Jens Sundström, rapport från CPMR BSC generalförsamling 7-8 maj 2014

Loading.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

21 JULI 2014

1

Jens Sundström, rapport från CPMR BSC generalförsamling 7-8 maj 2014

Den 7-8 maj var landstinget värd för CPMRs Östersjökommissions årliga generalförsamling, den här gången med fokus på länken mellan Östersjön och Arktis.

CPMRs Östersjökommission ger Norrbotten möjlighet att samarbeta med andra regioner kring Östersjön och samtidigt kunna lyfta frågorna på Euro- panivå då organisationen består av sex geografiska kommissioner. Gemen- samt för alla 150 regioner är att de är maritima eller perifera. Norrbotten har genom Jens Sundström varit ordförande de senaste två åren i Östersjökom- mission. Minimera den snedvridna konkurrensen av svaveldirektivet och vikten av dialog mellan beslutsfattare på lokal, regional, nationell och EU nivå har varit de frågor som Norrbotten drivit på mest under ordförande- skapet.

Jens Sundström lämnade vid mötet över ordförandeklubban till Jari Sainio från Helsingfors. Jens Sundström kommer fortsätta sitt engagemang i Öster- sjökommissionen då han vid mötet valdes som vice-president. Norrbottens läns landsting och Region Västerbotten kommer gemensamt ta över sekreta- riatet för Östersjökommissionen vid årsskiftet 2014/2015.

En av många föreläsare var Rasmus Ole Rasmussen från Nordregio, som gav

en uppskattad föreläsning med de senaste megatrenderna. Inte bara globala

uppvärmningen påverkar utvecklingen i Arktis utan också exempelvis urba-

nisering, åldrande befolkning och brist på arbetskraft. Flera av dessa utma-

ningar delas av regionerna kring Östersjön. Norrbotten som har både erfa-

renheter från Arktis och Östersjön har ett unikt läge att länka samma utma-

ningarna och möjligheterna i de två makro-regionerna. CPMRs Östersjö-

kommission beslutade att fortsatt bevaka utvecklingen i Arktis genom Norr-

botten.

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :