KOMİSYON RAPORLARI

Tam metin

(1)

T.C

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

KOMİSYON RAPORLARI

PLAN BÜTÇE KOMİSYONU

Rapor No:

280

Tarih:

21.11.2012

Dosya No:

2012/2333

KONUNUN ÖZÜ: Meclis Kararı ( Ödenek Aktarma )

KOMİSYON İNCELEMESİ: İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/ 11 /2012 tarihli birleşiminde 2012/ 2333 sayı ile komisyonumuza intikal eden; Esenler Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğünün 10/10 /2012 tarih ve 2079 sayılı yazısında;

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NA

İlgi : 04.10.2012 Tarih ve 2012/114 Sayılı Meclis Kararı.

Esenler Belediye Meclisinin 4. Seçim Dönemi 4. Çalışma Yılı 2012 Senesi, Ekim Ayı Meclis Toplantılarının 04.10.2012 tarihli 2. birleşiminde alman; Ödenekler Arası Aktarma ile ilgili 2012/114 sayılı Meclis Kararı ve ekleri, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 14. Maddesi gereğince ekte sunulmuştur. Bilgilerinize arz ederim denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: ESENLER Belediyesi’nin, (1) sayfa ekli listeye göre toplam 8.250.000,00 TL tutarında fasıllar arası aktarma yapması, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 65. maddesine istinaden hazırlanan Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 36. Maddesine göre komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Meclisimizin onayına arz olunur.

Abubekir TAŞYÜREK Şahin AVŞAR Mehmet Selim BİLMEN Plan Bütçe Komisyon Başkanı Başkan Vekili Raportör

Hasan KUVVET Fatih EREN Medet Cüneyt UĞUR Üye Üye Üye

Soner ÖZİMER Ediz ZEYREK Nihat ARICAN Üye Üye Üye

(2)

T.C

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

KOMİSYON RAPORLARI

PLAN BÜTÇE KOMİSYONU

Rapor No:

281

Tarih:

21.11.2012

Dosya No:

2012/2334

KONUNUN ÖZÜ: Meclis Kararı ( Ödenek Aktarma )

KOMİSYON İNCELEMESİ: İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 12 / 10 /2012 tarihli birleşiminde 2012/2334 sayı ile komisyonumuza intikal eden; Bayrampaşa Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğünün 09/ 11 /2012 tarih ve 3762 sayılı yazısında;

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NA

Bayrampaşa Belediye Meclisinin, 5.seçim dönemi, 4.toplantı yılı Ekim Olağan Meclis toplantılarının 04 Ekim 2012 tarihli toplantısında alınan; Mali Hizmetler Müdürlüğünün, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne ödenek aktarması ile ilgili 2012 / 98 sayılı Meclis Kararı ekte sunulmuştur. . Bilgilerinize arz ederim denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ:BAYRAMPAŞA Belediyesi’nin, (1)sayfa ekli listeye göre toplam 550.000,00 TL tutarında fasıllar arası aktarma yapması, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 65. maddesine istinaden hazırlanan Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 36. Maddesine göre komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Meclisimizin onayına arz olunur.

Abubekir TAŞYÜREK Şahin AVŞAR Mehmet Selim BİLMEN Plan Bütçe Komisyon Başkanı Başkan Vekili Raportör

Hasan KUVVET Fatih EREN Medet Cüneyt UĞUR Üye Üye Üye

Soner ÖZİMER Ediz ZEYREK Nihat ARICAN Üye Üye Üye

(3)

T.C

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

KOMİSYON RAPORLARI

PLAN BÜTÇE KOMİSYONU

Rapor No:

282

Tarih:

21.11.2012

Dosya No:

2012/2561

KONUNUN ÖZÜ: ATAŞEHİR Belediyesi, 2012 Mali Yılı Ödenek Aktarma

KOMİSYON İNCELEMESİ:İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/11/2012 tarihli birleşiminde 2012/ 2561 sayı ile komisyonumuza intikal eden; Ataşehir Belediye Başkanlığı

Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 09/11 /2012 tarih ve 19781 sayılı yazısında;

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NA

Ataşehir İlçe Belediye Meclisinin Kasım Ayı Toplantısının 07/11/2012 Çarşamba günü yapılan 2'nci Birleşiminin 1'inci Oturumunda karar altına alınmış olan 2012 Mali Yılı Gider bütçesinde ödenek aktarmasına ilişkin 110 Sayılı Meclis Kararı 5216 Sayılı Belediye Kanunu'nun 14'üncü maddesi gereğince ilişlikte sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ve rica ederim denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: ATAŞEHİR Belediyesi’nin, ekli listeye göre toplam 2.869.421,67 TL tutarında fasıllar arası aktarma yapması, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 65. maddesine istinaden hazırlanan Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 36. Maddesine göre komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Meclisimizin onayına arz olunur.

Abubekir TAŞYÜREK Şahin AVŞAR Mehmet Selim BİLMEN Plan Bütçe Komisyon Başkanı Başkan Vekili Raportör

Hasan KUVVET Fatih EREN Medet Cüneyt UĞUR Üye Üye Üye

Soner ÖZİMER Ediz ZEYREK Nihat ARICAN Üye Üye Üye

(4)

T.C

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

KOMİSYON RAPORLARI

PLAN BÜTÇE KOMİSYONU

Rapor No:

283

Tarih:

21.11.2012

Dosya No:

2012/2376

KONUNUN ÖZÜ: ADALAR Belediyesi 2013 Mali Yılı Bütçesi Hesabı Hakkında

KOMİSYON İNCELEMESİ: ADALAR Belediyesi 2013 Mali Yılı Bütçesi, Bütçe Kararnamesi ve ekleri Belediye Meclisinin 18/10/2012 tarih ve 2012/88 sayılı kararı ile kabul edilerek İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 12/11/2012 tarihli birleşiminde, incelenmek üzere Komisyonumuza sevk edilmiştir.

Komisyonumuzca yapılan incelemede; ilgili bütçe ve ekleri, 5216 sayılı kanunun 25. maddesi, 5393 sayılı Belediye Kanununun 41, 61 ve 62. maddeleri, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 5-34. maddeleri ile diğer ilgili mevzuat çerçevesinde değerlendirilmiş olup aşağıdaki hususlar tesbit edilmiştir.

A- GİDER BÜTÇESİ

Giderlerin Ekonomik Sınıflandırmaya Göre İcmali

Kodu Açıklama 2013

/TL

2014 /TL

2015 /TL

01 Vergi Gelirleri 8.477.100,00 8.900.955,00 9.346.002,75

03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 6.666.000,00 6.999.300,00 7.349.265,00 04 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 3.802.500,00 3.992.625,00 4.192.256,25

05 Diğer Gelirler 3.396.400,00 3.566.220,00 3.744.531,00

06 Sermaye Gelirleri 16.157.500,00 16.965.375,00 17.813.643,75

08 Alacaklardan Tahsilatlar 5.000,00 5.250,00 5.512,50

09 Red ve İadeler (-) 4.500,00 4.725,00 4.961,25

Toplam 38.500.000,00 40.425.000,00 42.446.250,00

BORÇLANMA 0,00 0,00 0,00

Genel Toplam 38.500.000,00 40.425.000,00 42.446.250,00

(5)

B- GELİR BÜTÇESİ

Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırmaya Göre İcmali

Kodu Açıklama 2013

/TL

2014 /TL

2015 /TL

01 Vergi Gelirleri 8.477.100,00 8.900.955,00 9.346.002,75

03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 6.666.000,00 6.999.300,00 7.349.265,00 04 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 3.802.500,00 3.992.625,00 4.192.256,25

05 Diğer Gelirler 3.396.400,00 3.566.220,00 3.744.531,00

06 Sermaye Gelirleri 16.157.500,00 16.965.375,00 17.813.643,75

08 Alacaklardan Tahsilatlar 5.000,00 5.250,00 5.512,50

09 Red ve İadeler (-) 4.500,00 4.725,00 4.961,25

Toplam 38.500.000,00 40.425.000,00 42.446.250,00

BORÇLANMA 0,00 0,00 0,00

Genel Toplam 38.500.000,00 40.425.000,00 42.446.250,00

C- DİĞER TESBİTLER

1 Bütçe kararnamesinin Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 5-34.Maddelerine uygun olarak hazırlandığı ve 11 (on bir) maddeden ibaret olduğu tesbit edilmiştir.

2 İlgili belediye için "(A) Ödenek Cetvelinde" gösterildiği gibi toplam (38.500.000,00TL) ödenek verilmiştir.

3 İlgili Belediye bütçesinin gelirler " (B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması Cetveli"nde gösterildiği gibi toplam (38.500.000,00TL) olarak tahmin edilmiştir.

4 Gelir çeşitlerinin yasal dayanakları ( C ) cetvelinde gösterilmiştir.

5 Bütçe kararnamesine eklenen cetvellerin ilgili kanunlar ile tüzük ve yönetmelik hükümlerine uygun olarak hazırlandığı görülmüştür.

6 01 Kodlu " Personel Giderleri" toplamı Gelir Bütçesinin %30 unu aşmamıştır.

7 Bütçe gelirlerinin % 5'inden az ve %10 'nunu geçmemek üzere (2.891.166,00 TL) yedek ödenek ayrılarak yönetmeliğe uygun haraket edilmiş olduğu tespit edilmiştir.

(6)

KOMİSYON GÖRÜŞÜ:ADALAR Belediyesi 2013 Mali Yılı Bütçe, Kararname ve ekleri, 5216 Sayılı Kanun’unun 25. maddesi, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 41. , 61. ve 62. maddeleri, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 5-34. maddeleri ile diğer ilgili mevzuat çerçevesinde değerlendirilmiş “Komisyon İncelemesi” bölümünde açıklandığı şekliyle, komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Meclisimizin onayına arz olunur.

Abubekir TAŞYÜREK Şahin AVŞAR Mehmet Selim BİLMEN Plan Bütçe Komisyon Başkanı Başkan Vekili Raportör

Hasan KUVVET Fatih EREN Medet Cüneyt UĞUR Üye Üye Üye

Soner ÖZİMER Ediz ZEYREK Nihat ARICAN Üye Üye Üye

(7)

T.C

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

KOMİSYON RAPORLARI

PLAN BÜTÇE KOMİSYONU

Rapor No:

284

Tarih:

21.11.2012

Dosya No:

2012/2399

KONUNUN ÖZÜ: KAĞITHANE Belediyesi 2013 Mali Yılı Bütçesi Hesabı Hakkında

KOMİSYON İNCELEMESİ: KAĞITHANE Belediyesi 2013 Mali Yılı Bütçesi, Bütçe Kararnamesi ve ekleri Belediye Meclisinin 05/10/2012 tarih ve 99 sayılı kararı ile kabul edilerek İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 12/11/2012 tarihli birleşiminde, incelenmek üzere Komisyonumuza sevk edilmiştir.

Komisyonumuzca yapılan incelemede; ilgili bütçe ve ekleri, 5216 sayılı kanunun 25. maddesi, 5393 sayılı Belediye Kanununun 41, 61 ve 62. maddeleri, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 5-34. maddeleri ile diğer ilgili mevzuat çerçevesinde değerlendirilmiş olup aşağıdaki hususlar tesbit edilmiştir.

A- GİDER BÜTÇESİ

Giderlerin Ekonomik Sınıflandırmaya Göre İcmali

Kodu Açıklama 2013

/TL

2014 /TL

2015 /TL

01 Personel Giderleri 21.522.079,77 22.598.183,75 23.728.092,95

02 Sosyal Güv.Kur.Devlet Primi Giderleri 3.609.869,31 3.790.362,78 3.979.880,91 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 65.384.391,97 68.653.611,57 72.086.292,15

04 Faiz Giderleri 0,00 0,00 0,00

05 Cari Transferler 6.962.948,81 8.361.096,25 8.779.151,06

06 Sermaye Giderleri 106.335.300,00 111.652.065,00 117.234.668,25

07 Sermaye Transferleri 740.410,14 777.430,65 816.302,18

08 Borç Verme 1.000,00 1.050,00 1.102,50

09 Yedek Ödenekler 11.136.000,00 10.642.800,00 11.174.940,00

Genel Toplam 215.692.000,00 226.476.600,00 237.800.430,00

(8)

B-GELİR BÜTÇESİ

Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırmaya Göre İcmali

Kodu Açıklama 2013

/TL

2014 /TL

2015 /TL

01 Vergi Gelirleri 66.731.000,00 70.067.550,00 73.570.927,50

03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 18.870.000,00 19.813.500,00 20.804.175,00 04

Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel

Gelirler 4.100.000,00 4.305.000,00 4.520.250,00

05 Diğer Gelirler 110.960.000,00 116.508.000,00 122.333.400,00

06 Sermaye Gelirleri 15.100.000,00 15.855.000,00 16.647.750,00

08 Alacaklardan Tahsilatlar 0,00 0,00 0,00

09 Red ve İadeler (-) 69.000,00 72.450,00 76.072,50

Toplam 215.692.000,00 226.476.600,00 237.800.430,00

BORÇLANMA 0,00 0,00 0,00

Genel Toplam 215.692.000,00 226.476.600,00 237.800.430,00

C- DİĞER TESBİTLER

1 Bütçe kararnamesinin Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 5-34.Maddelerine uygun olarak hazırlandığı ve 10 (on) maddeden ibaret olduğu tesbit edilmiştir.

2 İlgili belediye için "(A) Ödenek Cetvelinde" gösterildiği gibi toplam (215.692.000,00 TL) ödenek verilmiştir.

3 İlgili Belediye bütçesinin gelirler " (B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması Cetveli"nde gösterildiği gibi toplam (215.692.000,00 TL) olarak tahmin edilmiştir.

4 Gelir çeşitlerinin yasal dayanakları ( C ) cetvelinde gösterilmiştir.

5 Bütçe kararnamesine eklenen cetvellerin ilgili kanunlar ile tüzük ve yönetmelik hükümlerine uygun olarak hazırlandığı görülmüştür.

6 01 Kodlu " Personel Giderleri" toplamı Gelir Bütçesinin %30 unu aşmamıştır.

7 Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 38 inci maddesine göre; borçlanma dışı bütçe gelirleri toplamının % 5'inden az ve %10'undan fazla yedek ödenek konulamayacak olup, bu konuya ilişkin Kağıthane Belediye Başkanlığı'nın talebi istikametinde "09-Yedek Ödenek" tertibi (1.000.000,00TL) artırılarak (11.136.000,00TL) ve bu artışa bağlı olarak ta “05.CariTransferler”

tertibi aynı tutarda azaltılarak (6.962,948,81TL) olarak düzeltilmiş ve "09.Yedek Ödenekler" tertibi Yönetmeliğe uygun hale getirilmiştir.

(9)

KOMİSYON GÖRÜŞÜ:KAĞITHANE Belediyesi 2013 Mali Yılı Bütçe, Kararname ve ekleri, 5216 Sayılı Kanun’unun 25. maddesi, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 41. , 61. ve 62. maddeleri, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 5-34.

maddeleri ile diğer ilgili mevzuat çerçevesinde değerlendirilmiş “Komisyon İncelemesi” bölümünde açıklandığı şekliyle, komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Meclisimizin onayına arz olunur.

Abubekir TAŞYÜREK Şahin AVŞAR Mehmet Selim BİLMEN Plan Bütçe Komisyon Başkanı Başkan Vekili Raportör

Hasan KUVVET Fatih EREN Medet Cüneyt UĞUR Üye Üye Üye

Soner ÖZİMER Ediz ZEYREK Nihat ARICAN Üye Üye Üye

(10)

T.C

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

KOMİSYON RAPORLARI

PLAN BÜTÇE KOMİSYONU

Rapor No:

285

Tarih:

21.11.2012

Dosya No:

2012/2411

KONUNUN ÖZÜ: TUZLA Belediyesi 2013 Mali Yılı Bütçesi Hesabı Hakkında

KOMİSYON İNCELEMESİ: TUZLA Belediyesi 2013 Mali Yılı Bütçesi, Bütçe Kararnamesi ve ekleri Belediye Meclisinin 15/10/2012 tarih ve 126 sayılı kararı ile kabul edilerek İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 12/11/2012 tarihli birleşiminde, incelenmek üzere Komisyonumuza sevk edilmiştir.

Komisyonumuzca yapılan incelemede; ilgili bütçe ve ekleri, 5216 sayılı kanunun 25. maddesi, 5393 sayılı Belediye Kanununun 41, 61 ve 62. maddeleri, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 5-34. maddeleri ile diğer ilgili mevzuat çerçevesinde değerlendirilmiş olup aşağıdaki hususlar tesbit edilmiştir.

A- GİDER BÜTÇESİ

Giderlerin Ekonomik Sınıflandırmaya Göre İcmali

Kodu Açıklama 2013 /TL 2014

/TL

2015 /TL

01 Personel Giderleri 20.659.054,11 21.588.711,62 22.452.260,04

02

Sosyal Güv.Kur.Devlet Primi

Giderleri 2.658.142,13 2.777.758,49 2.888.868,86

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 75.845.121,40 79.258.151,86 82.428.477,95

04 Faiz Giderleri 822.745,32 859.768,86 894.159,61

05 Cari Transferler 10.634.297,04 11.112.840,41 11.557.354,03

06 Sermaye Giderleri 55.851.640,00 58.364.963,76 60.699.562,31

07 Sermaye Transferleri 0,00 0,00 0,00

08 Borç Verme 0,00 0,00 0,00

09 Yedek Ödenekler 12.050.000,00 12.592.250,00 13.095.940,00

Genel Toplam 178.521.000,00 186.554.445,00 194.016.622,80

(11)

B- GELİR BÜTÇESİ

Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırmaya Göre İcmali

Kodu Açıklama 2013

/TL

2014 /TL

2015 /TL

01 Vergi Gelirleri 69.442.787,22 72.567.712,64 75.470.420,92

03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 17.994.761,00 18.804.525,25 19.556.706,27 04

Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel

Gelirler 2.530.000,00 2.643.850,00 2.749.604,00

05 Diğer Gelirler 45.619.451,78 47.672.327,11 49.579.220,21

06 Sermaye Gelirleri 43.206.000,00 45.150.270,00 46.956.281,00

08 Alacaklardan Tahsilatlar 0,00 0,00 0,00

09 Red ve İadeler (-) 272.000,00 284.240,00 295.609,60

Toplam 178.521.000,00 186.554.445,00 194.016.622,80

BORÇLANMA 0,00 0,00 0,00

Genel Toplam 178.521.000,00 186.554.445,00 194.016.622,80 C- DİĞER TESBİTLER

1- Bütçe kararnamesinin Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 5-34.Maddelerine uygun olarak hazırlandığı ve 19 (ondokuz) maddeden ibaret olduğu tesbit edilmiştir.

2- İlgili belediye için "(A) Ödenek Cetvelinde" gösterildiği gibi toplam (178.521.000,00TL) ödenek verilmiştir.

3- İlgili Belediye bütçesinin gelirler " (B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması Cetveli"nde gösterildiği gibi toplam (178.521.000,00TL) olarak tahmin edilmiştir.

4- Gelir çeşitlerinin yasal dayanakları ( C ) cetvelinde gösterilmiştir.

5- Bütçe kararnamesine eklenen cetvellerin ilgili kanunlar ile tüzük ve yönetmelik hükümlerine uygun olarak hazırlandığı görülmüştür.

6- 01 Kodlu " Personel Giderleri" toplamı Gelir Bütçesinin %30 unu aşmamıştır.

7- Bütçe gelirlerinin %5 'inden az ve %10 'nunu geçmemek üzere (12.050.000,00TL) yedek ödenek ayrılarak yönetmeliğe uygun haraket edilmiş olduğu tespit edilmiştir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: TUZLA Belediyesi 2013 Mali Yılı Bütçe, Kararname ve ekleri, 5216 Sayılı Kanun’unun 25. maddesi, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 41. , 61. ve 62. maddeleri, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 5-34. maddeleri ile diğer ilgili mevzuat çerçevesinde değerlendirilmiş “Komisyon İncelemesi” bölümünde açıklandığı şekliyle, komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Meclisimizin onayına arz olunur.

Abubekir TAŞYÜREK Şahin AVŞAR Mehmet Selim BİLMEN

Plan Bütçe Komisyon Başkanı Başkan Vekili Raportör

(12)

T.C

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

KOMİSYON RAPORLARI

PLAN BÜTÇE KOMİSYONU

Rapor No:

286

Tarih:

21.11.2012

Dosya No:

2012/2378

KONUNUN ÖZÜ: ATAŞEHİR Belediyesi 2013 Mali Yılı Bütçesi Hesabı Hakkında

KOMİSYON İNCELEMESİ: ATAŞEHİR Belediyesi 2013 Mali Yılı Bütçesi, Bütçe Kararnamesi ve ekleri Belediye Meclisinin 08/10/2012 tarih ve 98 sayılı kararı ile kabul edilerek İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 12/11/2012 tarihli birleşiminde, incelenmek üzere Komisyonumuza sevk edilmiştir.

Komisyonumuzca yapılan incelemede; ilgili bütçe ve ekleri, 5216 sayılı kanunun 25. maddesi, 5393 sayılı Belediye Kanununun 41, 61 ve 62. maddeleri, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 5-34. maddeleri ile diğer ilgili mevzuat çerçevesinde değerlendirilmiş olup aşağıdaki hususlar tesbit edilmiştir.

A- GİDER BÜTÇESİ

Giderlerin Ekonomik Sınıflandırmaya Göre İcmali

Kodu Açıklama 2013

/TL

2014 /TL

2015 /TL

01 Personel Giderleri 32.712.600,00 34.021.104,00 35.381.948,16

02 Sosyal Güv.Kur.Devlet Primi Giderleri 5.024.000,00 5.224.960,00 5.433.958,40 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 149.928.850,00 155.926.004,00 162.163.044,16

04 Faiz Giderleri 76.500,00 79.560,00 82.742,40

05 Cari Transferler 31.274.000,00 32.524.960,00 33.825.958,40

06 Sermaye Giderleri 108.484.050,00 112.823.412,00 117.336.348,48

07 Sermaye Transferleri 0,00 0,00 0,00

08 Borç Verme 0,00 0,00 0,00

09 Yedek Ödenekler 22.500.000,00 23.400.000,00 24.336.000,00

Genel Toplam 350.000.000,00 364.000.000,00 378.560.000,00

(13)

B- GELİR BÜTÇESİ

Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırmaya Göre İcmali

Kodu Açıklama 2013

/TL

2014 /TL

2015 /TL

01 Vergi Gelirleri 72.204.000,00 75.092.160,00 78.095.846,40

03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 8.686.000,00 9.033.440,00 9.394.777,60 04

Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel

Gelirler 2.500.000,00 2.600.000,00 2.704.000,00

05 Diğer Gelirler 95.408.000,00 99.224.320,00 103.193.292,80

06 Sermaye Gelirleri 121.702.000,00 126.570.080,00 131.632.883,20

08 Alacaklardan Tahsilatlar 0,00 0,00 0,00

09 Red ve İadeler (-) 500.000,00 520.000,00 540.800,00

Toplam 300.000.000,00 312.000.000,00 324.480.000,00

BORÇLANMA 50.000.000,00 52.000.000,00 54.080.000,00

Genel Toplam 350.000.000,00 364.000.000,00 378.560.000,00

C- DİĞER TESBİTLER

1 Bütçe kararnamesinin Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 5-34.Maddelerine uygun olarak hazırlandığı ve 12 (on iki) maddeden ibaret olduğu tesbit edilmiştir.

2 İlgili belediye için "(A) Ödenek Cetvelinde" gösterildiği gibi toplam (350.000.000,00TL) ödenek verilmiştir.

3 İlgili Belediye bütçesinin gelirler " (B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması Cetveli"nde gösterildiği gibi toplam (300.000.000,00TL) olarak tahmin edilmiştir. Ödenekler toplamı ile tahmin edilen gelirler arasındaki (50.000.000,00TL) tutarındaki farkın yapılacak borçlanma ile kapatılacağı öngörülerek denklik sağlanmıştır.

4 Gelir çeşitlerinin yasal dayanakları ( C ) cetvelinde gösterilmiştir.

5 Bütçe kararnamesine eklenen cetvellerin ilgili kanunlar ile tüzük ve yönetmelik hükümlerine uygun olarak hazırlandığı görülmüştür.

6 01 Kodlu " Personel Giderleri" toplamı Gelir Bütçesinin %30 unu aşmamıştır.

7 Bütçe gelirlerinin % 5'inden az ve %10 'nunu geçmemek üzere (22.500.000,00TL) yedek ödenek ayrılarak yönetmeliğe uygun haraket edilmiş olduğu tespit edilmiştir.

(14)

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: ATAŞEHİR Belediyesi 2013 Mali Yılı Bütçe, Kararname ve ekleri, 5216 Sayılı Kanun’unun 25. maddesi, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 41. , 61. ve 62. maddeleri, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 5-34. maddeleri ile diğer ilgili mevzuat çerçevesinde değerlendirilmiş “Komisyon İncelemesi” bölümünde açıklandığı şekliyle, komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Meclisimizin onayına arz olunur.

Abubekir TAŞYÜREK Şahin AVŞAR Mehmet Selim BİLMEN Plan Bütçe Komisyon Başkanı Başkan Vekili Raportör

Hasan KUVVET Fatih EREN Medet Cüneyt UĞUR Üye Üye Üye

Soner ÖZİMER Ediz ZEYREK Nihat ARICAN Üye Üye Üye

(15)

T.C

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

KOMİSYON RAPORLARI

PLAN BÜTÇE KOMİSYONU

Rapor No:

287

Tarih:

21.11.2012

Dosya No:

2012/2393

KONUNUN ÖZÜ: ESENYURT Belediyesi 2013 Mali Yılı Bütçesi Hesabı Hakkında

KOMİSYON İNCELEMESİ: ESENYURT Belediyesi 2013 Mali Yılı Bütçesi, Bütçe Kararnamesi ve ekleri Belediye Meclisinin 17/10/2012 tarih ve 2012/136 sayılı kararı ile kabul edilerek İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 12/11/2012 tarihli birleşiminde, incelenmek üzere Komisyonumuza sevk edilmiştir.

Komisyonumuzca yapılan incelemede; ilgili bütçe ve ekleri, 5216 sayılı kanunun 25. maddesi, 5393 sayılı Belediye Kanununun 41, 61 ve 62. maddeleri, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 5-34. maddeleri ile diğer ilgili mevzuat çerçevesinde değerlendirilmiş olup aşağıdaki hususlar tesbit edilmiştir.

A- GİDER BÜTÇESİ

Giderlerin Ekonomik Sınıflandırmaya Göre İcmali

Kodu Açıklama 2013

/TL

2014 /TL

2015 /TL

01 Personel Giderleri 15.963.500,00 16.761.675,00 17.599.758,75

02

Sosyal Güv.Kur.Devlet Primi

Giderleri 1.873.000,00 1.966.650,00 2.064.982,50

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 88.662.500,00 93.095.625,00 97.750.406,25

04 Faiz Giderleri 5.660.000,00 5.943.000,00 6.240.150,00

05 Cari Transferler 15.995.000,00 16.794.750,00 17.634.487,50

06 Sermaye Giderleri 202.536.000,00 212.662.800,00 223.295.940,00

07 Sermaye Transferleri 50.000,00 52.500,00 55.125,00

08 Borç Verme 10.000,00 10.500,00 11.025,00

09 Yedek Ödenekler 20.000.000,00 21.000.000,00 22.050.000,00

Genel Toplam 350.750.000,00 368.287.500,00 386.701.875,00

(16)

B-GELİR BÜTÇESİ

Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırmaya Göre İcmali

Kodu Açıklama 2013

/TL

2014 /TL

2015 /TL

01 Vergi Gelirleri 220.600.000,00 231.630.000,00 243.211.500,00

03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 4.800.000,00 5.040.000,00 5.292.000,00 04

Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel

Gelirler 1.500.000,00 1.575.000,00 1.653.750,00

05 Diğer Gelirler 88.900.000,00 93.345.000,00 98.012.250,00

06 Sermaye Gelirleri 35.000.000,00 36.750.000,00 38.587.500,00

08 Alacaklardan Tahsilatlar 0,00 0,00 0,00

09 Red ve İadeler (-) 50.000,00 52.500,00 55.125,00

Toplam 350.750.000,00 368.287.500,00 386.701.875,00

BORÇLANMA 0,00 0,00 0,00

Genel Toplam 350.750.000,00 368.287.500,00 386.701.875,00

C- DİĞER TESBİTLER

1 Bütçe kararnamesinin Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 5-34.Maddelerine uygun olarak hazırlandığı ve 15 (onbeş) maddeden ibaret olduğu tesbit edilmiştir.

2 İlgili belediye için "(A) Ödenek Cetvelinde" gösterildiği gibi toplam (350.750.000,00 TL) ödenek verilmiştir.

3 İlgili Belediye bütçesinin gelirler " (B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması Cetveli"nde gösterildiği gibi toplam (350.750.000,00TL) olarak tahmin edilmiştir.

4 Gelir çeşitlerinin yasal dayanakları ( C ) cetvelinde gösterilmiştir.

5 Bütçe kararnamesine eklenen cetvellerin ilgili kanunlar ile tüzük ve yönetmelik hükümlerine uygun olarak hazırlandığı görülmüştür.

6 01 Kodlu " Personel Giderleri" toplamı Gelir Bütçesinin %30 unu aşmamıştır.

7 Bütçe gelirlerinin % 5'inden az ve %10 'nunu geçmemek üzere 20.000.000,00 TL yedek ödenek ayrılarak yönetmeliğe uygun haraket edilmiş olduğu tespit edilmiştir.

(17)

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: ESENYURT Belediyesi 2013 Mali Yılı Bütçe, Kararname ve ekleri, 5216 Sayılı Kanun’unun 25. maddesi, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 41. , 61. ve 62. maddeleri, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 5-34.

maddeleri ile diğer ilgili mevzuat çerçevesinde değerlendirilmiş “Komisyon İncelemesi” bölümünde açıklandığı şekliyle, komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Meclisimizin onayına arz olunur.

Abubekir TAŞYÜREK Şahin AVŞAR Mehmet Selim BİLMEN Plan Bütçe Komisyon Başkanı Başkan Vekili Raportör

Hasan KUVVET Fatih EREN Medet Cüneyt UĞUR Üye Üye Üye

Soner ÖZİMER Ediz ZEYREK Nihat ARICAN Üye Üye Üye

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :