• Sonuç bulunamadı

Sosyal Bilgiler Öğretim Programları Dersi

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Sosyal Bilgiler Öğretim Programları Dersi"

Copied!
15
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Sosyal Bilgiler Öğretim Programları Dersi

12/19/2021

2005 Sosyal Bilgiler Öğretim Programı Sunumu - Dr. Serkan Keleşoğlu

1

2005 Sosyal Bilgiler Öğretim Programının Analizi - 3

(2)

2005 Sosyal Bilgiler Öğretim Programı Sunumu - Dr. Serkan Keleşoğlu

NCSS Temaları 1. Kültür

2. Zaman, Süreklilik ve Değişim 3. İnsanlar, Yerler ve Çevreler 4. Kişisel Gelişim ve Kimlik

5. Kişiler, Gruplar ve Kurumlar 6. Güç, Yönetim ve Devlet

7. Üretim, Dağıtım

8. Bilim, Teknoloji ve Toplum

9. Küresel Bağlantılar

(3)

12/19/2021 2005 Sosyal Bilgiler Öğretim Programı Sunumu - Dr. Serkan

Keleşoğlu 3

4. Sınıf 5. Sınıf 6. Sınıf 7. Sınıf 4. Sınıf 5. Sınıf 6. Sınıf 7. Sınıf

Birey ve Toplum x x x x x x x x

Kültür ve Miras x x x x x x x x

İnsanlar, Yerler ve Çevreler x x x x x x x x

Üretim, Dağıtım ve Tüketim x x x x x x x x

Bilim, Teknoloji ve Toplum x x x x x x x x

Gruplar, Kurumlar ve Sosyal Örgütler x x

Güç, Yönetim ve Toplum x x x x

Küresel Bağlantılar x x x x x x x x

Etkin Vatandaşlık x x x x

2005 Sosyal Bilgiler Öğretim Programı 2018 Sosyal Bilgiler Öğretim Programı

Öğrenme Alanları

(4)

4 . S I N I F 5 . S I N I F 6 . S I N I F 7 . S I N I F

2005 2018 2005 2018 2005 2018 2005 2018

1. Bireysel farklılıkları tanır ve kabul eder. SB.4.1.4. Kendisini farklı özelliklere sahip diğer bireylerin yerine koyar. SB.4.1.5. Diğer bireylerin farklı özelliklerini saygı ile karşılar.

1. Bulunduğu çeşitli grup ve kurumlar içindeki yerini belirler.

1. Yakın çevresindeki bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu fark eder.

SB.5.1.2. Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar.

1. İletişimi, olumlu olumsuz etkileyen tutum ve davranışları fark ederek kendi tutum ve davranışlarıyla karşılaştırır.

SB.7.1.1. İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular.

2. Duyguları ve düşünceleri arasındaki ilişkiyi fark eder.

Çıkarıldı.

2. İçinde bulunduğu gruplar ile gruplara ait rolleri ilişkilendirir.

SB.6.1.1. Sosyal rollerin zaman

içerisindeki değişimini inceler. 2. Olgu ve görüşü ayırt eder. Çıkarıldı. 2. İnsanlar arasında kurulan

olumlu ilişkilerde iletişimin önemini fark eder.

SB.7.1.2. Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır.

3. Farklı durumlara ait duygu ve düşüncelerini ifade eder.

3. Katıldığı gruplarda aldığı roller ile rollerin gerektirdiği hak ve sorumlulukları ilişkilendirir.

SB.5.1.3. Sahip olduğu haklarının farkında olan bir birey olarak katıldığı gruplarda aldığı rollerin gerektirdiği görev ve sorumluluklara uygun davranır.

3. Bilimsel araştırma basamaklarını

kullanarak araştırma yapar. SB.6.4.3. Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar.

3. İnsanlar arası etkileşimde kitle iletişim araçlarının rolünü tartışır.

SB.7.1.3. Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır.

4. Başkalarının duygu ve düşüncelerini saygı ile

karşılar. 4. Çocuk olarak

haklarını fark eder.

SB.5.1.4. . Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir.

4. Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur.

SB.6.1.5. Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur.

4. Doğru bilgi alma hakkı, düşünceyi açıklama özgürlüğü ve kitle iletişim özgürlüğü arasındaki bağlantıyı fark eder.

SB.7.1.4. İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir.

5. Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik

sıraya koyar. SB.4.1.2. Yaşamına ilişkin belli başlı olayları

kronolojik sıraya koyar.

5. Sosyal bilgilerin, Türkiye Cumhuriyeti’nin etkin bir vatandaşı olarak gelişimine katkısını fark eder.

SB.5.1.1. Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti’nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder.

5. Kitle iletişim özgürlüğü ve özel hayatın gizliliği kavramlarını, birbiriyle ilişkileri çerçevesinde yorumlar.

Çıkarıldı.

6. Sahip olduğu resmî kimlik belgelerindeki bilgileri analiz ederek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur.

SB.4.1.1. Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur.

6. Atatürk’ün ülkemizde sosyal bilimlerin geliştirilmesi için yaptığı

uygulamalara örnekler verir. Çıkarıldı. 6. Atatürk’ün iletişime verdiği

öneme kanıtlar gösterir.

SB.4.1.3. Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini

tanır. SB.6.1.2. Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin

oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder.

SB.6.1.3. Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular.

SB.6.1.4. Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyet- lere katılır.

(5)

12/19/2021

2005 Sosyal Bilgiler Öğretim Programı Sunumu - Dr. Serkan Keleşoğlu

5

Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programlarında Beceriler

2005 2018

1 Eleştirel Düşünme 1 Eleştirel Düşünme

2 Yaratıcı Düşünme 2 Yaratıcı Düşünme

3 İletişim 3 İletişim

4 Araştırma 4 Araştırma

5 Problem Çözme 5 Problem Çözme

6 Karar Verme 6 Karar Verme

7 BİT Kullanma 7 BİT Kullanma

8 Girişimcilik 8 Girişimcilik

9 Türkçe'yi doğru, güzel ve etkili kullanma 9 Türkçe'yi doğru, güzel ve etkili kullanma

10 Gözlem 10 Gözlem

11 Mekanı Algılama 11 Mekanı Algılama

12 Zaman ve Kronolojiyi Algılama 12 Zaman ve Kronolojiyi Algılama 13 Değişim ve Sürekliliği Algılama 13 Değişim ve Sürekliliği Algılama

14 Sosyal Katılım 14 Sosyal Katılım

15 Empati 15 Empati

16 Çevre Okuryazarlığı 17 Finansal Okuryazarlık 18 Harita Okuryazarlığı 19 Hukuk Okuryazarlığı 20 İş Birliği

21 Kalıp Yargı ve Ön Yargıyı Fark Etme 22 Kanıt Kullanma

23 Konum Analizi 24 Medya Okuryazarlığı 25 Öz Denetim

26 Politik Okuryazarlık

27 Tablo, Grafik ve diyagram çizme ve yorumlama

(6)

Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programlarında Değerler

2005 2018

1 Adil Olma 1 Adalet

2 Aile Birliğine Önem 2 Aile Birliğine Önem

3 Bağımsızlık 3 Bağımsızlık

4 Barış 4 Barış

5 Bilimsellik 5 Bilimsellik

6 Çalışkanlık 6 Çalışkanlık

7 Dayanışma 7 Dayanışma

8 Duyarlılık 8 Duyarlılık

9 Dürüstlük 9 Dürüstlük

10 Estetik 10 Estetik

11 Özgürlük 11 Özgürlük

12 Saygı 12 Saygı

13 Sevgi 13 Sevgi

14 Sorumluluk 14 Sorumluluk

15 Vatanseverlik 15 Vatanseverlik

16 Yardımseverlik 16 Yardımseverlik

17 Hoşgörü

18 Misafirperverlik

19 Sağlıklı Olmaya Önem Verme 20 Temizlik

17 Eşitlik

18 Tasarruf

(7)

12/19/2021 2005 Sosyal Bilgiler Öğretim Programı Sunumu - Dr. Serkan

Keleşoğlu 7

Ara

Disiplin Alanları

Afetten Korunma

Güvenli Yaşam

Girişimcilik

İnsan Hakları ve Vatandaşlık

Kariyer Bilinci Geliştirme Özel Eğitim

Rehberlik ve Psikolojik

Danışma Sağlık

Kültürü

Spor Kültürü ve

Olimpik

Eğitim

(8)
(9)

12/19/2021 2005 Sosyal Bilgiler Öğretim Programı Sunumu - Dr. Serkan

Keleşoğlu 9

10.04.2020 2005 Sosyal Bilgiler Öğretim Programı Sunumu - Dr. Serkan

Keleşoğlu 8

(10)

Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programlarında Ölçme ve Değerlendirme Ölçme ve Değerlendirme Teknikleri-Araçları (Örnek Sunulanlar)

1 Öz Değerlendirme

2 Tutum Ölçeği

3 Performans Ödevi

4 Dereceli Puanlama Anahtarı 5 Açık Uçlu Soru

6 Kavram Bulmacaları

7 Eşleştirme

8 Grafiksel Gösterim 9 Kavram Ağı Haritası 10 Boşluk Doldurma

11 Tümce Tamamlama

12 Proje

13 Grup Değerlendirme

14 Gözlem

15 Görüşme

(11)

12/19/2021 2005 Sosyal Bilgiler Öğretim Programı Sunumu - Dr. Serkan

Keleşoğlu 11

10.04.2020 2005 Sosyal Bilgiler Öğretim Programı Sunumu - Dr. Serkan

Keleşoğlu 10

(12)
(13)

12/19/2021

2005 Sosyal Bilgiler Öğretim Programı Sunumu - Dr. Serkan Keleşoğlu

13

(14)

Sosyal Bilgiler Öğretim Programının Analizi – 3

Sunumuna ilişkin olarak sormak istediğiniz soru var mıdır?

(15)

Dinlediğiniz için teşekkürler, sağlıklı

günler …

12/19/2021 2005 Sosyal Bilgiler Öğretim Programı Sunumu - Dr. Serkan Keleşoğlu 15

Referanslar

Benzer Belgeler

SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI’NIN ÖZEL AMAÇLARI9. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak vatanını ve milletini seven, haklarını bilen ve kullanan,

Etkili ve sorumlu Türk vatandaşı yetiştirmek amacıyla tasarlanmış Sosyal Bilgiler üniteleri; tarih, coğrafya, ekonomi, sosyoloji, antropoloji, psikoloji, felsefe, siyaset bilimi

yüzyılın çağdaş, Atatürk ilkeleri ve inkılâplarını benimsemiş, Türk tarihini ve kültürünü kavramış, temel demokratik değerlerle donanmış ve insan haklarına saygılı,

Konuların işlenişinde, programdaki sıraya esas olmakla birlikte öğretmen ünitelere çevre özelliklerini de dikkate alarak Türk milli eğitiminin genel amaç ve temel

22.Okuldaki demokratik hayatın oluşturulmasının önemini kavrayabilme 23.Okulda demokratik hayatın gereklerine uymaya istekli oluş.. 24.Toplum içinde yaşamanın

Büyük Selçuklu İmparatorluğu Yurdumuzdaki Coğrafi Bölgeler Yurdumuzda Sosyal Yardımlaşma Kurumları Anadolu Selçuklu Devleti Yurdumuza Genel Bakış Vatan ve Millet.

Leyle Hanım 40 derece doğu meridyeninde yer aldığına göre oğlu İsmail annesinden 40 derece daha doğuda yer aldığına göre İsmail 80 doğu meridyenin de yer almaktadır..

10.Köktürk yazıtlarındaki bilgiden “milleti diriltip besledim” kısmından sosyal devlet anlayışı benimsendiği; “Fakir milleti zengin kıldım” kısmıyla