KOMİSYON RAPORLARI

83  Download (0)

Tam metin

(1)

T.C

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

KOMİSYON RAPORLARI

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU

Rapor No:

01 Tarih:

10.04.2012 Dosya No:

2012/527

KONUNUN ÖZÜ: Ataşehir, Örnek Mahallesi, 82/6 pafta, 1436 ada, 2-3 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli U.İ.Planı Değişikliği hakkında.

KOMİSYON İNCELEMESİ: Planlama Müdürlüğü’nün 13/02/2012 gün ve 2012-93 sayılı yazısında; “

İLGİ: a)Ataşehir Belediye Başkanlığı’nın 30.12.2011 gün ve M.34.6.ATA.0.29.00.00- 357093-2307/20407 sayılı yazısı ve eki 9.12.2011 gün ve 130 sayılı İlçe Meclis Kararı ve 1/1000 ölçekli teklif plan paftaları.

b)Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın, 20.08.2004 gün, S/89 sayılı genelgesi ve 20.08.2004 günlü, S/90 sayılı Başkanlık Oluru.

TALEP

Ataşehir Belediye Başkanlığı’nın İlgi a) yazısı ve ekleri ile; Ataşehir İlçesi, Örnek Mahallesi, 82/6 pafta, 1436 ada, 2 ve 3 parseller için hazırlanan mer’i plandaki kütle alanına sadık kalınarak 1436 ada 4 parseldeki kütleye bitişik tek bir kütle önerilen 1/1000 ölçekli U.İ.Planı Değişikliği Teklifinin Ataşehir Belediye Meclisi’nin 9.12.2011 gün ve 130 sayılı Meclis Kararı ile uygun görüldüğü belirtilerek 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8. maddesi ve 5216 sayılı yasanın 7-b ve 14. maddesine göre gereğinin yapılması talep edilmektedir.

MÜLKİYET DURUMU

Dosyasında yapılan incelemede; Ataşehir İlçesi, Örnek Mahallesi, 82/6 pafta, 1436 ada, 2 parselin 266,80 m² yüzölçümünde şahıs mülkiyetinde olduğu ve 18.10.1996 tarihinde edinildiği, 1436 ada, 3 parselin 266 m² yüzölçümünde şahıs mülkiyetinde olduğu ve 18.5.2004 tarihinde edinildiği görülmektedir.

MEVCUT DURUM

Hava fotoğraflarından; Ataşehir İlçesi, Örnek Mahallesi, 82/6 pafta, 1436 ada, 2 ve 3 parseller üzerinde mevcut binalar olduğu görülmektedir.

PLANLARDAKİ DURUMU

Ataşehir İlçesi, Örnek Mahallesi, 82/6 pafta, 1436 ada, 2 ve 3 parseller; 21.07.2007 t.t.’li 1/5000 ölçekli Ünalan, Örnek, Esatpaşa ve Fetih Mahalleleri Revizyon N.İ.Planı’nda “S1” simgeli Sıhhileştirilecek Konut Alanları lejantında (480 k/ha) kalmakta olup; 1/5000 ölçekli plan notlarında; “Bu alanlar; planda belirtilen S1 orta yoğunluktaki ve S2 yüksek yoğunluktaki konut alanlarıdır. Bu alanlar ıslah imar planları ile küçük parsellere ayrılmış mülkiyet deseni üzerinde sağlıksız yapılanmış konut alanlarıdır. Bu alanların yine konut işlevine ayrılması, donatılar açısından desteklenmesi, yapılaşma şeklinin depreme dayanıklı, zemin yapısına ve şehircilik, mimarlık ve mühendislik kriterlerine uygun hale getirilmesi esastır. Bu alanlarda toplam yapı nüfusu ve yapı yoğunluğu sınırlarının konut bölgeleri bazında tanımlanmıştır. Tanımlanan üst sınırları aşmamak koşulu ile; tanımlanan yapılaşma değeri kişi başına 25 m² alınarak, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı aşamasında yapı adalarına ve parsellere kütle etüdü tasarımı yapılarak dağıtılacaktır. Bu kapsamda tasarımın gereklerine uygun olarak yapı adalarının ve parsellerin şekli, boyutları, konumlanmaları baz alınarak yapılaşma nizamı, yapı istikametleri, kat yükseklikleri, kat adetleri, yapılaşma değerleri belirlenecektir. Bu düzenleme ve tasarımın gereği olarak parseller arasında farklı yapılaşma değerleri oluşturulabilir, ancak kat adetleri farklı verilemez, bu alanlarda verilen yapı nüfusu Ek-1 tabloda gösterilmiştir.” denilmektedir. 13.2.2008 t.t.’li 1/1000 ölçekli Ünalan, Örnek, Esatpaşa ve Fetih Mahalleleri Revizyon U.İ.Planı’nda 1436 ada 2 ve 3 parseller Hmax: 3 kat yapılaşma koşulunda konut alanında kalmakta olup; söz konusu parseller üzerinde kütle ebatları verilmiş, 1436 ada 2 parselde kütle taban alanı 92.539 m², 1436 ada 3 ve 4 parsel ile oluşturulan kütle taban alanı 238.011 m² olarak belirlenmiştir.

İLÇE MECLİS KARARI

Ataşehir Belediye Başkanlığı’nın 9.12.2011 gün ve 130 sayılı meclis kararında; “Ataşehir Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 28.10.2011 gün ve 2011/357093/2091 sayılı teklifinde;

“….20.7.2011 tarih ve 329683 sayıda kayıtlı dilekçe ve ekleri ile; Ataşehir İlçesi, Örnek Mahallesi, 82/6 pafta, 1436 ada, 2 ve 3 parseller için hazırlanan meri plandaki kütle alanına sadık kalınarak 1436 ada 2-3 nolu parsellerde 1436 ada 4 nolu parseldeki kütleye bitişik tek bir kütle önerilen plan tadilatının onanması

(2)

talep edilerek; ilgi dilekçe ekinde sunulan plan tadilat teklifinde 1436 ada, 2 ve 3 parsellerin aynı şahsa ait olmasından dolayı iki ayrı blok yerine mer’i plandaki blok alanları aynı kalmak koşulu ile tek blok önerisi getirilmekte olup, hazırlanan tadilat teklifinin plan notlarında;

1-Plan onama sınırı 82/6 pafta, 1436 ada, 2-3 parselleri kapsamaktadır.

2-1436 ada, 2-3 parseller konut ve yol alanıdır.

3-1436 ada, 2-3 parsellerde mer’i imar planındaki yol istikametleri ve mer’i planda verilen inşaat alanları korunacaktır.

4-Kamuya terk edilecek alanlar (yol, park, otopark vs.) bedelsiz terk edilmeden uygulama yapılamaz.

5-1436 ada, 2-3 parsellerde otopark ihtiyacı İstanbul Otopark Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda parsel bünyesinde çözülecektir.

6-Uygulama aşamasında ilgili kamu kurum ve kuruluş görüşlerine uyulacaktır.

7-Proje alanında uygulama aşamasında ayrıntılı jeolojik ve jeoteknik zemin etütleri yapılacak ve getirilecek tedbirlere aynen uyulacaktır.

8-Yürürlükteki ilgili (deprem, sığınak, otopark, vb) tüm yönetmelik hükümlerine uyulacaktır.

9-Açıklanmayan hususlarda 13.2.2008 t.t.’li Ünalan, Örnek, Esatpaşa ve Fetih Mahalleleri Uygulama İmar Planı Plan Notları ve İstanbul İmar Yönetmelik hükümleri geçerlidir.” denilmektedir.

İlgi yazı ekinde Ataşehir İlçesi, Örnek Mahallesi, 82/6 pafta, 1436 ada, 2-3 parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli plan tadilat teklifinde 1436 ada, 2 parseldeki kütle 3 parsel sınırına kaydırılmış, 3 parseldeki kütle daraltılarak 2 ve 4 parsele bitişik hale getirilerek toplam 330.50 m² üçlü blok olacak şekilde düzenlenmiştir. 2 ve 3 parseldeki inşaat m²’lerinin değişmemesi için plan notuna “1436 ada 2 parseldeki kütle 92 m², 1436 ada 3 parseldeki kütle 106.905 m²’dir” ibaresinin eklenerek onanması Müdürlüğümüz görüşüdür” şeklindeki teklifi Komisyonumuzca incelenmiş olup, teklifin Müdürlüğünden geldiği şekli ile kabulüne ilişkin 30.11.2011 gün ve 68 sayılı İmar Komisyonu Kararı’nın oyçokluğu ile kabul edildiği görülmektedir.

KURUM GÖRÜŞLERİ

İlgi a) yazı ve ekleri ile tarafımıza iletilen;

Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü’nün 7.7.2011 gün ve M.34.0.İBB.0.32.70. 310.06/1280- 104844 sayılı ilgilisine yazısında; “…Söz konusu alan Müdürlüğümüz tarafından hazırlattırılan ve 19.1.2010 tarihinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından onaylanan Anadolu Yakasına ait Mikrobölgeleme Projesi kapsamındaki, İmar Planlarına Esas 1/2000 ölçekli Yerleşime Uygunluk Haritaları’nda UA (Uygun Alanlar) lejantlı sınırlar içerisinde kalmakta olup, bu alanlarda Pendik Formasyonu, Kartal Üyesi’ne ait birimler yer almaktadır. (EK-1).

UA lejantlı alanlar, her ne kadar yapılaşmaya uygun alanlar olsa da, yerel olarak bazı problemlerle karşılaşılabilir. Bu nedenle; uygulama öncesi parsel bazında yapılacak çalışmalarda yerel olarak görülebilecek sorunlar tespit edilmeli ve çözüm önerileri sunularak uygulama projeleri bu hususlar göz önüne alınarak yapılmalıdır. Uygulama aşamasında yapılacak derin kazılarda, kaya ortamlarında sık çatlaklı- kırıklı yapı olması nedeniyle kama tipi kaymalar ve diğer şev stabilite sorunları görülebilir. Bu durumlarda gerekli önlem projeleri hazırlanmalıdır. Çalışma alanında kireçtaşı litolojilerinin yatay ve düşey olarak geniş alan kaplamaları göz önüne alındığında, bu çalışmada tespit edilemeyen yerel karstlaşma alanları bulunabilir.

Bu gibi yerlerde gerekli önlemler alınmalı ve tespit edilen sorunun özelliğine göre uygun iksa ve/veya zemin iyileştirme projeleri hazırlanmalıdır.

Sonuç itibariyle, ilgi dilekçe talebiniz yukarıda belirtilen hususlar doğrultusunda değerlendirilmiş olup, yukarıda belirtilen hususların planlama aşamasında dikkate alınması, uygulama öncesinde yapılacak olan zemin etüt çalışmasının yukarıda ve raporda belirtilen hususları da içerecek şekilde yapılması ve bu doğrultuda uygulamaya gidilmesi koşuluyla, söz konusu 1/1000 Ölç.U.İ.Planı değişikliği teklifi jeolojik bakımdan uygun görülmektedir.” denilmektedir.

Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nün 7.7.2011 gün, M.34.0.İBB.0.14.69-310.01/4408186-2079- 105179 sayılı ilgilisine yazısında; “KARAR:Ataşehir İlçesi, Örnek Mahallesi, 82/6 pafta, 1436 ada, 2-3 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik teklifi; mer’i planın yapı yoğunluğunu koruması nedeniyle ulaşım ve trafik talebini arttırmayacağı tespit edilmiş olup İmar Planlarına uygun olarak gerekli yola terk işlemlerinin bedelsiz yapılması, teklif alanın otopark ihtiyacı “İstanbul İmar Yönetmeliği”

dikkate alınarak parsel içerisinde karşılanması hususlarının gerçekleştirilmesi koşulu ile ulaşım açısından Müdürlüğümüzce uygun bulunmuştur.” denilmektedir.

İ.S.K.İ.Genel Müdürlüğü’nün 8.9.2011 gün M.34.0.İBB.5.01.03.09.00.02-310.01.04. 01-379993 sayılı Ataşehir Belediye Başkanlığı’na yazısında; 4 madde halinde teknik altyapı görüşü bildirildiği görülmektedir.

DEĞERLENDİRME ve SONUÇ

Ataşehir Belediye Başkanlığı’nın İlgi a) yazısı ve ekleri ile; Ataşehir İlçesi, Örnek Mahallesi, 82/6 pafta, 1436 ada, 2 ve 3 parseller için hazırlanan mer’i plandaki kütle alanına sadık kalınarak 1436 ada 4

(3)

parseldeki kütleye bitişik tek bir kütle önerilen 1/1000 ölçekli U.İ.Planı Değişikliği Teklifinin Ataşehir Belediye Meclisi’nin 9.12.2011 gün ve 130 sayılı Meclis Kararı ile uygun görüldüğü belirtilerek 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8. maddesi ve 5216 sayılı yasanın 7-b ve 14. maddesine göre gereğinin yapılması talep edilmektedir.

İlgi a) yazı ve ekleri ile tarafımıza iletilen 1/1000 ölçekli plan tadilatı teklifi incelendiğinde; teklifin 13.2.2008 t.t.’li 1/1000 ölçekli Ünalan, Örnek, Esatpaşa ve Fetih Mahalleleri Revizyon U.İ.Planı üzerine hazırlandığı, 1436 ada 2-3 parsellerdeki kütlelerin iptal edilerek 1436 ada 4 parsele bitişik olarak yeni bir kütle önerildiği, 2-3 parseller üzerindeki kütle taban alanlarının iptal edilerek 330.55 m² yeni kütle alanının yazıldığı ve plan notları olarak;

1-Plan onama sınırı 82/6 pafta, 1436 ada, 2-3 parselleri kapsamaktadır.

2-1436 ada, 2-3 parseller konut ve yol alanıdır.

3-1436 ada, 2-3 parsellerde mer’i imar planındaki yol istikametleri ve mer’i planda verilen inşaat alanları korunacaktır.

4-Kamuya terk edilecek alanlar (yol, park, otopark vs.) bedelsiz terk edilmeden uygulama yapılamaz.

5-1436 ada, 2-3 parsellerde otopark ihtiyacı İstanbul Otopark Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda parsel bünyesinde çözülecektir.

6-Uygulama aşamasında ilgili kamu kurum ve kuruluş görüşlerine uyulacaktır.

7-Proje alanında uygulama aşamasında ayrıntılı jeolojik ve jeoteknik zemin etütleri yapılacak ve getirilecek tedbirlere aynen uyulacaktır.

8-Yürürlükteki ilgili (deprem, sığınak, otopark, vb) tüm yönetmelik hükümlerine uyulacaktır.

9-Açıklanmayan hususlarda 13.2.2008 t.t.’li Ünalan, Örnek, Esatpaşa ve Fetih Mahalleleri Uygulama İmar Planı Plan Notları ve İstanbul İmar Yönetmelik hükümleri geçerlidir.”

hükümlerinin eklendiği görülmektedir.

İlgi a) yazı teklife ilişkin olarak; Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü ve Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nün şartlı olumlu görüşü ve İ.S.K.İ.Genel Müdürlüğü’nün dört madde halinde teknik altyapı görüşü bulunmaktadır.

Ataşehir Belediye Başkanlığı’nın İlgi a) yazısı ve ekleri ile tarafımıza iletilen; Ataşehir İlçesi, Örnek Mahallesi, 82/6 pafta, 1436 ada, 2 ve 3 parseller için hazırlanan meri plandaki kütle alanına sadık kalınarak 1436 ada 2-3 nolu parsellerde 1436 ada 4 nolu parseldeki kütleye bitişik tek bir kütle önerilen plan tadilatı mer’i 1/1000 ölçekli U.İ.Planı’nda verilen yapılaşma koşullarını değiştirmemesi nedeniyle 1/5000 ölçekli mer’i plan koşullarını etkilememektedir. Ancak; İlçe Meclis Kararı incelendiğinde; Ataşehir Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü’nün; “2 ve 3 parseldeki inşaat m²’lerinin değişmemesi için plan notuna;

“1436 ada 2 parseldeki kütle 92 m²,

1436 ada 3 parseldeki kütle 106.905 m²’dir” ibaresinin eklenerek tadilen onanması şeklinde ibaresinin eklenerek onanması Müdürlüğümüz görüşüdür” şeklindeki teklifinin imar komisyonunca müdürlüğünden geldiği şekli ile kabul edildiği; ancak 1/1000 ölçekli teklif plan paftalarına 1436 ada 2 parseldeki kütle 92 m², 1436 ada 3 parseldeki kütle 106.905 m²’dir” hükümlerinin eklenmediği; dolayısıyla meclis kararı ile paftalar arasında çelişki olduğu görülmektedir. '' denilerek

İLGİ a) teklif ve eki 1/1000 ölçekli plan paftaları yazımız ekinde olup; yazımız ve eklerinin yürürlükteki yasa ve yönetmelikler, İlgi b) Başkanlık onayı ve genelgesi ile 5216 sayılı yasanın 14.

maddesine göre değerlendirilmek ve hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Ataşehir İlçesi, Örnek Mahallesi, 82/6 pafta, 1436 ada, 2-3 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi incelenmiş olup 1/5000 ölçekli planları etkilemediğinden “1436 ada, 2-3 parseller tevhid edilmeden uygulama yapılamaz” plan notunun ilavesiyle komisyonumuzca tadilen uygun görülmüştür.

Meclisimizin Onayına Arz Olunur.

Sefer KOCABAŞ Timur SOYSAL Mustafa DEMİRKAN İmar ve Bayındırlık Başkan Vekili Raportör

Komisyonu Başkanı

İrfan MERT Oktay BİRİNCİ Hayri KIR Üye Üye Üye

Ömer Lütfü SOMUN M. Sedat ÖZKAN Nevzat ŞELİMEN Üye Üye Üye

(4)

T.C

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

KOMİSYON RAPORLARI

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU

Rapor No:

02 Tarih:

10.04.2012 Dosya No:

2012/537

KONUNUN ÖZÜ: Ümraniye İlçesi, Atatürk Mahallesi, 787 ada, 32(yeni 53-54 )parsel 1/5000 ölçekli plan değişiklik teklifi hk.

KOMİSYON İNCELEMESİ: Planlama Müdürlüğü’nün 13/02/2012 gün ve 2011- 16550 sayılı yazısında; “

İLGİ:a)Ümraniye Belediye Başkanlığının 24.11.2011 tarih ve M.34.6.ÜMR…2011/25000-1623141 sayılı yazısı.

b)Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın 20.8.2004 gün, S/89 sayılı genelgesi ve 20.8.2004 günlü, S/90 sayılı Başkanlık Oluru.

TALEP:

İlgi a) yazı ve ekleri ile; Ümraniye, Atatürk Mahallesi, 787 ada, 32 sayılı parselin ifrazından oluşan 53 sayılı parselin “Kültürel Tesis Alanı” lejantından 54 sayılı parselin ise “Belediye Hizmet Alanı” lejantından çıkartılarak ihtiyaç doğrultusunda “Mesleki ve Teknik Yüksek Öğretim Tesisleri Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli plan değişikliği teklifi gereği için tarafımıza iletilmiştir.

MÜLKİYET:

Dosyasında yapılan inceleme sonucunda; 2671,02 m2 yüzölçümlü 787 ada, 53 parselin ve 915,94 m2 yüzölçümlü 787 ada, 54 parselin Ümraniye Belediyesi mülkiyetinde olduğu 17.09.2010 tarihinde edinildiği görülmektedir.

MEVCUT DURUM:

Dosyasında yapılan inceleme sonucunda; söz konusu parsellerin boş olduğu görülmektedir.

MER’İ PLANLARDAKİ DURUM:

Söz konusu parsel 21.06.2002 t.t.’li l/5000 ölçekli Nazım İmar Planı tadilatında 53 parsel “Kültürel Tesis Alanı”nda 54 sayılı parsel “Belediye Hizmet Alanı”nda kalmaktadır. 13.02.2010 t.t.’li l/1000 ölçekli Ümraniye Uygulama İmar Planında da 53 parsel “Kültürel Tesis Alanı”nda 54 sayılı parsel “Belediye Hizmet Alanı”nda kalmaktadır

KURUM VE KURULUŞ GÖRÜŞLERİ:

Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü'nün 18.07.2011 gün, M.34.0.İBB.0.32.70.

310.06/1343/109220 sayılı yazısında; "Sonuç itibariyle, ilgi yazı talebiniz yukarıda belirtilen hususlar doğrultusunda değerlendirilmiş olup, alanda bulunan mevcut yapıların zemin-temel, temel-yapı ve statik yönden incelenip gerekli olduğunda teknik müdahalelerin yapılması, yukarıda belirtilen hususların planlama aşamasında göz önüne alınması, uygulama öncesinde yapılacak olan zemin etüt çalışmasının yukarda ve raporda belirtilen hususları da içerecek şekilde yapılması ve bu doğrultuda uygulamaya gidilmesi koşuluyla, söz konusu 1/5000 Ölçekli Nazım Plan tadilatı jeolojik bakımdan uygun görülmektedir " denilmektedir.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün 28.07.2011 tarih ve 310.01.02-328342 sayılı yazısında; 14 maddelik görüş bildirmiş olup "14-. 1/1000 ölçekli imar planı hazırlanırken İSKİ görüşü alınmalıdır" denilmektedir.

Ulaşım Planlama Müdürlüğü'nün 20.10.2011 gün, …UP2011-12/01 sayılı kararında; "KARAR:

Ümraniye İlçesi, Atatürk Mahallesi, 787 ada, 53-54 parsellerin (eski 32 parsel) “Mesleki ve Teknik Yüksek Öğretim Tesisleri Alanı” lejantına alınmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli plan tadilat teklifi; kamu yararına olması nedeniyle,

-Bahse konu planlama alanının cephe aldığı yolların meri plandaki genişliklerinin sağlanabilmesi için yola ve “Ümraniye Küçüksu Tantavi Tüneli Arası TEM Bağlantı Yolu Yan Yolları Yol Kavşak Uygulama Projesi’ne ve Ümraniye Hatboyu Caddesi-Sahilyolu Bağlantısı Yol Kavşak Uygulama Projesine gerekli terklerinin bedelsiz yapılması,

-Söz konusu plan tadilatı kapsamındaki teklif “Mesleki ve Teknik Yüksek Öğretim Tesisleri Alanı’nın oluşturacağı otopark ihtiyacının yürürlükteki “İstanbul Otopark Yönetmeliği” gereğince planlama alanı içerisinde karşılanması,

-Uygulama aşamasında otopark ve giriş-çıkışlar hususunda UTK Kararı alınması, şartları ile bölgesel ulaşım sistemi açısından uygun bulunmuştur." denilmektedir.

(5)

Ümraniye Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 26.07.2011 gün, B.08.4.MEM.0.34.29.04/13294 sayılı yazısında; “Adı geçen 787 ada, 32 parsel sayılı taşınmaz üzerinde İlköğretim Tesis Alanında ve Anaokulu Tesis Alanında kalan 51 ve 52 parsel sayılı taşınmazların 13.02.1998 ve 15.03.1999 tarih 1/1000 ölçekli uygulama imar planında belirtilen konumlarında ve m2 birim miktarlarında değişiklik yapılmadan 53 ve 54 parsel sayılı taşınmazların Meslek ve Teknik Yüksek Öğretim Tesis Alanına alınmasında sakınca bulunmamaktadır.” denilmektedir.

DEĞERLENDİRME :

İlgi a) yazı ve ekleri ile; Ümraniye, Atatürk Mahallesi, 787 ada, 32 sayılı parselin ifrazından oluşan 53 sayılı parselin “Kültürel Tesis Alanı” lejantından 54 sayılı parselin ise “Belediye Hizmet Alanı” lejantından çıkartılarak ihtiyaç doğrultusunda “Mesleki ve Teknik Yüksek Öğretim Tesisleri Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli plan değişikliği teklifi gereği için tarafımıza iletilmiştir.

1/5000 ölçekli N.İ. Planı Tadilatı Teklifi; 21.06.2002 onanlı 1/5000 ölçekli Ümraniye Nazım İmar Planı üzerine hazırlanıp,

“1- Plan tadilat sınırı; Atatürk Mahallesi, 11 pafta, 787 ada, 53 ve 54 parseller sınırıdır.

2-Atatürk Mahallesi, 11 pafta, 787 ada, 53 ve 54 parseller mesleki ve teknik yüksek öğretim tesisleri alanıdır. Bu alanda, herhangi bir üniversiteye bağlı fakülte veya fakülteler, meslek yüksek okulu vb.

bölümler yapılabilir.

3-Mesleki ve Teknik yüksek öğretim tesisleri alanında Taks:0.50 H:5 kat yapılanma koşullarında ilçe belediyesince onanan avan projeye göre uygulama yapılacaktır.

4-1/1000 ölçekli uygulama imar planı yapılmadan uygulama yapılamaz.

5-Plan tasdik sınırı içinde 13.02.1998 t.t.’li 1/5000 ölçekli Ümraniye Revizyon Nazım İmar Planı plan notları geçerlidir.” şeklinde plan notları önerilmiştir.

Söz konusu plan değişikliği teklifine ilişkin olarak Deprem ve Zemin Müdürlüğü'nün, Ulaşım Planlama Müdürlüğü'nün, şartlı olumlu görüşleri bulunmaktadır. 1/5000 ölçekli plan değişikliği teklifi için alınan Ümraniye Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün olumlu görüşü bulunmaktadır.

Söz konusu teklif incelendiğinde; Kültürel Tesis Alanı ve Belediye Hizmet Alanı’nın kaldırılarak 53 ve 54 parselleri içeren alanın Mesleki ve Teknik Yüksek Öğretim Tesisleri Alanı’na alındığı dolayısıyla kültürel tesis alanı donatısının azaltıldığı, söz konusu parsellerin büyüklük olarak Mesleki ve Teknik Yüksek Öğretim Tesisleri Alanı için Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik ile belirlenen asgari alan büyüklüğünü sağlamadığı ve söz konusu teklife ait plan notlarında yapılaşma koşulları Taks: 0.50 H: 5 kat ( yaklaşık 3 emsal ) şeklinde olup çevre yapılanma koşulları max. TAKS: 0.30 max. KAKS: 1.50 olmakla birlikte aynı adada Lokal Ticaret Alanı olan 56 parsel ise E: 0.50 Hmax: 7.50 şeklindedir. İstanbul İmar Yönetmeliği’nin 3.02 maddesinde belirtilen kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılacak veya yaptırılacak yapılar için ayrık inşaat nizamında net parsel alanı üzerinden bodrumlar hariç emsal E:3’ü geçmeme şartı bulunmakta olup teklifin donatıların başka bir donatıya dönüşmesine ilişkin olduğu görülmüştür. ” denilerek.

İlgi a) yazı ve ekleri 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifi yazımız ekinde olup, yürürlükteki yasa ve yönetmelikler, ilgi b) Başkanlık onayı ile 3194 ile 5216 sayılı yasanın 7-b ve 14.

maddelerine göre değerlendirilmek ve hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Ümraniye ilçesi, Atatürk Mahallesi, 787 ada, 53 ve 54 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifi incelenmiş olup söz konusu teklif bir donatı alanından başka bir donatı alanına alınmasına yönelik olduğundan 3 nolu plan notunun “ İlçe belediyesince onaylanacak avan projeye göre uygulama yapılacaktır” şeklinde revize edilmesiyle komisyonumuzca tadilen uygun görülmüştür.

Meclisimizin Onayına Arz Olunur.

Sefer KOCABAŞ Timur SOYSAL Mustafa DEMİRKAN İmar ve Bayındırlık Başkan Vekili Raportör

Komisyonu Başkanı

İrfan MERT Oktay BİRİNCİ Hayri KIR Üye Üye Üye

Ömer Lütfü SOMUN M. Sedat ÖZKAN Nevzat ŞELİMEN Üye Üye Üye

(6)

T.C

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

KOMİSYON RAPORLARI

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU

Rapor No:

03 Tarih:

10.04.2012 Dosya No:

2012/558

KONUNUN ÖZÜ: Gaziosmanpaşa, F21c 19a (140) pafta, 3196 ada, 3 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli plan tadili teklifi hk

KOMİSYON İNCELEMESİ: Planlama Müdürlüğü’nün 13/02/2012 gün ve 2011-17632 sayılı yazısında; “

İLGİ: a) 30.12.2011 gün, Pl 17632 sayılı ilgilisine ait dilekçe ve eki plan tadili teklifi dosyası.

b) Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın 20.08.2004 gün, S/89 sayılı Genelgesi ve 20.8.2004 gün, S/90 sayılı Başkanlık Onayı.

TALEP :

İlgi (a) dilekçe ile; Gaziosmanpaşa İlçesi, Küçükköy Mahallesi, F21c 19a (eski 140) pafta, 3196 ada, 3 parselin kısmen Özel Sosyal Kültürel Tesis Alanına, kısmen Dini Tesis Alanına ve kısmen de Yol Alanına alınmasına ilişkin olduğu belirtilerek tarafımıza iletilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı tadilatı teklifi için gereği talep edilmektedir.

MÜLKİYET :

İlgi (a) dilekçe eki teklif dosyasında; sözkonusu parselin 6.806.00 m² yüzölçümünde, Dernek mülkiyetinde ve 1997 yılında edinildiğine ilişkin tapu bilgisi bulunmaktadır.

MERİ PLANLARDAKİ DURUMU:

Söz konusu parsel; 21.08.2009 t.t.li, 1/5000 ölçekli Gaziosmanpaşa Tadilat Nazım İmar Planında ve 11.09.2010 t.t.li, 1/1000 ölçekli Gaziosmanpaşa Tadilat Uygulama İmar Planında, “kısmen “E:1.5, H:18.50 m” yapılanma şartlarında Özel Sağlık Tesisi Alanında, kısmen Dini Tesis Alanında, kısmen “E:1.5, H:6.50 m” yapılanma şartlarında Özel Sosyal Kültürel Tesis Alanında, kısmen de 15.00 m’lik Yol Alanında”

kalmaktadır.

MEVCUT DURUM:

İlgi (a) dilekçe ekinde sunulan fotoğraflardan; sözkonusu parsel üzerinde 5 ve 6 katlı olmak üzere 2 adet bağımsız bina ile 2 katlı kompleks bir binanın olduğu görülmektedir.

KURUM VE KURULUŞ GÖRÜŞLERİ:

İlgi (a) dilekçe eki plan tadili teklifine ilişkin; İstanbul Valiliği-İl Sağlık Müdürlüğü, Gaziosmanpaşa İlçe Müftülüğü, Ulaşım Planlama Müdürlüğü, Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü ve Kamulaştırma Müdürlüğü kurum görüşleri bulunmakta olup, bunlar aşağıda belirtildiği şekildedir.

Ø İstanbul Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğünün 09.12.2011 gün, 343804 sayılı yazısı;

“İlgi dilekçenize istinaden yapılan değerlendirmeler neticesinde; bahse konu Gaziosmanpaşa İlçesi, Küçükköy Mahallesi, meri planlarda, Dini Tesis Alanı, Özel Sosyal Kültürel Tesis Alanı ve Özel Sağlık Tesisi Alanında kalan 3196 ada, 3 parsel sayılı 6806 m2 yüzölçümlü taşınmazın, Özel Sağlık Tesisi Alanında kalan kısmının iptal edilerek, 1765 m2’sinin “Dini Tesis Alanı”, 4482 m2sinin “Özel Sosyal Kültürel Tesis Alanı” ve geri kalan kısmının ise yola terk edilmesine dair hazırlanan plan değişikliği teklifinizin uygulanmasında müdürlüğümüzce sakınca görülmemektedir.” Şeklindedir.

Ø Gaziosmanpaşa Kaymakamlığı, İlçe Müftülüğünün 28.12.2011 gün, 1403 sayılı yazısı;

“İlgi yazılarla, mülkiyetinin tamamı Evliya Çelebi Kurs ve Okul Talebelerine Yardım Derneğine ait olan İlçemiz Küçükköy Mahallesi, 140 pafta, 3196 ada, 3 parseldeki tamamı 6806 m2 olan taşınmazdaki mevcut Dini Tesis Alanına 85 m2 ilave yapılmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Tadilatı, müftülüğümüzce uygun görülmektedir.” Şeklindedir.

Ø Ulaşım Planlama Müdürlüğünün 13.12.2011 gün, 4917590-4057 sayılı yazısı eki 09.12.2011 gün, UP2011-18/5 sayılı Plan Değişikliği İnceleme Komisyonu Kararı;

“Gaziosmanpaşa İlçesi, Küçükköy Mahallesi, 140 pafta, 3196 ada, 3 parselin 21.08.2009 t.t.li, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında kısmen Özel Sağlık Tesisi, kısmen Özel Sosyal-Kültürel Tesis Alanı, kısmen

(7)

Dini Tesis Alanında kaldığı belirtilerek, sözkonusu parselin “Özel Sosyal Kültürel Tesisi Alan” ve “Dini Tesis Alanı” lejantına alınmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı tadilatı teklifi;

o İstanbul İmar Yönetmeliği çerçevesinde çekme mesafelerinin sağlanması, o Meri planlara uygun olarak gerekli yola terk işlemlerinin bedelsiz yapılması,

o İstanbul Otopark Yönetmeliği doğrultusunda teklif otopark ihtiyacının teklif fonksiyon alanları içerisinde ayrılması,

o 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı aşamasında Ulaşım Planlama Müdürlüğünden görüş alınması hususlarının yerine getirilmesi koşulu ile bölgesel ulaşım sistemi açısından uygun bulunmuştur.”

şeklindedir.

Ø Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü’nün 07.09.2011 gün, 1631-130497 sayılı yazısı;

“Söz konusu alan, Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından hazırlattırılan ve Afet İşleri Genel Müdürlüğünce onaylanan İmar Planlarına esas 1/1000 ölçekli “Jeoloji ve Yerleşime Uygunluk Haritaları”nda

“TRF-YU(Trafya Formasyonu –Yerleşime Uygun Alanlar)” lejantlı sınırlar içerisinde kalmakta olup, eğimim genel olarak %30’un altında olması ve yerel olarak da 1.0-2.0 metreyi geçmeyen eski dolguların yer alması nedeniyle; uygulama sırasında birimlerin sıyrılarak yapı temellerinin homojen sertlikte kaya ortamına oturtulması gerektiği belirtilmiştir. Ayrıca, bu alanlar ile ilgili ayrıntılı bilgiler ekteki rapor örneğinde yer almaktadır.

Sonuç olarak, sözkonusu planlama alanında bulunan mevcut yapıların zemin-temel, temel-yapı ve statik yönden incelenip gerekli olduğunda teknik müdahalelerin yapılması, yukarıda belirtilen hususların planlama aşamasında göz önüne alınması, uygulama öncesinde yapılacak olan zemin etüd çalışmasında bu bilgilerinde dikkate alınması ve buna göre uygulamaya gidilmesi koşuluyla sözkonusu 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan tadilatı jeolojik bakımdan uygun görülmektedir.” Şeklindedir.

Ø Kamulaştırma Müdürlüğü’nün 08.09..2011 gün, 4603669-9213 sayılı yazısı;

“Konu incelenmiş olup, adı geçen taşınmaza ait müdürlüğümüzde herhangi bir işlem dosyası bulunmadığı gibi kamulaştırılması hususunda da alınmış bir encümen kararına rastlanmamıştır.” şeklindedir.

DEĞERLENDİRME –SONUÇ:

İlgi (a) dilekçe ile; Gaziosmanpaşa İlçesi, Küçükköy Mahallesi, F21c 19a (eski 140) pafta, 3196 ada, 3 parselin kısmen Özel Sosyal Kültürel Tesis Alanına, kısmen Dini Tesis Alanına ve kısmen de Yol Alanına alınmasına ilişkin olduğu belirtilerek tarafımıza iletilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı tadilatı teklifi için gereği talep edilmektedir.

Söz konusu tadilat teklifinde yapılan incelemede; 21.08.2009 t.t.li, 1/5000 ölçekli Gaziosmanpaşa Tadilat Nazım İmar Planının altlık olarak kullanıldığı, paftadaki mevcut plan notlarının iptal edilerek planlama alanının tasdik sınırı içerisine alındığı, alanın kuzeyinde ki özel Sağlık Tesisi Alanının ve kısmen de bitişiğindeki Dini Tesis Alanının iptal edilerek Özel Sosyal Kültürel Tesis Alanı olarak düzenlendiği, planlama alanının güneyinde ise, Özel Sosyal Kültürel Tesis Alanı kısmen iptal edilerek Dini Tesis Alanına ilave edilirken diğer taraftan Sosyal Kültürel Tesis Alanının güney taraftan kısmen Yola doğru ötelendiği, yapılan bu düzenlemelere ilişkin pafta iç yüzeyinde;

PLAN NOTLARI

1- Plan değişikliği tasdik sınırı, Gaziosmanpaşa İlçesi, Küçükköy Mahallesi, 140 pafta, 3196 ada, 3 parselin sınırıdır.

2- Tasdik sınırı içindeki alan kısmen Dini Tesis Alanı, kısmen Özel Sosyal Kültürel Tesis Alanı, kısmen de Yol Alanıdır.

3- Tasdik sınırı içerisindeki Dini Tesis Alanının kuzeyindeki Özel Sosyal Kültürel Tesis Alanında E:1.5, H:6 Kattır. Dini Tesis Alanının güneyindeki Özel Sosyal Kültürel Tesis Alanında E:1.5, H:3 Kattır.

4- Özel Sosyal Kültürel Tesis Alanında yapılanma koşullarına uymak şartıyla kültür merkezi, kütüphane, müze, sergi-konser-konferans salonları gibi kültürel yapılar, Teknik eğitim merkezi, öğrenci yurdu, kreş, bilgi-beceri-meslek edindirme kursu vb gibi eğitim yapıları yapılabilir. Şht.

Sezer Önder Caddesinden cephe alan Özel Sosyal Kültürel Tesis Alanının zemin kat ve açığa çıkan 1. Bodrum katında ticaret yapılabilir.

5- Yapı çekme mesafelerinde mevcut teşekkül uygulaması muhafaza edilecektir. Çatı formu, blok boyutları ve kat yükseklikleri ilçe belediyesince onaylanacak avan projesinde belirlenecektir.

6- Uygulama aşamasında ilgili kurum ve kuruluş görüşleri alınarak bu görüşlere uyulacaktır.

7- Jeolojik ve Jeoteknik etüdler doğrultusunda uygulama yapılacaktır.

8- Belirtilmeyen hususlarda meri imar planı ve İstanbul İmar Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.

şeklinde plan notlarının oluşturulduğu görülmektedir.

Teklif Plan tadili paftasında yapılan incelemede; tadilatın 3196 ada, 3 parsel sınırı olarak tanımlandığı, ancak parselin güney kadastral sınırı ile çakışan Özel Sosyal Kültürel Tesis Alanı fonksiyon sınırının güneyindeki yola doğru kısmen ötelenmesiyle parsel sınırı dışına çıkıldığı, yapılan bu düzenlemeye

(8)

ilişkin İlçe Belediyesinin muvafakatının bulunmadığı gibi bu ölçekteki düzenlemelerin “ölçek nedeniyle”

1/5000 ölçekli planlarda gösterilmesinin mümkün olmadığı görülmektedir. Ayrıca 4 nolu plan notu ile Özel Sosyal Kültürel Tesis Alanı içerisinde “yapılanma koşullarına uymak şartı ile” 21.08.2009 t.t.li, 1/5000 ölçekli meri plandaki fonksiyona ilave olarak “Zemin ve açığa çıkan 1. Bodrum Katlarda” Ticaret fonksiyonunun da ilave edildiği görülmektedir.

Planlama alanının güneyindeki yola doğru yapılan öteleme ile parsel onama sınırı dışına çıkıldığı tespit edilen ilgi (a) yazı eki teklife ilişkin alınan ilgili kurum görüşlerinde yapılan incelemede; Ulaşım Planlama Müdürlüğü kurum görüşünde; “İstanbul İmar Yönetmeliği çerçevesinde çekme mesafelerinin sağlanması, meri planlara uygun olarak gerekli yola terk işlemlerinin bedelsiz yapılması, İstanbul Otopark Yönetmeliği doğrultusunda teklif otopark ihtiyacının teklif fonksiyon alanı içerisinde ayrılması ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı aşamasında Ulaşım Planlama Müdürlüğünden görüş alınması” koşulu ile teklifin uygun bulunduğunun belirtildiği, ancak teklif plan notlarının 5.maddesiyle imar yönetmeliğine ve çevre yapılaşmaya aykırı olduğu görülen mevcut teşekkülün korunmak istendiği görülmektedir. İl Sağlık Müdürlüğü, Gaziosmanpaşa İlçe Müftülüğü ve Kamulaştırma Müdürlüğü kurum görüşleri olumlu olup, Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü kurum görüşü ise şartlı olumludur. ” denilerek.

İlgi (a) yazı eki 1/5000 ölçekli Plan Tadili teklifi ekte olup; yazımız ve eklerinin ilgi (b) Başkanlık onayı ve genelgesi, yürürlükteki yasalar ve yönetmelikler ile 5216 sayılı yasanın 7-b maddesine göre değerlendirilerek hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Gaziosmanpaşa İlçesi, F21c19a (140) pafta, 3196 ada, 3 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifi incelenmiş olup, 4 nolu plan notunun son cümlesinin ve 5 nolu plan notunun ilk cümlesinin iptal edilerek “Özel Sosyal Kültürel Tesis Alanında kalan kısımlar bu amaç dışında iskan edilemez.”, “Bağımsız bölüm olarak ya da bağımsız bölüm eklentisi olarak konut ve ticaret birimleri yer alamaz.”, “1/1000 ölçekli plan yapılmadan uygulama yapılamaz.” Plan notlarının ilavesiyle Komisyonumuzca tadilen uygun görülmüştür.

Meclisimizin Onayına Arz Olunur.

Sefer KOCABAŞ Timur SOYSAL Mustafa DEMİRKAN İmar ve Bayındırlık Başkan Vekili Raportör

Komisyonu Başkanı

İrfan MERT Oktay BİRİNCİ Hayri KIR Üye Üye Üye

Ömer Lütfü SOMUN M. Sedat ÖZKAN Nevzat ŞELİMEN Üye Üye Üye

KARARA KATILMIYORUM. KARARA KATILMIYORUM. KARARA KATILMIYORUM.

(9)

T.C

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

KOMİSYON RAPORLARI

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU

Rapor No:

04 Tarih:

10.04.2012 Dosya No:

2012/573

KONUNUN ÖZÜ: Arnavutköy İlçesi, Hadımköy Sanayi Bölgesi I. ve II. Etap 1/1000 Ölçekli UİP Değişiklikleri

KOMİSYON İNCELEMESİ: Şehir Planlama Müdürlüğü’nün 06/03/2012 gün ve 2002 sayılı yazısında; “

İlgi: a) İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 13/01/2011 gün ve 20296 sayılı itiraz dilekçesi,

b) 07/06/2011 gün ve 4131075 sayılı Başkanlık Makamına yazımız,

c) 13/04/2011 gün ve 705 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Kararı, d) 09/08/2011 gün ve 1565 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Kararı,

e) Arnavutköy Belediye Başkanlığı’nın 12/01/2012 gün ve M.34.3.ARN.0.34/310.01.02-42- 69294-GD:360 sayılı yazısı ve ekleri.

İTİRAZ KONUSU:

Arnavutköy İlçesi, 22/11/2010 onanlı 1/5000 ölçekli Hadımköy Sanayi Bölgesi Nazım İmar Planına yasal askı süresi içinde ilgi (a) yazı ile İSKİ’nin muhtelif konularda itirazı Başkanlığımıza iletilmiştir. İtiraza ilişkin olarak yapılan inceleme ve değerlendirmeler ilgi (b) yazımız ile İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’ne iletilmiş olup söz konusu itiraz ilgi (c) ve (d) Büyükşehir Belediye Meclis Kararları ile karara bağlanarak, 18/10/2011 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanı’nca onaylanmıştır.

Arnavutköy Belediye Başkanlığı’nca 18/10/2011 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Hadımköy Sanayi Bölgesi Nazım İmar Planı plan notu tadilatına uygun olarak hazırlanan 14/03/2011 onanlı 1/1000 ölçekli Hadımköy Sanayi Bölgesi I. Etap Uygulama İmar Planı ile 08/05/2011 onanlı 1/1000 ölçekli Hadımköy Sanayi Bölgesi II. Etap Uygulama İmar Planındaki plan notu değişikliği teklifleri, ilgi (e) yazı ve ekleriyle değerlendirilmek üzere Başkanlığımıza iletilmiştir.

MER’İ PLANLARDAKİ DURUM:

İSKİ’nin ilgi (a) dilekçeyle yapılan itirazları sonucunda, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin ilgi (c) ve (d) Meclis Kararları doğrultusunda, 22/11/2010 onanlı 1/5000 ölçekli Hadımköy Sanayi Bölgesi Nazım İmar Planı’nın plan notlarında aşağıdaki düzenlemeler yapılmış olup, söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilatı 18/10/2011 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanı’nca onaylanmıştır:

§ Plan notlarının Genel Hükümler bölümüne; ‘Havza alanlarında kamu hizmeti için ayrılan, sosyal ve teknik donatı yapıları hariç konut dışı yapılaşmalarda KAKS:0.25 değeri aşılamaz.’ plan notu ilave edilmiştir.

§ Plan notlarının Genel Hükümler bölümünde yer alan 18. maddesindeki ‘... açığa çıkan birinci bodrum kat emsale dahildir.’ kısmı iptal edilerek, plan notuna, ‘…açığa çıkan birinci ve ikinci bodrum katlar emsale dahildir. Emsale dahil olmayan alanlar konusunda İstanbul İmar Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.’ ibaresi eklenmiştir.

§ Plan notlarının, Özel Hükümler Bölümünde yer alan 4.1.7 maddesinde yer alan ‘Kapalı ve Açık Semt Spor Alanları’ başlığı altındaki ‘Özel mülkiyette kalan kapalı ve açık spor alanlarında, ilgili kurumlardan kamu eliyle yapılamayacağına ilişkin görüş alınması koşuluyla özel kapalı ve açık spor alanı yapılabilir.’ ibaresi iptal edilmiştir.

§ Plan notlarının Özel Hükümler başlığı altında ‘1.6. Sanayi Alanları’ bölümüne ‘Havza alanlarında yer alan sanayi alanlarında İSKİ İçme Suyu Havzaları Yönetmeliğindeki uzun mesafeli koruma alanı şartları geçerli olup bu alanlarda Emsal: 0.25 değeri aşılamaz.’ ibaresi eklenmiştir.

İLÇE MECLİS KARARI:

İlgi (e) yazı eki Arnavutköy Belediye Başkanlığı İmar Komisyonunun 08/12/2011 gün ve 2011/87 sayılı kararında ‘Arnavutköy İlçesi Hadımköy Sanayi Bölgesi I. ve II. Etap Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi incelenmiş olup, İSKİ Genel Müdürlüğü itirazları kapsamında, İBB Meclisi’nin 09/08/2011 tarih, 1565 sayılı meclis kararı ile karara bağlanan 1/1000 ölçekli Hadımköy Sanayi Bölgesi I. Etap ve II. Etap

(10)

uygulama imar planında plan notu değişikliği yapıldığı ve 1/5000 ölçekli üst plana uygun olduğu görüldüğünden müdürlüğünden geldiği şekliyle komisyonumuzca uygun görülmüştür.’ denilmektedir.

İlgi (e) yazı eki Arnavutköy Belediye Meclisi’nin 09/12/2011 gün ve 204 sayılı kararında ise ‘1/5000 Ölçekli Hadımköy Sanayi Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliğine istinaden 1/1000 Ölçekli Hadımköy Sanayi Bölgesi I. Etap ve II. Etap Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili İmar Komisyonunun 2011/87 sayılı raporunun komisyondan geldiği şekli ile kabulü, Arnavutköy Belediye Meclisi’nin 1. Dönem, 3.

Toplantı Yılı, Aralık Ayı Toplantısının 09 Aralık 2011 Cuma günü yapılan 5. Birleşimi, 1. Oturumunda OYBİRLİĞİ ile kararlaştırılmıştır’ denilmektedir.

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ:

Arnavutköy Belediye Başkanlığı’nın ilgi (e) yazı ve ekleriyle Başkanlığımıza iletilen 14/03/2011 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Hadımköy Sanayi Bölgesi 1. Etap Uygulama İmar Planı plan notu değişikliği teklifleri incelendiğinde aşağıdaki düzenlemelerin yapıldığı görülmektedir:

§ Plan notlarının Genel Hükümler bölümüne; ‘Havza alanlarında kamu hizmeti için ayrılan, sosyal ve teknik donatı yapıları hariç konut dışı yapılaşmalarda KAKS:0.25 değeri aşılamaz.’ plan notu ilave edilmiştir (F21d-14d-4a paftası).

§ Plan notlarının Genel Hükümler bölümünde yer alan 15. Maddesine ‘... Emsale dahil olmayan alanlar konusunda İstanbul İmar Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.’ ibaresi eklenmiştir (F21d-14d-4a paftası).

§ Plan notlarının, Özel Hükümler Bölümünde yer alan 4.1.6. maddesinde yer alan ‘Kapalı ve Açık Semt Spor Alanları’ başlığı altındaki ‘Özel mülkiyette kalan kapalı ve açık spor alanlarında, ilgili kurumlardan kamu eliyle yapılamayacağına ilişkin görüş alınması koşuluyla özel kapalı ve açık spor alanı yapılabilir.’ ibaresi iptal edilmiştir (F21d-14d-3a paftası).

§ Plan notlarının Özel Hükümler başlığı altında ‘1.5. Sanayi Alanları’ bölümüne ‘Havza alanlarında yer alan sanayi alanlarında İSKİ İçme Suyu Havzaları Yönetmeliğindeki uzun mesafeli koruma alanı şartları geçerli olup, bu alanlarda Emsal: 0.25 değeri aşılamaz.’ ibaresi eklenmiştir (F21d-14d-3b paftası).

Arnavutköy Belediye Başkanlığı’nın ilgi (e) yazı ve ekleriyle Başkanlığımıza iletilen 08/05/2011 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Hadımköy Sanayi Bölgesi 2. Etap Uygulama İmar Planı plan notu değişikliği teklifleri incelendiğinde ise aşağıdaki düzenlemelerin yapıldığı görülmektedir:

§ Plan notlarının Genel Hükümler bölümüne; ‘Havza alanlarında kamu hizmeti için ayrılan, sosyal ve teknik donatı yapıları hariç konut dışı yapılaşmalarda KAKS:0.25 değeri aşılamaz.’ plan notu ilave edilmiştir (F21d-08c-3a paftası).

§ Plan notlarının Genel Hükümler bölümünde yer alan 15. Maddesine ‘... Emsale dahil olmayan alanlar konusunda İstanbul İmar Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.’ ibaresi eklenmiştir (F21d-08c-3a paftası).

§ Plan notlarının, Özel Hükümler Bölümünde yer alan 4.1.6. maddesinde yer alan ‘Kapalı ve Açık Semt Spor Alanları’ başlığı altındaki ‘Özel mülkiyette kalan kapalı ve açık spor alanlarında, ilgili kurumlardan kamu eliyle yapılamayacağına ilişkin görüş alınması koşuluyla özel kapalı ve açık spor alanı yapılabilir.’ ibaresi iptal edilmiştir (F21d-08c-3c paftası).

§ Plan notlarının Özel Hükümler başlığı altında ‘1.5. Sanayi Alanları’ bölümüne ‘Havza alanlarında yer alan sanayi alanlarında İSKİ İçme Suyu Havzaları Yönetmeliğindeki uzun mesafeli koruma alanı şartları geçerli olup, bu alanlarda Emsal: 0.25 değeri aşılamaz.’ ibaresi eklenmiştir (F21d-13b-2b paftası).

16/08/2011 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Hadımköy Sanayi Bölgesi Nazım İmar Planı plan notu değişikliği doğrultusunda yapılmış olup, söz konusu 1/1000 ölçekli plan notu düzenlemeleri uygun mütalaa edilmektedir. ” denilerek.

İlgi (a) Arnavutköy Belediye Başkanlığı’nın yazısı ve ekleri 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik tekliflerine ilişkin dosya yazımız ekinde olup, konunun yürürlükteki yasalar ve yönetmelikler ile 3194 sayılı kanunun 8.maddesi ve 5216 sayılı yasanın 7-b ve 14.maddelerine göre değerlendirilerek karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

(11)

KOMİSYON GÖRÜŞÜ:

Arnavutköy İlçesi, Hadımköy Sanayi Bölgesi 1. ve 2. Etap 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifleri incelenmiş olup, 18/10/2011 t.t.li 1/5000 ölçekli plan doğrultusunda hazırlandığından Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Meclisimizin Onayına Arz Olunur.

Sefer KOCABAŞ Timur SOYSAL Mustafa DEMİRKAN İmar ve Bayındırlık Başkan Vekili Raportör

Komisyonu Başkanı

İrfan MERT Oktay BİRİNCİ Hayri KIR Üye Üye Üye

Ömer Lütfü SOMUN M. Sedat ÖZKAN Nevzat ŞELİMEN Üye Üye Üye

(12)

T.C

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

KOMİSYON RAPORLARI

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU

Rapor No:

05 Tarih:

10.04.2012 Dosya No:

2012/663

KONUNUN ÖZÜ: Beylikdüzü İlçesi, Kavaklı Mah., 264 ada 6 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli N.İ.Plan tadilatı

KOMİSYON İNCELEMESİ: Planlama Müdürlüğü’nün 12/03/2012 gün ve 2012-1287 sayılı yazısında; “

İlgi: a) 26.01.2012 tarih, 1287 sayı ile Planlama Müdürlüğüne kayıtlı dilekçe ve ekleri.

b) 05.12.2011 tarih, TN: 4882673-12169 sayılı Kamulaştırma Müdürlüğü yazısı.

c) 22.12.2011 tarih, 4954950-4146 sayılı Ulaşım Planlama Müdürlüğü yazısı.

d) 18.01.2012 tarih, B.20.1.SGM.4.34.00.02-/754-1066 sayılı İstanbul Valiliği Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yazısı.

e) 05.12.2011 tarih, 2177-170512 sayılı Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü yazısı.

f) Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın 20.8.2004 gün, S/89 sayılı genelgesi ve 20.8.2004 gün, S/90 sayılı Başkanlık Oluru.

TALEP

İlgi (a) dilekçe ile; Beylikdüzü İlçesi, Kavaklı Mahallesi, 264 ada, 6 parselin “Kentsel ve Bölgesel Büyük Spor Alanı”ndan “Merkezi İş Alanı”na (MİA) alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı teklifi, değerlendirilerek hakkında karar alınmak üzere İBB Meclisine iletilmesi hususunda tarafımıza iletilmiştir.

MÜLKİYET

İlgi (a) dilekçe eki Beylikdüzü Tapu Müdürlüğünün 23.11.2011 günlü yazısından 13475,02 m2 yüzölçümlü Kavaklı Mahallesi, 264 ada, 6 parselin Mustafa Enver Adakan Vakfı adına kayıtlı olduğu, 11.05.2009 tarihinde edinildiği görülmektedir.

Ayrıca, taşınmaza ilişkin “ Spor Tesis Alanları olarak ayrılmıştır” şeklinde beyan bulunduğu görülmektedir.

MER’İ PLANLARDAKİ DURUMU

Beylikdüzü İlçesi, Kavaklı Mahallesi , 264 ada, 6 parsel (eski 1 parsel); 15.05.2005 tt.li 1/5000 ölçekli Beylikdüzü Nazım İmar Planında, “Kentsel ve Bölgesel Büyük Spor Alanı”nda kalmaktadır.

Söz konusu parsel, 21.01.2007 tt.li 1/1000 ölçekli Uygumla İmar Planında; “Spor Tesisleri Alanı”nda kalmaktadır.

KURUM VE KURULUŞ GÖRÜŞLERİ

İlgi (a) dilekçe eki 1/5000 ölçekli plan tadilatı teklifine ilişkin, Kamulaştırma Müdürlüğü’nün, Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nün, İstanbul Valiliği Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü’nün görüşlerinin bulunduğu görülmüştür.

Kamulaştırma Müdürlüğü’nün 05.12.2011 tarih, TN: 4882673-12169 sayılı ilgi (b) yazısı ile;

“…Konu incelenmiş olup, adı geçen taşınmaza ait Müdürlüğümüzde herhangi bir işlem dosyası bulunmadığı gibi kamulaştırılması hususunda da alınmış bir encümen kararına rastlanılmamıştır.” denilmektedir.

Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü’nün 05.12.2011 tarih, 2177-170512 sayılı ilgi (e) yazısı ile;

“…Planlama alanı, ilgili ilçe belediyesi tarafından hazırlattırılan, Afet İşleri Genel Müdürlüğünce onaylanan, 1/1000 ölçekli U.İ.Planlarına esas “Yerleşime Uygunluk Haritaları”nda kısmen “Önlemli Alan-1 (ÖA1)” ve kısmen de “Önlemli Alanlar-2(ÖA2)” lejantlı sınırlar içerisinde kalmaktadır. Bu haritalara ait raporda da, söz konusu alanlarda karşılaşılabilecek problemlerle ilgili hususlar açıklanmış olup, planlama ve inşaat aşamalarında uyulması gereken önlem ve öneriler belirtilmiştir. Ayrıca söz konusu alanlar ile ilgili kat önerisi (1 zemin+5 normal kat) getirilmiştir.

(13)

Sonuç olarak, ilgi dilekçe ekinde verilen teklif plan değişikliği talebi yukarıda belirtilen hususlar doğrultusunda değerlendirilmiştir. Rapor örneğinde belirtilen hususlara uyulması, getirilen kat sınırlamasının (1 zemin+5 normal kat) aşılmaması ve uygulama öncesinde yapılacak zemin etüd çalışmasının yukarıda ve raporda belirtilen hususları da içerecek şekilde yapılması ve bu doğrultuda uygulamaya gidilmesi koşuluyla, ilgi dilekçe eki 1/5000 ölçekli N.İ.Planı tadilatının yapılması jeolojik bakımdan uygun görülmektedir. Ancak, plan teklifinde belirtilen Hmax:Serbset yapılaşma şartı ile getirilen kat sınırının (1 zemin+5 normal kat) aşılmak istenmesi durumunda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü’nün 28.09.2011 gün ve 102732 sayılı (2011/9 nolu) genelgesinde belirtilen hususlar doğrultusunda “Ayrıntılı Jeolojik- Jeoteknik Etüt Çalışması” yapılıp, altlık rapordaki kat sınırını da kaldıracak şekilde hazırlanacak raporun Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ilgili birimine onaylattırılarak, tarafımıza gönderilmesi gerekmektedir.”

denilmektedir.

İstanbul Valiliği Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün 18.01.2012 tarih, B.20.1.SGM.4.34.00.02-/754- 1066 sayılı ilgi (d) yazısında;

“…Konuya ilişkin olan 264 ada, 6 parsel Vakıf arazisi olması ve ayrıca Kamulaştırma programımızda da olmaması nedeniyle tarafınızca hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifinizin uygulanmasında sakınca bulunmamaktadır.”denilmektedir.

Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nün 22.12.2011 tarih, 4954950-4146 sayılı ilgi (c) yazısında;

“…KARAR: Beylikdüzü İlçesi, Kavaklı Mahallesi, 264 ada, 6 parselin E:2.50 Hmax: serbest

yapılanma koşullarında “Merkezi İş Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği teklifi; bölgeye ilave inşaat alanı getirerek bölgedeki yapılanmalara emsal oluşturacağı ve ulaşım sistemi üzerine ilave yük getireceği belirlendiğinden bölgesel ulaşım sistemi açısından uygun bulunmamıştır.”

denilmektedir.

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ :

İlgi (a ) dilekçe ekinde tarafımıza iletilen Beylikdüzü İlçesi, Kavaklı Mahallesi, 264 ada, 6 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli plan tadilatı teklifi incelendiğinde; Söz konusu teklifin 15.05.2005 tt.li 1/5000 ölçekli Beylikdüzü Nazım İmar Planı üzerine gelen, 264 ada 2 ve 3 parsellere ilişkin 23.05.2008 tt.li nazım imar plan tadilatı paftası üzerine işlendiği, 264 ada, 6 parselin onama sınırı içerisine alınarak “Kentsel ve Bölgesel Büyük Spor Alanı”nın iptal edildiği ve “Merkezi İş Alanı” olarak düzenlendiği, plan notları olarak;

1. Plan onama sınırı 264 ada 6 parsel sınırıdır.

2. Plan onama sınırı içerisinde kalan alan “Merkezi İş Alanı”dır.

3. Merkezi İş Alanında yapılanma koşulları E:2.50 Hmax: serbesttir.

4. İlgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak uygulama yapılacaktır.

5. Jeolojik- Jeoteknik Etüd raporu hazırlanacak ve bu raporun sonuç ve öneriler bölümünde belirtilen hususlara uyulacaktır.

6. Uygulama İlçe Belediyesince onaylanacak avan projeye göre yapılacaktır.

7. Belirtilmeyen hususlarda mer’i Nazım İmar Planı ve İstanbul imar Yönetmeliği Hükümleri geçerlidir. ”

şeklinde plan notları getirildiği görülmektedir.

Beylikdüzü İlçesi, Kavaklı Mahallesi, 264 ada 6 parselin “Kentsel ve Bölgesel Büyük Spor Alanı”ndan “Merkezi İş Alanı”olarak düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilat teklifinin, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nce uygun görüldüğü, ancak Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nce uygun görülmediği, , Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü’nce şartlı uygun görüldüğü ve söz konusu teklif ile Hmax: serbest olması durumunda (1 zemin + 5 normal kat) sınırının aşılması durumunda yaptırılacak “Ayrıntılı Jeolojik- Jeoteknik Etüt Çalışması”nın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ilgili birimine onaylattırılması gerektiği belirtilmektedir.

Beylikdüzü İlçesi, Kavaklı Mahallesinde, 264 ada, 6 parselin tamamı ile 264 ada 2 parselin bir kısmı mer’i 15.05.2005 tt.li 1/5000 ölçekli Beylikdüzü N.İ.Planında “Kentsel ve Bölgesel Büyük Spor Alanı”nda kalmakta iken, 264 ada, 2 parselin “Kentsel ve Bölgesel Büyük Spor Alanı”nda kalan kısmı 23.05.2008 tt.li 1/5000 ölçekli N.İ.Plan tadilatı ile “Merkezi İş Alanı”na (MİA) alınmıştır.

İlgi (a) dilekçe ile ; “Kentsel ve Bölgesel Büyük Spor Alanı” olarak planlanan 264 ada, 6 parselin tamamının “Merkezi İş Alanı”na (MİA) alınması talep edilmekte olup, söz konusu teklifin plan bütününde spor alanı dengesini etkilediği, donatı alanını azaltıcı, yapı yoğunluğunu arttırıcı, 1/5000 ölçekli plan kararlarını değiştirici nitelikte olduğu görülmektedir. ” denilerek.

İlgi (a) dilekçe ile; Beylikdüzü İlçesi, Kavaklı Mahallesi, 264 ada, 6 parselin “Kentsel ve Bölgesel Büyük Spor Alanı”ndan “Merkezi İş Alanı”olarak düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli N.İ.Plan tadilat teklifi, yazımız ekinde olup, yazımız ve eklerinin ilgi (f) Başkanlık onayı ve genelgesi, yürürlükteki yasalar

(14)

ve yönetmelikler ile 5216 sayılı yasanın 7-b maddesine göre değerlendirilmek ve hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Beylikdüzü ilçesi, Kavaklı Mah, 264 ada, 6 parsel sayılı yere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı tadilatı teklifi incelenmiş olup plan ilke ve kararlarına aykırı nitelik taşıdığından komisyonumuzca uygun görülmemiştir.

Meclisimizin Onayına Arz Olunur.

Sefer KOCABAŞ Timur SOYSAL Mustafa DEMİRKAN İmar ve Bayındırlık Başkan Vekili Raportör

Komisyonu Başkanı

İrfan MERT Oktay BİRİNCİ Hayri KIR Üye Üye Üye

Ömer Lütfü SOMUN M. Sedat ÖZKAN Nevzat ŞELİMEN Üye Üye Üye

(15)

T.C

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

KOMİSYON RAPORLARI

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU

Rapor No:

06 Tarih:

10.04.2012 Dosya No:

2012/735

KONUNUN ÖZÜ: Küçükçekmece, Sefaköy, 7 pafta, 227 sayılı parsele ilişkin 1/1000 ölçekli plan tadilatı teklifi.

KOMİSYON İNCELEMESİ: Planlama Müdürlüğü’nün 12/03/2012 gün ve 2012-1405 sayılı yazısında; “

İLGİ: a)25.01.2012 gün ve 2012-93-457828 sayılı Küçükçekmece Belediye Başkanlığı’nın yazısı ve eki 06.01.2012 gün ve 2012/14 sayılı İlçe Meclis Kararı ve 1/1000 ölçekli teklif plan paftaları.

b)26.10.2004 gün, PL:4073 sayılı ilgilisine ait dilekçe.

c)07.01.2005 gün, 12734-41-030-100/4073 sayılı Başkanlık Katı yazımız.

d)14.01.2005 gün, 152 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararı.

e)28.09.2005 gün, 12734-01-940-100-2005/3120 sayılı Hukuk Müşavirliği yazısı.

f)Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın, 20.08.2004 gün, S/89 sayılı genelgesi ve 20.08.2004 günlü, S/90 sayılı Başkanlık Oluru.

TALEP

Küçükçekmece Belediye Başkanlığı’nın ilgi (a) yazısı ve ekleri ile; Küçükçekmece İlçesi, Sefaköy, 7 pafta 227 sayılı parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifine ait Meclis Kararı alındığı belirtilerek, söz konusu teklifin 5216 sayılı yasanın 7-b ve 14. maddeleri uyarınca gereğinin yapılması talep edilmektedir.

MÜLKİYET

Tapu Sorgulama sisteminde yapılan incelemede; Küçükçekmece İlçesi, Sefaköy, 7 pafta, 227 parselin 7900 m² büyüklüğünde, Yıldırım Yağı Gayrimenkul Yatırım ve Turizm Ticaret Limited Şirketi mülkiyetinde olduğu ve 02.12.2005 tarihinde edinildiği görülmüştür.

MEVCUT DURUM

Hava fotoğrafından; Küçükçekmece İlçesi, Sefaköy, 7 pafta, 227 parselin boş durumda olduğu görülmektedir.

PLANLARDAKİ DURUMU

Küçükçekmece İlçesi, Sefaköy, 7 pafta 227 parsel, 19.03.2005 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Sefaköy Nazım İmar Planında, 500 ki/ha yoğunluklu “Konut Alanı”nda, “İlköğretim Tesis Alanı”nda, “Yol Alanı”nda ve kısmen “T3 Alanı”nda kalmaktadır.

22.06.2005 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında, bir kısmı E=1.25 yapılaşma koşullarında,

“Konut Alanı” bir kısmı “T3 Alanı”nda, bir kısmı “İlköğretim Tesis Alanı”nda ve “Yol Alanı”nda kalmaktadır.

İLÇE MECLİS KARARI

İlgi (a) yazı ekinde tarafımıza iletilen 06.01.2012 gün ve 2012/14 sayılı Küçükçekmece Belediyesi İlçe Meclis Kararı’nın Komisyon Görüşü bölümünde; “Sefaköy, 7 pafta 227 sayılı parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatı teklifi değerlendirilmiş olup; söz konusu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi komisyonumuzca uygun görülmüştür.” Denilmektedir.

Karar bölümünde; “Küçükçekmece Belediye Meclisinin 5. dönem 3. seçim yılı 2012 senesi Ocak ayı meclis toplantısının 06.01.2012 tarihli 2. birleşiminde; Sefaköy 7 pafta 227 parsele ilişkin İmar Komisyonu raporu, yapılan işaretle oylama sonucu oy çokluğuyla kabul edildi.” Denilmektedir.

KURUM VE KURULUŞ GÖRÜŞLERİ

Teklife ilişkin işlem dosyasında; İSKİ Genel Müdürlüğü, Ulaşım Planlama Müdürlüğü, Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğünün kurum görüşleri bulunmakta olup, bu görüşler aşağıda belirtildiği şekildedir;

(16)

İlgi a) yazı eki Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü'nün, 28.10.2011 gün ve M.34.0.İBB.0.32.70.310.06-1978-155041 sayılı yazısında;

“Söz konusu alan, Müdürlüğümüz tarafından hazırlattırılan, Afet İşleri Genel Müdürlüğü'nce 24.12.2007 tarihinde onaylanan Mikrobölgeleme Projesi kapsamındaki, İmar Planlarına Esas 1/2000 Ölç.

"Yerleşime Uygunluk Haritaları”nda büyük bir kısmı "ince yapay dolgu ile temsil edilen önemli alanlar (öa-4b)” küçük bir kısmı ise “orta-düşük stabilite sorunu görülen önemli alanlar (öa-2b) ve ince yapay dolgu (öa-4b) sorunlarını bir arada içeren karmaşık problemli önemli alanlar (öa-6b)” lejantlı sınırlar içerisinde kalmaktadır. Bu alanlarda;

'ÖA-2b' lejantlı alan; orta-düşük stabilite sorunlarının görülebileceği alanlardır. Bu alanlar yumuşak zeminli yamaçlardan oluşurlar, stabiliteyi olumsuz etkileyebilecek eğime sahiptirler, kayma yüzeyleri 3-10 m. arası derinliklerdedir ve yer altı suyu problemi içerirler. Bu nedenle; uygulama öncesi yapılacak etütlerde stabilite sorunu ayrıntılı olarak araştırılmalı ve gerekli görülen. yerlerde zemin hareketi incelenerek uygulanabilecek projeler hazırlanmalıdır.

‘Öa-4b’ lejantlı alan; ince yapay dolgu ile temsil edilirler. Yapay dolgular taşıyıcı olarak değerlendirilmediği için uygulama öncesi yapılacak zemin etüt çalışmalarında dolguların kalınlıkları ve yayılımları tespit edilmeli, yapılaşma aşamasında sıyrılmalı veya yapılar dolgu altındaki yeterli taşıma kapasitesine sahip tabakalara taşıttırılmalıdır.Ayrıca, bu alanlar ile ilgili ayrıntılı bilgiler ekteki rapor örneğinde yer almaktadır.

Sonuç olarak, yukarda belirtilen hususların planlama alanında göz önüne alınması, uygulama öncesinde yapılacak olan zemin etüt çalışmasında bu bilgilerin de değerlendirlimesi ve buna göre uygulamaya gidilmesi koşuluyla, söz konusu 1/1000 ölçekli U.İ.Plan tadilatı jeolojik bakımdan uygun görülmektedir.” denilmektedir.

İlgi a) yazı eki İSKİ Genel Müdürlüğü'nün, 29.11.2011 gün, M.34.0.İBB.5.01.03.09.02- 310.01.04.01- 492079 sayılı yazısında;

“Mevcut ve planlanan atıksu-yağmursuyu altyapı hatlarımızın geçtiği güzergahlar, İmar Plan çalışmalarında, İmar yolu veya Yeşil alan olarak korumalıdır.Mevcut ve planlanan hatlarımızın geçtiği imar yolları ve yeşil alanalr, Q300mm-Q600mm arası çaplar en az 5 m., Q700 mm-Q1200mm çaplar için en az 10 m. e üstü çaplar için en az 15 m. genişlikte planlanmaktadır.” denilerek 6 maddelik görüş belirtilmiştir.

İlgi a) yazı eki Ulaşım Planlama Müdürlüğü'nün, 15.11.2011 gün ve 4819006-3699-160859 sayılı kararında;

“KARAR: Küçükçekmece İlçesi, Sefaköy, 227 parselin mer’i planlarda kısmen E:1.25 yapılanma koşullarında “T3 Ticaret Alanı”, kısmen E:1.25 yapılanma koşullarında “Konut Alanı”, kısmen B-3 yapılanma koşullarında “Konut Alanı”, kısmen “İlköğretim Tesis Alanı”, kısmen de “Yol Alanı” olarak planlandığı belirtilerek; yol ve okul alanda kalan kısmının kamuya bedelsiz terk edilerek, yapılaşma koşullarının brüt parsel üzerinden hesaplanmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi; teklifin bölgeye ilave inşaat alanı getireceği ve bölgedeki taleplere emsal teşkil edeceği belirlendiğinden bölgesel ulaşım sistemi açısından uygun bulunmamıştır.” denilmektedir.

DEĞERLENDİRME ve SONUÇ

Küçükçekmece Belediye Başkanlığı’nın ilgi (a) yazısı ve ekleri ile; Küçükçekmece Belediye Başkanlığı’nın ilgi (a) yazısı ve ekleri ile; Küçükçekmece İlçesi, Sefaköy, 7 pafta 227 sayılı parselin tasdik sınırı içine alındığı, bir kısmının E:1.25 yapılanmada “Konut Alanı” olarak, bir kısmının E:1.25 yapılanmada T3 Alanına ayrıldığı Alageyik caddesi ve Maslak Caddesinde kalan kısımları “Yol Alanı”na ayrıca Tandoğan Sokak ile Maslak Caddesi’nin kesişiminde 227 parsel sınırında kalan kısmında “Yol Alanı”na alındığı parselin bir kısmınında “İlköğretim Tesis Alanı”na alındığı görülmüş olup, plan paftasına;

1. Plan tasdik sınırı, 244 DS 1D pafta 227 parselin kadastral sınırını kapsamaktadır.

2. 227 parsel Konut Alanı, Ticaret (T3) Alanı, İlköğretim Tesis Alanı ve Yol Alanıdır.

3. 227 parselin güneybatısında (Maslak çeşme caddesi ile Kemal sokağın köşesi) bulunan parça alan kamuya hibe edilecektir.

4. İlköğretim Tesisi Alanında ve Yolda kalan alanlar kamuya bedelsiz olarak terk edilecektir.

5. Yapılaşma Brüt parsel üzerinden hesaplanacaktır.

6. İlgili Kurum görüşlerine uyulacaktır.

7. Açıklanmayan konularda, mer’i plan notları ve İstanbul İmar Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.”

Şeklinde plan notları getirilmiştir.

İlgi (a) yazı eki, İSKİ Genel Müdürlüğü ve Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğünün görüşlerinin şartlı olumlu olduğu, Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nün ise olumsuz görüş bildirdiği görülmüştür.

(17)

Dosyasında yapılan incelemede; söz konusu 7 pafta, 227 parsel sayılı yerle ilgili olarak ilgilisi tarafından ilgi (b) dilekçe ile kendi parseli yönünden “kamulaştırmasız el atma işlemi ile düzenleme ortaklık payından fazla alınan kısmın kaldırılması, İlkokul alanı olarak tahsis edilen kısmın plandan çıkarılması için 18.08.2004 onanlı plana itiraz edilmektedir.” Şeklinde itiraz ettiği ve söz konusu itirazın ilgi (c) yazımız ile Büyükşehir Belediye Meclisine sunulduğu, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin ilgi (d) kararı ile; “…itiraz incelenmiş olup komisyonumuzca uygun görülmemiştir.” Şeklinde karara bağlandığı görülmüştür.

Söz konusu parsele ilişkin ilgi (f) yazı ile İstanbul 4. İdare mahkemesinin 2005/1195 E. Ve 2005/1152 K.

Sayılı dosyasının 27.05.2005 tarihli kararında; davacıların maliki bulundukları Küçükçekmece ilçesi, sefaköy mah., 7 pafta, 227 parsel sayılı taşınmazın bulunduğu alanda gerçekleştirilen 18.08.2004 t.tli 1/5000 ölçekli Sefaköy Nazım İmar Planına yapılan itirazın reddi yolundaki 14.01.2005 günlü 152 sayılı meclis kararının hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek iptali istenen davayla ilgili davanın süre aşımı yönündeki reddine ilişkin karar verildiği bildirilmiştir.

Söz konusu teklifin, plan notlarında belirtilen “Yapılaşma Brüt parsel üzerinden hesaplanacaktır.”

Şeklindeki not ile ilave inşaat alanı artışı ve yapı yoğunluğu getireceği, teklifin çevre yapı adaları için emsal teşkil edici nitelikte olduğu görülmüştür. '' denilerek

İlgi (a) yazı ve eki 1/1000 ölçekli plan paftaları yazımız ekinde olup; yazımız ve eklerinin yürürlükteki yasa ve yönetmelikler, ilgi (f) Başkanlık onayı ve genelgesi ile 5216 sayılı yasanın 7-b ve 14. maddesine

göre değerlendirilmek ve hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ:

Küçükçekmece İlçesi, Sefaköy, 7 pafta, 227 sayılı parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatı teklifi incelenmiş olup 22.06.2005 tasdik tarihli meri 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nın muhafazası komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Meclisimizin Onayına Arz Olunur.

Sefer KOCABAŞ Timur SOYSAL Mustafa DEMİRKAN İmar ve Bayındırlık Başkan Vekili Raportör

Komisyonu Başkanı

İrfan MERT Oktay BİRİNCİ Hayri KIR Üye Üye Üye

Ömer Lütfü SOMUN M. Sedat ÖZKAN Nevzat ŞELİMEN Üye Üye Üye

Şekil

Updating...

Referanslar

Benzer konular :