USD kurunda %10 dan fazla bir artýþ meydana gelmesi durumunda müþteriye haber vermeden ayný oranda fiyat artýþýna gidilebilir.

Tam metin

(1)

P R O M O S Y O N

(2)

GENEL SATIÞ ÞARTLARIMIZ

Fiyatlarýmýz 01.11.2015 tarihine kadar geçerlidir.

USD kurunda %10’dan fazla bir artýþ meydana gelmesi durumunda müþteriye haber vermeden ayný oranda fiyat artýþýna gidilebilir.

SATIÞ ÞARTLARI

1. Satýþlarýmýz Peþin olup sipariþin % 40’ý sipariþle birlikte, bakiye teslimatta nakit ile tahsil edilir.

2.

3.

Açýk hesap çalýþmasý kesinlikle uygulanmayacaktýr.

4.

Çek ve senet ile çalýþmalarýmýz yoktur.

5.

Fiyatlara KDV dahil deðildir. Vergi kaydý olmayan þahýslara satýþ yapýlmaz. Banka havaleleri mutlaka fatura kesilecek þahýs veya firma adýyla gönderilmelidir. Vergi numarasý bildirmeyen, KDV tutarý ödenmeyen sipariþler mal bedeli ödenmiþ olsa dahi gönderilmez.

Bu fiyat listesi satýþ taahhüdü deðildir, fiyatlarý müþterilere haber vermeden deðiþtirme hakkýmýz mahfuzdur. Fiyat deðiþikliklerini müþteri istemedikçe gönderme mecburiyetimiz yoktur.

SÝPARÝÞ ÞARTLARI

1. Telefonla sipariþ alýnmaz. E - mail ile bildirilen sipariþlerde, katalog sayfa numarasý, ürün kod numarasý, ürün ismi, miktarý ve baský bilgilerinin bildirilmesi gereklidir.

2. Faks veya mektupla gelen sipariþlerde, sipariþin banka dekontu veya kopyasý bulunmalýdýr. Aksi halde ge len sipariþler dikkate alýnmaz.

3. Baskýlý sipariþlerde baský bilgilerinin eksik olmasý halinde doðru ve tam bilgiler elimize ulaþana kadar sipariþler kesinlik kazanmaz.

4. Müþteriye numune amaçlý verilen örnekler geri alýnmaz, baþka ürünle deðiþtirilmez.

5. Sipariþlerinizin üretim durumunu faks veya e-maille öðrenebilirsiniz. Faksýnýza veya e-mailinize 24 saat içerisinde cevap verilir. E- mail: lacivert@lacivertgrup.com

TESLÝMAT ÞARTLARI

1. Teslim süresi sipariþin geçerlilik kazandýðý ve baský biglileri onaylandýðý tarihten itibaren baþlar. Baskýlý sipariþlerde teslimat süresi 15 iþ günüdür. Baskýsýz sipariþlerin teslim süresi sipariþin cins ve miktarýna göre 2 ila 15 gün arasýnda deðiþir.

2. Mal teslim yeri þirket adresimizdir. Ýstanbul içi müþterilerimizin adresine teslim edilir. Þehir dýþý müþterilerin sipariþleri kargo veya ambara teslim edilir (Müþteri ambarý kendisi ayarlamasý koþulu ile). Nakliye esnasýnda meydana gelecek hasarlardan þirketimiz sorumlu tutulamaz. Müþterinin yazýlý talebi olursa ürünler sigorta yaptýrýlabilir.

3. Ürün bedeli ve KDV’nin satýþ þartlarýna göre ödenmemesi durumunda mal sevki yapýlmaz.

Lacivert Ajans Spor Ýnþ.Tur.Gýda San. ve Tic. Ltd. Þti. BANKA HESAP NUMARASI

BANKA ÞUBE ÞUBE KODU HESAP NO IBAN

ÝÞ BANKASI TL CEVÝZLÝ 1096 0494288 TR 3300 0640 0000 1109 6049 4288

(3)

2016 FÝYAT LÝSTESÝ

USB BELLEKLER-TEKNOLOJÝK ÜRÜNLER

SAYFA KOD ÜRÜN CÝNSÝ

FÝYATI (USD)

2 7400 MOBÝL ÞARJ CÝHAZI ( 2600 mAh ) 7,50 USD

2 7406 MOBÝL ÞARJ CÝHAZI ( 2600 mAh ) 9,00 USD

3 7408 MOBÝL ÞARJ CÝHAZI ( 3000 mAh ) 9,95 USD

3 7490 3'LÜ POWERBANK KABLOSU 1,15 USD

4 7420 MOBÝL ÞARJ CÝHAZI ( 4000 mAh ) 23,90 USD

4 7410 MOBÝL ÞARJ CÝHAZI ( 900 mAh ) 15,50 USD

5 7422 MOBÝL ÞARJ CÝHAZI ( 8000 mAh ) 35,00 USD

5 7412 MOBÝL ÞARJ CÝHAZI ( 4000 mAh ) 11,90 USD

6 7416 MOBÝL ÞARJ CÝHAZI ( 5000 mAh ) 15,50 USD

6 7426 MOBÝL ÞARJ CÝHAZI ( 10000 mAh ) 32,50 USD

6 7455 MOBÝL ÞARJ CÝHAZI ( 10400 mAh ) 24,90 USD

7 7442 MOBÝL ÞARJ CÝHAZI ( 2500 mAh ) 8,75 USD

7 7407 MOBÝL ÞARJ CÝHAZI ( 2000 mAh ) 6,50 USD

7 7436 MOBÝL ÞARJ CÝHAZI ( 5200 mAh ) 15,50 USD

8 7440 MOBÝL ÞARJ CÝHAZI ( 2000 mAh ) 6,90 USD

8 7450 MOBÝL ÞARJ CÝHAZI ( 2600 mAh ) 21,50 USD

9 7240 KART ÞEKLÝNDE USB BELLEK ( 4 GB ) 4,60 USD

9 7240 KART ÞEKLÝNDE USB BELLEK ( 8 GB ) 5,50 USD

9 7240 KART ÞEKLÝNDE USB BELLEK ( 16 GB ) 8,75 USD

10 7242 DÖNER KAPAKLI USB BELLEK ( 4 GB ) 4,45 USD

10 7242 DÖNER KAPAKLI USB BELLEK ( 8 GB ) 5,05 USD

10 7242 DÖNER KAPAKLI USB BELLEK ( 16 GB ) 8,10 USD

10 7243 DÖNER KAPAKLI USB BELLEK OTG ÖZELLÝKLÝ ( 8 GB ) 6,25 USD

11 7250 METAL ANAHTAR USB BELLEK ( 4 GB ) 5,15 USD

11 7250 METAL ANAHTAR USB BELLEK ( 8 GB ) 5,90 USD

11 7263 DÖNER KAPAKLI METAL USB BELLEK ( 4 GB ) 5,15 USD

11 7263 DÖNER KAPAKLI METAL USB BELLEK ( 8 GB ) 5,75 USD

11 7263 DÖNER KAPAKLI METAL USB BELLEK ( 16 GB ) 8,90 USD

12 7274 METAL ANAHTARLIK USB BELLEK ( 8 GB ) 7,70 USD

12 7284 METAL ANAHTARLIK USB BELLEK ( 8 GB ) 7,30 USD

13 7275 METAL ANAHTARLIK USB BELLEK ( 8 GB ) 7,90 USD

13 7276 METAL USB BELLEK ( 8 GB ) 7,15 USD

14 7236 METAL USB BELLEK ( 4 GB ) 6,00 USD

14 7236 METAL USB BELLEK ( 8 GB ) 6,75 USD

14 7246 PLASTÝK USB BELLEK ( 4 GB ) 5,40 USD

14 7246 PLASTÝK USB BELLEK ( 8 GB ) 5,75 USD

15 7210 KALEM USB BELLEK ( 8 GB ) 7,00 USD

15 7282 DERÝ-METAL ANAHTARLIK USB BELLEK ( 8 GB ) 7,70 USD

16 7260 PASLANMAZ ÇELÝK USB BELLEK ( 4 GB ) 7,00 USD

16 7270 ANAHTARLIK METAL USB BELLEK ( 4 GB ) 6,85 USD

17 ÖZEL TASARIM USB BELLEK fiyat sorunuz.

(4)

VIP ÜRÜNLER

SAYFA KOD ÜRÜN CÝNSÝ FÝYAT (TL)

18 4150-K VIP MASA SÜMEN SETÝ 330,00

18 4150-B VIP MASA SÜMEN SETÝ 330,00

19 4153 VIP OTTOMAN MASA SÜMEN SETi 310,00

19 4152 VIP MASA SÜMEN SETÝ 270,00

20 4158 VIP MASA SÜMEN SETÝ 270,00

20 4157 VIP MASA SÜMEN SETÝ 220,00

21 4162 VIP MASA SETÝ 170,00

21 4165 VIP MASA SETÝ 145,00

22 4163 VIP MASA SETÝ 160,00

22 4164 VIP MASA SETÝ 188,00

23 4160 VIP MASA SETÝ 117,00

23 2232 VIP METAL DUVAR & MASA SAATÝ 129,00

24 2239 VIP MASA SAATÝ 89,00

24 2238 VIP MASA SAATÝ 129,00

25 2236 VIP MASA SAATÝ 109,00

25 2237 VIP MASA SAATÝ 115,00

26 4170 KRÝSTAL VIP SET 79,00

26 4190 KRÝSTAL VIP SET 95,00

27 4175 KRÝSTAL VIP SET 79,00

27 4195 KRÝSTAL VIP SET 95,00

KALEM SETLERÝ

SAYFA KOD ÜRÜN CÝNSÝ FÝYATI (TL)

29 PS 702 ROLLER PEN 100,00

29 PS 702-1 ROLLER PEN 100,00

29 PS 903 ROLLER PEN 100,00

30 PS 908 ROLLER PEN 87,00

30 PS 917 ROLLER PEN 87,00

31 PS 606 ROLLER PEN 47,00

31 PS 916-1 ROLLER PEN 54,00

31 PS 916 ROLLER PEN 54,00

32 1661 ROLLER & TÜKENMEZ KALEM SETÝ 44,00

32 1627 ROLLER & TÜKENMEZ KALEM SETÝ 29,00

33 1631 ROLLER & TÜKENMEZ KALEM SETÝ 32,00

33 1684 KOL DÜÐMELÝ ROLLER & TÜKENMEZ KALEM SETÝ 89,00

34 1657 ROLLER & TÜKENMEZ KALEM SETÝ 40,00

34 1655 ROLLER & TÜKENMEZ KALEM SETÝ 30,00

35 1653 ROLLER & TÜKENMEZ KALEM SETÝ 49,00

35 1652 ROLLER & TÜKENMEZ KALEM SETÝ 48,00

36 1629 ROLLER & TÜKENMEZ KALEM SETÝ 24,00

36 1630 ROLLER & TÜKENMEZ KALEM SETÝ 27,00

37 1635 ROLLER & TÜKENMEZ KALEM SETÝ 77,00

37 1695 ROLLER & TÜKENMEZ KALEM SETÝ 39,00

38 1638 ROLLER & TÜKENMEZ KALEM SETÝ 49,00

38 1654 DOLMA KALEM SETÝ 29,00

39 1640 ROLLER & TÜKENMEZ KALEM SETÝ 26,00

39 1646 ROLLER & TÜKENMEZ KALEM SETÝ 36,00

(5)

KALEM SETLERÝ

SAYFA KOD ÜRÜN CÝNSÝ FÝYATI (TL)

40 1648 ROLLER & TÜKENMEZ KALEM SETÝ 49,00

40 1650 ROLLER & TÜKENMEZ KALEM SETÝ 37,00

41 1637 ROLLER & TÜKENMEZ KALEM SETÝ 57,00

41 1639 ROLLER & TÜKENMEZ KALEM SETÝ 34,00

42 1642 ROLLER & TÜKENMEZ KALEM SETÝ 44,00

42 1643 ROLLER & TÜKENMEZ KALEM SETÝ 44,00

43 1644 ROLLER & TÜKENMEZ KALEM SETÝ 44,00

43 1645 ROLLER & TÜKENMEZ KALEM SETÝ 57,00

44 1641 ROLLER & TÜKENMEZ KALEM SETÝ 22,00

44 1651 ROLLER & TÜKENMEZ KALEM SETÝ 25,00

45 1632 ROLLER & TÜKENMEZ KALEM SETÝ 22,00

45 1633 TÜKENMEZ KALEM SETÝ 13,00

46 1665 ROLLER & TÜKENMEZ KALEM SETÝ 30,00

46 1667 ROLLER & TÜKENMEZ KALEM SETÝ 42,00

47 1656 ROLLER & TÜKENMEZ KALEM SETÝ 49,00

47 1666 ROLLER & TÜKENMEZ KALEM SETÝ 17,00

48 1669 ROLLER & TÜKENMEZ KALEM SETÝ 39,00

48 1668 ROLLER & TÜKENMEZ KALEM SETÝ 29,00

49 1658 AHÞAP KUTULU DOLMA KALEM SETÝ 75,00

49 1744 AHÞAP DOLMA & TÜKENMEZ KALEM SETÝ 65,00

49 1755 AHÞAP DOLMA & TÜKENMEZ KALEM SETÝ 40,00

50 1608 ROLLER & TÜKENMEZ KALEM SETÝ 7,50

50 1615 ROLLER & TÜKENMEZ KALEM SETÝ 13,50

51 1616 ROLLER & TÜKENMEZ KALEM SETÝ 33,00

51 1685 TEKLÝ KUTULU ROLLER KALEM 6,80

51 1674 TEKLÝ KUTULU ROLLER KALEM 6,20

52 1626 TEKLÝ KUTULU TÜKENMEZ KALEM 4,80

52 1672 TEKLÝ KUTULU ROLLER KALEM 6,40

52 1683 TEKLÝ KUTULU ROLLER KALEM 8,00

52 1673 TEKLÝ KUTULU ROLLER KALEM 6,80

53 1622 TEKLÝ TÜKENMEZ KALEM SETÝ 5,50

53 1624 TEKLÝ ROLLER KALEM SETÝ 8,00

54 1621 TÜKENMEZ & VERSATÝL KALEM SETÝ 8,90

55 1628 TÜKENMEZ & VERSATÝL KALEM SETÝ 8,90

56 1625 TÜKENMEZ & VERSATÝL KALEM SETÝ 8,90

57 1680 AUTODUO 2'LÝ KALEM SETÝ ( MAT ) VERSATÝL & TÜKENMEZ KALEM 4,40 57 1681 AUTODUO 2'LÝ KALEM SETÝ ( TRANSPARAN ) VERSATÝL & TÜKENMEZ KALEM 4,40

58 1601 DEFTER & ROLLER KALEM SETÝ 24,00

58 1602 ANAHTARLIK, KARTVÝZÝTLÝK & ROLLER KALEM SETÝ 37,50

59 1603 CÝLT BEZÝ DEFTER & USB KALEM SETÝ ( 8 GB ) 44,00

59 1604 CÝLT BEZÝ DEFTER & USB KALEM SETÝ ( 8 GB ) 44,00

60 1605 VIP 3'LÜ SET ( POWERBANK - METAL TOUCH ROLLER KALEM - METAL ANAHTARLIK ) 49,00 60 1606 VIP 3'LÜ SET ( KREDÝ KARTLIK - METAL KALEM - 8 GB USB BELLEK ) 53,00

61 1607 VIP 2'LÝ SET ( POWERBANK - ROLLER KALEM ) 49,00

61 1609 VIP 2'LÝ SET ( POWERBANK - METAL TOUCH PEN KALEM ) 129,00

62 1612 VIP 3'LÜ SET ( 8 GB USB BELLEK - METAL KALEM - ÇANTA ASKISI ) 45,00

62 1613 VIP 2'LÝ SET ( KALEM POWERBANK - 9x14 CÝLT BEZÝ DEFTER ) 69,00

63 1614 VIP 3'LÜ SET ( POWERBANK - METAL KALEM - 9x14 TERMO DERÝ DEFTER ) 66,00

(6)

KALEM SETLERÝ

SAYFA KOD ÜRÜN CÝNSÝ

FÝYATI (TL)

63 1617 VIP 3'LÜ SET ( POWERBANK - METAL KALEM - 9x14 TERMO DERÝ DEFTER ) 55,00 64 1618 VIP 3'LÜ SET ( 8 GB USB BELLEK - METAL TOUCH ROLLER KALEM - 9x14 CÝLT BEZÝ DEFTER ) 50,00 64 1619 VIP 3'LÜ SET ( POWERBANK - METAL ROLLER KALEM - KREDÝ KARTLIK ) 59,00 65 1620 VIP 3'LÜ SET ( POWERBANK - METAL TOUCH ROLLER KALEM - METAL ANAHTARLIK ) 140,00 65 1623 VIP 4'LÜ SET ( 8 GB USB BELLEK - METAL TOUCH PEN KALEM - METAL ANAHTARLIK - 9x14 CÝLT BEZÝ DEFTER ) 55,00 66 1647 VIP 2'LÝ SET ( METAL ROLLER KALEM - 17x24 TERMO DERÝ AJANDA ) 39,00 66 1691 VIP 3'LÜ SET ( 13x21 TERMO DERÝ DEFTER - METAL ROLLER KALEM - METAL ANAHTARLIK ) 39,00

67 1692 TEKLÝ ALÜMÝNYUM TÜP KUTU 4,50

67 1690 TEKLÝ DERÝ KALEM KILIFI 4,00

67 1693 TEKLÝ KADÝFE KALEM KILIFI 0,38

67 1699 ÝKÝLÝ PLASTÝK TÜP KUTU 2,20

ROLLER KALEMLER

SAYFA KOD ÜRÜN CÝNSÝ

FÝYATI (TL)

68 1287 METAL ROLLER KALEM 3,10

68 1286 METAL ROLLER KALEM 2,90

69 1288 METAL ROLLER KALEM 4,00

69 1252 METAL ROLLER KALEM 4,40

70 1273 METAL ROLLER KALEM 3,30

70 1254 METAL ROLLER KALEM 4,50

71 1272 METAL ROLLER KALEM 2,90

71 1228 METAL ROLLER KALEM 2,70

71 1285 METAL ROLLER KALEM 3,30

72 1274 METAL ROLLER KALEM 2,70

72 1187 PLASTÝK ROLLER KALEM 1,30

METAL TÜKENMEZ KALEMLER

SAYFA KOD ÜRÜN CÝNSÝ

FÝYATI (TL)

73 1289 METAL TÜKENMEZ KALEM 1,80

73 1290 METAL TÜKENMEZ KALEM 2,70

74 1280 METAL TÜKENMEZ KALEM 1,55

74 1281 METAL TÜKENMEZ KALEM 1,60

74 1283 METAL TÜKENMEZ KALEM 1,25

75 1291 METAL TÜKENMEZ KALEM 6,35

75 1292 METAL TÜKENMEZ KALEM 2,80

76 1271 METAL TÜKENMEZ KALEM 2,00

76 1235 METAL TÜKENMEZ KALEM 1,60

76 1208 METAL TÜKENMEZ KALEM 1,30

77 1204 METAL TÜKENMEZ KALEM 1,90

77 1238 METAL TÜKENMEZ KALEM 1,70

78 1241 METAL TÜKENMEZ KALEM 1,70

78 1242 METAL TÜKENMEZ KALEM 1,60

79 1222 METAL TÜKENMEZ KALEM 2,20

79 1227 METAL TÜKENMEZ KALEM 1,85

80 1239 METAL TÜKENMEZ KALEM 1,85

(7)

METAL TÜKENMEZ KALEMLER

SAYFA KOD ÜRÜN CÝNSÝ FÝYATI (TL)

80 1276 METAL TÜKENMEZ KALEM 2,20

81 1211 METAL TÜKENMEZ KALEM 1,45

81 1213 METAL TÜKENMEZ KALEM 0,95

82 1263 METAL TÜKENMEZ KALEM 1,40

82 1264 METAL TÜKENMEZ KALEM ( RUBBER GÖVDE ) 1,60

83 1202 METAL TÜKENMEZ KALEM 1,55

83 1203 METAL TÜKENMEZ KALEM 1,55

84 1218 METAL TÜKENMEZ KALEM 1,10

84 1270 METAL TÜKENMEZ KALEM 0,90

85 1260 METAL TÜKENMEZ KALEM 1,80

85 1253 METAL TÜKENMEZ KALEM 1,80

85 1231 METAL TÜKENMEZ KALEM 1,40

85 1440 AHÞAP TÜKENMEZ KALEM 5,00

85 1460 AHÞAP TÜKENMEZ KALEM 5,90

86 1245 METAL TÜKENMEZ KALEM 1,10

86 1294 METAL TÜKENMEZ KALEM 1,20

86 1236 METAL TÜKENMEZ KALEM 1,50

86 1277 METAL TÜKENMEZ KALEM 1,70

87 1214 METAL TÜKENMEZ KALEM 2,40

87 1217 METAL TÜKENMEZ KALEM 1,40

87 1220 METAL TÜKENMEZ KALEM 1,00

87 1223 METAL TÜKENMEZ KALEM 1,40

YARI METAL -PLASTÝK TÜKENMEZ KALEMLER

SAYFA KOD ÜRÜN CÝNSÝ FÝYATI (TL)

88 1020 KNOCK- JEL KALEM 1,56

89 1021 INTENSE- JEL KALEM 1,80

90 1016 EMOTI- JEL PLASTÝK KALEM 1,80

91 1009 INSPER JEL PLASTÝK KALEM 1,10

92 1002 AUTODUO- PLASTÝK TÜKENMEZ KALEM 0,80

93 1003 AUTODUO TRANSPARAN- PLASTÝK TÜKENMEZ KALEM 0,80

94 1004 CHALK- JEL PLASTÝK KALEM 1,40

94 1040 DYNAMIC YARI METAL TÜKENMEZ KALEM 1,15

95 1088 BLISS- PLASTÝK TÜKENMEZ KALEM 1,08

95 1026 SUCCESS- PLASTÝK TÜKENMEZ KALEM 0,80

96 1036 T PLASTÝK DOKUNMATÝK EKRAN KALEMÝ 1,00

96 1037 T PLASTÝK DOKUNMATÝK EKRAN KALEMÝ 1,00

97 1038 T PLASTÝK DOKUNMATÝK EKRAN KALEMÝ 1,00

97 1039 T PLASTÝK DOKUNMATÝK EKRAN KALEMÝ 1,00

98 1096 POLE STAR- PLASTÝK TÜKENMEZ KALEM 0,45

99 1092 MAGIC- PLASTÝK TÜKENMEZ KALEM 0,55

99 1094 DAISY- PLASTÝK TÜKENMEZ KALEM 0,47

100 1028 DREAM- PLASTÝK TÜKENMEZ KALEM 0,72

100 1136 SYMPHONY- PLASTÝK TÜKENMEZ KALEM 0,60

101 1024 ETERNITY- PLASTÝK TÜKENMEZ KALEM 0,62

101 1049 HALCYON- PLASTÝK TÜKENMEZ KALEM 0,55

(8)

YARI METAL -PLASTÝK TÜKENMEZ KALEMLER

SAYFA KOD ÜRÜN CÝNSÝ FÝYATI (TL)

102 1062 IMPRESSIVE- PLASTÝK TÜKENMEZ KALEM 0,55

102 1062-B IMPRESSIVE- PLASTÝK TÜKENMEZ KALEM 0,55

103 1062-C IMPRESSIVE- PLASTÝK TÜKENMEZ KALEM 0,55

103 1062-T IMPRESSIVE- PLASTÝK TÜKENMEZ KALEM 0,60

104 1036 ASPECT ONE- PLASTÝK TÜKENMEZ KALEM 0,66

104 1037 ASPECT NEW- PLASTÝK TÜKENMEZ KALEM 0,66

105 1038 ASPECT- PLASTÝK TÜKENMEZ KALEM 0,66

105 1039 ASPECT X- PLASTÝK TÜKENMEZ KALEM 0,66

106 1090 CERTAIN- PLASTÝK TÜKENMEZ KALEM 0,95

106 1091 ASCENTER- PLASTÝK TÜKENMEZ KALEM 0,95

107 1086 STINSON- PLASTÝK TÜKENMEZ KALEM 0,85

107 1142 GLAD- PLASTÝK TÜKENMEZ KALEM 0,79

108 1054 CONSULT- PLASTÝK TÜKENMEZ KALEM 0,74

108 1057 DEGREE- PLASTÝK TÜKENMEZ KALEM 0,69

109 1082 PEARL- PLASTÝK TÜKENMEZ KALEM 0,50

109 1074 TAKE ONE- PLASTÝK TÜKENMEZ KALEM 0,74

110 1066 AURA- PLASTÝK TÜKENMEZ KALEM 0,40

110 1178 CREED- PLASTÝK TÜKENMEZ KALEM 0,30

111 1061 WIND- PLASTÝK TÜKENMEZ KALEM 0,34

111 1061-B WIND- PLASTÝK TÜKENMEZ KALEM 0,34

112 1060 SEA STAR - PLASTÝK TÜKENMEZ KALEM 0,38

112 1130 DOÐA DOSTU - GERÝ DÖNÜÞÜMLÜ KALEM 0,40

113 1130-C DOÐA DOSTU - GERÝ DÖNÜÞÜMLÜ KALEM 0,40

113 1131 DOÐA DOSTU - GERÝ DÖNÜÞÜMLÜ KALEM 0,40

114 1140 TYLER- PLASTÝK TÜKENMEZ KALEM 0,74

114 1068 BONNY- PLASTÝK TÜKENMEZ KALEM 0,40

115 1143 PLANET- PLASTÝK TÜKENMEZ KALEM 0,52

115 1066-C AURA- PLASTÝK TÜKENMEZ KALEM 0,43

116 1173 TWISTY- PLASTÝK TÜKENMEZ KALEM 0,27

117 1173-B TWISTY- PLASTÝK TÜKENMEZ KALEM 0,27

117 1173-C TWISTY- PLASTÝK TÜKENMEZ KALEM 0,27

118 1130-M DOÐA DOSTU - MÝNÝ GERÝ DÖNÜÞÜMLÜ KALEM 0,39

118 1184 BETA MÝNÝ TÜKENMEZ KALEM 0,39

118 1070 RIO- PLASTÝK TÜKENMEZ KALEM 0,72

119 1116 BANNER PEN 1,40

120 1046 JULIET- PLASTÝK TÜKENMEZ KALEM 0,77

120 1023 ECLIPSE- PLASTÝK TÜKENMEZ KALEM 0,77

120 1172-C TWISTY- PLASTÝK TÜKENMEZ KALEM 0,27

121 1063 LATHIKA- PLASTÝK TÜKENMEZ KALEM 0,69

121 1075 TAKE- PLASTÝK TÜKENMEZ KALEM 0,59

121 1106 RECIDENCY- PLASTÝK TÜKENMEZ KALEM 0,40

121 1123 MELODY- PLASTÝK TÜKENMEZ KALEM 0,40

(9)

KURÞUN - VERSATÝL KALEMLER

SAYFA KOD ÜRÜN CÝNSÝ FÝYATI (TL)

122 1382 YUVARLAK NATUREL KURÞUN KALEM 0,34

122 1383 KÖÞELÝ NATUREL KURÞUN KALEM 0,30

122 1389 KÖÞELÝ MÝNÝ NATUREL KURÞUN KALEM 0,22

123 1384 KÖÞELÝ SÝLGÝLÝ NATUREL KURÞUN KALEM 0,59

123 1385 YUVARLAK SÝYAH GÖVDELÝ KURÞUN KALEM 0,64

123 1388 BOYALI YUVARLAK SÝLGÝLÝ KURÞUN KALEM 0,85

124 1387 PLASTÝK BASMALI KURÞUN KALEM 0,49

124 1386 BOYALI YUVARLAK KURÞUN KALEM 0,58

125 1006 AUTODUO V - VERSATÝL - TÜKENMEZ KALEM 1,30

125 1007 AUTODUO VT - VERSATÝL - TÜKENMEZ KALEM 1,30

126 1166 SUGAR KAPAKLI FOSFORLU KALEM 0,78

126 1168 CANDY- KURUMAYAN DÖNER MEKANÝZMALI FOSFORLU KALEM 1,20

126 1167 PAPATYA- FOSFORLU KALEM 3,15

SPÝRALLÝ KALEMLER

SAYFA KOD ÜRÜN CÝNSÝ FÝYATI (TL)

127 1835 SPÝRALLÝ MASA KALEMÝ 3,50

127 1832 SPÝRALLÝ MASA KALEMÝ 2,70

127 1848 SPÝRALLÝ BANKO KALEMÝ 3,00

128 1840 SPÝRALLÝ MASA KALEMÝ 3,30

128 1849 SPÝRALLÝ MASA KALEMÝ 1,90

129 1824 SPÝRALLÝ TABLALI TÜKENMEZ KALEM 2,50

129 1825 SPÝRALLÝ TÜKENMEZ KALEM 2,00

129 1826 SPÝRALLÝ TABLALI TÜKENMEZ KALEM 1,80

DUVAR SAATLERÝ

SAYFA KOD ÜRÜN CÝNSÝ FÝYATI (TL)

130 3280 ALÜMÝNYUM ÇERÇEVE DUVAR SAATÝ 42,00

130 3281 KROM ÇERÇEVE DUVAR SAATÝ 52,00

131 3235 KROM ÇERÇEVE DUVAR SAATÝ 37,00

131 3237 ALÜMÝNYUM ÇERÇEVE DUVAR SAATÝ 33,00

132 3236 KROM ÇERÇEVE DUVAR SAATÝ 37,00

132 3247 ALÜMÝNYUM ÇERÇEVE DUVAR SAATÝ 33,00

133 3269 ALÜMÝNYUM ÇERÇEVE DUVAR SAATÝ 39,00

134 3234 ALÜMÝNYUM ÇERÇEVE DUVAR SAATÝ 29,00

135 3260 ALÜMÝNYUM ÇERÇEVE DUVAR SAATÝ 29,90

135 3200 DUVAR SAATÝ (ALÜMÝNYUM KABARTMA KADRAN) 28,50

136 3241-B ALÜMÝNYUM ÇERÇEVE DUVAR SAATÝ 24,00

136 3242-B ALÜMÝNYUM ÇERÇEVE DUVAR SAATÝ 27,00

136 3243-B ALÜMÝNYUM ÇERÇEVE DUVAR SAATÝ 33,00

136 3243-S ALÜMÝNYUM ÇERÇEVE DUVAR SAATÝ 33,50

136 3242-S ALÜMÝNYUM ÇERÇEVE DUVAR SAATÝ 27,50

136 3241-S ALÜMÝNYUM ÇERÇEVE DUVAR SAATÝ 24,50

137 3244 KROM ÇERÇEVE DUVAR SAATÝ 31,50

137 3245 KROM ÇERÇEVE DUVAR SAATÝ 37,00

137 3254 KROM ÇERÇEVE DUVAR SAATÝ 44,00

(10)

DUVAR SAATLERÝ

SAYFA KOD ÜRÜN CÝNSÝ FÝYATI (TL)

138 3231 DÝKDÖRTGEN BOMBELÝ DÜNYA SAATÝ 27,50

138 3233 DÝKDÖRTGEN BOMBELÝ DUVAR SAATÝ 19,90

139 3232 DÝKDÖRTGEN BOMBELÝ DUVAR SAATÝ 19,90

140 3256 YALDIZ KABARTMA DESENLÝ PLASTÝK ÇERÇEVE DUVAR SAATÝ 37,00

140 3255 YALDIZ KABARTMA DESENLÝ PLASTÝK ÇERÇEVE DUVAR SAATÝ 33,00

141 3270 ESKÝTME BOYALI ÇERÇEVE DUVAR SAATÝ 32,00

141 3270-R ESKÝTME BOYALI ÇERÇEVE DUVAR SAATÝ 32,00

141 3271 ESKÝTME BOYALI ÇERÇEVE DUVAR SAATÝ 32,00

141 3271-R ESKÝTME BOYALI ÇERÇEVE DUVAR SAATÝ 32,00

142 3278 DUVAR SAATÝ (ALÜMÝNYUM KABARTMA KADRAN) 22,50

143 3279 DUVAR SAATÝ (ALÜMÝNYUM KABARTMA KADRAN) 22,50

143 3263 DUVAR SAATÝ (ALÜMÝNYUM KABARTMA KADRAN) 22,50

144 3265 DUVAR SAATÝ (ALÜMÝNYUM KABARTMA KADRAN) 28,50

144 3250 DUVAR SAATÝ 19,00

145 3219 DUVAR SAATÝ 15,00

145 3212 DUVAR SAATÝ 19,00

146 3258 DUVAR SAATÝ 16,50

146 3218 DUVAR SAATÝ 16,00

147 3259 BOMBELÝ DUVAR SAATÝ 17,50

147 3259-D BOMBELÝ DUVAR SAATÝ 27,50

148 3239 DUVAR SAATÝ 17,50

149 3206 DUVAR SAATÝ 17,00

149 3275 DUVAR SAATÝ 23,00

150 3248 DUVAR SAATÝ 26,00

150 3238 DUVAR SAATÝ 18,50

151 3218-Ç ÇATLAK DESENLÝ DUVAR SAATÝ 17,50

151 3219-Ç ÇATLAK DESENLÝ DUVAR SAATÝ 16,50

151 3212-Ç ÇATLAK DESENLÝ DUVAR SAATÝ 20,50

151 3238-Ç ÇATLAK DESENLÝ DUVAR SAATÝ 18,00

151 3248-Ç ÇATLAK DESENLÝ DUVAR SAATÝ 28,00

151 3250-Ç ÇATLAK DESENLÝ DUVAR SAATÝ 20,50

151 3258-Ç ÇATLAK DESENLÝ DUVAR SAATÝ 18,00

152 3283 METAL DUVAR SAATÝ 119,00

152 3204 VIP DUVAR SAATÝ 159,00

152 3285 METAL DUVAR SAATÝ 119,00

152 3286 METAL DUVAR SAATÝ 119,00

153 3220 DUVAR SAATÝ 11,00

153 3230 MÝNÝ DUVAR SAATÝ 9,00

153 3210 BUZDOLABI SAATÝ 6,00

(11)

ORGANÝZERLER

SAYFA KOD ÜRÜN CÝNSÝ FÝYATI (TL)

154 6411 ORGANÝZER 27,50

154 6420 ORGANÝZER 27,50

155 6417 ORGANÝZER 27,50

155 6416 ORGANÝZER 26,90

156 6415 ORGANÝZER 28,50

157 6413 ORGANÝZER 26,90

157 6412 ORGANÝZER 27,50

158 6414 ORGANÝZER 26,90

158 6418 ORGANÝZER 26,90

159 6419 ORGANÝZER 29,90

AJANDALAR

SAYFA KOD ÜRÜN CÝNSÝ FÝYATI (TL)

159 6432 16*24 SUNÝ DERÝ ÇANTALI AJANDA (HESAP MAKÝNALI) 27,50

160 6441 16*24 TERMO DERÝ AJANDA 12,90

161 6491 16*24 TERMO DERÝ AJANDA 11,90

162 6451 16*24 TERMO DERÝ AJANDA 11,90

163 6492 16*24 TERMO DERÝ AJANDA 12,90

163 6493 16*24 TERMO DERÝ AJANDA 13,50

164 6447 16*24 TERMO DERÝ AJANDA 12,50

165 6456 16*24 TERMO DERÝ AJANDA 11,40

166 6495 16*24 TERMO DERÝ AJANDA 13,50

166 6466 16*24 TERMO DERÝ AJANDA 13,75

167 6448 16*24 TERMO DERÝ AJANDA 11,90

168 6472 16*24 TERMO DERÝ AJANDA 11,40

168 6440 16*24 TERMO DERÝ AJANDA 13,20

169 6444 16*24 TERMO DERÝ AJANDA 11,40

169 6471 16*24 TERMO DERÝ AJANDA 10,50

170 6449 16*24 TERMO DERÝ AJANDA 14,50

170 6473 16*24 TERMO DERÝ AJANDA 11,90

171 6481 16*24 TERMO DERÝ AJANDA 12,60

171 6482 16*24 TERMO DERÝ AJANDA 12,60

172 6476 16*24 TERMO DERÝ AJANDA 9,50

173 6480 16*24 TERMO DERÝ AJANDA 9,50

174 6434 14*20 SUNÝ DERÝ ÇANTALI AJANDA (HESAP MAKÝNALI) 24,90

174 6400 14*20 TERMO DERÝ AJANDA 7,50

175 6498 17*24 SUNÝ DERÝ AJANDA 7,90

175 6464 14*20 SUNÝ DERÝ AJANDA 6,50

(12)

TARÝHSÝZ DEFTERLER

SAYFA KOD ÜRÜN CÝNSÝ FÝYATI (TL)

176 6450 14 x 22 cm TERMO DERÝ TARÝHSÝZ DEFTER 8,90

177 6474 13 x 31 cm TERMO DERÝ TARÝHSÝZ DEFTER 9,70

178 6477 13 x 21 cm TERMO DERÝ TARÝHSÝZ DEFTER 9,90

178 6475 13 x 21 cm TERMO DERÝ TARÝHSÝZ DEFTER 9,50

179 6457 9,5 x 17,5 cm SALPA DERÝ DEFTER 8,20

179 6458 13*21 cm SALPA DERÝ DEFTER 11,90

180 6461 13 x 21 cm TERMO DERÝ TARÝHSÝZ DEFTER 8,50

180 6460 13 x 21 cm CÝLT BEZÝ TARÝHSÝZ DEFTER 7,30

181 6468 13 x 21 cm TERMO DERÝ TARÝHSÝZ DEFTER 8,50

181 6462 9 X 14 cm TERMO DERÝ TARÝHSÝZ DEFTER 4,60

182 6459 9 X 14 cm TERMO DERÝ TARÝHSÝZ DEFTER 5,50

182 6467 10 X 17 cm TERMO DERÝ TARÝHSÝZ DEFTER 6,20

183 6454 9 X 14 cm TERMO DERÝ TARÝHSÝZ DEFTER 5,00

183 6452 9 X 14 cm CÝLT BEZÝ TARÝHSÝZ DEFTER 4,60

184 6453 9 X 14 cm TERMO DERÝ TARÝHSÝZ DEFTER 5,00

KIRTASÝYE SETLERÝ

SAYFA KOD ÜRÜN CÝNSÝ FÝYATI (TL)

185 4401 KUMAÞ KALEMLÝK SETÝ 7,50

185 4402 KUMAÞ KALEMLÝK SETÝ 4,75

185 4403 SUNÝ DERÝ KALEMLÝK SETÝ 5,75

185 4404 KUMAÞ KALEMLÝK SETÝ 6,90

GERÝ DÖNÜÞÜMLÜ ÜRÜNLER

SAYFA KOD ÜRÜN CÝNSÝ FÝYATI (TL)

