Yuvarlak filtreli kahve makinesi

Tam metin

(1)

Yuvarlak filtreli kahve makinesi

PRO 40T PRO 60T PRO 100T

A190.141 A190.161 A190.191

V7/0209

(2)

1. Genel bilgiler 113

1.1 Kullanma kılavuzuna ilişkin bilgiler 113

1.2 Sembol tanımı 113

1.3 Mükellefiyet ve Garanti 113-114

1.4Telif hakkın korunması 114

1.5 Uygunluk açıklaması 114

2. Emniyet 114

2.1 Genel bilgiler 114

2.2 Cihazın kullanımına ilişkin emniyet bilgileri 114-115

2.3 Kullanış şartlarına uygun kullanımı 115

3. Nakil, Paketleme ve Kullanılışı 115

3.1 Nakil Kontrolü 115

3.2 Paketleme 115-116

3.3 Depolama 116

4. Teknik Veriler 116

4.1 Cihaz alt takımları 116

4.2 Teknik Bilgiler 117

5. Kurulması ve Kullanılması 117

5.1 Emniyet bilgileri 117-118

5.2 Kurulması ve Bağlanması 118

5.3 Cihazın çalıştırılması 118-119

6. Temizliği ve Bakımı 119

6.1 Emniyet bilgileri 119-120

6.2 Temizleme ve oluşan taşın giderilmesi. 120-121

6.3 Bakımına işilkin emniyet bilgileri 122

7. Muhtemel arızaların giderilmesi 122-123

8. Arındırma 123

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Str. 28

D-33154 Salzkotten Tel.: +49 (0) 5258 971-0

Almanya Fax: +49 (0) 5258 971-120

(3)

1. Genel bilgiler

1.1 Kullanma klavuzuna ilişkin bilgiler

Bu Kullanma klavuzu kuruluşu, kullanımı ve bakımı ile igili bilgiler vermekte olup çok önemli bilgi kaynağı ve başvuru kitabı olarak sayılmaktadır.

Đçeriğindeki tüm emniyet bilgilerin ve kullanma talimatlarının anlaşılması ve dikkate alınması cihazla yapılacak olan çalışmanın emniyetli ve kurallarına uygun ön şartını yerine getirmektedir.

Bunun ötesinde cihazın kullanma alanı için geçerli olan yerel kaza önleme kuralları ve genel emniyet yönergelerine uyulmalıdır.

Kullanma klavuzu ürünün bir parçası olup her zaman cihazın kurma, kullanma, bakım ve temizleme personelinin ulaşabileceği şekilde yakınında muhafaza edilmelidir.

1.2 Sembol tanımı

Önemli emniyet ve cihazın teknik bilgileri kullanma kılavuzunda semboller vasıtasıyla

işaretlenmiştir. Bu bilgilere kazaları, personel ve mal zararını önlemek için muhakkak uyulmalıdır.

UYARI!

Bu sembol yaralanmalara sebebiyet verebilecek tehlikelere işaret eder.Belirtilen bu bilgilere çalışma güvenliği için muhakkak uyunuz ve bu tür durumlar karşısında özellikle dikkatli davranınız.

UYARI! Elektrikten dolayı tehlike!

Bu sembol elektrikten dolayı tehlike durumlarına dikkat çeker. Emniyet bilgilerinin dikkate alınmaması durumunda yaralanma, hatta hayati tehlike mevcuttur.

DIKKAT!

Bu sembol, dikkate alınmadıkları taktirde arızalara, cihazın hatalı çalışmasına sebep olan yada kapanmasıyla sonuçlanabilecek bilgilere işaret etmektedir.

TALĐMAT!

Bu sembol cihazın etkili ve arızasız kullanımına ilişkin bilgi ve tavsiyeleri işaretlemektedir.

1.3 Mükellefiyet ve Garanti

Kullanma kılavuzunun içeriğindeki tüm bu belirti ve işaretler güncel olan mühendislik tekniksel gelişim durumunun geçerli kurallarını kaide alarak yanı sıra yıllar yılı edindiğimiz bilgi ve

tecrübelerimizden oluşturulmuştur. Aynı zamanda kullanma kılavuzunun tercümesi de en iyi şekilde oluşturuldu. Ancak tercüme hatasına ilişkin bir mükellefiyeti üstlenemeyiz. Salahiyetli olan kullanma kılavuzunun beraberindeki Almanca versiyonudur.

Gerçek teslimat içeriği özel yapımlarda, ilave sipariş opsiyonlardan yararlanma yada en yeni teknik değişiklikler nedeniyle değişen şartlar altında burada tanımlanan açıklamalardan ve çizimlerden sapma gösterebilir.

TALĐMAT!

Bu kullanma kılavuzu cihazda yada cihazla yapılacak çalışmalardan, özelliklede çalıştırmaya başlamadan evvel dikkatlice okunmalıdır. Kullanma kılavuzunun dikkate alınmamasından dolayı oluşacak zarar ve arızalardan üretici mükellef değildir.

(4)

Kullanma kılavuzu cihazın hemen yakınında ve cihazla yada cihazda çalışma yapacak tüm personelin elinin altında olacak şekilde muhafaza edilmelidir. Kullanma özellikleri ve gelişmenin devamı çerçevesinde üründeki teknik değişiklikleri saklı tutarız.

1.4 Telif hakkın korunması

Kullanma kılavuzu ve içeriğindeki metinler, çizimler, resimler ve başkaca tanımlamaların hakları saklı tutulmaktadır. Her tür şekil ve biçimdeki çoğaltma – kısmi alıntı da dahil olmak üzere – içeriğinin kullanımı ve/veya aktarılması üreticinin yazılı izni olmadan kesinlikle yasaktır. Aksi hareket tazminatı gerektirir. Başkaca talepler saklı tutulur.

TALĐMAT!

Đçeriğindeki bilgiler, metinler, çizimler, resimler ve başkaca tanımlamaların hakları saklı tutulmaktadır ve başkaca esnaflık koruma haklarının altında yer almaktadır. Kullanımının her türlü suiistimali cezalandırılır.

1.5 Uygunluk açıklaması

Cihaz AB'nin güncel norm ve direktiflerine uygundur.

Bunu AT-Uygunluk açıklamasıyla belgelemekteyiz.

Gereksinim duyulduğu taktirde büyük bir zevkle size ilgili uygunluk açıklamasını göndeririz.

2. Emniyet

Bu bölüm bütün önemli emniyet noktaları ile ilgili genel bakış sunmaktadır.

Đlaveten tek tek her bölümde tehlikelerden korunmak için kesin emniyet bilgileri verilmiş ve sembollerle işaretlenmiştir. Bunun ötesinde cihazda bulunan piktogram, tabela ve yazılar dikkate alınmalıdırve sürekli okunabilir durumu da muhafaza edilmelidir. Bütün emniyet bilgilerinin dikkate alınması tehlikelere karşı uygun koruma ve cihazın emniyetli ve arızasız çalışmasını sağlamaktadır.

2.1 Genel bilgiler

Cihaz tekniğin bu zamanda geçerli kurallarına uygun imal edilmiştir. Ancak uygunsuz kullanımı veya kullanma kurallarının dışında kullanımı cihazın tehlike teşkil etmesine sebep olabilir.

Kullanma kılavuzunun içeriğinin öğrenilmesi tehlikelerin yanı sıra hataları önlemek ve bu şekilde cihazı emniyetli ve arızasız kullanmak için bir ön koşuldur.

Tehlike durumlarını önlemek ve uygun çalışmayı kesin sağlamak için cihaz üzerinde üretici tarafından izni alınmadıkça herhangi bir şekilde değişiklik yapılmamalıdır. Cihaz sadece teknik bakımından mükemmel ve çalıştırılma hususunda emniyetli durumundaysa çalıştırılabilir.

2.2 Cihazın kullanımına ilişkin emniyet bilgileri

Đş emniyetine ilişkin bilgiler cihazın üretildiği zamandaki geçerli olan Avrupa Birliği direktiflerini baz almaktadır. Cihaz iş yerinde kullanılacak olursa, iş yeri sahibi cihazın tüm çalıştırıldığı zaman içerisinde sözü geçen iş güvenliği önlemlerini çalışma kurallarının güncel durumuna uyarlamak ve yeni kuralları dikkate almaklayükümlüdür. Avrupa Birliği’nin dışında cihazın kullanılacağı yerin iş güvenliği kanunları ve bölgesel kurallar dikkati nazara alınmalıdır.

Bu kullanma kılavuzundaki iş güvenliği talimatlarının yanı sıra cihazın kullanma alanlarına ilişkin genel olarak geçerli olan emniyet ve kaza önleme kurallarından başka geçerli çevre koruma kaideleri de dikkate alınmalı ve bunlara uyulmalıdır.

DĐKKAT!

o Cihaz, fiziksel, zihinsel ve algılama engelli kişilerin (ve çocukların) yanı sıra yeterli derecede deneyime ve/veya yeterli bilgiye sahip olmayanların kullanımı için tasarlanmamıştır. Önceki

(5)

cümlede anılan kişiler kendilerinin güvenliğinden sorumlu olan bir kişinin gözetiminde ve ondan bu cihazın nasıl kullanılacağına yönelik olarak aldıkları talimatla kullanabilirler.

o Çocukların bu cihazla oynamadıklarından emin olmak için, çocuklar gözetim altında tutulmalıdır.

o Bu kullanma kılavuzunu iyi saklayınız. Cihaz üçüncü bir kişiye verilecek olursa bu kullanma kılavuzu da beraberinde verilmelidir.

o Bu cihazı kullanacak olan her kişi bu kullanma kılavuzundaki bilgilere uymalı ve emniyet bilgilerini dikkate almalıdır.

o Cihaz sadece kapalı alanlarda kullanılmalıdır.

2.3 Kullanış şartlarına uygun kullanımı

Çalışma emniyeti cihazın sadece kullanış şartlarına uygun kullanımıyla mümkündür.

Tüm tekniksel girişimler, hatta montajı ve bakımı sadece ve sadece kalifiyeli müşteri hizmetleri tarafında yürütülecektir.

PRO 40T, PRO 60T ve PRO 100T yuvarlak filtreli kahve makinesi olsun kahve pişirmek ve soğuk sudan sıcak ya da kaynar su elde etmek için dizayn edilmiştir.

Kahve makineleri, aşağıda sıralanan işler için kullanılmamalıdır:

- başka içeceklerin hazırlanması;

- şeker, suni şeker, asit, küllü su ya da alkol ihtiva eden sıvıların ısıtılması ya da kaynatılması;

- kolay yanabilen, sağlığa zarar verici ya da kısa süre içinde buharlaşan sıvı veya diğer maddelerin ısıtılması ya da kaynatılması.

DĐKKAT!

Her türlü kuralına uygun kullanımdan sapan kullanımı ve/veya cihazın değişik amaçlı kullanımı yasaktır ve kurala uygun olmaması ile nitelendirilir.

Cihazın kuralına uygun olmayan kullanımından ötürü ortaya çıkmış hasarlara ilişkin yapılacak hiçbir talebi ne üretici nede vekilleri karşılayacaktır.

Kurallarına uygun olmayan kullanımlardan ortaya çıkan hasarlardan sadece kullanan kişi sorumludur.

Kuralına uygun kullanımına kurulma, kullanma, bakım ve temizlik kurallarına kesin uyulması da dahil edilmektedir.

3. Nakil, Paketleme ve Depolama 3.1 Nakil Kontrolü

Malı teslimatta zaman geçirmeden eksiksizliğine ve nakil hasarlarının olup olmamasına ilişkin kontrol edin.

Dıştan görülebilir nakil hasarlarında teslimatı ya hiç yada kaydı tutulması şartıyla teslim alınız.

Hasar bilgilerini teslimatçının nakil belgelerine/sevk irsaliyesine işleyin. Reklamasyonu başlatın.

Üstü örtülü eksiklerin fark eder etmez reklamasyonunuzu yapın, çünkü zararın karşılanmasına ilişkin talep sadece geçerli kılınan reklamasyon süresinde geçerliği sağlanabilmektedir.

3.2 Paketleme

Cihazınızın kartonunu atmayınız. Kartona büyük bir olasılıkla taşınırken yada başka bir olasılıkla Servis-Yerimize göndermek zorunda kaldığınızda tekrar gereksinimini duyabilirsiniz. Çalıştırmaya başlamadan önce dışındaki ve içindeki paketleme malzemesini cihazdan tamamen uzaklaştırınız.

(6)

TALĐMAT!

Şayet paketi arındırmak isterseniz bunu ülkenizde geçerli olan kurallar çerçevesinde gerçekleştiriniz. Tekrar kullanılabilir paketleme malzemelerini geri dönüşümlü çöpe sevk ediniz.

Lütfen cihazın ve buna ait parçalarının eksiksiz olduğunu kontrol edin. Şayet herhangi bazı parçalar eksik ise müşteri hizmetlerimizle bağlantı kurun.

3.3 Depolama

Paketlenmiş parçayı kurulmasına kadar geçen zamanda kapalı ve dış tarafında belirtilmiş olan dikme ve depolama ibaresini dikkate alarak muhafaza edin.

Paketlenmiş parçayı sadece aşağıdaki şartlar yerine getirilmişse depolayın:

- Açık havada muhafaza etmeyin.

- Kuru ve tozdan arınmış muhafaza edin.

- Agresif maddelere maruz bırakmayın.

- Güneş ışınlarından koruyun.

- Mekanik sarsılmaları önleyin.

- Uzun süreli depolamada (> 3 Ay) düzenli olarak tüm parçaların genel durumunu ve paketlemeyi kontrol edin. Gerektiğinde tazeleyin veya yenileyin.

4. Teknik Veriler 4.1 Cihaz alt takımları

Taban

Kap tutacağı

Musluk Doldurma seviyesi

göstergesi Su kabı

Yeşil sabit ısı lambası

DEVREYE ALMA BUTONU (kırmızı entegre kontrol lambası ile birlikte) Kapak tutacağı

Kapak

(7)

4.2 Cihaz alt takımları

Mamul adı Yuvarlak filtreli kahve makinesi

Modeli: PRO 40T PRO 60T PRO 100T

Mamul numarası: A190.141 A190.161 A190.191

Elektrik besleme tipi: 230 V 50 Hz 1150 W 230 V 50 Hz 1600 W Hacmi: Takriben 6 litre Takriben 9 litre Takriben 14 litre Azami miktar itibariyle

kahve pişirme süresi Takriben 45 dak. Takriben 60 dak. Takriben 60 dak.

Ölçüleri: ∅ 220 mm

yüksekliği 485 mm

∅ 220 mm yüksekliği 545 mm

∅ 270 mm yüksekliği 575 mm

Ağırlığı: 4,0 kg 5,0 kg 6,5 kg

Filtreleme kağıdı: BARTSCHER yuvarlak kağıt filtre ürün no: A190.009

BARTSCHER yuvarlak kagit filtre ürün no A190.009

BARTSCHER yuvarlak kagit filtre ürün no: A190.011 Değişiklik yapma hakkı mahfuzdur!

5. Kurulması ve Kullanılması 5.1 Emniyet bilgileri

UYARI! Elektrikten dolayı tehlike!

Cihaz sadece topraklı tekli elektrik prize takılarak çalıştırılabilir.

Fişi kablosundan çekerek elektrik prizinden çıkarmayınız.

Kablo sıcak parçalarla temas etmemelidir.

• Kablonun ısı yayan kaynaklarla, ayrıca keskin kenarlarla temas etmemesine dikkat ediniz.

Kabloyu masa yada tezgahtan aşağıya sarkıtmayın.

Kaba KESĐNLĐKLE SICAK su koymayınız.

• Kaba sıcakken su ilave etmeyiniz. Đlave öncesinde cihaz soğutulmalıdır.

UYARI! Yanma tehlikesi!

Çalışır durumdayken bazı cihaz parçaları çok ısınır. Yaralanmaları önlemek için sıcak cihaz parçalarına dokunmayınız.

• Bu cihazı, doğru düzgün çalışmadığı, arızalı olduğu yada yere düştüğü taktirde kullanmayınız.

• Üretici tarafından tavsiye edilmeyen hiçbir aksesuar ve yedek parça kullanılmamalıdır. Bunlar kullanıcı için tehlike oluşturabilmekte yada cihazda arızalara ve yaralanmalara sebebiyet verebilmektedir, buna ilaveten garantisinin hükmü kalmamaktadır.

• Kablo halı veya başkaca ısı izolesi olan maddelerin üzerinde döşenmemelidir. Kablonun üzeri örtülmemeli ve çalışma alanından uzak tutulmalıdır. Cihaz suya batırılmamalıdır.

• Çalışma sırasında cihazı eğmeyiniz veye hareket ettirmeyiniz.

UYARI! Elektrikten dolayı tehlike!

Cihaz kuralına uygun olmayan kuruluşundan dolayı yaralanmalara sebep olabilir!

(8)

Kurmadan önce yerel elektrik şebekesinin verilerini cihazın teknik bilgileri ile karşılaştırılmalıdır (tip levhasına bakınız).

Cihazı sadece verilerin uygunluğu tespit edilmişse bağlayın!

Emniyet bilgilerine uyunuz!

5.2 Kurulması ve Bağlanması

• Đlk olarak cihazı ambalajından çıkarınız ve ardından tüm ambalaj malzemesini uzağa alınız.

• Kapağı kaldırın ve filtre sepetini ve dalma borusunu su kabından çıkarın.

• Đlk kullanıştan önce filtre sepetini, kapağı ve su kabını içten su ve yumuşak deterjanla temizleyiniz. Deterjan kalıntılarını gidermek için temiz suyla iyice durulayın.

DĐKKAT!

Cihazın alt tarafını suya sokmayınız!

• Dalma borusunu şişe temizleme fırçası, sıcak su ve yumuşak deterjan ile temizleyiniz. Temiz suyla iyice durulayınız.

• Cihazı işler duruma getirmek için kaldırma borusunu filtre sepetindeki deliğe yerleştirip filtreleme sepeti kitini ısıtma deliğine indiriniz.

• Cihazı, ağırlığını çekebilecek, dengeli, yassı, sağlam ve sıcağa dayanıklı bir yerde kurunuz.

Cihazı ASLA yanıcı olan zeminlere koymayınız (örneğin: Masa örtüsü, halı, vs. gibi).

• Cihaz açık ateşli alanlara, elektrikli ocaklara, sobalara veya başkaca ısı kaynaklı yerlere yakına kurulmamalıdır.

• Cihaz fişe ulaşılabilir şekilde kurulmalıdır.

5.3 Cihazın kullanılması Kahve yapma

Su kabını soğuk suyla doldurunuz (istenen su miktarı, su seviye göstergesinden okunabilir).

• Kahve yapma işi sırasında tatbik edilmesi gereken asgari kahve miktarı çeşitli makineler itibariyle aşağıda belirtilir:

A190.141 makinesi 20 fincan fincan fincan fincan → takriben 3 litre A190.161 makinesi 20 fincan fincan fincan fincan → takriben 3 litre A190.191 makinesi 40 fincan fincan fincan fincan → takriben 6 litre

DĐKKAT!

Doldurma sırasında göstergedeki en üst çizgiyi aşmayınız! Kahve yapmak için sıcak suyu asla kullanmayınız!

• Filtre sepetine yuvarlak filtre yerleştiriniz.

DĐREKTĐF!

Yuvarlak filtre tipi kahve makinesi için sadece yuvarlak kağıt filtre kullanınız

PRO 40T (A190.141) + PRO 60T (A190.161) modeller için A190.009 numaralı BARTSCHER yuvarlak kağıt filtre, PRO 100T (A190.191) model için ise A190.011 numaralı BARTSCHER yuvarlak kağıt filtre kullanmak tavsiyemizdir.

(9)

• Filtre sepetine (takriben 6 g/fincan) öğütülmüş kahve koyunuz. Sepet ünitesini ısıtma deliğine daldırınız. Dalma borusunu zorla yerleştirmeyiniz.

• Kahve makinesini kapakla kapayiniz.

• Makineyi çalıştırınız. Devreye alma butonunda kontrol lambası yanacak, bu makinenin devrede olup pişirme işleminin devam ettiğini gösterir. Yeşil kontrol lambasınin yanması, kahvenin hazir oldugunu gosterir. Bu durumda kahvenin sicakligi otomatikman istenen seviyede tutulacaktır.

• Kahveyi ısıtmak için dalma borusu ve filtre sepetini çıkarınız. Makineyi devreye aliniz.

Kahvenizi ısıtmak için kapta en az 12 fincanlık kahve bulunmalıdır.

Kahve servisi.

• Açılması için musluğu önce öne doğru çekmek ve fincan ya da kap doluncaya kadar bu durumda tutmak gerekir.

• Bırakılınca musluk otomatikman kapanır.

• Sıvının devamlı akması için basmak vasıtasıyla musluğun açık durumda bloke edilmesi gerekir.

DIREKTIF!

Musluğun, başka makinelere nazaran daha yüksek bir yerde bulunmasından dolayı telve su kabının dibinde kalıp kahveye karışmaz.

Sıcak ya da kaynar suyun hazırlanması.

• Cihazda su ısıtmak ta mümkündür. Bunun için temizlenmiş cihazı soğuk suyla doldurup kaldırma borusu ve temizlenmiş filtreleme sepetini takmak gerekir. Ardından, aynı kahve pişirme işleminde olduğu gibi cihaz devreye sokulur.

• Su kaynayınca cihazı hemen devre dışı etmek gerekir.

• Kapta kalan sıvı miktarı 4 fincan kahveden az olduğunda cihaz fişi prizden çıkarılmalıdır.

Tavsiyeler.

• En iyi netice ede etmek istiyorsanız bir seferde 20-40 fincan hazırlayınız.

• En iyi sonucu elde etmek için bir defada an az 12 fincan kahve pişirmek gerekir. Filtreleme sepeti ve kahve tortusu kahve kaynar kaynamaz çıkarılmalıdır. Bu sayede kahvenin tadı bozulmaz.

• Yeni kahvenin hazırlanmasından önce soğutmak için cihaza bolca soğuk su püskürtmek gerekir.

• Filtreleme sepeti ve ıslak kahve tortusu çıkarılırken oluşan damlaları cihazın kapağına toplamak gerekir.

• Soğuk kahveyi tekrar ısıtmak için cihazı devreye sokmadan evvel kaldırma borusu ve filtreleme sepetini çıkarmak gerekir.

6. Temizliği ve Bakımı 6.1 Emniyet bilgileri

o Temizlemeden evvel tıpkı tamirde başlamadan önceki gibi cihazı prizden çekin (fişi çekin) ve soğumasını bekleyin.

o Aşındırıcı temizlik malzemelerini kullanmayın ve cihazın içine suyun kaçmamasına dikkat edin.

o Kendinizi elektrik çarpmalarına karşın korumak için ASLA cihazı, kablosunu ve prizi suya yada başkaca sıvı maddelere bandırmayın.

(10)

DĐKKAT!

Cihaz üzerine doğrudan su püskürtülmemelidir. Bu yüzden cihazın temizliği için basınçlı su kullanılmamalıdır!

6.2 Temizleme ve oluşan taşın giderilmesi.

Guncel temizleme

o Makineyi her kullanıştan sonra temizleyiniz.

o Filtre sepeti, dalma borusu ve kapağı sıcak su ve kahve makineleri için dizayn edilmiş yumuşak deterjanlarla temizleyiniz. Yumuşak bezle kurulayınız.

o Su kabındaki telve ile tortuyu temizleyiniz. Ovalamak ve yumuşak deterjan kullanmak suretiyle bu temizliği yapabilirsiniz.

o Makinenin dışını nemli bir bezle temizleyiniz, sonra kurulayınız.

o Musluğu temizlemek için makineyi sıcak suyla doldurup bu suyu musluktan geçiriniz.

o Makineyi sıcak su ya da kaynar su hazırlamak için kullanmak istiyorsanız bu amaç için her kullanıştan sonra makineyi dikkatlice temizleyiniz.

Haftalik temizleme

o Makineyi her gun kullanma durumunda muslugu haftada bir dikkatlice temizlenmelidir.

Makineyi daha az kullanıyorsanız temizlik isini daha nadiren yapabilirsiziniz.

o Musluğu temizlemek için tutturmacı, çevirmek yoluyla kaldırınız. Musluğu ve musluk ile makine arasındaki bağlantı parçasını ufak bir fırçayla temizleyiniz. Musluk tutturmacını durulayıp tekrar çevirmek yoluyla takınız.

o Doldurma seviye göstergesi, içten, makineyle beraber satılan fırça ile temizlenebilir. Bu iş için önce göstergenin üst kapağını alttan basmak ve yukarıya doğru çekmek yoluyla kaldırınız.

Sonra fırçayı üstten sokup göstergeyi temizleyiniz. Temizlik için göstergeyi dışarıya çıkarmayınız. Temizlikten sonra kapağı tekrar yerleştiriniz.

Isıtma deliğinin temizliği.

o Özellikle her gün kullanma durumunda makinenin ısıtma deliği haftada bir temizlenmelidir.

o Cihazın dibinde bulunan ısıtma boşluğunda oluşan taşın temizlenmesi için kullanılacak sıyırıcı cihazın ambalajında bulunmaktadır.

DĐREKTĐF!

Taşın temizlenmesi için üretici tarafından temin edilmiş sıyırıcıdan başka bir alet kullanmayınız!

Taşın temizlenmesinde kullanılan sıyırıcı

Isıtma boşluğu.

Sabunla empregne edilmiş çelik yün temizleme bezi ya da ince ovalama bezi

(11)

o Sabunla empregne edilmiş çelik yün temizleme bezi ya da ince ovalama bezini ısıtma boşluğu üzerine koyunuz.

o Sıyırıcının ince ucunu ısıtma boşluğuna sokunuz.

o Sıyırıcıyı defalarca her tarafa döndürerek boşluğu temizleyiniz.

o Boşluk temiz olduğunda metal parlar.

o Çok kir oluşunca ilave temizleme maddeleri kullanmak gerekir.

o Đşlem bitince sabun ya da temizleme maddeleri artıklarını temizlemek amacıyla kabı suyla iyice durulamak gerekir.

DĐREKTĐF!

Cihaz uzun bir süre boyunca kullanılmayacaksa kaldırma borusu çıkarılmalıdır aksi halde boru ısıtma boşluğunda bloke olabilir.

Oluşan taşın giderilmesi

DIKKAT!

Makinenin ömrünü uzatmak ve kahvenin kalitesini temin etmek istiyorsanız makine içindeki taşı muntazam bir şekilde gideriniz!

Makine içindeki taşın devamlı olarak nizamlı bir şekilde ve işbu talimatnamesine göre giderilmemesi durumunda reklamasyonlar kabul edilmeyecektir.

Bu tur şikayet başvuruları garanti kapsamına giremezler!

o Makinenin her gün kullanılması durumunda makinede oluşabilecek yağ kalıntıları, telve, tortu, tas gibi maddelerin giderilmesi için her iki haftada bir makinede genel temizlik yapılmalıdır.

o Taşlaşma olayı durumunda taş gidermek için denenmiş (190.063 numaralı ürün) “Hızlı taş giderme Aracı”nı tavsiye ederiz.

o Temizlik için kahve makineleri için piyasaya sürülen araçları kullanınız.

o Poşetin muhteviyatını (15 g) 4 litre suya karıştırınız.

o Dalma borusunu sepetin ortasından filtreye doğru su kabına yerleştiriniz. Dalma borusunun ısıtma deliğine tam olarak oturtulup oturtulmadığını kontrol ediniz.

o Taş giderici ilaç çözeltisini su kabına dökünüz. Kapağı takınız ve makineyi çalıştırınız.

o Kahve pişirme işi yapılıyormuş gibi işlem yaparak makineyi 15 dakika kadar devrede bırakınız.

o Makineyi devre dışı edip taş giderme ilacı çözeltisini musluk üzerinden boşaltınız.

o Taş giderme işinden sonra çözelti kalıntılarını tamamıyla temizlemek için hiç olmazsa üç defa pişirme işlemi yapınız.

o Su kabı, dalma borusunu ve filtreyi ilik suyla iyice durulayınız, bu suyu musluk üzerinden boşaltınız.

o Makine kahve yapma isine tekrar hazırdır.

UYARI!

Taş giderme işi sırasında makineyi nezaretsiz bırakmayınız!

Taş giderme işi sırasında koruyucu eldiven ve koruyucu gözlük kullanınız!

o Taş giderme işinden sonra ellerinizi iyice yıkayınız.

(12)

6.3 Bakımına ilişkin emniyet bilgileri

o Elektrik piriz hattını zaman zaman arızalara karşı kontrol edin. Burada bir arıza söz konusu ise cihazı asla kullanmayın. Elektrik prizi hattı arızalar göstermekteyse bu kalifiyeli bir elektrikçi tarafından değiştirilmelidir.

o Arıza yada bozukluklarda satıcınıza yada müşteri hizmetlerimize danışın.

o Bakım ve tamir işleri sadece mesleki kalifiye sahibi kişilerce, orijinal yedek ve aksesuar parçaların kullanılmasıyla gerçekleştirilebilir. Asla kendiniz cihaz üzerinde tamiratlar yapmaya kalkışmayın.

7. Muhtemel arızaların giderilmesi.

DĐKKAT!

Cihaz fazla ısınmaya karşı özel bir tesisata sahiptir.

Böyle bir kilitleme sisteminin işlemesi durumunda cihazı devre dışı edin (fişi prizden çekin) ve soğuması için bekleyiniz. Tabanı çıkarın ve cihazın altında bulunan reset butonuna bir kaç defa kısa basmak suretiyle cihazı tekrar işler duruma getiriniz.

Cihaz tekrar kullanılmaya hazırdır.

DĐREKTĐF!

Fazla ısınma kilitlemesinin ısıtma boşluğunda taş oluşması halinde her zaman işlediği edinilen tecrübelerden anlaşılmaktadır. Dolayısıyla o zaman - oluşan taşı iyice temizlemek gerekir.

Ayrıca bu kilitleme, nakliye esnasında da işleyebilir o zaman yukarıdaki tavsiyelere göre hareket ediniz!

Aşağıdaki cetvelde bu kilitlemenin diğer işleyiş sebepleri ve giderilmesi hakkındaki bilgiler bulunmaktadır.

SORUN SEBEBĐ ÇÖZÜMÜ

Makine devrede olup kırmızı kontrol lambası yanmıyor.

• Şebeke prizine bağlantı yok.

• Sigorta devre dışıdır.

• Sigorta arızası

• Kontrol lambasının arızası.

• Sigorta mahfazasının arızası.

• Fişi takınız.

• Satıcıyla temasa geçin.

• Satıcıyla temasa geçin

Satıcıyla temasa geçin

Satıcıyla temasa geçin

Cihaz devrededir ama işlemez.

• Cihazda taş oluşması. • Önce cihazı soğuması için bekletiniz. Tabanı çıkarın v e altta bulunan reset butonuna basınız. Cihazda oluşan taşı gideriniz.

Cihaz kendiliğinden devre dışı olur.

• Fazla ısınma kilitlemesinin işlemesi.

• Önce cihazı soğuması için bekletiniz. Tabanı çıkarın v e altta bulunan reset butonuna basınız.

(13)

Makine devrede olup kırmızı kontrol lambası yanar ama makineden kaynar su cıkmıyor.

• Isıtma elemanının arızası

• Termostat arızası

• Satıcıyla temasa geçin.

• Satıcıyla temasa geçin.

Makine devrede olup kırmızı kontrol lambası yanmıyor ve kaynar su cıkmıyor.

• Elektronik sistemde baskılı devre plakasının arızası.

• Satıcıyla temasa geçin.

Cihaz devreye girince sigorta hemen yanar.

• Kısa devre • Satıcıyla temasa geçin.

8. Yok etmek Eski cihazlar

Hizmeti tamamlanmış cihaz ömrünün sonuna geldiğinde ülkesine özgü yönergeye göre yok edilecektir. En iyisi yok etmekte uzmanlaşmış özel bir firma ile bağlantı kurmak yada belediyenizin yok etme birimiyle temasa geçmenizdir.

UYARI!

Kötüye kullanma ve buna bağlı olarak oluşacak tehlikeleri bertaraf etmek için eski cihazınızı kullanılmayacak hale getirmelisiniz. Bunun için cihazı elektrik şebekesinden ayırıp elektrik piriz kablosunu da cihazdan sökünüz.

TALĐMAT!

Cihazın yok edilmesine ilişkin dikkati nazara almanız gereken ülkenizde ve belediyenizde geçerli olan kurallardır.

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Str. 28

D-33154 Salzkotten Tel.: +49 (0) 5258 971-0

Almanya Fax: +49 (0) 5258 971-120

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :