• Sonuç bulunamadı

Bertrand Paradoksu. Şekil-1

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Bertrand Paradoksu. Şekil-1"

Copied!
8
0
0

Tam metin

(1)

Bertrand Paradoksu

Güncel Türkçe Sözlük (Ocak 2012, http://tdkterim.gov.tr/bts/) paradoks Fr. paradoxe

a. 1. Aykırı düşünce.

2. Çelişki.

3. fel. Düşünceler arasında tartışmaya açık, kesin bir yargı içermeyen karşıtlık.

Rasgelelik ve olasılık kavramlarını gerçek dünyadan ayrı düşünemeyiz.

Bunları, gerçek dünyadan kopuk ele alırsak Bertrand Paradoksu gibi durumlarla karşılaşırız.

Joseph Bertrand (1822-1900) olasılıklar hesabı isimli (Calcul des probabilités , Paris : Gauthier-Villars et fils, 1889) çalışmasında aşağıdaki problemi öne sürmüştür.

“Bir çemberde (dairede) rasgele seçilen bir kirişin uzunluğunun, bu çembere iç teğet olan eşkener üçgenin kenar uzunluğundan daha büyük olması olasılığı nedir?”

Bertrand, kirişin rasgele seçimi ile ilgili üç farklı yöntem ele alıp sorulan olasılığı hesaplamıştır.

Seçim Yöntemi I (Rasgele Uç Noktalar Yöntemi): Çember üzerinden “rasgele”

iki nokta seçilip bu noktaları birleştiren kiriş çizilsin.

Şekil-1 http://en.wikipedia.org/wiki/File:Bertrand1-figure.svg

Olasılığın Hesaplanması: Eşkenar üçgen, köşelerinden birisi kirişin uç noktalarından birisi üzerine gelecek şekilde çizilsin. Kirişin diğer uç noktası, karşı kenarın yayı üzerine düşerse kiriş (kırmızı renkli bir kiriş) uzunluğu üçgenin kenar uzunluğundan büyük olur. Bunun olması olasılığı 1/3 ‘tür

(2)

Seçim Yöntemi II (Rasgele Yarıçap Yöntemi): “Rasgele” bir yarıçap ve bu yarıçap üzerinde “rasgele” bir nokta seçilip, yarıçapa dik olan kiriş çizilsin.

Şekil-2 http://en.wikipedia.org/wiki/File:Bertrand2-figure.svg

Olasılığın Hesaplanması: Çemberin bir yarıçapı rasgele seçilsin. Eşkenar üçgen, kenarlarından birisi seçilen yarıçapa dik olacak şekilde çizilsin. Yarıçap üzerinde rasgele bir nokta seçilsin. Seçilen nokta üçgenin içinde kalırsa kiriş uzunluğu üçgenin kenar uzunluğundan büyük olur. Bunun olması olasılığı 1/2

‘dir (eşkenar üçgenin kenarı, kendisine dik olan yarı çapı ikiye bölmektedir).

Seçim Yöntemi III (Rasgele orta Nokta Yöntemi): Dairenin içinden “rasgele”

bir nokta seçilsin ve bu nokta kirişin orta noktası olacak şekilde kiriş çizilsin.

Şekil-3 http://en.wikipedia.org/wiki/File:Bertrand3-figure.svg

Olasılığın Hesaplanması: Eşkenar üçgenin iç teğet çemberi çizilsin. Seçilen nokta bu iç teğet çemberin belirlediği dairenin içine düşerse kiriş uzunluğu üçgenin kenar uzunluğundan büyük olur. Bunun olması olasılığı 1/4 ‘e eşittir (küçük dairenin alanı büyük dairenin dörtte biridir).

Üçü de görünüşte geçerli olmakla birlikte üç farklı olasılık değeri ortaya çıkmaktadır. Dikkat edilirse, üç durumun her birinde “rasgele” sözcüğünün altında düzgün olasılık dağılımları bulunmaktadır. Yöntemin birindeki düzgün dağılım diğerinde düzgün değildir. Örneğin, dairenin içinden düzgün dağılıma göre rasgele seçilen kiriş orta noktaları (3. yöntem) için bu noktaların çemberin

(3)

merkezine olan uzaklıkları (2. yöntemde) düzgün dağılımlı değildir.

Olasılıkların farklı çıkması ile ilgili bu gerekçe aşağıdaki simülasyon sonuçlarında kendini apaçık olarak göstermektedir.

1. yöntemde kiriş orta noktalarının dağılışı

2. yöntemde kiriş orta noktalarının dağılışı

3. yöntemde kiriş orta noktalarının dağılışı

Şekil-4 http://en.wikipedia.org/wiki/Bertrand_paradox

Bertrand’ın yönelttiği soruyu bir kez daha göz önüne getirelim: “Bir çemberde (dairede) rasgele seçilen bir kirişin uzunluğunun, bu çembere iç teğet olan eşkener üçgenin kenar uzunluğundan daha büyük olması olasılığı nedir?”

Bertrand bu soru ile: “Kiriş uzunluğunu (rasgele değişkeni) veren mekanizma veya yöntem açık olarak belirtilmedikçe olasılıklar iyi açıklanamaz (tayin edilemez)” demek istemiş ve bunu paradoksal bir örnekle açıklamıştır.

Rasgele kiriş seçimindeki yöntem belirtildikten sonra problem iyi-sunulmuş (well-posed) bir problem haline gelmektedir.

Gerçek dünyada, bu üç yöntemdeki gibi kirişler ortaya çıkaran fiziksel mekanizma örnekleri:

Seçim Yöntemi I Uç Noktalar Yöntemi (Çember üzerinden “rasgele” iki nokta seçilmesi yöntemi)

Seçim Yöntemi II Yarıçap Yöntemi (Çemberin bir yarıçapını “rasgele”

seçip bu yarıçap üzerinde “rasgele bir nokta seçilmesi)

Seçim Yöntemi III Orta Nokta Yöntemi (Dairenin içinden “rasgele” bir nokta seçilmesi yöntemi)

Serbestçe dönebilen bir saat yelkovanını iki kez “rasgele”

çevirip duruşlardan sonra ok ucunun konumunu işaretlemek.

Serbestçe dönebilen bir saat yelkovanını bir kez “rasgele”

çevirip durduktan sonra, yelkovan kadar uzun bir ipliği kırıştırıp makasla bir yerinden “rasgele”

kesip, kesilen yeri yelkovan üzerinde işaretlemek.

Daireyi, çok küçük delikli (ince) bir elek haline getirip, küçük bir bilyeyi “rasgele” eleyip, geçtiği deliği işaretlemek.

(4)

Matlab programı Model

%Secim Yontemi I teta=0:.01:(2*pi);r=1;

plot(r*cos(teta),r*sin(teta));hold on for i=1:200

teta1=2*pi*rand;teta2=2*pi*rand;

x1(i)=r*cos(teta1);y1(i)=r*sin(teta1);

x2(i)=r*cos(teta2);y2(i)=r*sin(teta2);

plot([x1(i) x2(i)],[y1(i) y2(i)],'-')

kirisuzunlugu(i)=sqrt((x1(i)-x2(i))^2+(y1(i)-y2(i))^2);

end

figure;hist(kirisuzunlugu)

oran=sum(kirisuzunlugu>r*sqrt(3))/size(kirisuzunlugu,2) ortanca=median(kirisuzunlugu)

ortalama=mean(kirisuzunlugu)

figure %kirislerin orta noktaları plot(r*cos(teta),r*sin(teta));hold on plot((x1+x2)/2,(y1+y2)/2,'.')

%Secim Yontemi II

figure;plot(r*cos(teta),r*sin(teta));hold on i=0;

for i=1:200

tetta=2*pi*rand;ro=r*rand;

a=ro*cos(tetta);b=ro*sin(tetta);

yy=eval(solve('y^2-(r^2-((a^2+b^2- b*y)/a)^2)=0'));

y1(i)=yy(1,1);y2(i)=yy(2,1);

x1(i)=(a^2+b^2-b*y1(i))/a;

x2(i)=(a^2+b^2-b*y2(i))/a;

plot([x1(i) x2(i)],[y1(i) y2(i)],'-')

kirisuz(i)=sqrt((x1(i)-x2(i))^2+(y1(i)-y2(i))^2);

end

figure;hist(kirisuz)

oran=sum(kirisuz>r*sqrt(3))/size(kirisuz,2) ortanca=median(kirisuz)

ortalama=mean(kirisuz)

figure %kirislerin orta noktaları plot(r*cos(teta),r*sin(teta));hold on plot((x1+x2)/2,(y1+y2)/2,'.')

%Secim Yontemi III

figure;plot(r*cos(teta),r*sin(teta));hold on i=0;

while i<200

a=-r+2*r*rand;b=-r+2*r*rand;

if (a^2+b^2<r^2)

yy=eval(solve('y^2-(r^2-((a^2+b^2-b*y)/a)^2)=0'));

i=i+1;

y1(i)=yy(1,1);y2(i)=yy(2,1);

x1(i)=(a^2+b^2-b*y1(i))/a;x2(i)=(a^2+b^2-b*y2(i))/a;

plot([x1(i) x2(i)],[y1(i) y2(i)],'-')

kirisuzunlugu(i)=sqrt((x1(i)-x2(i))^2+(y1(i)-y2(i))^2);

xort(i)=a;yort(i)=b;

end;end

figure;hist(kirisuzunlugu)

oran=sum(kirisuzunlugu>r*sqrt(3))/size(kirisuzunlugu,2) ortanca=median(kirisuzunlugu)

ortalama=mean(kirisuzunlugu)

figure %kirislerin orta noktaları plot(r*cos(teta),r*sin(teta));hold on plot(xort,yort,'.')

>> [xx,yy] = solve('a*xx+b*yy-a^2-b^2=0','xx^2 +yy^2=r^2');

>> X1=xx(1,1);X2=xx(2,1);Y1=yy(1,1);Y2=yy(2,1);

X1 =(-b*(b^3+b*a^2+(-b^4*a^2-2*a^4*b^2+b^2*r^2*a^2-a^6+r^2*a^4)^(1/2))/(b^2+a^2)+a^2+b^2)/a Y1 =(-b*(b^3+b*a^2+(-b^4*a^2-2*a^4*b^2+b^2*r^2*a^2-a^6+r^2*a^4)^(1/2))/(b^2+a^2)+a^2+b^2)/a X2 =(-b*(b^3+b*a^2-(-b^4*a^2-2*a^4*b^2+b^2*r^2*a^2-a^6+r^2*a^4)^(1/2))/(b^2+a^2)+a^2+b^2)/a Y2 =(-b*(b^3+b*a^2-(-b^4*a^2-2*a^4*b^2+b^2*r^2*a^2-a^6+r^2*a^4)^(1/2))/(b^2+a^2)+a^2+b^2)/a

(5)

Seçim Yöntemi I için çıktılar:

-1 -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

-1 -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

Şekil-4 Seçim Yöntemi I ile rasgele seçilen 200 kiriş

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2

0 10 20 30 40 50 60

Şekil-5 Seçim Yöntemi I ile rasgele seçilen 200 kirişin uzunluklarının histogramı

-1 -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

-1 -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

Şekil-6 Seçim Yöntemi I ile rasgele seçilen 200 kirişin orta noktalarının serpilme çiziti

(6)

Seçim Yöntemi II için çıktılar:

-1 -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

-1 -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

Şekil-7 Seçim Yöntemi II ile rasgele seçilen 200 kiriş

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Şekil-8 Seçim Yöntemi II ile rasgele seçilen 200 kirişin uzunluklarının histogramı

-1 -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

-1 -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

Şekil-9 Seçim Yöntemi II ile rasgele seçilen 200 kirişin orta noktalarının serpilme çiziti

(7)

Seçim Yöntemi III için çıktılar:

-1 -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

-1 -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

Şekil-10 Seçim Yöntemi III ile rasgele seçilen 200 kiriş

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Şekil-11 Seçim Yöntemi III ile rasgele seçilen 200 kirişin uzunluklarının histogramı

-1 -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

-1 -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

Şekil-12 Seçim Yöntemi III ile rasgele seçilen 200 kirişin orta noktalarının serpilme çiziti

(8)

Eşkener üçgenin kenar uzunluğundan büyük uzunluklu kirişlerin simülasyon sonucu gözlenen oranı:

Yöntem I Yöntem II Yöntem III

oran = 0.3150 oran = 0.4750 oran = 0.2550

Kiriş uzunluğu ile ilgili simülasyon sonucu gözlenen ortalama ve ortanca:

Yöntem I Yöntem II Yöntem III

ortalama = 1.2386 ortanca = 1.3392

ortalama = 1.5313 ortanca = 1.6913

ortalama = 1.3034 ortanca = 1.3899

Kirişler Kiriş uzunluklarının histogramı Kiriş orta noktalarının saçılımı

-1 -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 -1

-0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 0

10 20 30 40 50 60

-1 -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 -1

-0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

-1 -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 -1

-0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2

0 10 20 30 40 50 60 70 80

-1 -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

-1 -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

-1 -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 -1

-0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2

0 5 10 15 20 25 30 35 40

-1 -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

-1 -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

Soru: Bir kilimin altında (neresinde ve ne kadar büyük olduğu bilinmeyen) çizilmiş bir daire bulunsun. Bir sopa bu kilimin üstüne “rasgele” atılsın. Daire ile sopanın kesişen kısmının uzunluğunun, dairenin içine çizilebilecek iç teğet eşkenar üçgenin kenar uzunluğundan daha büyük olması olasılığı nedir?

Referanslar

Benzer Belgeler

Düzlemde bir çember ve bir P noktası için, P den geçen ve çemberi kesen sonsuz doğru çizilebilir. Her kesen için P noktasının çemberi kestiği noktalara olan

Diklik merkezi H, çevrel çemberi büyük çember, 9 nokta çemberi küçük çember olan bir ABC üçgeni flöyle bulu- nur: A, büyük çem- ber üstünde herhangi bir nokta

TEMEL KAVRAMLAR TEMEL KAVRAMLAR Düzlem de sabit bir nok tadan eşit u zak lık tak i nok talar k ümesine çember denir.. Buradak i sabit nok ta ya çemberin merkezi , eşit u zak

Çemberi bir noktada kesen doğruya teğet denir. Çemberi farklı iki noktada kesen doğruya kesen denir. Kesenin çember içinde kalan parçasına kiriş denir. Çemberde en uzun

O merkezli ve üçgenin herhangi bir köşesi yarı çaplı çizilecek çember, ABC üçgeninin bütün köşelerine teğet geçecektir... Bir Üçgenin Kenarlarına Teğet

Yenilik dâvasını cesa­ retle ortaya atan ve bu cereyanın ilk eserlerini veren İbra­ him Şinasi 1826 da Istanbulda doğdu.. Eir topçu zabitinin

konu alan «Küçük Ağa»da bir din adamının, halkın padişaha bağlılığını sağlaması için gö­ revli olarak Akşehir'e gönde­ rilen İstanbullu Hoca diye

[r]

[r]

[r]

[r]

Ulnar arterin yokluğunda önkol dolaşımını radial ve interosseöz arterler ya da bizim olgumuzda olduğu gibi büyük bir median arter kompanse etmektedir..

olduğuna göre, |BC| nin alabileceği farklı tam sayı değerleri kaç tanedir?.. ÜÇGENDE AÇI - KENAR BAĞINTILARI Test-1 Simedy an A kademi 7.. ABC ve ACB

A) Seçilen ismin bir öğretmene ait olma olasılığı, bir öğrenciye ait olma olasılığından daha azdır. B) Seçilen ismin bir kız öğrenciye ait olma olasılığı, bir

Trigonometrik fonksiyonların Jeodezik dairede  geometrik olarak gösterilmesi.. •

Bu nokta diklik merkezidir. Merkez üçgensel bölgeye ait olmayabilir.. 13) MTZ bir dik üçgen ve G noktası bu üçgenin

Bir üçgende ölçüsü büyük olan açının karşısındaki kenar uzunluğu, ölçüsü küçük olan açının karşısındaki kenar uzunluğundan daha büyüktür.. Tersi

Üç açısının ölçüsü de 90° den küçük olan üçgenlere dar açılı üçgen denir.. Dik

Bir çemberde kesişen farklı iki kirişin oluşturduğu açıya iç açı denir.İç açının ölçüsü gördüğü yayların ölçüleri toplamının yarısına eşittir..

[r]

Horizontal göz hareketlerinin düzenlendiği inferior pons tegmentumundaki paramedyan pontin retiküler formasyon, mediyal longitidunal fasikül ve altıncı kraniyal sinir nükleusu

Bu çalışma, meme kanseri cerrahisi geçiren Türk kadınlarda, Kol Aktivite Anketi (KAA)’ni Türkçe’ye uyarlamak, güvenirlik ve geçerliğini araştırmak ve üst ekstremite

İlköğretim Matematik Öğretmenliği lisans programı kapsamındaki alan eğitimi derslerinin (Bilgisayar Destekli Matematik Öğretimi ve Özel Öğretim Yöntemleri-I) MEB