin çalışma zamanına kadar uygun sıcaklıkta muhafaza edilmesi için (4° C ± 0,5° C) standart ısıyı sağlanmak amacı ile kullanılmaktadır.

Cihazın durumu :Yıllık kalibrasyonu ve bakımı yapılmıştır cihaz çalışır ve sağlam durumdadır.

Kordon kanı taşıma çantası :Ankara Üniversitesi Cebeci hastanesi kadın doğum ve Hacettepe hastanesi kadın doğum ünitelerinden toplanan kordon kanlarının (4° C ± 0,5° C) derecede soğuk zincir şeklinde taşıma amacı ile kullanılmaktadır.

Cihazın durumu :Yıllık kalibrasyonu ve bakımı yapılmıştır cihaz çalışır ve sağlam durumdadır.

Isı kaydededici (Data logger)Kordon Kanı Bankası Temiz odaları ve GMP standartları laboratuarımızda sıcaklık, nem partikül sorunu belirlemede ve ölçülebilen tüm değerleri kayıt altında alınabilmek ve gerektiğinde çok daha hızlı müdahale edilebilmek amacı ile kullanılmaktadır.

Cihazın durumu :Yıllık kalibrasyonu ve bakımı yapılmıştır cihaz çalışır ve sağlam durumdadır.

Hortum kapama cihazı (sealar) : Akraba dışı doku ve kordon kanı Bankasında bulunan kriyojenik kordon kanı torbalarının iki ağzını birleştirerek ve her iki poşet ağzına belli bir sıcaklık uygulanarak (seal) edilmesi amacı ile kullanılmaktadır.

Cihazın durumu :Yıllık kalibrasyonu ve bakımı yapılmıştır cihaz çalışır ve sağlam durumdadır.

Kan saklama dolabı (+4) : Donörlerden alınan kan örnekleri ve numunenin çalışma zamanına kadar uygun sıcaklıkta muhafaza edilmesi için (4° C ± 0,5° C) standart ısıyı sağlamak amacı ile kullanılmaktadır.

Cihazın durumu :Yıllık kalibrasyonu ve bakımı yapılmıştır cihaz çalışır ve sağlam durumdadır.

Kordon kanı için soğutma ve çalkalama cihazı (Coolmix) : Hücrelere zarar verebilecek

(31)

31 solüsyonların optimum sıcaklık ve orbital hareketlerle infüzyonunun sağlanması gereklidir . DMSO solüsyonu HPC ürüne coolmix cihazı ile +4°de ve ürün orbital hareketlerle çalkalanarak enjekte edilmesi amacı ile kullanılmaktadır.

Cihazın durumu : Yıllık kalibrasyonu ve bakımı yapılmıştır cihaz çalışır ve sağlam durumdadır.

Şekil

Updating...

Referanslar

Benzer konular :