maddesinde merkezden yönetimle birlikte yerinden yönetime de yer verilmekte kamu yönetiminin, tüm kalan bütün konularda yerel yönetimlerin yetkilendirilmesinin” temel ilke A

21  Download (0)

Full text

(1)

Yrd. Doç. Dr. Mahmut BOZAN

I.

-i Umumiye-i Vilayet Ka

128).

949

Dünyada ve Türkiye’d

r modeli olan devretmesi gerekmektedir.

netice vermez mi? Yoksa küçülmeden kastedilen devletin ve vilayetin temel

yönetimlerin güçlendirilmesi kadar, il özel idaresinde valilerin konumunu da

(2)

II.

maddesinde merkezden yönetimle birlikte yerinden yönetime de yer verilmekte

kamu yönetiminin, tüm

kalan bütün konularda yerel yönetimlerin yetkilendirilmesinin” temel ilke A.

Üniter devlet

(Güler, 2000, s.20).

- -

(3)

hizmetlerinin bugünkü kapsam ve biçimde sunulma imkân

hizmetlerinin sunumunda merkezden yerele bir kayma olurken mahalli

evleri

B.

lumunda

meselesinden ziyade bir mecburiyet haline getirmektedir.

eylem ge

-i

e

Toffler, 1994, s. 100-102).

söyleyen Gü

(4)

Ülkemizde bu konuda genel bir mutabakat olmakla birlikte, yetki

e mahalli idareler

yaç

III.

Merkezi yönetim ile mahalli idareler -

addedilmektedir.

yönetimleri kurma

ülke-

ifade etmektedir.

(5)

A.

Ka

Kanunu 1

ali,

durumunda yetersiz

etmektedir.

-144),

bir

- istekler

etmektedir.

Ulusoy (2005, s.2-1

l özel idaresi içinde adeta il

1 -i Umumiye-i Vilayet Kanunu

3360 say

(6)

Anayasaya

olarak belirlenmeli; ya da Vali il özel

B.

zleminde koordinesi -yönetsel birim.” olarak

devlet yönetimi

metleri

koordinatör valiliktir.

sisteminde bölge valisi de kendi bölgesindeki valilerin üstü konumuna gelmektedir (Türe, 1998, s.73).

alternatif bir ö

merkezindeki il valisinin koordinatör vali olarak isimlendirilmesi, kendisine denetleme yetkisinin verilmesidir(Türe, 1998, s. 5).

(7)

Koordinatör valilik önerisi esas itibariyle ekonomik, teknolojik ve

öneriye muhalefet etmektedirler (Tamer, 1994, s. 101).

C. Fonksiyonel Valilik

belirlenebilmektedir.

kanaatindedir.

içine iyice

ileri sürmektedirler.

(8)

Ulusoy’a göre (2005, s. 14-

makam konumuna getirmektir Böylece önceki sistemde de var olan ve daha da idare temsilcisi

IV.

ROLÜ

ü

temsil fonksiyonuna ilave olarak, icra, kontrol, koordinasyon ve plânlama ile

sal, 1969, s. 108-124).

Yetkilerinin vazgeçilmez

V. SONUÇ

(9)

kadar tecrübe ile elde

KAYNAKLAR

TBMM Karar No: 901, Karar Tarihi: 5/9/2007, http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2007/09/20070907m1.htm

15.03.2012.

TBMM Karar No: 998, Karar Tarihi: 13.07.2011, http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/07/20110717.htm.

Sempozyumu “Planlamadan Uygulamaya” 27-

-226.http://www.tepav.org.tr/ 15.03.2012.

s.123-144.

dare Amirl Sistemi Ve Uygulama Örnekleri, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezi.

-2013), Ankara.

ERYILMAZ, Bilal(2010), Kamu Yönetimi, 3

GÜLER, Birgül A.(2000), “Yerel Yönetimleri Güçlendirmek mi?

Adem- -29.

Gazete: Tarih: 18

KÖKSAL, Erhan(1969), “Türkiye'de Vali ve Kaymakamlar

Fonksiyon ve Yetkileri”, Cilt 2 1 s. 108-124.

(10)

NALBANT, Atilla (1996). “Bölgesel Devlet: Yeni Bir Devlet Biçimi PARLAK, Bekir(2012), “Üniter Devlet-Özerklik Dengesinde Yerel http://www.abantplatform.org/

SAYIN, Deniz(2006), “Hizmette Yerellik Ve Bölgecilik” YAYED - Memleket Mevzuat Yerel Yönetim Dergisi -

TOFFLER, Alvin ve TOFFLER, Heidi(1994), Creating a New

TORTOP, N. AYKAÇ B. YAYMAN H. Özer A.(2008), Mahalli

Sempozyumu, s. 2.

URHAN, V. Feyza(2008), “Türkiye’de Yerel Yönetimlerin Yeniden -Eylül. s.85-102.

YILDIZ, Cemal(2011), “

- Haziran / 2011.

Ha

(11)

ve Yerel

Prof. Dr.

Dokuz Eylül Üniversitesi, Hukuk Fakültesi,

Yrd. Doç. Dr. Serkan ÇINARLI Üniversitesi, Hukuk Fakültesi,

I.

Eski 1580 s. Belediye Kanununda mülki idare amiri olarak vali ve

Belediye Kanunu ile kald

Anayasa Mahkemesi

ari vesayette, mülki

olan

klasik idari vesayet

(12)

II.

KAVRAMI

r.

s.129-130). Medeni hukuktaki vesay

vesayet;

kamu hizmetlerinin yürütümü için, karar

Mahkeme, “ r memuru

yönetimlerin kara

namak, iptal etmek veya

ilkeleri ortaya koymak; ulus devl

(13)

ve Yerel

kimilerinin de yerel yönetimlere devredilmesi öngörülen kanunun “valinin il Anayasa'da öngörülmeyen bir yönetim sistemine geçilmesine neden olabilecek”

niteli

- - -

Anayasa Mahkemesi’nin E:2008/27, K:2010/29,K: 4.2.2010,R.G.:

21.06.2010-

idareye, mahalli idareler üzerinde, idari vesayet mahalli hizmetlerin idarenin bü

ller belirlenerek

1

kanunla düzenlenebilen ve merkezi idarenin, idarenin b

hükmü ile idari vesayetin

2

1 E: 2008/27,K: 2010/29,K: 4.2.2010,R.G: 21.06.2010- 27619.

idari vesayetin “Bir kamu hukuku kurumu olan idari vesayet, merkezi idareye,

2 http://www.kazanci.com.tr

(14)

v

3

"tasdik veya iptal" edilmek üzer

inci maddesi

4 ise

5

irenin, E.2001/3979,K. 2002/2583, i

tarifesinin vesayet makam

(15)

ve Yerel

zi yönetime, yerel

6

vesayetin ancak yasada belirtil

ATAY,2006, s.130)

birimler üzerinde merkezi idarenin denetim ve gözetim yetkisi olarak tarif

; GÜNDAY, 2002, s.71)

konumdaki idarenin, yerinden yöne

2002, S. 334)

ZAY, 2002, s.167)

6 http://www.danistay.gov.tr/

(16)

III.

Belediyeler üzerinde vesayet denetimi mülki idare amirlerinin

A. Eski Yasadaki Hükümler

7

Mülga Belediye Kanununda mütaallik talimatnameye ait ola

büyük mülkiye memurunun tasvibiyle mer'iyet kesbeder. Bu memurlar mezkur da verilecek kararlar katidir.” demektedir. Bu madde hükmüne göre tasdik yetkisi mahalli en büyük

8 bu düzenleme

meclise iade edebilir.

7 Kabul Tarihi: 03/04/1930

Tarihi: 14/04/1930

(17)

ve Yerel

Kararlar kesin

mahallin en büyük mülkî idare amirine gönderilir. Mülkî idare amirine

abilir.

araçlarla halka duyurulur.”

B. Yeni Yasadaki Hükümler ve

özerklikleri kesin olmakla beraber, uygulama konusunda tam özerklikten söz CI, ÇINARLI, Ekim 2011, s.284)

9 madde 23’te Anayasa Mahkemesi’nin

iptal edilene kadar bir denetim öngörülüyordu. Ancak bu hükmün Anayasa Mahkemesi’nde iptali ile yasa düzenlemesinin son hali

clise iade edebilir.

kararlar

en büyük mülkî idare amirine gönderilir. Mülkî idare amirine gönderilmeyen

Valilerin

ERYILMAZ, 1993, Sayfa25-27)

9

(18)

arak, mülki amirin davadan feragat etmesinin de (BAYINDIR, 2007, s.224-225)

Belediye

gün

belirtilmektedir.

“Mülkî

IV.

Merkezi idare, toplum kanunda belirtilen esas ve usuller dairesinde idari vesayet yetkisine sahiptir.”

de onlar üze

ek

(19)

ve Yerel

otoritelere yasayla verilen yetkilerin bütünüdür. Bu yetki yerel yönetimlerin

.”

Anayasa Mahkemesi’nin E.2008/27, S. 2010/9’de “ Mülki idare

. Çünkü idari vesayet ancak ve sadece idari

sahibi olan idareye Oysa yerel

yönüyle burada klasik idari vesayet denetiminden fa

kabul edilmelidir.

(20)

“Le déféré préfectoral sidir. 2 Mart

erinin

lir.

KAYNAKLAR

E: 2008/27,K: 2010/29,K: 4.2.2010,R.G.:

21.06.2010-27619

Vesayet, T.C. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku http://www.danistay.gov.tr , 15.03.2012

- No.93/G-

Etkin Demokratik Hukuk Devleti, Orion

Kitapevi, Ankara.

(21)

ve Yerel

http://www.kazanci.com.tr , 15.03.2012

Seçkin, Ankara.

Figure

Updating...

References

Related subjects :