BAKANLIKLARARASI HARİTA İŞLERİNİ KOORDİNASYON VE PLANLAMA KURULU YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Tanımlar

Tam metin

(1)

BAKANLIKLARARASI HARİTA İŞLERİNİ KOORDİNASYON VE PLANLAMA KURULU YÖNETMELİĞİ

Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 28.10.1991, No: 91/2367 Dayandığı Kanunun Tarihi : 22.4.1925, No: 657

Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 15.11.1991, No: 21052 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar Amaç

Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı;Bakanlıklararası Harita İşlerini Koordinasyon ve Planlama Kurulunun kuruluşu ve çalışma esasları ile görevlerini belirlemektir.

Kapsam

Madde 2 - Bu Yönetmelik Bakanlıklararası Harita İşlerini Koordinasyon ve Planlama Kurulunun görevli olduğu konularda,üretici ve istek sahibi kuruluşlar ile jeodezi ve fotogrametri bölümü bulunan üniversiteleri ve Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Harita ve Kadastro Mühendisleri odasını ilgililik derecesinde kapsar.

Tanımlar

Madde 3 - Bu yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Kurul : Bakanlıklararası Harita İşlerini Koordinasyon ve Planlama Kurulunu,

b) Üretici: Harita Genel Komutanlığı ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünü, c) İstek Sahibi: Hizmet isteğinde bulunan Kurul üyesi kurumları,

d) Kurul Üyesi: Üretici ve istek sahibi kurumların Komutan,Müsteşar, Genel Müdür ve Başkanlarını, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kurulun Teşekkülü,Toplanması ve Görevleri Kurulun Teşekkülü

Madde 4 - Kurul üyeleri;

a) Başbakanlık : Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı,Tapu ve Kadastro Genel Müdürü,Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Başkanı,

b) Milli Savunma Bakanlığı: Harita Genel Komutanı,

c) Dışişleri Bakanlığı: Konsolosluk,Hukuk ve Sosyal İşler Genel Müdürü, d) Maliye ve Gümrük Bakanlığı: Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürü,

(2)

e) Bayındırlık ve İskan Bakanlığı: Karayolları Genel Müdürü,Devlet Su İşleri Genel Müdürü,Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürü ve İller Bankası Genel Müdürü,

f) Ulaştırma Bakanlığı: Demiryollar,Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürü,

g) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı: Tarım Reformu Genel Müdürü ve Köy Hizmetleri Genel Müdürü, h) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı: Küçük Sanatlar ve Sanayi Bölgeleri ve Siteleri Genel Müdürü,

i) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı: Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürü, j) Kültür Bakanlığı:

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü, k) Turizm Bakanlığı: Yatırımlar Genel Müdürü,

l) Orman Bakanlığı : Orman ve Köy İlişkileri Genel Müdürü,

m) Çevre Bakanlığı : Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürü ile Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanı'ndan,

oluşur.

Kurula Harita Genel Komutanı Başkanlık eder.

Kurula Harita Genel Komutanı üç, Tapu ve Kadastro Genel Müdürü iki, diğer kurul üyeleri ise birer uzmanla katılırlar.

Kurul faaliyetlerine gerektiğinde,hizmet isteği getiren veya kuruluşunda harita ve uzaktan algılama hizmetleri bulunan,ancak Kurul üyesi bulunmayan kurumların ve belediyelerin temsilcileri de gözlemci olarak davet edilebilirler.

Kurul üyeleri,toplantılarda uzmanlar dışında bir müşavir de bulundurabilirler.

Toplantıya katılacak uzman ve müşavirlerin isim ve memuriyet unvanları üye kurumlarca,toplantı çağrı yazısı üzerine Kurul Başkanlığına bildirilir.

Kurulun Toplanması

Madde 5 - Kurul,her yıl Ocak ve Mart aylarının ikinci yarısında Kurul Başkanının belirteceği tarihlerde olağan toplantılarını Harita Genel Komutanlığında yapar. Kurul,olağan toplantılar dışında,Kurul Başkanının gerek gördüğü veya olağan toplantılarda kararlaştırılan tarihlerde veya kurul üyelerinin en az üçte birinin yazılı başvurusu üzerine Kurul Başkanı tarafından olağanüstü toplantıya çağrılır.

Kurul,üye sayısının yarısından bir fazlası ile toplanır.

Kurul Başkanının bulunmadığı toplantılara Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Başkanlık eder.

Kararlar toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Başkanın oyu iki sayılır.Kararlar ilgili Bakanlığın onayı ile kesinleşir.

Mart ayında yapılacak olağan toplantıdan en az bir hafta önce,üye kurumların uzmanları ile istek sahibi kurumların temsilcileri,Kurul toplantısı gündemindeki hususları görüşmek ve Kurula götürülecek görüşleri belirlemek üzere Harita Genel Komutanlığında toplanır.Bu toplantıya Kurul Başkanınca görevlendirilecek bir uzman başkanlık eder.

Kurulun Görevleri

(3)

Madde 6 - Kurulun görevleri şunlardır:

a) Harita Genel Komutanlığı ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 25 Aralık tarihine kadar hazırlayarak göndermiş oldukları,o yıla ait program hakkındaki çalışma raporlarını ve teknik raporları inceleyerek gerekli kararları almak,

b) Bakanlıklar veya kamu kurum ve kuruluşlarının mesleki ve teknik ihtiyaçları ile ilgili olarak yersel veya fotoğrametrik yöntemle bizzat yapmayı veya yerli gerçek ve tüzel kişilere yaptırmayı planladıkları 1/5.000 ve daha büyük ölçekli haritalar dışında kalan ve her yıl Şubat ayının 15'ine kadar Kurula bildirecekleri her türlü harita ve plan üretim isteklerini incelemek, bunlardan gelecek yıl yapılması gerekli olanları,bakanlıklar veya kamu kurum ve kuruluşlarının bizzat yapacağı veya yerli gerçek ve tüzel kişilere yaptıracağı haritalarıda dikkate almak suretiyle, belirleyerek, Harita Genel Komutanlığı ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün o yıla ait kapasitelerini gözönünde tutarak bu iki kuruluşa dağıtmak,

c) Haritacılık ve uzaktan algılama konularında daha ekonomik,süratli ve doğru çalışmayı sağlamak,yeni teknolojileri takip etmek amacıyla bilimsel araştırmalar yapmak veya yaptırmak,bu amaçla Bakanlıklar,kamu kurum ve kuruluşları ile yurt dışından çeşitli kaynaklardan gelecek haritacılık ve uzaktan algılama konuları ile ilgili bilimsel araştırma proje önerilerini incelemek üzere Bilimsel Araştırma ve Koordinasyon Komisyonuna göndermek, Komisyonca olumlu görüş bildirilen araştırma projeleri konusunda tavsiye kararı almak,

d) Bakanlıklar veya kamu kurum ve kuruluşlarının programa alınan harita ve plan üretim istekleri ile bilimsel araştırma projelerinin gerektirdiği tahsisatları hesaplayarak hizmet isteyen Bakanlıklar veya kamu kurum ve kuruluşlarının bütçesinden,Harita Genel Komutanlığı ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bütçelerinin ilgili tertiplerine aktarılacak ödenek,dış finansman ihtiyacı ve malzeme miktarını belirlemek,

e) Kamu kurum ve kuruluşlarınca,Kurula intikal ettirilen diğer konuları incelemek ve öneride bulunmak, f) Ulusal ve uluslararası yayınları izlemek,temin etmek; uçaklardan ve uydudan alınacak fotoğraf ve görüntü isteklerini programlamak suretiyle uzaktan algılama ile ilgili çalışmaları yürütmek,

Kurul bu görevlerini, belirleyeceği ana ilkeler doğrultusunda, oluşturacağı komisyonlar vasıtasıyla yerine getirir.

Kurul Başkanının Görevleri

Madde 7 - Kurul Başkanının görevleri şunlardır:

a) Kurulun olağan ve olağanüstü toplantılarına başkanlık ederek çalışmaların verimli ve düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak,

b) Kurul Başkanlığına gönderilen,rapor ve öneriler ile bilimsel araştırma projelerini görüşülmek üzere Kurula getirmek,

c) Kurulun almış olduğu karar ve önerileri ilgili makamlara bildirmek,

d) Kurul çalışmaları dışında,Kurulun faaliyetleri ile ilgili toplantı ve görüşmelerde Kurulu temsil etmek, e) Kurulun olağan toplantılarını düzenlemek ve gerektiğinde Kurulu olağanüstü toplantılara çağırmak.

Kurul Bürosu

Madde 8 - Kurulun çalışmaları ile ilgili hizmetlerin devamlılığını sağlamak amacıyla Harita Genel Komutanlığında bir büro kurulur.

(4)

Büro Başkanı Kurulun Sekreterlik görevini de yürütür.

Büronun kuruluş ve çalışma esasları Harita Genel Komutanlığınca çıkarılacak yönerge ile belirlenir.

Kurul Bürosunun Görevleri

Madde 9 - Kurul bürosunun görevleri şunlardır:

a) Ülke harita ve fotograf ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli yayını yapar, yazışmalar düzenler, b) Bakanlıklar veya kamu kurum ve kuruluşlarınca Kurula bildirilmiş olan harita, plan ve fotograf isteklerini derler, inceler, planlamak üzere Kurula çıkarır,

c) Kurulun olağan ve olağanüstü toplantılarını düzenler, d) Kurul toplantılarının tutanaklarını tutar,

e) Kurul Komisyonlarının çalışmalarını düzenler,

f) Kurulca alınmış kararların kesinleşmesini,kesinleşen kararların uygulanmak üzere yayınlanmasını ve yürütülmesini sağlar,

g) Yapılmış ve yapılması planlanmış 1/5.000 ölçekli harita ve fotoğrafların istatistiklerini tutar, kurul adına programlanmış hizmetlerin uygulama durumlarını izler, kurula bilgi verir,

h) Kurul ve komisyonların yazışma,haberleşme ve yayımlama gibi sekreterya işleriyle, buna ilişkin çalışmaların koordinasyonunu yürütür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İhtisas Komisyonları ve Görevleri İhtisas Komisyonları

Madde 10 - Kurul tarafından,görevleri ile ilgili çalışmaları yürütmek üzere, Kurulda bulunan uzmanlar arasından aşağıda belirtilen ihtisas komisyonları oluştu-rulur.

a) Program ve Planlama Komisyonu,

b) Bilimsel Araştırma ve Koordinasyon Komisyonu, c) Yönetmelikler Komisyonu.

Komisyonlardaki uzman üye sayısı,incelenecek konu dikkate alınarak Kurulca belirlenir.

Program ve Planlama Komisyonu ile Bilimsel Araştırma ve Koordinasyon Komisyonunda Harita Genel Komutanlığı ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden birer uzman üye bulunur.

Bilimsel Araştırma ve Koordinasyon Komisyonu toplantılarına; jeodezi ve fotogrametri bölümü bulunan üniversitelerin konu ile ilgili öğretim elemanları ile Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası temsil-cileri de iştirak ederler.Üniversiteler ve Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası temsilcileri; Kurulca bildirilecek araştırma konularına göre ilgili üniversite ve oda tarafından belirlenerek Kurula bildirilir ve komisyon çalışmalarına katılımları sağlanır.

Bir Kurul uzmanı,ancak iki ihtisas komisyonunda görevlendirilebilir.

(5)

Komisyonların çalışma esasları Harita Genel Komutanlığınca çıkarılacak yönerge ile belirlenir.

Program ve Planlama Komisyonunun Görevleri

Madde 11 - Program ve Planlama Komisyonunun görevleri şunlardır:

a) Harita Genel Komutanlığı ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce hazırla-nan ve Kurul Başkanlığına gönderilen, geçmiş yıla ait programlara ilişkin raporları incelemek ve tamamlanan işler ile tamamlanmayan işler hakkındaki önerisini Kurul Başkanlığına yazılı olarak bildirmek,

b) Bakanlıklar veya kamu kurum ve kuruluşlarının her türlü harita ve fotoğraf alım isteklerini incelemek, Harita Genel Komutanlığı ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün yıllık üretim kapasitelerini gözönünde bulundurmak suretiyle; o yıl içinde yapılabilecek harita ve fotoğraf alım alanları ile önceliklerini bir cetvel halinde Kurul Başkanlığına sunmak,

c) Kurulca yıllık faaliyet programlarına alınması kararlaştırılacak Bakanlıklar veya kamu kurum ve kuruluşlarının (Harita Genel Komutanlığı ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü hariç) harita ve uzaktan algılama isteklerine ilişkin yaklaşık maliyetlerini tespit etmek,

d) Genel ve katma bütçeli daireler ve müesseseler bütçesinden, Harita Genel Komutanlığı ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne tahsis olunacak paraları, bu iki kurum bütçelerinin harita alımı ve yapımı ile ilgili özel tertiplerine aktarılacak ödenek miktarlarını belirlemek,

e) Kurulca verilecek diğer görevleri yapmak.

Bilimsel Araştırma ve Koordinasyon Komisyonunun Görevleri

Madde 12 - Bilimsel Araştırma ve Koordinasyon Komisyonunun görevleri şunlardır:

a) 1/5.000 ve daha büyük ölçekli harita üretimi ve uzaktan algılama konularındaki güncel teknolojiler ile yeni üretim ve güncelleştirme yöntemlerinin ülkemizde uygulanabilirliğini belirlemek üzere;

1) Ülkemizde ve yurtdışında bu konulardaki gelişmeleri izleyip, incelemek,

2) Gerekli görülen konularda projeler oluşturmak,bu projeleri gerekçeleri, tetkik ve idari açıdan işleyişleri ve maliyet analizleri ile birlikte bir raporla Kurula önermek,

3) Yurtiçi ve yurtdışı kaynaklardan Kurula gelen ve komisyona iletilen proje önerilerini teknik,idari ve mali yönleri ile taraflara düşecek yükümlülükler açısından inceleyerek görüşlerini Kurula sunmak, 4) Uygun bulunan projelerin,katılan kurumlar arasındaki yurtiçi ve yurtdışı koordinasyonunu,organizasyonunu yapmak,uygulamak ve sonuçlarını Kurula sunmak,

5) Gerek proje sonuçlarına ve gerekse incelenen sonuçlarına göre; yöntem, standart ve ilkeler tespit ederek,teknik yönetmeliklerde yapılması gerekli eklentiler veya değişiklikler için Kurul Başkanlığına önerilerde bulunmak,

b) Bakanlıklar veya kamu kurum ve kuruluşlarının satın alacakları harita yapımı ve uzaktan algılama ile ilgili donanım ve yazılım hakkında müracaat olması halinde, konuyu inceleyerek komisyon mütalaasını bir raporla Kurul Başkanlığına bildirmek,

c) Jeodezi ve fotogrametri konularında teknik eleman yetiştirilmesi için araştır-malar yapmak ve önerilerini bir raporla Kurul Başkanlığına bildirmek,

d) Kurulca verilecek diğer görevleri yapmak.

(6)

Yönetmelikler Komisyonunun Görevleri

Madde 13 - Yönetmelikler Komisyonunun görevleri şunlardır:

a) Kurulca tespit edilen harita standartlarını sağlamak üzere hazırlanacak teknik yönetmelikleri ve özel işaretleri tetkik ederek gerekli düzeltme ve değişiklikleri belirtmek suretiyle görüşünü Kurul Başkanlığına bildirmek,

b) Bilimsel Araştırma ve Koordinasyon Komisyonunun incelemesinden geçen ve ülke bakımından uygulanması zorunlu bulunan ve Kurulca kabul edilen metodlara göre, teknik yönetmeliklerde gerekli düzeltmelerin yapılmasını sağlamak,

c) Kurulca verilecek diğer görevleri yapmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli Hükümler

Faaliyet Programı ve Raporu

Madde 14 - Harita ve uzaktan algılama hizmetlerine ait faaliyet süresi 1 Ocak' tan, aynı yılın Aralık ayı sonuna kadar devam eder.

Harita Genel Komutanlığı ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü o yıla ait faaliyet raporlarını, yeteri kadar çoğaltılmış olarak 25 Aralık'tan önce Kurul Başkanlığına verirler.

Kurul Başkanlığının ilgili kurumlara onbeş gün önceden ulaşacak şekilde yapacağı bildirim üzerine;

gelecek yıl programına alınmak üzere 15 Şubat tarihine kadar Kurula bildirilen istekler,bir ay içinde incelenip, gelecek faaliyet yılı programı tespit edilir ve en geç 15 Nisan'a kadar Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının tetkikinden geçerek 15 Haziran tarihine kadar Kurula intikal eden yıllık program ile ilgili kararlar,en geç onbeş gün içinde ilgili Bakanlık tarafından onaylanır.

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

Madde 15 - 15 Mart 1983 gün ve 17988 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Bakanlıklararası Harita İşleri Koordinasyon ve Planlama Kurulu Yönetmeliği" ile ek ve değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Hukuki Dayanak

Madde 16 - Bu Yönetmelik 22/4/1925 tarihli ve 657 sayılı Harita Genel Komu-tanlığı Kanununun değişik 6 ncı maddesi uyarınca düzenlenmiştir.

Yürürlük

Madde 17 - Sayıştay görüşü alınan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 18 - Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :