• Sonuç bulunamadı

T.C. Resmî Gazete. 9 Kasım 1989 PERŞEMBE. Kanun Hükmünde Kararname. Çevre Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "T.C. Resmî Gazete. 9 Kasım 1989 PERŞEMBE. Kanun Hükmünde Kararname. Çevre Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname"

Copied!
12
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

T.C .

Resmî Gazete

Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) — 7 Ekim 1920

Yönetim ve yazı işlen için Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve

Yayın Genel Müdürlüğüne başvurulur.

9 K a s ı m 1989

P E R Ş E M B E S a y ı : 20337

Y Ü R Ü T M E V E İ D A R E B Ö L Ü M Ü

Kanun Hükmünde Kararname

Ç e v r e Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri H a k k ı n d a Kanun H ü k m ü n d e Kararname

Karar Sayısı : K H K / 3 8 9

Çevre Müsteşarlığının k u r u l u ş ve görevlerinin düzenlenmesi; 12.3.1986 tarihli ve 3268 sayılı, 9.4.1987 tarihli ve 3347 sayılı, 12.10.1988 tarihli ve 3479 sayılı, 1.6.1989 tarihli ve 3569 sayılı k a n u n l a r ı n verdiği yetkiye d a y a n ı l a r a k Bakanlar Kurulunca 29.10.1989 tarihinde karar­

laştırılmıştır.

B İ R İ N C İ B Ö L Ü M A m a ç ve Görev

A m a ç

Madde 1 — Bu Kanun H ü k m ü n d e Kararnamenin amacı, çevrenin korunması ve iyi­

leştirilmesi, kırsal ve kentsel alanda arazinin ve tabii kaynakların en uygun şekilde kullanıl­

ması ve k o r u n m a s ı , hertürlü çevre kirliliğinin önlenmesi, ülkenin doğal b i t k i ve hayvan varlığı ile tabii ve tarihi zenginliklerinin k o r u n m a s ı için Başbakanlığa bağlı Çevre Müsteşarlığının ku­

rulmasına, teşkilat ve görevlerine ilişkin esasları düzenlemektir.

Çevre Müsteşarlığı, Başbakanlığa bağlı olup B a ş b a k a n bu teşkilatın yönetimi ile ilgili yetkilerini gerekli g ö r d ü ğ ü takdirde bir Devlet Bakanı vasıtası ile kullanabilir.

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 1

Resmî Gazete Kodu : 091189 Resmî Gazete Fihristi 96. Sayfadadır.

8.11.1989 tarih ve 20336 M ü k e r r e r Sayılı R e s m î Gazete'de; 89/14605 Sayılı Bakanlar K u r u l u K a - rarı E k i Kadro K a r a r l a n ile Slandard Tebliğleri y a y ı m l a n m ı ş t ı r .

(2)

Sayfa : 2 R E S M Î G A Z E T E 9 Kasım 1989 — Sayı : 20337

Görev

Madde 2- Çevre M ü s t e ş a r l ı ğ ı n ı n g ö r e v l e r i ş u n l a r d ı r :

a) Ç e v r e n i n k o r u n m a s ı , ç e v r e k i r l i l i ğ i n i n ö n l e n m e s i ve ç e v r e n i n i y i l e ş t i ­ r i l m e s i i ç i n p r e n s i p , p o l i t i k a ve programlar h a z ı r l a m a k ve g e r e k l i ç a l ı ş ­ m a l a r ı yapmak,

b) S ü r d ü r ü l e b i l i r k a l k ı n m a amacına uygun o l a r a k ekonomik k a r a r l a r l a e k o l o j i k k a r a r l a r ı n b i r a r a d a d ü ş ü n ü l m e s i n e imkan veren r a s y o n e l d o ğ a l kaynak k u l l a n ı m ı n ı sağlamak ü z e r e , b ö l g e p l a n l a r ı n a , ç e v r e d ü z e n i p l a n -

l e n l a r ı n a ve nazım imar p l a n l a r ı n a temel t e ş k i l edecek Ülke Çevre Master r j s n ı n ı h a z ı r l a m a k , ç e ş i t l i merkezi ve y e r e l k u r u l u ş l a r t a r a f ı n d a n y a p ı l ­ mış ve y a p ı l m a k t a o l a n 1/25000 ö l ç e k l i a r a z i k u l l a n ı m p l a n l a r ı n ı n Ülke Ç e v r e Master P l a n k a r a r l a r ı i l e t u t a r l ı k ı l ı n m a s ı n ı s a ğ l a m a k ,

c) Ç e v r e n i n k o r u n m a s ı ve g e l i ş t i r i l m e s i a m a c ı y l a a r a ş t ı r m a l a r yapmak, yap­

t ı r m a k , program ve p r o j e l e r h a z ı r l a m a k , h a z ı r l a t m a k ve uygulama e s a s l a r ı n ı t e s b i t etmek, u y g u l a n m a s ı n ı s a ğ l a y a c a k t e d b i r l e r i almak,

d) Ç e v r e n i n k o r u n m a s ı ve ç e v r e k i r l i l i ğ i n i n ö n l e n m e s i a m a c ı y l a ü l k e ş a r t l a ­ r ı n a uygun o l a n ç e v r e s t a n d a r t l a r ı n ı b e l i r l e m e k , uygulamak ve u y g u l a n m a s ı n ı s a ğ l a m a k ,

e) A t ı k , a r t ı k ve y a k ı t l a r İ l e e k o l o j i k dengeyi bozan ve havada, suda ve t o p r a k t a k a l ı c ı ö z e l l i k g ö s t e r e n k i r l e t i c i l e r e i l i ş k i n k o n t r o l s i s t e m i ve l a b o r a t u v a r kurmak ve b e l i r l e n e n e s a s l a r a g ö r e g e r e k l i d e n e t i m l e r i yapmak, çözüm ö n e r i l e r i getirmek,

f ) Ç e v r e M ü s t e ş a r l ı ğ ı n ı n t e k l i f i ve B a ş b a k a n l ı ğ ı n o n a y ı i l e b e l i r l e n e n hassas y ö r e l e r d e » ç e v r e e t k i d e ğ e r l e n d i r m e s i i l e i l g i l i ç ı k a r ı l a c a k o l a n y ö n e t m e l i k t e b e l i r t i l e n y e r l e r d e h e r t ü r l ü p l a n ve p r o j e l e r i n ç e v T e ü z e r i n d e olumsuz e t k i l e r i n i önlemek i ç i n , bu p r o j e ve f a a l i y e t l e r i n i r d e l e n m e s i n d e , ekonomik fayda ve m a s r a f l a r l a ç e v r e s e l o l g u l a r ı n o r t a k b i r ç e r ç e v e i ç i n d e d e ğ e r l e n d i r i l m e s i n i g e r ç e k l e ş t i r e c e k ç e v r e e t k i d e ğ e r l e n d i r m e s i ç a l ı ş m a s ı ­ n ı n y a p ı l m a s ı n ı s a ğ l a m a k ,

g) Çevre konusunda görev v e r i l m i ş o l a n k u r u l u ş l a r a r a s ı n d a i ş b i r l i ğ i ve koordinasyonu s a ğ l a m a k , bu konuda f a a l i y e t t e bulunan g ö n ü l l ü k u r u l u ş l a r ı y ö n l e n d i r m e k , desteklemek, y e r e l y ö n e t i m l e r i n ç e v r e y l e i l g i l i h e r t ü r l ü f a a l i y e t i n i i z l e m e k , denetlemek ve y ö n l e n d i r m e k ,

h) Çevre u y g u l a m a l a r ı n a e t k i n l i k k a z a n d ı r m a k i ç i n b a ş t a y e r e l y ö n e t i m l e r olmak ü z e r e , s ü r e k l i b i r e ğ i t i m p r o g r a m ı uygulamak, bu a m a ç l a y a p ı l a n e ğ i t i m f a a l i y e t l e r i n i i z l e m e k , desteklemek, y ö n l e n d i r m e k ve ç e v r e b i l i n c i n i g e l i ş t i r m e k ,

i ) U l u s l a r a r a s ı ç e v r e ç a l ı ş m a l a r ı n a T ü r k i y e ' n i n k a t ı l ı m ı n ı ve k o o r d i n a s y o ­ nu s a ğ l a m a k ,

Yürütme ve İdare B ö l ü m ü Sayfa : 2

(3)

9 Kasım 1989 — Sayı : 20337 R E S M Î G A Z E T E Sayfa : 3 j ) Ç e v r e i l e i l g i l i konularda d o k ü m a n t a s y o n , y a y ı n ve t a n ı t m a f a a l i y e t l e ­ r i n d e bulunmak,

k) 2872 s a y ı l ı Çevre Kanunu i l e k u r u l m u ş o l a n Çevre K i r l i l i ğ i n i Önleme Fonunun kullanma e s a s l a r ı n ı t e s b i t etmek v e kullanmak.

İKİNCİ BÖLÜM

Çevre M ü s t e ş a r l ı ğ ı T e ş k i l a t ı

M ü s t e ş a r l ı k T e ş k i l a t ı

Madde 3 - Çevre M ü s t e ş a r l ı ğ ı merkez t e ş k i l a t ı , ana hizmet b i r i m l e r i , d a n ı ş ­ ma, denetim b i r i m l e r i ve y a r d ı m c ı b i r i m l e r İ l e g e r e k t i ğ i n d e k u r u l a c a k t a ş r a t e ş k i l a t ı n d a n meydana g e l i r .

M ü s t e ş a r l ı k merkez t e ş k i l a t ı e k l i c e t v e l d e g ö s t e r i l m i ş t i r . M ü s t e ş a r

Madde 4 - M ü s t e ş a r ,

Çevre

M ü s t e ş a r l ı ğ ı n ı n en ü s t

emiridir.

M ü s t e ş a r l ı k

hiz­

m e t l e r i n i mevzuata,

milli

g ü v e n l i k s i y a s e t i n e , k a l k ı n m a p l a n l a r ı n a ,

y ı l l ı k

p r o g r a m l a r a uygun o l a r a k y ü r ü t m e k l e

ve

M ü s t e ş a r l ı ğ ı n f a a l i y e t a l a n ı n a

giren

k o n u l a r d a d i ğ e r kamu kurum ve k u r u l u ş l a r ı ile İ ş b i r l i ğ i ve k o o r d i n a s y o n u s a ğ l a m a k l a g ö r e v l i ve B a ş b a k a n a k a r ş ı sorumludur. M ü s t e ş a r , T e ş k i l a t ı n f a a l i y e t l e r i n i , İ ş l e m l e r i n i ve h e s a p l a r ı n ı denetlemekle g ö r e v l i ve y e t k i ­ l i d i r .

M ü s t e ş a r Y a r d ı m c ı l a r ı

Madde 5 - Çevre M ü s t e ş a r ı n a y a r d ı m c ı olmak ü z e r e i k i m ü s t e ş a r y a r d ı m c ı s ı g ö r e v l e n d i r i l i r .

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Ana Hizmet B i r i m l e r i

Ana Hizmet B i r i m l e r i

Madde 6 - Çevre M ü s t e ş a r l ı ğ ı n d a k i ana h i z m e t b i r i m l e r i ş u n l a r d ı r : a) Ç e v r e S o r u n l a r ı B a ş k a n l ı ğ ı

b) P l â n l a m a ve Kaynak Yönetimi B a ş k a n l ı ğ ı c) Koordinasyon B a ş k a n l ı ğ ı

d) D ı ş İ l i ş k i l e r D a i r e s i B a ş k a n l ı ğ ı

Ç e v r e S o r u n l a r ı B a ş k a n l ı ğ ı

Madde 7 - Çevre S o r u n l a r ı B a ş k a n l ı ğ ı n ı n g ö r e v l e r i ş u n l a r d ı r :

a) Ç e v r e s o r u n l a r ı i l e i l g i l i o l a r a k , t e s b i t , ölçüm, k a l i t e k r i t e r l e r i i l e ç e v r e s t a n d a r t l a r ı n ı b e l i r l e m e k , uygulamak ve u y g u l a n m a s ı n ı s a ğ l a m a k ,

Y ü r ü t m e ve İ d a r e B ö l ü m ü Sayfa : 3

(4)

Sayfa : 4

RESMÎ GAZETE 9 Kasım 1989 — Sayı : 20337 b) Kurulacak tesisler için alıcı ortam özelliklerine göre çevre kirlenmesi yönünden görüş vermek,

e) Atıklar ve kimyasallara ilişkin zararlılık derecelerini sınıflandırmak,

risk

değerlendirmeleri

yapmak,

bunların üretim, ithal, taşıma, depolama ve yoketme ile

geri kazanma

esaslarını belirlemek, bu amaçla

kurulacak

tesis­

ler için görüş vermek,

d)

Çevre

envanterini ve çevre durum raporlarını hazırlamak,

e) Gerekli görüldüğünde çevre kirliliği ile ilgili her türlü tedbiri almak, acil müdahale planları yapmak,

f) Ülke şartlarına uygun arıtım teknolojisi ve çevreyi kirletmeyen teknolo­

jileri belirlemek,

g) Kuruluşlarca yapılan ve yerel yönetimler tarafından izin verilen tesis­

ler ile yerel yönetimlerce yapılan atık toplama, arıtma ve deşarj sistem­

lerini Çevre Kanunu ile İlgili yönetmeliklerde belirtilen çevre standart­

larına, kirletici tesislerin uygun olup olmadığını kontrol etmek,

h) Gerekli görüldüğünde çevre kirliliği konusunda ölçüm yapacak kuruluşları belirlemek ve denetlemek.

Plânlama ve Kaynak Yönetimi Başkanlığı

Madde 8- Plânlama ve Kaynak Yönetimi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Çevrenin korunması ile ilgili hedef, ilke ve amaçlar ile kısa, orta ve uzun vadeye yönelik stratejileri belirlemek; bunların uygulanmasını takip ve koordine etmek,

b) Ülke Çevre Master Planını hazırlamak; bu plan kapsamında hassas bölgeleri tespit etmek ve planın uygulanmasını sağlamak,

c) Çevre koruma bölgelerinde

i l g i l i

çevre standartlarını

tesbit etmek,

d) Çevresel etki değerlendirilmesi ile ilgili çalışmaları

yapmak

ve yap­

tırmak,

e) Milletlerarası sözleşmeler ile

koruma

altına alınan, canlı

türleri

(flora feuna) ile alanların korunması konusunda tedbirler almak, ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak.

Koordinasyon Başkanlığı

Madde 9- Koordinasyon Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Çevre mevzuatının geliştirilmesi ile ilgili çalışmalar yapmak, b) Uzun vadeli planlarla, kalkınma planlarında ve yıllık programlarda öncelikle yer alması gerekli görülen hizmet ve tedbirlerin ve bunlarla

ilgili temel politikaların ilmi araştırma esaslarına göre tespitini sağlayarak, Devlet Planlama Teşkilatına göndermek,

c) Bakanlıklar, valilik ve belediye başkanlıkları ile koordinasyonu sağlamak,

Yürütme ve İdare B ö l ü m ü Sayfa : 4

(5)

9 Kasım 1989 — Sayı : 20337 R E S M Î G A Z E T E Sayfa : 5 d) Bakanlıklar ve yerel yönetimler tarafından çevre İle İlgili hazırlanacak projeler ve yapılacak yatırımlarda İşbirliği ve koordinasyonu sağlamak ve izlemek,

e ) Mahalli çevre kurullarının çalışmalarının yönlendirilmesi ve denetimini yapmak,

f) Yerel yönetimlerin desteklenmesi amacıyla ve kuruluşların hazırlayacak­

ları ve yürütecekleri çevre koruma ve iyileştirme projelerine ilişkin koor­

dinasyon ve işbirliğini sağlamak.

Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı

Madde 10- Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Uluslararası kuruluşlarca veya d ı ş ülkelerle b i r l i k t e yürütülmekte olan çevre konularına a i t çalışmalarda Türkiye'nin katkısını ve katılmasını sağ­

lamak üzere gerekli çalışmalar yapmak,

b) Türkiye çevre politikasına uygun m i l l i görüşü tesbit etmek,

c) Uluslararası kuruluşlar ve bunların komitelerince geliştirilen çalışma­

lara Türkiye'den katılacak kuruluş konusunda koordinasyonu sağlamak ve gerekli düzenlemeler yapmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Danışma ve Denetim Birimleri

Danışma ve Denetim Birimleri

Madde 11- Çevre Müsteşarlığının danışma ve denetim b i r i m l e r i şunlardır:

a) Hukuk Müşavirliği b) Çevre Müşavirliği

Hukuk Müşavirliği

Madde 12- Hukuk Müşavirliğinin görevleri şunlardır:

a) Müsteşarlığın diğer birimlerinden sorulan hukuki konular i l e hukuki ve cezai sonuçlar doğuracak işlemler hakkında görüş bildirmek,

b) Müsteşarlığın menfaatlerini koruyucu, anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri zamanında almak, anlaşma ve sözleşmelerin bu esaslara uygun olarak yapılmasına yardımcı olmak,

c) 8 Ocak 1943 t a r i h ve 4353 sayılı Kanun hükümlerine göre a d l i ve idari davalarda gerekli b i l g i l e r i hazırlamak ve Hazineyi ilgilendirmeyen idari davalarla Müsteşarlığı temsil etmek,

d) Müsteşarlığın amaçlarını daha i y i gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun çalışmalarını temin etmek amacıyla gerekli hukuki t e k l i f ­ l e r i hazırlamak ve Müsteşara sunmak,

Y ü r ü t m e ve İ d a r e B ö l ü m ü Sayfa : 5

(6)

Sayfa : 6 R E S M Î G A Z E T E 9 Kasım 1989 — Sayı : 20337

e) M ü s t e ş a r l ı k t a r a f ı n d a n h a z ı r l a n a n veya d i ğ e r b a k a n l ı k l a r yahut B a ş b a ­ k a n l ı k t a n g ö n d e r i l e n kanun, t ü z ü k ve y ö n e t m e l i k t a s a r ı l a r ı n ı h u k u k i a ç ı d a n i n c e l e y e r e k g ö r ü ş l e r i n i b i l d i r m e k ,

f ) U l u s l a r a r a s ı a n l a ş m a l a r ve p r o t o k o l l e r l e , T ü r k i y e ' d e k i i l g i l i m e v z u a t ı n uyumu a ç ı s ı n d a n d e ğ e r l e n d i r m e l e r d e bulunmak, g e r e k l i durumlarda Türk mevzu­

a t ı n ı n u l u s l a r a r a s ı ç e v r e m e v z u a t ı n a uyumunu g e r ç e k l e ş t i r m e k .

Çevre M ü ş a v i r l i ğ i

Madde 1 3 - T e ş k i l a t t a ö z e l önem ve ö n c e l i k t a ş ı y a n k o n u l a r d a M ü s t e ş a r a y a r d ı m c ı olmak ü z e r e en f a z l a on ç e v r e m ü ş a v i r i g ö r e v l e n d i r i l e b i l i r .

BEŞİNCİ BÖLÜM Yardımcı B i r i m l e r

Yardımcı B i r i m l e r

Madde 14- Ç e v r e M ü s t e ş a r l ı ğ ı n ı n y a r d ı m c ı b i r i m l e r i ş u n l a r d ı r : a) İ d a r i ve M a l i İ ş l e r D a i r e s i B a ş k a n l ı ğ ı

b) P e r s o n e l D a i r e s i B a ş k a n l ı ğ ı

c ) Y a y ı n , Dokümantasyon ve E ğ i t i m D a i r e s i B a ş k a n l ı ğ ı d) Savunma U z m a n l ı ğ ı

İ d a r i ve M a l i İ ş l e r D a i r e s i B a ş k a n l ı ğ ı

Madde 15- İ d a r i ve M a l i İ ş l e r D a i r e s i B a ş k a n l ı ğ ı n ı n g ö r e v l e r i ş u n l a r d ı r : a) M ü s t e ş a r l ı ğ ı n b ü t ç e ve m a l i i ş l e r l e i l g i l i h i z m e t l e r i n i y ü r ü t m e k , b) M ü s t e ş a r l ı k b ü t ç e s i n i n p l a n ve program e s a s l a r ı n a g ö r e h a z ı r l a n m a s ı i ç i n g e r e k l i b i l g i ve b e l g e l e r i derlemek,

c ) M ü s t e ş a r ve y a r d ı m c ı l a r ı n ı n d i r e k t i f ve e m i r l e r i n i i l g i l i l e r e duyurmak ve İ ş l e m l e r i n i t a k i p etmek,

d) M ü s t e ş a r l ı k i ç i n g e r e k l i a r a ç , g e r e ç ve malzemenin t e m i n i İ l e i l g i l i h i z m e t l e r i y ü r ü t m e k ,

e) S o s y a l t e s i s l e r i n k u r u l m a s ı ve y ö n e t i m i i l e i l g i l i h i z m e t l e r i d ü z e n ­ lemek ve y ü r ü t m e k ,

f ) M ü s t e ş a r l ı k p e r s o n e l i n i n ve a i l e l e r i n i n s a ğ l ı k h i z m e t l e r i n d e n y a r a r ­ l a n m a l a r ı n ı s a ğ l a m a k ,

g) T e m i z l i k , a y d ı n l a t m a , ı s ı t m a , b a k ı m , o n a r ı m ve t a ş ı m a h i z m e t l e r i n i yapmak,

h) S ü r e l i e v r a k ı n zamanında İ ş l e m e k o n u l m a s ı n ı sağlamak,

i ) Genel evrak ve a r ş i v f a a l i y e t l e r i i l e y a z ı i ş l e v l e r i n i düzenlemek ve y ü r ü t m e k ,

j ) İ h t i y a ç duyulan b i n a ve a r a z i n i n k i r a l a m a , s a t ı n a l m a i ş l e m l e r i n i y ü r ü t m e k ,

Yürütme ve İdare B ö l ü m ü Sayfa : 6

(7)

9 Kasım 1989 — S a y ı : 20337 R E S M Î G A Z E T E Sayfa : 7

k ) Harcama ve tahakkuk i ş l e r i n i y ü r ü t m e k ,

1) M ü s t e ş a r ve Y a r d ı m c ı l a r ı n c a v e r i l e c e k d i ğ e r g ö r e v l e r i yapmak.

P e r s o n e l D a i r e s i B a ş k a n l ı ğ ı

Madde 1 6 - P e r s o n e l D a i r e s i B a ş k a n l ı ğ ı n ı n g ö r e v l e r i ş u n l a r d ı r :

a) M ü s t e ş a r l ı ğ ı n i n s a n g ü c ü p l a n l a m a s ı ve p e r s o n e l p o l i t i k a s ı y l a i l g i l i ç a l ı ş m a l a r ı yapmak, p e r s o n e l s i s t e m i n i n g e l i ş t i r i l m e s i y l e İ l g i l i t e k l i f ­ l e r d e bulunmak,

b) M ü s t e ş a r l ı k p e r s o n e l i n i n atama, ö z l ü k ve e m e k l i l i k i ş l e r i y l e i l g i l i i ş l e r i yapmak,

c ) M ü s t e ş a r l ı k ç a v e r i l e c e k b e n z e r i g ö r e v l e r i yapmak.

Y a y ı n , Dokümantasyon ve E ğ i t i m D a i r e s i B a ş k a n l ı ğ ı

Madde 17- Yayın, Dokümantasyon ve E ğ i t i m D a i r e s i B a ş k a n l ı ğ ı n ı n g ö r e v l e r i ş u n l a r d ı r :

a) Ç e v r e i l e i l g i l i k o n u l a r d a b i l i m s e l k u r u l u ş l a r l a e ğ i t i m , p l a n ve p r o g ­ r a m l a r ı n ı n h a z ı r l a n m a s ı ve u y g u l a n m a s ı n d a i ş b i r l i ğ i yapmak,

b) M ü s t e ş a r l ı k e ğ i t i m p l a n ı n ı h a z ı r l a m a k , hizmet ö n c e s i ve h i z m e t i ç i e ğ i t i m p r o g r a m l a r ı n ı düzenlemek ve uygulamak,

c ) M ü s t e ş a r l ı ğ ı n h a l k l a i l i ş k i l e r konusundaki ç a l ı ş m a l a r ı n ı düzenlemek ve ç e v r e b i l i n c i n i n g e l i ş t i r i l m e s i a m a c ı y l a y a y g ı n ve b e l i r l i hedef grup­

l a r a y ö n e l i k e ğ i t i m p r o g r a m l a r ı g e l i ş t i r m e k , i l g i l i r e s m i , g ö n ü l l ü , y e r l i ve y a b a n c ı k u r u l u ş l a r l a i ş b i r l i ğ i h a l i n d e bu p r o g r a m l a r ı uygulamak, d) M ü s t e ş a r l ı ğ ı n ç a l ı ş m a l a r ı i l e i l g i l i dokümantasyon ve enformasyon h i z ­ m e t l e r i n i düzenlemek ve uygulamak,

e) Kurumun ç a l ı ş m a l a r ı i l e i l g i l i y a y ı n ve d o k ü m a n l a r ı s a t ı n almak, ç a l ı ş ­ malar i l e i l g i l i b a s ı m i ş l e r i n i y ü r ü t m e k ,

f ) Ç e v r e İ l e İ l g i l i konularda y a y ı n l a r h a z ı r l a m a k ve y a y ı n l a m a k , g) B i l g i i ş l e m s i s t e m l e r i kurmak ve y ö n e t m e k .

Savunma U z m a n l ı ğ ı

Madde 1B- Savunma U z m a n l ı ğ ı , ö z e l kanunda ve d i ğ e r k a n u n l a r d a g ö s t e r i l e n g ö r e v l e r i y e r i n e g e t i r i r .

ALTINCI BÖLÜM T a ş r a T e ş k i l a t ı

T a ş r a T e ş k i l a t ı

Madde 19- M ü s t e ş a r l ı k , b a k a n l ı k l a r ı n k u r u l u ş ve g ö r e v e s a s l a r ı d ü z e n l e y e n 3046 s a y ı l ı Kanun i l e Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname h ü k ü m l e r i n e uygun o l a r a k i n s a n s a ğ l ı ğ ı ve d o ğ a l dengenin k o r u n m a s ı i ç i n

Yürütme ve İdare B ö l ü m ü Sayfa : 7

(8)

Sayfa : 8 R E S M Î G A Z E T E 9 Kasım 1989 — Sayı : 20337 y e r i n d e önlem a l ı n m a s ı n ı n g e r e k l i o l d u ğ u b ö l g e s e l ç a l ı ş m a l a r ı n y a p ı l a b i l m e s i i ç i n t a ş r a t e ş k i l a t ı kurmaya y e t k i l i d i r .

YEDİNCİ BÖLÜM M a h a l l i Çevre Kurulu

M a h a l l i Çevre K u r u l u

Madde 20- M a h a l l i ç e v r e k u r u l l a r ı her i l d e v a l i n i n b a ş k a n l ı ğ ı n d a , i l i d a r e ş u b e b a ş k a n l a r ı , b e l e d i y e b a ş k a n ı , v a r s a o i l d e bulunan Yüksek Öğretim K u ­ rumu t e m s i l c i s i ve s a n a y i o d a s ı , z i r a a t o d a l a r ı b a ş k a n l a r ı ve v a r s a Çevre M ü s t e ş a r l ı ğ ı t e m s i l c i s i n d e n meydana g e l i r . Kurulun s e k r e t e r y a s ı i l s a ğ l ı k m ü d ü r l ü k l e r i n c e y ü r ü t ü l ü r .

K u r u l ayda b i r defa t o p l a n ı r .

M a h a l l i Çevre K u r u l l a r ı n ı n G ö r e v i

Madde 2 1 - M a h a l l i ç e v r e k u r u l l a r ı n ı n g ö r e v l e r i ş u n l a r d ı r :

a) Ç e v r e M ü s t e ş a r l ı ğ ı k a r a r l a r ı ç e r ç e v e s i n d e ç e v r e k i r l i l i ğ i n i n ö n l e n m e s i ve ç e v r e n i n i y i l e ş t i r i l m e s i i ç i n g e r e k l i k a r a r l a r ı almak,

b) Ç e v r e k i r l i l i ğ i n i n ö n l e n m e s i ve ç e v r e n i n i y i l e ş t i r i l m e s i y l e i l g i l i uygulama p r o g r a m l a r ı n ı i l d ü z e y i n d e h a z ı r l a m a k ve u y g u l a n m a s ı n ı sağlamak, c ) Ç e ş i t l i b a k a n l ı k ve k u r u l u ş l a r ı n i l d ü z e y i n d e k i f a a l i y e t l e r i n i i z l e m e k , y ö n l e n d i r m e k ve bu konuda g e r e k l i koordinasyonu s a ğ l a m a k ,

d) İ l d e k u r u l a n t e s i s ve i ş l e t m e l e r i n ç e v r e k i r l i l i ğ i a ç ı s ı n d a n y a p ı l a n d e n e t l e m e l e r i n e a i t r a p o r l a r ı incelemek, d e ğ e r l e n d i r m e k ve g e r e k l i önleme l e r i almak,

e) Ç e v r e k i r l i l i ğ i n i ö n l e y i c i t e d b i r l e r i i h t i v a eden e ğ i t i c i f a a l i y e t l e r d ü z e n l e m e k ,

f ) İ l d ü z e y i n d e ç e v r e s o r u n l a r ı n ı b e l i r l e y i p çözüm t e k l i f l e r i y l e b i r l i k t e Ç e v r e M ü s t e ş a r l ı ğ ı n a b i l d i r m e k t i r .

SEKİZİNCİ BÖLÜM Sorumluluk ve Y e t k i l e r

Y ö n e t i c i l e r i n S o r u m l u l u ğ u

Madde 2 2 - M ü s t e ş a r l ı ğ ı n her kademedeki y ö n e t i c i s i , yapmakla yükümlü b u l u n d u k l a r ı hizmet ve g ö r e v l e r i M ü s t e ş a r l ı k emir ve d i r e k t i f l e r i y ö ­ n ü n d e mevzuata, p l a n ve programlara uygun o l a r a k düzenlemek ve y ü r ü t m e k t e n ü s t k a d e m e y e k a r s ı sorumludur.

Koordinasyon ve İ ş b i r l i ğ i

Madde 23- M ü s t e ş a r l ı k d i ğ e r k u r u m l a r ı n hizmet a l a n ı n a g i r e n k o n u l a r l a i l ­ g i l i f a a l i y e t l e r i n d e B a ş b a k a n l ı k ç a b e l i r l e n e n e s a s l a r ç e r ç e v e s i n d e bu k u -

Yürütme ve İdare B ö l ü m ü Sayfa : 8

(9)

9 Kasım 1989 — Sayı : 20337 R E S M Î G A Z E T E Sayfa : 9 r u l u ş l a r a danışmak ve g e r e k l i i ş b i r l i ğ i ve koordinasyonu s a ğ l a m a k t a n sorum­

l u d u r .

M a h a l l i İ d a r e l e r l e Koordinasyon S o r u m l u l u ğ u

Madde 24- M ü s t e ş a r l ı k hizmet a l a n ı n a g i r e n k o n u l a r d a , m a h a l l i i d a r e l e r l e koordinasyonu s a ğ l a m a k t a n sorumludur.

M ü s t e ş a r l ı ğ ı n Düzenleme Görev ve Y e t k i s i

Madde 2 5 - M ü s t e ş a r l ı k , kanunla y e r i n e g e t i r m e k l e yükümlü o l d u ğ u h i z m e t l e r i n g e r e k t i r d i ğ i t ü z ü k , y ö n e t m e l i k , t e b l i ğ ve g e n e l g e l e r i d ü z e n l e m e k l e g ö r e v l i ve y e t k i l i d i r .

Y e t k i D e v r i

Madde 26- Müsteşar ve her kademedeki y ö n e t i c i l e r , s ı n ı r l a r ı n ı a ç ı k ç a be­

l i r l e m e k ş a r t ı y l a , y e t k i l e r i n d e n b i r k ı s m ı n ı y a z ı l ı olarak a s t l a r ı n a d e v r e d e b i l i r l e r . Y e t k i d e v r i , y e t k i devreden a m i r i n s o r u m l u l u ğ u n u k a l ­ d ı r m a z .

D e v r e d i l e n Hak ve Y e t k i l e r

Madde 2 7 - Diğer k a n u n l a r l a Ç e v r e Genel Müdürlüğüne v e r i l e n g ö r e v , hak ve y e t k i l e r bu Kanun Hükmünde Kararnamenin y ü r ü r l ü ğ e g i r d i ğ i t a r i h t e n i t i ­ baren Çevre M ü s t e ş a r l ı ğ ı n a d e v r e d i l m i ş t i r .

DOKUZUNCU BÖLÜM P e r s o n e l S ö z l e ş m e l i P e r s o n e l

Madde 28- M ü s t e ş a r , M ü s t e ş a r Y a r d ı m c ı l a r ı , B a ş k a n l a r , D a i r e B a ş k a n l a r ı , Hukuk ve Çevre M ü ş a v i r l e r i , Şube M ü d ü r l e r i , Uzman ve Uzman Y a r d ı m c ı l a r ı k a d r o ­ l a r ı k a r ş ı l ı k g ö s t e r i l m e k k a y d ı y l a 657 s a y ı l ı Devlet Memurları Kanunu ve d i ğ e r k a n u n l a r ı n s ö z l e ş m e l i personel h a k k ı n d a k i h ü k ü m l e r i n e b a ğ l ı olmak­

s ı z ı n s ö z l e ş m e l i o l a r a k ç a l ı ş t ı r a b i l i r l e r . Yabancı uzmanlar da s ö z l e ş m e l i o l a r a k i s t i h d a m e d i l e b i l i r l e r . Bu ş e k i l d e ç a l ı ş t ı r ı l a c a k o l a n s ö z l e ş m e l i p e r s o n e l i n s a y ı s ı , s ö z l e ş m e u s u l ve e s a s l a r ı i l e ü c r e t l e r i n taban ve t a v a n ı ve d i ğ e r m a l i h a k l a r B a k a n l a r Kurulunca t e s p i t e d i l i r . S ö z l e ş m e y l e ç a l ı ş t ı r ı ­

l a c a k p e r s o n e l i s t e k l e r i ü z e r i n e T . C . E m e k l i S a n d ı ğ ı i l e i l g i l e n d i r i ­ l i r l e r .

Ç e v r e Uzman Y a r d ı m c ı l ı ğ ı n a Atanma

Madde 29- Uzman Y a r d ı m c ı l ı ğ ı n a atanabilmek i ç i n , 657 s a y ı l ı D e v l e t Memur­

l a r ı Kanununda s a y ı l a n l a r a i l a v e t e n a ş a ğ ı d a k i n i t e l i k l e r a r a n ı r : a) Ç e v r e h i z m e t l e r i n i n g e r e k t i r d i ğ i n i t e l i k l e r e sahip olmak,

b) Görev a l a n ı n a g i r e n konularda en az d ö r t y ı l l ı k yüksek ö ğ r e t i m kurumla­

r ı n d a n veya b u n l a r a d e n k l i ğ i kabul e d i l e n y u r t d ı ş ı n d a k i y ü k s e k ö ğ r e n i m k u r u m l a r ı n d a n mezun olmak,

Yürütme ve İdare B ö l ü m ü Sayfa : 9

(10)

Sayfa : 10 R E S M Î G A Z E T E 9 Kasım 1989 — Sayı : 20337 c) Yapılacak yarışma ve yeterlik imtihanında başarılı olmak,

d) İmtihan yapıldığı yılın Ocak ayının i l k gününde 30 yaşını doldurmamış olmak.

Çevre Uzmanlığı

Madde 30- 29 uncu maddeye göre atananlar, en az 3 yıl çalışmak ve olumlu s i c i l almak kaydıyla, açılacak yeterlik imtihanına girmek hakkına kazanır­

lar. İmtihanda başarılı olanlar "Çevre Uzmanı" unvanını alırlar.

Çevre Uzmanlığı ve Ç e v r e Uzman Yardımcılığı yeterlik imtihanının şekli ve uygulama esasları i l e bunların çalışma usul ve esasları b i r yönetmelikle düzenlenir.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Personelin Görevlendirilmesi

Madde 31- Genel ve katma bütçeli dairelerle, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bunlara bağlı kuruluşlar ve müesseselerde çalışanlar, kurumlarının muvafa­

kati i l e Çevre Müsteşarlığında sözleşmeli olarak İstihdam e d i l e b i l i r l e r . Çevre Müsteşarlığının bu konudaki t a l e p l e r i , i l g i l i kurum ve kuruluş­

larca öncelikle karşılanır. Bu personel i l g i l i kurumundan aylıksız İzinli sayılır. İzinli oldukları sürece kurumundaki sosyal hakları ve memuriyetleri i l e i l g i l i özlük hakları devam ettiği g i b i , bu süreler t e r f i ve emeklilikle­

rinde hesaba katılır.

Sözleşme i l e Araştırma Etüd ve Proje Yaptırma

Madde 32- Çevre Müsteşarlığı, çevre kirliliğinin önlenmesi ve çevrenin korunmasıyla i l g i l i olarak araştırma, etüd ve proje t e t k i k i gibi işleri üniversite öğretim ü y e ve yardımcıları i l e y e r l i ve yabancı gerçek ve tüzel kişilere sözleşme i l e yaptırabilir.

Bu hususta Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanmaz.

Yurtdışına Gönderilecek Personel

Madde 33- Çevre Müsteşarlığı, Müsteşarlıkta görevli personelden Müsteşar­

lıkça uygun görülenleri bu konudaki i l g i l i kanun ve yönetmelik esaslarına göre mesleki b i l g i ve tecrübelerini geliştirmek ve ihtisas yapmak üzere yurtdışına gönderebilir.

Atama

Madde 34- 23.4.1981 gün ve 2451 sayılı Kanun hükümleri dışında olan memur­

ların atamaları Müsteşar tarafından yapılır.

Kadrolar

Madde 35- Kadroların t e s b i t , ihdas, kullanma ve İptali i l e kadrolara a i t diğer hususlar 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname i l e diğer mevzuat hükümlerine göre düzenlenir.

Y ü r ü t m e ve İ d a r e B ö l ü m ü Sayfa : 10

(11)

9 Kasım 1989 — Sayı : 20337 R E S M Î G A Z E T E Sayfa : 11

ONUNCU BÖLÜM Ç e ş i t l i Hükümler

Y ü r ü r l ü k t e n K a l d ı r ı l a n Hükümler

Madde 36- 222 s a y ı l ı Ç e v r e Genel Müdürlüğünün k u r u l u ş ve g ö r e v l e r i h a k k ı n d a Kanun Hükmünde Kararname y ü r ü r l ü k t e n k a l d ı r ı l m ı ş t ı r .

G e ç i c i Madde 1- Ç e ş i t l i mevzuatta geçen "Çevre Genel Müdürlüğü" i b a r e s i

" Ç e v r e M ü s t e ş a r l ı ğ ı " ; " Ç e v r e Genel Müdürü" i b a r e s i de "Çevre M ü s t e ş a r ı "

o l a r a k d e ğ i ş t i r i l m i ş t i r .

G e ç i c i Madde 2- E k l l ( l ) s a y ı l ı l i s t e d e yer a l a n k a d r o l a r i p t a l e d i l e r e k 190 s a y ı l ı Kanun Hükmünde Kararnameye b a ğ l ı c e t v e l i n Çevre Genel Müdürlüğü b ö l ü ­ münden ç ı k a r ı l m ı ş ve bu bölümün a d ı Çevre M ü s t e ş a r l ı ğ ı o l a r a k d e ğ i ş t i r i l m i ş t i r . E k l i ( 2 ) s a y ı l ı l i s t e d e yer a l a n kadrolar i h d a s e d i l e r e k 190 s a y ı l ı Kanun Hükmünde Kararnameye b a ğ l ı ( I ) s a y ı l ı c e t v e l i n Ç e v r e M ü s t e ş a r l ı ğ ı bölümüne e k l e n m i ş t i r .

G e ç i c i Madde 3- Bu Kanun Hükmünde Kararname i l e y a p ı l a n yeni düzenleme i l e kadro ve g ö r e v ü n v a n l a r ı d e ğ i ş m e y e n l e r y e n i k a d r o l a r ı n a a t a n m ı ş s a y ı l ı r l a r . Kadro ve görev ü n v a n l a r ı d e ğ i ş e n l e r veya k a l d ı r ı l a n l a r l a , ş a h s a b a ğ l ı k a d ­ r o l a r d a b u l u n a n l a r , M ü s t e ş a r l ı k t a yeni b i r kadroya a t a n ı n c a y a k a d a r , her t ü r l ü m a l i ve s o s y a l h a k l a r ı s a k l ı kalmak k a y d ı y l a d u r u m l a r ı n a uygun i ş l e r ­ de g ö r e v l e n d i r i l i r l e r .

B i r i n c i f ı k r a d a s a y ı l a n l a r ı n M ü s t e ş a r l ı k t a d u r u m l a r ı n a uygun k a d r o l a r a a t a n m a l a r ı h a l i n d e de d e ğ i ş i k l i k t e n önce a l d ı k l a r ı a y l ı k , ek g ö s t e r g e ve her t ü r l ü h a k l a r ı n d a k i m i k t a r l a r d a n az olmayacak ş e k i l d e ödeme y a p ı l ı r . E k l i ( 3 ) s a y ı l ı l i s t e d e g ö s t e r i l e n ş a h s a b a ğ l ı k a d r o l a r , 190 s a y ı l ı Kanun Hükmünde Kararnamenin e k i ( I V ) s a y ı l ı c e t v e l e Ç e v r e M ü s t e ş a r l ı ğ ı bölümü o l a r a k e k l e n m i ş t i r .

G e ç i c i Madde 4- Bu Kanun Hükmünde Kararnameye g ö r e yeniden düzenleme y a p ı l ı n c a y a kadar Çevre M ü s t e ş a r l ı ğ ı n ı n d e ğ i ş e n veya yeniden k u r u l a n b i r i m l e r e v e r i l e n g ö r e v l e r i , daha önce bu g ö r e v l e r i yapmakta o l a n b i r i m l e r t a r a f ı n d a n yapılmaya devam e d i l i r .

G e ç i c i Madde 5 - 29 u n c u m a d d e d e k i ş a r t l a r ı t a ş ı y a n v e e n a z 3 y ı l d a n b e r i Ç e v r e G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü n d e ç a l ı ş a n p e r s o n e l d e n , 30 y a ş ı n ı b i t i r m i ş o l a n l a r d a h i l , e n g e ç ü ç a y i ç e r i s i n d e m ü ­ r a c a a t e d e n l e r i k i d e f a y a m a h s u s o l m a k ü z e r e v e 30 u n c u madde g e r e ğ i n c e ç ı k a r ı l a c a k y ö n e t m e l i k h ü k ü m l e r i n e uygun o l a r a k y a p ı l a c a k

Y ü r ü t m e ve İ d a r e B ö l ü m ü Sayfa : 11

(12)

Sayfa : 12 R E S M Î G A Z E T E 9 Kasım 1989 — Sayı : 20337

İ m t i h a n d a b a ş a r ı g ö s t e r e n l e r "Çevre Uzmanı" ü n v a n ı n ı a l ı r l a r .

G e ç i c i Madde 6- Bu Kanun Hükmündeki Kararnamenin y ü r ü r l ü ğ e g i r d i ğ i t a r i h t e Çevre Genel Müdürlüğünün 1989 y ı l ı b ü t ç e ö d e n e k l e r i , b ü t ç e d e k i ö d e n e k l e r i n tahakkuka b a ğ l a n m a s ı y e t k i s i , k a d r o l a r ı ve mevcut p e r s o n e l i , döşeme, d e m i r b a ş ve t a ş ı t l a r ı i l e h e r t ü r l ü hak ve v e c i b e l e r i b a ş k a b i r i ş l e m e gerek o l m a k s ı ­ z ı n Ç e v r e M ü s t e ş a r l ı ğ ı n a d e v r e d i l m i ş s a y ı l ı r .

G e ç i c i Madde 7- 2872 s a y ı l ı Ç e v r e Kanunu i l e , Çevre Genel Müdürlüğünün y ö ­ n e t i m i n e v e r i l m i ş o l a n Ç e v r e K i r l i l i ğ i n i Önleme Fonu, 1989 y ı l ı b ü t ç e ö d e n e k ­ l e r i , b ü t ç e d e k i ö d e n e k l e r i n i n tahakkuka b a ğ l a n m a s ı y e t k i s i , k a d r o l a r ı ve mevcut p e r s o n e l i d e m i r b a ş ve t a ş ı t l a r ı i l e her t ü r l ü hak ve v e c i b e l e r i b a ş k a b i r i ş l e m e gerek o l m a k s ı z ı n Ç e v r e M ü s t e ş a r l ı ğ ı n a d e v r e d i l m i ş s a y ı l ı r .

Yürürlük

Madde 37- Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 38- Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Kenan EVREN Cumhurbaşkanı

T . Ö Z A L B a ş b a k a n A . B O Z E R Devlet B a k v e B a ş b a k a n Y r d .

I. Ç E L E B İ Devlet B a k a n ı E . K O N U K M A N

Devlet B a k a n ı A . A K S U İ ç i ş l e r i B a k a m

C . A L T I N K A Y A B a y ı n d ı r l ı k v e İ s k â n B a k a m

L K A Y A L A R T a r ı m O r m a n v e K ö y i ş l e r i B a k a m

F . K U R T

Enerji v e T a b i i K a y n a k l a r B a k a n ı

K . İ N A N Devlet B a k a n ı

M . Y A Z A R Devlet B a k a m

İ . A Ş K İ N Devlet B a k a n ı A . M Y I L M A Z D ı ş i ş l e r i B a k a m

G T A N E R Devlet B a k a n ı I. Ö Z A R S L A N Devlet B a k a n ı M O . S U N G U R L U

A d a l e t B a k a n ı E . P A K D E M İ R L İ M a l i y e v e G ü m r ü k B a k a n ı H . Ş I V G I N

S a ğ l ı k B a k a n ı İ. A Y K U T

Ç a l ı ş m a v e S o s y a l G ü v e n l i k B a k a n ı N K Z E Y B E K

K u l t u r B a k a n ı

C. Ç İ Ç E K Devlet B a k a n ı

S S E R T Devlet B a k a n ı

I. S G İ R A Y M i l l i S a v u n m a B a k a n ı

A A K Y O L M i l l i E ğ i t i m B a k a n ı C T U N C E R U l a ş t ı r m a B a k a n ı

Ş Y U R U R Sanayi ve T i c a r e t B a k a n ı

I A K U Z U M T u r i z m B a k a n ı

Y ü r ü t m e ve İ d a r e B ö l ü m ü Sayfa : 12

Referanslar

Benzer Belgeler

Madde 5 — Genel Müdür, Basın Tayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün en üst amiridir. Genel Müdür, hizmetlerini, Barbakan veya görevlendireceği Devlet

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığının kurulmasına, teşkilat v e görevlerine ilişkin esasları düzenlemektir.. S) Ormanların korunmasını, kadastrosunun

Madde 4- Bu Kanun Hükmünde Kararname kapsamına giren her türlü yapı, yapı denetim üst komisyonundan aldığı izin belgesi ile çalışan ve münhasıran yapı denetimiyle

Bu madde kapsamında yapılan her ölçekteki plan ve imar planlarında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 17 nci maddesinin (a) bendinin ikinci ve

MADDE 42 – 2863 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin (a) fıkrasının birinci paragrafında yer alan “etkileĢim çevresine iliĢkin” ibaresi “etkileĢim-geçiĢ sahası”

MADDE 52 – 2/1/2017 tarihli ve 685 sayılı Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 üncü maddesinin

MADDE 15 – 926 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine aşağıdaki cümle ile dördüncü fıkrasına “atandıkları görevde bir

a) Milli parklar, tabiat parkları, tabiat anıtları, tabiatı koruma alanları ve sulak alanların ayrılması, korunması, planlanması, düzenlenmesi, geliştirilmesi,