mal ve hizmet satışlarını ise "Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)&#34

Tam metin

(1)

1

İst. 02.06.2009 Sayı: 10296

TÜRKİYE

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

ANKARA

Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 148, 149 ve Mükerrer 257 nci maddelerinin verdiği yetkiye dayanılarak, 362 ve 381 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin belirli bir haddi aşan mal ve hizmet alımlarını "Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)" ile; mal ve hizmet satışlarını ise "Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)" ile bildirmeleri hususunda yükümlülük getirilmiştir.

Yapılan düzenleme ile 2008 yılının başından itibaren Ba ve Bs formlar aylık olarak verilmeye devam edilmektedir.

Ayrıca; 28.03.2007 tarih ve 26476 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı tarih itibariyle yürürlüğe girmiş bulunan 5604 sayılı Malî Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun ilişkin 1 Sayılı Genel Tebliği Maliye Bakanlığınca 30/06/2007 tarih ve 26568 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Söz konusu tebliğin 4.4 Bölümü aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

“ 4.4. Devamlı bilgi verme hükümleri kapsamında verilmesi gereken bilgilerin verilmesine ilişkin süreler:

Kamu idare ve müesseseleri (Kamu hizmeti ifa eden kurum ve kuruluşlar dahil) ile gerçek ve tüzel kişilerden Bakanlığımızca yapılan düzenlemeler çerçevesinde veya re’sen, vergilendirmeye ilişkin olaylarla ilgili olarak Bakanlığımızca veya vergi dairesince devamlı bilgi verme çerçevesinde istenecek bilgilerin verilmesine ilişkin sürenin son gününün mali tatile rastlaması halinde anılan süre, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzamış sayılacaktır…”

Mali tatil uygulamasına açıklık getiren tebliğin yukarıdaki hükmüne göre Mayıs/2009 dönemini ilişkin olarak verilmesi gereken Ba - Bs formlarının da tatil kapsamında olduğunu düşünmekteyiz.

Ancak; Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının Web sayfasında yayımlanan

“VERGİ TAKVİMİNDE” Mayıs /2009 Dönemi Ba-Bs formlarının verilmesinin son günü 6 Temmuz 2009 olarak belirtilmiştir.

(2)

2

Oysa Mali Tatil ile ilgili yayımlanan genel tebliğden de anlaşılacağı üzere Ba-Bs formlarının da tatil kapsamında olduğunu düşünmekteyiz.

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı nezdinde girişimde bulunularak Ba-Bs Formlarının Mali Tatil Kapsamında olup olmadığı hususunda görüşlerinin belirtildiği Genel Tebliğ veya Sirkülerin yayımlanmasının sağlanması bilgilerinize arz olunur.

Saygılarımla, Yahya ARIKAN BAŞKAN

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :