PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU ve DE ERLEND RMES 2007 YILI HEDEF. Semt Söyleflileri düzenlenmesi. 5 etkinlik 6 etkinlik (+)20 TOPLAM MAL KAYNAK HT YACI

Tam metin

(1)

54 KONAK BELED‹YES‹

2007

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜ⁄Ü 2007 YILI HEDEF

2007 YILI GERÇEKLEfiME

HEDEFTEN SAPMA

( % ) Sosyal Hizmetlerin güçlendirilerek sürdürülmesi.

Kent Kültürü ve kentlilik bilincinin gelifltirilmesi.

Etkinliklerin her y›l düzenli flekilde sürdürülmesini sa¤lamak.

Çocuklar›m›z›n kültürel geliflimi

için tarihi yerlerin ve müzelerin tan›t›m› amac›yla geziler

düzenlenmesi. 30 gezi 34 gezi ( + ) 13

Kad›nlar›m›za kenti tan›tmak ve onlar› sosyal hayat›n içine sokmak

amac›yla geziler düzenlenmesi. 10 gezi 12 gezi ( + ) 20

Semt Söyleflileri düzenlenmesi. 5 etkinlik 6 etkinlik (+)20

Çocuklar›m›z›n kültürel geliflimi

için tarihi yerlerin ve müzelerin tan›t›m› amac›yla geziler düzenlenmesi.

‹htiyaca göre Maliyet gerektirmemifltir.

Kad›nlar›m›za kenti tan›tmak ve onlar› sosyal hayat›n içine sokmak amac›yla geziler düzenlenmesi.

‹htiyaca göre Maliyet gerektirmemifltir.

Semt Söyleflileri düzenlenmesi. ‹htiyaca göre Maliyet gerektirmemifltir.

Faaliyet 1

Faaliyet 2

Faaliyet 3 STRATEJ‹K AMAÇ I :

‹DARE

Faaliyet 1

Faaliyet 3

DE⁄ERLEND‹RME

PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU ve DE⁄ERLEND‹RMES‹

YILLAR BÜTÇE YILI

PERFORMANS GÖSTERGELER‹

PERFORMANS HEDEF‹

STRATEJ‹K HEDEF I.I :

TOPLAM MAL‹ KAYNAK ‹HT‹YACI

34 Adet gezi düzenlenmifl olup 2240 ö¤rencinin yararlanmas› sa¤lanm›flt›r.

Eflrefpafla Söyleflileri ad› alt›nda Eflrefpafla Semtinin tarihi, kültürel ve sosyal yap›s›n› konu alan flöylefliler yap›lm›flt›r.

Yaz aylar›nda 12 adet kad›n gezisi düzenlenmifl olup 1080 kad›n›n yararlanmas› sa¤lanm›flt›r.

Faaliyet 2 Faaliyet 1

Faaliyet 2

Faaliyet 3

(2)

55 KONAK BELED‹YES‹

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜ⁄Ü 2007 YILI HEDEF

2007 YILI GERÇEKLEfiME

HEDEFTEN SAPMA

( % ) Beldemizin yarar›na ve tan›t›m›na yönelik d›fla dönük

çal›flmalarda bulunulmas› ve uluslar aras› fonlardan yararlan›lmas›;

Kullan›ma sunulan AB fonlar›ndan yararlanmak için projeler gelifltirilmesi ve takip edilmesi;

Fonlar›n takibi ve yeni proje üretimi.

AB projeleri Çal›flma biriminin kurulmas› *** ***

Proje çal›flmalar› yapmak *** ***

Kullan›ma sunulan fonlarla ilgili proje e¤itimi çal›flmalar›

yapmak *** ***

AB projeleri Çal›flma biriminin kurulmas› Harcama öngörülmedi Maliyet Gerektirmemifltir.

Proje çal›flmalar› yapmak Harcama öngörülmedi Maliyet Gerektirmemifltir.

Kullan›ma sunulan fonlarla ilgili proje e¤itimi çal›flmalar›

yapmak Harcama öngörülmedi Maliyet Gerektirmemifltir.

Faaliyet 1 Faaliyet 2 Faaliyet 3

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜ⁄Ü 2007 YILI HEDEF

2007 YILI GERÇEKLEfiME

HEDEFTEN SAPMA

( % )

‹zmir Büyükflehir Belediyesinin EXPO 2015 ile ilgili çal›flmalara destek verilmesi

Talebe göre çal›flma yap›lmas›

EXPO 2015' in adayl›k sürecinde Büyükflehir Belediyesine

destek olunmas› *** ***

‹zmirin EXPO 2015' i kazanmas›ndan sonra Büyükflehir

Belediyesinin talebi do¤rultusunda yeni faaliyetler belirlenmesi *** ***

EXPO 2015' in adayl›k sürecinde Büyükflehir Belediyesine

destek olunmas› Talebe göre ***

‹zmirin EXPO 2015' i kazanmas›ndan sonra Büyükflehir

Belediyesinin talebi do¤rultusunda yeni faaliyetler belirlenmesi Talebe göre ***

Faaliyet 1 Faaliyet 2 DE⁄ERLEND‹RME

AB projeleri çal›flma birimi aç›larak fonlara göre oluflturulacakt›r.

Fonlara göre e¤itim çal›flmalar› yap›lacakt›r.

Faaliyet 1

Faaliyet 3

TOPLAM MAL‹ KAYNAK ‹HT‹YACI PERFORMANS HEDEF‹

PERFORMANS GÖSTERGELER‹

STRATEJ‹K AMAÇ II :

Faaliyet 2

Fonlara göre proje çal›flmalar› yap›lacakt›r.

‹DARE

TOPLAM MAL‹ KAYNAK ‹HT‹YACI Faaliyet 1

Faaliyet 2 STRATEJ‹K HEDEF II.I :

Faaliyet 1 Faaliyet 2 Faaliyet 3

STRATEJ‹K HEDEF II.II:

PERFORMANS HEDEF‹

PERFORMANS GÖSTERGELER‹

Büyükflehir Belediyesinden gelen ve gelecek olan talepler do¤rultusunda destek olunacakt›r.

‹zmir'in EXPO 2015'i kazanmas›ndan sonra belirlenecektir.

DE⁄ERLEND‹RME

‹DARE

Faaliyet 1

Faaliyet 2

(3)

56 KONAK BELED‹YES‹

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜ⁄Ü 2007 YILI HEDEF

2007 YILI GERÇEKLEfiME

HEDEFTEN SAPMA

( % ) Hizmet üretimi için iletiflim ve bilgilendirmenin yeterli düzeye

ç›kar›lmas› ve beklentilere uygun hizmet politikalar›n›n gerçeklefltirilmesi

‹letiflim araçlar›ndan yararlanarak halka belediye hizmetleri ile ilgili bilgi aktar›lmas›

Haz›rlanan hizmet rehberlerinin ve yay›nlar›n vatandafllara ulaflt›r›lmas›

Vatandafllar taraf›ndan en çok talep edilen kurum hizmetleri ile ilgili önemli bilgilerin yer ald›¤› hizmet rehberinin haz›rlanmas›

1 Adet 1 Adet ***

Faaliyetlerin belirli periyotlarla hemflehrilere duyurulmas›

amac›yla süreli yay›n ç›kar›lmas› Asgari 4 ay 4 bask› ***

Vatandafllar taraf›ndan en çok talep edilen kurum hizmetleri ile ilgili önemli bilgilerin yer ald›¤› hizmet rehberinin haz›rlanmas›

5,000 5,000 ***

Faaliyetlerin belirli periyotlarla hemflehrilere duyurulmas›

amac›yla süreli yay›n ç›kar›lmas› 50,000 50,000 ***

Faaliyet 1 Faaliyet 2

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜ⁄Ü 2007 YILI HEDEF

2007 YILI GERÇEKLEfiME

HEDEFTEN SAPMA

( % ) Halk›n beklentilerine uygun hizmet politikalar›n›n

gerçeklefltirilmesi ve uygun hizmet politikalar›n›n belirlenmesi;

Kamuoyu araflt›rmalar›n›n ve anketlerle halk›n talep ve beklentilerinin tespiti.

Belediye Hizmetleri ile ilgili beklentilerin tespit edilmesi amac›yla kamuoyu araflt›rmalar› yap›lmas›, ‹stek ve sorunlar›n semt baz›nda tespit edilmesi amac›yla anketler yap›lmas›

Asgari 2 kez *** %100

Belediye Hizmetleri ile ilgili beklentilerin tespit edilmesi amac›yla kamuoyu araflt›rmalar› yap›lmas›, ‹stek ve sorunlar›n semt baz›nda tespit edilmesi amac›yla anketler yap›lmas›

50,000 *** %100

DE⁄ERLEND‹RME Faaliyet 1 STRATEJ‹K AMAÇ III:

PERFORMANS HEDEF‹

STRATEJ‹K HEDEF III.I :

Hizmet Rehberinin yeniden güncellefltirilme çal›flmalar› devam etmektedir.

Yeni anket çal›flmas› yap›lamam›flt›r.

STRATEJ‹K HEDEF III.II :

PERFORMANS HEDEF‹

PERFORMANS GÖSTERGELER‹

TOPLAM MAL‹ KAYNAK ‹HT‹YACI

2007 y›l›nda toplam faaliyetler ile ilgili 4 bask› yap›ld› ve toplam 200.000 adet gazete da¤›t›m› yap›ld›.

‹DARE

‹DARE

Faaliyet 1

TOPLAM MAL‹ KAYNAK ‹HT‹YACI

Faaliyet 1 Faaliyet 1

PERFORMANS GÖSTERGELER‹

Faaliyet 2

Faaliyet 1 Faaliyet 2

DE⁄ERLEND‹RME

(4)

57 KONAK BELED‹YES‹

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜ⁄Ü 2007 YILI HEDEF

2007 YILI GERÇEKLEfiME

HEDEFTEN SAPMA

( % ) Kamuoyunun do¤ru bilgilendirilmesi, kurum imaj›n›n

gelifltirilmesi

Do¤ru ve düzenli bilgilendirme yap›lmas› .

Yerel ve Ulusal Yay›nlar›n izlenmesi Sürekli Sürekli ***

Bilgilendirme toplant›lar› düzenlenmesi Asgari 3 toplant› 3 toplant› ***

Faaliyetlerin çeflitli etkinliklerde kamuoyuna duyurulmas›. Sürekli Sürekli ***

Faaliyetlerle ilgili yay›n haz›rlanmas› 1 Bülten/3 ay 4 bülten ***

Yerel ve Ulusal Yay›nlar›n izlenmesi Harcama Öngörülmemifltir. Maliyet Gerektirmemifltir. ***

Bilgilendirme toplant›lar› düzenlenmesi Harcama Öngörülmemifltir. Maliyet Gerektirmemifltir. ***

Faaliyetlerin çeflitli etkinliklerle kamuoyuna duyurulmas›. Harcama Öngörülmemifltir. Maliyet Gerektirmemifltir. ***

Faaliyetlerle ilgili yay›n haz›rlanmas› Harcama Öngörülmemifltir. Maliyet Gerektirmemifltir. ***

Faaliyet 1

Faaliyet 2

Faaliyet 3

Faaliyet 4 Ayl›k bültenler ve programlar›n haz›rlanmas› devam etmektedir.

Faaliyet 2

Faaliyet 3

Faaliyet 4

DE⁄ERLEND‹RME

Ulusal ajans ve bas›n yoluyla Belediyemiz ve yerel yönetimlerle ilgili yay›nlar sürekli olarak izlenmektedir.

Bölgesel muhtarlar toplant›s› 2007 y›l›nda tüm bölgeler için yap›ld›.

888 Belediye yay›n kanal› ve di¤er iletiflim araçlar› ile kamuoyuna duyurulmaktad›r.

TOPLAM MAL‹ KAYNAK ‹HT‹YACI Faaliyet 3

Faaliyet 4

Faaliyet 1

‹DARE

Faaliyet 1

Faaliyet 2 STRATEJ‹K HEDEF III.III :

PERFORMANS HEDEF‹

PERFORMANS GÖSTERGELER‹

(5)

58 KONAK BELED‹YES‹

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜ⁄Ü 2007 YILI HEDEF

2007 YILI GERÇEKLEfiME

HEDEFTEN SAPMA

( % ) Hemflehrilerin Belediye hizmetleri ile ilgili karar ve

uygulamalara kat›l›m›n sa¤lanmas› amac›yla gerekli mekanizmalar›n oluflturulmas› ve etkin biçimde sürdürülmesi;

Yasada öngörülen Kent Konseyi oluflturulmas› ve gönüllü kat›l›m›n sa¤lanmas›

Kent yaflayanlar›n›n kent yönetimine kat›l›m›n›n sa¤lanmas›.

Kent Konseyinin oluflturulmas› ve çal›flmalar›n›n sürdürülmesi %100 %100 ***

Yerel Gündem21 çal›flmalar›na etkin kat›l›m›n sa¤lanmas› Toplat› say›s› 5 Toplant› ***

Gönüllü kat›l›m yönetmeli¤i çerçevesinde ilgilileriyle ortak

çal›flmalar yap›lmas› Toplat› say›s› *** ***

Kent Konseyinin oluflturulmas› ve çal›flmalar›n›n sürdürülmesi Harcama öngörülmedi Maliyet gerektirmemifltir. ***

Yerel Gündem21 çal›flmalar›na etkin kat›l›m›n sa¤lanmas› Harcama öngörülmedi Maliyet gerektirmemifltir. ***

Gönüllü kat›l›m yönetmeli¤i çerçevesinde ilgilileriyle ortak

çal›flmalar yap›lmas› Harcama öngörülmedi Maliyet gerektirmemifltir. ***

Faaliyet 1

Faaliyet 2

Faaliyet 3

Kent Konseyi oluflturuldu. 2007 y›l› içerisinde, Kent Konseyi Çal›flma Meclislerinden Kent, Mimarl›k ve Tarihi Miras Meclisi 9 kez, Çevre ve Enerji Meclisi 8 defa, Kültür, Sanat ve Edebiyat Meclisi 9 defa , Deprem ve Zemin Sorunlar› Meclisi 5 defa,Kad›n Meclisi 4 defa, Gençlik Meclisi 5 defa toplanm›flt›r.

Yerel Gündem 21 çal›flmalar›na düzenli olarak kat›l›m sa¤lanmaktad›r.

Bu yönetmelik çerçevesinde ilgililerle ortak çal›flmalar yap›lmaktad›r.

PERFORMANS HEDEF‹

PERFORMANS GÖSTERGELER‹

TOPLAM MAL‹ KAYNAK ‹HT‹YACI

‹DARE

STRATEJ‹K AMAÇ IV :

STRATEJ‹K HEDEF IV.I :

Faaliyet 1

Faaliyet 2

Faaliyet 3

Faaliyet 1

Faaliyet 2

Faaliyet 3

DE⁄ERLEND‹RME

(6)

59 KONAK BELED‹YES‹

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜ⁄Ü 2007 YILI HEDEF

2007 YILI GERÇEKLEfiME

HEDEFTEN SAPMA

( % )

Afet Yönetim sisteminin gelifltirilmesi;

Do¤al afetlerde görev alacak belediyemiz personelinin e¤itimi ve emeklilik,istifa gibi nedenlerle belediyeden ayr›lmalar halinde gerekli güncellemenin yap›lmas›;

Personelin e¤itimi sa¤lanacakt›r.

Belediyemiz sivil savunma görevlilerinin durumlar›ndaki

de¤iflikliklerin güncellenmesi 6 ayda bir 2 defa ***

Sivil Savunma görevlilerine ve di¤er ilgili personele e¤itim

verilmesi Y›lda 1 kez 1 defa ***

Kaymakaml›k Sivil Savunma Müdürlü¤ü Valilik kriz

merkezleriyle eflgüdüm sa¤lanmas› Sürekli Sürekli ***

Belediyemiz sivil savunma görevlilerinin durumlar›ndaki

de¤iflikliklerin güncellenmesi Harcama Öngörülmedi Maliyet gerektirmemifltir. ***

Sivil Savunma görevlilerine ve di¤er ilgili personele e¤itim

verilmesi Harcama Öngörülmedi Maliyet gerektirmemifltir. ***

Kaymakaml›k Sivil Savunma Müdürlü¤ü Valilik kriz

merkezleriyle eflgüdüm sa¤lanmas› Harcama Öngörülmedi Maliyet gerektirmemifltir. ***

Faaliyet 1

Faaliyet 2

Faaliyet 3

Güncellemeler düzenli olarak yap›lmaktad›r.

Sivil savunma personeli gerekli e¤itimleri alm›flt›r.

Çal›flmalar ilgili kurumlarla eflgüdüm içerisinde yap›lmaktad›r.

Faaliyet 1

Faaliyet 2

Faaliyet 3

DE⁄ERLEND‹RME

PERFORMANS GÖSTERGELER‹

TOPLAM MAL‹ KAYNAK ‹HT‹YACI Faaliyet 2

Faaliyet 3 STRATEJ‹K AMAÇ V :

‹DARE

Faaliyet 1 STRATEJ‹K HEDEF V.I :

PERFORMANS HEDEF‹

(7)

60 KONAK BELED‹YES‹

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜ⁄Ü 2007 YILI HEDEF

2007 YILI GERÇEKLEfiME

HEDEFTEN SAPMA

( % )

Afetlerde hasar ve zarar›n azalt›lmas› için bilgilendirme yap›lmas› ve önlem al›nmas›

Afet ve eylem plan›n›n yap›lmas›.

Afet eylem plan› haz›rlamak ve güncellemek Plan›n yap›lmas› ve

güncellenmesi Plan ve gücellemeler yap›lm›flt›r. ***

Di¤er Kurum ve Kurulufllarla eflgüdüm sa¤lamak ‹htiyaç halinde *** ***

Afet halinde di¤er bölgelere araç, gereç, malzeme deste¤i

vermek ‹htiyaç halinde *** ***

Afet eylem plan› haz›rlamak ve güncellemek Harcama Öngörülmedi Maliyet Gerektirmemifltir. ***

Di¤er Kurum ve Kurulufllarla eflgüdüm sa¤lamak Harcama Öngörülmedi Maliyet Gerektirmemifltir. ***

Afet halinde di¤er bölgelere araç, gereç, malzeme deste¤i

vermek ‹htiyaç halinde Maliyet Gerektirmemifltir. ***

Faaliyet 1

Faaliyet 2

Faaliyet 3 Faaliyet 2

Faaliyet 3

DE⁄ERLEND‹RME

‹lçe Afet Destek Planlar› do¤rultusunda gerekli ifllemler yap›larak Belediyemiz personeli aras›nda görev da¤›l›m› yap›lm›fl ve ‹l Milli Alarm Sistemi Yönergesi do¤rultusunda Alarm ‹fllem görevli personelleri güncellenmifltir.

Kaymakaml›k Sivil Savunma Müdürlü¤ü ve Valilik Kriz Merkezleriyle eflgüdüm içerisinde çal›flmalara devam edilmektedir.

‹htiyaç halinde di¤er bölgelere araç, gereç ve malzeme deste¤i verilecektir.

PERFORMANS HEDEF‹

PERFORMANS GÖSTERGELER‹

TOPLAM MAL‹ KAYNAK ‹HT‹YACI

Faaliyet 1 Faaliyet 1

Faaliyet 2

Faaliyet 3 STRATEJ‹K HEDEF V.II:

‹DARE

(8)

61 KONAK BELED‹YES‹

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜ⁄Ü 2007 YILI HEDEF

2007 YILI GERÇEKLEfiME

HEDEFTEN SAPMA

( % )

Spor aktivitelerinin çeflitlendirilmesi artt›r›lmas›, teflvik edilmesi ve spor yapma olanaklar› sa¤lanmas›;

Spor faaliyetlerinin teflvik edilmesi, spor yapma olanaklar›n yarat›lmas› ve spor faaliyetlerinin desteklenmesi;

Spor okullar›n›n say›s›n›n artt›r›lmas› ve kulüplerin desteklenmesi.

Çeflitli branfllarda spor okullar›n›n aç›lmas› 7 branfl 1500 adet ö¤renci 9 branfl

9362 ö¤renci ( + ) 524

Konak Belediyesi Spor Kulübünün desteklenmesi *** *** ***

Amatör Spor Kulüplerine malzeme yard›m› yap›lmas› En az

25 Kulüp 40 Kulüp ( + ) 60

Kad›nlara ve gençlere yönelik programl› sportif etkinlikler

düzenlemek. 1000 Kifli 1200 Kifli ( + ) 20

Çeflitli branfllarda spor okullar›n›n aç›lmas› 202.000,00.-YTL 573.157,00-YTL ( + ) 184

Konak Belediyesi Spor Kulübünün desteklenmesi 750.000,00.-YTL 1.579.625,00.-YTL ( + ) 111

Amatör Spor Kulüplerine malzeme yard›m› yap›lmas› 350.000,00.-TL 321.067,00.-YTL ( - ) 9

Kad›nlara ve gençlere yönelik programl› sportif etkinlikler

düzenlemek. 50.000,00.-YTL Faaliyet 1 içerisinde

maliyetlendirilmifltir. ***

Faaliyet 1

Faaliyet 2

Faaliyet 3

Faaliyet 4 DE⁄ERLEND‹RME

Futbol, voleybol, basketbol, tekvando, atletizm, step - aerobik, halk oyunlar›, jimnastik, bocce dallar›nda spor okullar› aç›lm›fl toplam 9362 ö¤rencinin faydalanmas› sa¤lanm›flt›r.

Spor okullar›ndaki baflar›l› ö¤rencilerin Konak Belediyesi Spor Kulübüne kazand›r›lmas› sa¤lanm›flt›r.

Aerobik - step ve halk oyunlar› dallar›nda spor okullar› aç›lm›fl, bayanlar›n ve gençlerin bu okullardan yararlanmas› sa¤lanm›flt›r.

Konak ilçe s›n›rlar›nda bulunan amatör spor kulüblerine spor malzemesi yard›m› yap›lm›flt›r.

STRATEJ‹K AMAÇ VI :

STRATEJ‹K HEDEF VI.I :

PERFORMANS HEDEF‹

PERFORMANS GÖSTERGELER‹

Faaliyet 1

‹DARE

Faaliyet 2

Faaliyet 3

Faaliyet 4

TOPLAM MAL‹ KAYNAK ‹HT‹YACI

Faaliyet 1

Faaliyet 2

Faaliyet 4 Faaliyet 3

(9)

62 KONAK BELED‹YES‹

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜ⁄Ü 2007 YILI HEDEF

2007 YILI GERÇEKLEfiME

HEDEFTEN SAPMA

( % )

Mevcut spor tesislerini iyilefltirme çal›flmalar› yap›lmas› ve yeni tesisler kazand›r›lmas›

Spor tesislerinin iyilefltirilmesini sa¤lamak.

Üzümcü Okulu arkas›ndaki sahan›n iyilefltirilmesi ve iflletilmesi % 100 % 100 0

Bas›n sitesindeki tenis kortlar›n›n hal› sahaya dönüfltürülerek

iflletilmesi *** *** ***

Limontepe, Günaltay, Kilimcitepe sahalar›n›n iyilefltirilmesi ve

iflletilmesi % 100 % 100 0

Zafer Tepe Mahallesi su deposu yan› spor alan›n›n

düzenlenmesi % 100 % 100 0

Üzümcü Okulu arkas›ndaki sahan›n iyilefltirilmesi ve iflletilmesi Müdürlük

Bütçesi *** ***

Bas›n sitesindeki tenis kortlar›n›n hal› sahaya dönüfltürülerek iflletilmesi

Müdürlük

Bütçesi *** ***

Limontepe, Günaltay, Kilimcitepe sahalar›n›n iyilefltirilmesi ve iflletilmesi

Müdürlük

Bütçesi 229.838,00.-YTL ***

Zafer Tepe Mahallesi su deposu yan› spor alan›n›n düzenlenmesi

Müdürlük

Bütçesi 372.470,00.-YTL ***

Faaliyet 1

Faaliyet 2

Faaliyet 3

Faaliyet 4 DE⁄ERLEND‹RME

Do¤an Emültay spor tesisi olarak faaliyete geçirilmifl olup hizmete devam etmektedir.

Di¤er spor sahalar›n›n yap›m ifllerinin yo¤un olmas› nedeniyle yetifltirilememifl olup 2008 y›l›nda de¤erlendirilecektir.

Limontepe, Günaltay ( Kibar Mah. ), sahalar› faaliyete geçirilmifl olup, hizmete devam etmektedir.

Zafer Tepe Mahallesinde 1 futbol hal› saha, 2 basketbol ve 1 voleybol sahas› yap›lm›fl olup, 2008 y›l›nda faaliyete geçecektir.

Faaliyet 1

Faaliyet 2

Faaliyet 3

Faaliyet 4 STRATEJ‹K HEDEF VI.II :

PERFORMANS HEDEF‹

PERFORMANS GÖSTERGELER‹

TOPLAM MAL‹ KAYNAK ‹HT‹YACI Faaliyet 2

Faaliyet 3

Faaliyet 4 Faaliyet 1

‹DARE

(10)

63 KONAK BELED‹YES‹

2007

‹NSAN KAYNAKLARI VE E⁄‹T‹M MÜDÜRLÜ⁄Ü 2007 YILI HEDEF

2007 YILI GERÇEKLEfiME

HEDEFTEN SAPMA

( % ) Etkin, verimli, hizmet standartlar› yüksek, saydam bir

kurumsal yap›n›n kat›l›mc› mekanizmalarla sa¤lanmas› v çal›flanlar›n deste¤iyle gelifltirilmesi;

Kurumsal yap›n›n gelifltirilmesi için çal›flanlara gerekli e¤itimlerin verilmesi;

Personele e¤itimlerin verilmesini sa¤lamak.

Kurum içi ve d›fl› e¤itim çal›flmalar› 139 ( Kifli ) 74 ( Kifli ) ( - ) 47

Hizmet ‹çi ( Birim ‹çi ) E¤itimler

Belediyede ifle yeni bafllayanlar için oryantasyon e¤itimi

verilmesi 71 71 0

Staj E¤itimi 2 3 ( + ) 50

Kurum içi ve d›fl› e¤itim çal›flmalar› 60.000 YTL 2.200 YTL ( KDV hariç ) ( - ) 96

Hizmet ‹çi ( Birim ‹çi ) E¤itimler 60.000 YTL *** ( - ) 100

Belediyede ifle yeni bafllayanlar için oryantasyon e¤itimi

verilmesi Harcama Öngörülmedi Maliyet Gerektirmemifltir. ***

Staj E¤itimi Müdürlük Bütçesi

6.000 3,590 ( - ) 40

Faaliyet 1

Faaliyet 2

Faaliyet 3

Faaliyet 4 Faaliyet 1

Faaliyet 2

Faaliyet 3

Faaliyet 4

Memuriyete bafllayan 71 aday zab›ta memuruna oryantasyon e¤itimi verilmifltir.Bu e¤itim çerçevesinde Atatürk ‹lkeleri,T.C. Anayasas›, Devlet Teflkilet›, 657 Sayl› Devlet Memurlar› Kanunu, ‹nsan Haklar›,Yaz›flma ve Dosyalama Usulleri, Gizlilik ve Önemi, Tükçe, Devrim Tarihi, Ulusal Güvenlik, Devlet Mal›n› Koruma ve Tasarruf Tedbirleri, Halkla ‹liflkiler ve Haberleflme olmak üzere temel e¤itimler ile kurum ve kuruluflun tan›t›lmas›, görevleri, teflklilat›, mevzuta› ve zab›ta görevleri olmak üzere haz›rlay›c› e¤itimler verilmifltir.

Faaliyet 2

Faaliyet 3

Belediyemizde 695 memur personel istihdam edilmifl , 2007 y›l› için %20 sinin (139 personel) e¤itime tabi tutulmas› hedeflenmifl ve 74 personelimize e¤itim verilmifltir. 1 ) ‹çiflleri Bakanl›¤› Mahalli ‹dareler Genel Müdürlü¤ünün 2007/26 say›l› genelgesi ile hizmetiçi e¤itim seminerlerinin düzenlenmesi ile ilgili usul ve esaslar belirlenmifl olup, e¤itim seminerlerinin say› ve maliyetlerinde k›s›tlamaya gidilmifltir. 2) 2007 bütçesi haz›rland›¤› dönemde tüm e¤itim hizmetleri maliyetleri Müdürlü¤ümüz bütçesinden ödenmekte oldu¤u halde, yap›lan yeni düzenleme ile 01/09/2006 tarihinden geçerli olmak üzere personele ait e¤itim giderlerinin ba¤l› olduklar› müdürlük bütçesinden ödenmesi kararlaflt›r›lm›flt›r. Bu nedenle müdürlü¤ümüz personeli F.SARI, Y.GÖRGÜLÜ, T.ÇET‹N, M.TAfiÇI, A.KAPLAN ve Bflk.Yrd.F.‹fiB‹T‹REN hizmetiçi e¤itim seminerine kat›lm›flt›r. Sözkonusu 6 personel için 2.200 YTL (KDV hariç) ödenmifltir . 3 ) Bu nedenle kifli baz›nda %46.7 maliyet baz›nda % 96 sapma olmufltur.

Yasal kontenjan 2 lise ö¤rencisi olmas›na ra¤men müdürlü¤ümüzde 3 lise ö¤rencisi istihdam edilmifl olup, hedef gerçeklefltirilmifltir.

‹nsan kaynaklar› e¤itim süreci oluflturulabilmesi için öncelikle e¤itim ihtiyaçlar›n›n saptanmas› gerekmektedir.E¤tim ihtiyac›n›n saptanabilmesi içinde personellerin görev yerleri ve görev tan›mlar› belirli olmal›d›r. Bu aç›dan norm kadro çal›flmalar› tamamlanmadan e¤tim planlamas› teknik aç›dan mümkün de¤ildir.

PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU ve DE⁄ERLEND‹RMES‹

YILLAR BÜTÇE YILI

PERFORMANS GÖSTERGELER‹

PERFORMANS HEDEF‹

STRATEJ‹K HEDEF I.I : STRATEJ‹K AMAÇ I :

‹DARE

Faaliyet 1

Faaliyet 4

DE⁄ERLEND‹RME

TOPLAM MAL‹ KAYNAK ‹HT‹YACI

(11)

64 KONAK BELED‹YES‹

‹NSAN KAYNAKLARI VE E⁄‹T‹M MÜDÜRLÜ⁄Ü 2007 YILI HEDEF

2007 YILI GERÇEKLEfiME

HEDEFTEN SAPMA

( % ) Organizasyon yap›s›nda de¤iflikli¤e gidilmesi ve hizmet

kalitesinin yükseltilmesi

Etkin ve verimli yönetiminin sa¤lanmas›

Organizasyon flemas›n›n revizyonu

( Norm Kadro çal›flmas› sonucuna göre ) Tamamlanmas› Tamamlanm›flt›r ***

Toplam kalite anlay›fl›na geçilmesi. Bilgilendirme yap›lmas› Bigilendirme yap›lm›flt›r ***

Organizasyon flemas›n›n revizyonu

( Norm Kadro çal›flmas› sonucuna göre ) Harcama Öngörülmedi Maliyet Gerektirmemifltir. ***

Toplam kalite anlay›fl›na geçilmesi. Harcama Öngörülmedi Maliyet Gerektirmemifltir. ***

Faaliyet 1

Faaliyet 2

‹DARE

Faaliyet 1

Faaliyet 2

TOPLAM MAL‹ KAYNAK ‹HT‹YACI PERFORMANS HEDEF‹

PERFORMANS GÖSTERGELER‹

DE⁄ERLEND‹RME

Belediyemiz organizasyon flemas› ve örgütlenme biçimi , 22.02.2007 tarih ve 26442 say›l› resmi gazetede yay›mlanarak yürürlü¤e giren “Belediye ve Ba¤l› Kurulufllar› ile Mahalli ‹dare Birlikleri Norm Kadro ‹lke ve Standartlar›na Dair Yönetmelik'e uygun hale getirilerek 26 müdürlük oluflturulmufltur.

Faaliyet 1 STRATEJ‹K HEDEF I.II :

Faaliyet 2

2009 y›l›na kadar tamamlanmas› planlanan Toplam Kalite Yönetimine geçifl sürecinin , 2007 y›l› için öncelikle personelin konuyla ilgili bilgilendirilerek;

bilinç düzeyinin artt›r›lmas› planlanm›flt›r.Bu çerçevede y›l içerisinde personele toplam kalite yönetimi ilke ve özellikleri ile ilgili personele bilgi verilmifltir.Ayn› zaman da baflar›l› personellerin ödüllendirilmesi , kurum içi iletiflim olanaklar›n›n gelifltirilmesi ve bu çerçevede toplant›lar yap›lmas› ve bireysel öneri sisteminin iflletilmesi TKY nin temel ilkelerinden olup; ciddiyetle uygulanmaktad›r.

(12)

65 KONAK BELED‹YES‹

‹NSAN KAYNAKLARI VE E⁄‹T‹M MÜDÜRLÜ⁄Ü 2007 YILI HEDEF

2007 YILI GERÇEKLEfiME

HEDEFTEN SAPMA

( % ) Kurumsal iletiflim olanaklar›n›n gelifltirilmesi

‹letiflimin gelifltirilmesinin sa¤lanmas›

Birimler aras› ve birim içi periyodik koordinasyon toplant›lar›n›n yap›lmas›

toplant› plan›na uyulmas›

(haftada 1 olmak üzere

toplam 48 toplant› yap›lmas›) 48 adet toplant› yap›lm›flt›r ***

Karar ve uygulamalar›n çal›flanlara etkin yöntemlerle duyurulmas›

toplant›larda sözlü olarak personelin sürekli

bilgilendirilmesi

personel sürekli olarak

bilgilendirmifltir ***

‹ntranetin gelifltirilmesi

hizmetiçi e¤itim seminerleri ve norm kadro programlar›n›n yap›lmas›

her iki program da yap›lm›flt›r ***

Bireysel öneri sisteminin iflletilmesi ve stratejik planlama birimince de¤erlendirilmesi

personelce hayat geçirilmesi mümkün ve fonksiyonel

önerilerin verilmesi

personel taraf›ndan 5 adet

öneri verilmifltir ***

Faaliyet 1

Faaliyet 2

Faaliyet 3

Faaliyet 4

Üst yöneticimce al›nan kararlar ve söz konusu kararlar uyar›nca yap›lan uygulamalardaki de¤ifliklikler ile ifl ve ifllemlerin daha etkin ve verimli olarak yürütülebilmesi için gerekli uygulamalar yap›lan toplant›larda personele duyurulmufl ve personel sürekli bilgilendirilerek görüflleri al›nm›flt›r.

‹ntranetin gelifltirilmsi kapsam›nda Bilgi ‹fllem Müdürlü¤ü ile koordinasyon halinde hizmetiçi e¤itim seminerleri ifllemlerinin yürütüldü¤ü "seminer" ve personel özlük ifllerinin yürütüldü¤ü "personel" adl› 2 adet program yap›larak uygulamaya koyulmufltur.

PERFORMANS GÖSTERGELER‹

Müdürlük içinde çal›flanlar ile yöneticiler aras›nda iletiflim kanallar›n›n aç›k tutulmas› ve yürütülen ifl ve ifllemlerde kusursuz kalite ve verimlilik art›fl›n›n gerçeklefltrilebilmesi amacyla haftada 1 kez olmak üzere ayda 4 kez ve toplam 48 adet toplant› yap›lm›flt›r.

Personel taraf›ndan TKY ilkeleri çerçevesinde daha kaliteli hizmet verilmesi amac›yla verilen 5 adet öneri uygun bulunarak hayata geçirilmifltir.

Faaliyet 1

Faaliyet 4

DE⁄ERLEND‹RME

STRATEJ‹K HEDEF I.III:

PERFORMANS HEDEF‹

‹DARE

Faaliyet 2

TOPLAM MAL‹ KAYNAK ‹HT‹YACI Faaliyet 1

Faaliyet 2 Faaliyet 3

Faaliyet 4

Harcama Öngörülmedi.

Maliyet

Gerektirmemifltir. ***

Faaliyet 3

(13)

66 KONAK BELED‹YES‹

‹NSAN KAYNAKLARI VE E⁄‹T‹M MÜDÜRLÜ⁄Ü 2007 YILI HEDEF

2007 YILI GERÇEKLEfiME

HEDEFTEN SAPMA

( % ) Çal›flanlar›n memnuniyetinin sa¤lanmas›

Memnuniyetin artt›r›lmas›

Beklentilerin belirlenerek iyilefltirme çal›flmalar› yapmak. beklentilerin tespiti ve gerekli çal›flman›n yap›lmas›

beklentiler tespit edilmifl ve

gerçeklefltirilmifltir. ***

Kurum ve Birlikte çal›flma kültürünün gelifltirilmesine yönelik aktiviteler düzenlemek

2 etkinlik/y›l ( 2 adet kurum kültürü

konulu bilgilendirme)

2 ***

Motivasyonun yükseltilmesi için sosyal amaçl› etkinlikler

organize etmek 2 etkinlik/y›l 2 ***

Beklentilerin belirlenerek iyilefltirme çal›flmalar› yapmak. Harcama Öngörülmedi Maliyet Gerektirmemifltir. ***

Kurum ve Birlikte çal›flma kültürünün gelifltirilmesine yönelik

aktiviteler düzenlemek Harcama Öngörülmedi Maliyet Gerektirmemifltir. ***

Motivasyonun yükseltilmesi için sosyal amaçl› etkinlikler

organize etmek Harcama Öngörülmedi Maliyet Gerektirmemifltir. ***

Faaliyet 1

Faaliyet 2

Faaliyet 3

‹DARE

DE⁄ERLEND‹RME

Toplam Kalite Yönetimi ilkeleri çerçevesinde personelin memnuniyeini artt›rmak amac›yla personelin beklentisinin ayl›k yemek bedellerinin artt›r›lmas›

ve yaz kamplar›n›n düzenlenmesi oldu¤u saptanm›flt›r. Bu çerçevede: 1 ) ayl›k yemek bedelleri artt›r›lm›flt›r. 2 ) Memurlara yönelik olarak sendika taraf›ndan yaz kamplar›n›n düzenlenmesine katk›da bulunulmufltur.

Faaliyet 1

Faaliyet 2

Faaliyet 3

Kurum ve Birlikte çal›flma kültürünün gelifltirilmesine yönelik 2 adet etkinlik yap›lmas› hedefi çerçevesinde kurum kültürü konulu bilgilendirme toplant›s› yap›lm›fl olup; 2 sayfal›k doküman verilmifltir.

5393 Say›l› Belediye Kanunun 49.maddesinin son paragraf› gerere¤ince baflar›l› personeller saptanarak ikramiye ile ödülendirilmifltir.Ayn› zamanda Toplam Kalite Yönetiminin temel ilkesi olan baflar›l› personellerin ödüllendirilmesi ile personellerin performanslar›nda ve kurum kültürüne olan ba¤l›l›klar›nda art›fl görülmüfltür.

STRATEJ‹K HEDEF I.IV:

PERFORMANS HEDEF‹

PERFORMANS GÖSTERGELER‹

TOPLAM MAL‹ KAYNAK ‹HT‹YACI Faaliyet 1

Faaliyet 2

Faaliyet 3

(14)

67 KONAK BELED‹YES‹

2007

B‹LG‹ ‹fiLEM MÜDÜRLÜ⁄Ü 2007 YILI HEDEF

2007 YILI GERÇEKLEfiME

HEDEFTEN SAPMA

( % ) Hizmet üretimi için iletiflim ve bilgilendirmenin yeterli düzeye

ç›kar›lmas› ve beklentilere uygun hizmet politikalar›n›n gerçeklefltirilmesi;

Teknolojinin yayg›n kullan›m›, h›zl›, güvenli iletiflim, ve bilgiye ulafl›lmas›

Teknolojiden en üst düzeyde yararlanmak

e- belediye uygulamalar›n›n artt›r›lmas› Sürekli Sürekli ***

Tüm Birimlerin yaz›l›m donan›m ihtiyac›n›n karfl›lanmas› ve

güncellenmesi Sürekli Sürekli ***

H›zl› ve güvenli bilgiye ulaflmak için teknoloji ve bilgi

kullan›m›n› artt›rmak Sürekli Sürekli ***

Belediye web sayfas›n› güncel tutmak Sürekli Sürekli ***

Vatandafllara internet üzerinden hizmet sunmak Sürekli Sürekli ***

Büyükflehir Belediyesi ile entegrasyonun sa¤lanmas› Tamamlanmas› Tamamlanm›flt›r.

Sürekli ***

Belediye meclisi oturumlar›n›n internetten canl› olarak yay›nlanmas›( Büyükflehir Belediyesinden yay›n izni al›nd›¤›nda )

Tamamlanmas› Tamamlanm›flt›r.

Sürekli ***

Belediye Meclisi Encümeni kararlar›n›n ve gündeminin web

sayfas›nda yay›nlanmas› Tamamlanmas› Tamamlanm›flt›r.

Sürekli Faaliyet 5

Faaliyet 6

Faaliyet 7

Faaliyet 8 Faaliyet 1

Faaliyet 2

Faaliyet 3

Faaliyet 4 STRATEJ‹K AMAÇ I :

‹DARE

STRATEJ‹K HEDEF I.I :

PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU ve DE⁄ERLEND‹RMES‹

YILLAR BÜTÇE YILI

PERFORMANS GÖSTERGELER‹

PERFORMANS HEDEF‹

(15)

68 KONAK BELED‹YES‹

e- belediye uygulamalar›n›n artt›r›lmas› Harcama Öngörülmedi

Maliyet Gerektirmemifltir.

Tüm Birimlerin yaz›l›m donan›m ihtiyac›n›n karfl›lanmas› ve

güncellenmesi 750.000,00.- 250,338.04 ( - ) 67

H›zl› ve güvenli bilgiye ulaflmak için teknoloji ve bilgi kullan›m›n› artt›rmak

Harcama Öngörülmedi

Maliyet Gerektirmemifltir.

Belediye web sayfas›n› güncel tutmak Harcama

Öngörülmedi

Maliyet Gerektirmemifltir.

Vatandafllara internet üzerinden hizmet sunmak Harcama Öngörülmedi

Maliyet Gerektirmemifltir.

Büyükflehir Belediyesi ile entegrasyonun sa¤lanmas› Harcama Öngörülmedi

Maliyet Gerektirmemifltir.

Belediye meclisi oturumlar›n›n internetten canl› olarak yay›nlanmas› (Büyükflehir Belediyesinden yay›n izni al›nd›¤›nda)

Harcama Öngörülmedi

Maliyet Gerektirmemifltir.

Belediye Meclisi Encümeni kararlar›n›n ve gündeminin web sayfas›nda yay›nlanmas›

Harcama Öngörülmedi

Maliyet Gerektirmemifltir.

Faaliyet 1

Faaliyet 2

Faaliyet 3

Faaliyet 4

Faaliyet 5

Faaliyet 6

Faaliyet 7

Faaliyet 8 DE⁄ERLEND‹RME

Kentli borç sorgulama, Bölgemizin emlak rayiç bedelleri, Plan proje arfliv, Yap› izinleri arfliv, düzenleme sahalar›, Parselasyon, poligon, 5 y›ll›k imar planlar›, imar aff›, numarataj bilgileri, yap› ruhsat bilgileri, yap› kullanma izin belgeleri, evrak kay›t bilgileri, iktisat ruhsat bilgileri, tescilli eski eserler listesi, ihaleler, burslar ASP program› ile online olarak www.konak.bel.tr adresinden yay›nlanmaktad›r.

Belediye Meclisi Encümeni kararlar›n›n ve gündeminin web sayfas›nda yay›nlanmas› sa¤lanmaktad›r.

TOPLAM MAL‹ KAYNAK ‹HT‹YACI

Faaliyet 1

Faaliyet 3

* Belediyemiz Müdürlüklerinin istekleri ve bizim uygun gördü¤ümüz donan›m ve yaz›l›mlar al›nm›flt›r.250.338,04YTL

* Belediyemiz hizmet araçlar›n›n takip ve filo yönetim sistemi sat›n al›nmas› ifli 250 000YTL civar›nda bir bedeldi ve tek isteklinin ihaleye ifltirak etmesi, belgelerinin yeterlik kriterlerine uygun olmamas›, ihtiyaç talebinde bulunan idarenin, flartnamede öngörülen baz› hususlar›n hizmetin temini aç›s›ndan zorunlu olmad›¤› yönünde yaz›l› istekte bulunmas›, gerekse de ihale kapsam›nda bulunan baz› mal kalemlerinin stoklarda bulundu¤unun tesbit edilmesi nedeniyle, yap›lm›fl olan ihalenin iptal edilmesi ihale komisyonunun karar› ve ihale yetkilisinin onay› ile ihale iptal edilmifltir.

* Teknik Müdürlükler için al›nmas› planlanan program talepleri kesinleflmedi¤i için di¤er y›la aktar›lm›flt›r.

Faaliyet 4

Faaliyet 5 Faaliyet 2

Faaliyet 6

Faaliyet 7

Faaliyet 8

Büyükflehir Belediyesinden yay›n izni al›narak Belediye meclisi oturumlar›n›n internetden canl› olarak yay›nlanmas› sa¤lanmaktad›r.

* Fiber kablo ile (Büyükflehir ba¤lant›s›, SSK bloklar›nda bulanan müdürlüklerimiz, Teftifl Kurulu Müdürlü¤ü, Sosyal Yard›m ‹flleri Müdürlü¤ü, Veteriner Müdürlü¤ü, eski bina ile Yeni Bina aras› ayr›ca belediyemiz internet ba¤lant›s› metro ethernet)

* Uzak birimlerimiz GSHDSL ve ADSL modemler kullan›larak yap›lan ba¤lant› ile h›zl› ve güvenli veri al›flverifli yap›lmaktad›r.

Sürekli web sayfas› güncel tutulmaktad›r

Sürekli vatandafllara internet üzerinden hizmet sunulmaktad›r. Belediyemizin yapt›¤› icraatlar, e-belediye uygulamalar›, istek flikayet formlar›, müdürlük hizmetleri vb. tüm hizmetler www.konak.bel.tr adresinden yay›nlanmaktad›r.

Büyükflehir Belediyesi ile entegrasyon sürekli sa¤lanmaktad›r.

(16)

69 KONAK BELED‹YES‹

B‹LG‹ ‹fiLEM MÜDÜRLÜ⁄Ü 2007 YILI HEDEF

2007 YILI GERÇEKLEfiME

HEDEFTEN SAPMA

( % )

‹letiflim araçlar›ndan yararlanarak halka belediye hizmetleri ile ilgili bilgi aktar›lmas›

Web sayfas›ndan vatandafla ulaflmak.

Belediye Birimlerinin yapt›¤› çal›flmalar›n web sayfas›nda

yay›nlanmas›. % 100 Sürekli % 100 Sürekli

Belediye Birimlerinin yapt›¤› çal›flmalar›n web sayfas›nda yay›nlanmas›.

Harcama Öngörülmedi.

Maliyet Gerektirmemifltir.

DE⁄ERLEND‹RME Faaliyet 1 Faaliyet 1

Belediyemiz Müdürlüklerinin yapt›¤› çal›flmalar web sayfam›zdan yay›nlanmaktad›r.

TOPLAM MAL‹ KAYNAK ‹HT‹YACI PERFORMANS HEDEF‹

PERFORMANS GÖSTERGELER‹

STRATEJ‹K HEDEF I.II :

Faaliyet 1

‹DARE

B‹LG‹ ‹fiLEM MÜDÜRLÜ⁄Ü 2007 YILI

HEDEF

2007 YILI GERÇEKLEfiME

HEDEFTEN SAPMA

( % ) Vatandafl›n sa¤l›¤›n›n ve huzurunun korunmas› için etkin

denetim çal›flmalar›n›n yap›lmas› ve flikayetlerin asgari düzeye indirilmesi, bu amaçla birimlerin araç gereç ve yaz›l›m donan›m ihtiyaçlar›n›n karfl›lanmas›;

Zab›ta hizmetlerinde etkinli¤in art›r›lmas› için teknolojik imkanlar›n ve teknoloji kullan›m›n›n art›r›lmas›;

Belediyedeki ‹lgili Birim ve Müdürlüklerle Zab›tan›n A¤

Ba¤lant›s›n›n Kurulmas› Tamamlanmas› % 100 Sürekli ***

fiehrin Kritik Noktalar›na Kameral› ‹zleme Sitemlerinin Kurulmas›

‹htiyaç kadar kurulumu ve

iflletilmesi *** ( - ) 100

Belediyedeki ‹lgili Birim ve Müdürlüklerle Zab›tan›n A¤

Ba¤lant›s›n›n Kurulmas›

Harcama Öngörülmedi.

Maliyet

Gerektirmemifltir. ***

fiehrin Kritik Noktalar›na Kameral› ‹zleme Sitemlerinin

Kurulmas› 20.000,00.- Maliyet

Gerektirmemifltir. ***

Faaliyet 1

Faaliyet 2 Faaliyet 1

Faaliyet 2

PERFORMANS GÖSTERGELER‹

TOPLAM MAL‹ KAYNAK ‹HT‹YACI Faaliyet 1

Faaliyet 2

DE⁄ERLEND‹RME

STRATEJ‹K HEDEF II.I :

PERFORMANS HEDEF‹

STRATEJ‹K AMAÇ II :

‹DARE

Zab›ta Birimlerimizde bulunan ADSL modemler ile Müdürlü¤ümüzde bulunan modem aras›nda internet ba¤lant› yard›m› ile VPN ba¤lat› yap›lm›flt›r.

Büyükflehir Belediyesi, ‹zmir Valili¤i, Emniyet Müdürlü¤ü aras›nda imzalanan protokol içeri¤inde flehrin kritik noktalar›na kamera konulaca¤› karar›

ç›km›flt›r. Bu karar Büyükflehir Belediyesi Meclis Karar no: 824 Tarihi 13.08.2007 ‹mza tarihi 14.01.2008 dir.Bu sebepden Zab›ta Müdürlü¤ümüz ile ortak ald›¤›m›z bir karar ile protokol çal›flmas›n› izlemek ve bizim gerek gördü¤ümüz yerde kamera kurulmamas› durumunda tekrar stratejik plana almakt›r.

(17)

70 KONAK BELED‹YES‹

B‹LG‹ ‹fiLEM MÜDÜRLÜ⁄Ü 2007 YILI

HEDEF

2007 YILI GERÇEKLEfiME

HEDEFTEN SAPMA

( % ) Vatandafllara kaliteli hizmet verilmesi, tahsilat ifllemlerinin

kolaylaflt›r›lmas› ve belediyenin güçlü mali yap›s›n›n devaml›l›¤›n›n sa¤lanmas›;

Belediye vergi ve harç gelirlerindeki kay›p kaça¤›n›n asgari düzeye indirilmesi

Kay›p ve kaça¤›n önlenmesi

El Bilgisayarlar› ile ilgili

yaz›l›mlar› yapmak ve merkez bilgisayar sistemiyle ba¤lant›l›

kullanmak

Tamamlanmas› 0 ( - ) 100

El Bilgisayarlar› ile ilgili

yaz›l›mlar› yapmak ve merkez bilgisayar sistemiyle ba¤lant›l›

kullanmak

Harcama Öngörülmedi

Maliyet Gerektirmemifltir.

DE⁄ERLEND‹RME Faaliyet 1 Faaliyet 1

‹DARE

TOPLAM MAL‹ KAYNAK ‹HT‹YACI

Faaliyet 1

2007 - 2008 y›llar›nda tamamlanmas› uygun görülen projede entegreli olarak çal›flt›¤›m›z Büyükflehir Belediyesi El bilgisayar› alm›fl ve üzerinde programlar yapmaya bafllam›flt›r. Bu arge çal›flmas› Müdürlü¤ümüz taraf›ndan izlenmektedir. Hesap ‹flleri Müdürlü¤ü'ne konu ile ilgili bilgi verilmifltir.

Hesap ‹flleri Müdürlü¤ünün istekleri do¤rultusunda çal›flmalar devam edecektir.

STRATEJ‹K AMAÇ III :

STRATEJ‹K HEDEF III.I :

PERFORMANS HEDEF‹

PERFORMANS GÖSTERGELER‹

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :