2008 Y l Yaz Dönemi Futbol Köyleri

Tam metin

(1)

2008 Y›l› Yaz Dönemi Futbol Köyleri

(2)

Futbol Köyü Nedir?

TFF Futbol Köyü; Türkiye'nin dört bir yan›ndan farkl› yörelerden gelen çocuklar› sportif ve sosyal amaçlar çerçevesinde futbol çat›s› alt›nda birlefltirerek, sosyal- kültürel geliflimlerine önemli katk›lar sa¤lamay› hedefleyen bir projedir. TFF Futbol Köyü'nde; çocuklar, uzmanlar eflli¤inde düzenlenecek e¤itim programlar›yla sadece futbol yeteneklerini gelifltirmekle kalmayacak, futbolun özünde varolan kardefllik, centilmenlik ve dayan›flma ruhunu da keflfedeceklerdir. Yaklafl›k 700 futbolcu/ö¤rencinin kat›laca¤› bu proje; Temmuz ve A¤ustos aylar›nda 9 günlük dönemler halinde Bolu, Isparta, Sivas ve Sinop illerinde gerçeklefltirilecektir. Çocuklar futbol çal›flmalar›n›n yan› s›ra; oyun oynayarak gerçek yaflamla ilgili becerilerinin gelifltirilmesine yönelik etkinliklere kat›lacaklard›r. Bu yafl grubundaki çocuklar›n fiziksel (antropometrik) ve hareket (motor) özellikleri ile baz› yarat›c› düflünme yetene¤i özelliklerinin belirlenmesine yönelik ölçümler yap›lmas› planlanmaktad›r.

Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Köyleri projesi çocu¤unuza neler sa¤layacak?

•Oyun sevgisi ve fair play ruhunu afl›layacak. •Kiflilik geliflmelerine destek olacak. •Sadece iyi bir futbolcu olmay› de¤il iyi bir taraftar olmay› da ö¤renecek. •Çocuklar tak›m ruhu ve dayan›flmay› yaflayarak ö¤renecek, •Kazanma ve kaybetme an›nda duygular›n› kontrol etmeyi ö¤renecekler.

Kamp Hakk›nda:

•2. TFF HERKESiçinFUTBOL Futbol Köyü'ne kat›labilmek için erkek sporcular›n 1996 ve daha küçük do¤umlu; k›z sporcular›n ise (yaln›zca k›z çocuklar›n›n bulundu¤u) Sinop ilindeki kampa kat›labilmeleri için de 1994 ve daha küçük do¤umlu olmalar› gerekmektedir. •Veli ve akrabalar, Kamp Müdürü'nün bilgisi dahilinde, belli saatlerde çocuklar› ziyaret edebilirler.

(3)

•Hiçbir veli ya da akraba kesinlikle kamp tesislerinde konaklamayacakt›r. •Kampta tüm çocuklar onar kiflilik tak›mlara ayr›lacakt›r. •Her on kiflilik grubun bafl›nda bir lider-antrenör kamp boyunca çocuklar›n e¤itim ve gözetiminden sorumlu olacakt›r. •Kat›l›mc›lar, iki veya dört kiflilik odalarda konaklayacaklard›r. •Kamp içinde özel güvenlik firmas› taraf›ndan iki kademeli olarak 24 saat güvenlik sa¤lanacakt›r.

Kampta Yemek

•Yemek menüleri TFF Beslenme Uzman› fiule fiakar taraf›ndan çocuklar›n yafl gruplar›na uygun flekilde planlanm›flt›r. •Kamptaki tüm ara ö¤ünler ÜLKER taraf›ndan sa¤lanacakt›r. ÇOKOKREM, kahvalt›larda ve ara ö¤ünlerde ürün deste¤i verecek, ayr›ca e¤lenceli ve ödüllü ÇOKOKREM yar›flma saatleri düzenleyecektir.

Günlük Çal›flmalar

Çocuklar›n›z futbol köyünde hem futbol antrenman› yapacaklar hem de kiflisel geliflim dan›flmanlar› eflli¤inde yukar›da belirtti¤imiz amaçlar do¤rultusunda grup çal›flmalar›na kat›lacaklard›r. Akflamlar› film, grup oyunlar› ve sohbetlerle vakit geçireceklerdir.

E¤itim Program›

•Çocuklar futbol antrenmanlar› d›fl›nda satranç, masa tenisi, ayak tenisi gibi oyunlar oynayacak, uzman e¤itmenler taraf›ndan "oynayarak ö¤renme" modeli çerçevesinde oyun ve e¤itimlere kat›lacaklard›r. •‹stanbul Psikodrama Enstitüsü-‹stanbul Uluslararas› Zerka Moreno Enstitüsü(I.P.I.) ile Türkiye Futbol Federasyonu'nun ortaklafla haz›rlad›¤› e¤itim program› dokuz gün boyunca iki uzman psikolog liderli¤inde uygulanacak, gerekti¤inde çocuklarla birebir görüflmeler yap›lacakt›r.

(4)

E¤itim bafll›klar›:

• Kiflisel geliflim e¤itim program› (I.P.I.) •Hijyen kurallar› •Fair play •Futbol oyun kurallar› •Dengeli beslenme •Satranç •Atatürk ve liderlik •Çevre bilinci (TEMA uzman› taraf›ndan verilecek) •Kültür ve çevre gezileri •‹lkyard›m Tüm çocuklar kamp sonunda ald›klar› e¤itimlerle kendi oluflturduklar› bir gösteri sunacaklar. Çocuklara, kamp boyu kullanacaklar› spor malzemeleri (spor ayakkab›s› hariç) TFF taraf›ndan da¤›t›lacakt›r.Tüm malzemelerin etiketlerine eflyalar›n kaybolmamas› ve kar›flmamas› için çocu¤un ismi yaz›lmal›d›r. Ayr›ca kamp süresince cep telefonlar›, mp3 çalar, elektronik oyunlar vs. getirilecekse, yaln›zca odalarda ve belirlenen saatlerde kullan›labilecektir. Tüm cihazlar›n ve de¤erli eflyalar›n sorumlulu¤u çocuklara aittir. Kaybolmas›ndan veya ar›zalanmas›ndan TFF veya 3. kifliler sorumlu tutulamaz.

2008 Y›l› Yaz Dönemi Futbol Köyleri Projesi

Tarih/Dönem ‹l 25 Temmuz-02 A¤ustos 2008 (Bayanlar Futbol Köyü) 28 Temmuz-05 A¤ustos 2008 (I. Dönem Futbol Köyü) 08 A¤ustos-16 A¤ustos 2008 (II. Dönem Futbol Köyü) 01 A¤ustos-09 A¤ustos 2008 (I. Dönem Futbol Köyü) 12 A¤ustos-20 A¤ustos 2008 (II. Dönem Futbol Köyü) 01 A¤ustos-09 A¤ustos 2008 (I. Dönem Futbol Köyü) 12 A¤ustos-20 A¤ustos 2008 (II. Dönem Futbol Köyü)

Sinop Isparta Bolu Sivas

(5)

Kamp Koordinatör Bilgileri

S‹NOP BAYANLAR FUTBOL KÖYÜ Yer: Sinop Gençlik ‹l Müdürlü¤ü Sporcu Kamp E¤t. Mrk. • Tarih: 25 Temmuz - 02 A¤ustos 2008 Koordinatör: Hamdi Aslan Telefon: 0 532 407 87 63 e-mail: hamdiaslan@tff.org ISPARTA FUTBOL KÖYÜ Yer: Süleyman Demirel Üniversitesi Yerleflkesi Kredi Yurtlar Kurumu Müdürlük Binas› • Tarih: I. Dönem 28 Temmuz - 05 A¤ustos 2008 Koordinatör: Erden Or Telefon: 0 542 325 02 97 e-mail: erdenor@tff.org • Tarih: II. Dönem 08 A¤ustos - 16 A¤ustos 2008 Koordinatör: Cihan Mert Baflo¤lu Telefon: 0 536 254 85 68 BOLU FUTBOL KÖYÜ Yer: Abant ‹zzet Baysal Üniversitesi Yerleflkesi Kredi Yurtlar Kurumu Müdürlük Binas› • Tarih: I. Dönem 01 A¤ustos - 09 A¤ustos 2008 Koordinatör: Taygun Erdem Telefon: 0 535 319 61 11 e-mail: taygunerdem@tff.org • Tarih: II. Dönem 12 A¤ustos - 20 A¤ustos 2008 Koordinatör: Necat Gürp›nar Telefon: 0 532 346 14 31 e-mail: necatgurpinar@tff.org S‹VAS FUTBOL KÖYÜ Yer: Cumhuriyet Üniversitesi Yerleflkesi Kredi Yurtlar Kurumu Müdürlük Binas› • Tarih: I. Dönem 01 A¤ustos - 09 A¤ustos 2008 Koordinatör: Serbülent fiengün Telefon: 0 533 768 08 39 e-mail: serbulentsengun@tff.org • Tarih: II. Dönem 12 A¤ustos - 20 A¤ustos 2008 Koordinatör: Sertan K›ra¤as› Telefon: 0 505 533 35 86 e-mail: sertankiragasi@tff.org

(6)

FUTBOL KÖYLER‹ DÖNEM PROGRAMI

KAYIT GÜNÜ: Ö¤renci kay›tlar› ve oda yerleflimlerinin belirlenmesi. Malzemelerin da¤›t›lmas›. Kay›t yapt›ran ö¤rencilerin fiziksel(antropometrik) ölçümlerinin yap›lmas›.

1. GÜN

Sabah: 07.00 Kalk›fl 07.00-07.30 Haz›rl›k 07.30-08.00 Kahvalt› 08.30-08.50 Ön test (100 çocu¤a) 09.00-09.45 Çocuklar›n onarl› gruplara bölünmesi. 1'den 10'a kadar isimlendirilmesi. 09.30-12.30 Motorik özelliklerin ölçümü 2.-3.-5.-7.-8. Gruplar 10.00-10.45 Psikologlar ile grup çal›flmas› 1.-6. Gruplar 10.00-10.45 Futbol e¤itimi 4.-9.-10. Gruplar 11.15-12.00 Sohbetler 1.-6.-4.-9.-10. Gruplar ile ölçümleri tamamlanan gruplar 12.00-12.15 Haz›rl›k 12.15-13.00 Yemek 13.00-14.00 ‹stirahat Ö¤leden sonra: 14.00-14.45 Psikologlar ile grup çal›flmas› 2.-7. Gruplar 15.00-15.45 Psikologlar ile grup çal›flmas› 3.-8. Gruplar 14.00-15.45 "Futbol Oyun Kurallar› Bilgisi" 1.-4.-5.-6.-9.-10. Gruplar ile 2.-7. ve 3.-8. Gruplar (kapal› alanda) 16.00-17.00 ‹kindi kahvalt›s› ve antrenörler ile sohbetler 2.-3.-5.-7.-8. Gruplar 16.00-19.00 Motorik özelliklerin ölçümü 1.-6.-4.-9.-10. Gruplar 17.00-17.30 Haz›rl›k 17.30-19.00 Futbol etkinlikleri 2.-3.-5.-7.-8. Gruplar 19.00-19.30 Haz›rl›k 19.30-20.15 Akflam yeme¤i 20.30-22.15 Ortak zaman 22.30 ‹Y‹ GECELER

(7)

