D Kay›s›dan daha fazlas›

Tam metin

(1)

D

o¤u… Kültürlerin baflkenti… Baflta Urartular olmak üzere geçmiflin ayak izlerinin, günümüzdeki uzant›s›.

Nedir Do¤u’yu bu kadar gizemli, ulafl›lmaz ve dik bafll› yapan…Y›l›n alt› ay›

da¤lar›ndaki karlar› m›, s›cak gülümseyen insanlar› m›?

Anadolu’nun do¤usuna yolculuk her seferinde size farkl› manzaralar sunuyor.

Bir yandan el de¤memifl bir güzellik, bir yandan

yoksulluk, flehrin merkezinde ise tüm flehirlerin ortak sorunu çarp›k yerleflme…

Ad›n› Hitit uygarl›¤›n›n koydu¤u Malatya’da da yolculu¤umuza bu düflüncelerle bafll›yoruz.

Toroslar’›n devam›

niteli¤inde olan Beyda¤lar›’n›n

çevreledi¤i kent, meyve bahçesi

görünümünde.

Kirazdan elmaya, muzdan duta kadar hemen her meyve a¤açlar›n›n çevreledi¤i kente kay›s› birincilik taht›n› hiçbir meyveye kapt›rm›yor.

Ekonomisi a¤›rl›kl› olarak tar›ma dayal› olan Malatya, dünya kuru kay›s›

ihtiyac›n›n yüzde 70’ini karfl›l›yor. Y›ll›k ortalama kuru kay›s› üretimi 80 ile 100 bin ton olan ilde inflaatlar› devam eden büyük sulama projelerinin de tamamlanmas›yla birlikte kuru kay›s›

üretiminin yüzde 50 artmas›

bekleniyor. Malatya’n›n her y›l ülke ekonomisine katk›s›

ise 130 ile 150 milyon dolar aras›nda de¤ifliyor.

aras›nda geçit veren güzergahlar›ndan biri Malatya. Bu tarihsel kimlikte, kentte birbirinden güzel eserlerin yer almas›na neden olmufl.

Y›l›n en do¤ru zaman›nda Malatya’da oldu¤umuzu kay›s› kokular›ndan anl›yoruz. Ünü Yeni Zelanda’ya kadar uzanan Nemrut Da¤›’ndaki kral mezarlar›na en kolay ulaflma yolunu Malatya’da

buluyoruz. Mart ay›ndan itibaren, Malatya’n›n Pötürge ilçesinden 10 kilometre mesafedeki Büyüköz Köyü’nden Nemrut Da¤›’na ulaflmak oldukça kolaylafl›yor, yeter ki karlar erisin. Yollar karlarla kapl›

oldu¤unda, köyden da¤a at s›rt›nda gidebiliyorsunuz.

Nisan ay›ndan itibaren ise sorunsuz bir ulafl›m ve gezi sizleri bekliyor. Ulafl›m nas›l olursa olsun Nemrut Da¤›’na ç›k›nca yorgunluktan eser kalm›yor. 2.150 metre

Malatya’da kay›s›

d›fl›nda da keflfedilecek birçok do¤al ve kültürel güzellikler var.

Nemrut Da¤›’na sizi

kolayl›kla ulaflt›rmay›

vaat ediyor bu güzel

flehir…

Yükseklerden düzlüklere indi¤inizde ise sizi birbirinden güzel mesire yerlerinde dinlenmeye ça¤›r›yor…

Malatya’da suyun izini sürerseniz de piflman olmazs›n›z…

SMMMO YA AM > Temmuz/A ustos 2008

> 54

NEMRUT’A KEST‹RME YOL Kay›s›n›n baflkenti

Malatya’da, kent turuna ç›kt›¤›m›zda yaz›n ve kay›s›n›n tüm güzellikleri yan› bafl›m›zdan ayr›lm›yor.

Anadolu ve Mezopotamya

Malatya’da hemen her yiyecekte bulgur kullan›l›yor. De¤iflik flekillerde haz›rlanan bulgur, büyüklük ve küçüklüklerine göre grupland›r›larak de¤iflik isimler alt›nda an›l›yor.

Baflbulgur, orta bulgur, yarma, sümüt gibi... Bulgur mönüsünün yan› s›ra, tarhana, sarmada efllik ediyor sofram›za.

Tarhana Malatya’da farkl›

lezzetle karfl›m›za ç›k›yor.

Kay›s›dan daha fazlas›

Bulgursuz olmaz

(2)

yüksekli¤indeki da¤da güneflin do¤uflunu izlemek, Kommagene Kral› I.

Antiochos taraf›ndan yapt›r›lan Tanr› heykelleri ve tap›naklar bir kez daha hayran b›rak›yor sizi tarihe.

MES‹RE YER‹ ZENG‹N‹

Bu kadar güzelliklerin ard›ndan bafl›m›z biraz dönüyor. Dinlenmek için seçti¤imiz adresse, Orduzu P›narbafl. Çam a¤açlar›yla çevrili yer, dinlenmek, özellikle yaz aylar›nda serinlemek için ideal.

Malatya, komflular›ndan bir ad›m öne geçmifl, mesire yerleriyle… ‹lçe merkezine 5 kilometre mesafedeki Konak Kasabas›’na yönelirseniz, Beyda¤› eteklerinden ç›kan Horata suyunun çevresinde oluflturulan Horata Mesire Yeri’nde yorgunluk atabilirsiniz. Horata, yaz aylar›n ziyaretçilerine temiz ve so¤uk suda dinlenme f›rsat› sunuyor. Gündüzbey,

Davullu P›nar, Sürgü Takas dinlenmek isteyenler için farkl› adresler... Baz›lar›nda dinleniyoruz bu mesire yerlerinin… Baz›lar›na ise uzaktan bakmakla yetiniyoruz. Bu do¤a güzelliklerindeki tenha görüntü dikkatimizi çekiyor.

Ve ‘Bu Malatyal›lar nerede?’

diye düflünmeden edemiyoruz.

MALATYA’DA SUYUN ‹Z‹

Malatya’da hem kültür, hem de do¤an›n güzelliklerini bir arada bulabilirsiniz.

Eski Malatya, Aslantepe ve Arkeoloji Müzesi'nde bulunan eserler kültür zenginlikleri olarak keflfedilmeyi bekliyor.

Sultansuyu, Karakaya Baraj› ve Levent Vadisi ise do¤a turizmini tercih edenlere cömertçe zenginliklerini sunuyor.

Malatya’da gezginlerin ilgisini çekecek

mekanlardan biri de Sulu Ma¤ara… Polat Kasabas›’na 6 kilometre mesafede olan bu ma¤aran›n içerisinde sark›t ve likitler görülmeye de¤er ender do¤a

harikalar›ndan…

Darende ‹lçesi’nin 10 kilometre bat›s›na yolunuz düflerse mutlaka suyun sesini duyars›n›z… Bu ses, Günp›nar fielalesi’nin sizi ça¤›ran sesidir.

Günp›nar Çay›’ndan ç›kt›ktan sonra kayalar aras›ndan süzülen bu flelale oldukça yüksek bir düflüfl yap›yor. Her y›l çok say›da ziyaretçinin ak›na u¤rayan bu eflsiz güzelli¤e

u¤ramadan Malatya’dan ayr›lmaman›z› fliddetle tavsiye ederiz…

Kay›s›ndan daha fazlas›n›

arayanlar›n da Malatya’da memnun olacaklar›n›

söylemeden de edemeyece¤iz…

Temmuz/A ustos 2008 < SMMMO YA AM

55 <

gezi türkiye

Malatya’n›n tekstil a¤›rl›kl› bir ekonomisi var. 800 bini aflan nüfusu ile bu flehir, Türk siyasetine de önemli isimler kazand›rm›fl. ‹smet ‹nönü ve Turgut Özal bu isimlerden yaln›zca ikisi. Malatya'da 3'ü kamuya, 131'i özel sektöre ait olmak üzere toplam 134 adet orta ve büyük ölçekli sanayi tesisi yer al›yor. Büyük ço¤unlu¤u Organize Sanayi bölgesinde faaliyet gösteren tesislerle birlikte ayr›ca 42 adet orta ve büyük ölçekli sanayi tesisinin de yap›m›na devam ediliyor.

Ekonominin can damar›, tekstil

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :