• Sonuç bulunamadı

Basit Harmonik Hareket Temel Kavramlar - I

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Basit Harmonik Hareket Temel Kavramlar - I"

Copied!
23
0
0

Tam metin

(1)

FİZİK 12. SINIF

BASİT HARMONİK HAREKET

Basit Harmonik Hareket Temel Kavramlar - I

(2)

12. Sınıf Fizik Basit Harmonik Hareket

Sürtünmesiz ideal bir ortamda denge konumundan eşit uzaklıktaki iki nokta arasında gidip gelen bir cismin

yaptığı periyodik harekete basit harmonik hareket denir.

(3)

12. Sınıf Fizik Basit Harmonik Hareket

Bir salınım hareketinin basit harmonik hareket olması için cismin sabit bir noktadan belirli bir yörüngede

uzaklaşması ve cisme etki eden kuvvetin

büyüklüğünün de denge konumuna olan uzaklıkla

doğru orantılı olması gerekir.

(4)

Düşey düzlemde düzgün

çembersel hareket yapan bir cismin, yatay ve düşey

eksendeki iz düşümünün

yapmış olduğu hareket, basit harmonik harekettir.

Paralel Işın Demeti

L Y

K O

ω ω

A

A O A

9. Sınıf Fizik

(5)

Denge Konumu

Cismin kuvvet uygulanmadan hareketsiz durduğu noktaya denge konumu ya da denge noktası denir.

12. Sınıf Fizik

(6)

Uzanım 12. Sınıf Fizik

(7)

Uzanım

Basit harmonik hareket yapan cismin herhangi bir anda denge noktasına olan uzaklığına uzanım denir.

 X sembolüyle gösterilir.

 Uzanımın SI’da birimi metredir.

 Vektörel bir büyüklüktür.

12. Sınıf Fizik

(8)

Genlik 12. Sınıf Fizik

(9)

12. Sınıf Fizik Genlik

Basit harmonik hareket yapan cismin uzanımının en büyük değerine genlik denir.

 A veya r sembolüyle gösterilir.

 SI’da birimi metredir.

 Vektörel bir büyüklüktür

→ →

(10)

Geri Çağırıcı Kuvvet 12. Sınıf Fizik

Denge noktasından uzaklaşan cismi tekrar denge

noktasına getiren kuvvete geri çağırıcı kuvvet denir.

(11)

Hooke Yasası 12. Sınıf Fizik

(12)

Geri Çağırıcı Kuvvet 12. Sınıf Fizik

(13)

v

Basit harmonik hareket

yapan cismin hareketinin bir tam salınım yapması için

gereken süreye periyot denir.

 SI’da birimi saniyedir.

K O L

T/4 T/4

O

T/4

9. Sınıf Fizik

T/4 T/4

T/4

T/4

T/4

Periyot

(14)

K O A L

O

9. Sınıf Fizik

60°

30°

A

30°

60°

Periyot

(15)

12. Sınıf Fizik Periyot

(16)

12. Sınıf Fizik Frekans

Birim zamanda yapılan titreşim sayısına frekans denir.

 SI’da birimi Hertz’dir.

Periyot ve frekans arasındaki ilişki

(17)

12. Sınıf Fizik

Sürtünmelerin önemsiz olduğu yatay düzlemde esnek yayın ucuna bağlı cisim t = 0 anında şekilde verilen yönde geçerek K-P noktaları arasında basit harmonik hareket yapıyor. Noktalar arası uzaklık 20 cm ve cismin M’den P’ye gelme süresi 3 saniye olduğuna göre

a) Hareketin periyodunu ve frekansını bulunuz.

20 cm

t=3s

(18)

12. Sınıf Fizik

b) Hareketin denge konumu hangi noktadır?

c) Uzanımın maksimum olduğu noktanın denge konumuna olan uzaklığı kaç cm’dir?

d) Cisim N noktasından geçerken hareketin konum vektörünü çiziniz.

e) Cisim L noktasından geçerken geri çağırıcı kuvvetin yönünü belirleyiniz.

20 cm

Sürtünmelerin önemsiz olduğu yatay düzlemde esnek yayın ucuna bağlı cisim K-P noktaları arasında basit harmonik hareket yapıyor.

(19)

12. Sınıf Fizik

Sürtünmelerin ihmal edildiği ortamda ipe bağlı X cismi bulunduğu konumdan serbest bırakılıyor.

Yatay düzlemde verilen noktalar arası uzaklık

10 cm ve cismin K noktasından L noktasına gelme süresi 4 saniye olduğuna göre

a) Hareketin denge konumu hangi noktadır?

b) Hareketin genliği kaç cm’dir?

c) Hareketin periyodu ve frekansı nedir?

d) Cismin bırakıldıktan 16 saniye sonraki uzanımı kaç cm’dir?

(20)

12. Sınıf Fizik Basit Harmonik Harekette Konumun Zamana Göre Değişimi

K

K O L

(21)

12. Sınıf Fizik Basit Harmonik Harekette Konumun Zamana Göre Değişimi

(22)

12. Sınıf Fizik

Basit harmonik hareket yapan bir cismin uzanım zaman grafiği aşağıdaki gibidir.

Buna göre

a) Cismin periyodunu ve frekansını b) Genliğini

c) Cismin harekete başladıktan 0,2 saniye sonraki konumunu bulunuz.

(23)

12. Sınıf Fizik

Sürtünmelerin önemsiz olduğu yatay düzlemde esnek bir yayın ucuna bağlı cisim K-L noktaları arasında periyodu 8 saniye olan basit harmonik hareket yapıyor.

Buna göre cisim O noktasından şekilde verilen yönde geçtikten 5 s sonra cismin uzanımının büyüklüğü kaç cm’dir?

Referanslar

Benzer Belgeler

Basit ba§lantl bölgede, ∗du nun integrali bütün kapal e§rileri yok eder ve u nun tek de§erli e³lenik fonksiyonu olan v, toplamsal bir sabit tarafndan be- lirlenir..

Eğer her bir serbestlik derecesi için hareket çizgisel denklemleri sağlıyorsa en genel hareket aynı anda varolan iki basit harmonik hareketin üst üste gelmişidir.. Bu iki

şeklinde yazılabilir ve ayrı ayrı bileşenler incelendiğinde buradan da konumun bileşenleri;.. Buradan da iki boyutta sabit ivmeli hareket için

(1.3) denklemini N -değer Dirichlet probleminin sonuçlarından belirlemek kolaydır... Bu, yukarıda Şekil 10 da

Değerler yalıtımsız durum (düz arazi) ile kıyaslandığında hemen hemen tüm yalıtım uygulamalarında sismik dalga sönümlemesi sağlanmıştır. Tüm frekanslarda su

10. .e uzunlugu artmlirsa cismin periyodu artar. Cismin N den Pye gelme sOresi T/12 dir.. Durmakta olan bir asansi:irOn tavan1na as1l1 olan esnek yay ile £ uzunlugundaki

Periyot: Bir tur için geçen

Harmonik salınıcıya dışardan periyodik bir kuvvet uygulandığında rezonans gözlenir.. 9.4 ZORLAMALI HARMONİK HAREKET

Canlıları oluşturan küçük yapı birimlerine gerekli olan maddeleri (besin ve oksijen) getiren ve bu yapı birimlerinde oluşan karbondioksit ve amonyak gibi

aralıkta eğim sabit ve işareti (–) olduğundan araç (–) yönde sabit hızlı hareket yapıyordur... Eğimin değişimi ve işareti ivmenin değişimini ve

"Atatürk, 'Sanalsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir' sözünü güzel sanatlar için değil, zanaatkârlar için söylemiştir..

PD üzerinde (PQ;CD) harmonik olacak ş ekilde bir Q noktasıalı nsı n.AQ ise çemberi B noktası nda kessin.PB’nin çembere teğet olduğunu ispatlayı nı z.. İ spat: Açı

Sürtünmelerin önemsiz olduğu yatay düzlemde basit harmonik hareket yapan 2 kg kütleli cisme etki eden geri çağırıcı kuvvetin zamana bağlı değişim grafiği

Sürtünmelerin ihmal edildiği yatay düzlemde şekildeki hareket yönünde hızlanan vagonun önündeki K cismi, kaymadan vagonla birlikte hareket etmektedir.. Cisim ile vagon

Basit faiz yatırıma ayrılan bir para (A) için yatırımda geçen süre (s) ve işleyen faiz (f) oranında kazanılan faiz tutarıdır.. Geçen süre basit faiz hesaplanırken

Filhakika, Allis-Chalmers, - konkasörler - öğütü- cüler - ehkler-maden kuyusu teçhizatı • çimento fabrikaları teçhizatı • un değirmenleri - bira fa- brikaları,

• İki boyutta sabit ivme ile hareket eden bir cismin konumu zamanla değişiyorsa hızı. 7.. Sabit ivme

Gerçekleştirilen bu yüksek lisans tezinde farklı yetiştirme yoğunluklarında yetiştirilen etlik piliçlerin karma yemlerine değişik düzeylerdeki sumak tozu katkısının

RA’lı hastaların serum RANKL düzeyi ve RANKL/OPG oranı postmenopoz ve premenopoz kadınlardan istatistiksel olarak anlamlı yüksek bulunurken, serum OPG düzeyleri

EGZ grubu spinal mobilite değerleri tedavi öncesi ve sonrası kendi içinde karşılaştırıldığında torakal bölge dik duruş değerinin anlamlı olarak

TRİGONOMETRİ..

Yardım m hakkında bilgi sahibi değiliz m ye göre kollar yukarı yada aşağı olur buna göre parabol x eksenini keser yada kesmez 1 ve 2 de kesinlik yok 3 doğrudur. Yardım

İş tatmini ve örgütsel bağlılık, kişiye göre değişen kavramlar olmasına karşın, maaş dışında yan hakların var olması bu kavramları pozitif yönde etkilemektedir.. Bu