VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve İŞ BİTİRME SÜRELERİ

Tam metin

(1)

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve İŞ BİTİRME SÜRELERİ

ÇEVRE YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

SIRA

NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN

TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

1 Emisyon İzni Görüş Yazısı

1. Dilekçe,

2. Kapasite raporu,

3. İşletme faaliyetinin açık tarifi.

4-5 işgünü

2 Ön Emisyon İzni

1. Emisyon izni başvuru formu (aslı),

2. Tesis etki alanı içinde yer alan sanayi, yerleşim yerleri, orman ve tarım alanları ile ilgili detaylı bilgiler (inceleme alanı çapı en az 2 km). İşletme/tesisin içinde yer aldığı bölgenin en son yapılan 1/25000 ölçekli

3. Çevre Düzeni Planı ve notları veya 1/5000’lik Nazım İmar Planı ve notları veya 1/1000’lik Uygulama İmar Planı veya yetkili merciinin bu plan notlarının hazırlanmadığını onaylaması halinde tesis etki alanını tanımlayan uydu fotoğrafları üzerinde işaretlenecek, 4. İşletmeyi oluşturan her bir tesisin ayrıntılı ve açıklamalı proses iş

akım şeması, işletme alanındaki tesislerin arazi yerleşim planları ile tesislerin içerisindeki ünitelerin yerleşim planları verilerek, (emisyon kaynakları işaretlenecek),

5. Yönetmelik Ek-2’de verilen değerleri aşan tesisler için; 1/25.000 ölçekli topoğrafik harita, Meteorolojik veriler, Hava Kirliliği Dağılım Modeli (elektronik ortamda),

30 İş Günü (evraklar tamam ise)

(2)

6. Emisyon Ölçüm Raporu (Her sayfası ölçümü yapan firma yetkilileri tarafından imzalanacak ve mühürlenecektir.) Tesisin genel

yerleşimi ve ölçüm yapılan noktaların fotoğrafları (ölçüm yapılan noktalar ve bacanın atmosfere çıkış noktasının ayrıntılı olarak görülebileceği şekilde),

7. Kapasite Raporu veya kapasite raporunda yer alan bilgilere haiz yetkili kurumdan alınmış belge, (Üretimde kullanılacak

hammaddeler, yardımcı maddeler, ürünler ve yan ürünleri kapsayacak şekilde),

8. İşletme/tesisler tarafından bu Yönetmelik kapsamında taahhütname ve taahhütnameyi imzalayacak kişinin bu imzayı atmaya yetkili olduğunu gösteren belge, (imza sirküsü, yetkilendirme yazısı, v.b.), 9. Valilik Tespit Raporu, (emisyon izni başvuru aşamasında ve

emisyon izin belgesi verilmesi aşamasında),

10. 12/10/2004 tarihinden sonra kurulan tesisler için yer seçimi ve tesis kurma izni veya ÇED mevzuatına göre tesisin kurulmasının uygun olduğunu gösteren belge veya açılma ruhsatı (OSB’lerde yer alan tesislerden de bu belge istenecektir.),

11. 12/10/2004 tarihinden sonra yapılmış yapılarla ilgili olarak; Yapı Kullanma İzni onaylı fotokopisi; (Emisyon ön izninde istenmez), Yapı kullanma izinleri bulunan yapıların dışında 12/10/2004 tarihinden sonra yapılmış bir yapı olmadığına dair tesis yetkilisi tarafından imzalanmış taahhütname,

12. 12/10/2004 tarihinden önce yapılmış yapılarla ilgili olarak;

İşletme/tesisin bu tarihten önce yapıldığını kanıtlayan Belediyeden alınacak resmi yazı, elektrik faturası, su faturasıvb. belgeler ????, 13. İzin dosyasında yer alan tüm bilgi, belgeler elektronik ortamda (CD

vb.) olacak,

NOT Resmi evrakların resmi onaylı olması, resmi olmayan evrakların işletmeci (imza yetkisi olan) tarafından onaylanması gerekmektedir. (Fotoğraflar dahil)

3 B Grubu Emisyon İzni Belgesi

1. Emisyon izni başvuru formu (aslı),

2. Tesis etki alanı içinde yer alan sanayi, yerleşim yerleri, orman ve

30 İş Günü (evraklar tamam ise)

(3)

tarım alanları ile ilgili detaylı bilgiler (inceleme alanı çapı en az 2 km). İşletme/tesisin içinde yer aldığı bölgenin en son yapılan 1/25000 ölçekli 3-3-Çevre Düzeni Planı ve notları veya 1/5000’lik Nazım İmar Planı ve notları veya 1/1000’lik Uygulama İmar Planı veya yetkili mercinin bu plan notlarının hazırlanmadığını

onaylaması halinde tesis etki alanını tanımlayan uydu fotoğrafları üzerinde işaretlenecek,

3. İşletmeyi oluşturan her bir tesisin ayrıntılı ve açıklamalı proses iş akım şeması, iİşletme alanındaki tesislerin arazi yerleşim planları ile tesislerin içerisindeki ünitelerin yerleşim planları verilerek, (emisyon kaynakları işaretlenecek),

4. Yönetmelik Ek-2’de verilen değerleri aşan tesisler için; 1/25.000 ölçekli topoğrafik harita, Meteorolojik veriler, Hava Kirliliği Dağılım Modeli (elektronik ortamda),

5. Emisyon Ölçüm Raporu (Her sayfası ölçümü yapan firma yetkilileri tarafından imzalanacak ve mühürlenecektir.) Tesisin genel

yerleşimi ve ölçüm yapılan noktaların fotoğrafları (ölçüm yapılan noktalar ve bacanın atmosfere çıkış noktasının ayrıntılı olarak görülebileceği şekilde),

6. Kapasite Raporu veya kapasite raporunda yer alan bilgilere haiz yetkili kurumdan alınmış belge, (Üretimde kullanılacak

hammaddeler, yardımcı maddeler, ürünler ve yan ürünleri kapsayacak şekilde),

7. İşletme/tesisler tarafından bu Yönetmelik kapsamında taahhütname ve taahhütnameyi imzalayacak kişinin bu imzayı atmaya yetkili olduğunu gösteren belge, (imza sirküsü, yetkilendirme yazısı, v.b.) , 8. Valilik Tespit Raporu, (emisyon izni başvuru aşamasında ve

emisyon izin belgesi verilmesi aşamasında),

9. 12/10/2004 tarihinden sonra kurulan tesisler için yer seçimi ve tesis kurma izni veya ÇED mevzuatına göre tesisin kurulmasının uygun olduğunu gösteren belge veya açılma ruhsatı (OSB’lerde yer alan tesislerden de bu belge istenecektir.),

10. 12/10/2004 tarihinden sonra yapılmış yapılarla ilgili olarak; Yapı Kullanma İzni onaylı fotokopisi; (Emisyon ön izninde istenmez),

(4)

Yapı kullanma izinleri bulunan yapıların dışında 12/10/2004 tarihinden sonra yapılmış bir yapı olmadığına dair tesis yetkilisi tarafından imzalanmış taahhütname,

11. 12/10/2004 tarihinden önce yapılmış yapılarla ilgili olarak;

İşletme/tesisin bu tarihten önce yapıldığını kanıtlayan Belediyeden alınacak resmi yazı, elektrik faturası, su faturası vb. belgeler,

12. İzin dosyasında yer alan tüm bilgi, belgeler elektronik ortamda (CD vb.) olacak,

NOT Resmi evrakların resmi onaylı olması, resmi olmayan evrakların işletmeci (imza yetkisi olan) tarafından onaylanması gerekmektedir. (Fotoğraflar dahil)

4

Tehlikeli Atık Taşıma Lisansı (araç için)

1. Aracın ait olduğu firmanın adı, adresi ve telefon numarası, 2. Aracın tipi,

3. Plaka numarası ve şasi numarası,

4. Araç sahibinin adı, iş adresi ve telefon numarası, vergi kimlik numarası,

5. Taşınacak atıkların Bu Yönetmeliğin EK 7 sine göre Kodları, 6. Atığın taşınacağı ambalaj ve konteynır türü,

7. Taşınacak atığın her biri için ayrı ayrı fiziksel ve kimyasal özelliği, 8. Kaza anında insan ve çevre sağlığına olabilecek olumsuz etkilerin

en aza indirilmesi için alınacak tedbirler,

9. Olabilecek kazalara karşı ilk müdahale ve ilk yardımda kullanılacak malzemeler,

10. Atık taşıyacak her bir araç için Türk Standartları Enstitüsü

tarafından Tehlikeli Maddelerin Karayollarında Taşınması Hakkında Yönetmelik çerçevesinde atığın bulunduğu tehlike grubuna göre aracın sahip olması gereken donanımlara ve özelliklerine sahip olduğunu gösterir uygunluk belgesi.

11. Başvuru dilekçesi

3 İş Günü

(5)

5

Tehlikeli Atık Taşıma Lisansı (firma için)

1. Firmanın adı, adresi, telefon numarası,

2. Firma sahibinin / sahiplerinin adı adresi, telefon numarası, vergi kimlik numarası,

3. Tehlikeli atık taşımaya uygun donanıma haiz nakliye aracı sayısı, 4. Lisans alacak araçların plakaları,

5. Yetkilendirilmiş kurum/kuruluşlardan alınan tehlikeli madde taşıyan araç sürücüleri için verilen Sürücü Eğitim Sertifikası,

6. Taşınacak atıkların Tehlikeli Maddelerin Karayollarında Taşınması Hakkında Yönetmeliğe göre tehlikeli grup numarası,

7. Sigorta,

8. Ulaştırmanın yetki belgesi, 9. Başvuru dilekçesi.

3 İş Günü

6 Tehlikeli Atık Geçici Atık Depolama İzni

1. Atık deposunun özellikleri, resimleri, 2. Atık miktarları (aylık/yıllık),

3. Atıkların nasıl bertaraf edildiğini gösteren bilgi ve belgeler.

15 İş Günü

7. Atık Yağ Taşıma Lisansı (Araç için)

1. Aracın ait olduğu firmanın adı, adresi ve telefon numarası, vergi numarası,

2. Aracın tipi,

3. Plaka numarası ve şasi numarası,

4. Araç sahibinin adı, iş adresi ve telefon numarası, 5. Taşınacak atık yağların kategorileri,

6. Aracın taşıyacağı atık yağ konteyner türü (paletlenmiş varil, tank vs

???.),

7. Taşınacak atıkların herbiri için ayrı ayrı fiziksel ve kimyasal özelliği, kaza anında insan ve çevre sağlığına olabilecek olumsuz etkilerin en aza indirilmesi için alınacak tedbirler,

8. Olabilecek kazalara karşı ilk müdahale ve ilk yardımda kullanılacak

15 İş Günü

(6)

malzemeler,

9. Atık yağ taşıyacak her bir araç için Türk Standartları Enstitüsü tarafından “Tehlikeli Maddelerin Karayollarında Taşınması Hakkında Yönetmelik” çerçevesinde atığın bulunduğu tehlike grubuna göre aracın sahip olması gereken donanımlara ve özelliklerine sahip olduğunu gösterir “Uygunluk Belgesi”, 10. Başvuru dilekçesi.

8.

Atık Yağ Taşıma Lisansı (Firma için)

1. Firmanın adı, adresi, telefon numarası, vergi numarası, 2. Firma sahibinin / sahiplerinin adı, adresi, telefon numarası, 3. Atık yağ taşımaya uygun donanıma haiz nakliye aracı sayısı, 4. Lisans alacak araçların plakaları,

5. Yetkilendirilmiş kurum/kuruluşlardan alınan tehlikeli madde taşıyan araç sürücüleri için verilen sürücü eğitim sertifikası,

6. Taşınacak atık yağların, “Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile

Taşınması Hakkında Yönetmelik”e göre tehlikeli grup numarası, 7. Başvuru dilekçesi,

15 İş Günü

9. Bitkisel Atık Yağlar için Taşıma Lisansı

1. Aracın ait olduğu firmanın adı, adresi ve telefon numarası, 2. Aracın tipi,

3. Plaka numarası ve şasi numarası,

4. Araç sahibinin adı, iş adresi ve telefon numarası, 5. Taşınacak atık yağların cinsleri,

6. Aracın taşıyacağı atık yağ konteyner türü (bidon, varil, konteyner ve benzeri),

7. Taşınacak atıkların herbiri için ayrı ayrı fiziksel ve kimyasal özelliği, kaza anında insan ve çevre sağlığına olabilecek olumsuz etkilerin en aza indirilmesi için alınacak tedbirler,

8. Olabilecek kazalara karşı ilk müdahale ve ilk yardımda kullanılacak malzemeler,

15 İş Günü

(7)

9. Bitkisel atık yağ taşıyacak her bir araç için atığın bulunduğu tehlike grubuna göre aracın sahip olması gereken donanımlara ve

özelliklerine sahip olduğunu gösterir Uygunluk Belgesi, 10. Başvuru dilekçesi.

10. Bitkisel Atık Yağlar İçin Firma Lisansı

1. Firmanın adı, adresi, telefon numarası,

2. Firma sahibinin / sahiplerinin adı, adresi, telefon numarası, 3. Atık yağ taşımaya uygun donanıma haiz nakliye aracı sayısı, 4. Lisans alacak araçların plakaları,

5. Yetkilendirilmiş kurum/kuruluşlardan alınan tehlikeli madde taşıyan araç sürücüleri için verilen sürücü eğitim serfitikası,

6. Başvuru dilekçesi.

15 İş Günü

11. Bitkisel Atık Yağ Geçici Atık Depolama İzni

1. Geri kazanım firmasıyla yapılan sözleşme, 2. Tesis projesi,

3. İşletme planı.

15 İş Günü

12.

Atık Akümülatörlerin Taşınması İle İlgili Lisans

(Araç için)

1. Aracın ait olduğu firmanın adı, adresi ve telefon numarası, 2. Aracın tipi,

3. Plaka numarası ve şasi numarası,

4. Araç sahibinin adı, iş adresi ve telefon numarası,

5. Aracın taşıyacağı konteyner/kap türü (paletlenmiş varil, tank vs.) 6. Taşınacak atıkların herbiri için kaza anında insan ve çevre

sağlığına olabilecek olumsuz etkilerin en aza indirilmesi için alınacak tedbirler,

7. Olabilecek kazalara karşı ilk müdahale ve ilk yardımda kullanılacak malzemeler,

8. Atık akümülatör taşıyacak her bir araç için Türk Standardları

Enstitüsü tarafından Tehlikeli Maddelerin Karayollarında Taşınması Hakkında Yönetmelik çerçevesinde atığın bulunduğu tehlike

grubuna göre aracın sahip olması gereken donanımlara ve

15 İş Günü

(8)

özelliklerine sahip olduğunu gösterir “Uygunluk Belgesi”, 9. Başvuru Dilekçesi.

13.

Atık Akümülatörlerin Taşınması İle İlgili Lisans (Firma İçin)

1. Firmanın adı, adresi, telefon numarası,

2. Firma sahibinin /sahiplerinin adı, adresi, telefon numarası, 3. Atık akümülatör taşımaya uygun donanıma haiz nakliye aracı

sayısı,

4. Lisans alacak araçların plakaları,

5. Yetkilendirilmiş kurum/kuruluşlardan alınan tehlikeli madde taşıyan araç sürücüleri için verilen sürücü eğitim sertifikası,

6. Taşınacak atık akümülatörlerin Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile Taşınması Hakkında Yönetmeliğe göre tehlikeli grup numarası, 7. 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu Taşıma

Yönetmeliği uyarınca Ulaştırma Bakanlığından “Yetki Belgesi”

8. Başvuru Dilekçesi.

15 İş Günü

14. Atık Akümülatör Geçici Depolama Alanlarının Kurulması İzni

1. Dilekçe,

2. Çevre katkı payı dekontu,

3. Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği ???, 4. Madde 19 ve Madde 20 kriterleri.?????

15 İş Günü

15.

Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği Gereği; Toplama Ayırma Tesisleri İçin

Yapılacak Lisans Başvuru

1. Ek-6 Başvuru Formu,

2. İkinci şahıslar tarafından hazırlanan dosyalar için vekalet verildiğine dair belge (noter onaylı) lisans başvuru dosyasında yer alır.

Danışman firmaların vekaletnameleri bulunmadan işletme dosyaları kabul edilmeyecektir,

3. Tesise ait vaziyet planı ( tesiste ünitelerin, ekipmanların, sosyal tesislerin yerleşim yerlerini gösteren ) ile tesisin ve kullanılan makine ve ekipmanların farklı açılardan çekilmiş fotoğrafları başvuru dosyasında yer alır,

4. Tesiste gerçekleştirilen faaliyet ile ilgili iş akım şeması verilerek, bu şema doğrultusunda tesisin faaliyeti detaylı olarak açıklanır.

30 İş Günü

(9)

(Tesiste gerçekleştirilen her bir faaliyet ile ilgili atıkların tesise girişinden başlanarak, tesisten çıkışına kadar ki aşamaların yer aldığı ),

5. Tesiste işlenecek ambalaj atıklarının cinsleri ve tahmini yıllık miktarları aşağıda yer alan tabloya göre detaylı olarak belirtilir, geriye dönük olarak son üç aylık döneme ait toplanan ambalaj atıklarına ilişkin bilgiler, alındığı yerler ve miktarlarına ilişkin bilgiler açıklanır. Toplama ayırma tesisleri bütün ambalajları toplamalı- ayırmalıdır. Sadece kağıt veya sadece cam için toplama- ayırma tesisi lisansı verilmemektedir,

6. Tesiste çalışan her bir personele ait isim, unvan, meslek ve tesiste çalışma süresine ilişkin bilgiler verilir. (Tablo halinde)Tesiste çalışan çevre mühendisinin diploma ve işe giriş bildirgesinin birer örneği dosyaya eklenmelidir. Çevre Mühendisi tesiste bilfiil çalışmalıdır. Çevre Mühendisi iki şirkette birden

çalışamaz. Danışmanlık hizmeti veren çevre mühendisi lisanslı tesiste çalışamaz. Bir firmanın aynı ilde iki tesisi varsa tek mühendis çalıştırabilir,

7. Tesiste çalışan personelin çalışma şartlarına uygun olarak düzenlenmiş tuvalet, lavabo, soyunma odası, yemekhane ve benzeri sosyal ünitelerin fotoğrafları dosyaya eklenir,

8. Tesisin kapalı alanlarında bulunan havalandırma sistemine ilişkin bilgi verilir. Havalandırma sisteminin bulunup bulunmadığı hakkında bilgiler verilmelidir. Koku problemi olup olmadığı belirtilmelidir,

9. Tesisin günlük temizliğinin yapılmasına ilişkin bilgi verilir. Hangi sıklıkta temizlendiği, ne ile temizlendiği belirtilmelidir. Izgara sisteminin bulunup bulunmadığı, toplanan suların nereye verildiği belirtilmelidir,

10. Tesiste çalışan personelin bilgi düzeyini yükseltmek için verilen eğitime ilişkin bilgi verilir. Eğitim planında ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması, atıkların ayrıştırılması, kayıtların tutulması, tesisin düzenli olarak işletilmesi, temizliği ve günlük bakımı konularında eğitim verilmelidir. Verilen eğitime ilişkin bilgiler dosya da yer almalı, eğitim tutanakları ile eğitime

(10)

katılan personellerin listesi yer almalıdır,

11. Ambalaj atıklarının toplanması, ayrıştırılması faaliyetleri sırasında kullanılacak toplama aracı, konteynır, ayırma bandı, makine ve ekipmanların isimleri, sayıları, kapasiteleri, özellikleri tablo halinde verilir,

12. Ambalaj atığı toplama araçlarının tesis işletmecisine ait olduğunu gösteren veya kiralık ise kiralandığına ilişkin belgeler dosyada yer alır. Binek araçların belgeleri olmamalıdır,

13. Tesise gelen, ayrılan ve satılan ambalaj atıklarına ait bilgilerin kaydedileceği veri kayıt sistemine ilişkin bilgiler dosyaya eklenir.

Internet bağlantısının bulunup bulunmadığı, kayıtların bilgisayarda tutulduğu bilgileri verilmelidir. Deftere kayıt yapanlardan bilgisayar kaydı istenmelidir,

14. Tesise ait aşağıda belirtilen resmi belgeler dosyaya eklenir. ( Bütün resmi belgeler dosyaya eklenmelidir. Şube olması durumunda şube olduğu belirtilmeli, resmi belgelerde de bu şubenin adı geçmelidir. İşletmenin unvanı bütün belgelerde aynı olmalıdır.

Ortaklık olması durumunda da resmi belgeler ortaklık adına düzenlenmelidir. Alınan belgelerin süresi geçmemiş olmalıdır.

Lisans süresince süresi dolan belgeler lisans devam ederken yeni belgeleri getirilmelidir,

15. Vergi levhası örneği: sadece, vergi levhasında tesisin adresi farklı olabilir. İşletme sahibinin unvanı aynı olmalıdır,

16. Ticaret sicil gazetesi örneği: Tesisin isim adres bilgileri yazmalı, şube olması durumunda da şube olduğu belirtilmelidir. Ayrıca faaliyet konusunun “ambalaj atığı toplama ayırma tesisi” olduğu yer almalıdır. Hurdacı, kağıt toplama, çöp toplama gibi faaliyet konuları kabul edilmez,

17. Ticaret veya sanayi odası faaliyet belgesi: Tesisin faaliyette olduğunu gösteren belge alınmalıdır. Esnaf ve sanatkarlar odasından alınan belge kabul edilmez. Ambalaj atığı toplayan ayıran işletmeler mutlaka ticaret ya da sanayi odalarına kayıtlı olmalıdırlar,

18. İşyeri açma ve çalışma ruhsatı veya Gayri sıhhi müessese ruhsatı:

(11)

Yıllık verilen ruhsatlar süresi bitiminde yenisi getirilmelidir, 19. İşletme belgesi: Gerek Yoktur yazısı, yerinde inceleme tutanağı

işletme belgesi yerine geçmez,

20. Kapasite raporu: Toplama ayırma tesislerinin kapasite raporunda da ambalaj atığı toplama ayırma yazmalıdır. Plastik geri

dönüşüm veya cam geri dönüşüm kabul edilmez. Kapasite raporunun süresi bitince yenisi getirilmelidir,

21. İmza sirküleri: Tesis sahibine ait olmalıdır,

22. Lisans başvurusu dosyasının tüm sayfalarında, tesis işletmecisinin kaşe ve imzası bulunur.

16.

Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği Gereği; Geri dönüşüm tesisi lisans başvurusu

???? ????

17.

Ambalaj üretici ve /veya piyasaya süren firma kodu ve şifresi

1. Dilekçe,

2. Kapasite raporu,

3. Çevre katkı Payı dekontu.

2 Gün

18. Ambalaj Atıkları Atık Yönetim Planı

1. Başvuru Dilekçesi, 2. Atık Beyan Formu, 3. Taşıma Formu, 4. Plan.

45 Gün

19. Ambalaj Muafiyet Talebi 1. Dilekçe 7 Gün

20.

Ömrünü Tamamlamış

Lastiklerin Geçici Depolama Alanları için İzin

1. Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği,

2. Madde15 ve 16 kriterleri. 15 İş Günü

21.

Poliklorlu Bifenil Ve Poliklorlu Terfenillerin Araçlarla Taşınması

1. Aracın ait olduğu firmanın adı, adresi ve telefon numarası, 2. Aracın tipi,

(12)

3. Plaka numarası ve şasi numarası,

4. Araç sahibinin adı, iş adresi ve telefon numarası, vergi kimlik numarası,

5. Taşınacak atıkların Bu Yönetmeliğin EK 7 sine göre Kodları, 6. Atığın taşınacağı ambalaj ve konteynır türü,

7. Taşınacak atığın her biri için ayrı ayrı fiziksel ve kimyasal özelliği, 8. Kaza anında insan ve çevre sağlığına olabilecek olumsuz etkilerin

en aza indirilmesi için alınacak tedbirler,

9. Olabilecek kazalara karşı ilk müdahale ve ilk yardımda kullanılacak malzemeler,

10. Atık taşıyacak her bir araç için Türk Standartları Enstitüsü

tarafından Tehlikeli Maddelerin Karayollarında Taşınması Hakkında Yönetmelik çerçevesinde atığın bulunduğu tehlike grubuna göre aracın sahip olması gereken donanımlara ve özelliklerine sahip olduğunu gösterir uygunluk belgesi,

11. Başvuru dilekçesi.

22.

Poliklorlu Bifenil Ve Poliklorlu Terfenillerin Geçici Atık Deposunda Depolanması İçin İzin Verilmesi

??????????????????????????? 15 İş Günü

23. Tıbbi atıkların Taşınması için araç lisansı

1. Araç lisansı için valiliklere yapılacak başvurularda aşağıdaki bilgi ve belgeler bulundurulacaktır.

2. Aracın ait olduğu kurum/kuruluşun adı, adresi ve telefon numarası, 3. Aracın tipi,

4. Plaka numarası ve şasi numarası,

5. Araç sahibinin adı, iş adresi ve telefon numarası,

6. Taşınacak atıkların fiziksel ve kimyasal özelliği, kaza anında insan ve çevre sağlığına olabilecek olumsuz etkilerin en aza indirilmesi

10 İş Günü

(13)

için alınacak tedbirler,

7. Olabilecek kazalara karşı ilk müdahale ve ilk yardımda kullanılacak malzemeler,

8. Her bir aracın bu Yönetmeliğin 28 inci maddesinde belirtilen teknik özelliklere sahip olduğunu gösteren teknik rapor,

9. Her bir araç için Türk Standartları Enstitüsü tarafından 22/10/1976 tarihli ve 15742 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tehlikeli

Maddelerin Karayollarında Taşınması Hakkında Yönetmelik çerçevesinde atığın bulunduğu tehlike grubuna göre aracın sahip olması gereken donanımlara ve özelliklerine sahip olduğunu gösterir Uygunluk Belgesi,

10. Başvuru Dilekçesi.

24. Tıbbi atıkların taşınması için firma lisansı

1. Aracın bağlı olduğu kurum/kuruluşun lisanslandırılması için valiliklere yapılacak başvurularda aşağıdaki bilgi ve belgeler bulundurulacaktır,

2. Kurum/kuruluşun adı, adresi, telefon numarası,

3. Sahibinin / sahiplerinin adı, adresi, telefon numarası, 4. Araç sayısı,

5. Lisans alacak araçların plakaları,

6. Yetkilendirilmiş kurum/kuruluşlardan alınan tehlikeli madde taşıyan araç sürücüleri için verilen sürücü eğitim sertifikası,

7. Taşınacak atıkların, Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile Taşınması Hakkında Yönetmeliğe göre tehlikeli grup numarası,

8. Başvuru Dilekçesi.

10 İş Günü

25.

Ek-1/A (Atıklar) Sayılı

Listede Yer Alan Atıkları İthal Etmek İçin Yapılacak

Başvuruda Gerekli Bilgi Ve Belgeler

1. Taşıma Belgesi (Konşimento, CMR Belgesi, TIR Karnesi vb.), 2. Bilgi Formu (Tebliğ - Ek-4- ,

3. Lisans veya Geçici Çalışma İzin Belgesi,

4. Atıkların insan sağlığı ve çevre açısından zararsız olduğunu ve tehlikeli madde ve atıklarla karıştırılmadığını gösteren Analiz

3 İş Günü

(14)

Belgesinin aslı ve tercümesi (menşe veya çıkış ülke yetkili otoritesi veya akredite olmuş kuruluşlarından alınan),

5. 4012.20.00.90.00 (Kullanılmış dış lastikler-Diğerleri) GTİP’li maddenin ithalatında menşe veya çıkış ülke yetkili otoritesi veya akredite olmuş kuruluşlarından alınan, ürünün karkas olduğuna dair belge ve tercümesi,

6. 8548.10.21.00.00 (Kurşun-asitli akümülatörler) GTİP’li maddenin ithalatında menşe veya çıkış ülke yetkili otoritesi veya akredite olmuş kuruluşlarından alınan, ürünün asit içermediğine dair belge ve tercümesi,

7. Proforma Fatura.

26. Deşarj İzni Verilmesi

1. Başvuru dilekçesi,

2. Deşarj İzni Başvuru Formu,

3. Genel blok akım şeması ve açıklaması (Arıtma tesisi ile ilgili olanlar da eklenecektir),

4. Tesis yerleşim planı (Vaziyet planı), 5. Arıtma Tesisi Proje Onay Belgesi ,

6. Atıksu analiz raporları (En az üç adet kompozit numune analiz sonucu),

7. Analizlerin Çevre ve Orman Bakanlığından Ön Yeterlilik/Yeterlilik Belgesi bulunan Laboratuarlarda yaptırılması gerekmektedir.

Numuneler İl Müdürlüğümüz personeli tarafından alınacaktır, 8. İşletme kanalizasyon akım şeması veya altyapı projesi., 9. Atıksu Arıtma Tesisi, Deşarj noktası ve koordinatları (GPS

Koordinatları), Alıcı Ortam yeri belirtilecek.

10. Fosseptik kullanımı varsa ve fosseptiğin vidanjörle çekildiğine dair belge, makbuz v.s.,???

11. Atıksuların arıtılması sonucu oluşacak arıtma çamurlarının tasfiye ve bertarafına ilişkin bilgiler,

12. ÇED Yönetmeliği kapsamında görüş yazısı,

3 Ay

(15)

13. A)İşletme ruhsatı veya yapı kullanma izni VARSA başvuru dosyasına eklenecek,

B)İşletme ruhsatı veya yapı kullanma izni YOKSA,???????

14. 12.10.2004 tarihinden önce kurulmuş olan tesisler; bu tarihinden önce faaliyette olduklarını resmi bir belge ile ispatlayacak (Su, elektrik, doğalgaz faturası, belediyesinde alınmış resmi yazı v.b.) 15. 12.10.2004 tarihinden sonra kurulmuş olan tesisler için inşaat

ruhsatı dosyaya eklenecek,

16. Gelecek 5 yıl için öngörülen değişikliklere ilişkin bilgiler,

17. İlgili yönetmeliklere uyulacağına dair noter onaylı taahhütname, 18. İşletmeye ait fotoğraflar (CD ortamında sunulacaktır.) (İşletme

sahası, atıksu kaynakları, arıtma tesisi girişi, arıtma tesisi üniteleri, arıtma tesisi çıkışı, deşarj noktası vb.).

27. Derin Deniz Deşarjı İzni

1. Başvuru dilekçesi,

2. Derin Deniz Deşarj İzni Başvuru Formu,

3. Genel blok akım şeması ve açıklaması (Arıtma tesisi ile ilgili olanlar da eklenecektir),

4. Tesis yerleşim planı (Vaziyet planı), 5. Arıtma Tesisi Proje Onay Belgesi ,

6. Derin deniz deşarj projesinin onaylı bir sureti,

7. Atıksu analiz raporları (En az üç adet kompozit numune analiz sonucu),

8. Analizlerin Çevre ve Orman Bakanlığından Ön Yeterlilik/Yeterlilik Belgesi bulunan Laboratuarlarda yaptırılması gerekmektedir, 9. Numuneler İl Müdürlüğümüz personeli tarafından alınacak, 10. İşletme kanalizasyon akım şeması veya altyapı projesi.

Atıksu Arıtma Tesisi, Deşarj noktası ve koordinatları (GPS Koordinatları), Alıcı Ortam yeri belirtilecek,

11. Fosseptik kullanımı varsa ve fosseptiğin vidanjörle çekildiğine dair

2 Ay

(16)

belge, makbuz v.s.????

12. Atıksuların arıtılması sonucu oluşacak arıtma çamurlarının tasfiye ve bertarafına ilişkin bilgiler????

13. ÇED Yönetmeliği kapsamında görüş yazısı,

14. A)İşletme ruhsatı veya yapı kullanma izni VARSA başvuru dosyasına eklenecek,

B)İşletme ruhsatı veya yapı kullanma izni YOKSA?????

15. 12.10.2004 tarihinden önce kurulmuş olan tesisler; bu tarihinden önce faaliyette olduklarını resmi bir belge ile ispatlayacak (Su, elektrik, doğalgaz faturası, belediyesinde alınmış resmi yazı v.b.) 16. 12.10.2004 tarihinden sonra kurulmuş olan tesisler için inşaat

ruhsatı dosyaya eklenecektir,

17. İleriye ait gelişme, genişleme ve proje değişiklik tahminleri, 18. Derin deniz deşarj noktasını gösterir harita (en az 1/100.000

ölçekli),

19. Deniz dibi profili ve haritası, 20. Deşarj boru hattı profili,

21. Difüzörün genel yerleşimdeki yerini gösteren harita,

22. Tesislerin kurulacağı bölgenin ekonomik, topoğrafik, hidrografik, oşinografik, batimetrik, su ürünleri ve benzeri kullanımla ilgili çeşitli özellikleri,

23. Deşarj noktasında zemin emniyeti, kayma mukavemeti gibi zemin parametreleri,

24. Acil durumlarda ve elektrik kesintilerinde alınacak tedbirler; bu gibi durumlarda by-passla kıyıdan yapılacak deşarj noktasının harita üzerinde gösterilmesi ,

25. İlgili yönetmeliklere uyulacağına dair noter onaylı taahhütname, 26. İşletmeye ait fotoğraflar (CD ortamında sunulacaktır.) (İşletme

sahası, atıksu kaynakları, arıtma tesisi girişi, arıtma tesisi üniteleri,

(17)

arıtma tesisi çıkışı, deşarj noktası vb.),

28.

Stabilize Arıtma

Çamurlarının Toprakta Kullanılması İzni

31.05.2005 tarih ve 25831 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Toprak Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği’ne göre;

Stabilize Arıtma Çamuru Kullanım İzin Belgesi için; aşağıda

belirtilen bilgi ve belgelerle birlikte Valiliğe başvuruda bulunulması gerekmektedir.

1. Stabilize arıtma çamurunun kullanılacağı bölgenin il, ilçe ve köy olarak yeri, parsel numarası ve kaç dekar olduğu,

2. Bu topraklarda yetiştirilecek ürünün cinsi,

3. Yıllık üretilen arıtma çamuru miktarı ve kuru madde yüzdesi, 4. Kullanılacak stabilize arıtma çamurunun analiz belgesi (EK II-B), 5. Uygulanacak toprağın analiz belgesi (EK II-A).

30 Gün

29. Katı Yakıt Boşaltma ve Uygunluk Belgesi (İthal Kömür İçin)

1. Başvuru dilekçesi, İhbarname, Taşıt Üstü Bilgi Formu

2. İhracatçı faturasının bir örneği ve yeminli tercüme bürosunca onaylı tercümesi,

3. Uygunluk Belgesi (2 adet).

4. Fatura Bilgi Formu ve ekinde İl Müdürlüğü Döner Sermaye

hesabına yatırılacak Uygunluk Belgesi Ücret Dekontu (Miktara göre yatırılacak ücret belirtilmiştir.), Numune Alma Ücreti ve Analiz

Ücretinin Yetkili Laboratuar hesabına yatırıldığına ait dekont.

5. İthalatçı firma aracılığı ile ithal edilecek yakıtlar için sanayici tarafından verilecek taahhütname,

6. Yakıt Tahsisat Formu(Çimento ve kireç fabrikaları için), 7. Numune Alma Tutanağı,

8. Gümrük Beyannamesi& Özet Beyan (asılları görülerek fotokopisinin kaşeli nüshası).

9. Eşya Teslim Tesellüm Tutanağı & Draft Survey & Tartı Listesi (asılları görülerek fotokopisinin kaşeli nüshası),

7 Gün

(18)

NOT: Uygunluk belgesi için yukarıda sıraladığımız evrakların teslimi, evrakların kontrolü, numune günü belirlenmesi ve

komisyonun toplanıp numune alması, alınan numunenin analize gönderilmesi, analiz sonuçlarının laboratuar tarafından Genelge 2009/5 göre 45 gün içerisinde Müdürlüğümüze gönderilmesi, analiz sonuçların kontrolü ve uygun bulunması halinde uygunluk

belgesinin tanzim edilmesi, uygunsuz çıkması halinde uygunsuzluk yazısı düzenlenmesi ve beraberindeki işlemler, uygunluk belgeleri kapama işlemleri.

30. Katı Yakıt Uygunluk Belgesi (Yerli Kömür İçin)

1. Üretici, ocaktan üretilerek satışa sunulacak hale gelmiş yakıtın miktarını belirleyerek başvuru dilekçesi hazırlar.

2. TS 5125, TS 4744 ve TS 2390 sayılı standartlara göre numune alma talep formu,

3. Uygunluk İzin Belgesi (2 adet).

15 Gün

31. Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesi

(İthal/Yerli Kömür İçin)

1. Başvuru Dilekçesi,

2. Katı yakıt satışı ile ilgili İşyeri Açma Ruhsatı fotokopisinin firma tarafından imzalı ve kaşeli fotokopisi.

3. Oda Sicil Kaydının firma tarafından imzalı ve kaşeli fotokopisi.

4. İmza Sirküleri (noter onaylı), 5. Taahhütname.

2 Gün

32. Katı Yakıt Satış İzin Belgesi (İthal/Yerli Kömür İçin)

1. Başvuru Dilekçesi.

2. Katı yakıta ait uygunluk belgesi (İthalatçı/üretici tarafından fotokopisi tasdik edilmiş),

3. Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesi almış mahrukatçı/ bayilerin listesi(katı yakıt satıcısı kayıt belge nosu, satıcı adı ve adresi belirtilecek),

4. Satıcı listesindeki bayilerin Katı Yakıt Satıcı Kayıt Belgelerinin firma tarafından imzalı ve kaşeli fotokopisi.

3 Gün

33. İthalata Uygunluk Belgesi 1. Dilekçe,

2. Gümrük Giriş Beyannamesi fotokopisi, 2 İş Günü

(19)

3. İthalata Uygunluk Formu (üçer adet) (form 1- 4. Fatura ( türlerin latince isimlerini içeren ),

5. İmza Sirküleri ( senede bir kez noter tasdikli verilecek),

6. Ticaret Sicil Gazetesi ( senede bir kez noter tasdikli verilecek), 7. Faaliyet Belgesi ( senede bir kez asıl verilecek son altı ay içinde

düzenlenmiş olacak),

8. Vekâletname ( vekâletle işlem yapılıyorsa senede bir kez noter tasdikli verilecek),

9. Döner sermaye işletmesine yatırılan izin ücreti makbuzu.

34. İhracata Uygunluk Belgesi

1. Dilekçe,

2. Gümrük Giriş Beyannamesi fotokopisi, 3. İhracata Uygunluk Formu (üçer form 3),

4. İhraç edilecek mamullerle ilgili bilgi formu (1 adet) , 5. Fatura ( türlerin latince isimlerini içeren ),

6. İthalata uygunluk belgesi fotokopisi , 7. Yurt İçi Fatura (noter tasdikli verilecek),

8. İmza Sirküleri ( senede bir kez noter tasdikli verilecek),

9. Ticaret Sicil Gazetesi ( senede bir kez noter tasdikli verilecek), 10. Faaliyet Belgesi ( senede bir kez asıl verilecek son altı ay içinde

düzenlenmiş olacak),

11. Vekâletname ( vekâletle işlem yapılıyorsa senede bir kez noter tasdikli verilecek) ,

12. Döner sermaye işletmesine yatırılan izin ücreti makbuzu.

2 İş Günü

35. B Grubu Gürültü Kontrol İzin Belgesi

1. Başvuru dilekçesi, 2. Akustik Rapor.

( Not: Gürültü Kontrol İzin Belgesi verme yetkisi, yetki devri yapılan illerde Belediye Başkanlığına ve yetki devri verilmeyen illerde il

60 Gün

(20)

müdürlüklerine aittir. Belediye sınırları dışındaki alanlar için izin belgesi il müdürlüğünce verilir.

36. Egzoz Emisyon Ölçüm Yetki Belgesi

1. Başvuru Dilekçesi,

2. İstasyon Adına TS 12047 veya TS-EN 45004 uygunluk belgesi(Noter Onaylı 2 Ad.),

3. Egzoz Emisyon ölçümlerinde her istasyonda en az 2 (iki) ölçüm personeli olacak ve personel en az meslek lisesi motor, makine, elektrik, elektronik, kimya ve benzeri bölümleri mezunu ya da bu konuda en az 1 yıl pratik eğitim almış olacaktır,

4. Cihazların TS ISO 3930'A belgelerinin bulunması ve 72/306/AT yönetmeliğinde tanımlanan özelliklere uygun olmak zorundadır, 5. Cihazların Kalibrasyon sertifikalarının bulunması,

6. İstasyonda Cebri havalandırma sistemi ve ölçüm esnasında buna bağlı egzoza monte edilen aparat fotoğrafı,

7. İmza sirküleri.

30 gün

37. Atık Alım Gemisi Lisans Belgesi

1. Atık alma gemileri hizmet gemisi sayılacak ve diğer gemilerden ayrılmasını sağlayacak şekilde Bakanlığın belirleyeceği farklı renkte olması,

2. Gemi içindeki donanımı gösteren bir vaziyet planı ve almış oldukları izinler, belgeler, protokoller ve diğer bilgi ve belgeler bulunması.

3. Bu gemiler Denize Elverişlilik Belgesini almış olması,

4. Alınabilecek atık türleri ve maksimum atık miktarlarının belirtilmesi.

5. Atık alma gemilerinde, her tür atık için ayrı depolama tankları, pompaları ve devrelerinin bulunması.

6. Hizmet verilecek atık türlerine göre her bir atık türü için depolama tank kapasitelerinin belirtilmesi.

7. Atık alma gemilerinin bütün tanklarının kapasite planları ve iskandil cetvellerinin (Sounding table) bulunması,

8. Atık alma işleminde kullanılacak tüm hortumlar yeteri kadar, iyi

????

(21)

durumda ve sertifikalı olmalı,

9. Atık alma gemilerinin tankları slaç veya slop için ısıtma kangalları ile donatılır. Bu ısıtma işlemi için uygun kapasitede buhar veya sıcak yağ kazanı veya buhar jeneratörü bulunur,

10. Atık alma gemilerinin slaç veya slop alımı tanklarında ısıtma

kangalları olan, ancak bu tankları kendi ısıtma imkanı bulunmayan atık alım gemilerinin aldıkları atıkları bir dış vasıta ile ısıtma

imkanları, yapılacak olan denetimlerde kontrol edilir,

11. Atık alma gemileri diğer gemilerin tabi olduğu hukuki ve teknik kurallara uymak zorundadır.

12. Atık alma gemilerinin kaptanı, donatanı veya acenteleri atık alım işlemlerini, faaliyetin yapıldığı yerdeki gümrük makamlarına bildirip izin almak zorundadır,

13. Atık alma gemileri acil müdahale planına ve bununla ilgili teçhizat ve ekipmana sahip olacaktır,

14. Atık alma gemilerinde görev yapacak personelin iş kıyafetleri tek tip olacak ve valilik tarafından verilecek kimlik kartları görünür şekilde sürekli olarak kıyafetleri üzerinde bulunur. Bu personel genel deniz kirliliği, kirlilikle mücadele ve gemide bulunan acil müdahale

ekipmanların kullanımına ilişkin şirket tarafından gerekli eğitim verilir,

15. Hizmet vereceği bölge tanımlanır,

16. Sunulacak hizmetin kesintisiz devam edebilmesi için alınacak önlemler belirtilir,

17. Atıkların gemilerden nasıl ve hangi yöntemle alınıp depolanacağı, bağlantı kurulacak sorumlu kişi veya kişiler açıklanır,

18. Atıkların atık kabul tesislerine nasıl ve hangi yöntemlerle verileceği, atıklarını vereceği limanların isimleri ve yapmış oldukları anlaşmalar ve protokollerin belgeleri bulunur,

19. Alınacak atıkların türlerine göre atık kayıtlarının Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslara göre yapılacağı açıklanır,

20. Kullanılan teknoloji ve malzemelerden kaynaklanabilecek kaza riski

(22)

açıklanır,

21. Çevreye olabilecek olumsuz etkilerin azaltılması için alınması düşünülen önlemler açıklanır,

22. Gemide kullanılacak makine ve ekipmanlar, tüm özellikleri belirtilerek açıklanır,

23. Görevlendirilecek personelin özellikleri açıklanır. (Kişi sayısı, yeterliliği, deneyim durumu vb.),

24. Acil müdahale planı bulundurulur,

25. Kapasite artırmaya müsait olup olmadığı belirtilir, 26. Ücretlendirme sistemini tanımlanır,

27. Valilikçe istenecek diğer bilgiler bulunur.

38. Atık Pil ve Akümülatör Geri Kazanım Tesisi Ön Lisans

1. ÇED Olumludur veya ÇED Gerekli Değildir Kararı,

2. Yönetmeliğin EK-6 maddesi ???? ????

39. Atık Pil ve Akümülatör Geri Kazanım Tesisi Ön Lisans

1. Yönetmeliğin 21.maddesi ????

2. Ek-7????? ????

40. Tehlikeli Atık Bertaraf Tesisi Ön Lisans

1. Yönetmelik 27.md. Ve Ek-13?????

????

41.

Tehlikeli Atık Bertaraf Tesisi Geçici Çalışma İzni ve

Lisansı

1. Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde Ek-14????????

????

42. Bitkisel Atıkyağ Geri Kazanım Tesisi Lisansı

1. Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliğinin 16.maddesi?????

????

43. Tıbbi Atık Bertaraf Tesisi Önlisans ve Lisansı

1. Yönetmelik Ek-5, Ek-6??????

5 Gün

44. Tıbbi Atık Geçici Depolama Tesisi

1. Yönetmelik 19. ve 21.??????

5 Gün

45. Gürültü Kontrol İzin Belgesi 1. Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğinin

33. md. 60 gün

(23)

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belgeyle başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri : İl Müdürlüğü İkinci Müracaat Yeri : Valilik

İsim : İsim :

Unvan : İl Müdürü Unvan : Vali/Vali Yardımcısı

Adres : Adres :

Telefon : Telefon :

Faks : Faks :

e-Posta : e-Posta

46. Doğaya Yeniden Kazandırma Planı

1. Yönetmelik Ek-1

25 iş günü

47. Toplama Ayırma Tesisi Lisansı

1. Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği Ek-6/A

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :