Sjukvårdsberedningens verksamhetsrapport 2019

Loading.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

SAMMANTRÄDESDATUM

Regionfullmäktige 2019-11-19/20 Sida 1 (1)

DOKUMENT-ID VERSION

[Dokument-ID] [Version]

Sjukvårdsberedningens verksamhetsrapport 2019

Dnr 3293-2019

Förslag till beslut

Regionfullmäktige föreslås besluta att överlämna sjukvårdsberedningens verksamhetsrapport 2019 till regionstyrelsen för vidare behandling.

Ärendet

Regionfullmäktige beslutade den 13 februari 2019 att tilldela sjukvårdsbe- redningen uppdraget att föra dialog runt om i länet med medborgarna om- kring såväl inriktning, omfattning som nödvändigheten av den nya tekniken i hälso- och sjukvårdens möte med patienterna där bland annat så kallade

”vårdappar” ingår.

I sin verksamhetsrapport presenterar sjukvårdsberedningen fakta i ämnet och redovisar sina slutsatser efter genomförda dialoger. Tre behov uppmärkas- ammas.

 Regionen måste fortsätta att arbeta kraftfullt för god internet- och tele- fontäckning i hela Norrbotten. Det är en grundläggande förutsättning för jämlik hälso- och sjukvård.

 Regionen måste utöka sin information och marknadsföring av alla digi- tala möjligheter och tjänster inom hälso- och sjukvården.

 Regionen måste leda utvecklingen, hitta nya arbetssätt och ständigt bredda det digitala utbudet. Målet ska vara att arbeta mer tids- och resur- seffektivt, öka tillgängligheten jämlikt och ge bättre service till medbor- garna.

Bilagor

Sjukvårdsberedningens verksamhetsrapport 2019

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :