• Sonuç bulunamadı

Araç Takımı. Utilities of the Future Taking water and sanitation utilities beyond the next level

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Araç Takımı. Utilities of the Future Taking water and sanitation utilities beyond the next level"

Copied!
25
0
0

Tam metin

(1)

Araç Takımı

Public Disclosure AuthorizedPublic Disclosure AuthorizedPublic Disclosure Authorized

(2)

Geleceğin Kamu Hizmet Şirketi Olmak

Kamu Hizmet Şirketi Değerlendirmesi: şirketin bugün nerede

durduğunun gelecekteki istenilen olgunluk düzeyinin analiz edilmesi.

100 Günlük Eylem Planı Rehberi : Mevcut durumu sorgulayın ve hızlı kazanımlara öncelik veren kısa vadeli bir eylem planı ile fırsatları yakalayın

5 Yıllık Stratejik Plan Rehberi : geleceği yaratın ve üst düzey bir iş stratejisi tasarlayarak daima bir adım önde olun.

1 2 3

1 2 3

Geçmişi değerlendirin

Mevcut Durumu sorgulayın

Geleceği öngörün

Araç Takımında neler var?

(3)

Ana

Sayfa

(4)

▪ Hizmet kalitesinin ve mevcut performansın değerlendirilmesi.

▪ Aşağıdakilerin mevcut ve istenilen düzeylerinin analiz edilmesi :

▪ Olgunluk

▪ Geleceğe dönük düşünme yetenekleri (UoF Boyutları)

▪ Dönüşüm sürecini bir bağlama oturtmak için şirketin kolaylaştırıcı ortamının analiz edilmesi.

▪ İstenilen eylemlerin önceliklendirilmesi.

▪ Şirkete ilişkin kapsamlı bir anlayışın geliştirilmesi, fırsatların, boşlukların, risklerin tespit edilmesi ve hızlı eylemler ve sonraki adımların belirlenmesi

UoF Değerlendirmesi - Gösterge Paneli

Menü Ana Sayfa

Rapor

Tamamlanma düzeyi

Kamu Hizmet Şirketi Değerlendirmesi

1

(5)

Hizmet ve Performans Girdileri

▪ Mevcut hizmet ve performansı değerlendirmeye yönelik girdilerin sağlanması.

▪ Araçta bu bölüm aşağıdakilerden oluşacaktır:

▪ Şirket bilgileri ve parametreleri

▪ Nüfus ve hizmet verileri

▪ Su, atıksu ve sanitasyon hizmet verileri

▪ Finansal veriler

▪ Müşteri yönelimine ilişkin girdiler

▪ Kurumsal ve stratejik performans göstergeleri ve hedefleri (kurum içi göstergeler girilecek)

Gerekli verilerin yapısı

Eğer hizmet sağlanmıyorsa veya bilgi mevcut

değilse seçiniz

Eğer değer tutarlı değilse kırmızı

görünecektir.

Verinin doğru olduğunu düşünüyorsanız dikkate almayın

Gerekli uygulamanın yapısı

BİRİNİ seçin

(6)

Unsur Değerlendirmeleri

Olgunluk Düzeyi

UoF Düzeyi

Alan

Konu Uygulamalar

▪ Unsur değerlendirmelerinde, aşağıdaki beş unsurdan her biri değerlendirilir : Ticari Faaliyetler, Teknik Faaliyetler, Finansal Yönetim, İnsan Kaynakları, Organizasyon ve Strateji. Bu unsurların her biri, alanlara ve konulara ayrılmaktadır. Her konu için, şirketin mevcut ve 5 yıl içinde istenilen düzeylerini en iyi

açıklayan uygulama seçilmelidir. Olgunluk düzeyleri (mavi renkli işaretlenmiştir) başlangıç (1) ve dünya standartlarında (5) arasında derecelendirilmektedir. UoF Boyutları (turuncu işaretli) arasında yenilikçilik, dayanıklılık, kapsayıcılık ve piyasa odaklılık yer almaktadır.

▪ Olgunluk Düzeyi:

▪ - Her bir konu için, BİR Mevcut Düzey ve BİR İstenilen Düzey seçiniz

▪ - Mevcut Düzey ve İstenilen Düzey aynı olabilir

▪ - Tüm konular için bir mevcut düzey ve bir istenilen düzey seçilmesi zorunludur .

▪ UoF Boyutları:

▪ Her bir konu için, Mevcut ve İstenilen Düzeyler bakımından GEÇERLİ TÜM SEÇENEKLERİ seçiniz

▪ Tüm konular için bir mevcut düzey ve istenilen düzey seçmek gerekmez.

Not: Gelecek 5 yıl içerisinde ulaşılması istenilen düzeyi doğru ve gerçekçi bir şekilde tahmin ediniz.

Seçim

kutucukları

(7)

Kolaylaştırıcı Ortam:

Kolaylaştırıcı ortam değerlendirmesi, bir şirketin mevcut kolaylaştırıcı ortamının genel bir görünümünü sunar.

Her bir satır için, 1 ila 5 arasındaki bir ölçek üzerinden (5 en güçlü) şirketin mevcut kolaylaştırıcı ortamını en iyi şekilde açıklayan bir hücre seçilmelidir. Bu değerlendirme diğer tanılama alanları ile aynı puanlama rubriğini kullanmamaktadır; çünkü güçlü bir kolaylaştırıcı ortama sahip olmak kamu hizmet şirketin in kontrolü dışındadır..

Şirketin mevcut kolaylaştırıcı ortamını en iyi şekilde açıklayan bir sayı

seçilmelidir.

Zayıf Güçlü

Tablo otomatik olarak

doldurulacaktır

(8)

Eylem Önceliklendirme

▪ Olgunluk değerlendirmesini tamamladıktan sonra, araç iyileştirme alanlarını tespit edecektir (olgunluk düzeyinde ve UoF boyutlarında).

▪ Belirlenen her iyileştirme fırsatı için, bir eylemin gerçekleştirilip gerçekleştirilmeyeceğine karar verilmelidir..

▪ Eğer bir iyileştirme eyleminin gerçekleştirilmesi kararlaştırılır ise, aşağıdakiler belirlenmelidir:

▪ Eylemin ETKİ Düzeyi: 4=Çok yüksek; 0=Yok

▪ Eylem MALİYETİ (sabit maliyetlere ek): 4=Çok yüksek; 0=Yok

▪ Uygulama KOLAYLIĞI: 4=Çok Kolay; 0=Çok Zor

Araç, eylemin 100 günlük Eylem Planında mı yoksa 5 Yıllık Stratejik Planda mı ele alınması gerektiğine dair bir ön öneri oluşturur.

Belirlenen Eylem

İyileştirme alanı

Şirketin kararı

Etki - Maliyet- Kolaylık

Araç Tavsiyesi

(9)

UoF Değerlendirme Raporu

UoF Değerlendirme Raporu "yaşayan bir belgedir" ve programın uygulanması sırasında sürekli olarak güncellenecektir.

Hizmet Düzeyi: her bir hizmet bileşenindeki ortalama

performans takip eden bölümde ayrıntılı olarak açıklanmaktadır (güvenilir, güvenli, kapsayıcı, şeffaf, ihtiyaçlara duyarlı).

5 unsurun Genel Performans ve Olgunluk değerlendirmesi :

Ticari faaliyetler,

Teknik faaliyetler,

Finansal Yönetim,

İnsan Kaynakları ve

Organizasyon ve Strateji

UoF Boyutlarındaki Genel Düzey :

Yenilikçilik,

Dayanıklılık,

Kapsayıcılık,

Piyasa Odaklılık

Şirketin mevcut durumunu anlamak ve makro düzeyde olası stratejileri değerlendirmek için, ortalama olgunluk, performans ve UoF düzeylerinin karşılaştırılması.

(10)

UoF Değerlendirme Raporu

10 Günlük Eylem Planında veya 5 Yıllık Stratejik Planda değerlendirilmek üzere tespit edilen potansiyel iyileştirme eylemlerinin toplam sayısı ve özeti

Hizmet düzeyi: Her bir hizmet bileşeni için ortalama performansı:

Güvenilir ifadesi 7/24 sürekli hizmet temini anlamına gelmektedir.

Güvenli ifadesi kalite standartlarına bağlı kalmak anlamına gelmektedir.

Kapsayıcı ifadesi herhangi bir tarafın veya grubun hizmet sunumunun kapsamı dışında bırakılmaması anlamına gelmektedir.

Şeffaf ifadesi faaliyet verilerinin denetlenmesi ve yayınlanması anlamına gelmektedir.

İhtiyaçlara duyarlılık ifadesi personelin müşterilerle birlikte çalışması sağlanarak müşteri memnuniyetine öncelik verilmesi anlamına gelmektedir

(11)

UoF Değerlendirme Raporu

5 unsur altında mevcut performans düzeyinin detayları ve ilgili göstergeler

5 unsurun mevcut ve istenilen olgunluk düzeyi

4 UoF Boyutunun mevcut ve istenilen düzeyi: (Yenilikçilik, Dayanıklılık, Kapsayıcılık ve Piyasa Odaklılık)

Kolaylaştırıcı ortam değerlendirmesinin özeti.

Kolaylaştırıcı ortam ne kadar çok yeşil olursa şirketin faaliyet göstermesi için o kadar uygundur

Dayanıklılık ve süreklilik düzeyi, şirketin bir kriz anında krize müdahale edebilme ve işletme ve iş sürekliliğini sağlama yeteneğidir..

(12)

UoF Değerlendirme Raporu

Stratejik plan için dikkate alınması gereken üst düzey potansiyel stratejiler

Yorumlar bölümü, aşağıdaki konularda yapılan yorumlara göre otomatik olarak doldurulacaktır::

Dönüşüm süreci fırsatları

Temel bulgular ve dikkate edilmesi gereken alanlar

Acil kilit eylemler

İlave yorumlar (varsa)

UoF boyutlarının mevcut ve istenen düzeylerinin yanı sıra, her bir unsurun mevcut ve istenen olgunluk seviyesinin bir detayı sunulacaktır.

Kilit yorumlar, her bir unsur için sağlanan yorumlara göre otomatik olarak doldurulacaktır,

(13)

2

▪ 100 Günlük Eylem Planı aracı, kamu hizmet şirketlerinin kısa vadede eylemleri önceliklendirmeleri ve yürütmeleri için geliştirilen bir kılavuzdur.

▪ Sadece tamamlanma olasılığı yüksek olan eylemler seçilmelidir.

▪ 100 günde gerçekleştirilemeyen eylemler 5 yıllık stratejik planda dikkate alınacaktır.

▪ Planın uygulanmasını sağlamak, olası uyarlamaları değerlendirmek ve olası engelleri çözmek için şirket ekibiyle haftalık takip toplantıları yapılmalıdır.

▪ Bu aşamada ekiple sürekli iletişimi sürdürmek ve uygulama sırasında ivme kaybetmemek çok önemlidir.

Aral Gösterge Paneli – Ana Sayfa

Menü Ana Sayfa

100 Günlük Eylem

Planı

(14)

100 Günlük Eylem Planı için Nihai Eylemlerin Seçilmesi

Bu adımda tüm eylemlerin nihai bir değerlendirmesi yapılır ve 100 günlük eylem planı kapsamında uygulanacak olanlar belirlenir.

Araç, Değerlendirme Aracının farklı unsurlarını getirir: Önceki adımdan Unsur, Alan, Konu bilgileri. Ayrıca istenilen düzey, iyileştirme alanı, daha önceki eylem önceliklendirmesi ve eylemi plana dahil etme önerisi

Eğer bir eylemi 100 Günlük Eylem Planına mutlaka dahil edecekseniz "EVET" seçeneğini i seçin. Hem temel süreçlerin hem de hem de UoF süreçlerinin eylemleri için uygulayın.

(15)

Faaliyetler ve Takip – 100 Günlük Eylem Planı

100 Günlük plan izleme aracını oluşturmadan önce bu üç soruyu cevaplandırın

İzleme aracını

oluşturmak için burayı tıklayın.

Bu bölümde araç, haftalık izleme için 100 günlük eylem planının ayrıntılarını oluşturur. Araç yeni bir dosya oluşturacaktır. Devam etmeden önce UoF Değerlendirmesini tamamlamış olmak çok önemlidir. Dosyayı tekrar oluşturursanız, tekrar doldurmanız gerekecektir.

(16)

UoF Raporu Takip

Başlangıç tarihi ve kalan gün sayısı

100 günlük plan için belirlenen toplam eylem sayısı

Haftalık ilerleme; planda belirlenen tüm faaliyetlerin ortalaması

Planda belirlenen tüm faaliyetlerin durumu

Bu rapor, kamu hizmet şirketi izleme koordinatörü tarafından haftalık olarak güncellenecektir.

Raporu PDF olarak kaydedin ve haftalık olarak tüm ekibe gönderin

Bu aşamada dinamizm ve iletişim çok önemlidir.

(17)

100 Günlük Eylem Planı – Detay ve Takip

Eylemin

açıklaması Her eylem için şunları belirleyin: Görevler, sorumlular, performans göstergesi, birim, hedef, tahmini maliyet (sabit maliyetlere ek olarak) ve eylemin gün sayısı.

Weekly progress; average of all activities defined in the plan

Status of all activities defined in the plan Araç, Değerlendirme Aracının

farklı değerlerini getirir.

Eylemin durumu

Haftalık toplantılar yapın, ilerleme yüzdesini ve her görevin

yorumlarını veya gözlemlerini girin

(18)

Bu aşamanın amacı, kamu hizmet şirketinin iş planına bilgi girdisi sağlayabilecek 5 yıllık bir stratejik çerçeve geliştirmektir. Bu stratejik çerçeve şunları içerir:

▪ Şirketin 5 yıl içinde ulaşmayı beklediği bazı performans hedeflerinin tanımı.

▪ Şirket için stratejik bir çerçeve.

▪ Şirketin stratejik hedefleri.

▪ UoF değerlendirmesi ve 100 günlük eylem planından türetilen 5 yıllık plana dahil edilecek eylemlerin seçimi.

▪ UoF çerçevesinde tasarlanmayan ek faaliyetlerin dahil edilmesi.

▪ Plan için risk analizi.

▪ Şirketin tüm stratejik çerçevesini 5 yıllık dönem için birleştiren üst düzey bir belge.

Bu üst düzey bir uygulamadır; sağladığı katma değer, ekibin stratejik ve planlama odaklı düşünmesini ve geleceği düşünme yeteneklerini güçlendirmesidir.

Araç Gösterge Paneli – Ana Sayfa

Menü Ana Sayfa

Rapor

5 Yıllık Stratejik Plan

3

(19)

İstenilen Performans Düzeyi (5 Yıllık)

Bu bölümün amacı, şirketin 5 yıl içinde ulaşmayı beklediği bazı performans hedeflerini belirlemektir.

Mevcut değerler UoF Değerlendirmesinden alınır

her bir göstergenin 5 yıllık sürenin sonunda elde edilmesi

beklenen değeri belirlenir Dikkate alınması gereken ana eylemler ve bu hedeflere ulaşmanın önündeki olası engeller belirlenir

Mevcut düzey mavi renkllidir

Her bir konu için istenilen düzeyi seçin

(20)

Stratejik Çerçeve

▪ Yeni bir stratejik çerçeve oluşturun; şirketin zaten bir stratejik çerçevesi varsa, onu tekrar gözden geçirmek ve UoF uygulaması sırasında çıkarılan derslerle uyumlu hale getirmek iyi olacaktır.

▪ Şirketin iyileştirilmesini teşvik eden zorlayıcı bir çerçeve ve hedefler oluşturun

▪ En fazla 10 stratejik hedefin olması tavsiye edilir.

▪ Her bileşen için açıklanan önerileri izleyin:

misyon, vizyon, katma değer ve stratejik amaçlar

(21)

UoF Eylemleri - 5 Yıllık Üst Düzey Plan

Araç, Değerlendirme Aracının farklı unsurlarını getirir: Önceki adımdan Unsur, Alan, Konu bilgileri. Ayrıca istenilen düzey, iyileştirme alanı, daha önceki eylem önceliklendirmesi ve eylemi plana dahil etme önerisi

Eğer bir eylemi kesinlikle 5 Yıllık Stratejik Plana dahil edecekseniz

«EVET" seçeneğini seçiniz. Bu hem temel süreçlerin hem de UoF süreçlerinin eylemleri için

geçerlidir

İlave Eylemler - 5 Yıllık Üst Düzey Plan

Önceki adımda yer almayan her bir ilave eylem için, açıklamayı sunun ve etkilenen Stratejik Amacı belirtin

(22)

Bağlayıcı Kısıtların Analizi

Bu kısa analiz, stratejik planı olumsuz etkileyebilecek kısıtları belirlemek için tasarlanmıştır. Her bir kısıdı gözlemlemek, ortadan kaldırmak için faaliyetler yürütmek ve gerekirse planda olası değişiklikleri

değerlendirmekten sorumlu belirli bir alan olmalıdır.

Gerçekleşme Olasılığı

▪ 1%-20%

▪ 21%-40%

▪ 41%-60%

▪ 61%-80%

▪ 81%-100%

Plan için Etkisi

▪ İhmal edilebilir

▪ Küçük

▪ Orta

▪ Önemli

▪ Ciddi

Araç her bir riski aşağıdaki gibi kategorize edecektir :

▪ Minimum Risk

▪ DüşükRisk

▪ Orta Risk

▪ Yüksek Risk

▪ Aşırı Risk

(23)

UoF Stratejik Plan Raporu

Hizmet Düzeyi: her bir hizmet bileşeni için ortalama mevcut ve istenilen düzey (Güvenilir, Güvenli, Kapsayıcı, Şeffaf, İhtiyaçlara Duyarlı)

5 Unsurun Genel Performans ve Olgunluk Değerlendirmesi :

Ticari Faaliyetler,

Teknik Faaliyetler,

Finansal Yönetim,

İnsan Kaynakları ve

Organizasyon ve Strateji

UoF Boyutlarındaki Genel Mevcut ve İstenilen Düzeyler :

Yenilikçilik,

Dayanıklılık,

Kapsayıcılık,

Piyasa Odaklılık

Vizyon ve Misyon

Stratejik Amaçlar - 5 Yıllık

(24)

UoF Stratejik Plan Raporu

Stratejik amaçlara ulaşabilmek için belirlenen toplam eylemler

Bağlayıcı Kısıtların Analizi

Bu bölüm, 5 unsurun her biri için, programın bir özetini sunmaktadır :

Mevcut ve istenilen olgunluk düzeyi

UoF Boyutlarındaki mevcut ve istenilen düzey

Kilit Performans Göstergelerindeki mevcut ve istenilen düzey

Program bazında toplam eylem sayısı ve maliyet

(25)

Contact us:

www.worldbank.org/uof uof@worldbank.org

1

Tool Kit

Referanslar

Benzer Belgeler

Bu nedenle, turizm sektöründe bir çok işletmede dengeli ölçüm kartı tekniği bir performans yönetim aracı olarak kullanılmaktadır.... Genel olarak turizm sektöründe

Recent empirical evidence in some countries shows that fixed and mobile broadband services are likely to be sub- stitutes ( Srinuan et al., 2012; Grzybowski et al., 2013 ), and hence

Türk edebiyatında ilk olarak Nevai, Celili ve Sevdai gibi şairler tarafından kaleme alınan Leyla ile Mecnun konulu mesnevilerin.. sayısı otuzu bulmakla beraber bugün,

Medrese bir Orta Çağ kurumu olarak vâkıfı tarafından kendisine tahsis edilmiş olan gelirleri ile Osmanlı döneminde de eğitim ve öğ- retim faaliyetlerini

The hypogeous Ascomycete species, Elaphomyces granulatus is reported for the first time in Turkey.. The morphological and microscopic characters of the species

Aslında bu yapıların bölgesel istikrar için oluşturduğu risk daha önceden öngörülerek bölge- de su güvenliği ile enerji güvenliğini desteklemek üzere Dünya Bankası

As a result of this, much current material originating in digital form falls through the cracks, and is unlikely to be accessible to future generations.” (Besser, 2001)...

Ekim 1997 yılında, içinde işçi sendikaları, insan hakları ve çocuk hakları örgütleri, akademisyenler, işverenler ve SGS‘nin de bulunduğu bir çalışma grubu tarafından,

The success of 1994 policy reform in attracting private investors for thermal power plants made the government propose liberalization of hydro power plants in

Keywords: Water and sanitation sector, Senegal, African Development Bank, Cost- Benefit Analysis, Integrated Investment Appraisal Approach, Financial Analysis,

The aim of this study was to examine the mortality rates and factors affecting mortality in 86 patients over 65 years of age suffering from unstable intertrochanteric femoral

Beside the SME location data and the consumer coordinate point, the authors also using secondary data which are demand data from each customer, and the cost of single goods

On the practical side, the proposed controller is implemented on a high-fidelity model of a novel quad tilt-wing UAV developed by the authors, where (1) uncertainties emanating from

Site yayını başka bir yer sağlayıcı firmada, email servisi Crobe Web firmasında bulunduğu takdirde ya da hizmet üzerinde herhangi bir web sitesi olmayıp sadece email hosting

SPS/IPC/DRIVES, Nuremberg (Germany) Electric Automation, Systems and Components, Exhibition & Conference WITTENSTEIN alpha GmbH, WITTENSTEIN motion control GmbH, WITTENSTEIN

Using the sensor data from Rhodiapolis, we investigated the performance of the sigma-threshold based algorithm for the temperature values given in Figure 4.. If the system is

Organochlorine pesticides (OCPs), polychlorinated biphenyls (PCBs), polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) and aliphatic hydrocarbons (TALI) were determined in fourteen

Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde İhracatta Katma Değer Vergisi iadesi, kimi kronikleşmiş problemlerle yürütülmekte, iade süreci uzamakta, kimi

Bu bir ar-ge (araĢtırma-geliĢtirme) araĢtırmasıdır. AraĢtırmanın uygulama bölümünde, tek gruplu ön test-son test modeli uygulanmıĢtır. Örneklem olarak iki

Günümüzde sosyal medyanın gelişmesi ve yaygın kullanılmağa başlanması, e-ticaret kavramının daha da kuvvetlenmesine yol açmıştır. İnsanların kendilerini ifade

Çok değişkenli regresyon analizi tekniği kullanılarak, patlatma tasarım parametrelerinin göz önüne alındığı yeni bir yer sarsıntısı tahmin denklemi

Günümüzde atrium olarak adlandırılan mekanlar ise, genellikle çok sayıda insanın ihtiyaçlarını sağlamaya yönelik, erken dönem atriumlarından daha büyük