MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ. Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi

Download (0)

Full text

(1)

1

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ

Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Madde 1 – Bu yönergenin amacı, Diş Hekimliği Fakültesinde yürütülen programın; eğitim- öğretim, sınav ve başarıya yönelik değerlendirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 – Bu yönerge, Diş Hekimliği Fakültesinde yürütülen programın; eğitim-öğretim, sınav ve başarıya yönelik değerlendirilmesine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

Madde 3- Bu yönerge;

a) 14.4.1928 tarih ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanuna, b) 04.11.1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 4. 5.14. ve 54. Maddelerine, c) 02.02.2008 tarihli ve 26775 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Doktorluk, Hemşirelik, Ebelik, Diş Hekimliği, Veterinerlik, Eczacılık ve Mimarlık Eğitim Programlarının Asgari Eğitim Koşullarının Belirlenmesine Dair Yönetmeliğin 6 ncı maddesine,

d) 13/01/1985 tarihli ve 18634 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine ve

e) Mustafa Kemal Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- Bu yönergede geçen;

a) Fakülte: Mustafa Kemal Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini,

b) Fakülte Kurulu: Mustafa Kemal Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Fakülte Kurulunu, c) Yönetim Kurulu: Mustafa Kemal Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Yönetim Kurulunu, d) Kurul: Mustafa Kemal Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim Öğretim Koordinasyon Kurulunu,

e) Dönem: Diş Hekimliği Fakültesindeki her bir sınıfını, f) Koordinatör: Her bir dönemden sorumlu öğretim üyesini,

(2)

2

g) Öğrenci: Mustafa Kemal Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Öğrencisini

h) Yönetmelik: Mustafa Kemal Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğini

i) Anabilim Dalı: Mustafa Kemal Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi bünyesinde yer alan her bir anabilim dalını

(J) Anabilim Dalı Kurulu: Mustafa Kemal Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi bünyesinde yer alan her bir anabilim dalına ait anabilim dalı kurulunu

(k) Danışman: Mustafa Kemal Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi bünyesinde öğrencilere fakülte yönetim kurulu ve fakülte eğitim öğretim ve sınav yönergesinin verdiği görevler ölçüsünde danışmanlık, yönlendirme gibi vazifeler için görevlendirilmiş öğretim üyesini tarif eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Öğrenci Kabul ve Kayıtlarına İlişkin Esaslar Öğrenci kabul ve kayıt şartları

MADDE 5 – Mustafa Kemal Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde bulunan kayıt kabul şartları geçerlidir.

Öğrenci Statüsü ve Kayıt Yenileme

MADDE 6 – Fakülteye tam zamanlı öğrenci kabul edilir. Öğrenci öğrencilik haklarından ve muafiyetlerinden yararlanabilmek ve sınavlara girebilmek için, her yılın/yarıyılın başında kaydını yeniler.

MADDE 7 – Öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri Mustafa Kemal Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre yapılır

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim-Öğretimle İlgili Esaslar Eğitim-öğretim süresi ve dili

MADDE 8 – (1) Eğitim-öğretim beş yıldır

(2) Bölüm kurulunun teklifi, Fakülte kurulunun önerisi ve Senatonun onayı ile eğitim- öğretim ve stajlar yarıyıl ve yaz dönemlerindede devam edecek şekilde düzenlenebilir.

(3) Fakültede öğretim dili Türkçedir. Fakülte kurulunun önerisi ve Senatonun kararı ile tamamen veya kısmen dersler yabancı dilde de verilebilir.

(3)

3

MADDE 9 – Eğitim-öğretim akademik takvime göre yürütülür. Ancak, klinik uygulamalar (stajlar) gerekli görüldüğü durumlarda akademik takvimin öncesinde başlayıp sonrasındabitirilebilir.

Eğitim-öğretim programları, türleri ve dönemleri

MADDE 10 – (1) Fakültede sınıf geçme sistemi ile eğitim yapılır.

(2) Dersler; teorik, uygulama, staj, alan ve benzeri çalışma programları şeklinde verilir.

(3) Ortak, seçmeli ve mesleki zorunlu derslerdeki devam zorunluluğu Mustafa Kemal Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre uygulanır.

MADDE 11 – (1) Akademik takvime uygun olarak hazırlanan haftalık ders programı, staj programı ve grupları akademik yıl başlangıcında Dekanlık tarafından ilan edilir.

(2) Staj programları, akademik takvimin teorik eğitim ve sınavlarla ilgili süresini aşabilir. Eğitim-öğretim dönemleri, gerektiğinde Fakülte Kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile yeniden düzenlenebilir. İlgili anabilim dalının teklifi üzerine yılsonu sınavından sonra yaz staj programları düzenlenebilir.

Eğitim – öğretim programları

MADDE 12 – Eğitim ve öğretim programları; akademik takvime uygun olarak hazırlanan, bir akademik yıl boyunca uygulanacak teorik ve uygulamalı dersleri ve stajları kapsar, programlar derslerin başlamasından en az bir hafta önce Dekanlık tarafından ilan edilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Dersler ve Sınavlar Ders türleri

MADDE 13– Fakültede dersler; mesleki zorunlu dersler, ortak zorunlu dersler, seçmeli dersler, uygulamalı dersler, stajlar, yaz stajları ve ders kurulları gibi öğretim etkinliklerinden oluşur. Bunlardan;

a) Mesleki zorunlu dersler; Fakültede öğrenim gören bütün öğrencilerin almak zorunda oldukları derslerdir.

b) Ortak zorunlu dersler; 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi ve Yabancı Dil dersleri olup her biri en az iki yarıyıl süreli olacak şekilde planlanır.

c) Seçmeli dersler; Mesleki seçmeli dersler ve genel seçmeli dersler şeklinde olabilir. Genel seçmeli dersler, Üniversitenin diğer fakülte ve yüksekokullarından da alınabilir.

d) Uygulamalı dersler; mesleki zorunlu ders gurubundadır.

(4)

4

Ayrıca;

(1) Fakültede uygulamalı derslerde her öğrencinin, her yıl belirli sayıda uygulamalı çalışmayı öngörülen sürede yapması veya verilen telafi süresinde tamamlaması ve teslim etmesi zorunludur. İlgili anabilim dalı, yaptırılacak telafi süresini ya her bir uygulamalı çalışmanın sonunda veya dönem sonunda gerçekleştirmek üzere ilan eder.

(2) Uygulamalı çalışmaların şekli, cinsi, niteliği ve sayısı o dersin anabilim dalı tarafından ders yılı başında duyurulur. Bu çalışmaları, verilen telafi süresinde de tamamlayamayan öğrenci, yılsonu sınavına alınmaz. İlgili anabilim dalı bütünleme sınavı öncesi çalışmalarını tamamlayamamış öğrenciler için yeni bir telafi süresi belirler. Bu telafi süresinde de çalışmalarını tamamlayamamış öğrenciler bütünleme sınavına alınmaz ve o dersi başaramamış sayılır. O uygulama dersini bir sonraki eğitim-öğretim yılında tekrar eder.

e) Stajlar; mesleki zorunlu ders gurubunda olup dördüncü ve beşinci akademik yıllarda bir veya birden fazla anabilim dalı tarafından yürütülen ders ve hasta üzeri uygulamalarıdır.

Ayrıca; diş hekimliği meslek eğitimi staj çalışmalarında hasta üzerindeki uygulamalı çalışmanın şekli, cinsi, niteliği ve sayısı o dersin anabilim dalı tarafından belirlenir ve akademik yıl başlamadan ilan edilir. Stajlarda o akademik yıl içerisinde başarılı olan öğrenciler staj sonu sınavına tabi tutulur.

f) Akademik yıl içerisinde başarılı olamayan ya da pratik uygulamaları yeterli sayıda gerçekleştiremeyen öğrenciler ilgili anabilim dalında, Dekanlığın ilan ettiği program çerçevesinde ilgili anabilim dalının belirlediği pratik uygulamaları dönem arası ve/veya yaz döneminde gerçekleştirir. İlan edilen sürede ve sayıda pratik uygulamaları tamamlayan öğrencilere ilgili anabilim dalında staj sonu sınavına tabi tutulur.

g) Ders kurulları; birden fazla anabilim dalı, bilim dalı veya programa ait derslerin birlikte yürütüldüğü derslerdir.

h) 3. Sınıfta tüm derslerini başarı ile tamamlayan öğrencilere fakülte kurulunun belirlediği plan dahilinde staja başlatılırlar. Bu uygulama için öğrencilerin uyması gereken prosedürler yine fakülte kurulu tarafından belirlenir.

ı) Öğrenciler öğretim süresince kullanacakları şahsi el aletlerini ve sarf malzemelerini kendileri temin ederler.

i) Staj eğitimi süresince klinik sarf malzemeleri hastane tarafından karşılanır ancak sarf harici şahsi kullanılacak araç ve gereçleri öğrencilerin kendileri temin eder.

Devam zorunluluğu

MADDE 14 – (1) Öğrencilerin; teorik derslerin en az %70'ine, pratik ve klinik uygulamaların (stajların) en az %80'ine devamı zorunludur. Devam durumu, Dekanlık tarafından belirlenen usullere uygun olarak öğretim elemanları tarafından yapılan yoklamalarla belirlenir.

Devamsızlık; yapılmış olan yoklamalara ve her imza bir ders saati kabul edilerek dersin o akademik yıldaki toplam saatine göre hesaplanır.

(5)

5

(2) Devamsız öğrencilerin durumu yılsonu sınavlarından önce ilgili anabilim dalı tarafından ilan edilir. Sağlık raporu devam yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz, ancak raporlu olan süre azami eğitim-öğretim süresi dışında tutulur.

(3) Pratik derslerin %20 ve teorik derslerin %30'undan fazlasına mazeretsiz olarak katılmayan öğrenci o ders veya derslerin hiçbir ara sınav ya da yılsonu sınavına alınmaz ve o dersten başarısız olur.

Sınıf geçme esası ve işleyişi

MADDE 15 – (1) Fakültede eğitim-öğretim, sınıf geçme esasına göre yapılır. Ancak devamsızlık dışındaki diğer sebeplerle mesleki zorunlu dersler dışındaki derslerden kalan öğrenciler aşağıda belirtilen kriterler dahilinde bir üst sınıfa ve ilgili derslere kaydını yaptırır ve başarısız olduğu ilgili derslerin sadece sınavlarına katılır.

(2) Pratik uygulaması olan derslerde pratik uygulama sınavını geçemeyen öğrenci final teorik sınavına giremez ve direk bütünlemeye kalır. Pratik uygulamalı derslerde devam şartını sağlayamayan öğrenci bir üst sınıfa kayıt yaptıramaz.

(3) Aşağıda ismi geçen derslerin dışında mesleki zorunlu derslerden başarısız olan öğrenci sınıf tekrarı yapar. Alttan alınabilecek dersler şunlardır: Halk Sağlığı, Fizik, Organik Kimya, Epidemiyoloji, Davranış Bilimleri, Biyoistatistik, Toplum Ağız Diş Sağlığı, Temel Bilgisayar Bilimleri, Adli Tıp, Deontoloji. İsmi geçen derslerden de yalnızca 2 ders alttan alınabilir. İki dersten fazla dersi kalan öğrenci sınıf tekrarı yapar. Seçmeli dersler ve ortak zorunlu dersler bu sınırlamaya dahil edilmezler. Alttan alınan derslerden 2. defa başarısız olunması halinde sınıf tekrarı yapılır.

Ders muafiyetleri

MADDE 16 – (1) Fakülteye ilk kez kayıt yaptıran öğrenci, akademik yılın ilk on beş gün içerisinde daha önceki yükseköğretim kurumlarından almış ve başarmış olduğu dersler için, muaf olmak isteğiyle Dekanlığa yazılı başvuruda bulunabilir.

(2) Öğrencinin muafiyet talebinde bulunması halinde, konu; kurulacak komisyonunun görüşleri doğrultusunda, transkript ve ders içeriklerinin uygunluğu göz önüne alınarak Fakülte Yönetim Kurulunca değerlendirilir. Fakülte Yönetim Kurulu öğrencinin önceden başardığı dersleri değerlendirerek, hangilerinden muaf tutulacağını karara bağlar.

(3) Öğrenci, intibak ettiği sınıfın programına ait kalan derslerden sorumludur.

Öğrencilerin kredi hesaplamalarında intibak ettirildikleri sınıftaki eşdeğer dersin kredisi esas alınır.

Danışman görevlendirilmesi

MADDE 17 – Danışman ile ilgili esaslar Mustafa Kemal Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Yönetmeliği 25.Madde de belirtilen şekildedir.

Sınavlar ve Başarı notunun Değerlendirilmesi

(6)

6

MADDE 18 – (1) Sınavlar; ara sınav, ara telafi sınavı, yılsonu sınavı, staj sonu sınavı, bütünleme sınavı, tek ders sınavı, muafiyet sınavı ve mazeret sınavlarıdır. Bu sınavlar; yazılı, sözlü, her ikisi birden veya uygulamalı olarak yapılabilir. Sınavların uygulama şekli Fakülte Yönetim Kuruluncabelirlenir.

(2) Sınav tarihleri en az iki hafta önce ilan edilir. Öğrenciler, sınava ilan edilen gün, saat ve yerde girmek ve öğrenci kimliklerini yanlarında bulundurmak zorundadır. Gerekli görülen hallerde Cumartesi, Pazar günleri veya hafta içi öğlen tatillerinde de sınav yapılabilir.

(3) Sınavlara ilişkin esaslar şunlardır:

a) Ara sınav(vize): Uygulamalı eğitim ve öğretimi olan dersler içinher yarıyıl en az bir ara sınav yapılır. Tüm ara sınavların, derslerin bitiminden bir hafta öncesine kadar tamamlanmış olması gerekir. Ara sınav dışında, başarı notuna esas olmak üzere; kısa süreli sınavlar, öğrencinin becerilerine dayanan uygulamalar, ödevler, projeler ve benzeri dönem içi çalışmalar yapılabilir. Bu çalışmaların başarı notuna katkı oranları, ilgili anabilim dalı kurulunun teklifi ile Fakülte Yönetim Kurulunca belirlenir. Klinik uygulamalarında (stajlarda) ara sınav zorunlu değildir.

b) Telafi sınavı: Teorik vize (ara sınav) sınavından 60 alamayan, 40 ve üzerinde not almış öğrencilere tanınmış sınav hakkıdır. Teorik vize notundan 39 ve aşağı not almış öğrenci telafi sınavına giremez ve o dersten kalmış sayılır.

c) Yarıyıl/Yılsonu sınavı: Bir dersin yarıyıl/yılsonu sınavı, o dersin tamamlandığı yarıyıl/yılsonunda veya akademik takvimde belirtilen tarihler arasında yapılır. Yarıyıl/Yılsonu sınavına, devam zorunluluğunu yerine getiren, vizede(arasınav) veya telafi sınavında başarılı olmuş ve uygulaması olan derslerin uygulamalarından başarılı olan öğrenciler girebilir. Ders kurulları şeklinde yürütülen derslerde ana bilim dallarının not ortalamaları hesaplanır ve ders kurullarının ara sınav ve yarıyıl/yılsonu notu olarak belirlenir.

Pratik uygulama içeren ders notları aşağıdaki şekilde hesaplanır.

Pratik uygulama notu*+ Teorik vize

____________________________ = Vize notu 2

Pratik uygulama Final Notu + Teorik Final Notu ______________________________________ = Final Ortalama Notu

2

(Vize Notu x % 40)+ (Final Ortalama Notu x % 60)= Yıl Sonu Notu

(7)

7

*Öğrencinin dönem içerisinde yapmış olduğu uygulama ödevlerinden aldığı puanların aritmetik ortalaması. Her bir uygulama ödevinden 60 almak zorunludur.

1. Pratik notu ve Teorik vize notu 60’ın altında olan öğrenciler Final sınavına giremezler.

Pratik notu 60’ın altında olan öğrenciler için final sınavından önce telafi uygulaması yapılır.

Teorik vize notu 40-59 arasında olan öğrenciler için final sınavından önce telafi sınavı yapılır.

Teorik vize notu 0-39 arasında olan öğrenciler telafi sınavına giremezler. Başarı notunun belirlenmesi

d) Staj sonu sınavı: Staj derslerinde Anabilim dallarında ilan edilen pratik uygulamaları tamamlayan öğrenciler staj sonu sınavına tabi tutulurlar. Staj sonu sınavı, öğrencinin ilan edilen pratik uygulamaları tamamladığı stajın sonunda ilgili anabilim dalında gerçekleştirilir.

Staj sonu sınavı sadece pratik uygulama, sadece teorik sınav, sadece yazılı sınav ya da bunların birkaçının birlikte yapılması şeklinde olabilir. Fakülte yönetim kurulunun kararı ile sınavların sözlü (teorik) olarak yapılması durumunda ilgili anabilim dalı öğretim üyelerinden 3 kişilik bir sınav komisyonu oluşturulur. Anabilim dalında yeterli öğretim üyesinin olmadığı durumlarda yakın anabilim dallarından öğretim üyeleri sınav komisyonuna alınır. Öğrencinin o staj ile ilgili başarısı, pratik uygulamalardan aldığı notun %60'ı ile staj sonu sınavından aldığı notun %40'ının toplanması ile belirlenir. Staj sonu sınavlarına ilişkin diğer esaslar şunlardır;

1) Akademik yılın başında ilan edilen uygulamalarını başarılı olarak tamamlayamayan dördüncü ve beşinci sınıf öğrencileri, eksik kalan uygulamalarını, akademik yıl başlangıcında Dekanlık tarafından ilan edilen yılsonu sınavları tarihine kadar tamamlayamadıkları takdirde, Dekanlık tarafından ilan edilecek kliniklerde ve sürelerde, ilgili anabilim dalı tarafından ilan edilecek kriterlere göre eksik stajlarınıtamamlamak kaydıyla staj sonu bütünleme sınavına girerler.

e) Bütünleme sınavı: Bir dersin bütünleme sınavı, o dersin yılsonu sınavından en az on dört gün sonra yapılır. Bu sınava, yılsonu sınavına girme hakkına sahip olup da sınava girmeyen, yılsonu sınavına girdiği halde yeterli başarıyı sağlayamayan veya yılsonu sınavına girme hakkına sahip olmayıp ilgili anabilim dalı tarafından akademik yılbaşında ilan edilen kriterlere göre pratik uygulamalarına katılıp başarılı olan öğrenciler girebilir.

f) Muafiyet sınavı: Muafiyet sınavı yönetmeliğe göre yapılır.

g) Mazeret sınavı: Mazeret sınavı yönetmeliğe göre yapılır.

Ayrıca;

1) Mazeret sınavının hangi tarihte açılacağı ve bu sınavların programı, Fakülte Yönetim Kurulunca tespit ve ilan edilir.

2) Başarı notunun değerlendirilmesinde yönergede bahsedilmeyen hususlar Mustafa Kemal Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Yönetmeliğinde belirtilen şekilde yapılır.

(8)

8

Sınavın geçerliliği ve Sınav sonucuna itiraz

MADDE 19 – Öğrenci, sınav programında belirtilen zaman ve yerde sınavlara girmek zorundadır.

MADDE 20 – Sınav notuna itiraz ile ilgili hükümler Mustafa Kemal Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Yönetmeliği 32. madde de belirtilen şekildedir.

Bitirme tezi

MADDE 21 – (1) Fakültede öğrenim gören her öğrenciye, öğrenimiyle ilgili bir konuda bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve bağımsız bir rapor hazırlayabilme yeteneğinin kazandırılması amaçlı olarak danışman gözetiminde yapılan kuramsal ve/veya uygulamalı çalışmalardır. Bu tezin; öğrencinin öğrenimiile ilgili bir konuda teorik veya uygulamalı çalışmalar yaparak vardığı sonuçları yeterli şekilde ifade edebileceğini gösterir düzeyde olması gerekir.

(2) Bitirme tezi, Fakülte Kurulunca belirlenen esaslara göre yürütülür.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Mezuniyet, Diplomalar, Yatay Geçiş, Değişim Programları, Kayıt Dondurma, Mezuniyet ve Diplomalar

MADDE 22 – (1) Bu Yönergede belirtilen şartları ve Fakültedeki eğitim-öğretim programını başarıyla tamamladıkları Fakülte Yönetim Kurulu tarafından onaylanan öğrenciler mezuniyete hak kazanmış sayılır.

(2) Diploma veya geçici mezuniyet belgesine yazılacak mezuniyet tarihi, öğrencinin kayıtlı olduğu eğitim-öğretim programını tamamladığı tarihtir.

(3) Öğrencilere diploma veya geçici mezuniyet belgesi verilebilmesi içingeçer onayı almış bitirme tezini Dekanlığa basılı ve elektronik ortamda iletmiş olması ve öğrenci kimliğinin geri verilmiş olması zorunludur.

(4) Diş Hekimliği diploması: Fakülte akademik programında bulunan bütün dersleri, uygulamaları, staj ve benzeri çalışmaları başarı ile tamamlayan öğrencilere yüksek lisans diploması verilir. Diplomanın şekli ve üzerinde yer alacak bilgiler ilgili mevzuat hükümlerine göre Rektörlükçe düzenlenir. Diplomalar hazırlanıncaya kadar öğrenciye diplomasını alırken iade etmek üzere geçici mezuniyet belgesi verilebilir.

(5) Temel Diş Hekimliği Bilimleri Ön Lisans Diploması: Diş hekimliği eğitimine başlayıp 2 yılı başarı ile tamamlayıp 5 yıllık fakülte eğitim ve öğretimini tamamlayamayan öğrencilerin “temel diş hekimliği bilimleri ön lisans diploması” alabilmesi ve meslek yüksekokullarına intibak ettirilmeleri; 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.

(9)

9

Yatay geçişler ve Değişim programları

MADDE 23 – Fakülteye yapılacak yatay geçişler ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda;

mevcut kontenjan sınırları içinde gerçekleştirilir.

MADDE 24 – Üniversite ile yurt dışındaki üniversiteler arasında yapılan ikili anlaşmalar ve Socrates, Erasmus gibi öğrenci değişim programları çerçevesinde bu üniversitelere bir veya iki yarıyıl süreyle öğrenci gönderilebilir.

ALTINCI BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler Tebligat-adres bildirme

MADDE 25 – (1) Her türlü tebligat, öğrencinin Fakülteye kayıt sırasında bildirdiği daimi adrese iadeli taahhütlü olarak yapılmak veya Fakültede ilan edilmek suretiyle tamamlanmış sayılır.

(2) Fakülteye kayıt olurken bildirdikleri adresi değiştirdikleri halde bunu Dekanlığa dilekçe ile bildirmemiş bulunan veya yanlış ya da eksik adres vermiş olan öğrenciler, kendilerine geçerli tebligat yapılmadığını ileri sürerek hak iddia edemezler.

Giyim genel görünüş ve disiplin

MADDE 26 – (1) Öğrenciler eğitimleri süresince giyim ve genel görünüş konusunda ilgili mevzuat hükümlerine uymak zorundadır.

(2) Öğrenciler klinik ve laboratuvar çalışmalarında Fakülte Yönetim Kurulunun belirlediği kıyafetleri giymekle yükümlüdür.

MADDE 27 – Öğrencilerin eğitimleri süresince; disiplin iş ve işlemlerinde 2547 sayılı Kanunun 54 üncü maddesi ile 13/1/1985 tarihli ve 18634 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yönergede hüküm bulunmayan haller

MADDE 28– Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde; Mustafa Kemal Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri, Yükseköğretim Kurulu ve Senato kararları ile Fakülte Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 29– Bu Yönerge Mustafa Kemal Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 30– Bu Yönerge hükümlerini “Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı” yürütür.

Figure

Updating...

References

Related subjects :