BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, kapsam, dayanak ve tanımlar

Tam metin

(1)

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ve

BALCALI SAĞLIK, ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN

DAĞITILMASINDA UYULACAK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN YÖNERGE

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, kapsam, dayanak ve tanımlar

Amaç ve Kapsam

Madde 1. Bu Yönerge, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Balcalı Sağlık, Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde görevli akademik ve idari personele 01 Şubat 2014 tarihinden itibaren dağıtılacak aylık ek ödemelerin dağıtılmasında uyulacak usul ve esasları kapsamaktadır.

Dayanak

Madde 2. Bu Yönerge;

6 Kasım 1981 tarih ve 17506 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 4/11/1981 kabul tarihli ve 2547 nolu “Yükseköğretim Kanunu”nun 58. Maddesi, 30 Ocak 2010 tarih ve 27478 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 21/1/2010 kabul tarihli ve 5947 nolu “Üniversite ve Sağlık Personelinin Tam Gün Çalışmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”

(Bu yönergede “Kanun” olarak belirtilecektir), 3 Mart 2011 tarih ve 27863 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 17/2/2011 kabul tarihli ve 6114 nolu “Ölçme, Seçme Ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun”un 17. Maddesi ve 18 Şubat 2011 tarih ve 27850 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik” (Bu yönergede “Yönetmelik” olarak belirtilecektir) ve aynı yönetmeliğin bazı hükümlerini değiştirmek amacıyla 19 Eylül 2012 tarih ve 28416 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden

(2)

Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" (Bu yönergede “Değiştirilen Yönetmelik” olarak belirtilecektir) ve 18 Ocak 2014 tarih 28886 sayılı resmi gazetede yayımlanan 6514 sayılı “ Sağlık Bakanlığı ve bağlı Kuruluşların Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanunlarda değişiklik yapılmasına Dair Kanun” hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 3. Bu Yönergede geçen;

3.1. Birim; Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Balcalı Sağlık, Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ni,

3.2. Alt Birim: Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Balcalı Sağlık, Araştırma ve Uygulama Hastanesi içerisinde faaliyet gösteren bölüm, ana bilim dalı, bilim dalı, ünite ve merkezleri,

3.3. Aktif Çalışılan Gün Katsayısı: Ödeme dönemi içerisindeki, çalışma saatleri dikkate alınarak, toplam gün sayısından (yataksız tedavi kurumlarında ise toplam iş günü sayısı) çalışılmayan günlerin çıkarılması sonucu bulunan çalışılan gün sayısının, o dönem içerisindeki toplam gün sayısına bölünmesi sonucu bulunan bireysel katsayıyı,

3.4. Bireysel Net Katkı Puanı: İlgili döner sermaye birim/alt biriminde çalışan personel için, kapsamı 5 inci maddede açıklanan (A), (B), (C), (D) ve (E) puanlarından maddede belirtilen formüllere göre hesaplanan nihai toplam puanı,

3.5. Birim (b-ort) veya Alt Birim (ab-ort) Ortalaması: Ödeme dönemi içinde, birim veya alt birimde üretilen bireysel puanların toplamının, aynı dönemde tüm çalışanların aktif çalışılan gün katsayılarının toplamına bölünmesi ile elde edilen ve (A) puanının hesaplanmasında kullanılan puanı (Birimde veya alt birimde üretilen toplam puan / birim veya alt birimde tüm çalışanların aktif çalışılan gün katsayıları toplamı),

3.6. Dağıtılacak Miktar: İlgili ödeme dönemi içinde yönetim kurulunun, kanuni sınırlar dahilinde yapılacak kesintilerden sonra dağıtımına karar verdiği miktarı,

3.7. Dönem Ek Ödeme Katsayısı: İlgili dönemde tespit edilen ve 1 (bir) puanı ücrete dönüştürmek için kullanılan katsayıdır. İlgili ödeme döneminde dağıtımına karar verilen döner sermaye miktarının, ilgili ödeme döneminde birim bireysel net katkı puanları toplamına bölünmesi sonucu bulunan katsayıyı (Dağıtılabilecek Miktar/Birim Bireysel Net Katkı Puanları Toplamı),

(3)

3.8. Döner Sermaye Geliri: İlgili mevzuatı uyarınca mesai saatleri içinde ve mesai saatleri dışında döner sermaye faaliyetleri sonucunda elde edilen geliri,

3.9. Ek Ödeme Matrahı: Ek ödemeden yararlanacak personelin aylık (ek gösterge dâhil), yan ödeme, ödenek (geliştirme ödeneği hariç) ve her türlü tazminat (makam, temsil, görev ve yabancı dil tazminatı hariç) toplamını;

3.10. Gelir Getirici Faaliyet: Yapılan işlem sonucunda döner sermaye işletmesine gelir getiren faaliyetleri,

3.11. Alt Birim Geliri; İlgili alt birimin yaptığı gelir getirici hizmetler karşılığında, geri ödeme kurumlarınca döner sermaye hesabına aktarılan fatura bedelleri toplamı ve detayı Ek-1 de açıklanan işlemler sonucu gerçekleşen miktarı,

3.12. Alt Birim Gideri: İlgili alt birimin hizmetlerinin devamı için harcanan ve detayı Ek-1 de verilen giderleri,

3.13. Kadro-Görev Unvan Katsayısı: Ek ödemeden yararlanacak personelin kurum içindeki kadro veya görev unvanlarına göre Ek-2 sayılı cetvelde belirlenen ve ortalamalardan faydalanma oranını gösteren katsayıyı,

3.14. Kalibrasyon Katsayısı (KK): Birim veya alt birim ortalamasından kadro/görev unvan katsayısına göre alınan (A) puanına, bireysel üretilen puanların (B1+B2+C) katkı oranını belirlemek üzere (0,2) ila (0,9) arasında yönetim kurulu tarafından belirlenecek katsayıyı, 3.15. Kalite-Verimlilik Esasları ve Katsayıları (KVK): Birim veya alt birimlerin verimlilik ve kalite artırıcı faaliyetleri için Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslar ile katsayıları,

3.16. Kanuni Kesintiler: Kanunun 58 inci maddesi ile 17/9/2004 tarihli ve 5234 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesi uyarınca yapılması öngörülen kesintileri,

3.17. Mesai İçi Gelir: Birim içinde 8.00–17.00 saatleri içinde yapılan çalışmaları,

3.18. Mesai Dışı Gelir: Birim içinde 8.00–17.00 saatleri dışında yapılan çalışmalar, hafta sonu ve resmi tatillerde yapılan çalışmaları,

3.19. Ödeme Dönemi: Yönetmeliğin 3. Maddesinde – “(1) Bu Yönetmelikte geçen; … r) Ödeme dönemi: Yıl içerisinde döner sermaye ek ödemesinin yapılacağı aylık dönemler ile Kanunun 58 inci maddesinin (e) fıkrası kapsamına giren birimler açısından, hizmetin gerçekleşmesi ve gelirin tahsilatına göre bu Yönetmelik esasları dikkate alınarak yönetim kurulunca belirlenen ödeme dönemini, ifade eder” ifadesine istinaden;

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Balcalı Sağlık, Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde 01 Eylül 2012 tarihinden itibaren dağıtılacak ek ödemeler aylık olarak yapılacak ve ödeme dönemleri her ayın ilk gününden başlayarak, aynı ayın son gününü de içeren “bir aylık”

(4)

zaman periyodunu,

3.20. Tavan Ek Ödeme Katsayısı: Ek ödemeden yararlanacak personelin kadro/görev unvanına göre Kanunun 58 inci maddesinde belirlenmiş bulunan tavan katsayısını,

3.21. Döner Sermaye Dağıtım, Uygulama ve Etik Komisyonu: Birimlerce yapılan hizmetlerin düzenli kayıt altına alınması, şeffaflığı ve denetlenmesi amacıyla oluşturulan komisyonu (Bu yönergede “Komisyon” olarak belirtilecektir),

3.22. Rutin İşlem: Sonuçları, işlemi/hizmeti takip eden öğretim elemanı tarafından yorumlanan (işlemi talep eden öğretim elemanı tarafından uygulanan endoskopi, ultrasonografi, ekokardiyografi gibi vs işlemler hariç) laboratuar, görüntüleme, tahlil ve tetkiklerini.

3.23. Öğretim Elemanı: Öğretim üyesi ve öğretim görevlilerini (araştırma görevlisi hariç), 3.23. Yönetici: Kanunun 58 inci maddesinin (f) fıkrasında sayılan yöneticilerini,

3.24. Yönetim Kurulu: Üniversite Yönetim Kurulunu, ifade eder.

(5)

İKİNCİ BÖLÜM

Genel İlkeler ve Dağıtım Esasları

Genel ilkeler

Madde 4.

Hastane tahakkuk tutarı (Ciro): Ödeme dönemi içinde hastane medikal muhasebe (fatura) birimi tarafından kesilen fatura toplam tutarı.

4.1. Her ödeme dönemi için ilave ücret sistemi (özel muayene sistemi) içerisinde hasta katkısı hariç tutularak;

4.1.1. Ödeme dönemi içinde hastane tahakkuk tutarı (ciro) 19.000.000.00 TL ve üzeri ise:

4.400.000.00 TL,

4.1.2. Ödeme dönemi içinde hastane tahakkuk tutarı (ciro) 18.000.000.00- 18.999.999.00 TL ise: 4.200.00 TL,

4.1.3. Ödeme dönemi içinde hastane tahakkuk tutarı (ciro) 17.000.000.00- 17.999.999.00 TL ise: 4.000.000.00 TL,

4.1.4. Ödeme dönemi içinde hastane tahakkuk tutarı (ciro) 16.000.000.00- 16.999.999.00 TL ise: 3.800.000.00 TL

4.1.5. Ödeme dönemi içinde hastane tahakkuk tutarı (ciro) 15.000.000.00- 15.999.999.00 TL ise: 3.600.000.00

4.1.6. Ödeme dönemi içinde hastane tahakkuk tutarı ( ciro) 14.000.000.00 -14. 999.999.00 ise: 3.400.000.00

4.1.7. Ödeme dönemi içinde hastane tahakkuk tutarı ( ciro) 13. 999.999.00 ve altı ise:

3.200.000.00’

ye kadar ek ödeme yapılır. Bu miktar gelir-gider ve ödeme dengesi dikkate alınarak yönetim kurulunca değiştirilebilir. Dağıtılmayan miktar olursa ödeme dönemi bittikten sonraki sürede, yanlış hesaplamalar, eksik ya da yanlış veri girdileri veya mahkeme kararları nedeniyle ek ödeme yapılması gerekli durumlarda kullanılır.

(6)

4.2. Döner sermaye gelirlerinden öğretim elemanları ve diğer personele dağıtılacak ek ödemeler, bu Yönergede belirtilen esaslara ve oranlara uygun olarak yetkili kurullara tanınan yetki çerçevesinde birimler veya alt birimler bazında yapılır.

4.3. Kanunun 58 inci maddesinin (c) fıkrası kapsamında bulunan birimlerde çalışan personel ile diğer birimlerde döner sermaye gelirlerinin elde edilmesine katkıda bulunan öğretim elemanları dışındaki personele bu Yönerge kapsamında hiçbir şekilde ek ödeme yapılamaz.

4.4. Kanunun 58 inci maddesinin (e) fıkrası kapsamında bulunan birimler açısından; hizmet bedelinin peşin tahsil edilmesi halinde hizmetin gerçekleşme oranına bağlı olarak aynı fıkrada belirtilen koşullar dâhilinde ek ödeme aylara bölünerek yapılır.

4.5. Personele yapılacak ek ödemelerde, Kanunun 58 inci maddesi uyarınca Yönetim kurulunun belirlediği tavan ek ödeme oranları hiçbir şekilde aşılamaz.

4.6. Yapılacak ödemelerde gelir gider dengesi gözetilerek, döner sermaye kaynakları uygun olduğu takdirde ek ödeme yapılır. Kanun ve Yönetmelikte belirtilen asgari gider oranları hiçbir şekilde aşağıya çekilerek personele ödeme yapılması amacıyla kullanılamaz.

4.7. Kurum kusuruna bağlı fazla ödeme tespit edilmesi halinde geri alınır, eksik ödeme tespit edildiğinde ise hesaplanan miktar bu yönerge madde 4.1’ de belirtildiği şekilde döner sermaye hesabından karşılanır. Ödeme dönemi bittikten sonraki sürede, yanlış hesaplamalar, eksik ya da yanlış veri girdileri veya mahkeme kararları nedeniyle ek ödeme yapılması gerekli durumlarda; hakediş sistemi gereği yanlış hesaplamalardan tüm bireyler etkileneceği için yeniden toplu hesaplama yapılmaz. Bireysel hesaplama ile eksik veya fazla ödeme miktarı mahsuplaştırılır.

4.8. Genel Sağlık Sigortası kapsamı dışındaki özel sigorta, özel kurum ve benzeri kuruluşlarla bir protokolle belirlenen anlaşma çerçevesinde sunulan hizmetlerle ilgili olarak ayrıntısı Madde 5.2 de belirtilen "Bireysel İşlem Listesi" ndeki puanları alınacak ücrete paralel olarak değiştirmeye yönetim kurulu yetkilidir.

(7)

Dağıtım Esasları Madde 5.

5.1. (A) Kurumsal Katkı Puanı: İlgili döner sermaye birim veya alt birim ortalamasının, Ek 3 no’lu cetvelde bulunan kadro/görev unvan katsayısı ve aktif çalışılan gün katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan puanı ifade eder. Bu puanın hesaplanmasında aşağıdaki formül uygulanır.

(A): ( Birim (b-ort) veya Alt Birim (ab-ort) Ortalaması )* x ( Kadro/Görev Ünvan Katsayısı ) x ( Aktif Çalışılan Gün Katsayısı )

* Değiştirilen yönetmelik 3. maddesi uyarınca aşağıdaki Madde 5.1.1 ve Madde 5.1.2.

düzenlenmiştir;

5.1.1. Bireysel Gelir Getirici Faaliyet (B) Puanı hakkı olan Öğretim Elemanları ve Uzman Tabipler (Detayı Ek 3 sayılı cetvelde) için A puanı hesaplarken alt birim ortalamasına göre değerlendirilir. Alt birim ortalaması, birim ortalamasının altında kalırsa A puanı hesaplamasında birim ortalaması esas alınır. Kişinin B ham puanı alt birim B ham puan ortalamasının % 50’ sinin altında ise kişinin A puan hesaplamasında birim ortalaması esas alınır.

5.1.2. Bireysel Gelir Getirici Faaliyet (B) Puan hakkı olmayan diğer tüm çalışanlarda ise, (Detayı Ek 3 sayılı cetvelde belirtilen alt birimlerde çalışan öğretim elemanları ve uzman tabipler, birimde görev yapan tüm araştırma görevlileri, tüm hemşireler, tüm teknisyenler, tüm laboratuar teknisyenleri, tüm hastabakıcı ve tüm yardımcı sağlık personeli ve tüm idari kadro personeli v.b.) A puanı hesaplanırken birim ortalamasına göre değerlendirilir. Bu madde kapsamında bulunan tüm çalışanlar, kendi çalıştıkları alt birimlerinin, alt birim gelir, alt birim gider hesabında ve alt birimde çalışan kişi sayısı hesaplarında alt birim üyesi olarak görülürler. Ancak kendi kişisel A puan hesaplamalarında birim ortalamasına göre değerlendirilirler.

5.2. (B) Bireysel Gelir Getirici Faaliyet Puanı: Kurum içinde bireysel gelir getirici faaliyetlerden dolayı alınan mesai içi (B1 ham) ve mesai dışı (B2 ham) puanlarının toplamından oluşan puandır. B puanı işlemi yapma ceza ve ehliyetine sahip kişiler üzerinden

(8)

kodlanarak sisteme alınır ve dağıtım esaslarında öğretim elemanları ve uzman tabipler faydalanır. Hesaplanmasında Yükseköğretim Kurulunca sağlık hizmeti veren birimlerin “Gelir Getirici Faaliyet Cetveli” düzenleninceye kadar, bu cetvel yerine 12/5/2006 tarihli ve 26166 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Görevli Personele Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 5’inci maddesinin birinci fıkrasının (tt) bendi uyarınca yürürlüğe konulmuş olan yönergede yer alan puanlar (Bireysel İşlem Listesi) esas alınır. Bu puanları %50'ye kadar artırıp eksiltmeye yönetim kurulu yetkilidir. Ayrıntısı Ek 4 nolu "Çukurova Üniversitesi B Puan Uygulama Cetveli" nde belirtilen şekilde B puanları uygulanır.

B ham puan = Mesai içi (B1 ham) + Mesai dışı (B2 ham), puanlarının toplamından oluşan puandır.

B puanı : B ham puanının bileşenlerinin (B1 ham ve B2 ham) ayrıntıları Ek. 5 nolu

"Çukurova Üniversitesi Kalite-Verimlilik Katsayısı Hesap Cetveli" ile belirlenen KVK ile çarpılarak toplanmasından elde edilir.

B1= B1 ham X KVK B2= B2 ham X KVK B = B1 + B2

5.3. (C) Eğitim-Öğretim Faaliyeti Puanı: Döner sermaye kapsamında yapılmayan eğitim- öğretim faaliyetleri için Yükseköğretim Kurulu tarafından hazırlanan “Eğitim-Öğretim Faaliyetleri Cetveli”nde yer alan puanlar toplamıdır. Yüksek Öğretim Kurulu tarafından bu cetvel yayınlanıncaya kadar Ek 6’da verilen “Çukurova Üniversitesi Eğitim-Öğretim Faaliyetleri Cetveli” kullanılır.

(C) = Eğitim öğretim faaliyetleri cetveli toplam puan X Eğitim öğretim faaliyetleri katsayı toplam puanı.

5.4. (D) Bilimsel Faaliyet Puanı: Döner sermaye kapsamında yapılmayan bilimsel faaliyetleri için, Yükseköğretim Kurulu tarafından hazırlanan “Bilimsel Faaliyetler Cetveli”nde yer alan puanlar toplamıdır. Yüksek Öğretim Kurulu tarafından bu cetvel yayınlanıncaya kadar Ek 7’de verilen “Çukurova Üniversitesi Bilimsel Faaliyetler Cetveli”

kullanılır. Bu puanlama bilimsel faaliyetlerin ölçme ve değerlendirilmesi amacıyla yapılır. Bu puanın hesaplanması; öğretim elemanlarının bir önceki yıl içerisinde gerçekleştirdiği bilimsel

(9)

faaliyetler puanı toplamının aylara eşit dağıtılması suretiyle aşağıdaki şekilde belirlenir.

(D) = “Bilimsel Faaliyetler Cetveli” kapsamında alınan toplam puan / 12

5.5. (E) Diğer faaliyetler puanı: (A), (B), (C) ve (D) puanlarının hesaplanmasında dikkate alınan faaliyetler dışındaki komisyon üyelikleri, özellik arz eden birimlerde çalışma ve alt birim risk katsayısı gibi benzeri diğer hususlar dikkate alınarak yönetim kurulları tarafından tanımlanan ve belirlenen yüzdelik değerlerinden kişinin kapsamına girenlerinin birim (A) puanı ile çarpılması sonucu bulunan puandır. (E) puanı; Birim (A) puanının her bir görev için

%30’unu, toplamda ise %50’sini geçemez. (E) puanı uygulanacak alt birim, görev ve komisyonlar Ek- 8’de verilmiştir.

(E) = Birim (A) Puanı x Belirlenen yüzdelik değerler toplamı.

5.6. Kanunun 58 inci maddesinin (c) ve (d) fıkraları kapsamında bulunan personel ile (f) fıkrasının üçüncü paragrafı kapsamında yürütülen hizmetler için mesai dışı (B2) puanı hesaplanır. Bu hesaplama, ilgisine göre Kanunun 58 inci maddesinde belirlenen tavan tutarları geçmemek üzere yapılır.

5.7. Kadroları Maliye Bakanlığına ait olup, döner sermaye işletmelerinin muhasebe birimlerinde görev yapan personele ek ödeme yapılmaz.

5.8. Bireysel net katkı puanları;

5.8.1. Bireysel Gelir Getirici Faaliyet (B) Puan hakkı olmayan Öğretim Elemanları için bireysel net katkı puanı =

A + (C x KK ) + D + E

5.8.2. Bireysel Gelir Getirici Faaliyet (B) Puan hakkı olmayan uzman tabipler için bireysel net katkı puanı =

A + D + E

5.8.3. Bireysel Gelir Getirici Faaliyeti veya (B) Puanı hakkı olan Öğretim Elemanları;

A + [ (B+ C) x KK) ] + D+ E

5.8.4. Bireysel Gelir Getirici Faaliyeti veya (B) Puanı hakkı olan Uzman Tabipler;

(10)

A + [ B x KK] + D+ E

5.8.5. Araştırma Görevlileri Bireysel Net Katkı Puanı = A + D + E

5.8.6. Hemşire Bireysel Net Katkı Puanı A + E

* Ayrıntısı Ek 5 nolu cetvelde verilmiştir.

5.8.7. Diğer Personel Bireysel Net Katkı Puanı = A + E

5.9. Yapılacak ek ödeme miktarı = Dönem Ek Ödeme Katsayısı x Bireysel Net Katkı Puanı işlemleri ve değerleri kullanılarak hesaplama yapılır.

5.10.Yapılacak asgari ek ödeme oranı, ilgili birim yöneticisi (dekan) yönetici payı ek ödeme oranının; öğretim elemanları ve uzman tabipler için % 35’inden, araştırma görevlileri için % 25 inden, diğer personel için ise % 15’inden az olamaz. Çukurova Üniversitesi Döner Sermaye Ek Ödeme Oran Cetveli Ek 9'da sunulmuştur.

5.11. Bir öğretim elemanı ve uzman tabibe yapılacak ek ödemede; yönetim kurulu tarafından belirlenen mesai içi ek ödeme tavan oranının en fazla % 35'ine kadar A Puanı, en fazla

%75’ine kadar mesai içi gelir getirici faaliyeti (B1) puanı, en fazla %25’ine kadar eğitim - öğretim faaliyeti (C) puanı, en fazla %25’ine kadar bilimsel yayın faaliyeti (D) puanı ve en fazla %15’ine kadar diğer faaliyetler (E) puanı dikkate alınır. Bunların toplamı yönetim kurullarınca belirlenen tavan oranını geçemez. Nöbet ücretleri hariç olmak üzere mesai dışı gelir getirici faaliyette bulunulması halinde bu faaliyetlerine karşılık olarak hesaplanan oran, yönetim kurullarınca belirlenen ek ödeme oranının %50’sinden fazla olamaz.

5.12. Öğretim elemanı dışındaki personele nöbet ücretleri hariç olmak üzere mesai dışı çalışılan her bir saati için A puanının %1’ i kadar ek puan verilir. Bu miktar, Yönetim kurulunca belirlenen ek ödeme oranının %20 sini geçmeyecek şekilde ayrıca ek ödeme yapılabilir.

(11)

5.13. Rutin işlemler, bu işlemleri yapan alt birimler için yapılan hesaplamalara yansıtılamaz.

Merkez Laboratuarında görev yapan Öğretim Elemanları için (B puanı bulunmayan) kurumsal ortalama (A) puanının % 100’ü ek puan olarak verilir.

5.14. Kanunun 58 inci maddesinin (c) ve (d) fıkraları kapsamına girenler haricindeki diğer birimlerde döner sermaye işletmesi hesabına yapılan iş veya hizmetler karşılığında kanuni kesintiler ile varsa yapılan veya hizmetlerle bağlantılı giderler düşüldükten sonra geri kalan tutar hizmet karşılığı olarak; Hizmete katkısı bulunanlara önceden bir protokol ile belirlenen katkı oranları dikkate alınmak suretiyle, gelir tahsilâtının yapıldığı tarihi izleyen bir ay içinde veya hizmet bedelinin peşin tahsil edilmesi halinde hizmetin gerçekleşme oranına bağlı olarak aylara bölünerek hizmeti veren öğretim elemanlarına, memurlara ve sözleşmeli personele ödenir. Tıp fakültesindeki öğretim elemanlarının sağlık hizmeti dışında verdikleri hizmetler karşılığında yapılacak ek ödemede de buna göre işlem yapılır. Bu kapsamda bulunan hizmetler ile öğretim elemanlarının yüksek öğretim kurumlarının imkanlarını kullanmaksızın verdikleri hizmetler karşılığında elde edilen gelirden 58. maddenin (b) fıkrası bendi uyarınca yapılacak kesintilerin uygulanmasında asgari yüzde 15 oranı uygulanır.

5.15. Patoloji Anabilim Dalında tetkik kabul tarihi ile, rapor verilmesi arasında geçen süre dikkate alınır. Sağlık Uygulama Tebliğinde (SUT) belirtilen özellikli işlemler ve Başhekimlik tarafından tespit edilen işlemlerde, tetkik istem tarihi 8 iş gününü, diğer işlemlerde ise 5 iş gününü geçen raporlamada puan verilmez. Bu iş günleri içerisindeki raporlama için B puanı hesaplaması yapılır. Radyodiagnostik ve Nükleer Tıp Anabilim Dallarında ise, çekim tarihi ile rapor yazılması arasında geçen süre, üç iş gününden fazla ise, B puanı verilmez.

Madde 6.

Yöneticilere Yapılacak Ek Ödeme

6.1. Kadrosu Tıp Fakültesinde olan Rektör ve varsa kadrosu Tıp Fakültesinde olan Rektör Yardımcısı, Tıp Fakültesi Dekanı ve Dekan Yardımcıları, Başhekim ve Başhekim yardımcılarına gelir getirici katkılarına bakılmaksızın, birim döner sermaye işletmesi hesabından yönetici payı olarak ayrılan tutardan kanunda belirtilen oranları geçmeyecek şekilde ek ödeme yapılır.

(12)

Yönetici ek ödeme oranları (Yönetici Payı-YP) ; Kadrosu Tıp Fakültesinde Olan Rektör :

Bu yönerge Madde 4.1.1, 4.1.2 ve 4.1.3 durumunda % 600 Bu yönerge madde 4.1.4, 4.1.5, % 500

4.1.6 ve 4.1.7 durumlarında % 400

Kadrosu Tıp Fakültesinde olan Rektör Yrd : % 300 Dekan ve Başhekim :

Bu yönerge Madde 4.1.1, 4.1.2 ve 4.1.3 durumunda % 500 Bu yönerge madde 4.1.4, 4.1.5, % 400

4.1.6 ve 4.1.7 durumlarında % 300 Dekan Yardımcıları:

Bu yönerge Madde 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3,4.1.4 ve 4.1.5 durumunda % 300 Bu yönerge Madde 4.1.6 ve 4.1.7 durumunda % 250

Başhekim Yardımcıları:

Bu yönerge Madde 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3,4.1.4 ve 4.1.5 durumunda % 300 Bu yönerge Madde 4.1.6 ve 4.1.7 durumunda % 250

Kadrosu Tıp Fakültesinde olmayan rektör, rektör yardımcıları ve diğer yöneticilere döner sermaye ek ödemesi yapılmaz.

6.2. Madde 6.1. kapsamında bulunan yöneticilere, mesai saatleri içerisinde verdikleri

mesleki hizmetlerinden dolayı ayrıca ek ödeme yapılmaz. Mesai saatleri dışında döner sermaye gelirlerine katkıları bulunması hâlinde; bu katkıları karşılığında yapılacak ek ödemenin hesabında 5 inci maddede belirtilen esaslar dikkate alınır ve ilgililerin yönetici payı olarak aldıkları ek ödemede dahil olmak üzere alabilecekleri toplam ek ödeme tavan tutarı, döner sermaye matrahının % 1200’ünü geçemez.

6.3. Yönetici Bireysel Net Katkı Puanı

A + [( (B2 ham X KVK) + C) x KK ] + D + E Madde 7.

Görevlendirilen personele yapılacak ek ödeme

7.1. Tıp Fakültesi’nde ihtiyaç duyulması halinde ilgilinin isteği ve kurumlarının

(13)

muvafakatiyle diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevli sağlık personeli haftanın belirli gün veya saatlerinde veyahut belirli vakalar ve işler için görevlendirilebilir. Belirli bir vaka ve iş için görevlendirilenlere, kadrosunun bulunduğu kurumdaki döner sermaye işletmesinden yapılan ödemenin yanı sıra, katkı sağladıkları vaka ve iş dolayısıyla görevlendirildiği sağlık kuruluşundaki döner sermaye işletmesinden, bu Yönetmelikte belirtilen esaslar çerçevesinde ve toplamda tavan oranlarını geçmemek üzere döner sermayeden ek ödeme yapılır. Bu kapsamda yapılacak ek ödeme emsali personelin yapmış olduğu hizmet esas alınarak ilgili birim tarafından belirlenir.

7.2. Kanunun 58. maddesinin (c) fıkrası kapsamında bulunan öğretim elemanlarından, kanunun 39. maddesi birinci fıkrası uyarınca belirtilen amaçlarla bir takvim yılı içinde toplam üç aya kadar görevlendirilenlere, birim ortalaması esas alınarak aktif çalışma gün katsayısı tam dikkate alınmak suretiyle ek ödeme yapılır. Ancak, 39 uncu maddede belirtilen görevlendirmelerden kongre, konferans ve seminerlere, bildirisiz katılımlarda (davetli konuşmacı ve oturum başkanlıkları hariç) bu süre takvim yılı içinde toplam 10 iş gününü geçemez.

7.3. Kanunun 58. maddesi (c) fıkrası kapsamında çalışan 25/6/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun 18 inci maddesinin dördüncü fıkrasının son cümlesi uyarınca haftada bir gün izinli sayılan yönetim kurulu üyeleri, izinli sayıldığı bu günler fiilen çalışılmış sayılır.

7.4. Kanunun 58. maddesinin (c) fıkrası kapsamındaki 657 sayılı Kanuna tabii personelin hizmet içi eğitim kursları, kongre, konferans, seminer ve sempozyum gibi etkinliklerde eğitici veya katılımcı olarak görevlendirilmesi durumunda, bir yılda toplam 10 günü geçmemek kaydı ile bu süre içerisinde aktif çalışmış kabul edilirler.

7.5. Kanunun 58. maddesi (c) fıkrası kapsamındaki öğretim elemanlarının, yüksek öğretim kurumları ile ilgili konularda yapılacak çalışmalara katılmak üzere Yükseköğretim Kurulu ya da Üniversitelerarası kurul tarafından görevlendirilmesi durumunda, ayda toplam 4 günü geçmemek üzere bu süre içerisinde aktif çalışmış kabul edilirler.

(14)

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler Dağıtılamayacak Gelirler

Madde 8. Bağış, faiz geliri gibi personelin katkısına dayanmayan döner sermaye gelirleri hiçbir şekilde personele ek ödeme olarak dağıtılamaz.

Yasaklar Madde 9.

9.1. Kurumlarda gelir getirici işlemleri ve diğer faaliyetleri yapmadığı halde yapmış gibi gösterenler ve gerekmediği halde işlemleri artıranlar hakkında idari soruşturma açılır.

9.2. Haksız olarak ek ödeme aldıkları tespit edilenlerden, haksız olarak yapılan ek ödemeler geri alınır. Haksız ödeme, kişilerin kendi hatalarından veya yanlış bildirimlerinden kaynaklanıyorsa aynı ödeme döneminde denge tazminatı dışında ek ödeme yapılmaz. Aktif çalışma gün katsayısı eksik bildirimlerde ya da kişi izin kullanmasına rağmen bunun bildirilmemesinde; ilgili kişiye ve eğer varsa eksik bildirime göz yuman yada izni bildirmeyen alt birim yöneticisine (bölüm başkanı, anabilim dalı başkanı, bilim dalı başkanı ve birim sorumlusu gibi) aynı ödeme döneminde denge tazminatı dışında ek ödeme yapılmaz. Ödeme dönemi kapatıldıktan ve döner sermaye ek ödemeleri dağıtımı tamamlandıktan sonra kullandığı izin süresinden daha kısa sürede iznin kesilerek çalışmaya başlanıldığının bildiriminde, yapılacak yeni hesaplama tüm çalışanları etkileyeceğinden yeniden hesaplama yapılamaz. İlk resmi talebi esas kabul edilir.

9.3. Kanunun 58. maddesinin (c) ve (f) fıkraları kapsamında bulunanlar dışında 657 sayılı Kanuna tabii memurlar ve sözleşmeli personele Kanunun 58. maddesi uyarınca ek ödeme yapılmaz.

(15)

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Döner Sermaye Dağıtım, Uygulama ve Etik Komisyonu

Madde 10. Yönetmelik 10. madde 6. fıkrası kapsamında; "Döner Sermaye Dağıtım, Uygulama ve Etik Komisyonu" oluşturulur.

Madde11. Komisyonun oluşturulması;

11.1. Komisyon, Komisyon, tamamı başhekim tarafından atanan onüç (13) öğretim üyesi veya öğretim görevlisinden oluşur. Komisyon atandıktan sonraki ilk toplantısında başkanını seçer. Başhekim, uygun gördüğü toplantıya katılır.

11.2. Komisyon oluşturulduktan sonra 7 iş günü içerisinde toplanır. Toplantılarda alınan tüm kararlar yazılı olarak başhekimliğe bildirilir, başhekimin onaylamasının ardından yürürlüğe girer. Komisyonun kurum içi dahil tüm yazışmaları başhekimlik üzerinden olur. Komisyon kendi içinde alt komisyonlara ayrılabilir. Oy eşitliği olduğu durumlarda başkanın oyu 2 oy sayılır. Komisyonun görev süresi 1 (bir) yıldır. Başhekimin görevden ayrılması durumda komisyon üyelerinin üyeliği düşer.

11.3. Komisyon görev tanımı; Döner sermaye dağıtılmasının kanun, yönetmelik ve yönergeye uygun olmasını sağlamak, gerekli önlemleri almak, denetlemeleri yapmak ve sistemin ileri gitmesi için yeni önerilerde bulunmaktır.

11.4. Komisyon Görevleri;

11.4.1. Tüm bireysel işlem puanlarının sisteme doğru girilmesini denetler. Ayın son gününü takip eden yeni ayın ilk 5 (beş) iş günü sonuna kadar tüm öğretim elemanlarının işlem listelerini sistem üzerinden beyan onaylamalarını kontrol eder. Beyan etmeyen öğretim elemanını uyarır ve beyan etmesini sağlar. Beyan etmeyen öğretim elemanının sistemdeki işlemi beyan edilmiş kabul edilir. Bireysel işlem puanlarında bilerek hatalı beyan yapılması ya da başkasının işleminin kendi üzerine beyan edilmesi durumunda bu yönerge 9. maddesindeki hükümler uygulanır.

11.4.2. Birimde çalışan tüm B puan hakkı bulunan öğretim elemanlarının beyan listelerini denetler. Başkan komisyon üyelerine eşit sayıda beyan listesi verir ve denetlemesini ister. Bir üye kendi alt biriminde çalışan kişilerin beyan listelerini denetleyemez. Beyan listelerinde

(16)

komisyon üyeleri tespit ettikleri uygun olmayan işlemleri, işlemle ilgili öğretim elemanına şifaen bilgi vermek şartıyla (değerlendirme süresi kısıtlı olduğu için yazılı bilgilendirme yapılmaz) iptal edebilir. Öğretim elemanın yazılı itirazı dönem ek ödemesi yapılmadan olursa komisyonca değerlendirmeye alınır. Ek ödeme yapıldıktan sonra yapılan itirazlar geçerli değildir.

11.4.3. Komisyon, çeşitli alt birimlerde rutin yapılan, gelir getirisi olmayan ancak bireysel işlem puanı olan işlemlere sınır (kota) koyabilir. İlgili alt birimden ve 2 farklı hastaneden alınacak uzman görüşü komisyonca yazılı hale getirilir ve başhekimliğe kota önerisi bildirilir.

Başhekimin onaylaması ile konulan kota sisteme yüklenir ve yürürlüğe girer.

11.4.4. Öğretim elemanları ve uzman tabiplerin bizzat yaptığı işleri ve özel hizmetler (ayrıntısı ek 4 ve 5 de verilmiştir) kapsamında yapılan işleri düzenler ve denetler. Öğretim elemanlarının imzalı beyanı olan formlar gözden geçirilir ve sisteme doğru girildiği kontrol edilir. Formlarda imzası olmayan öğretim elemanlarının işlemleri özel hizmet işleminden çıkarılır ve normal rutin işlem olarak kabul edilir.

11.4.5. Tüm alt birimlerin ve kişilerin KVK hesaplamasını denetler ve kontrol eder. KVK hesaplamaları için komisyon üyelerinden 2 kişi alt komisyon olarak görevlendirilir. Alt komisyon işlemi tamamladıktan sonra komisyona sunar. Alt birim gelir-gider hesabında kullanılan değişkenlerde ve oranlarında değişiklik önerisinde bulunabilir. Değişiklik başhekimin onaylaması ile yürürlüğe girer.

11.4.6. Aktif çalışılan gün katsayıları kontrol edilir. İzin kullanmasına rağmen eksik ya da izin kullanmamış gibi gösterilmesi durumunun tespit edilmesi halinde bu yönerge 9. maddesinin hükümleri uygulanır.

11.4.7. Komisyon, yönetmelik 10. madde 1. ve 6. fıkralara istinaden her ödeme dönemi değişebilecek;

a- KK oranın belirlenmesi,

b- Alt birimlerin gelir-gider hesaplanmasındaki değişkenlerin ve oranlarının belirlenmesi, hususlarında gerekli düzenlemeleri yapar ve öneri olarak başhekimin onayına sunar.

Başhekimin onaylaması ile yürürlüğe girer.

(17)

11.4.8. C cetveli ve D cetveli beyanlarını kontrol eder. C cetveli için alt birimden gelen eğitim programlarını, D cetveli için kişisel bilimsel faaliyetleri gösteren dokümantasyonları inceler.

Yanlış ve hatalı beyanları tespit eder ve gerekirse iptal eder.

11.4.9. Bireysel işlem puan listesinde olmayan gelir getirici faaliyetler ile ilgili alt birimlerden gelen teklifleri toplar ve değerlendirir. Komisyon önerisini başhekimliğe bildirir.

11.4.10. Sistemin aksaklıklarını tespit eder ve önerilerde bulunur. Birimlerin aylık gelir gider dengesi ve döner sermaye dağıtımı ile ilgili öneri ve alternatifleri başhekimliğe yazılı olarak bildirir. Tıp Fakültesi içinde memnuniyet anketleri yapar, belirli periyodlarla çalışanlara bilgilendirme toplantıları yapar. Şikayet ve itirazları değerlendirir ve başhekimliğe bildirir.

11.5. İletişim temsilciliği; Tıp Fakültesinde çalışanlar ile komisyon arasında iletişimin sağlanması, taleplerin ve itirazların değerlendirilmesi amacıyla başhekim tarafından atanan 3 kişiden oluşur. Araştırma görevlisi temsilcisi, yardımcı sağlık personeli (hemşire, sağlık teknisyeni, labaratuar teknisyeni, hastabakıcı) temsilcisi ve idari personel temsilcilerinden oluşur. Komisyon üyesi değildirler sadece iletişimden sorumlu olarak çalışırlar.

11.6. Hukuki danışmanlık; Çukurova Üniversitesi Hukuk Bürosu hukuki danışman birimdir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yürürlük ve Yürütme

Madde 12. Bu usul ve esaslar 01.02.2014 tarihinden itibaren geçerlidir.

Madde 13. Bu Yönerge hükümlerini Çukurova Üniversitesi Rektörü yürütür.

(18)

Ek 1. ALT BİRİM GELİR-GİDER CETVELİ

Hizmet bedelleri oranları alt birim gider ve gelirleri %50-100 aralığında her ödeme döneminde başhekimlik tarafından belirlenir.

A- ALT BİRİM GELİR

a- Alt birim çalışanlarının gelir getirici faaliyetleri sonucu oluşan toplam fatura bedeli,

B- ALT BİRİM GİDER

a- Alt birim kusurundan kaynaklanan ve geri ödeme kurumu tarafından yapılan fatura kesintileri,

b- Fatura edilemeyen sarf malzemesi bedeli* (istem yapılan tüm malzemeler süresi sonunda kullanılmasa bile gider olarak kaydedilir),

c- Alt birimde hizmet alımı yolu ile çalışan personel ücretleri, d- Doktor zorunlu sigorta giderleri, stajyer öğrenci giderleri,

e- Demirbaş alımları; Tüm demirbaş alımları (BAP, makine-techizat ve döner sermaye gelirinden alınanlar dahil) 12 ye bölünerek aylık olarak gider kabul edilir.

f- Tıbbi malzeme ilaç bedellerinin alış fiyatları g- Elektrik ve ısıtma giderleri,

* Fatura edilemeyen sarf malzemesi giderlerinin hesaplanmasında depo ve eczane kayıtları veya fatura tutarları dikkate alınır.

(19)

Ek 2. KADRO-GÖREV / ÜNVAN KATSAYI CETVELİ

Kadro/Görev Unvanı Katsayı Aralığı

Rektör

Rektör Yardımcısı

4,00 3,50 Dekan*/Başhekim,

Dekan Yardımcısı /Başhekim Yardımcısı

3.50 3,50

Prof.Dr.* 3,00

Doç.Dr.* 2,50

Yrd.Doç.Dr.* 2,00

Öğretim Görevlisi*, Uzman Doktor*, Araştırma Görevlisi, Hastane Başmüdürü

1.70 1,70 1.65 1.70

1,20-2,20 aralıkta verilebilir Başhemşire

Başhemşire yardımcıları Başeczacı, eczacı Fakülte Sekreteri, Hastane Müdürü, Uzman

Hastane Müdür Yard.

1.30 1,20 1,70 1.30 1.80 1,80 1,80

1,00-1,80 aralıkta verilebilir Şube Müdürü

Büro şefi Hemşire,

Radyoloji Teknikeri, Laboratuvar Teknikeri, Sağlık Memuru,

Sağlık Teknikeri, sağlık teknisyeni Diyetisyen,

Fizyoterapist,

Gıda Mühendisi, Mühendis Odyolog, psikolog Veteriner Hekim, Okutman, Biyolog,

Öğretmen, Kimyager, Fizikçi Tekniker, Teknisyen

Aynıyat Saymanı Veznedar Araştırmacı

1,00 1,00 1.00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,10 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,80 0,80 0,80

0,50-1,30 aralıkta verilebilir Aşçı, Aşçı Yardımcısı

Tıbbi Sekreter, Teknisyen Yardımcısı, Bekçi,

Bilgisayar İşletmeni, Gassal,

Güvenlik Görevlisi, Hastabakıcı, Hizmetli, İmam,

0,50 0,50 0,70 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0, 50

(20)

Memur, Şoför, Terzi

0,50 0,50

0,35-0,90 aralıkta verilebilir

* Yan dal uzmanlığını almış öğretim elemanlarının kadro/görev unvan katsayıları ilgili oranların % 10 fazlası dikkate alınarak hesaplanır.

Ek 3. BİREYSEL GELİR GETİRİCİ FAALİYET PUANI (B PUANI) BULUNAN/ BULUNMAYAN ALT BİRİMLER CETVELİ

BİREYSEL GELİR GETİRİCİ FAALİYET PUANI (B PUANI) BULUNAN VEYA GELİR GETİRİCİ ALT BİRİMLER

Acil Tıp AD, Adli Tıp AD, Aile Hekimliği AD, Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD, Çocuk Cerrahisi AD, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD, Dermatoloji AD, K. Bak ve Enfeksiyon Hastalıkları AD, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon AD, Genel Cerrahi AD, Göğüs Cerrahisi AD, Göğüs Hastalıkları AD, Göz Hastalıkları AD, İç Hastalıkları AD, Kadın Hastalıkları ve Doğum AD, Kalp Damar Cerrahisi AD, Kardiyoloji AD, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları AD, Nöroloji AD, Nöroşirurji AD, Nükleer Tıp AD, Ortopedi ve Travmatoloji AD, Patoloji AD, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi AD, Psikiyatri AD, Çocuk Psikiyatrisi AD, Radyodiagnostik AD, Radyasyon Onkolojisi AD, Üroloji AD, Merkez labaratuarı, TPN ünitesi, Kan merkezi

BİREYSEL GELİR GETİRİCİ FAALİYET PUANI (B PUANI)

BULUNMAYAN ALT BİRİMLER

Halk Sağlığı AD, Biyokimya AD, Farmakoloji AD, Mikrobiyoloji AD, Parazitoloji AD, Anatomi AD, Biyofizik AD, Fizyoloji AD, Histoloji- Embriyoloji AD, Tıbbi Biyoloji AD, Biyoistatistik AD, Tıp Eğitimi AD, Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı, Tıp Fakültesi ve Hastanesi İdari Alt Birimleri

(21)

Ek.4. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ B PUAN UYGULAMA CETVELİ

A- Genel ilkeler

A1. Mesai içi (B1) ve Mesai dışı (B2) kapsamında yapılan işlemlerden katkı ödemelerinin yapılabilmesi için öğretim üyelerinin beyanı ve ilgili birim veya alt birimlerinde kayıt sorumluluğu gereklidir.

A2. Ek 4/B maddesinde belirtilen işlemleri dışında mesai içi yada dışı tüm uygulamalarda Bireysel İşlem Listesi kadar puanlama yapılır. Ameliyathanede mesai dışı yapılan ameliyatlarda B2 puanlarına %50 artış uygulanır (İşlemi yapan öğretim üyelerinin karşılıklı beyanı doğrultusunda).

A3. Bireysel İşlem Listesinde 1500 puanı aşan işlemler iki kişi ile birlikte gerçekleştirilmesi durumunda işlem B puanı 2 kişiye yazılır.

.

(22)

Ek 5. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ KALİTE VERİMLİLİK KAYSAYISI HESAP CETVELİ

A. TANIMLAR;

a- Birim B ham puan ortalaması; Birimde B puan hakkı bulunan tüm öğretim elemanı ve uzman tabiplerin B ham puanlarının (ilave ücret hizmetlerden dolayı yapılan puan artışları dikkate alınmaz) toplamının, birimde B puan hakkı bulunan kişi sayısına oranı.

b- Alt birim B ham puan ortalaması; Alt birimde B puan hakkı bulunan tüm öğretim elemanı ve uzman tabiplerin B ham puanlarının (özel hizmetlerinden dolayı yapılan puan artışları dikkate alınmaz) toplamının, alt birimde B puan hakkı bulunan kişi sayısına oranı.

c- KVK= KVK1 x KVK2 x KVK3. B puan hakkı olan öğretim elemanları ve uzman tabiplere uygulanır. B1 ham ve B2 ham ile çarpılır.

d- KVK 1 = Alt birim ciro değişim oranı (KVK1A) X Hasta bazlı KVK (KVK1B)

e- KVK 2 = Özel hizmet KVK sı.

f- KVK 3 = Bireysel KVK; B puan hakkı olan öğretim elemanları ve uzman tabiplere uygulanır.

B. KVK 1 HESAPLAMASI;

KVK1= KVK1A X KVK 1B

KVK1A (Alt birim ciro değişim oranı) : Bölümde çalışan doktorların aktif çalışma gün katsayısı dikkate alınarak

Alt birimin 2013 yılı toplam cirosu 12’ye bölünür ve 2013 yılı aylık ciro ortalaması

(23)

bulunur. Ödeme dönemi alt birim cirosu 2013 yılı aylık ciro ortalaması ile oransal olarak kıyaslanır. 0,5-1,5 arası oluşan rakam KVK1A olarak kabul edilir. 0,5’in altı değer 0,5 olarak, 1,5’in üstü değer 1,5 olarak kabul edilir. Alt birim cirosu; alt birimin ödeme dönemi içindeki fatura tutarı ve diğer bölümlere verdiği hizmet tutarları toplamıdır.

KVK1B (Hasta bazlı KVK): Hastanın fatura karlılık analizi yapılarak hesaplanır.

Hastanın fatura karlılık analizi 2 şekilde yapılır:

1- SUT gereği paket dışı işlemlerde; hastaya ait işlemlerden oluşan fatura tutarı üzerinden maliyet analizi yapılır. Kar edilmesi durumunda kar etme oranı ile eşdeğer yüzdelik olarak 1-1,5 arası değer, zarar edilmesi durumunda zarar etme oranı ile eşdeğer yüzdelik olarak 0,5-1 arası değer,

2- SUT gereği paket işlemler; Paket içi maliyet analizi yapılır. Kar edilmesi durumunda kar etme oranı ile eşdeğer yüzdelik olarak 1- 1,5 arası değer, zarar edilmesi durumunda zarar etme oranı ile eşdeğer yüzdelik olarak 0,5- 1 arası değer

KVK1 değeri, alt limit ve üst limit oranları her ödeme döneminde, hastanenin genel verilerine göre başhekim tarafından belirlenir.

C. KVK 2 HESAPLAMASI; Hastane gelirine katkısı yüksek olan işlemleri (özel hizmetler) teşvik etmek amacıyla konulan hedeflere ulaşıldığı taktirde belirli oranlarda artan rakamsal değer. KVK 2 bir aylık dönemdeki hedef kotayı tanımlar. İşlemin faturasının kesildiği ödeme döneminde uygulanır. KVK 2 bireyseldir, işlemi yapan öğretim elemanı yada uzman tabibe uygulanır.

Bu hizmetleri yapmayan yada hedefe ulaşamayan öğretim elemanı yada uzman tabipte;

KVK 2 = 1 kabul edilir.

KVK 2, rakamsal değerleri ve konulan hedefler Ek 5 Tablo'dadır.

(24)

Ek 5 TABLO.

HEDEF İŞLEM

ALT BİRİM KOTA KVK 2

(Kişisel)

ÖZEL İŞLEM GELİRİ KARACİĞER

NAKLİ*

GENEL CERRAHİ

2 4

6 ve üstü

1,1 1,2 1,3

% 100***

KEMİK İLİĞİ NAKLİ*

DAHİLİYE VE PEDİATRİ

2 4

6 ve üstü

1,1 1,2 1,3

% 100***

BÖBREK

NAKLİ* ÜROLOJİ 3

6

9 ve üstü

1,1 1,2 1,3

% 100***

KALP NAKLİ*

KALP- DAMAR CERRAHİSİ

1 2

3 ve üstü

1,1 1,2 1,3

% 100***

YÜZ NAKLİ* PLASTİK VE REKONST.

CERRAHİ

1 2

3 ve üstü

1,1 1,2 1,3

% 100***

TOTAL AKCİĞER*

GÖĞÜS CERRAHİSİ

1 2

3 ve üstü

1,1 1,2 1,3

% 100***

GAA

AMELİYAT** ANESTEZİYO LOJİ VE REANİMASY ON

2500 3000

3500 ve üstü

1,1 1,2 1,3 GAA

AMELİYAT** CERRAHİ TIP BİLİMLERİNE BAĞLI

ANABİLİM DALLARI

250 300

350 ve üstü

1,1 1,2 1,3

POLİKLİNİK HASTA MUAYENE**

DAHİLİ TIP BİLİMLERİNE BAĞLI

ANABİLİM DALLARI

2500 3000 3500

1,1 1,2 1,3

POLİKLİNİK HASTA MUAYENE**

DAHİLİYE VE ÇOCUK SAĞ.

VE HAST.

ANABİLİM DALLARI

15000 20000

25000 ve üstü 1,1 1,2 1,3

GAA: Genel Anestezi Altında, A, B ve C grubu ameliyatlar.

(25)

KOTA: İşlemin yapıldığı 1 aylık dönemde hedeflenen rakamsal işlem adedi.

ÖZEL İŞLEM GELİRİ: İşlemin yapıldığı 1 aylık dönemde, KVK hesabı sırasında kullanılan "alt birim geliri"

kısmında ödeme tutarının % lik oranı.

* BİREYSEL KOTA; Sadece işlemi yapan öğretim elemanı ve uzman tabibe uygulanır.

** ALT BİRİM KOTASI; Alt birimdeki tüm öğretim elemanları ve uzman tabiplere uygulanır.

*** Her bir olgu için, paket işlem tutarı kadar uygulanır.

D. KVK3 HESAPLANMASI; B puan hakkı olan öğretim elemanları ve uzman tabiplere uygulanır.

Öğretim elemanı yada uzman tabibin B ham puanı Birim B ham puan ortalamasının üzerinde ise KVK 3 = 1 kabul edilir.

Öğretim elemanı yada uzman tabibin B ham puanı, Birim B ham puan ortalamasının % 50’sinin altında ise Alt birim B ham puan ortalamasına bakılır. Alt birim B ham puan ortalaması birim ortalamasının % 50’sinin altında ise, KVK 3 = 2 kabul edilir.

E. KVK HESAPLANMASI; B puan hakkı olan öğretim elemanları ve uzman tabipler için uygulanır.

KVK = KVK 1 x KVK 2 x KVK3 olarak hesaplanır. Oluşan değer B1 ham Puan ve B2 ham puanları ile çarpılır.

(26)

EK 8. E CETVELİ

E1 CETVELİ. ÖZELLİKLİ ALT BİRİM / ÜNİTELER, yardımcı sağlık personeli (hemşire, ebe, tüm sağlık teknisyenleri ve hasta bakıcılar) için uygulanır.

A Grubu E1 Puanı = (A) Puanının %30’u

Ek 4 ve 5’te belirtilen, ayrıntısı komisyonca düzenlenecek ve hastaneye gelir getirmesi amacıyla yapılacak olan ek işlemlerde çalışacak personel, radyasyon maruziyeti nedeniyle radyoloji, radyasyon onkolojisi ve nükleer tıp teknisyen, personel ve hemşireleri ve eczacılar.

B Grubu E1 Puanı = (A) Puanının %20’si

Yoğun bakım, yanık, acil servis, ameliyathane, diyaliz, organ ve kemik iliği nakli ve enfeksiyon kliniklerinde çalışan hemşire, aferez ünitesi çalışanları, hemşire hizmetleri müdürü ve yardımcıları, medikal ön muhasebe

biriminde çalışan hemşireler, Enfeksiyon kontrol hemşireleri.

C Grubu E1 Puanı = (A) Puanının %10’u

Servislerde nöbet sistemi çalışan hemşireler ve diğer personel,

Doğumhane, Kan Merkezi ve Merkez Laboratuarında görev yapan hemşire ve diğer personel, pediatrik ve erişkin onkoloji-hematoloji polikliniklerinde çalışan poliklinik hemşireleri, Endoskopi ünitesi çalışanları.

D Grubu E1 Puanı = (A) Puanının % 5’i

Tüm alt birim sorumlu hemşireleri.

(27)

E2. ALT BİRİM RİSK ANALİZİ *. Araştırma görevlileri için uygulanır**.

A Grubu E2 Puanı = (A) Puanının %30’u

Acil Tıp, Anesteziyoloji ve Reanimasyon, Beyin ve Sinir Cerrahisi, Kalp ve Damar Cerrahisi, Genel Cerrahi, Göğüs Cerrahisi, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Ortopedi ve Travmatoloji, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi,

B Grubu E2 Puanı = (A) Puanının % 20’si

Çocuk Cerrahisi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Psikiatri, Çocuk Psikiatrisi, Enfeksiyon Hastalıkları, Göğüs Hastalıkları, Göz Hastalıkları, İç

Hastalıkları, Kardiyoloji, KBB, Nöroloji, Radyoloji, Üroloji

C Grubu E2 Puanı = (A) Puanının %10’u

Aile Hekimliği, Dermatoloji, FTR, Nükleer Tıp, Radyasyon Onkolojisi, Patoloji (Sitopatoloji)

* Bu oranlar 21.07.2010 tarih ve 27648 nolu Resmi Gazetede yayınlanan "Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatı" risk grupları tablosu referans alınarak hazırlanmıştır.

** Bireysel İşlem Katkı Puanı bulunmayan alt birimde çalışan araştırma görevlilerine E puanı verilmez.

(28)

E3 CETVELİ. ÖZELLİKLİ KOMİSYON / KURULLAR. Öğretim elemanları, uzman tabipler, Araştırma Görevlileri, Hemşire, Sağlık Teknisyenleri ve İdari Personel için uygulanır.

A Grubu E3 Puanı = (A) Puanının %30’u

Döner Sermaye Satın Alma Komisyonu Asil Üyeliği*, Döner Sermaye Muayene Kabul Komisyonu Asil Üyeliği*, Hastane Enfeksiyon Kontrol Komitesi Üyeliği, HBYS üyeliği, Döner Sermaye İşletmesi Harcama ve Gerçekleştirme Yetkilileri, Kalite direktörü ve Merkezi Ameliyathane Kurulu Üyeliği, Hastane Yönetim Kurulu Üyeliği

B Grubu E2 Puanı = (A) Puanının % 20’si

Döner Sermaye Dağıtım, Uygulama ve Etik Komisyonu üyeliği, Tahakkuk ve Fatura Kontrol Komisyonu Üyeliği, Transplantasyon kurulu üyeliği, İhale komisyonuna daimi giren teknik elemanlar, doğrudan temin komisyon üyeleri

C Grubu E2 Puanı = (A) Puanının %10’u

Cerrahi, dahili ve temel tıp bilimleri bölüm başkanları, Sağlık Kurulu Üyeliği

D Grubu E2 Puanı = (A) Puanının %5’i

Tüm Etik Kurullar Asil Üyeleri, Radyasyon Üst Kurulu asil üyeliği, Anabilim Dalı Başkanları

(29)

EK 9. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE EK ÖDEME ORAN CETVELİ*

KADRO EN AZ (%) EN FAZLA (%)**

Gelir Getirici Faaliyet (B) Puanı Bulunan Alt Birimlerde Çalışan B1 B2 hakkı bulunan Öğretim Üyesi

Bu yönerge Madde 4 kapsamında:

Madde 4.1.1 durumunda Madde 4.1.2 durumunda Madde 4.1.3 durumunda Madde 4.1.4 durumunda Madde 4.1.5 durumunda Madde 4.1.6 durumunda Madde 4.1.7 durumunda

220 220 220 220 210 190 180

1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600

Gelir Getirici Faaliyet (B) Puanı Bulunmayan Alt Birimlerde Çalışan Öğretim Üyesi, 13/B ile görevlendirilen Gelir Getirici Faaliyet (B) Puanı Bulunmayan öğretim üyesi

Bu yönerge Madde 4 kapsamında:

Madde 4.1.1 durumunda Madde 4.1.2 durumunda Madde 4.1.3 durumunda Madde 4.1.4 durumunda Madde 4.1.5 durumunda Madde 4.1.6 durumunda Madde 4.1.7 durumunda

200 200 200 200 190 180 170

500 500 500 500 500 500 500

Gelir Getirici Faaliyet (B) Puanı Bulunan Alt Birimlerde Çalışan Öğretim Görevlisi ve Uzman Tabip

(30)

Bu yönerge Madde 4 kapsamında:

Madde 4.1.1, 4.1.2 , 4.1.3 durumunda

Madde ve 4.1.4 ve 4.1.5 durumunda

Madde,4.1.6 ve 4.1.7 durumunda

200

180

160

600

600

600

Gelir Getirici Faaliyet (B) Puanı Bulunmayan Alt Birimlerde Çalışan Öğretim Görevlisi, Uzman Tabip ve Diğer Uzmanlar, 13/B ile görevlendirilen Gelir Getirici Faaliyet (B) Puanı Bulunmayan öğretim görevlileri.

130 150

Gelir Getirici Faaliyet puanı Bulunmayan Alt Birimlerde Çalışan Araştırma Görevlisi

Bu yönerge Madde 4 kapsamında:

Madde 4.1.1, 4.1.2 , 4.1.3 durumunda

Madde ve 4.1.4 ve 4.1.5 durumunda

Madde,4.1.6 ve 4.1.7 durumunda

125

115

110

126

116

111

Hastane nöbet sistemi içinde çalışmayan araştırma görevlisi Bu yönerge Madde 4 kapsamında:

Madde 4.1.1, 4.1.2 , 4.1.3 durumunda

Madde ve 4.1.4 ve 4.1.5 durumunda

Madde,4.1.6 ve 4.1.7 durumunda

145

135

130

146

136

131

Hastane nöbet sistemi içinde çalışan ve yoğun bakım ünitesi olmayan alt birimde çalışan araştırma görevlisi

Bu yönerge Madde 4 kapsamında:

Madde 4.1.1, 4.1.2 , 4.1.3 durumunda

Madde ve 4.1.4 ve 4.1.5 durumunda

Madde,4.1.6 ve 4.1.7 durumunda

155

145

140

156

146

141

(31)

Hastane nöbet sistemi içinde çalışan ve yoğun bakım ünitesi yada yanık ünitesi olan alt birimde çalışan araştırma görevlisi

Bu yönerge Madde 4 kapsamında:

Madde 4.1.1, 4.1.2 , 4.1.3 durumunda

Madde ve 4.1.4 ve 4.1.5 durumunda

Madde,4.1.6 ve 4.1.7 durumunda

165

155

150

166

156

151

Poliklinikte Çalışan Hemşireler Bu yönerge Madde 4 kapsamında:

Madde 4.1.1, 4.1.2 , 4.1.3 durumunda

Madde ve 4.1.4 ve 4.1.5 durumunda

Madde,4.1.6 ve 4.1.7 durumunda

120

115

110

121

116

111

Servislerde nöbet sistemi çalışan hemşireler ve diğer personel, Kan Merkezi ve Merkez Laboratuarında görev yapan hemşire ve diğer personel, pediatrik ve erişkin onkoloji-hematoloji polikliniklerinde çalışan poliklinik hemşireleri ve HEKK hemşireleri

Bu yönerge Madde 4 kapsamında:

Madde 4.1.1, 4.1.2 , 4.1.3 durumunda

Madde ve 4.1.4 ve 4.1.5 durumunda

Madde,4.1.6 ve 4.1.7 durumunda

145

135

130

146

136

131

Servis sorumlu hemşireler, süpervisor hemşireleri Bu yönerge Madde 4 kapsamında:

Madde 4.1.1, 4.1.2 , 4.1.3 durumunda

Madde ve 4.1.4 ve 4.1.5 durumunda

Madde,4.1.6 ve 4.1.7 durumunda

150

140

135

151

141

136

(32)

Hizmetin özelliği dikkate alınarak, özellikli hizmet kapsamında çalışan, yoğun bakım, reanimasyon. yanık, acil servis,

ameliyathane, diyaliz, süt çocuğu, organ ve kemik iliği nakli, yenidoğan ve enfeksiyon kliniklerinde çalışan hemşireler, başhemşire yardımcıları, medikal ön muhasebe biriminde çalışan hemşireler ve Doğumhane hemşireleri

Bu yönerge Madde 4 kapsamında:

Madde 4.1.1, 4.1.2 , 4.1.3 durumunda

Madde ve 4.1.4 ve 4.1.5 durumunda

Madde,4.1.6 ve 4.1.7 durumunda

170

160

155

171

161

156

Hizmetin özelliği dikkate alınarak, özellikli hizmet kapsamında çalışan, yoğun bakım, reanimasyon, yanık, acil servis,

ameliyathane, diyaliz, organ ve kemik iliği nakli ve enfeksiyon kliniklerinde çalışan sorumlu hemşireler, başhemşire

Bu yönerge Madde 4 kapsamında:

Madde 4.1.1, 4.1.2 , 4.1.3 durumunda

Madde ve 4.1.4 ve 4.1.5 durumunda

Madde,4.1.6 ve 4.1.7 durumunda

175

165

160

176

166

161

Radyasyon almaları nedeni ile riskli çalışan Nükleer Tıp, Radyoloji ve Radyasyon Onkoloji çalışanları.

Bu yönerge Madde 4 kapsamında:

Madde 4.1.1, 4.1.2 , 4.1.3 durumunda

Madde ve 4.1.4 ve 4.1.5 durumunda

Madde,4.1.6 ve 4.1.7 durumunda

150

140

135

151

141

136

Özellikli hizmet kapsamında çalışan, yoğun bakım, yanık, acil servis, ameliyathane, süt çocuğu, diyaliz, doğumhane, organ ve kemik iliği nakli ve enfeksiyon kliniklerinde çalışan sağlık Personeli, acil röntgen, reanimasyon ve yenidoğan

(33)

Bu yönerge Madde 4 kapsamında:

Madde 4.1.1, 4.1.2 , 4.1.3 durumunda

Madde ve 4.1.4 ve 4.1.5 durumunda

Madde,4.1.6 ve 4.1.7 durumunda

150

140

135

151

141

136

Tekniker ve Teknisyenler, Diyetisyen, Fizyoterapist, Biyolog, Psikolog, Sosyolog, Sosyal Hizmet Uzmanı, Kimyager, Teknik Koordinatör ve diğer Teknik Elemanlar, İdari Personel Bu yönerge Madde 4 kapsamında:

Madde 4.1.1, 4.1.2 , 4.1.3 durumunda

Madde ve 4.1.4 ve 4.1.5 durumunda

Madde,4.1.6 ve 4.1.7 durumunda

145

135

130

146

136

131

Tıp Fakültesi bünyesinde çalışan tüm idari kadro personelleri (Balcalı Sağlık, Araştırma ve Uygulama Hastanesi dışında çalışan idari kadro personelleri)

Bu yönerge Madde 4 kapsamında:

Madde 4.1.1, 4.1.2 , 4.1.3 durumunda

Madde ve 4.1.4 ve 4.1.5 durumunda

Madde,4.1.6 ve 4.1.7 durumunda

110

105

100

111

106

101

4/B statüsünde çalışan tüm personel 99 100

Mesai saati dışı hizmetlerde (ilave ücret sistemi ve diğer tüm hizmetlerde) ve hastaneye gelir getirmesi amacıyla yapılacak olan ek işlemlerde çalışacak ameliyathane personeli

199 200

Mesai saati dışı hizmetlerde (ilave ücret sistemi ve diğer tüm hizmetlerde) ve hastaneye gelir getirmesi amacıyla yapılacak olan ek işlemlerde çalışacak poliklinik ve servis personeli

149 150

Hastane Başmüdürü, Müdürü, Müdür Yardımcıları ve mühendisler 149 150

Eczacılar 199 200

* Yer değişikliklerinde o ödeme döneminde hangi alt birimde fazla çalıştı ise o alt birim

(34)

dikkate alınır.

**18 Ocak 2014 tarih 28886 sayılı resmi gazetede yayımlanan 6514 sayılı “ Sağlık Bakanlığı ve bağlı Kuruluşların Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanunlarda değişiklik yapılmasına Dair Kanun”a göre

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :