• Sonuç bulunamadı

JEOTERMAL KAYNAK VE DOĞAL MİNERALLİ SU ARAMA RUHSATLI SAHALAR İHALE EDİLECEKTİR

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "JEOTERMAL KAYNAK VE DOĞAL MİNERALLİ SU ARAMA RUHSATLI SAHALAR İHALE EDİLECEKTİR"

Copied!
5
0
0

Tam metin

(1)

05.03.2021 “CUMA” YALÇIN

1654

“EBYS ”

“ARTIRMA İlanlar”

1

JEOTERMAL KAYNAK VE DOĞAL MİNERALLİ SU ARAMA RUHSATLI SAHALAR İHALE EDİLECEKTİR İstanbul Valiliğinden:

1- İhale Konusu İşler:

5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 10 uncu maddesinin 1 inci fıkrası (c) bendi ve aynı Kanuna bağlı Uygulama Yönetmeliğinin 17 inci maddesi hükümleri kapsamında, aşağıda bilgileri verilen Jeotermal Kaynaklar/ Doğal Mineralli Sular Ruhsat sahalarının, 2886 sayılı Kanunun 45 inci maddesine göre Açık Teklif Artırma Usulü ile ayrı ayrı ihaleleri yapılacaktır.

1. İstanbul İli, Kartal İlçesi Yakacık mevkiinde 1839 hektar alana sahip, G22a2-G22b1 paftasında ve aşağıda koordinatları verilen 3256336 Erişim No’lu saha,

1. Nokta 2. Nokta 3. Nokta 4. Nokta 5. Nokta 6. Nokta

Sağa (Y) 691800 691800 689500 689500 687000 687000

Yukarı ( X) 4537400 4533100 4533100 4534000 4534000 4537400

2. İstanbul İli, Arnavutköy-Eyüpsultan-Başakşehir İlçeleri hudutları dahilinde 2053,47 hektar alana sahip, F21c1-F21d2 paftalarında ve aşağıda koordinatları verilen 3342023 Erişim No’lu saha,

1. Nokta 2. Nokta 3. Nokta 4. Nokta 5. Nokta 6. Nokta 7. Nokta

Sağa (Y) 646712 647803 648750 648622 649785 654208 651525

Yukarı ( X) 4559549 4560097 4560417 4560509 4561094 4557094 4555028

3. İstanbul İli, Kartal İlçesi hudutları dahilinde 1416,46 hektar alana sahip, G22a2-G22b1 paftalarında ve aşağıda koordinatları verilen 3361153 Erişim No’lu saha,

1.Nokta 2.Nokta 3.Nokta 4.Nokta 5.Nokta 6.Nokta 7.Nokta

Sağa (Y) 686000 688587 689500 691000 691000 688954 688042

Yukarı (X) 4533607 4533177 4532791 4533100 4530000 4530000 4530388

8.Nokta

Sağa (Y) 686000

Yukarı (X) 4531157

(2)

05.03.2021 “CUMA” YALÇIN

1654

“EBYS ”

“ARTIRMA İlanlar”

2

4. İstanbul İli, Beykoz İlçesi hudutları dahilinde 4254,12 hektar alana sahip F22d1-F22d2-F22d3-F22d4 paftalarında ve aşağıda koordinatları verilen 3361154 Erişim No’lu saha,

1.Nokta 2.Nokta 3.Nokta 4.Nokta 5.Nokta 6.Nokta 7.Nokta

Sağa (Y) 683268 682023 681045 680160 678000 678000 682000

Yukarı (X) 4555000 4546946 4546800 4547241 4547464 4556500 4556500

8.Nokta

Sağa (Y) 682000

Yukarı (X) 4555000

5. İstanbul İli, Sarıyer İlçesi hudutları dahilinde 3448,68 hektar alana sahip, F21c2-F21b3-F22d1 paftalarında ve aşağıda koordinatları verilen 3361155 Erişim No’lu saha,

1.Nokta 2.Nokta 3.Nokta 4.Nokta 5.Nokta 6.Nokta 7.Nokta

Sağa (Y) 662500 669700 669700 668949 663000 663000 662587

Yukarı (X) 4570500 4568000 4564087 4563440 4564949 4568000 4568899

6. İstanbul İli, Sarıyer İlçesi hudutları dahilinde 4050,75 hektar alana sahip, F22d1-F22a4 paftalarında ve aşağıda koordinatları verilen 3361156 Erişim No’lu saha,

1.Nokta 2.Nokta 3.Nokta 4.Nokta 5.Nokta 6.Nokta 7.Nokta

Sağa (Y) 669700 669700 670750 674000 677550 676739 675816

Yukarı (X) 4563419 4568000 4569550 4569200 4567200 4563571 4563206

8.Nokta 9.Nokta

Sağa (Y) 673172 672207

Yukarı (X) 4563574 4563350

7. İstanbul İli, Çekmeköy İlçesi hudutları dahilinde 399,55 hektar alana sahip, F22d3 paftasında ve aşağıda koordinatları verilen 3303447 Erişim No’lu saha,

1.POLİGON

1.Nokta 2.Nokta 3.Nokta 4.Nokta 5.Nokta 6.Nokta 7.Nokta 8.Nokta

Sağa (Y) 686399 686347 686335 686342 685000 685000 687000 687000

Yukarı(X) 4546868 4546892 4546877 4546812 4546000 4548000 4548000 4546863

(3)

05.03.2021 “CUMA” YALÇIN

1654

“EBYS ”

“ARTIRMA İlanlar”

3

2.POLİGON

1.Nokta 2.Nokta 3.Nokta 4.Nokta 5.Nokta 6.Nokta 7.Nokta

Sağa (Y) 686342 686377 686410 686399 687000 687000 685000

Yukarı(X) 4546812 4546801 4546846 4546868 4546863 4546000 4546000

2-Tahmin edilen Bedel:

İLÇE ERİŞİM NO ALAN

(HEKTAR)

MUHAMMEN BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

1 KARTAL 3256336 1839.00 72.379,96 ₺ 2.171,40 ₺ 22.03.2021 10:00

2 ARNAVUTKÖY-EYÜPSULTAN-

BAŞAKŞEHİR 3342023 2053.47 80.385,80 ₺ 2.411,57 ₺ 22.03.2021

10:10

3 KARTAL 3361153 1416.46 59.725,49 ₺ 1.791,76 ₺ 22.03.2021 10:20

4 BEYKOZ 3361154 4254.12 162.532,77 ₺ 4.875,98 ₺ 22.03.2021 10:30

5 SARIYER 3361155 3448.68 132.466,90 ₺ 3.974,01 ₺ 22.03.2021 10:40

6 SARIYER 3361156 4050.75 154.941,27 ₺ 4.648,24 ₺ 22.03.2021 10:50

7 ÇEKMEKÖY 3303447 399.55 59.725,49 ₺ 1.791,76 ₺ 22.03.2021 11:00

3-İhale Şartname ve Eklerinin:

a) Alınacağı Yer : İstanbul Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı - Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğü- Hirka-i Şerif Mah. Adnan Menderes Vatan Bulvarı No: 64 Fatih-İSTANBUL b) Hangi Şartlarda Alınacağı : -İhaleye gidecek olan isteklilerin şartname ve eklerini, 500,00.-TL bedel karşılığında satın almaları

zorunludur.

-İstenildiğinde İhale şartname ve ekleri ücretsiz olarak mesai saatleri içerisinde yukarıda yazılı adreste görülebilir.

-Şartname bedeli İstanbul Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü’nün TR89 0001 0008 8900 0010 0050 69 IBAN no’lu hesabına yatırılacaktır.

(4)

05.03.2021 “CUMA” YALÇIN

1654

“EBYS ”

“ARTIRMA İlanlar”

4

4-İhalenin:

a) Yapılacağı Yer : İstanbul Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı - Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğü toplantı salonu. İstanbul Valiliği Ek Hizmet Binası, Hirka-i Şerif Mah. Adnan Menderes Vatan Bulvarı No: 64 Fatih/İSTANBUL

b) Yapılacağı Tarih/Saat : Yukarıdaki tabloda belirtilen tarih ve saatlerde ayrı ayrı yapılacaktır.

c) Usulü : 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesine göre Açık Teklif Artırma Usulü

5- Tekliflerin :

a) Verileceği Yer : İstanbul Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı - Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğü toplantı salonu. İstanbul Valiliği Ek Hizmet Binası, Hirka-i Şerif Mah. Adnan Menderes Vatan Bulvarı No: 64 Fatih/İSTANBUL adresinde toplanacak komisyona verilecektir.

b) Son Teklif Verme Tarih/Saat : 22.03.2021 Pazartesi günü ihale saatine kadar.

6- İhaleye Katılma Belgeleri:

İhaleye katılacaklar aşağıdaki belgeleri teklif zarfı içerisinde ihale komisyonuna sunacaklardır.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası.

b) Gerçek kişi istekliler;

1. Yılı içerisinde alınmış yerleşim yeri belgesi.

2. Noter onaylı İmza Sirkülerinin aslı veya kurumca onaylı sureti.

3. T.C. kimlik numarasını içeren yıl içerisinde alınmış onaylı nüfus cüzdanı sureti.

c) Tüzel kişi istekliler;

1. Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, İlk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

(5)

05.03.2021 “CUMA” YALÇIN

1654

“EBYS ”

“ARTIRMA İlanlar”

5

2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile Yönetimin noter onaylı imza sirkülerinin aslı veya kurumca onaylı sureti.

3. Bağlı olduğu vergi dairesi, İli ve vergi numarasını gösterir, yıl içerisinde alınmış, onaylı vergi levhası.

d) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyorsa istekli adına teklifte bulunacak olan kişilerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenlerin noter onaylı imza sirkülerinin aslı veya kurumca onaylı sureti.

e) Ortak girişim olması halinde, noter tasdikli ortak girişim beyannamesi.

f) Yurt dışından yapılacak olan başvurularda istenilen belgelerin tümünün T.C. Başkonsolosluklarınca veya T.C. Dışişleri Bakanlığınca onaylı olması gerekmektedir.

g) İstanbul Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğünden alınan, okuyup kabul edildiğine dair her sayfası imzalanmış ihale şartnamesi.

h) İhale konusu işe ait yukarıda belirtilen geçici teminat miktarının Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının Vakıfbank TR91 0001 5001 5800 7305 4411 72 IBAN no’lu hesabına yatırıldığına dair makbuz veya banka teminat mektubu.

ı) Şartname ve eklerini satın aldıklarına dair vezne alındı makbuzu.

i) 15 gün içerisinde alınmış vergi borcu yoktur yazısı.

7- İsteklilerin 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar Ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4 üncü maddesinde belirtilen; medeni hakları kullanmaya ehil Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, statüsünde jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sularla ilgili faaliyet yapabileceği hususu yer alan Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiliği haiz şirket olması gerekmektedir.

8- İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale şartnamesinde ve ilanda öngörülen belgelerin aslını veya noter tasdikli suretlerini sıra numaralı alındılar karşılığında en geç ihale saatine kadar, ihale komisyonu başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

9- Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler, telgraf veya faks ile yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

10- Komisyon, ihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir.

İlan olunur

1654/1-1

Referanslar

Benzer Belgeler

6 - Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 7 - Ortak girişim olarak

Bu bağlamda, bir arama sondaj projesi, enerji üretiminin ve/veya doğrudan kullanım uygulamasının ve/veya o sahadaki termik gradyanın uygulanabilirliğini doğrulamak için

4.1.1. Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi

31.1. Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı ilk oturumda tespit edilen

Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca

OpenLayers gibi açık kaynak kodlu harita araçları, MySQL gibi veritabanı yazılımları ve çeşitli kodlamalar ile birlikte Web CBS sistemlerine uygun web üzerinden

KAYNAK SUYU KS.35.14 04.04.2013 00:00 KARAMAN ERMENEK ERALSU Ermenek Zeyve Alabalık Su Ürünleri ve Pazarlama.. Turizm İnşaat Taahhüt Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi

becerilerin paylaşılmasına katkıda bulunmak, gemi modelciliği konusunda hevesli ve kabiliyetli gençlerimizin ülkemiz denizcilik sektörüne yakınlaşmasını sağlamak

Planlama Sonuç: Bursa Ġli MustafakemalpaĢa Ġlçesi Sünlük Mahallesi, 177 ada 12 parsel, günümüz koşullarında ihtiyaç olan enerji gerekinimini karşılamak

This request is intended to solicit information required to enable Sasol to identify and assess suitably qualified and experienced manufacturers and/or suppliers of the

Kullanılan santral ekipmanları dikkate alınırsa, Kombine Model-1 olarak adlandırılan tasarımda, Bottoming Binary tasarımına ilave olarak bir separatör ve buhar

Bu beslenme kaynağının basıncı p 0 (bar) ve sıcaklığının T s,i (°C) zaman içinde değişmediği varsayılmaktadır. Beslenme kaynağından i tankına olan akışın kütle

Flash cycles (single and double) used in medium and high enthalpy fields do not seem suitable for this type of geothermal fluid because of the large scaling tendency at low

5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu’nda (Resmi Gazete, 2007) ise Jeotermal kaynak “Jeolojik yapıya bağlı olarak yerkabuğu

Bu durumda davetiyenin Tebligat Yasası ve Tebligat Tüzüğü hükümlerine göre usulüne uygun şekilde tebliğ edildiği kabul edilemez.” (MİHBİR, 2007/1, S. fıkrası

A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve

Samatlar HES’de üretilen enerji 6,02 MVA (6.3/34.5 kV) gücündeki trafo çıkışlarında düzenlenecek şalt panoları üzerinden iletilecektir. Samatlar HES’de üretilen

Üretim için gerekli alçıtaşı sahadan gerek iş makineleri ve gerekse patlatma yoluyla yerinden sökülerek alınacak ve alçıtaşı1 nolu poligon alanı içerisinde

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu

- Sosyal tesislerin işletimi ile ilgili personel maliyetlerinin daireler arasında eşit olarak, diğer giderlerin ise arsa payına göre paylaştırılarak işletme

Rıdvan ATAN (Fizik Öğretmeni ), Elif TAŞTEKİN (Matematik Öğretmeni), Sema ASLAN (İngilizce Öğretmeni). • Ev aletlerinin güvenli kullanımı ve

Yüklenicinin peşin ödeme yapması ve derileri günlük teslim almayı tercih etmesi halinde; mal tesliminin mesai sonrasına veya resmi tatil günlerine denk gelmesi

26.1. Yüklenicinin, sözleşme yapıldıktan sonra mücbir sebep halleri dışında, mali acz içinde bulunması nedeniyle taahhüdünü yerine getiremeyeceğini