2. GÜN

Sabah: 07.00 Kalk›fl 07.00-07.30 Haz›rl›k 07.30-08.00 Kahvalt› 08.00-08.30 Haz›rl›k 08.30-09.15 Psikologlar ile grup çal›flmas› 4.-9. Gruplar 09.30-10.15 Psikologlar ile grup çal›flmas› 5.-10. Gruplar 08.30-12.00 Dayan›kl›l›k özelliklerinin ölçümü 1.-2.-3.-7.-8. Gruplar ilk aflama, 6.-4.-9.-5.-10. Gruplar ikinci aflama. 09.00-12.00 Satranç e¤itimi-1.-6. Gruplar Futbol oyun kurallar› bilgisi 2.-3.-7.-8. Gruplar 12.00-12.15 Haz›rl›k 12.15-13.00 Yemek 13.00-14.00 ‹stirahat Ö¤leden sonra: 14.00-15.00 Psikologlar ile grup çal›flmas› 1.-2. ve 6.-7. Gruplar 15.10-16.10 Psikologlar ile grup çal›flmas› 3.-4. ve 8.-9. Gruplar 14.00-15.00 E¤itici filmler 3.-4.-8.-9. ve 5.-10. Gruplar 15.10-16.10 E¤itici filmler 5.-10. ve 1.-2.-6.-7. Gruplar 16.15-16.45 ‹kindi kahvalt›s› 16.45-17.30 Haz›rl›k 17.30-19.00 Futbol etkinlikleri-tüm gruplar 19.00-19.30 Haz›rl›k 19.30-20.15 Akflam yeme¤i 20.30-22.15 Ortak zaman-Beslenme e¤itimi 22.30 ‹Y‹ GECELER

(8)

3. GÜN

Sabah: 07.00 Kalk›fl 07.00-07.30 Haz›rl›k 07.30-08.00 Kahvalt› 08.00-08.30 Haz›rl›k 08.30-09.15 Psikologlar ile grup çal›flmas› 5.-10. Gruplar ve Psikologlar ile grup çal›flmas› 6.-7.Gruplar 09.30-10.30 Futbol e¤itimi 5.-10.-6.-7. Gruplar 10.30-11.00 Haz›rl›k 11.00-12.00 Bilgisayar salonu-kütüphane 5.-10.-6.-7. Gruplar 08.30-09.30 Futbol e¤itimi 1.-2.-3.-4. Gruplar 09.30-10.30 Haz›rl›k 1.-2.-3.-4. Gruplar 10.30-11.30 Bilgisayar salonu-kütüphane 1.-2.-3.-4. Gruplar 11.30-12.00 Haz›rl›k 1.-2.-3.-4. Gruplar 08.30-09.30 Bilgisayar salonu-kütüphane 8.-9. Gruplar 09.30-10.30 Haz›rl›k 10.30-11.30 Futbol e¤itimi 8.-9. Gruplar 11.30-12.00 Haz›rl›k 12.00-13.00 Yemek 13.00-14.00 ‹stirahat 14.00-15.00 Psikologlar ile grup çal›flmas› 1.-2. ve 8.-9. Gruplar 14.00-15.00 Satranç e¤itimi 3.-4.-5.-6.-7.-10. Gruplar 15.10-16.10 Kapal› alan tüm gruplar 16.15-16.45 ‹kindi kahvalt›s› 16.45-17.30 Haz›rl›k 17.30-19.00 Futbol E¤itimi-tüm gruplar 19.00-19.30 Haz›rl›k 19.30-20.15 Akflam yeme¤i 20.30-22.15 Ortak zaman-"Atatürk ve Liderlik" 22.30 ‹Y‹ GECELER

(9)

4. GÜN

Sabah: 07.00 Kalk›fl 07.00-07.30 Haz›rl›k 07.30-08.00 Kahvalt› 08.00-08.30 Haz›rl›k 08.30-09.30 Psikologlar ile grup çal›flmas› 3.-4. ve 5.-10. Gruplar 09.30-10.30 Futbol e¤itimi 3.-4.-5.-10. Gruplar 10.30-11.00 Haz›rl›k 11.00-12.00 Bilgisayar salonu-kütüphane 3.-4.-5.-10. Gruplar 08.30-09.30 Futbol e¤itimi 6.-7.-8.-9. Gruplar 09.30-10.30 Haz›rl›k 6.-7.-8.-9. Gruplar 10.30-11.30 Bilgisayar salonu-kütüphane 6.-7.-8.-9. Gruplar 11.30-12.00 Haz›rl›k 6.-7.-8.-9. Gruplar 08.30-09.30 Bilgisayar salonu-kütüphane 1.-2. Gruplar 09.30-10.30 Haz›rl›k 10.30-11.30 Futbol e¤itimi 1.-2. Gruplar 11.30-12.00 Haz›rl›k 12.00-13.00 Yemek 13.00-14.00 ‹stirahat Ö¤leden sonra: 14.00-15.00 Psikologlar ile grup çal›flmas› 1.-2.-3.-4.-5. Gruplar 15.00-16.00 Satranç e¤itimi 1.-2. Gruplar, e¤itici filmler 3.-4.-5. Gruplar 14.00-15.00 Satranç e¤itim 8.-9. Gruplar, e¤itici filmler 6.-7.-10. Gruplar 15.10-16.10 Psikologlar ile grup çal›flmas› 6.-7.-8.-9.-10. Gruplar 16.15-16.45 ‹kindi kahvalt›s› 16.45-17.30 Haz›rl›k 17.30-19.00 Futbol e¤itimi-tüm gruplar 19.00-19.30 Haz›rl›k 19.30-20.15 Akflam yeme¤i 20.30-22.15 Ortak zaman-"Çevre Bilinci,Do¤al Afetler-TEMA" 22.30 ‹Y‹ GECELER

(10)

5. GÜN

Gezi: 07.00 Kalk›fl 07.00-07.30 Haz›rl›k 07.30-08.00 Kahvalt› 08.00-09.00 Haz›rl›k 09.00-17.00 fiehir gezisi 17.00-19.30 Çokokrem'le e¤lenceli saatler-Futbol etkinlikleri 19.30-20.15 Akflam yeme¤i 20.30-22.15 Ortak zaman 22.30 ‹Y‹ GECELER

6. GÜN

Sabah: 07.00 Kalk›fl 07.00-07.30 Haz›rl›k 07.30-08.00 Kahvalt› 08.00-08.30 Haz›rl›k 08.30-10:00 1.-2.-3.-4.-5. Gruplar ve antrenörlerinin psikologlar ile grup çal›flmas› 10.00-10.15 Haz›rl›k 10.15-11.30 Futbol e¤itimi 1.-2.-3.-4.-5. Gruplar 08.30-10.00 Futbol e¤itimi 6.-7.-8.-9.-10. Gruplar 10.00-10.15 Haz›rl›k 10.15-11.30 ‹lk yard›m e¤itimi 6.-7.-8.-9.-10. Gruplar 11.30-12.00 Haz›rl›k 12.00-13.00 Yemek 13.00-14.00 ‹stirahat Ö¤leden sonra: 14.00-15.30 6.-7.-8.-9.-10. Gruplar ve antrenörlerinin psikologlar ile grup çal›flmas› 14.00-15.15 ‹lk yard›m e¤itimi 1.-2.-3.-4.-5. Gruplar 15.45-16.15 ‹kindi kahvalt›s› 16.15-17.00 Haz›rl›k 17.00-19.00 Futbol e¤itimi-tüm gruplar 19.00-19.30 Haz›rl›k 19.30-20.15 Akflam yeme¤i 20.30-22.15 Ortak zaman 22.30 ‹Y‹ GECELER

(11)

7. GÜN

Sabah: 07.00 Kalk›fl 07.00-07.30 Haz›rl›k 07.30-08.00 Kahvalt› 08.00-08.30 Haz›rl›k 08.30-09.45 Psikologlar ile grup çal›flmas› 1.-6. ve 2.-7. Gruplar 09.45-10.00 Haz›rl›k 1.-6.-2.-7. Gruplar 10.00-11.00 Futbol e¤itimi 1.-6.-2.-7. Gruplar 08.30-09.30 Futbol e¤itimi 3.-10.-5.-9. Gruplar 09.45-10.00 Haz›rl›k 3.-10.-5.-9. Gruplar 10.00-11.15 Psikologlar ile grup çal›flmas› 3.-10. ve 5.-9. Gruplar 08.30-10.00 Kütüphane 4.-8. Gruplar 11.00-12.00 Futbol e¤itimi 4.-8. Gruplar 11.00-12.00 Haz›rl›k 12.00-13.00 Yemek 13.00-14.00 ‹stirahat Ö¤leden sonra: 14.00-15.00 E¤itici filmler-Tüm gruplar 15.10-16.10 E¤itici filmler-Tüm gruplar 16.15-16.45 ‹kindi kahvalt›s› 16.45-17.15 Haz›rl›k 17.15-19.00 Futbol e¤itimi-tüm gruplar 19.00-19.30 Haz›rl›k 19.30-20.15 Akflam yeme¤i 20.30-21.00 Haz›rl›k-ortak zaman 21.00-22.15 Ortak zaman 22.30 ‹Y‹ GECELER

(12)

8. GÜN

Sabah: 07.00 Kalk›fl 07.00-07.30 Haz›rl›k 07.30-08.00 Kahvalt› 08.00-08.30 Haz›rl›k 08.30-09.45 Psikologlar ile grup çal›flmas› 4.-8. Gruplar Psikologlar ile grup çal›flmas› 2.-7. Gruplar 09.45-10.00 Haz›rl›k 4.-8.-2.-7. Gruplar 10.00-11.15 Futbol e¤itimi 4.-8.-2.-7. Gruplar 08.30-09.45 Futbol e¤itimi 1.-6.-5.-9. Gruplar 09.45-10.00 Haz›rl›k 1.-6.-5.-9. Gruplar 10.00-11.15 Psikologlar ile grup çal›flmas› 1.-6. ve 5.-9. Gruplar 08.30-10.00 Kütüphane 3.-10. Gruplar 11.00-12.00 Futbol e¤itimi 3.-10. Gruplar 11.15-12.00 Haz›rl›k 12.00-13.00 Yemek 13.00-14.00 ‹stirahat Ö¤leden sonra: 14.00-15.15 Psikologlar ile grup çal›flmas› 3.-10. Gruplar 14.00-15.00 E¤itici filmler 15.10-16.10 E¤itici filmler 16.15-16.45 ‹kindi kahvalt›s› 16.45-17.15 Haz›rl›k 17.15-19.00 Futbol e¤itimi-tüm gruplar 19.00-19.30 Haz›rl›k 19.30-20.15 Akflam yeme¤i 20.30-22.15 Ortak zaman-film gösterimi 20.30-22.15 Ortak zaman-sohbetler 22.30 ‹Y‹ GECELER

(13)

9. GÜN

Gösteri 07.30 Kalk›fl 07.30-08.00 Haz›rl›k 08.00-08.30 Kahvalt› 08.30-09.00 Haz›rl›k 09.00-11.30 Futbol etkinlikleri-tüm gruplar 11.30-12.00 Haz›rl›k 12.00-13.00 Yemek 13.00-14.00 ‹stirahat 14.00-19.00 Kapan›fl program› 19.00-19.30 Haz›rl›k 19.30-20.15 Akflam yeme¤i 23.00 ‹Y‹ GECELER

2008 Y›l› Yaz Dönemi Futbol Köyleri

(14)

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :