ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI

20  Download (0)

Tam metin

(1)
(2)

2

ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI NEDİR?

2

Arazi toplulaştırması uygulanmayan

alanlarda parselasyon ve kanal güzergahları

Arazi toplulaştırması uygulanan alanlarda parselasyon ve kanal güzergahları

(3)

TOPLULAŞTIRMA NEDİR? Kişi ve işletmelere ait olan,

küçük parseller halinde birden fazla parçaya bölünmüş,

değişik yerlere dağılmış veya elverişsiz biçimde şekillenmiş arazilerin, modern tarım

işletmeciliği esaslarına göre ve ayrıca sulama

hizmetlerinin getirilmesine en uygun bir şekilde

birleştirilmesi,

şekillendirilmesi ve yeniden düzenlenmesi işlemidir.

(4)

TOPLULAŞTIRMANIN FAYDALARI

Parçalı araziler birleştiriliyor:

Bir kişinin köy sınırı içerisinde birden fazla arazisi varsa bunlar birleştirilerek tek parça haline getiriliyor.

(5)

TOPLULAŞTIRMANIN FAYDALARI

Tarım arazileri düzgün şekillere getiriliyor:

Şekilleri düzgün olmayan (üçgen, beşgen, yay şeklinde) araziler düzgün şekillere (dikdörtgen, kare) getirilerek hem işlenmesi

kolaylaşmaktadır hem de işleme ve bakım masrafları azalmaktadır.

(6)

TOPLULAŞTIRMANIN FAYDALARI

Her tarlanın sulama kanalına sınırı oluyor:

Toplulaştırma ile birlikte sulama projelerinin de yapılması halinde, her tarlanın yapılmış veya yapılacak olan sulama kanalına cephesi olacak, yani tarlalar sulama

şebekesinden doğrudan suyunu alabilecektir.

(7)

TOPLULAŞTIRMANIN FAYDALARI

Her tarla yola kavuşuyor:

Toplulaştırma öncesi yolu bulunmayan bir çok tarla varken, toplulaştırma

sonrasında tarım arazilerinde yolu bulunmayan tarla

(8)

TOPLULAŞTIRMANIN FAYDALARI

Ulaşım daha ekonomik hale geliyor:

Parçalı ve farklı mevkilerde bulunan arazilere ulaşım, daha çok zaman, işgücü ve mali kayıplara neden olurken; toplulaştırma

sonrası araziler tek parçalı olacağından bu kayıplar önlenmiş olacaktır.

(9)

9

ÇİFTÇİ KAZANIMLARI (1)

Ulaşımdan kazanım 25 Lt/Ha

Parsel içi makine iş verimi 25 Lt/Ha

(10)

TOPLULAŞTIRMANIN FAYDALARI

Tarım makinelerinin kullanımı daha ekonomik oluyor:

Parçalı, küçük ve şekilleri düzgün olmayan arazilerde traktör,

biçerdöver, gibi tarım makinelerinin çalışması, üretici ve makine sahibi için aşırı derecede masraflı iken; tek parçalı, büyük ve düzgün şekilli

tarlalarda bu makinelerin

kullanılması üretici ve iş makinesi sahibi açısından daha ekonomik

olmakta, zaman ve işgücü açısından da tasarruf sağlanmaktadır.

(11)

TOPLULAŞTIRMANIN FAYDALARI

Ekilebilir arazi miktarları artmaktadır:

Toplulaştırma öncesi çok parçalı tarım arazilerinde, tarlaların sayısı fazla

olduğundan tarla sınırlarının toplam uzunluğu da fazla olmaktadır. Bu da ekilebilecek

alanların ekilemeyerek boş kalması demektir. Toplulaştırma sonucu oluşan tek parçalı ve büyük tarlalarda tarla sınırı azalacağından ekilebilecek arazi miktarları artmaktadır.

(12)

TOPLULAŞTIRMANIN FAYDALARI

Zirai mücadele ve gübreleme kolaylaşmaktadır:

Toplulaştırma öncesi küçük ve şekilleri bozuk arazilerde, zirai mücadele ve gübreleme gibi

çalışmaların yapılması hem zor olmakta hem de çoğu zaman ekonomik olmamaktadır.

Toplulaştırma sonrası araziler düzgün şekilli olacağından bu

işlemler daha kolay ve ekonomik olacaktır.

(13)

TOPLULAŞTIRMANIN FAYDALARI

Kullanılmayan küçük araziler değerlendirilmektedir:

Toplulaştırma öncesi karayolu, demiryolu, kanal gibi projeler sebebiyle bölünen ve bir kısmı küçük

olduğundan dolayı kullanılamaz hale gelen özel

mülkiyetteki araziler ile kullanılmayan eski yollar ve dere yatakları gibi alanlar da toplulaştırma ile tarıma kazandırılacaktır.

(14)

TOPLULAŞTIRMANIN FAYDALARI

Tarla sahipleri arasındaki anlaşmazlıklar ortadan kalkmaktadır:

Toplulaştırma öncesi çok parçalı arazilerin olduğu sahalarda

ulaşım yolu, su sorunu, sınır

ihtilafları gibi sebeplerden dolayı mülk sahipleri arasında

olabilecek nizalar, toplulaştırma sonrası her parselin su ve yol sorunu olmayacağı için ortadan kalkmış olmaktadır.

(15)

TOPLULAŞTIRMANIN FAYDALARI

Ziraat için en ideal parsel ebatları oluşturuluyor:

Toplulaştırma öncesi arazilerin ebat ve alanları, hiçbir bilimselliğe dayanmadan miras yoluyla

bölünerek gelişigüzel oluşmaktadır.

Toplulaştırma sonrası dağıtılacak parsellerin ebatları; toprağın bünyesi, arazinin eğimi,

ekilecek ürünler, sulama yönü vb. ölçütler dikkate alınarak oluşturulmaktadır.

(16)

TOPLULAŞTIRMANIN FAYDALARI

Kadastro yenilenmiş oluyor:

Kadastro çalışmaları eski tarihlerde yapıldığı için, sınır ve alan

uyuşmazlıkları gibi birçok sorunlar yaşanmaktadır. Toplulaştırma

çalışması ile kanal, yol gibi tesisler ile yeni dağıtılan tarım arazileri en son ölçme teknikleri ile ölçülerek kadastro paftaları hazırlandığından, o bölgenin kadastrosu da yenilenmiş olacağı gibi o güne kadar var olan birçok

(17)

Hasan SEVER Mehmet GÜZEL

Toplulaştırma öncesi ve sonrasına ait 2 arazi sahibinin arazilerinin durumuna ait örnek TOPLULAŞTIRMANIN FAYDALARI

(18)

TOPLULAŞTIRMANIN FAYDALARI Köy yerleşim yerinin iyileştirilmesine ve geliştirilmesine katkı yapar.

(19)

19

Ayrıca;

1. Tapu ve Kadastro kayıtlarının yenilenmesi - güncellenmesi,

2. Parçalılık veya hisselilik nedeni ile

değerlendirilemeyen hazine arazilerinin satılabilir duruma gelmesi,

3. Sulama randımanının artması,

4. Tarımda kullanılan iş gücünün azalması,

5. Sağlanan katma değerden dolayı arazi değerlerinin en az iki kat artması.

DOLAYLI KAZANIMLAR

-TOPLULAŞTIRMA sonrası parçalanmanın önlenmesi 3083 sayılı yasa ile sağlanmaktadır.

(20)

20

DİĞER KAZANIMLARI

SOSYAL KAZANIMLAR:

- Hisselilik, sulama ve ulaşımdan kaynaklanan sosyal huzursuzluklar önlenmekte, yargı yükü azaltılmaktadır.

DEMOKRATİK KAZANIMLAR:

- Sahiplenme duygusu ile bağlı olunan toprakların isteğe bağlı olarak yer değiştirmesi sonucu;

- Birlikte çalışma ve güven duygusu,

- Devlet kuruluşları ile birlikte çalışma isteği, - Değişim, başarma ve yeni projelere isteklilik, gibi olumlu gelişmeler yaşanmaktadır.

ÇEVRESEL KAZANIMLAR:

- Doğal alanlar korunmakta,

- Sera gazı salınımları (emisyonlarını) azalmaktadır.

Şekil

Updating...

Referanslar

Benzer konular :