• Sonuç bulunamadı

TEST 13

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "TEST 13"

Copied!
2
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

1) Nüfus yaş piramitlerinden yararlanarak aşağıdakilerden hangisi bulunamaz?

A) Doğurganlık oranı B) Yaş grupları C) Cinsiyet yapısı D) Yaşlı nüfus sayısı E) Ülkedeki iç göçler

2) Çocuk ve genç nüfusu fazla olan ülkeler için aşağıdakilerden hangisi kesin olarak söylenemez?

A) Doğum oranı yüksektir.

B) Yaşlı nüfus azdır.

C) Nüfus piramidinin tabanı geniştir.

D) Bağımlı nüfus fazladır.

E) Nüfus yoğunluğu fazladır.

3) Bir ülkede;

I. Evlenme yaşı II. Eğitim seviyesi III. Ekonomik durum

özelliklerinin tamamı aşağıdakilerden hangisini etkiler?

A) Doğum oranını B) Nüfus yoğunluğunu C) Çalışan nüfus sayısını D) Tarımda çalışan sayısını E) Nitelikli işçi sayısını

I. Nüfus artış hızının yüksek olduğu gelişmemiş ülke II. Nüfus artış hızının düşük olduğu gelişmiş ülke III. Nüfus artış hızının azaldığı gelişmekte olan ülke 4) Yukarıda nüfus özellikleri açıklanan ülkelere aşağıdakilerden hangileri örnek olarak

gösterilebilir?

I II III A) Türkiye Almanya İngiltere B) Bangladeş Almanya Brezilya C) Arjantin Brezilya ABD D) Bangladeş Hindistan Çin

E) Çin Japonya Bangladeş

2010 yılı verilerine göre Fransa’da 65 yaşından büyük insanların oranı % 17,3 iken, bu oran Endonezya’da % 3,1’dir.

5) Yukarıda verilen bilgi Fransa ile Endonezya arasında aşağıda verilenlerden hangisinin farklı olduğunu kesin kanıtlar?

A) Net göç hızının

B) Nüfus içinde kadın oranının C) Gelişmişlik düzeylerinin

D) Aktif nüfusun toplam nüfusa oranlarının E) Bebek ölüm oranlarının

6) Aşağıdaki verilen kıtalardan hangisinde toplam nüfus içinde çocuk nüfus oranı diğerlerinden daha fazladır?

A) K. Amerika B) Afrika C) Avrupa D) Asya E) Avusturalya

7) Bir ülkenin;

I. Toplam nüfusu II. Kadın nüfus sayısı III. Kır – kent nüfusu IV. Nüfus yoğunluğu

gibi özelliklerinden hangileri nüfus piramitlerinden yararlanarak bulunmaz?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) III ve IV

Bir ülkede ölümler, doğumlardan çok ise ülke nüfusu azalır.

8) Yukarıdaki şekildeki nüfus özelliğine sahip ülke aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Rusya B) Hindistan C) Mısır D) Kenya E) ABD

TEST 13

Testlerimizin tamamı için web sitemizi ziyaret edin.

NÜFUS PİRAMİTLERİ VE ÖZELLİKLERİ- 1

(2)

9) Yukarıdaki nüfus piramidine sahip bir ülke için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Ortalama yaşam uzundur.

B) Sağlık hizmetleri gelişmiştir.

C) Doğum oranı düşüktür.

D) Yurt dışına göç verir.

E) Okuryazarlık oranı yüksektir.

10) Nüfus yaş piramidi yukarıdaki gibi olan bir ülke için aşağıdakilerden hangisi kesin olarak

söylenemez?

A) Bağımlı nüfus oranı fazladır.

B) Demografik yatırımlar fazladır.

C) Kişi başına düşen milli gelir azdır.

D) Dış ticaret açığı fazladır.

E) Aritmetik ve fizyolojik nüfus yoğunlukları fazladır.

Çalışma çağına gelen insanların oluşturduğu nüfusa aktif nüfus denir.

11) Aktif nüfus kavramı aşağıda verilen yaş gruplarından hangisini kapsar?

A) 0-12 B) 12-44 C) 24-56 D) 14-65 E) 7-67

Yukarıda bir ülkenin 1980 ve 2010 yıllarına ait nüfus piramitleri verilmiştir.

12) Ülkenin nüfus piramitlerindeki değişime bakarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) Hayat standartları yükselmiştir.

B) Sağlık koşulları gelişmiştir.

C) Doğal nüfus artış hızı azalmıştır.

D) Bebek ölümleri artmıştır.

E) Genç nüfus oranı azalmıştır.

Ülkelerin gelişmişlik düzeyleri arttıkça, ortalama insan ömrü de uzamaktadır.

I. Japonya II. Kanada III. Mısır

IV. Güney Afrika Cumhuriyeti V. İsviçre

13) Yukarıda verilen beş ülkeden hangilerinde ortalama insan ömrü daha uzundur?

A) I, II ve V B) II, III ve IV C) I, II ve IV D) III, IV ve V E) I, II ve III

Doğum oranlarının, ölüm oranlarından çok fazla olduğu ülkelerde nüfus artış oranı çok yüksektir.

Buna göre;

I. Somali II. İspanya III. Etiyopya IV. Nijerya V. Çad

14) Yukarıdaki ülkelerden hangisi böyle bir genellemeye örnek olmaz?

A) I B) II C) III D) IV E) V

Cevap Anahtarını Web Sitemizden İndirebilirsiniz.

TEST

13

Referanslar

Benzer Belgeler

• “ Dünyanın akciğerleri” olarak bilinen yağmur ormanları, nüfusu hızla artan ve bu nedenle tarım arazisi, konut alanı, yol, baraj yapımı için sürekli

Doğum ve ölüm hızları beraberce nüfus artış hızını belirlediği için herhangi bir nüfusa ilişkin nüfus artış hızı ile nüfus piramidinin biçimi arasında bir

D) Hizmet sektöründe çalışan nüfus miktarı E) Toplam nüfusu miktarı.. Nüfus piramitlerinde yaş grupları genel olarak 0-14 yaş arası çocuk, 15-64 yaş arası yetişkin, 65

2012-LYS3 Çalışma çağının dışında kalan nüfusa bağımlı nüfus denir. Bu nüfusun toplam nüfustaki payı ise bağımlı nüfus oranı olarak tanımlanır. Geri

A) Nüfus artış oranı 1965 - 1970 yılları arasında en yüksektir. B) En düşük nüfus artış oranı 2010 yılında gerçekleşmiştir. C) 1985'ten 2010'a kadar nüfus artış

A) II. ülkenin nüfus artış hızı fazladır. ülkenin nüfus miktarı III. C) Genç nüfus oranının en az olduğu ülke III. ülke son yıllarda nüfus artış hızını artırmaya

Doğum oranlarının ve doğal nüfus artışının çok yüksek olduğu ülkeler, nüfus artış hızını azaltmaya çalışmaktadır. Bu ülkeler, genellikle kalkınma hızının

Bazı hayvanların aşırı avlanması, kaçak avcılık, tarımda kimyasal ilaçların kullanılması, bitki ve hayvan türlerinin genleriyle oynanması, aşırı nüfus