1. DENEME DENEME ÇÖZÜMLERİ DENEME DENEME ÇÖZÜMLERİ DENEME DENEME ÇÖZÜMLERİ DENEME...

11  Download (0)

Full text

(1)

IÇINDEKIL ER

1. DENEME... 7

1. DENEME ÇÖZÜMLERİ ...10

2. DENEME ...14

2. DENEME ÇÖZÜMLERİ ...17

3. DENEME ...20

3. DENEME ÇÖZÜMLERİ ...23

4. DENEME ...26

4. DENEME ÇÖZÜMLERİ ...29

5. DENEME ...33

5. DENEME ÇÖZÜMLERİ ...36

6. DENEME ...39

6. DENEME ÇÖZÜMLERİ ...42

7. DENEME ...46

7. DENEME ÇÖZÜMLERİ ...49

8. DENEME ...52

8. DENEME ÇÖZÜMLERİ ...55

9. DENEME ...59

9. DENEME ÇÖZÜMLERİ ...62

10. DENEME ...66

10. DENEME ÇÖZÜMLERİ ...69

11. DENEME ...72

11. DENEME ÇÖZÜMLERİ ...74

12. DENEME ...79

12. DENEME ÇÖZÜMLERİ ...82

13. DENEME ...85

13. DENEME ÇÖZÜMLERİ ...88

14. DENEME ...92

14. DENEME ÇÖZÜMLERİ ...95

(2)

K A F A

DENEME DENEME

15. DENEME ...98

15. DENEME ÇÖZÜMLERİ ...101

16. DENEME ...104

16. DENEME ÇÖZÜMLERİ ...107

17. DENEME ...111

17. DENEME ÇÖZÜMLERİ ...114

18. DENEME ...118

18. DENEME ÇÖZÜMLERİ ...121

19. DENEME ...125

19. DENEME ÇÖZÜMLERİ ...128

20. DENEME ...132

20. DENEME ÇÖZÜMLERİ ...135

21. DENEME ...139

21. DENEME ÇÖZÜMLERİ ...142

(3)

7 Abone Ol!

1. Hayat’ın baba bir kardeşi Rüzgâr ile ara- sındaki hısımlığın türü ve derecesi aşağı- dakilerden hangisidir?

A) Birinci dereceden alt soy yarım kan hı- sımlığı

B) İkinci dereceden yan soy tam kan hısım- lığı

C) İkinci dereceden yan soy yarım kan hı- sımlığı

D) Üçüncü dereceden üst soy tam kan hı- sımlığı

E) Üçüncü dereceden yan soy yarım kan hı- sımlığı

2. Türk hukukuna göre dernek kurmak için

en az kaç kişi gerekir?

A) 1 B) 3 C) 5 D) 7 E) 9

3. Vesayet altında bulunan kişilerin yerleşim yeri aşağıdakilerden hangisidir?

A) Vasinin bulunduğu yerleşim yeri B) Anne babasının yerleşim yeri

C) Bağlı olduğu vesayet makamının bulun- duğu yer

D) Kendi yerleşim yeri

E) Bulunduğu yerdeki sulh hukuk mahkemesi

4. “Cumhurbaşkanı, kanunların uygulanmasını sağlamak üzere ve bunlara aykırı olmamak şartıyla yönetmelikler çıkarabilir.” hükmü aşağıdaki düzenlemenin hangisi ile kabul edilmiştir?

A) 1982 Anayasası ile

B) 1982 Anayasası’nda yapılan 2007 deği- şikliği ile

C) 1982 Anayasası’nda yapılan 2010 deği- şikliği ile

D) 1982 Anayasası’nda yapılan 2017 Anaya- sa değişikliği ile

E) 1982 Anayasası’nda yapılan 2018 deği- şikliği ile

5. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Di- vanı için bir yasama döneminde kaç kez seçim yapılır?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

K A F A

DENEME

DENEME Vatandaşlık 1

(4)

Abone Ol! 8 KAFADENEME-1

6. 1982 Anayasası’na göre aşağıdakilerden hangisi mahkemelerin bağımsızlığı kap- samında yer almaz?

A) Hâkimler, görevlerinde bağımsızdırlar;

anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdani kanaatlerine göre hüküm verirler.

B) Hâkimler ve savcılar azlolunamaz, ken- dileri istemedikçe anayasada gösteri- len yaştan önce emekliye ayrılamaz; bir mahkemenin veya kadronun kaldırılması sebebiyle de olsa, aylık, ödenek ve diğer özlük haklarından yoksun kılınamaz.

C) Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahke- melere ve hâkimlere emir ve talimat ve- remez; genelge gönderemez; tavsiye ve telkinde bulunamaz.

D) Görülmekte olan bir dava hakkında Ya- sama Meclisinde yargı yetkisinin kulla- nılması ile ilgili soru sorulamaz, görüşme yapılamaz veya herhangi bir beyanda bu- lunulamaz.

E) Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır;

bu organlar ve idare, mahkeme kararları- nı hiçbir suretle değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez.

7. Kamu hizmetlerinde çalışan bir kişi üstünden aldığı emri anayasa, kanun, tüzük ve yönet- meliğe aykırı görürse yerine getirmeyebilir.

Ancak üst ısrar edip yazı ile emri tekrar yeni- lerse ast emri yerine getirir. Bu durumda emri yerine getiren sorumlu olmaz. Emri veren üst sorumlu olur.

Yukarıda verilen ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kanunsuz emir B) Kanunsuz suç C) Yetki gaspı D) Vesayet E) Fonksiyon gaspı

8. Sermayesinin tamamı kamu iktisadi te- şebbüsüne ait olup ona bağlı işletme ya da işletmeler topluluğu aşağıdakilerden hangisidir?

A) İştirak B) Müessese C) Bağlı ortaklık D) Meslek kuruluşu E) Örgüt

9. Aşağıdakilerden hangisi başkent teşkila-

tına yardımcı kuruluşlar arasında yer alır?

A) Yargıtay

B) Hâkimler ve Savcılar Kurulu C) Millî Güvenlik Kurulu D) Yüksek Seçim Kurulu E) Devlet Denetleme Kurulu

(5)

9 Abone Ol!

KAFADENEME-1

10. Dünyanın ilk ekolojik şehri nerede kurul- muştur?

A) İzmir B) Colarado C) Abu Dhabi D) Singapur E) Roma

11. Millî yas ilan edildiğinde aşağıda bulu- nan yerlerin hangisindeki bayraklar yarı- ya indirilmez?

A) Kara Kuvvetleri Komutanlığı B) Cumhurbaşkanlığı Külliyesi C) TBMM

D) Bakanlıklar E) Yıldız Sarayı

12. Günümüzdeki varlığını Mimar Sinan Üni-

versitesi Güzel Sanatlar Fakültesi olarak sürdüren Sanayi-i Nefise Mektebi Alisi’nin kurucularından ve Kaplumbağa Terbiyeci- si adlı eseriyle bilinen ünlü ressam aşağı- dakilerden hangisidir?

A) İbrahim Çallı B) Fikret Muallâ C) Avni Arbaş D) Abidin Dino E) Osman Hamdi Bey

13. Son 600 yılda istifa eden tek papa olarak tarihe geçen papa aşağıdakilerden hangi- sidir?

A) Papa XVI. Benedictus B) Papa I. Francıscus C) Papa II. İonnes Paulus D) Papa IV. Paulus E) Papa XII. Pius

14. Şampiyonlar Ligi’ni kazanan ilk Müslü- man teknik adam aşağıdakilerden hangi- sidir?

A) Fatih Terim B) Zinedine Zidane C) Riyad Mahrez D) Paul Pogba E) Xherdan Shaqiri

15. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin üye- si olduğu uluslararası kuruluşlar arasında yer almaz?

A) Birleşmiş Milletler (BM)

B) Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Teşkilatı C) Uluslararası Para Fonu (IMF)

D) Avrupa Birliği

E) Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatı

(6)

Abone Ol! 1010

Abone Ol!

1. Hısımlık bir kişinin belli bir kişi grubu içinde belirli hâle gelmesini sağlayan önemli bir ilişkidir ve esas itibarıyla bir kişinin bir soya bağlılığını ifade eder. Bir başka ifadeyle hı- sımlık, doğal ya da belirli ilişkiler sonucu, kişi ile belirli kimseler arasında kurulan ve hukuki sonuçlar doğuran bir bağdır.

Kan hısımlığı, birbirinden üreyen veya ortak bir asıldan (kökten) üreyenlerin aralarında- ki bağı ifade etmektedir. Medeni Kanun’un düzenleme biçiminden kan hısımlığının iki şekilde ortaya çıktığı görülmektedir. Bunlar;

biri diğerinden gelen alt soy ile üst soy kişiler arasında oluşur ki buna alt soy üst soy hı- sımlığı, biri diğerinden gelmeyip de ortak bir kökten gelen kişiler arasındaki hısımlığa ise yan soy hısımlığı denir.

Kan hısımlığında kişiler arasındaki derece, hısımları birbirine bağlayan doğum sayılarıy- la belli olur. Bu doğumların sayısı, kişileri bir- birine bağlayan çizgilerin sayısı ile bulunur.

İki hısım arasındaki doğum sayısı çoğaldık- ça, yani hısımlık derecesi büyüdükçe, hısım- lar arasındaki yakınlık da ters orantılı olarak o derecede azalır.

Yan soy kan hısımları aynı soydan (kökten) gelmiş olan kişilerdir. Buradaki doğum sayı- sı, hısımlıkları söz konusu olan kişileri ortak soya (köke) bağlayan doğum sayısıdır. Bu düzenlemeye göre, anne-baba ile çocuklar arasında birinci dereceden, kardeşler ikinci dereceden; hala, amca, teyze, dayı ile ye- ğenler üçüncü dereceden; kardeş çocukları (kuzenler) birbirleriyle dördüncü dereceden yan soy hısımlardır.

Tam Kan Yan Soy Hısımlığı

Tam kan yan soy hısımlığı, aynı ortak kökten gelen kişiler arasındaki hısımlıktır. Anne ve babaları bir olan kardeşler bu duruma örnek olarak gösterilebilir. Halk arasında “öz” kav- ramı ile kullanılır. “Öz kardeş”, “öz amca”, “öz teyze” gibi.

Yarım Kan Yan Soy Hısımlığı

Yarım kan yan soy hısımlığı, köklerden sade- ce birinin ortak olduğu yan soy hısımlığıdır.

Anneleri bir babaları ayrı ya da babaları bir anneleri ayrı kardeşler arasında veya bun- ların yeğenleri arasındaki hısımlık bu duru- ma örnek olarak gösterilebilir. Halk arasında

“üvey” kavramı ile kullanılır. “Üvey kardeş”,

“üvey dayı”, “üvey hala” gibi.

– Buna göre Hayat’ın baba bir kardeşi Rüz- gâr, ikinci dereceden yan soy yarım kan hı- sımıdır.

CEVAP: C

2. “Herkes, önceden izin almaksızın dernek kurma hakkına sahiptir.” hükmü ile anayasal güvence altına alınan dernek kurma hakkı ile dernekler izin almaksızın kurulur. Dernekle- rin kuruluşunda benimsenen sistem bildirim sistemidir.

Dernekler, fiil ehliyetine sahip en az yedi ger- çek veya tüzel kişi ile kurulur. Gerçek kişiler- de aranan fiil ehliyeti olduğuna göre “sınırlı ehliyetsizler (ayırt etme gücüne sahip küçük ve kısıtlılar) ve tam ehliyetsizler” kurucu üye olamazlar.

CEVAP: D

3. Vesayet altında bulunan kişilerin yerleşim yeri, bağlı oldukları vesayet makamının, yani Sulh Mahkemesinin bulunduğu yerdir. Bu nedenle vesayet altındaki kişinin yerleşim yerinin değiştirilmesi gerekiyorsa vesayet makamından izin alınması gerekir.

CEVAP: C

K A F A

DENEME

DENEME ÇÖZÜM 1

(7)

ÇÖZÜM- 1

11 Abone Ol!

11 Abone Ol!

KAFADENEME-1

4. Cumhurbaşkanı’nın yönetmelik çıkarabilme yetkisi 2017 yılında yapılan değişiklikle ge- tirilmiştir.

CEVAP: D

5. TBMM Başkanlık Divanı, meclis üyeleri ara- sından seçilen üyelerden oluşur. Başkanlık Divanı, mecliste bulunan siyasi parti grupla- rının üye sayısı oranında katılmalarını sağla- yacak şekilde kurulur.

TBMM Başkanlık Divanı

• TBMM başkanı

• Başkan vekilleri

• İdare amirleri

• Kâtip üyeler

TBMM Başkanlık Divanı üyelerinin tamamı milletvekili olmak zorundadır. TBMM Baş- kanlık Divanı için bir yasama yılı içinde 2 defa seçim yapılır. İlk seçilenlerin görev sü- resi 2 yıl, ikinci seçilenlerin görev süresi ise o yasama döneminin sonuna kadardır. Başkan hiçbir zaman, başkanvekilleri ise yönettikleri oturumda oy kullanamazlar.

CEVAP: B

6. “Hâkimler ve savcılar azlolunamaz, kendile- ri istemedikçe anayasada gösterilen yaştan önce emekliye ayrılamaz; bir mahkemenin veya kadronun kaldırılması sebebiyle de olsa, aylık, ödenek ve diğer özlük hakların- dan yoksun kılınamaz.” ifadesi hâkimlik ve savcılık mesleğinin teminatı kapsamında yer alır.

1982 Anayasası’na göre yargı yetkisi Türk milleti adına bağımsız ve tarafsız mahkeme- lere aittir.

Mahkemelerin Bağımsızlığı ve Tarafsızlığı

• Hâkimler, görevlerinde bağımsızdırlar;

anayasaya, kanuna ve hukuka uygun ola- rak vicdani kanaatlerine göre hüküm verir- ler.

• Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahke- melere ve hâkimlere emir ve talimat ve- remez; genelge gönderemez; tavsiye ve telkinde bulunamaz.

• Görülmekte olan bir dava hakkında Ya- sama Meclisinde yargı yetkisinin kulla- nılması ile ilgili soru sorulamaz, görüşme yapılamaz veya herhangi bir beyanda bu- lunulamaz.

• Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır;

bu organlar ve idare, mahkeme kararları- nı hiçbir suretle değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez.

CEVAP: B

7. “Kamu hizmetlerinde çalışan bir kişi üstün- den aldığı emri anayasa, kanun, tüzük ve yönetmeliğe aykırı görürse yerine getirmeye- bilir. Ancak üst ısrar edip yazı ile emri tekrar yenilerse ast emri yerine getirir. Bu durum- da emri yerine getiren sorumlu olmaz. Emri veren üst sorumlu olur.” ifadesi “kanunsuz emir” ilkesidir. Konusu suç teşkil eden emir hiçbir suretle yerine getirilmez. Konusu suç teşkil eden emri ast yerine getirirse iştirakten yargılanır. Kanunsuz emir anayasada düzen- lenmiştir.

CEVAP: A

K A F A

DENEME

DENEME

(8)

ÇÖZÜM- 1

Abone Ol! 1212

Abone Ol!

KAFADENEME-1

8. Müessese, sermayesinin tamamı kamu ikti-

sadi teşebbüsüne ait olup ona bağlı işletme ya da işletmeler topluluğudur; ayrı bir mal varlığı ve tüzel kişiliğe sahiptirler.

Bağlı ortaklık: Sermayesinin %50’sinden fazlası kamu iktisadi teşebbüsüne ait olan iş- letme veya işletmeler topluluğundan oluşan anonim şirketlerdir.

İştirak: Kamu iktisadi teşebbüslerinin ya da bağlı ortaklıklarının, sermayelerinin en az yüzde on beşine, en çok %50’sine sahip bu- lundukları anonim şirketlerdir.

CEVAP: B

9. Merkezî idare, merkez (başkent) teşkilatı ve taşra teşkilatı şeklinde iki bölümden oluş- maktadır. Merkezî idarede yer alan birimlerin hepsi devlet tüzel kişiliği içinde yer alır.

Başkent teşkilatı

• Cumhurbaşkanlığı

• Cumhurbaşkanı yardımcıları

• Bakanlıklar

Başkente yardımcı kuruluşlar

• Danıştay

• Sayıştay

• Millî Güvenlik Kurulu

• Ekonomik ve Sosyal Konsey

CEVAP: C

10. Birleşik Arap Emirliklerinin başkenti olan Abu Dhabi’de 50.000 kişinin yaşayacağı dünya- nın ilk ekolojik şehri inşa edilmektedir. Abu Dhabi’de yaklaşık 18 milyar dolarlık bir ya- tırımla tasarlanan yüksek teknolojili, düşük kaynaklı yaşam alanı Masdar City, sosyo- kültürel mekânları, ticari ve konut alanları ile dünyanın ilk karbon “0” bölgesi olarak ha- yata geçirilmektedir. Araçların olmadığı, hiç karbonun olmadığı, tamamen doğaya zarar vermeyen bir yapıda olacak kent geleneksel Arap mimarisi ile inşa edilmektedir.

CEVAP: C

11. Bir ülke halkının büyük bir çoğunluğu tara- fından kabul edilen, kendi ülkesinde veya başka bir ülkede yaşanan önemli derecedeki bir kişinin ölümü, yıl dönümü nedeniyle ilan edilen güne millî ya da ulusal yas denir. Millî yas ilan edilen bir ülkede bayraklar yarıya in- dirilir. Ülkemizde sadece TBMM ve Anıtkabir önündeki bayraklar yarıya indirilmez.

Ayrıca doğal afet, facia, kaza, savaş veya terör saldırısı nedeniyle de millî yas ilan edi- lebilir.

Anıtkabir’deki bayraklar sadece 10 Kasım günü yarıya indirilir.

CEVAP: C

(9)

ÇÖZÜM- 1

13 Abone Ol!

13 Abone Ol!

KAFADENEME-1

12. Osman Hamdi Bey, günümüzde varlığını Mi- mar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi olarak sürdüren Sanayi-i Nefise Mektebi Alisi’nin kurucularındandır.

Osman Hamdi Bey’e Ait Diğer Eserler:

- Pembe Başlıklı Kız - Kahve Ocağı - Haremden

- Kökenoğlu Rıza Efendi - Arzuhalci

- Kur’an-ı Kerim Tilaveti - Silah Taciri

- Yaşlı Adamın Önünde - Kur’an Okuyan Kız - Mimozalı Kadın - Kaplumbağa Terbiyecisi - İlahiyatçı

- Leylak Toplayan Kız - Yeşil Cami Önü - Eşi Naile Hanım - Çıplak

CEVAP: E 13. 1 Şubat 2013 günü verilen resmî beyanna-

me ile ileri yaşı nedeniyle sağlık sorunları bulunmasından dolayı görevini ifa etmesi im- kânsızlaştığı için papa XVI. Benedictus 28 Şubat 2013’te papalık görevini bırakacağını ilan etmiştir. 1294’de Papa V. Coelestinus’un kendi isteği ile papalık görevinden ayrılma- sından sonra, görevden feragat eden ilk papa olmuştur.

CEVAP: A

14. Real Madrid’in teknik direktörü Zinedine Zi- dane, Şampiyonlar Ligi’ni kazanan ilk Müslü- man teknik adamdır.

Zinedine Yazid Zidane genelde Zizou laka- bıyla tanınan Cezayir asıllı Fransız eski fut- bolcu, futbol tarihine Maradona, Pelé ve Bre-

zilyalı Ronaldo ile birlikte damgasını vurmuş futbolculardan biridir. 2004 yılında, Pelé’nin hazırladığı FIFA 100 adı altında gelmiş geç- miş yaşayan en iyi 125 futbolcular arasında yer aldı. 2006 yılında, Fransa’da en sevilen sporcu seçilmiştir; 1998, 2000 ve 2003 yılla- rında FIFA tarafından yılın oyuncusu seçildi.

Brezilya’nın efsanevi oyuncusu Ronaldo’dan sonra bu ödülü 3 kez kazanan dünyadaki 2.

futbolcudur. Ayrıca 1998 yılında Ballon d’or ödülünü kazanmıştır. France Football dergisi tarafından iki kez dünya tarihinin ikinci en iyi Fransız futbolcusu seçilmiştir.

CEVAP: B

15. Türkiye, Avrupa Birliği’ne üye değildir.

Türkiye’nin üyesi olduğu uluslararası ku- ruluşlar

• Birleşmiş Milletler (BM)

• Avrupa Konseyi

• Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatı (AGİT)

• D-8 (Gelişmekte Olan 8 Ülke)

• Uluslararası Türk Kültür Teşkilatı (TÜRKSOY)

• Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Teşkilatı

• Ekonomik İş Birliği Örgütü

• İslam İş Birliği Teşkilatı

• İslam Kalkınma Bankası

• Karadeniz Ekonomik İş Birliği Teşkilatı

• Türk Konseyi

• Dünya Ticaret Örgütü (WTO)

• Dünya Bankası

• Uluslararası Para Fonu (IMF)

• Avrasya Askerî Statülü Kolluk Kuvvetleri Teşkilatı (TAKM )

• Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO)

• Karadeniz Donanma İş Birliği Görev Gru- bu (BLACKSEAFOR)

CEVAP: D

(10)

Abone Ol! 14

1. Aşağıdakilerden hangisi borçlar hukuku-

na hakim ilkelerden biri değildir?

A) Dürüstlük ilkesi

B) Kusurlu sorumluluk ilkesi C) Sözleşme serbestliği ilkesi D) Eşitlik ilkesi

E) Tek taraflı borç ilkesi

2. Hukuk düzeni piramidinde yer alan en ge-

nel, en bağlayıcı ve soyut olan norm aşa- ğıdakilerden hangisidir?

A) Anayasa B) Kanun

C) Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi D) Yönetmelik

E) Milletlerarası anlaşma

3. Bir hukuki uyuşmazlığın çözümlenmesinde yazılı ve yazısız kaynaklar da hüküm bulun- maması durumunda karşılaşılan boşluk türü- ne hukuk boşluğu denir.

Buna göre hukuk boşluğu olması duru- munda hakimin başvuracağı yöntem aşa- ğıdakilerden hangisidir?

A) Takdir yetkisi B) İçtihat birleştirme C) Hukuk yaratma

D) Hükmü olaya uygulamama E) Evleviyet

4. 1982 Anayasası’na göre, aşağıdaki temel

hak ve hürriyetlerden hangisi suç soruş- turması ve kovuşturması gerçekleştirmek maksadıyla sınırlanabilir?

A) Sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hürriyeti

B) Seyahat hürriyeti C) Yerleşme hürriyeti D) Konut hakkı

E) Konut dokunulmazlığı

5. 1982 Anayasası’na göre aşağıdakilerden hangisi Türkiye Büyük Millet Meclisini olağanüstü toplantıya doğrudan çağıra- bilir?

A) Cumhurbaşkanı

B) Cumhurbaşkanı Yardımcısı C) Herhangi bir bakan D) Siyasi parti grupları E) Siyasi partiler

K A F A

DENEME

DENEME Vatandaşlık 2

(11)

15 Abone Ol!

KAFA

6. “Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhur- başkanlığı seçimi 5 yılda bir aynı gün yapı- lır.” hükmü 1982 Anayasası’nda hangi yıl yapılan anayasa değişikliği ile kabul edil- miştir?

A) 2007 B) 2010 C) 2012

D) 2017 E) 2018

7. Aşağıdaki Türkiye Cumhuriyeti idari teş-

kilat yapısı eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) Cumhurbaşkanı – Başkent teşkilatı B) İl genel idaresi – Taşra teşkilatı C) İl özel idaresi – Mahallî idare D) Belediye idaresi – Taşra teşkilatı E) Köy idaresi – Yerel Yerinden Yönetim

8. Aşağıdakilerden hangisi memurların

müspet ödevleri arasında yer almaz?

A) Hiyerarşik üste bağlılık ve itaat B) Mal bildirimi

C) Dikkatli ve özenli davranma D) Resmî belge, araç ve gereçleri iade E) Basına demeç verme

9. İdarenin kuruluşunun ve görevlerinin ka-

nunlara dayandığını ifade eden ilke aşağı- dakilerden hangisidir?

A) Kanuni hâkim güvencesi B) Düzenli idare ilkesi C) Kanuni idare ilkesi D) Vesayet ilkesi E) Yetki genişliği ilkesi

10. Birleşmiş Milletlerin yargı organı aşağıda- kilerden hangisidir?

A) Uluslararası Adalet Divanı B) Genel Kurul

C) Güvenlik Konseyi

D) Ekonomik ve Sosyal Konsey E) Yönetim Konseyi

DENEME-2

K A F A

DENEME

DENEME

Figure

Updating...

References

Related subjects :