Akut sinüzitin orbital komplikasyonlar›Orbital complications of acute sinusitis

Download (0)

Full text

(1)

Akut sinüzitin orbital komplikasyonlar›

Orbital complications of acute sinusitis

Dr. Mehmet GÜVEN,1Dr. Yusufhan SÜO⁄LU,2Dr. Burak ERDAMAR,2Dr. ‹smail ÇÖLHAN,2Dr. Deniz DEM‹R2

Amaç: Akut sinüzit kaynakl› orbital komplikasyonlar›n morbidite ve mortalitesi araflt›r›ld›.

Hastalar ve Yöntemler: Çal›flmada akut sinüzit kaynakl›

orbital komplikasyonlar nedeniyle tedavi edilen 25 olgu (13 erkek, 12 kad›n; ort. yafl 21; da¤›l›m 2-56) retrospektif ola- rak de¤erlendirildi. Olgular›n hastaneye baflvuru semptom- lar›, bulgular› ve hastanede kald›¤› süredeki izlem bulgula- r› dosya ve kay›tlardan ç›kart›ld›. Olgular yafl, cinsiyet, et- yolojik etkenler, yerleflimleri, tedavi yöntemleri, morbidite ve mortalite oranlar› yönünden de¤erlendirildi.

Bulgular: Yirmi olguda (%80) periorbital sellülit, iki olgu- da (%8) orbital sellülit, üç olguda (%12) subperiostal apse belirlendi. Orbital komplikasyon tespit edilen 16 yafl üzeri dokuz olgudan beflinde daha önce geçirilmifl cerrahi ve travma öyküsü mevcuttu. Olgular›n tümünde komplikas- yon tespit edilir edilmez yüksek dozda intravenöz antibi- yotik tedavisine baflland›. Subperiostal apse tespit edilen üç olgu ve orbital sellülit tespit edilen bir olgu endoskopik cerrahi uygulanarak tedavi edildi. ‹ki olguda orbital komp- likasyonlar rekürrens gösterdi. Akut sinüzit kaynakl› orbi- tal komplikasyonlar› nedeniyle tedavi etti¤imiz olgular›n hiçbirinde körlük ve ölüm görülmedi. Olgulardan yaln›zca ikisinde çift görme flikayeti devam etmekteydi.

Sonuç: Eriflkin hastalarda orbital komplikasyonlar›n s›kl›kla geçirilmifl travmaya ba¤l› oldu¤u tespit edildi.

Orbital komplikasyonla karfl›lafl›ld›¤›nda yüksek dozda genifl spektrumlu intravenöz antibiyotik tedavisine en k›sa sürede bafllanmal›d›r. Subperiostal orbital abse, orbital sellülit ve abse görüntüleme teknikleri veya klinik izlem ile saptan›rsa cerrahi tedavi edilmelidir.

Anahtar Sözcükler: Orbital hastal›klar/s›n›flama/etyoloji/

radyografi/tedavi; sinüzit/komplikasyonlar.

Objectives: We investigated on morbidity and mortali- ty orbital complication of acute sinusitis.

Patients and Methods: We retrospectively evaluated 25 patients (13 male, 12 female; mean age 21 years;

range 2-56 years) treated for the orbital complication of acute sinusitis have been evaluated. The symptoms physical findings, progress of the patients are investi- gated through the hospital reports. Cases are evaluated according to age, sex, etiologic factors, localization, treatment, morbidty and morbidty.

Results: Periorbital cellulitis in 20 patients (80%), orbital cellulitis in 2 patients (8%) and subperiostal abcess 3 patients (12%) have been reported. In 5 of 9 cases diagnosed an orbital complication who are above the 16 years, history of surgery and trauma were present. All the patients diagnosed as orbital complica- tion received high dose intravenous antibiotic therapy.

Three cases diagnosed as subperiostal abcess and 2 cases diagnosed as orbital cellulitis have been treated using endoscopic surgery. Two patients were observed to have recurrence of orbital complication. There was no mortality and blindness during the treatment of orbital complication of the acute sinusitis. Diplopy per- sisted only in 2 cases.

Conclusion: Orbital complications frequently in adult patients have been related with trauma. The patients with orbital complications should be treated with aggressive parenteral antibiotics. Surgical treatment is indicated when subperiosteal orbital abcess, orbital cel- lulitis and orbital abcess are seens.

Key Words: Orbital diseases/classification/etiology/radiogra- phy/therapy; sinusitis/complications.

KL‹N‹K ÇALIfiMA

1Gaziosmanpafla Üniversitesi T›p Fakültesi KBB ve Bafl-Boyun Cerrahisi Anabilim Dal› (1Department of Otolaryngology, Medicine Faculty of Gaziosmanpafla University), Tokat; 2‹stanbul Üniversitesi ‹stanbul T›p Fakültesi KBB Hastal›klar› Anabilim Dal› (2Department of Otolaryngology,

‹stanbul Medicine Faculty of ‹stanbul University), ‹stanbul, all in Turkey.

Dergiye gelifl tarihi - 17 Nisan 2003 (Received - April 17, 2003). Düzeltme iste¤i - 1 Mart 2004 (Request for revision - March 1, 2004).

Yay›n için kabul tarihi - 20 Mart 2004 (Accepted for publication - March 20, 2004).

‹letiflim adresi (Correspondence): Dr. Mehmet Güven. Gaziosmanpafla Üniversitesi T›p Fakültesi KBB ve Bafl-Boyun Cerrahisi Anabilim Dal›, 60100 Tokat, Turkey. Tel: +90 356 - 213 37 23 Faks (Fax): +90 356 - 213 31 79 e-posta (e-mail): guvenmehmet28@yahoo.com

(2)

Hem yaflam› hem de gözü tehdit eden orbital en- feksiyonlar›n %75’i paranazal sinüs enfeksiyonlar›n- dan kaynaklan›r.[1,2]Bakteriyel enfeksiyonlar, sekon- der orbital tutuluma neden olan en yayg›n parana- zal sinüs enfeksiyonlard›r. Orbital komplikasyonlar nadir görülmelerine ra¤men çocuklarda eriflkinlere göre daha s›k karfl›lafl›l›r. Orbitan›n üst duvar›n›

frontal sinüs taban›, alt duvar›n› maksiller sinüsün çat›s› oluflturur. Medial duvar etmoid sinüslerden etmoid kemi¤in çok ince bir parças› olan lamina pa- piracea ile ayr›l›r. Orbitan›n medial duvar› maksiller kemi¤in frontal proçesi, lakrimal kemik, lamina pa- pirecea ve sfenoid kemi¤in küçük bir k›sm›ndan oluflur. Medial duvarda ossifikasyon esnas›nda ek- siklik veya travmadan kaynaklanan nedenlerle aç›k- l›klar görülebilir. Paranazal sinüs enfeksiyonlar› or- bitaya, do¤ufltan, cerrahi ve travmadan kaynakla- nan kemik duvardaki aç›kl›klar yoluyla direkt ola- rak girebilece¤i gibi paranazal sinüs, burun dokula- r›, kavernöz sinüs ve orbita aras›ndaki kapakç›ks›z venler yoluyla tromboflebitin orbitaya yay›l›m›yla da geçebilir. Bu venlerin kapakç›ks›z olmas› infeksi- yonun kolayca orbitaya geçmesine izin verir.

Akut sinüzitin orbital komplikasyonlar› (ASOK) Chandler ve ark.[3]taraf›ndan komplikasyonun cid- diyetine göre befl gruba ayr›larak s›n›flanm›flt›r. Bu s›n›flaman›n en önemli fonksiyonu hekimi hastal›-

¤›n ciddiyeti, progresyonu, uzun süreli komplikas- yonlar› ve yaflam› tehdit edebilece¤i durumlara kar- fl› uyarmas›d›r. Bu s›n›flamada orbital enfeksiyonlar preseptal ve postseptal olarak ayr›l›rlar. Preseptal orbital komplikasyonlar isminden de anlafl›labilece-

¤i gibi orbita içerisinde patoloji olmaks›z›n yaln›zca göz kapa¤›n›n enflamasyonu ve ödemini içerir. Post- septal orbital komplikasyonlar ise orbitan›n enfla- matuvar ödemi, orbital sellülit, subperiostal apse, orbital apse ve kavernöz sinüs trombozu ile kendini gösterebilir. Postseptal enfeksiyonlar›n yay›l›m› ka- vernöz sinüs trombozu ile sonuçlanabilir. Bu durum çok h›zl› bir flekilde her iki gözün körlü¤üne neden olabilir. Kavernöz sinüs trombozu antibiyotik sonra- s› dönemde bile %10-15 ölüm riski tafl›maktad›r ve en tehlikeli süpüratif orbital komplikasyon olarak kabul edilmektedir.[4,5]

Bu çal›flmada, yedi y›l içerisinde klini¤imizde (ASOK) nedeniyle tedavi edilen 25 olgu yafl, cinsi- yet, etyolojik etkenler, hastal›¤›n yerleflimi, uygula- nan tedavi seçenekleri aç›s›ndan retrospektif olarak incelendi.

HASTALAR VE YÖNTEMLER

‹stanbul Üniversitesi ‹stanbul T›p Fakültesi Ku- lak Burun Bo¤az Hastal›klar› Klini¤inde Ocak 1995 ile Temmuz 2002 tarihleri aras›nda ASOK nedeniyle tedavi edilen 25 olgu (13 erkek, 12 kad›n; ortalama yafl 21, 23; da¤›l›m 2-56) retrospektif olarak araflt›r›l- d›. Olgular›n hastaneye baflvuru semptomlar›, bul- gular› ve hastanede kald›¤› süredeki izlem bulgula- r› dosya ve kay›tlardan ç›kart›ld›. Olgular yafl, cinsi- yet, etyolojik etkenler, patolojik yerleflimleri, tedavi yöntemleri, morbidite ve mortalite oranlar› yönün- den de¤erlendirildi. Bütün olgular tedavi öncesi göz hastal›klar› klini¤i ile konsülte edildi. Hastal›k s›n›f- lamas› Chandler ve ark.[3]kulland›¤› s›n›flamaya gö- re yap›ld›.

BULGULAR

Yirmi olguda (%80) periorbital sellülit, iki olguda (%8) orbital sellülit, üç olguda (%12) subperiostal apse (fiekil 1) tespit edildi. Hastalar›n hiçbirinde or- bital apse ve kavernöz sinüs trombozu saptanmad›.

Orbital komplikasyon tespit edilen 16 yafl üzeri dokuz olgudan beflinde daha önce geçirilmifl cerrahi ve travma öyküsü mevcuttu. Bu hastalardan 57 ya- fl›nda erkek olguya orbital komplikasyonla ayn› ta- rafa, yedi y›l önce göz hastal›klar› uzman› taraf›n- dan dakriosistorinostomi ameliyat›, 24 yafl›nda ka- d›n olguya alt› ay ve 21 yafl›nda kad›n olguya bir y›l önce endoskopik sinüs cerrahisi ameliyatlar› yap›l- m›flt›. Ayr›ca 21 yafl›nda di¤er bir kad›n olgunun üç y›l önce ve 22 yafl›nda erkek olgunun bir y›l önce ge-

fiekil 1 - Subperiostal apseli bir hastan›n aksiyel planda parana- zal sinüs bilgisayarl› tomografi görüntüsü.

(3)

çirilmifl trafik kazas›na ba¤l› kafa travmas› öyküsü mevcuttu. Akut sinüzitin orbital komplikasyonlar›, olgular›n 15’inde sol gözde tespit edilirken, 10 olgu- da sa¤ gözde tespit edildi. Olgular›n hiçbirinde komplikasyon iki tarafl› de¤ildi. Yirmi olguda ASOK bir üst solunum yolu enfeksiyonunu takiben ortaya ç›km›flt›.

On bir hastada ASOK öncesinde oral yolla antibi- yotik kullan›m öyküsü vard›. En s›k karfl›lafl›lan kli- nik bulgu ise göz kapa¤› fliflli¤i, bafl a¤r›s› ve ateflti (Tablo I). Yirmi olguda (%80) rutin direkt paranazal sinüs grafilerine ilave olarak aksial ve koronal planda paranazal sinüs bilgisayarl› tomografi görüntüleme tetkikleri yap›ld›. Bu 25 olgunun radyolojik inceleme- lerine göre sinüs patolojileri Tablo II’de gösterilmifltir.

Yirmi bir olguda (%84) sinüs aspirat aerob ve anaerob kültürleri steril kald› ve etken patojen sap- tanamad›. ‹ki olguda Streptococcus pneumoniae, bir hastada Haemophilus influenzae tip B ve bir hastada ise anaerob patojenler sinüs kültürlerinde tan›mlan- d›. Hastalar›n hiçbirinde kan kültürlerinde üreme saptanmad›.

Olgular›n tümünde tedaviye bafllamadan önce tam kan say›m› incelemeleri yap›ld›. Beyaz kan hüc- releri say›s› 9000 ile 17000/ml (ortalama 12500/ml) olarak tespit edildi.

Hastalar›n tümüne intravenöz antibiyotik teda- visi baflland›. ‹ntravenöz antibiyotik tedavisi 7-14 gün (ortalama 9 gün) devam edildi. ‹ntravenöz anti- biyotik tedavisi kesildikten sonra 10-18 gün (ortala- ma 14 gün) oral antibiyotik tedavisine devam edildi.

Antibiyotik tedavisi iki olgu d›fl›nda kombine olarak seçildi. Yirmi olguda seftriakson ornidazol ile kom- bine edilirken, üç olguda ampisilin+sulbaktam orni- dazol ile kombine edildi. ‹ki olguda yanl›zca intra- venöz yoldan sefuroksime tedavisi uyguland›. ‹ntra- venöz antibiyotik tedavisine ek olarak sistemik ve lokal dekonjestan tedavisi de uyguland›. Subperios- tal apse tespit edilen üç olgu ön-arka etmoidektomi- ye ek olarak apse mayi endoskopik yolla boflalt›ld›.

Orbital sellülit tespit edilen bir olguya ön-arka etmoidektomi endoskopik yolla uyguland›.

Olgular›n ço¤u tedaviye h›zl› bir flekilde yan›t verdi. Hastanede kal›fl süresi 5-10 gündü (ortalama 7 gün). Orbital sellülitli bir olguda tedavi bafllad›ktan sonra hastan›n görme bozuklu¤u, proptozis ve göz hareketlerinde k›s›tl›l›k semptomlar› artt›¤› için cer- rahi tedavi uyguland›. Cerrahi tedavi sonras›nda

hastan›n klinik tablosu düzeldi. ‹ki hastada orbital komplikasyonlar rekürrens gösterdi. Üç yafl›nda er- kek olguda periorbital sellülit dört ay sonra ve 23 yafl›nda kad›n olguda periorbital sellülit bir y›l son- ra tekrarlad›.

Akut sinüzitin orbital komplikasyonlar› nedeniy- le tedavi edilen olgular›n hiçbirinde körlük ve ölüm görülmedi. Olgulardan yaln›zca ikisinde; subperios- tal apse tespit edilen 21 yafl›nda kad›n hastada bir y›l sonra ve periorbital sellülit tespit edilen befl yafl›nda erkek hastada sekiz ay sonra çift görme flikayeti de- vam etmekteydi.

TARTIfiMA

Günümüzde t›pta büyük ilerlemeler sa¤lanmas›- na ra¤men ASOK ciddi flekilde hayat› ve görmeyi tehdit etmektedir. Hastan›n anamnezi, öyküsü, fizik- sel muayenesi, görüntüleme ve laboratuvar bulgular›

antibiyotik tedavisi veya cerrahi tedaviyi planlamada TABLO I

ASOK SEMPTOM VE BULGULARININ GÖRÜLME SIKLI⁄I

Semptom ve bulgular Say› Yüzde

Göz kapa¤› ödemi 25 100

Bafl a¤r›s› 21 84

Burun ak›nt›s› 20 80

Atefl 19 76

Çift görme 10 40

Proptozis 8 32

Kemozis 7 28

Görme kayb› 2 8

Azalm›fl vizüel eflitlik 2 8

TABLO II

ASOK’NIN GÖRÜNTÜLEME BULGULARINA GÖRE YERLEfi‹MLER‹

Patolojik sinüs S›kl›k

Say› Yüzde

Etmoid sinüs 4 16

Etmoid + maksiller sinüs 10 40

Maksiller sinüs 2 8

Maksiller + ethmoid + frontal 4 16

Maksiller + frontal sinüs 2 8

Frontal sinüs 2 8

Etmoid + maksiller + sfenoid + frontal 1 4

(4)

ana noktalard›r. Akut sinüzitin orbital komplikasyon- lar› ilk olarak Hubert[6]taraf›ndan s›n›flanm›flt›r. Bu s›- n›flaman›n daha ileri bir düzenlemesi Chandler ve ark.[3]taraf›ndan yap›lm›flt›r. Bu s›n›flama hekimlere hastal›¤›n tan› ve tedavisinde yol gösterici olmufltur.

Bu çal›flmada Chandler’in düzenlemifl oldu¤u ve ASOK’u befl gruba ay›rd›¤› s›n›flamay› kulland›k.

Detayl› öykü ve fizik muayene ile periorbital flifl- li¤in nedenini belirlemek gereklidir. Tan›da gecikme ve yetersiz tedavi geri dönüflümsüz görme kay›pla- r›na ve hatta ölüme bile yol açabilir.[7]Görme kayb›- n›n iskemik optik nöropati, ya da oftalmik ven trom- bozu nedeniyle meydana geldi¤i düflünülmekte- dir.[8] Orbitan›n kapakc›ks›z venleri vas›tas›yla en- feksiyon kranium içerisine de yay›labilir. Bilgisayar- l› tomografi (BT) ve manyetik rezonans görüntüle- me orbita içeri¤ini detayl› görüntülemede kullan›lan tekniklerdir. Biz çal›flmam›zda 20 hastada BT görün- tüleme tekni¤ini kulland›k. Bu teknik orbital ultra- sona göre, subperiostal apselerin ve orbital apselerin tespit edilmesinde daha do¤ru sonuçlar verir.[1,9]Li- teratürde tüm yafl gruplar›n› içeren çal›flmalar ince- lendi¤inde; hastalar›n %75’inin 16 yafl alt›nda oldu-

¤u görülmektedir.[7] Bizim çal›flmam›zda bu oran›

%64 olarak saptad›k. Schramm ve ark.[2]ASOK gelifl- meden iki hafta içerisinde hastalar›n %80’inin ÜSYE geçirmifl olduklar›n› bildirmifllerdir. Bizde çal›flma- m›zda benzer oranlar saptad›k.

Tüm serilerde, bizim çal›flmam›zda da oldu¤u gi- bi en fazla orbital komplikasyona neden olan sinüs etmoid sinüs olarak bildirilmifltir. Etmoid sinüs orbi- tal komplikasyonlar›n %75’den daha fazlas›n›n kay- na¤› olarak bildirilmifltir.[7] Bunu s›ras›yla maksiller sinüs, frontal sinüs ve nadiren de sfenoid sinüs orbi- tal komplikasyonlar› takip etmektedir.

Olgular›m›z›n hiçbirinde kan kültüründe üreme tespit edilmedi. Literatürdeki di¤er benzer çal›flma- larda ise %3 ile %34 aras›nda de¤iflen oranlarda kan kültürlerinde üreme tespit edilmiflti.[10,11]Kültürlerde üreme saptanamamas› orbital komplikasyon tespit edilmeden önceki oral antibiyotik kulan›m›na ba¤l›

olabilir. Çal›flmam›zda 11 olgu orbital komplikasyon tespit edilmeden önce oral yolla antibiyotik kullan- m›flt›. Biri d›fl›nda tüm çal›flmalarda H. influenza tip B, kültürlerde üretilen en yayg›n mikroorganizma olarak bildirilmektedir.[2,11,13,14]

Fearon ve ark.[12] sinüs aspiratlar›ndan üretilen en yayg›n bakterinin piyoje- nik stafilokoklar oldu¤unu bildirmifllerdir. Çal›flma- m›zda iki olgunun sinüs kültürlerinde S. pneumoni-

ae, bir olguda ise H. influenzae üretildi. Kültürlerde üretilen mikroorganizmalar az say›da oldu¤undan etyolojik etkenler konusunda olgu say›s›n›n daha fazla oldu¤u çal›flmalara gereksinim vard›r. Mills[15]

çal›flmas›nda maksiller antrum aspiratlar›ndan yap›- lan kültürlerde anaerob bakteriler üretmifl ve tedavi- de anaerob bakteriler üzerine etkili antibiyotiklerin kombine edilmesi gere¤ini bildirmifldir.

Çal›flmam›zda orbital komplikasyon tespit etti¤i- miz dokuz eriflkin olgunun beflinde (%55) daha ön- ce geçirilmifl sinüs cerrahisi ve trafik kazas›na ba¤l›

kafa travmas› öyküsü vard›. Literatürde yap›lan di-

¤er benzer çal›flmalarda, travman›n orbital kompli- kasyona yol açt›¤› olgular›n oran› konusunda bir bil- giye rastlanmad›. Çal›flmam›zda elde etti¤imiz trav- ma etyolojisi oran› do¤rultusunda eriflkin ASOK’un büyük oranda geçirilmifl travma öyküsüne ba¤l› ol- du¤unu söyleyebiliriz.

Çal›flmam›zda sol gözde ASOK’un sa¤ göze oran- la 1.5 kat daha fazla tespit edildi¤i görülmektedir. Di-

¤er benzer çal›flmalarda da sol gözde ASOK’nin da- ha fazla görüldü¤ü bildirilmektedir.[2,11,13,14]

Son dönemlerde üç çocukta paranazal sinüs en- feksiyonlar›na ba¤l› iki tarafl› orbital komplikasyon bildirilmifltir.[16]Çal›flmam›zda hiçbir hastada iki ta- rafl› orbital komplikasyon tespit etmedik.

Sabol ve ark.[17]yapt›klar› çal›flmada, çal›flmam›z- da elde etti¤imiz sonuçlara yak›n olarak orbital komplikasyonlar›n görülme oranlar›n›; %72 presep- tal sellülit, %19 orbital sellülit ve %9 subperiostal apse olarak tespit etmifllerdir.

‹ntravenöz antibiyotik tedavisi tüm çal›flmalarda tedavinin en önemli parças›d›r. Orbital komplikas- yonlar›n erken tan›s› parenteral antibiyotik tedavisi kadar önemlidir. Orbital komplikasyonla karfl›lafl›l- d›¤›nda cerrahiye karar vermek için en önemli para- metreler:

Bilgisayarl› tomografi görüntülemede apse olu- flumunun belirlenmesi.

Hastay› ilk de¤erlendirmede görme keskinli¤i- nin 20/60 veya daha az olmas›.

Hastay› ilk de¤erlendirme esnas›nda körlük, azalm›fl pupil refleksi, azalm›fl görme keskinli¤i, göz hareketlerinde afl›r› k›s›tl›l›k gibi ciddi orbital komp- likasyonlar›n tespit edilmesi.

Tedaviye ra¤men orbital bulgu ve semptomlar›n h›zla ilerlemesi.

(5)

Tedaviye bafllad›ktan sonra 48 saat geçmesine ra¤- men hiçbir düzelme görülmemesi olarak s›ralanabilir.

Cerrahiye karar verme durumunda hekim dik- katli ve uyan›k olmal›d›r. Klinik muayene ASOK’lu hastada cerrahiye karar vermede hala en önemli kri- terdir. Orbital komplikasyonlar›n tedavisinde cerra- hi yöntemleri kullanma oran› de¤iflik çal›flmalarda de¤iflik oranlarda verilmesine ra¤men, bir çok çal›fl- mada cerrahiye karar vermede benzer kriterleri kul- lanm›fllard›r.[2,7,10,18]

Antibiyotik öncesi ça¤da orbital sellülit nedeniy- le mortalite %17 ve körlük %20 olarak bildirilmiflti.[3]

Antibiyotikler t›pta enfeksiyon tedavisinde kullan›l- maya baflland›ktan sonra ASOK nedeniyle görülen mortalite ve morbidite oranlar› çok azalm›flt›r. Patt ve Manning[19] ASOK nedeniyle tedavi ettikleri 159 hastan›n dördünde körlükle karfl›lafl›ld›¤›n› bildir- mifller. Çal›flmam›zda olgular›n hiçbirinde geç dö- nemde körlükle karfl›lafl›lmad› ve hiçbir olgumuzda ASOK nedeniyle ölüm görülmedi. ASOK Akut sinü- zitin orbital komplikasyonlar› e¤er erken saptan›r ve do¤ru tedavi uygulan›rsa yüz güldürücü sonuçlar al›nabilir. Aksi takdirde çal›flmam›zda rastlanmayan di¤er komplikasyonlar (orbital apse, kavernöz sinüs trombozu, osteomiyelit, intrakranial komplikasyon- lar) geliflebilir.

Orbital komplikasyonlar tüm yafl gruplar›nda görülebilmesine ra¤men s›kl›kla çocuklarda görü- len, hayat› tehdit eden bir durumdur. Eriflkin olgula- r›n ço¤unda geçirilmifl travma öyküsü mevcuttu.

Orbital komplikasyon saptand›¤›nda hastalara üst solunum yolu patojenlerini kapsayan intravenöz yoldan genifl spektrumlu antibiyotik tedavisi acil olarak baflland›. Bu çal›flmada %80 olguda periorbi- tal sellülit tespit edildi ve bu olgular›n tümü paren- teral antibiyotik tedavisi ile h›zl›ca düzeldi. Subperi- ostal orbital apse saptanan üç olgu ve orbital sellülit saptanan bir olgu endoskopik yaklafl›mla apse dre- naj› ve dekompresyon uyguland›. Orbital kompli- kasyonla karfl›lafl›ld›¤›nda esas amaç hastal›k orbita- ya ve intrakranial yap›lara ulaflmadan tedavi edebil- mektir. Kan kültürleri al›nmadan önce antibiyotik tedavisi uygulanan olgularda kültürlerde etken pa- tojenler saptanamad›. Olgular›n tümünde antibiyo- tik tedavisi ampirik olarak baflland›. E¤er paranazal sinüs BT tekni¤inde abse oluflumu tespit edilirse, te- daviye ra¤men proptozisde azalma olmazsa, görme keskinli¤inde düzelme yoksa, göz hareketlerinde k›-

s›tl›l›k devam ediyorsa, görme kayb›nda düzelme yoksa ve 48 saatte antibiyotik tedavisine yan›t yoksa acil olarak cerrahi tedavi gereklidir.

KAYNAKLAR

1. Goodwin WJ Jr, Weinshall M, Chandler JR. The role of high resolution computerized tomography and stan- dardized ultrasound in the evaluation of orbital cel- lulitis. Laryngoscope 1982;92(7 Pt 1):729-31.

2. Schramm VL Jr, Curtin HD, Kennerdell JS. Evaluation of orbital cellulitis and results of treatment.

Laryngoscope 1982;92(7 Pt 1):732-8.

3. Chandler JR, Langenbrunner DJ, Stevens ER. The pathogenesis of orbital complications in acute sinusi- tis. Laryngoscope 1970;80:1414-28.

4. Slavin ML, Glaser JS. Acute severe irreversible visual loss with sphenoethmoiditis “posterior” orbital celluli- tis. Arch Ophthalmol 1987;105:345-8.

5. McFadden EA, Woodson BT, Massaro BM, Toohill RJ.

Orbital complications of sinusitis in the aspirin triad syndrome. Laryngoscope 1996;106(9 Pt 1):1103-7.

6. Hubert L. Orbital infections due to nasal sinusitis. NY State J Med 1937;37:1559-64.

7. Shahin J, Gullane PJ, Dayal VS. Orbital complications of acute sinusitis. J Otolaryngol 1987;16:23-7.

8. Morgan PR, Morrison WV. Complications of frontal and ethmoid sinusitis. Laryngoscope 1980;90:661-6.

9. Goldberg F, Berne AS, Oski FA. Differentiation of orbital cellulitis from preseptal cellulitis by computed tomography. Pediatrics 1978;62:1000-5.

10. Samad I, Riding K. Orbital complications of ethmoidi- tis: B.C. Children’s Hospital experience, 1982-89. J Otolaryngol 1991;20:400-3.

11. Gellady AM, Shulman ST, Ayoub EM. Periorbital and orbital cellulitis in children. Pediatrics 1978;61:272-7.

12. Fearon B, Edmonds B, Bird R. Orbital-facial complica- tions of sinusitis in children. Laryngoscope 1979;89(6 Pt 1):947-53.

13. Weizman Z, Mussaffi H. Ethmoiditis-associated peri- orbital cellulitis. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 1986;11:147-51.

14. Moloney JR, Badham NJ, McRae A. The acute orbit.

Preseptal (periorbital) cellulitis, subperiosteal abscess and orbital cellulitis due to sinusitis. J Laryngol Otol Suppl 1987;12:1-18.

15. Mills R. Orbital and periorbital sepsis. J Laryngol Otol 1987;101:1242-7.

16. Mitchell R, Kelly J, Wagner J. Bilateral orbital compli- cations of pediatric rhinosinusitis. Arch Otolaryngol Head Neck Surg 2002;128:971-4.

17. Sobol SE, Marchand J, Tewfik TL, Manoukian JJ, Schloss MD. Orbital complications of sinusitis in chil- dren. J Otolaryngol 2002;31:131-6.

18. Hawkins DB, Clark RW. Orbital involvement in acute sinusitis. Lessons from 24 childhood patients. Clin Pediatr (Phila) 1977;16:464-71.

19. Patt BS, Manning SC. Blindness resulting from orbital complications of sinusitis. Otolaryngol Head Neck Surg 1991;104:789-95.

Figure

Updating...

References

Related subjects :