• Sonuç bulunamadı

ÜNİTE 8 CEZA HUKUKU SUÇ KAVRAMI CEZA KAVRAMI CEZA SORUMLULUĞU

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "ÜNİTE 8 CEZA HUKUKU SUÇ KAVRAMI CEZA KAVRAMI CEZA SORUMLULUĞU"

Copied!
18
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

ÜNİTE 8

CEZA HUKUKU

SUÇ KAVRAMI

CEZA KAVRAMI

(2)

KANUNİLİK İLKESİ

HUKUK DEVLETİ

• Hukukun asli kaynağı milletin iradesi

• İnsanın değil hukukun egemenliğidir.

• Aydınlanma ile ortaya çıkmıştır.

• 1.Hümanizm

• 2.Aklı esas alır.

• 3.Sekülerizm/Laiklik

• Hükümranı sınırlar.Keyfiliği engeller.

• Eşitliği esas alır.

• 1776 Virginia Anayasası

POLİS DEVLETİ

• Hukukun asli kaynağı hükümdar

• Kralın gücü ilahi kaynaklı.

• Teokrasi.Akli değil nakli.

• Keyfilik var.

• Ayrıcalıklı sınıflar var

• Mutlak monarşilerin tümü

• İnsanın değeri yok

• Yunan Şehir devletleri ve Roma’nın

cumhuriyet olduğu zamanlar dışında

tüm çağlarda. Hatta günümüzde dahi

görülebilir.

(3)

Eski Zamanlarda:

Despot(MONARK) Hukukun Kaynağıydı.Güçlerinin kaynağı Tanrı. Arası ise KİLİSEYDİ.

• Bürokratları ve Askerleriyle Kararlarını uygulatır ve zor Kullanırdı. Kralın kendine bağlı, yetkilerini belirli bölgelerde kısmen devrettiği derebeyleri/senyörleri(ASİLLER) vardı. Asiller ayrıcalıklı bir zümre oluşturuyorlardı.

Güçlenen burjuvazi, kralın,bürokratlarının ve asillerin her istediğini yapmasını istemiyordu.

• Çünkü yaşam, özgürlük ve mülkiyetlerine sınırsızca yapılan müdahalelerden rahatsızdılar ve bu ticaret yapmalarına engel oluyordu

Yönetenlerin “kanunlarla” sınırlandırılabilineceği düşünüldü. Kanununu da, millet iradesinin temsil

edildiği parlamentolar çıkartabilirdi.Bireysel hak ve özgürlüklere kanunlarla müdahale edilebilmesi

güvenli bir yoldu.

• Böylelikle, kanunları parlamento çıkarabilir.(YASAMA) Memurlar uygular. (YÜRÜTME) Mahkemeler denetleyebilirdi.(YARGI) İlk önce yürütme organı hukukla bağlandı. Sonraysa yasama.(Anayasa Mah.)

• Daha önce yargılamayı, yanılmaz kabül edilen krala bağlı hakimler keyfi bir şekilde yapıyordu. Onlar da kanunla sınırlandırıldılar.

Kanunlar: önceden ilan edilerek insanların kendi davranışlarını yönlendirmelerine yardımcı olurlar.

Tüm insanlara eşit uygulanırlar. Bu bağlamda genel ve soyutturlar.

• Bir fiil tipikleştikleştikçe soyutlaşır. Soyutlaştıkça genelleşir. Genelleştikçe insanlara eşit olarak uygulanır. Bu ne demek? (bkz. Ceza Hukuku Özel Hükümler)

(4)

KANUNİLİK İLKESİ

(5)

KLASİK SUÇ GENEL TEORİSİ

SUÇ

KUSURLULUK

(Manevi Unsur)

HUKUKA

AYKIRILIK

FİİL

(Maddi Unsur)

(6)

Maddi Unsur: Fiil

236

FİİL

HAREKET

İCRA

İHMAL

NEDENSELLİK

BAĞI

NETİCE

(7)

FİİL

(8)

HUKUKA UYGUNLUK NEDENLERİ

Kanunun Hükmü

ve Amirin Emri

(TCK md.24)

Kanunun Hükmü

ve Amirin Emri

(TCK md.24)

Meşru Savunma

(TCK md. 25/1)

Meşru Savunma

(TCK md. 25/1)

Zorunluluk Hali

(TCK md. 25/2)

Zorunluluk Hali

(TCK md. 25/2)

Hakkın

Kullanılması

(TCK md.26/1)

Hakkın

Kullanılması

(TCK md.26/1)

İlgilinin Rızası

(TCK md. 26/2)

İlgilinin Rızası

(TCK md. 26/2)

(9)

MANEVİ UNSUR

KUSURLULUK

KAST

OLASI

KAST

DOĞRUDAN

KAST

TAKSİR

TAKSİR

BİLİNÇLİ

TAKSİR

Özgür KÜÇÜKTAŞDEMİR

(10)

KASTIN UNSURLARI

BİLME

(ÖNGÖRME)

UNSURU

BİLME

(ÖNGÖRME)

UNSURU

İSTEME

(İRADE)

UNSURU

İSTEME

(İRADE)

UNSURU

(11)

TAKSİR

Sözlük anlamı, bir işi eksik yapma, kusur etme anlamına gelen Arapça

bir kelimedir.

Taksir, hukuken genel anlamıyla, istenen bir davranışın istenmeyen

neticesinden sorumluluğu ifade etmektedir.

Kanunda açıkça hüküm bulunduğu takdirde, taksirle işlenen fiiller

cezalandırılabilir (TCK md. 22/1)

(12)

KUSURLULUĞU KALDIRAN NEDENLER

MÜCBİR SEBEP ve

KAZA

MADDİ CEBİR

HATA

K. K. ZORUNLULUK

HALİ

MANEVİ CEBİR

İSTENEMEZLİK

(BEKLENEMEZLİK)

İLKESİ

(13)

İSNAT YETENEĞİ

ANLAMA

(ALGILAMA)

YETENEĞİ

İSTEME

(İRADE)

YETENEĞİ

(14)

Iter Criminis (Suç Yolu) ve

Teşebbüs

DÜŞÜNCE

İCRA

TAMAMLANMA

• Fiil soyut suç tipine

tümden uymakta ve

benzeşmektedir.

SONA ERME

• Kesintisiz suçlarda.

Örneğin hürriyetten

yoksun bırakma

(15)

İŞTİRAKİN ŞARTLARI

BİRDEN ÇOK FAİLİN

KATILIMI

SUÇUN EN AZ TEŞEBBÜS

DERECESİNDE

GERÇEKLEŞTİRİLMİŞ

OLMASI

NEDENSEL KATKI

İŞTİRAK İRADESİ

(16)

SUÇLARIN İÇTİMAI

İÇTİMA

İÇTİMA

ZİNCİRLEME

SUÇ

ZİNCİRLEME

SUÇ

BİLEŞİK SUÇ

BİLEŞİK SUÇ

FİKRİ

İÇTİMA

FİKRİ

İÇTİMA

(17)

CEZALAR

ADLİ PARA

CEZASI

HAPİS

CEZALARI

MÜEBBET

HAPİS CEZASI

Müebbet Hapis

Ağırlaştırılmış

Müebbet

SÜRELİ HAPİS

CEZALARI

Kısa Süreli

Uzun Süreli

(18)

GÜVENLİK

TEDBİRLERİ

Müsadere

Çocuklara

Yönelik Güvenlik

Tedbirleri

Akıl Hastalarına

Yönelik

Güvenlik

Tedbirleri

Tekerrür

Yabancılara Yönelik

Güvenlik Tedbiri

(Sınır Dışı Edilme)

Tüzel Kişilere

Yönelik

Güvenlik

Tedbirleri

Belirli Hakları

Kullanmaktan

Yoksun

Bırakılma

Referanslar

Benzer Belgeler

Doktrinde, yokluğunda suçun varlığını imkânsız kılan, mu niteliğiyle suça takaddüm eden bazı şartların bulunduğu ileri sürülmüştür.. Söz konusu nitelikleri taşıyan

Yazar; oyun içerisinde oyun, karakterler arasında oyun, karakterin kendisi ile oynadığı oyun, okuyucu ile oyun, çeşitli dil oyunları gibi yönelimlerle post- modern bir unsur

412 Şura-yı Devlet tanzifat dairesi 1 Ağustos 1892 tarihinde cevaben göndermiş olduğu yazıda, her altı ayda bir kere kefilin servet ve iktidarlarına zarar gelip

Süleyman Kargı'ya göre Selim'in intiharı kendini ifade etmek için bir araçtır; fakat okur özellikle günlüğünde yazanlara şahit olduktan sonra bunun doğruluğundan

IV. a) Suç durumundan çıkarılacak fiiller iyice saptanmalıdır. Bu suçların özellikleri, kişinin özel hayatı ile hak ve özgürlüklere bağları belirlendikten sonra

181 S. Freud, Sanat ve Sanatçılar Üzerine, s.. belirdiğini dile getirir. Filmler bittiğinde ise tıpkı baba karşısında bir suç işlemiş gibi pişmanlık duymaktadır. Ahmet

2) 24. gebelik haftasından önce bilinen karbonhidrat intoleransı olmayan gebelerin de 24-28. haftada taranması gerektiği bildirilmiştir. 3) Açlık plazma glukozu (APG) 126

 Kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırım olarak öngörülen adli para cezaları haricinde, hükmedilen adli para cezası ödenmemesi nedeniyle hapis cezasına