186 4350 GERÝ DÖNÜÞÜMLÜ KIRTASÝYE SETÝ 29,90

186 4360 GERÝ DÖNÜÞÜMLÜ KIRTASÝYE SETÝ 24,90

187 4351 GERÝ DÖNÜÞÜMLÜ KIRTASÝYE SETÝ 7,90

187 4352 GERÝ DÖNÜÞÜMLÜ NOTLUK & KIRTASÝYE SETÝ 15,90

188 4357 GERÝ DÖNÜÞÜMLÜ KIRTASÝYE SETÝ 8,50

188 4358 GERÝ DÖNÜÞÜMLÜ KIRTASÝYE SETÝ 5,50

189 4330 GERÝ DÖNÜÞÜMLÜ KIRTASÝYE SETÝ 11,50

189 4332 GERÝ DÖNÜÞÜMLÜ KIRTASÝYE SETÝ 9,50

190 4320 GERÝ DÖNÜÞÜMLÜ NOTLUK 8,90

190 4322 GERÝ DÖNÜÞÜMLÜ NOTLUK 8,40

191 6384 GERÝ DÖNÜÞÜMLÜ DEFTER 8,30

191 4354 GERÝ DÖNÜÞÜMLÜ NOT DEFTERÝ 8,90

192 4355 GERÝ DÖNÜÞÜMLÜ DEFTER - A5 7,70

192 4356 GERÝ DÖNÜÞÜMLÜ DEFTER - A6 4,90

193 6383 10 x 17 cm. GERÝ DÖNÜÞÜMLÜ LASTÝKLÝ DEFTER 4,90

193 6382 9 x 14 cm. GERÝ DÖNÜÞÜMLÜ LASTÝKLÝ DEFTER 3,90

193 6381 8 x 10,5 cm. GERÝ DÖNÜÞÜMLÜ LASTÝKLÝ DEFTER 2,90

195 6391 GERÝ DÖNÜÞÜMLÜ NOTLUK 6,60

195 6392 GERÝ DÖNÜÞÜMLÜ TOPLANTI BLOKNOTU 9,60

196 6397 GERÝ DÖNÜÞÜMLÜ KALEMLÝK 11,70

196 6390 LASTÝKLÝ DEFTER 6,90

197 6370 GERÝ DÖNÜÞÜMLÜ DEFTER & YAPIÞKANLI KAÐIT 6,90

(13)

GERÝ DÖNÜÞÜMLÜ ÜRÜNLER

SAYFA KOD ÜRÜN CÝNSÝ FÝYATI (TL)

197 6372 GERÝ DÖNÜÞÜMLÜ SPÝRALLÝ DEFTER & YAPIÞKANLI NOTLUK 5,90

198 6377 GERÝ DÖNÜÞÜMLÜ LASTÝKLÝ DEFTER 3,90

198 6373 GERÝ DÖNÜÞÜMLÜ SPÝRALLÝ DEFTER & YAPIÞKANLI NOTLUK 4,50

199 6374 GERÝ DÖNÜÞÜMLÜ DEFTER & YAPIÞKANLI NOTLUK 5,00

199 6371 GERÝ DÖNÜÞÜMLÜ LASTÝKLÝ DEFTER & YAPIÞKANLI NOTLUK 8,90

200 6376 GERÝ DÖNÜÞÜMLÜ NOT DEFTERÝ & YAPIÞKANLI NOTLUK 4,30

200 6375 GERÝ DÖNÜÞÜMLÜ LASTÝKLÝ NOT DEFTERÝ 2,50

201 6379 GERÝ DÖNÜÞÜMLÜ TOPLANTI BLOKNOTU 7,90

201 6380 GERÝ DÖNÜÞÜMLÜ DEFTER & YAPIÞKANLI NOTLUK 4,50

202 6378 GERÝ DÖNÜÞÜMLÜ A5 DEFTER & YAPIÞKANLI KAÐIT 4,60

202 6389 GERÝ DÖNÜÞÜMLÜ RESÝMLÝK 3,90

203 6387 GERÝ DÖNÜÞÜMLÜ KALEMLÝK 7,00

203 6386 GERÝ DÖNÜÞÜMLÜ NOTLUK 6,75

204 6363 GERÝ DÖNÜÞÜMLÜ NOTLUK 6,90

204 6361 GERÝ DÖNÜÞÜMLÜ NOTLUK 6,50

205 6385 GERÝ DÖNÜÞÜMLÜ KIRTASÝYE SETÝ 10,90

205 6364 GERÝ DÖNÜÞÜMLÜ YAPIÞKANLI NOTLUK 4,90

206 6365 GERÝ DÖNÜÞÜMLÜ NOTLUK 3,50

206 6360 GERÝ DÖNÜÞÜMLÜ YAPIÞKANLI NOTLUK 8,90

206 6362 GERÝ DÖNÜÞÜMLÜ YAPIÞKANLI NOTLUK 6,90

207 6366 GERÝ DÖNÜÞÜMLÜ YAPIÞKANLI NOTLUK-CETVEL 2,15

207 6388 GERÝ DÖNÜÞÜMLÜ LASTÝKLÝ YAPIÞKANLI NOTLUK 1,75

207 6369 GERÝ DÖNÜÞÜMLÜ KÝTAP AYRACI & YAPIÞKANLI NOTLUK 1,15

207 6368 GERÝ DÖNÜÞÜMLÜ KÝTAP AYRACI & YAPIÞKANLI NOTLUK 1,15

MATBAA ÜRÜNLERÝ

SAYFA KOD ÜRÜN CÝNSÝ FÝYATI (TL)

208 6110 PÝRAMÝT TAKVÝM 4,40

208 6120 SPÝRALLÝ BLOKNOT 2,50

208 6130 UNUTMAYINIZ KARTI 2,90

209 6140 KAÐIT ÇANTA 2,20

209 6150 KAÐIT ÇANTA 2,70

209 6160 KÜP BLOKNOT 4,50

ANAHTARLIKLAR

SAYFA KOD ÜRÜN CÝNSÝ FÝYATI (TL)

210 5211 KUTULU METAL ANAHTARLIK 3,50

210 5212 KUTULU METAL ANAHTARLIK 3,50

211 5213 KUTULU METAL ANAHTARLIK 3,50

211 5210 KUTULU METAL ANAHTARLIK 3,50

212 5174 KUTULU METAL ANAHTARLIK 4,40

212 5175 KUTULU METAL ANAHTARLIK 4,40

212 5173 KUTULU METAL ANAHTARLIK 4,40

213 5179 KUTULU METAL ANAHTARLIK 2,30

213 5178 KUTULU METAL ANAHTARLIK 3,50

213 5177 KUTULU METAL ANAHTARLIK 3,50

213 5117 KUTULU METAL ANAHTARLIK 3,00

(14)

ANAHTARLIKLAR

SAYFA KOD ÜRÜN CÝNSÝ FÝYATI (TL)

214 5230 KUTULU METAL ANAHTARLIK 3,20

214 5236 METAL ANAHTARLIK 2,10

215 5232 KUTULU METAL ANAHTARLIK 3,20

215 5231 KUTULU METAL ANAHTARLIK 3,20

215 5113 METAL EV ANAHTARLIK 2,30

215 5114 METAL ARABA ANAHTARLIK 2,30

216 5144 METAL ANAHTARLIK 2,10

216 5146 METAL ANAHTARLIK 2,10

217 5150 METAL ANAHTARLIK 1,95

217 5160 METAL ANAHTARLIK 1,95

218 5170 METAL ANAHTARLIK 1,95

218 5111 METAL ANAHTARLIK 1,95

219 5120 METAL ANAHTARLIK 2,30

219 5122 METAL ANAHTARLIK 2,30

219 5116 KUTULU METAL ARABA ANAHTARLIK 2,80

219 5274 METAL METRELÝ ANAHTARLIK 5,00

220 5163 METAL ANAHTARLIK 1,95

220 5110 KUTULU METAL UÇAK ANAHTARLIK 4,90

220 5180 METAL ANAHTARLIK 2,10

220 5188 METAL ÇANTA ASKILIÐI 4,90

221 5214 KUTULU METAL KALP ANAHTARLIK 3,50

221 5166 KUTULU METAL DÖNERLÝ ANAHTARLIK 3,60

222 5115 METAL ANAHTARLIK 2,30

222 5143 METAL ANAHTARLIK 2,40

222 5197 KUTULU METAL TIR ANAHTARLIK 3,90

222 5164 METAL ANAHTARLIK 1,95

223 8621 IÞIKLI ANAHTARLIK 3,45

223 8622 IÞIKLI ANAHTARLIK 2,80

223 8623 IÞIKLI ANAHTARLIK 3,90

223 8624 IÞIKLI ANAHTARLIK 4,15

224 5244 MÝNELÝ KROM DÖKÜM ANAHTARLIK fiyat sorunuz

225 5245 MÝNELÝ GOLD DÖKÜM ANAHTARLIK fiyat sorunuz

225 5249 ESKÝTME ANAHTARLIK fiyat sorunuz

226 5251 3D ANAHTARLIK fiyat sorunuz

226 5247 METAL PURJÖR ANAHTARLIK fiyat sorunuz

227 5301 MÝNELÝ DÖKÜM ROZET fiyat sorunuz

227 5302 PLASTO ROZET fiyat sorunuz

ÇANTALAR

SAYFA KOD ÜRÜN CÝNSÝ FÝYATI (TL)

228 6857 EVRAK ÇANTASI 46,00

228 6854 EVRAK ÇANTASI 46,00

228 6855 EVRAK ÇANTASI 89,00

(15)

TOPLANTI BLOKNOTLARI

SAYFA KOD ÜRÜN CÝNSÝ FÝYATI (TL)

229 6339 ÇANTALI TOPLANTI BLOKNOTU 59,00

229 6340 ÇANTALI TOPLANTI BLOKNOTU 46,00

230 6338 A4 TOPLANTI BLOKNOTU FERMUARLI 32,00

230 6337 A5 TOPLANTI BLOKNOTU FERMUARLI 27,00

231 6342 A4 TOPLANTI BLOKNOTU 22,90

231 6344 A4 TOPLANTI BLOKNOTU 22,90

232 6331 A5 TOPLANTI BLOKNOTU 22,90

232 6335 A5 TOPLANTI BLOKNOTU 20,90

233 6332 MÝNÝ CEP BLOKNOTU 11,50

233 6334 MÝNÝ CEP BLOKNOTU 8,00

MASA ÜSTÜ ÜRÜNLER

SAYFA KOD ÜRÜN CÝNSÝ FÝYATI (TL)

234 4528 SUNÝ DERÝ MASA SETÝ 13,75

234 4517 SUNÝ DERÝ MASA SETÝ 12,65

235 4514 SUNÝ DERÝ MASA SETÝ 13,50

235 4519 SUNÝ DERÝ MASA SETÝ 12,50

236 4518 SUNÝ DERÝ KALEMLÝK 9,90

236 4516 SUNÝ DERÝ KALEMLÝK 11,70

237 4510 SUNÝ DERÝ MASA SETÝ 10,75

237 4512 SUNÝ DERÝ KALEMLÝK 6,00

238 4513 SUNÝ DERÝ KALEMLÝK 7,50

238 4515 SUNÝ DERÝ KALEMLÝK 4,00

239 2542 VIP METAL-DERÝ BARDAK ALTI SETÝ 15,50

239 2541 SUNÝ DERÝ BARDAK ALTI SETÝ 8,25

240 4511 SUNÝ DERÝ NOTLUK 6,00

240 2820 TABLET KILIFI 17,50

241 2845 DERÝ - METAL KARTVÝZÝTLÝK 12,20

241 2849 DERÝ - METAL KARTVÝZÝTLÝK 10,20

241 2841 DERÝ - METAL KARTVÝZÝTLÝK 14,00

241 2842 DERÝ - METAL KREDÝ KARTLIK 9,00

242 6356 SUNÝ DERÝ YAPIÞKANLI NOT KAÐIDI 14,50

242 6354 SUNÝ DERÝ YAPIÞKANLI NOT KAÐIDI 11,50

242 6367 RENKLÝ YAPIÞKANLI NOT KAÐIDI 2,50

243 6352 SUNÝ DERÝ YAPIÞKANLI NOT KAÐIDI 9,90

243 6353 SUNÝ DERÝ YAPIÞKANLI NOT KAÐIDI 6,90

KRÝSTAL ÖDÜL-PLAKET

SAYFA KOD ÜRÜN CÝNSÝ FÝYATI (TL)

244 9501 KRÝSTAL PLAKET (10 mm.) 16,90

244 9502 KRÝSTAL PLAKET (19 mm.) 26,00

244 9503 KRÝSTAL PLAKET (10 mm.) 19,50

244 9504 KRÝSTAL PLAKET (10 mm.) 39,00

245 9505 KRÝSTAL PLAKET (10 mm.) 15,90

245 9506 KRÝSTAL PLAKET (10 mm.) 15,90

245 9507 KRÝSTAL PLAKET (10 mm.) 26,00

245 9508 KRÝSTAL PLAKET (10 mm.) 19,50

(16)

KRÝSTAL ÖDÜL-PLAKET

SAYFA KOD ÜRÜN CÝNSÝ FÝYATI (TL)

246 9509 KRÝSTAL PLAKET (10 mm.) 31,50

246 9510 KRÝSTAL PLAKET (10 mm.) 16,90

246 9511 KRÝSTAL PLAKET (10 mm.) 19,50

246 9512 KRÝSTAL PLAKET (10 mm.) 18,50

246 9513 KRÝSTAL PLAKET (10 mm.) 31,50

247 9514 KRÝSTAL PLAKET 65,00

247 9515 KRÝSTAL PLAKET (10 mm.) 104,00

247 9516 KRÝSTAL PLAKET (10 mm.) 21,00

247 9517 KRÝSTAL PLAKET (10 mm.) 130,00

TERMOS-KUPA

SAYFA KOD ÜRÜN CÝNSÝ FÝYATI (TL)

248 8127 TERMOS BARDAK ( 450 ML. ) 14,90

248 8160 TERMOS BARDAK ( 450 ML. ) 13,50

248 8170 TERMOS BARDAK ( 450 ML. ) 15,90

249 8180 TERMOS BARDAK ( 450 ML. ) 47,00

249 8185 TERMOS BARDAK ( 450 ML. ) 47,00

250 8125 TERMOS BARDAK ( 400 ML. ) 10,90

250 8120 TERMOS BARDAK ( 350 ML. ) 7,90

251 8135 TERMOS BARDAK ( 450 ML. ) 12,50

251 8150 TERMOS BARDAK ( 450 ML. ) 15,00

251 8150-R TERMOS BARDAK ( 450 ML. ) 15,00

252 8510 SERAMÝK KUPA 3,70

252 8520 SERAMÝK KUPA 3,70

252 8530 SERAMÝK KUPA 3,70

252 8540 SERAMÝK KUPA 3,70

253 8550 PORSELEN KUPA 4,90

253 8560 PORSELEN KUPA 4,90

253 8570 PORSELEN KUPA 4,90

253 8580 PORSELEN KUPA 4,90

HESAP MAKÝNALARI

SAYFA KOD ÜRÜN CÝNSÝ FÝYATI (TL)

254 2340 HESAP MAKÝNASI (12 HANELÝ) 17,50

254 2342 HESAP MAKÝNASI (8 HANELÝ) 11,50

255 2344 HESAP MAKÝNASI (12 HANELÝ) 14,50

255 2348 HESAP MAKÝNASI (8 HANELÝ) 4,40

255 2346 HESAP MAKÝNASI (8 HANELÝ) 3,30

KÝÞÝSEL ÜRÜNLER

SAYFA KOD ÜRÜN CÝNSÝ FÝYATI (TL)

256 8792 KÝTAP KÝÞÝSEL KASA 33,00

256 8790 KÝTAP KÝÞÝSEL KASA 23,00

257 8201 ALÜMÝNYUM RESÝM ÇERÇEVESÝ 7,00

257 8202 ALÜMÝNYUM RESÝM ÇERÇEVESÝ 7,50

258 8610 ÇAKILI & ÇOK FONKSÝYONEL EL FENERÝ 21,50

258 8612 ÇAKILI & ÇOK FONKSÝYONEL EL FENERÝ 22,00

(17)

KÝÞÝSEL ÜRÜNLER

SAYFA KOD ÜRÜN CÝNSÝ FÝYATI (TL)

259 8614 ÇAKILI & ÇOK FONKSÝYONEL EL FENERÝ 27,00

259 8611 METAL EL FENERÝ 14,50

260 8619 MÝNÝ MASAÜSTÜ KÝTAP OKUMA LAMBASI 4,50

260 1515 PENLÝGHT 1,75

260 8615 KALEMLÝ BOYUN ASKILI FENER 2,40

261 8650 FENERLÝ TORNAVÝDA SETÝ 4,95

261 8613 METAL IÞIKLI ANAHTARLIK 4,95

262 8717 AYNALI MANÝKÜR SETÝ 7,50

262 8716 MANÝKÜR SETÝ 10,50

263 8718 ANAHTARLIKLI MANÝKÜR SETÝ 4,40

263 8714 VIP MANÝKÜR SETÝ 14,90

263 8711 AÇACAK 4,90

263 8715 MANÝKÜR SETÝ 4,40

264 2748 CEP TELEFON STANDI-KULAKLIK-TOUCH APARAT SET 7,50

264 2747 TELEFON STANDI - EKRAN TEMÝZLEYECÝSÝ 1,55

265 2715 KÜP KAÐITLIK - KALEMLÝK 3,25

265 2725 PLASTÝK ÇOK FONKSÝYONLU SET 11,00

265 2735 PLASTÝK ÇEKMECELÝ KAÐITLIK - KALEMLÝK 7,25

265 2745 PLASTÝK ÇEKMECELÝ KALEMLÝK 3,90

266 2709 PLASTÝK BLOKNOTLUK 3,50

266 2746 MASA ÜSTÜ TELEFON TUTACAÐI 4,40

267 2704 PLASTÝK BLOKNOTLUK 3,00

267 2703 PLASTÝK BLOKNOTLUK 3,15

267 2942 DÝKÝÞ SETÝ 1,30

268 2960 SAATLÝ PARA TABAÐI 9,00

268 2961 PARA TABAÐI 5,90

268 2655 KÖÞELÝ PLASTÝK KÜL TABLASI 1,60

ÇAKMAKLAR

SAYFA KOD ÜRÜN CÝNSÝ FÝYATI (TL)

269 7120 CRÝCKET TAÞLI ÇAKMAK fiyat sorunuz

269 7121 TOKAI TAÞLI ÇAKMAK fiyat sorunuz

269 7123 TAÞLI ÇAKMAK fiyat sorunuz

269 7122 TOKAI MANYETOLU ÇAKMAK fiyat sorunuz

269 7125 TAÞLI MÝNÝ ÇAKMAK fiyat sorunuz

269 7127 MANYETOLU ÇAKMAK fiyat sorunuz

TEKSTÝL ÜRÜNLERÝ

SAYFA KOD ÜRÜN CÝNSÝ FÝYATI (TL)

270 8760 ELDÝVENLÝ BUZ KAZIYICI 8,00

270 8762 YAÐMURLUK 2,90

271 8765 ÞEMSÝYE 15,50

272 9300 1.KALÝTE PAMUKLU ÞAPKA fiyat sorunuz.

272 9302 2.KALÝTE PAMUKLU ÞAPKA fiyat sorunuz.

272 9303 BÝYELÝ SÝPERLÝ ÞAPKA fiyat sorunuz.

272 9304 SANDVÝÇ PANEL CIRTLI ÞAPKA fiyat sorunuz.

(18)

BASKI BÝLGÝLERÝ ve FÝYATLARI (Baský fiyatlarý NET FÝYATLARDIR.)

TAMPON BASKI:

Metal Kalemler : Tek Renk Tek Taraf 1 – 1000 adet için 50,00 TL Kalýp, 0,05 TL adet baský ücreti alýnýr.

Plastik Kalemler : Tek Renk Tek Taraf 1 – 1000 adet için 40,00 TL Kalýp, 0,04 TL adet baský ücreti alýnýr.

Not: Her ilave renk ve baský için mevcut kalýp bedeli ilave edilir.

LAZER BASKI :

Kalem için;

1-250 adet arasý 100 TL 250-500 adet arasý 150 TL 500-1000 adet arasý 250 TL

1000 adet üzerinde baský 0,20 TL birim fiyat uygulanacaktýr.

Anahtarlýk ve Çakýlar için;

1-250 adet arasý 150 TL 250-500 adet arasý 200 TL 500-1000 adet arasý 350 TL

1000 adet üzerinde baský 0,30 TL birim fiyat uygulanacaktýr.

DOMEKS BASKI:

1 – 500 Adet için; 150,00 TL 501 – 1000 Adet için; 180,00 TL, 1001 Adet üzeri birim fiyat; 0,10 TL

ÞEMSÝYE BASKI ÞARTLARI

Film + Kalýp : 40,00 TL, tek renk baský : 0,50 TL, her panel için ilk renk : 0,40 TL, sonraki ilave her renk için 0,30 TL istenilir. Talep edilen panel sayýsý ile çarpýlýr.

SICAK BASKI:

Her baský için 45,00 TL kliþe, 45 TL sabit masraf, 0,40 TL/adet baský ücreti alýnýr.

(19)

ÇANTA - AJANDA VE ORGANÝZER KAPAK BASKILARI

ADET GOFRE BASKI GOFRE BASKI

( SUNÝ DERÝ AJANDALAR ÝÇÝN ) ( ORGANÝZER AJANDA VE ÇANTA BASKISI )

250 200 TL 250 TL

500 200 TL 250 TL

1000 350 TL 400 TL

NOT: KLÝÞE ÜCRETÝ 45 TL'DÝR.

DUVAR SAATÝ OFSET BASKI FÝYATLARI

1 - 250 ADET ÝÇÝN BÝRÝM FÝYAT 1,50.- TL

251 - 500 ADET ÝÇÝN BÝRÝM FÝYAT 1,00.- TL

501 ADET VE ÜZERÝ ÝÇÝN BÝRÝM FÝYAT 0,70.- TL

SERÝGRAFÝ BASKI FÝYAT LÝSTESÝ (Grafik ve Film Dahil)

TEK RENK ÝKÝ RENK ÜÇ RENK

TEK TARAF TEK TARAF TEK TARAF

BASKI FÝYATLARI BASKI FÝYATLARI BASKI FÝYATLARI ADET

FÝYAT

[TL] ADET

FÝYAT

[TL] ADET

FÝYAT [TL]

1 - 100 80,00 1 - 100 120,00 1 - 100 160,00

101 - 250 120,00 101 - 250 180,00 101 - 250 240,00 251 - 500 160,00 251 - 500 240,00 251 - 500 320,00 501 - 750 200,00 501 - 750 300,00 501 - 750 400,00 751 - 1000 250,00 751 - 1000 350,00 751 - 1000 450,00

(20)

SERAMÝK VE PORSELEN BASKI FÝYATLARI

TEK VE ÇÝFT RENK BASKI ÜÇ VE DÖRT RENK BASKI

MÝKTAR TEK ÇÝFT TAM TEK ÇÝFT TAM

TARAF TARAF SARMAL TARAF TARAF SARMAL 250 ADET 2,20 TL 2,30 TL 2,40 TL 2,65 TL 2,80 TL 3,40 TL 500 ADET 1,90 TL 2,10 TL 2,30 TL 2,10 TL 2,30 TL 2,60 TL 1.000 ADET 1,15 TL 1,30 TL 1,40 TL 1,30 TL 1,40 TL 1,50 TL 5.000 ADET 1,00 TL 1,10 TL 1,20 TL 1,05 TL 1,15 TL 1,25 TL

TEK RENK ÝKÝ RENK

TEK TARAF TEK TARAF

BASKI FÝYATLARI BASKI FÝYATLARI

ADET FÝYAT [TL] ADET FÝYAT [TL]

1 - 100 100,00 1 - 100 150,00

101 - 250 150,00 101 - 250 225,00

251 - 500 250,00 251 - 500 375,00

501 - 750 350,00 501 - 750 500,00

751 - 1000 500,00 751 - 1000 700,00

Lacivert Ajans Spor Ýnþ. Tur.Gýda San.Tic.Ltd.Þti Tekel Cad. Þakayýk Sk. No : 5/11 34865 Kartal - Ýstanbul

www.lacivertgrup.com | lacivert@lacivertgrup.com

Tel : 0530 458 7534

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :