• Sonuç bulunamadı

Cevap E. Cevap A. Cevap D. Cevap C. Cevap B. Cevap A. Cevap A. Cevap B. Cevap D. Cevap C

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Cevap E. Cevap A. Cevap D. Cevap C. Cevap B. Cevap A. Cevap A. Cevap B. Cevap D. Cevap C"

Copied!
45
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

ÇÖZÜM - 1 ÖĞRETİM İLKELERİ

1.

Yaşama yakınlık (hayatilik) ilkesi, okulda verilen eğiti- min gerçek hayatta işlevsel olması, işe yaraması an- lamına gelmektedir. Okullarda yoğun şekilde İngilizce dersi okutulmasına rağmen ülkemiz insanının İngilizce iletişim kurma konusunda başarısız olması, okullarda verilen eğitimin işlevsel olmadığı manasına gelmekte- dir. Bu yüzden İngilizce eğitim programı işlevsel hâle gelecek şekilde, yaşama uygunluk ilkesine göre yeni- den düzenlenmelidir.

Cevap A

2.

Açıklık (alenilik) ilkesi, öğretmenin bir yandan konuyu açık ve anlaşılır bir dille anlatırken bir yandan örnekler vermesi ve görseller kullanarak öğrenmenin kalıcılığını artırmasıdır. Yani aynı anda hem işitme hem de görme duyusunu harekete geçirmesidir. Hasan Öğretmen, açıklık ilkesini işe koşmaktadır.

Cevap C

3.

Aktüalite (güncellik) ilkesi, güncel olayların sınıf orta- mına taşınmasıdır. Bunun en iyi yolu konuya uygun medya haberlerinin ele alınmasıdır. Bununla birlikte derste belirli gün ve haftalara yönelik olarak yapılan etkinlikler de aktüalite ilkesi ile ilgilidir. Güncellik ilkesi sayesinde öğrenciler yakın çevrede ve dünyada olup bitenlerin farkında olmaktadır. Arzu Öğretmen, güncel- lik ilkesine göre ders işlemektedir.

Cevap B

4.

Somuttan soyuta ilkesi, bilgilerin öncelikle çok sayıda (özellikle de dokunma duyusu) duyu organını hareke- te geçirecek şekilde somut, sonrasında soyut olarak öğretilmesidir. İlkokul öğrencileri somut işlemler dö- neminde olduğundan ve matematik dersi konuları o düzey öğrencileri için çok soyut kaldığından, somuttan soyuta ilkesi ilkokul matematik derslerinin vazgeçilmez öğretim ilkesidir.

Cevap B

5.

Öğretmenlerin öğrenme-öğretme sürecini düzenlerken öğrencilerin ihtiyaç, ilgi, beklenti ve bireysel farklılıkla- rını dikkate alması, öğrenciye görelik ilkesidir. Öğrenci özelliklerinin ve yaşanılan yerin olanaklarının dikkate alınarak program işleyişinde farklılığa gidilmesi ise programın esneklik özelliğidir.

Cevap C

6.

Bilgi ve becerinin güvence altına alınması ilkesinin te- meli daimicilik ve esasicilik eğitim felsefelerine dayan- maktadır. Bu iki eğitim felsefesi geleneksel anlayışa sahip ve çağdaşlıktan uzaktır. Bu yüzden bilgi ve be- cerinin güvence altına alınma ilkesi günümüz çağdaş eğitiminde geçerliğini yitirmiştir. Çünkü çağdaş eğitim- de bilginin değişebilirliğine inanılır.

Cevap E

7.

Yakından uzağa ilkesi, öğrenme-öğretme sürecini ya- kın tarihten uzak tarihe veya yakın çevreden uzak çev- reye doğru düzenlenmek için kullanılır. Soruda sözü edilen öğretmen konuyu uzak çevreden yakın çevreye doğru sıraladığı için öğrencilerin çoğunluğu kazanıma ulaşamamıştır. Öğretmen dersi yakından uzağa ilkesi- ne göre yeniden düzenlemelidir.

Cevap D

8.

Basitten karmaşığa ilkesi, öğrenme-öğretme sürecinin öğrencilerin kolayca yapabileceği işlem ya da beceri- lerden başlayıp kademe kademe zorlaşacak şekilde düzenlenmesidir. Bu ilke öğrencilere öz güven kazan- dırır ve "öğrenilmiş çaresizlik" yaşanması olasılığını azaltır. Soruda sözü edilen öğretiler basitten karmaşı- ğa ilkesine göre düzenlenmiştir. Ayrıca bu soruda ilk elenmesi gereken seçenek genelden özele olan E se- çeneğidir. Çünkü genelden özele ya da özelden genele diye öğretim ilkesi yoktur.

Cevap A

9.

Aktivite (iş/etkin katılım) ilkesi öğrencilerin yaparak yaşayarak öğrenme-öğretme sürecinin aşamalarına dâhil olması ve kendi öğrenme sorumluluğunu üst- lenmesidir. Öğretmen’in bunu başaran öğrencilerini övmesi ya da küçük hediyelerle ödüllendirmesi pekiş- tirme işlemidir.

Cevap A

10.

Bilinenden bilinmeyen ilkesi, öğrencilerin bildikleri konulardan yola çıkarak bilmedikleri kavramı anlam- landırmalarını kolaylaştırılır. Bunun için en uygun yol analoji kullanarak, bilinmeyen kavramı, bilinen kavra- ma benzetmektir. Suat Öğretmen, öğrencilerine ana- loji tekniği sayesinde bilinenden bilinmeyene ilkesini uygulamıştır.

Cevap D

(2)

11.

Sosyallik (otoriteye itaat ve özgürlük) ilkesi, öğrencile- rin bir yandan kural ve kanunlara uyarken bir yandan da seçme haklarını kullanıp, kendi kararlarını alabilme- lerini içerir. Sunay Öğretmen’in işe koşması gereken ilke sosyallik ilkesidir.

Cevap C

12.

Bütünlük ilkesi, öğrencilerin bilişsel, duyuşsal ve de- vinişsel alanların tamamında geliştirilmesi ile ilgilidir.

Çağdaş eğitim programları, öğrencilerin bütüncül olarak gelişmesine odaklanır. Bütünlük ilkesi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklı olanını severim.” sözünden aklınıza gelebilir.

Cevap A

13.

Ekonomiklik ilkesi, kısa sürede, az emek harcayarak çok sayıda kazanıma ulaşmaktır. Kerem Öğretmen, ekonomiklik ilkesini benimsemiştir.

Cevap B

14.

Yaşama yakınlık (hayatilik) ilkesi, okulda verilen eği- timin gerçek hayatta işlevsel olması, işe yaraması anlamına gelmektedir. Eğitim fakültesinde öğrendikle- rinden yola çıkarak, hedefe uygun öğretim yöntemini seçebilmek, okulda öğrenilenlerin öğretmenlik yaşa- mında işe yaradığının göstergesidir. Kısa sürede ve az emekle birden fazla kazanıma ulaşma ekonomiklik, öğrencilerin ön bilgilerinden yola çıkarak yeni konuyu öğretme bilinenden bilinmeyene, öncelikle öğrencilerin duyu organlarını daha sonra zihinsel süreçleri devreye sokma somuttan soyuta ve öğrenme-öğretme sürecini düzenlerken bireysel farklılıkları dikkate alma öğrenci- ye görelik ilkesi ile ilgili açıklamalardır.

Cevap A

15.

Çağdaş eğitimde program geliştirme çalışmaları belir- lenen ihtiyaçlar doğrultusunda gerçekleşir. Bu yüzden programa konulan kazanımlar, gerçek yaşamda karşı- lık bulacak şekilde oluşur.

Cevap C

16.

Cevizin yapısından yola çıkarak, insan beyninin yapı- sını öğretme, denk küme konusunu işlemeden önce, küme ve eleman kavramlarını hatırlatma, dersin ba- şında öğrencilerin ön koşul bilgilerini harekete geçirme ve evdeki doğal gaz sisteminden yola çıkarak, dolaşım sistemini öğretme bilinenden bilinmeyene ilkesine yö- nelik uygulamalardır. Ritmik sayma işlemini sayı bon- cukları ile yaptırma uygulaması ise somuttan soyuta ilkesidir.

Cevap D

17.

Öğretime öğrencilerin kolaylıkla başarabileceği işlem- lerden başlandığında öğrencide “yapabiliyorum” algısı oluşur ve öğrenci öz güven kazanır. Bu yüzden işlem- ler kolay olandan başlatılıp kademeli olarak zorlaştı- rılmalıdır.

Cevap E

18.

Okul öncesi eğitim öğrencileri, işlem öncesi dönemde- dir. İşlem öncesi dönem öğrencileri oyun ve taklit yo- luyla yaparak-yaşayarak öğrenir. Öğrenme etkinlikleri eğlenceli olmadığında ya da pasif kaldıklarında ko- layca sıkılırlar. Lise ve üniversite öğrencileri ise soyut işlemler döneminde oldukları için, dikkat süreleri uzun- dur ve sözel anlatımla yapılan öğretileri kolayca kavra- yabilirler. Soruda sözü edilen öğretim düzenlemeleri, öğrenciye görelik ilkesiyle ilgilidir.

Cevap E

19.

Açıklık (alenilik) ilkesi, öğretmenin bir yandan konuyu açık ve anlaşılır bir dille anlatırken bir yandan örnekler vermesi ve görseller kullanarak öğrenmenin kalıcılığını artırmasıdır. Yani aynı anda hem işitme hem de görme duyusunu harekete geçirmesidir. Öğretmen konuyu anlatırken harita üzerinde göstererek açıklık ilkesi- ni devreye sokmuştur. Aktivite (iş/etkin katılım) ilkesi öğrencilerin yaparak yaşayarak öğrenme-öğretme sü- recinin aşamalarına dâhil olmasıdır. Öğrenciler harita üzerinde çalışarak etkin katılım sergilemiştir.

Cevap B

20.

Ebru Öğretmen derslerinde tek öğretim yöntemi kullan- mak yerine, öğrencilerinde hem bilişsel aktivite, hem beceri geliştirme hem de tutum oluşturmaya odakla- narak farklı yöntem ve teknikleri bir arada kullanarak bütünlük ilkesini devreye sokmaktadır. Çünkü bütünlük ilkesi, öğrencilerin bilişsel, duyuşsal ve devinişsel alan- ların tamamının geliştirilmesi ile ilgilidir.

Cevap A

(3)

1.

Yapılandırmacı yaklaşımda öğrenme standardı oluştu- rulmaz. Öğrenme içsel bir yapıdır. Her öğrenci kendi bilgisini kendisi yapılandırır. Sınıfta öğrenme standar- dı oluşturma “tam öğrenme” gibi geleneksel başarıya odaklanmış yaklaşımda görülür.

Cevap A

2.

Çoklu zekâ yaklaşımında temel amaç, öğrencileri bas- kın zekâ alanlarıyla birlikte diğer zekâ alanlarında da geliştirmektir. Bunun en iyi yolu ise dersi farklı yöntem, teknikleri birlikte kullanarak işlemektir.

Cevap C

3.

Servet Öğretmen iş birliğine dayalı öğrenme yaklaşı- mını kullanmıştır. Bu yaklaşımda öğrenciler birlikte ve birbirlerinden öğrenir. Yaklaşımın en temel ilkesi olum- lu bağlılıktır. Bu yüzden yarış ve rekabet en alt düze- ye inerken, paylaşma ve dayanışma en üst seviyeye çıkar.

Cevap C

4.

Servet Öğretmen, iş birliğine dayalı öğrenme teknikle- rinden biri olan ayrılıp-birleşmeyi kullanmıştır. Bu tek- nikte her grup bir konuda uzmanlaştıktan sonra yeni gruplar oluşturulur ve her öğrenci uzmanlık konusunu yeni grup arkadaşlarına öğretir.

Cevap B

5.

Aktif öğrenme yaklaşımında dersler genellikle öğren- cilerin bireysel çalışmalarıyla başlayıp, küçük grup çalışmalarıyla devam eder ve tüm sınıfın birlikte de- ğerlendirme yapmasıyla sonlanır. Öğrenciler etkinlik- lerin planlanması, uygulanması, değerlendirilmesi ve geliştirilmesinde başroldedir. Fakat aktif öğrenme yak- laşımında öğrencilerin arkadaşlarına ders anlatmasına yönelik bir uygulama yoktur.

Cevap B

6.

Tam Öğrenme yaklaşımıyla ünite şu şekilde işlenir;

• Öğretmen işlenişi “hedef davranışları analiz ede- rek” ayrıntılı şekilde planlar.

• Öğretmen ünitenin başında öğrencilere “giriş davranışları” testi uygular.

• Eksik “ön bilgileri” tamamlar ve “duyuşsal giriş özelliklerini” iyileştirir.

• Yeni üniteyi “aktif katılım” sağlayarak, “ipucu, pekiştireç, dönüt ve düzeltme” kullanarak işler.

• Öğrencilere “izleme testi” uygular.

• Test sonuçlarına göre öğrenemeyen öğrencilere

“tamamlayıcı ek etkinlikler” ve öğrenen öğrencile- re “zenginleştirilmiş ek etkinlikler” uygular.

• Tamamlama çalışmalarına yönelik “paralel izleme testi” uygular.

• Sınıfın tamamı ünitenin en az %70’ini öğrendiğin- de üniteyi sonlandırır.

Kerem Öğretmen’in yapması gereken uygulama “öğ- rencilerin ön bilgi eksiklerini” tamamlamasıdır.

Cevap D

7.

Basamaklı öğretim modelinde öğrenciler C düzeyinde bilgi ve kavramaya yönelik, B düzeyinde uygulamaya dönük ve A düzeyinde ise analiz, sentez ve değerlen- dirmeye yönelik üst düzey düşünme etkinlikleri yapar.

Her öğrencinin her düzeyde en az bir etkinlik görevini yerine getirmesi gerekmektedir. Öğrenciler hangi etkin- liği ya da etkinlikleri yapacaklarına kendi seçimleri ile karar verir. Ayrıca her bir etkinlik için öğrencilere teşvik puanı verilir. C seçeneğindeki “B düzeyinde öğrencile- rin bilgiyi anlama etkinlikleri yapması” ifadesi yanlıştır.

Cevap C

8.

Ertuğrul Öğretmen öğrencilerine ihtiyaç duydukları zamanı vererek fırsat değişkenini kullanmıştır. Öğren- cilerin ön bilgi eksiklerinden dolayı hızlı ya da yavaş öğrenmeleri öğretimden yararlanma değişkeni ile ilgi- lidir. Öğretmenin konuyu öğretme başarını öğretimin niteliği değişkeni ile ilgilidir. B şubesinde matematiğe daha yatkın olan öğrencilerden söz edilmesi ise yete- nek değişkenidir. Sebat (Sabır) değişkeni öğrencilerin tutumları ve duyguları ile ilgilidir. Ertuğrul Öğretmen'in açıklamalarında “sebat” ilkesine yer verilmemiştir.

Cevap D

ÇÖZÜM - 2 ÖĞRETİM YAKLAŞIMLARI ve MODELLERİ

(4)

9.

Gagne’nin zihinsel becerilerindeki hiyerarşik sıralama aşağıdaki gibidir;

• İşaret öğrenme

• Uyarıcı-Davranım bağını öğrenme

• Basit zincirleme

• Sözel ilişkilendirme

• Ayırt etme

• Kavram-Dil-Sembolik öğrenme

• İlke-Kural-Formül öğrenme

• Problem çözme

Buna göre soruda verilen en alt düzey zihinsel beceri

“sözel ilişkilendirme” öğrenmesidir.

Cevap E

10.

Slavin’in etkili öğretim modelinde, öğretimin niteliği

“anlamlı öğrenme” ile açıklanır. Hasan Öğretmen'in benimsediği anlayış, öğretimin niteliği değişkeni ile ilgi- lidir. Ayrıca seçenekler arasında yer alan “öğretimden yararlanma” ilk elenmesi gereken seçenektir. Çünkü

“öğretimden yararlanma yeteneği” okulda öğrenme modelinde yer alan bir değişkendir.

Cevap A

11.

Glasser’in temel öğretim modeli dört temel değişken- den oluşur. Temel ögeler şunlardır;

• Öğretimin hedefleri

• Giriş davranışları

• Öğretim işlemleri

• Değerlendirme

Görüldüğü gibi “içerik” ögesi temel öğretim modelinin ögelerinden biri değildir.

Cevap B

12.

Proje konuları gerçek yaşamla ilişkilendirilir. Proje ko- nuları hedeflere uygun şekilde belirlendiğinde öğrenci düzeyi de dikkate alınmış olur. Öğrenciler, öğretmenin belirlendiği konular arasından istediğini seçip, yapma hakkına sahiptir. Ayrıca proje konuları bireysel veya ekip çalışması görevi olarak verilebilir. Çalışma takvimi hazırlanarak, takvimde belirtilen zaman planlamasına göre çalışıldığında proje görevleri düzenli bir şekilde ilerler ve belirlenen tarihte tamamlanır. Ebru Öğretme- nin yaşadığı bu sorun çalışma takvimi eksikliğinden kaynaklanmaktadır.

Cevap E

13.

Probleme dayalı öğrenme yaklaşımında öğrencilerde aktif katılım, iş birliği, yaratıcılık, analiz yapma, neden- sonuç ilişkisi kurma ve sorgulama gibi beceriler gelişir.

Bu yaklaşımın en temel özelliği ise gerçek yaşamla iliş- kili problemlere çözüm üretmektir. Bu sayede öğrenci- ler bilimsel çalışma becerisi kazanır.

Cevap A

14.

Türk milli eğitim sistemindeki süreklilik ilkesi, eğitimin ömür boyu sürdürülebileceği manasına gelir. Bu ilke yaşam boyu öğrenmenin en önemli ögesidir. Süreklilik ögesi ile birlikte yaratıcılık ve kendi kendine ögrenme yaşam boyu öğrenmenin diğer iki temel ögesidir.

Cevap B

15.

Kuantum öğrenme birçok yaklaşımın sentezinden olu- şan bütüncül bir modeldir. Çoklu zekâ, beyin temelli öğrenme, Gestalt ve NLP bu yaklaşımlar arasındadır.

Kuantum öğrenmede hızlı okuma, hafıza geliştirme ve yaratıcılık gibi becerileri de içerir. Fakat yakınsak (tek yönlü) düşünme ve otokratik eğitimle bağdaşmaz.

Cevap C

16.

Uzaktan eğitimde farklı mekânlardaki öğrenciler farklı zaman dilimlerinde eğitim sürecine katılır. Bu yüzden sınıf atmosferi oluşmaz ve yüz yüze iletişim eksikliği vardır. Bunlar uzaktan eğitimin önemli sınırlılıklarıdır.

Fırsat ve imkân eşitliği sağlamama ise uzaktan eğiti- min sınırlılıkları arasında yer almaz. Aksine uzaktan eğitim çok sayıda insana eğitimde fırsat ve imkân eşit- liği sunar.

Cevap A

17.

Öğrenme halkası yaklaşımı üç temel basamaktan olu- şur; 1. İnceleme 2. Kavram tanımı 3. Kavram uygula- ması

Görüldüğü gibi girme ve değerlendirme basamakları öğrenme halkasında yer almaz.

Cevap C

18.

5E modelindeki keşfetme basamağında öğrenciler ön bilgilerinden yola çıkarak yeni konu hakkında araştır- ma yapar, gözlemlerde bulunur. Deneyimler yaşayarak kendi hipotezlerini kurar. Aykut Öğretmen'in öğrenci- lerinden istediği çalışmalar keşfetme basamağı içinde yer alır.

Cevap B

19.

Öğrencilerin edindikleri bilgiyi farklı disiplinlerle ilişki- lendirmeleri kapsamına alma (ilişkilendirme) basama- ğında gerçekleşir.

Cevap B

20.

Beyin temelli öğrenme yaklaşımına göre, her beyin tektir. Yani öğrenciler arasında bireysel farklılıklar vardır. Bu yüzden öğretmenler derste farklı yöntem, teknikler kullanmalıdır. Öğrenme duygularla ilişkilidir.

Tehditle azalır, teşvikle çoğalır. Bu yüzden öğretmen- ler, öğrencilerini sevmeli ve ceza yerine ödüllendirme yoluna gitmelidir. Ayrıca öğrenmede hem çevresel algı hem de odaklanmış dikkat önemlidir. Bunlara göre, Hakan Öğretmen'in uygulamaları beyin temelli öğren- me yaklaşımına uygundur.

Cevap D

(5)

1.

İnan Öğretmen dersini buluş yoluyla öğretim strateji- sine göre işlemiştir. Buluş yolunda öğrenciler dersin sonunda ilke ve genellemelere kendileri ulaşır. Öğret- men, öğrencilerine örnekler ve ipuçları vererek rehber- lik edilir. Ayrıca etkinlikler sınıf içinde gerçekleşir.

Cevap C

2.

Araştırma inceleme stratejisinde bilimsel çalışmalarla ders işlenir. Bu çalışmalar esnasında öğretmen, öğren- cilerine rehberlik eder, kaynaklar önerir. Fakat çözüm hipotezlerini öğrencilere söylemez. Hipotezler öğrenci- ler tarafından kurulur.

Cevap D

3.

Sunuş yoluyla öğretim stratejisinde öğretmen aktif ve öğrenciler alıcı rolündedir. Soruda görüldüğü gibi Naim Öğretmen dersin giriş, gelişme ve sonuç bölümlerinin hepsinde aktif olduğu görülmektedir.

Cevap B

4.

Sunuş yoluyla ders işleme basamakları şöyledir;

• Öğretmen, ön organize ediciler yoluyla ön bilgileri hatırlatır ve ilke genellemelerini açıklar.

• Öğretmen, temel kavramları tanımlar.

• Öğretmen, konuyla ilgili örnekler verir.

• Öğretmen, konuyla ilgili olmayan zıt örnekler verir.

• Öğrenciler, konuyla ilgili ve ilgisiz örnekler verir.

• Öğretmen, konuyu özetler ve dersi değerlendirir.

Buna göre Naim Öğretmen'in yapmadığı uygulama

“öğrencilerin örnek vermesidir.”

A seçeneği buluş stratejisinin, B ve C seçenekleri araş- tırma-inceleme stratejisinin ve D seçeneği basamaklı öğretim modelinin uygulamalarıdır.

Cevap E

5.

Naim Öğretmen dersinde sunuş yoluyla öğretim stra- tejisi kullanmıştır. Yaptığı I, II, III, IV ve V numaralı uy- gulamalar sunuş yoluyla öğretime uygundur. Fakat VI numaralı uygulamada yapılan öz değerlendirme sunuş yoluna uygun değildir. Sunuş yolunda öğrencileri öğ- retmen nesnel bir anlayışla kendisi değerlendirir. Öz değerlendirme kullanılmaz.

Cevap E

6.

Sunuş ve buluş yolunda sadece konuyla ilgili örnek- ler verilmesi öğrencilerin genelleme yapmasına neden olabilir. Genelleme “organizmanın birbirine benzeyen farklı uyaranlara aynı tepkiyi vermesi” olarak tanımla- nabilir. Bunun önüne geçmek için öğretmenler örnek olan durumların yanında konuyla ilgisiz zıt örnekleri de kullanıp, öğrencilerin ayırt ediliciliğini yükseltmeyi amaçlar.

Cevap B

7.

Şenay Öğretmen buluş yoluyla öğretim stratejisini kul- lanmaktadır. Çünkü buluş yolunda tümevarım kullanı- larak, özel örnekler yoluyla ilke ve genellemelere öğ- renciler ulaşır. Öğretmen verdiği örneklerle ve ipuçları ile öğrencilerin ilkeleri sezmelerini sağlar.

Cevap A

8.

Buluş yoluyla öğretim stratejisinin uygulanış basamak- ları şöyledir;

• Öğretmen konuyla ilgili örnekler sunar.

• Öğrenciler konuyla ilgili örnekleri açıklar.

• Öğretmen konuyla ilgili ek örnekler sunar.

• Öğrenciler konuyla ilgili ek örnekleri açıklar ve ilk örneklerle karşılaştırır.

• Öğretmen konuyla ilgili olmayan örnekler sunar.

• Öğrenciler konuyla ilgili olamayan örnekleri açık- lar ve ilgili örneklerle karşılaştırır.

• Öğrenciler ilke ve genellemelere ulaşıp, açıklar.

• Öğrenciler kendi örneklerini oluşturur.

Buna göre Şenay Öğretmen'in yapacağı sıradaki uy- gulama “etobur hayvan fotoğrafları göstermesi” yani konuyla ilgili olmayan örnekler vermesidir.

Cevap C

9.

Nevzat Öğretmen'in kullandığı strateji araştırma-ince- leme yoluyla öğretim stratejisidir. Çünkü bu stratejide gerçek yaşamla ilişkili ve birden fazla çözüm yoluna açık olacak şekilde seçilen problem durumları, öğren- cilerin yaptıkları bilimsel çalışmalarla çözüme kavuş- turulur.

Cevap A

ÇÖZÜM - 3 ÖĞRETİM STRATEJİLERİ - ÖĞRENME STİLLERİ - ÖĞRENME STRATEJİLERİ

(6)

10.

Araştırma-inceleme yoluyla öğretim stratejisinde kul- lanılan bilimsel problem çözme basamakları şu şekil- dedir;

• Problemin belirlenmesi ve sınırlandırılması

• Kaynak tarayıp, bilgilerin toplanmasıyla problemin tanımlanması

• Olası çözüm yollarının (hipotezlerin) oluşturulması

• Veri toplama aracı geliştirip, verilerin toplanması

• Verilerin analiz edilmesi (hipotezlerin test edilmesi)

• Çözüm ve sonuçlandırma

Buna göre Nevzat Öğretmen'in dersinde yapılacak sı- radaki çalışma “verilerin toplanması” aşamasıdır.

Cevap D

11.

Somut yaşantı stiline sahip öğrenciler, duyu organlarını kullanarak öğrenmeyi sever. Özellikle dokunma duyu- suna yönelik etkinliklerde daha başarılı olur. Bireysel çalışmayı tercih eder. Sözel ve soyut derslerde başa- rıları düşebilir. Buna göre Furkan, somut yaşantı stiline sahiptir.

Cevap A

12.

Yansıtıcı gözlem stiline sahip öğrenciler, izleyerek öğ- renir. Sakin ve soğukkanlı bir kişilik yapısına sahiptirler.

Objektif bakış açıları, detaylara düşkün olmaları ve na- sıl sorusunun cevabına odaklanmaları önemli özellik- lerindendir. Buna göre İsmail, yansıtıcı gözlem stiline sahiptir.

Cevap C

13.

Özümseyen stil, yansıtıcı gözlem ve soyut kavramsal- laştırma özelliklerini içinde barındırır. Bu stile sahip öğ- renciler, izleyerek öğrenmeyi ve ayrıntıları didiklemeyi sever. Okudukları ve izledikleri hakkında akıl yürütüp, düşünür. Buna göre Esra, özümseyen stiline sahiptir.

Cevap E

14.

Aktif yaşantı stiline sahip öğrenciler, yaparak-yaşaya- rak öğrenme eğilimindedir. Girişken, heyecanlı ve tez canlı yapıda olurlar. Arkadaşlarıyla paylaşımları yük- sektir. Buna göre Meral, aktif yaşantı stiline sahiptir.

Cevap B

15.

Ayrıştıran stil, soyut kavramsallaştırma ve aktif yaşan- tı özelliklerini içinde barındırır. Bu kişiler teorik bilgi ve pratik uygulamalarda başarılıdır. Son derece temkinlidir.

Okuma, düşünme ve planladıklarını uygulama eğilimin- dedir. Buna göre Alper, ayrıştıran öğrenme stiline sa- hiptir.

Cevap C

16.

Somut ardışık öğrenme stiline sahip olan bireyler, bil- giyi duyu organlarıyla hissederek algılayıp, düzenli bir sistematikle uzun süreli belleğe kayıt eder. Buna göre Kadir, somut ardışık öğrenme stiline sahiptir.

Cevap D

17.

Her birey sadece bir öğrenme stiline sahiptir bilgisi ha- talıdır. çünkü birey birden fazla farklı öğrenme stiline sahip olabilir. Bireyin yaşı ilerledikçe kullandığı öğren- me stili gelişebilir. Öğrenme stili, bireyin öğrenmesini sağlayan kendine uygun yollardır; aynı sınıfta farklı öğ- renme stillerine sahip öğrenciler vardır ve farklı öğren- me yöntemleriyle ders işlemek, farklı öğrenme stillerini harekete geçirir bilgileri öğrenme stilleri ile ilgili verilmiş doğru bilgilerdir.

Cevap A

18.

Dikkat stratejisi dış dünyadan gelen bilgilerin kısa sü- reli belleğe alınmasını kolaylaştıran uygulamalardır.

Materyal geliştirme dersindeki “vurgu” ilkesinde yapı- lanlar dikkat stratejisiyle ilgilidir. Metnin yanına sembol çizme, metni şekil içine alma, metni renklendirme vb.

uygulamalar dikkat stratejisi uygulamaları arasındadır.

Buna göre Gökçe dikkat stratejisini kullanmaktadır.

Cevap E

19.

Bilginin kısa süreli belleğe alınmasını kolaylaştırma dikkat stratejisi, bilgiyi uzun süreli bellekte kalıcı hâle getirme anlamlandırmayı artırma stratejisi, ortamdaki olumsuz etkenleri ortadan kaldırıp öğrenmeyi kolay- laştırma duyuşsal strateji, öğrenmeyi öğrenme yürütü- cü biliş stratejisi ve bilginin kısa süreli bellekten uzun süreli belleğe aktarılmasını sağlama tekrar stratejisinin özelliğidir. Tekrar strateji, bilginin kısa süreli bellekten uzun süreli belleğe aktarılmasını kolaylaştıran uygu- lamalardır. Yeniden yazma, okuma, dinleme, izleme veya anlatma, soru çözme ve özet çıkarma tekrar stra- tejisi uygulamalarıdır.

Cevap E

20.

Tekrar stratejisi, yeniden yazma, okuma, dinleme, iz- leme veya anlatma, soru çözme ve özet çıkarma vb.

uygulamalardır. Hülya, okulda işlenen konuları evde kitaptan yeniden okuyup, aldığı ders notlarını yeniden yazarak tekrar stratejisini kullanmaktadır.

Cevap C

(7)

1.

Anlatım yöntemi, öğretim süresinin kısıtlı, konuların çok ve ayrıntılı olduğu durumlarda ve kalabalık mev- cutlu sınıflarda kullanılabilecek en etkili öğretim yönte- midir. Serkan Öğretmen'in süresi kısıtlı ve öğreteceği içeriğin kapsamı fazla olduğu için anlatım yöntemini kullanması gerekir.

Cevap B

2.

Örnek olay yönteminde, öğretmen gerçek hayatla iliş- kili bir sorunu senaryolaştırır. Öğrenciler senaryoyu inceledikten sonra kendi aralarında tartışarak bu prob- lem için çözümler üretir. Üretilen çözümler senaryolaş- tırıldıktan sonra sınıfça değerlendirilir. Emrah Öğret- men, örnek olay yöntemini kullanmıştır.

Cevap C

3.

Problem çözme yöntemine ilişkin verilmiş bilgilerden;

Araştırma-inceleme stratejisine uygun çalışmalar ge- rektirir, uygulama ve üzerinde kazanımlara ulaştırır, üst düzey düşünme becerilerini harekete geçirir ve öğrenciler bilimsel çalışma becerileri kazanır yargıları doğrudur. Öğrenciler sadece sınıf içi etkinliklerle soru- na çözüm üretir yargısı ise problem çözme yöntemine yönelik olarak verilmiş bilgiler arasında hatalı olandır.

Çünkü problem çözme yönteminde bilimsel çalışma yolları kullanıldığından sadece sınıf içi çalışmalar ye- terli değildir. Hem sınıf içi hem de sınıf dışı çalışmalar yapılması gerekir.

Cevap D

4.

Bilimsel çalışma, sınıf dışı araştırmalar yapma ve hipo- tezlere yönelik veri toplama; problem çözme yöntemi- nin özellikleridir. Probleme, tartışma yoluyla çözümle üretme örnek olay yönteminin özelliğidir. Gerçek ya- şamla ilişkili sorunları çözme ise her iki yöntemin de özelliğidir.

Cevap E

5.

Turgut Öğretmen'in seçtiği örnek olay konusu ilkokul üçüncü sınıf öğrencilerin düzeyinin üzerindedir. Bu yüzden öğrenciler problem durumunu anlamakta dahi zorluk çekmiştir. Örnek olay ve problem çözme yönte- minde kullanılan problem durumlarının öğrenci düzeyi- ne uygun olması gerekir.

Cevap A

6.

Öğretim stratejisi, yöntemi, tekniği ve materyallerinin seçiminde belirleyici olan en temel ölçüt hedef ve ka- zanımlardır.

Cevap A

7.

Gösterip-yaptırma yöntemi daha çok psiko-motor ka- zanımlara ve bilişsel alanın uygulama düzeyindeki kazanımlara ulaşmada etkilidir. Soruda verilen kaza- nımlara ulaşmada ise diğer yöntemlere göre daha et- kisizdir. Bu sorudaki en büyük çeldirici anlatım yöntemi olmakla beraber anlatım yöntemi etkin dinleme ve not alma becerilerini geliştirir.

Cevap C

8.

Bir işin nasıl yapılması gerektiğinin veya bir aracın nasıl kullanılması gerektiğinin organize bir yolla öğre- tilmesinde, gösterip-yaptırma yöntemi soruda verilen yöntemlere göre çok daha etkilidir. Bu tür becerilerin nasıl uygulanacağını önce öğretmen, açıklamalı olarak yapar ve gösterir daha sonra tüm öğrencilerin yapma- sını sağlar.

Cevap B

9.

Anlatım yöntemi özellikle bilişsel alanın bilgi düzeyine yönelik kazanımlara ulaşmada çok etkilidir. Fakat anla- tım yöntemi öğrencilerin yaratıcı düşünme ve diğer üst düzey düşünme becerilerinin gelişmesinde son derece etkisizdir.

Cevap A

10.

Öğretmenlerin öğretim yöntemi seçiminde en belirleyi- ci ölçüt hedef ve kazanımlardır. Belirleyici ölçütler ara- sında en etkisizi ise öğretmenin tutumlarıdır.

Cevap D

ÇÖZÜM - 4 ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

(8)

11.

Tartışma yönteminde öğrenciler kendi geliştirdiği öz- gün fikirlerini sınıfla paylaşabilir; örnek olay, problem çözme ve araştırma inceleme uygulamalarında ise öğrenciler problem durumuna uygun özgün çözüm önerileri üretebilir. Gösterip-yaptırma yönteminde ise öğrenciler beceriyi öğretmenin gösterdiği gibi yapar.

Yani gösterip-yaptırma yaratıcı düşünmenin gelişme- sinde soruda verilen diğer strateji ve yöntemlere göre çok daha etkisizdir.

Cevap E

12.

Tartışma yöntemi, sınıfça fikir alışverişinde bulunma etkinliklerine dayanır. Tartışmanın amacı ve sınırları iyi belirlenmelidir. Bu sayede amaç sapması yaşanmaz.

Herkes birbirine hoşgörülü davranır ve kişilikler değil, görüşler eleştirilebilir.

Cevap B

13.

Anlatım ve tartışma yöntemi öncelikle etkin dinleme ve kendini ifade etme becerisi gerektirir. Soru öncülünde verilen söz, anlatım ve tartışma yöntemine yönelik eleştiridir.

Cevap A

14.

Anlatım yöntemi, öğrencilere yaparak-yaşayarak öğ- renme ve aktif öğrenme tekniklerini kullanma şansı vermez. Bu yüzden öğrenciler derste sıkılabilir. Sürekli kullanıldığında öğrenciler yorulur. Fakat anlatım yön- temi kalabalık sınıflar, kapsamı geniş konular ve soyut bilgiler için işlevsel bir tekniktir.

Cevap C

15.

Örnek olay yönteminde gerçek yaşamla ilgili problem durumunu içeren olay senaryosunu öğretmen hazırlar.

Öğrenciler tartıştıktan sonra olayla ilgili çözüm senar- yosu oluştururlar. Örnek olay, buluş yoluyla öğretim stratejisine uygundur. Örnek olay yöntemi için seçilen problemler tek çözüme yönelik değil birden fazla çö- züm yoluna açık olmalıdır.

Cevap C

16.

Problem çözme yöntemi ve araştırma-inceleme stra- tejisinin öğrencilere kazandırdığı en önemli beceri bilimsel çalışmadır. Öğrenciler her ikisinde de gerçek hayatla ilişkili bir probleme bilimsel çalışmalar yaparak çoklu çözümler üretir.

Cevap E

17.

Selami Öğretmen'in kullandığı öğretim yöntemi prob- lem çözmedir. Problem çözme yönteminde öğrenciler gerçek yaşamla ilgili problemle ilgili bilgi toplar, hipo- tezler oluşturur ve elde ettiği veriler ışığında hipotezleri test edip çözüm üretir.

Cevap B

18.

Okuma-yazma öğretiminde en etkili yöntem gösterip- yaptırmadır. Bu yöntemde uygulamayı önce öğretmen sonra öğrenciler yapar. Böylece öğrenciler kılavuzla yapma yoluyla okuma-yazma becerisini kazanmaya başlarlar.

Cevap C

19.

Hatice Öğretmen dersinde sınıfı iki gruba ayırıp, grup- lardan birine soru sorma, ikincisine ise soruları cevap- landırma görevi vermesi zıt panel uygulamasıdır. Zıt panel, tartışma tekniğidir.

Cevap D

20.

Ayça Öğretmen ilk ders saatinde anlatım yöntemi- ni kullanmıştır. Anlatım yöntemi, öğretmenin konuyu öğrencilere organize şekilde aktarmasıdır. Ayça Öğ- retmen de Çanakkale Savaşı konusunda öğrencilere bilgiler aktarmıştır. İkinci ders saatinde Ayça Öğretmen öğrencilerin konuyla ilgili olarak kendi aralarında ko- nuşmalarını sağlayarak tartışma yöntemini kullanmış- tır. Tartışma yönteminde öğrenciler bilgi sahibi oldukla- rı konuda kendi aralarında fikir alışverişinde bulunur ve öğretmen onlara rehberlik eder.

Cevap E

(9)

1.

Münazara; tez ve anti-tez tartışmasıdır. Her grup ken- di fikrini sonuna kadar savunup, karşıt fikri çürütmeye çalışır. Münazara ön hazırlıkların ardından yapılır ve tartışmayı kazanmanın en önemli ölçütü etkili savun- ma yapmaktır.

Cevap A

2.

Mehmet Öğretmen, sokratik tartışma tekniğini kullan- mıştır. Sokratik tartışma iki bölümden oluşmaktadır.

1. Alaysı (İroni): Bu bölümde öğretmen, öğrencilerin bildiklerini düşündükleri bir konuyla ilgili bilgiler verir ya da sorular sorar. Bu bilgiler karşısında öğrenciler konuyu bilmediklerini düşünür.

2. Doğurtmaca (Maotik): “Bilmiyoruz” hissi öğren- cilerde araştırma arzusu doğurur ve öğrenciler araştırma yaptıklarında birçok bilgiye ulaşır.

Cevap B

3.

Tartışma teknikleri bilişsel ve duyuşsal kazanımlara erişmede oldukça etkiliyken, psiko-motor kazanımla- ra ulaştırma konusunda bir o kadar etkisizdir. Panel, forum ve açık oturum gibi tartışma teknikleri etkin dinleme, kendini ifade etme, düşüncesini dayanaklan- dırma, önemli yerleri not alma ve farklı fikirlere saygı gösterme becerilerini geliştirir. Fakat gösterilen bece- riyi yapma becerisini kazandırmada etkisizdir. Bu tarz becerileri kazandırmak için gösterip-yaptırma yöntemi kullanılmalıdır.

Cevap D

4.

Panelde, bir başkan yönetiminde konuşmacılar konu hakkındaki bilgi, duygu ve düşüncelerini dinleyenlere aktarır. Başkan açılış ve kapanış konuşmalarıyla bir- likte ara değerlendirmeler de yapar. Dinleyiciler soru sormaz. Fakat başkan uygun görürse tüm konuşmalar bittikten sonra dinleyenler, konuşmacılara soru yönel- tebilir. Ayrıca konuşmacılar önceden planladıkları so- ruları birbirlerine sorabilirler. Caner Öğretmen'in öğ- rencilerini götürdüğü etkinlik bir panel uygulamasıdır.

Cevap C

5.

Forumda, bir başkan yönetiminde konuşmacılar konu- nun farklı boyutlarını kendi aralarında tartışır. Başkan açılış ve kapanış konuşmalarıyla birlikte ara değerlen- dirmeler de yapar. Dinleyiciler, başkandan izin alıp, tartışmaya soru sorarak veya görüş beyan ederek dahil olur. Kadir Öğretmen'in, öğrencilerini götürdüğü etkinlik bir forum uygulamasıdır. Bu soruda en büyük çeldirici panel olmakla beraber, panelde dinleyiciler bu şekilde aktif olmaz. Ayrıca bu soruda ilk elenmesi ge- reken seçenek E seçeneğindeki brifing (bilgilendirme) tekniğidir. Çünkü brifing tartışma değil, anlatım tekni- ğidir.

Cevap A

6.

Çalıştaya katılanlar, çalıştayın yapıldığı konunun uz- manlarıdır. Çalıştayda ana ve alt amaçlar belirlendikten sonra, atölye çalışmaları yapılır. Atölye çalışmasında, lider denetiminde amaç ve alt amaçlarla ilgili tartışma yapılır ve fikirler üretilir. Üretilen fikirler uygulamalı ola- rak denenir. Atölyede üretilen fikirler hep birlikte irde- lenip, karara bağlandıktan sonra karar raporu yazılır.

Cevap E

7.

Vızıltı gruplarında, gruptaki öğrenci sayısı kadar tartış- ma süresi belirlenir. Örneğin grup beş kişiden oluşu- yorsa, tartışma süresi beş dakika olur. Tartışma süresi tüm gruplar için eş zamanlı olarak başlar. Her grup kendi içinde tartışmaya başladığından sınıfta bir ses oluşur. Bu yüzden tekniğin adı vızıltı gruplarıdır. Tar- tışma süresi sonlandığında her grubun sözcüsü veya başkanı grup kararını sınıfla paylaşır. Grup kararları sı- nıfça değerlendirilir. Meltem Öğretmen, vızıltı grupları tekniğini kullanmıştır.

Cevap E

8.

Brifing (bilgilendirme) konuyu bilen bir kişinin yapılan çalışmalar ve gelişmelerle ilgili üst düzeydeki yetkilileri bilgilendirmesidir. Brifing bir anlatım tekniğidir. Soruda sözü edilen toplantılar bilgilendirme amaçlı olduğu için hem Faruk isimli öğrenci hem de rehber öğretmen bri- fing tekniğini kullanmıştır.

Cevap B

9.

Fikir taraması, ara dikkat çekici tekniğidir. Öğrenciler sıkıldığında devreye sokulur. Öğretmen, konuyla ilgili/

ilgisiz ilginç bir soru sorar veya bir olaydan söz eder.

Sonrasında birkaç öğrencinin fikirlerini alır. Sınıfın dikkati toplandığında konuyu kaldığı yerden işlemeye devam eder.

Cevap A

10.

Sempozyum (bilgi şöleni), bilimsel bir toplantıdır ve birden fazla oturumdan oluşur. Hangi konuda yapılırsa yapılsın, konular bilimsel bir üslupla ele alınır. Başkan konuşmacıları tanıtır, konuşma sonlarında dinleyicilere soru sormaları için söz hakkı verir. Konuşmacılar ken- di yaptıkları bilimsel bir araştırmanın bulgularını bildiri olarak sunabilecekleri gibi poster sunumu da yapabilir.

Bazı sempozyumlarda sunulan bildiriler daha sonra bir kitapta toplanıp, yayımlanmaktadır. Sempozyumda duygusal yönü baskın olan konuşmalar yapılmaz, bi- limsellik ön plandadır.

Cevap C

ÇÖZÜM - 5 TARTIŞMA VE ANLATIM TEKNİKLERİ

(10)

11.

Sokrat semineri; anlaşılması güç, üst düzey düşünme becerilerini kullanmayı gerektiren metinlerin incelen- dikten sonra yapılan metin analizine dayalı tartışmadır.

Bu teknik sayesinde üst düzey metinleri anlama be- cerileri gelişen öğrenciler, kendi düzeylerinde yazılmış metinleri çok daha kolay anlayabilmektedir. Bu yüzden kendi düzeyinde yapılan sınavlara hazırlanan bireyle- rin, zaman zaman üst düzey metin okuma ve anlama çalışmaları yapması sınavda elde edecekleri başarıyı artıracaktır. Bu soruda en büyük çeldirici kavramsal de- ğişim metinleri olmakla birlikte, bu teknik tartışma tek- niği değildir. Kavramsal değişim metinleri, öğrencilerde bulunan kavram yanılgılarını ortaya çıkarıp, bunların yerine bilimsel doğruları öğretmek için kullanılır. Elvan Öğretmen, Sokrat semineri tekniğini kullanmıştır.

Cevap D

12.

Veysel Öğretmen, anlatım tekniklerinden biri olan de- meç tekniğini kullanmıştır. Demeç, yetkili birinin basın- yayın organları aracılığıyla ilgililere yaptığı kısa, öz ve bilgilendirici açıklama veya duyuruları içerir. Sorudaki en büyük çeldirici brifing tekniğidir. Fakat brifing genel- likle ast-üst ilişkilerinde kullanılan astın, üst düzeydeki yetkilileri net bilgilerle bilgilendirdiği bir tekniktir.

Cevap B

13.

Arama konferansı, bir grup katılımcının ortak akıl ara- ma amacıyla yapılır. Arama konferansında, başarıyı yükseltme, eksikleri giderme, çözüm önerileri üretme vb. konularda görüş alışverişi yapılır. Bu teknik iş dün- yasında yaygın şekilde kullanılır. Günümüzde tekno- lojilik imkânların varlığı sayesinde bu tür toplantılar Skype tarzındaki programlar aracılığı ile tele-konfe- rans şeklinde de yapılmaktadır.

Cevap E

14.

Açık oturum, güncel olan her konuda yapılabilen çok katılımcılı tartışma toplantısıdır. Konuşmacılar, baş- kandan izin alarak konuşur. Başkan onay verirse bir konuşmacı birkaç kez söz alabilir. Konuşma sürelerini başkan belirler. Başkan toplantıya ara verme hakkına da sahiptir. Türkiye Millet Meclisi genel kurulunda ya- pılan toplantılar açık oturumdur.

Cevap C

15.

Kollegyumda, öğrencilerden oluşan bir soru grubu, dinleyici konumundaki öğrencilerin önünde uzmanlar- dan oluşan gruba hazırladıkları soruları sorar. Uzman grubun üyeleri bu sorulara cevap verir. Dinleyiciler ce- vapları dinler ve not alır. Sorudaki en önemli çeldirici ise zıt panel tekniğidir. Zıt panelde öğretmen sınıfı iki gruba ayırır. Bir grup konuyla ilgili sorular sorarken di- ğer grup bu soruları cevaplamaya çalışır.

Cevap A

16.

Söylev (nutuk) bir konuşmacı tarafından dinleyicileri coşturma amacıyla yapılan, duygusal yönü ağır basan bilgilendirici konuşturmadır. Söylev, bir anlatım tekniğidir.

Cevap D

17.

Konferans, tarih, bilim, sanat, spor, siyaset vb. her- hangi bir konuda bir konuşmacı tarafından yapılan ko- nuşmadır. Konuşma başlamadan önce sunucu ya da bir görevli konuşmacıyı tanıtıp, öz geçmişi konusunda bilgi verir. Konferansın son bölümünde dinleyiciler ko- nuşmacıya soru yöneltebilir. Konferansta metne bağlı kalmak değil hatiplik önemlidir. Metne bağlı kalmak dinleyicileri sıkabilir ve iletişim kopukluklarına neden olabilir.

Cevap D

18.

Seminer bilimsel yönü ağır basan bir tekniktir. Çok farklı kullanım biçimleri olmakla birlikte en yaygın kul- lanımı yüksek öğretim ve lisan üstü eğitimde karşımıza çıkmaktadır. Öğrenciler gerçek yaşamla ilgili bir sorun- la ilgili araştırma yaptıktan sonra elde edilen bilimsel bulgular sınıfta tartışılır. Bu sorudaki en büyük çeldirici sempozyum olmakla birlikte, sempozyum çok katılım- cılı ve birden fazla oturumdan oluşan daha geniş kap- samlı bilimsel şölendir.

Cevap B

19.

Büyük grup tartışması, tüm sınıfın katılımı ile yapılır.

Bu yüzden sınıf mevcudunun az olması tartışmanın daha verimli sonuçlar vermesini sağlar. Öğretmen tar- tışma konusuyla ilgili sorular sorarak, tüm öğrencilerin görüşlerini beyan etmesini sağlar.

Cevap A

20.

Zıt panel tekniğinde öğretmen sınıfı iki gruba ayırır.

Gruplardan biri konuyla ilgili sorular sorarken diğer grup bu soruları cevaplamaya çalışır. Böylece tüm öğ- renciler tartışmaya aktif şekilde katılmış olur. Önemli yerler tahtaya yazılabilir. İşlenmiş konuların tekrar edil- mesinde oldukça etkili olan bu tekniğin daha verimli hâle getirilmesi için soru ve cevap gruplarının ikinci tur çalışmasında görevleri değişir.

Cevap E

(11)

1.

Gezi sınıf ve okul çalışmalarını desteklemek için yapı- lır. Birincil kaynaktan doğal öğrenmeler sağlar. Gezi, ekstra program boyutundadır. Bununla birlikte, kendi amaçlarının dışında arkadaşlık ilişkilerini geliştirme, kurallara uyma eğilimini artırma gibi örtük kazanımlara da yol açar. Geziler planlı, amaçlı, eğitsel değer taşı- yan ve zorunluluk gerektiren etkinliklerdir. Geziye katıl- mak gönüllüğe dayanmaz, zorunludur. Gezinin hemen ardından değerlendirme yapılır. Geziden elde edilen fotoğraf, numune vb. bulgular okulun uygun bir yerin- de sergilenirse, geziye gitmeyen sınıfların öğrencileri de bilgi edinmiş olur. Gezinin soruda verilen en önemli faydası, birincil kaynaktan öğrenmeler sağlamasıdır.

Cevap A

2.

Tüm gözlemler izin gerektirmez. Örneğin, okul bahçe- sindeki karıncaları gözlemlemek için izin gerekmez.

Fakat bir kurumda çalışanların günlük rutinlerini göz- lemlemek için o kurumdan izin alınması gerekir. Göz- lem öncesinde plan hazırlanır, gözlem esnasında ka- yıt tutulur ve sonrasında rapor yazılıp, değerlendirme yapılır. Gözlem öğrencilerin araştırma eğilimini artırır.

Cevap A

3.

Deney tekniği ispatlanmış bir bilginin laboratuvar orta- mında tatbik edilmesidir. Öğrencilerde bilimsel çalışma becerisini geliştirir. Deney yapılacak yerde güvenlik önlemlerinin alınması Mevlüt Öğretmen'in öncelikli olarak yapması gereken uygulamadır.

Cevap E

4.

Gösteri tekniğinde öğretmen bir yandan konuyu anla- tırken bir yandan araç-gereç kullanır. Video izletme, fo- toğraf gösterme, harita kullanma, kavram haritası gös- terme, model üzerinde anlatma veya tahtayı kullanma gösteri tekniği uygulamalarıdır. Şerife Öğretmen, öğ- rencilerine kısa bir video izletmiş, fotoğraflar sunmuş ve ülkemizdeki karasal iklim bölgelerini harita üzerinde işaretlemiş, yani gösteri tekniğini kullanmıştır.

Cevap C

5.

Rol oynama, öğrencilerin kendilerini başkalarının yeri- ne koyarak canlandırmalar yaptığı tekniktir. Rol oyna- mada canlandırmalar senaryoya uygun şekilde yapılır.

Rol oynama, yaratıcı ve empatik düşünmeyi geliştirir.

Sözlü ve sözsüz iletişim becerilerinin gelişmesine katkı sağlar. Öğrencilerin etkin katılımını gerektirir.

Cevap B

6.

Drama, öğrencilerin doğaçlama yoluyla canlandırma yapmalarıdır. Dramada senaryo kullanılmaz. Drama, yaratıcı ve empatik düşünmeyi geliştirir. Sözlü ve söz- süz iletişim becerilerinin gelişmesine katkı sağlar. Öğ- rencilerin etkin katılımını gerektirir.

Cevap C

7.

Rol oynama senaryoya, drama doğaçlamaya dayalı canlandırmaları içerir. İki teknik arasında en temel fark budur. İki tekniğin ortak özellikleri ise şunlardır: Yara- tıcı ve empatik düşünmeyi geliştirir. Sözlü ve sözsüz iletişim becerilerinin gelişmesine katkı sağlar. Öğrenci- lerin etkin katılımını gerektirir.

Cevap B

8.

Konuşma halkası tekniğinde öğretmen, öğrencilere bir film, hikaye veya olayın bir kısmını sunar ya da fo- toğraflar gösterir. Sonrasında çember oturma düzeni sağlanır. Öğretmen konuyla ilgili olarak “Sen olsaydın ne düşünürdün, ne yapardın, ne hissederdin?” gibi em- patik sorular sorarak, öğrenci fikirlerine ulaşır. Bilişsel ve duyuşsal alanda etkili olan konuşma halkası, psiko- motor beceri kazandırmada etkisizdir.

Cevap D

9.

Konuşma halkası tekniğinde her turda bir empatik soru sorulur. Konuşan kişinin elinde tuttuğu bir konuşma nesnesi kullanılır. Öğretmen her soru turunun sonunda bir değerlendirme konuşması yapar. Öğretmen, öğren- cileri ille de cevap vereceksiniz diye zorlamaz. Cevap verip vermeme tercihi öğrenciye aittir. Konuşma halka- sı, etkin dinleme, kendini ifade etme ve öz güven bece- rilerini geliştirir. Konunun detaylı şekilde ele alınmasını sağlar ve öğrencilere empatik tutum kazandırır.

Cevap E

10.

İstasyon tekniğinde öğretmen etkinlik merkezleri kurar.

Oluşturulan öğrenci grupları dönüşümlü olarak tüm et- kinlik merkezlerinde çalışır. Bu sayede bir işi başlatma, başlanmış işe katkı sağlama ve işi sonlandırma beceri- si kazanırlar. Etkinlik merkezlerinde çalışan öğrencile- rin yaptıkları çalışmalarla özel yetenekleri belirlenebilir.

Ayrıca öğretmen başka etkinlik merkezini incelerken diğer merkezde çalışan çekingen bir öğrenci daha ra- hat çalışır.

Cevap A

11.

Beyin fırtınası tekniği öğrencilerin bir soruna, kısa süre içinde yaratıcı çözümler üretmesine dayalıdır. Tarih dersinde “Ekber ve Erşet sistemi, kardeş katli siste- mine göre daha verimli bir uygulamadır” gibi bir yar- gı üzerinden tartışma ortamı oluşturulan bir ders için beyin fırtınası tekniği kullanılmaz. Beyin fırtınası sorun çözmek ve yaratıcı fikirler üretmek için kullanılır. Örne- ğin “Ekber ve Erşet Sistemi ve kardeş katli uygulama- sına alternatif ve yeni bir tahta geçme sistemi üretiniz”

tarzında bir konu beyin fırtınasına uygundur.

Cevap D

ÇÖZÜM - 6 ÖĞRETİM TEKNİKLERİ

(12)

12.

Öğretim elemanı beyin fırtınası tekniğini kullanmıştır.

Cevabın beyin fırtınası olduğunu iki açıdan anlayabili- riz. İlki, öğretmenin öğrencilerin özgün fikirler üretmesi için kısa bir süre vermesidir. İkincisi ise beyin fırtınası- nın alt tekniklerinden biri olan zarardan yarar çıkarma anlayışıdır. Bu uygulamada atılacak bir malzeme baş- ka bir amaçla kullanılacak bir materyale dönüştürülür.

Cevap C

13.

Altı şapkalı düşünmede yeşil şapka, yaratıcı ve öz- gün fikirler üretir. Oysa soruda yeşil şapka duygusal bir açıklama yapmıştır. Duygusal açıklamaları kırmızı şapka yapar. Yani yeşil şapkalı öğrenci şapkaya uygun düşünce üretmemiştir. Şapkalar ve renk özellikleri şu şekildedir:

Beyaz: Tarafsız, bilgi verici, sayılarla ifade edici ve ilk konuşan

Sarı: İyimser, olumlu Siyah: Karamsar, olumsuz Kırmızı: Duygusal, öznel Yeşil: Yaratıcı, özgün

Mavi: Değerlendirici, karar verici, son konuşan Cevap E

14.

Altı uygulama ayakkabısı tekniği bilişsel, duyuşsal ve psiko-motor kazanımlara ulaşmada etkilidir. Öğrenciler giydikleri ayakkabı renginin kişilik özelliğine göre dav- ranış sergiler. Öğrenci bir ayağına başka, diğer ayağı- na başka ayakkabı giyip, uygulama yapabilir. Buradaki amaç iki farklı durumla birden karşılaştığında öğrenci- nin neler yapabileceğini görmektir. Altı ayakkabı tekni- ğindeki ayakkabı renkleri ve özellikleri şöyledir;

Gri spor ayakkabısı: Delil toplayıcı

Lacivert resmi ayakkabı: Kuralcı, prosedürcü Kahverengi yürüyüş ayakkabısı: Esnek, inisiyatif kul- lanıcı

Turuncu itfaiyeci çizmesi: Tehlike anında acil önlemler geliştirici

Pembe ev terliği: Anaç, samimi, içten Mor binici çizmesi: Yetki ve güç sahibi Cevap B

15.

Sergi tekniği, proje tabanlı öğrenme sayesinde ortaya çıkan öğrenci ürünlerinin değerlendirilmesi ve başka- larıyla paylaşılması için kullanılır. Bu sayede bilgi ya- yılmış olur. Sergi, öğrencilerde akademik doyum oluş- turur. Sergi dönem ya da yıl sonlarında yapılır. Çünkü süreç esnasında ürünler oluşturulmuş olur. Sergi yap- mak ciddi bir organizasyon becerisi gerektirir.

Cevap A

16.

Görüş geliştirme üzerinde uzlaşma olmayan, çelişkiler ve belirgin kutuplaşmışlıklar içeren konular için kulla- nılır. Görüş geliştirme öğrencilerin yeni tutumlar ka- zanmasına neden olur. Öğrenciler farklı fikirlere saygı duymayı, değişime açık olmayı ve argüman sunmayı öğrenir. Cemre Öğretmen'i amaçlarına ulaştırmada görüş geliştirme tekniği daha etkili olacaktır.

Cevap C

17.

Mikroöğretim genellikle öğretmen adaylarına uygula- ma düzeyinde öğretmen davranışları kazandırmak için kullanılır. Öğret-yeniden öğret döngüsü vardır. Öğret- men adayı dersi planlar, uygular, dönüt alır ve dönütler ışığında tekrar plan yapıp, dersi yeniden uygular. Yani hatalarını düzeltebilen yansıtıcı öğretmen kişiliği ka- zanır. Mikroöğretimde sınıf mevcudu azaltılmış, ders süreleri kısaltılmıştır. Öğretmen adayları birbirlerine ders işler. Yani öğretmen konumunda olanla, öğrenci konumunda olanlar öğretmen adayıdır. Mikroöğretim- de jüri yoktur.

Cevap D

18.

Güç analizi tekniğinde amaç, problemin çözümünü zorlaştıran etkenlerle, çözümü kolaylaştıran etkenleri belirleyip bir çözüm planı hazırlamaktır. Bu teknik sa- yesinde birey kendisinin güçlü ve güçsüz yönlerini de analiz edebilir. Aslı Öğretmen dersinde güç analizi tek- niğini kullanmıştır.

Cevap D

19.

Müze eğitimi, gezi tekniği ile ciddi benzerlikler gös- termesine rağmen gezi çok farklı yerlere ve çok farklı amaçlar doğrultusunda gerçekleşebilir. Müze eğiti- minde ise amaç öğrencilerinin eski medeniyetlere ait kültürel, sanatsal ve bilimsel eserlerini birincil kaynak bilgilerden görüp, öğrenmesidir. Ayrıca bu teknik sa- yesinde öğrencilerinin tarihi eserlerin nasıl korunması gerektiğine dair tutumlarda kazanır. Müze eğitimi sa- yesinde geçmişle günümüz arasında bağ kurulması da söz konusudur. Arzu Öğretmeni amaçlarına ulaş- tırmada müze eğitimi, sorudaki diğer tekniklere göre çok daha etkilidir.

Cevap C

20.

Soru-cevap tekniğini not vermek amacıyla kullanıl- mamalıdır. Bilişsel alanın tüm basamaklarından soru sorulmalıdır. Öğretmen soruyu sınıfın geneline sorup, kısa bir süre beklemelidir. Sonrasında isimle hitap ederek cevap verecek öğrenciyi belirlemelidir. Öğrenci doğru cevap verdiğinde dönüt ve pekiştireç vermelidir.

Öğrenci yanlış cevap verdiğinde doğruyu bulana dek aynı öğrenciye ipucu verilmelidir. Sınıfta herkes birbi- rine soru sorabilmelidir. Soru sorma hakkının sadece öğretmende olmalısı hatalı bir uygulamadır.

Cevap E

(13)

21.

Tarihsel empati dönemin şartlarına uygun olarak geç- mişte yaşayan insanların düşünce, amaç ve duyguları- nı anlama becerisi kazandırmada çok etkilidir. Tarihsel empati, psikolojideki empatiye göre daha bilişseldir.

Yani öğrencinin bu empatiyi kurabilmesi için dönemin şartları hakkında bilgi sahibi olması gerekir. Bu teknik soyut işlemler dönemi öğrencilerine daha uygundur.

Cevap A

22.

Benzetim gerçek uygulamanın yapılmasının zor, tehli- keli ve maliyetli olduğu durumlarda başvurulan yapay öğretim tekniğidir. Öğrenciler model veya maketler üzerinden öğrenir ya da olaylar gerçekmiş gibi tatbik edilir. Benzetim öğrencileri gerçek yaşama hazırlar.

Uygulama yapma, karar alma ve sorumluluk üstlenme becerilerini geliştirir. Leyla Öğretmen'in dersinde uygu- lanan yangın tatbikatı da gerçekte yaşanabilecek böyle bir durumda neler yapılacağını öğrencilere öğretmeyi amaçlamaktadır.

Cevap B

23.

Bireyselleştirilmiş öğretim (Keller planı) tekniğinde, her- hangi bir konuda sınıfın gerisinde kalmış bir öğrenciye veya aynı seviyede geri kalmış homojen yapıdaki bir grup öğrenciye destek eğitimi verilir. Bireyselleştirilmiş öğretim planı sayesinde öğrenciler bilişsel alanın tüm basamaklarında (bilgi, kavrama, uygulama, analiz, sentez, değerlendirme) desteklenebildiği gibi duyuşsal ve psiko-motor alanlarda da geliştirilir. Mert için kulla- nılabilecek en uygun öğretim tekniği bireyselleştirilmiş öğretimdir.

Cevap C

24.

Ev ödevi, öğrencilere bağımsız çalışma alışkanlığı ka- zandırmak, öğrenmeyi kolaylaştırmak, öğrenilecek ko- nuya hazırlık yapmak, öğrenilmiş konuyu tekrar etmek ve pekiştirmek gibi eğitsel değer taşıyan amaçlar için kullanılan sınıf dışı öğretim tekniğidir. Ev, ödevi derste işlenmemiş bir konunun ödev yoluyla öğrenilmesi için kullanılmaz. Yani öğretmen öğrencilerine “bu konuyu işlemeyeceğiz, siz ödev yoluyla öğreneceksiniz” gibi bir ödev veremez.

Cevap D

25.

Alıştırma ve tekrar yazılımları, öğrencilerin öğrendik- leri konuyla ilgili soru çözmeleri ve zenginleştirilmiş ek etkinlikler yapmaları için kullanılan bilgisayar destekli öğretim materyalidir. Temel amacı öğrenilenlerin tekrar edilmesi ve pekiştirilmesidir.

Cevap E

26.

Tutor destekli öğretimde, herhangi bir konuda öğren- me zorluğu yaşayan veya o konuda daha başarılı hâle gelmek isteyen bir öğrenciye destekleyici eğitim verilir.

Bu eğitimi başka bir öğretmen, konuyu bilen bir yetiş- kin veya konuyu bilen üst sınıflardan bir öğrenci vere- bilir. Tutor birebir verilen özel derstir.

Cevap A

27.

Programlı öğretimde öğrenci, bir soruyu doğru cevap- lamadan diğer soruya veya bir kazanıma ulaşmadan diğer kazanıma geçemez. Tüm sınıfın konuyu öğren- meden diğer konuya geçilmemesi programlı öğretimin değil tam öğrenme yaklaşımının özelliğidir. Bu açıdan tam öğrenme ve programlı öğretim benzerlik gösterse de tam öğrenme gruba, programlı öğretim bireye yöneliktir.

Programlı öğretim; Küçük adımlar, Etkin katılım, Bireysel hız, Aşamalı ilerleme, Anında dönüt-düzeltme, Başarı ve Pekiştirme ilkelerinde oluşur. (KEBAABP)

Cevap B

28.

Günlük tutma, öğrencinin gün boyunca yaşadıklarını ve öğrendiklerini kaydettiği, bu sayede ertesi güne yönelik planlar yaptığı bireysel öğretim tekniğidir. Öğ- rencilerin öz düzenleme ve değerlendirme becerileri geliştirdiği gibi, içsel zekâ kullanımını da artırır.

Cevap C

29.

Gerçek uygulamanın zor, tehlikeli veya maliyetli oldu- ğu durumlarda, uygulamanın sanal şekilde yapılması- nı sağlayan bilgisayar destekli öğretim yazılımlarına benzeşim programı denir. Ufuk Öğretmen, benzeşim yazılımı kullanmıştır.

Cevap D

30.

Programlı öğretim, öğrencinin materyal üzerinde çalı- şarak programdaki konuları öğrendiği bireysel öğretim tekniğidir. Bu işlemlerin gerçekleştiği aşamada öğret- men yoktur. Öğrenci materyalden kendisi öğrenir. Bu yüzden “öğretmen odaklılık” programlı öğretimin ilkele- rinden biri değildir. Küçük adımlar, Etkin katılım, Başa- rı, Anında dönüt-düzeltme, Aşamalı ilerleme, Başarı ve Pekiştirme ilkelerinden oluşmaktadır.

Cevap C

(14)

1.

Balık kılçığı tekniğinin temel amacı ayrıntı neden-so- nuç ilişkisi çıkarıp, problemin irdelenmesini sağlamak- tadır. Balık kılçığı problem çözen bir teknik değildir.

Problemin iyi anlaşılmasını sağlar.

Cevap A

2.

Kavram haritaları öğretimin tüm kademelerinde kulla- nılabilir. Kavramları ve kavramlar arası ilişkileri göste- rerek anlamlı öğrenme sağlar ve semantik düşünmeye yol açar. Hem öğretim tekniği, hem de öğretim mater- yali olarak kullanılabildiği gibi kavram yanılgılarını tes- pit etmede ölçme aracı olarak da kullanılır. Hazırlan- ması uzmanlık gerektirmeyen kavram haritaları nesnel bilgiler içerir, öznellik özelliği yoktur.

Cevap C

3.

Örümcek harita, akış çizgisi, olaylar zinciri ve sınıflama haritası kavram haritası çeşitleridir. Zihin haritası ise kavram haritası tekniği değildir. Çünkü zihin haritası özneldir ve kişiden kişiye değişir.

Cevap D

4.

Kavram ağı (semantik ağ) tekniğinde öğretmen, öğ- rencilerin temel kavramla ilgili bildiklerini söylemelerini ister ve söylenenleri tahtaya yazar. Sonrasında ipucu vererek öğrencilerin tahtada yazılan özellikleri gruplan- dırmasını ver her kategoriye başlık bulmalarını sağlar.

Semantik ağ tekniği, önceki bilgileri harekete geçirir, öğrencilerin yeni kavramlar oluşturmasını ve kavram- ların yeniden düzenlenmesini sağlar.

Cevap E

5.

Kavramsal değişim metinleri tekniğinde amaç, öğren- cileri kavram yanılgılarına karşı ikna edecek doküman- lar sunmaktır. Bu sayede öğrencilerin doğru sandıkları yanlışlar tespit edilip, onların yerine bilimsel doğrular öğretilir. Ozan öğretmen, kavramsal değişim metinleri tekniğini kullanmıştır.

Cevap D

6.

Yapılandırılmış grid ve tanılayıcı dallanmış ağaç tek- nikleri öğretim tekniği olarak da kullanılmakla beraber daha çok ölçme-değerlendirme amaçlı tekniklerdir.

Öğretmenler bu iki tekniği kullanarak öğrencilere sınav uygulayabilir.

Cevap E

7.

Olaylar zinciri haritası, akış çizgisi, sınıflama haritası ve örümcek harita; kavram haritası teknikleridir. Kav- ram haritaları nesnel bilgileri içeren ve kişiye özgü ol- maktan uzak materyallerdir. Oysa zihin haritası kişiden kişiye değişir. Her bireyin zihnindeki bilgilerin görsel bir resmini yansıtan öznel bir tekniktir. Ahmet Öğretmen, öğrencilerinden zihin haritası yapmalarını istemiştir.

Cevap B

8.

Yapılandırılmış grid yaklaşımında kutucuk sayısı ka- dar cevap hazırlandığında öğrencinin şans başarısı ile doğru cevaba ulaşma riski her zaman daha olasıdır.

Örneğin; 12 kutucuktan oluşan sınavda 12 soru sorul- duğunda öğrenci 11 sorunun cevabını biliyorsa 12. so- runun cevabını bilmeden de eşleştirme yapabilir. Bunu önlemek için, soru sayısı, kutucuk sayısından fazla tutulmalıdır. Böylece bir kutucukta yer alan cevap, iki farklı sorunun cevabı olur. Ayrıca bir sorunun cevabı birkaç kutucukta birden olabilir.

Cevap A

9.

Vee diyagramında (V raporu), V harfine benzeyen bir şema hazırlanır. Odak soruyu veya deney adını V har- finin iç kesmine yazan öğrenci, sol kanatçığın altına kavramları ve tanımları, V harfinin kanatlarının birleşti- ği dış kısma araç-gereçleri, V harfinin sağ kanatçığının altına ise kayıtlar ve sonuçları yazar. Onur’un kullan- ması gereken şablon Vee diyagramıdır.

Cevap C

ÇÖZÜM - 7 KAVRAM ÖĞRETİM TEKNİKLERİ

(15)

10.

Kelime ilişkilendirme (kavramsal çağrışım) tekniğini, öğretilecek bazı temel kavramların ders işlenmeden önce ve işlendikten sonra öğrencilere ne çağrıştırdı- ğının ortaya çıkarılması amacıyla kullanılır. Bunun için ön test ve son test uygulaması devreye sokulur.

Öğrencilerin kavrama becerilerini geliştiren bu teknik, öğretmenin hem kendisini hem de öğrencilerini değer- lendirmesini sağlar. Örneğin, ön testte kelime anlam- larını çok farklı şekilde anlayan bir öğrenci son testte doğru şekilde algılamaya başladıysa bu dersin işlenişi başarılı olmuş anlamına gelir.

Cevap E

11.

Kavramsal karikatür tekniği, öğrencilerde merak uyan- dırmak ve öğrencilerin konuyla ilgili araştırma yap- malarını sağlamak amacıyla kullanılır (Bu tekniğin en önemli özelliğidir). Kavramsal karikatür tekniği tek başına kullanılırsa, bir konunun tümünü öğretemez.

Öğretim tekniği olmaktan çok öğretim materyali ola- rak daha işlevseldir. Karikatürler dersi ilgi çekici hâle getirir. Hazırlanması uzmanlık gerektirmez. Tartışma ortamı yaratır. Yaratıcı düşünmeyi geliştirir. Konu hak- kındaki kararsızlıkların belirlenmesini sağlar.

Cevap E

12.

Metin Öğretmen, Türkçe dersinde okunan bir okuma parçası ile ilgili olarak her öğrencinin metnin ana ve alt fikirlerini, metinde geçen ana ve alt karakterleri, zaman ve mekânları anlayıp kelimeler, şekil veya basit resim- lerle ilişkilendirerek bir şablon oluşturmasını istemiştir.

Metin Öğretmenin kullandığı öğretim tekniği kavram çarkı diyagramıdır. Kavram çarkı sayesinde öğrenciler okudukları metni daha iyi anlayıp, analiz edebilmekte- dir. Kavram çarkı diyagramı daha çok konu işlendikten ya da okunduktan sonra çizilir.

Cevap A

13.

Tekzip (çürütme metinleri), münazara tekniğinin kâğıt üzerinde yapılmasıdır. Öğrenciler tez olarak yazılmış bir metne karşılık anti-tez metni hazırlar. Emel Öğret- men tekzip tekniğini kullanmıştır.

Cevap A

14.

Anlam çözümleme tablosu (kavram karşılaştırma tab- losu) konuyla ilgili kavramların bu kavramlarla ilgili özelliklere sahip olup olmadıkları açısından karşılaştı- rılması için kullanılır. Kavram yanılgılarını ortaya çıka- ran bu teknik, öğretim tekniği olmakla beraber öğretim ve ölçme materyali olarak da kullanılabilir.

Cevap C

15.

Vee diyagramı bir öğretim tekniği olmaktan ziyade, deney tekniği ile birlikte kullanılan bir öğretim mater- yali olma özelliği taşır. Bu materyal deneyin amacının, uygulamasını ve sonuçlarının daha iyi anlaşılmasını sağlar.

Cevap B

16.

Çalışma yaprakları, öğrencilerin kağıt üzerinde yaptık- ları öğretici ve eğlendirici etkinliklerden oluşur. Bu et- kinlikler sayesinde öğrencilerin kavram yanılgısı içinde olup, olmadıkları da tespit edilir. Çalışma yaprakları özellikle işlenmiş konuların tekrar edilmesinde ve de- ğerlendirilmesinde kullanılır.

Cevap C

Referanslar

Benzer Belgeler

if akımının artması E... Fizyoloji Toplam Soru Sayısı: 22 49 Aşağıdakilerden hangisi normal bir EKG için doğrudur? ). Cevap: B Soruyu Hazırlayan: hsayan Soru ID:

Tarımla uğ- raşanların çok fazla olduğu yerlerde ya da tarım alanının az olduğu sahalarda tarımsal nüfus yoğunluğu da fazla olur.. Buna göre nüfus artış hızı, hizmet ya

Dışarıdan içeriye girerek K cismine dokunulduğunda K cismi sıcak çocuğun eli soğuktur ve ısı akışı K maddesinden çocuğun eline doğru gerçekleşir.. Bir süre

[r]

Ampul parlaklığına iletken boyunun etkisinin araştırılması için I ve III numaralı düzenekler incelenmelidir.. Ampul parlaklığına iletken cinsinin etkisinin araştırılması

hareketsiz bir cismin doğu yönünde hareket etmesi için doğu yönünde uygulanan kuvvetlerin bileşkesinin batı yönlü kuvvetlerden fazla olması gerekmektedir.. Bundan dolayı cevap

[r]

[r]