e-kitap Bilimleri bilimler ISBN dizin x mm Ünver BASKIN Saybilder Sertifika - ve Toplum Bilimleri Sempozyumu

22  Download (0)

Full text

(1)
(2)

Yayın N o.: 05

ISBN: 978-605-81236-4-9

Yayımianma tarihi: 15 Ekim 2018

Uluslararası İnsan ve Toplum Bilimleri Sempozyumu Editörler: Ender Eyuboğlu - Sami Baskın

Saybilder Yayıncılık Sertifika No: 77535

Genel Yayın Yönetmeni: Sami BASKIN Sayfa Tasarım: Tuğba Ünver Kocadağ

KÜTÜPHANE BİLGİ KARTI 1. Basım,

210 x 297 mm

Kaynakça var, dizin yok.

ISBN 978-605-81236-4-9

1. İnsan Bilimleri 2. Sosyal bilimler 3. Tebliğler

e-kitap PDF yayın

Yayımianma Adresi: www .issscongress.org

(3)

1222

Oskaybaş, K.; Dursun, T. ve Yener, D. (2014). Online Alışverişte Tüketiciletin Tercihlerini Etkileyen Unsurların Belirlenmesi. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 36, (1): 119 -135.

Özcan, S. O. (2010). İnternet Pazarlama Faaliyetlerinde Tüketici Sabn Alma Karar Süreci. İnternet

Uygulamalan ve Yönetimi Dergisi, 1 (2): 29 - 39.

Özgüven, N. (2011). Tüketicllerin Online Alışverişe Karşı Tutumlan İle Demografik Özellikleri Arasındaki ilişkinin Analizi. KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araşırmalar Dergisi, 13 (21): 47-54.

Turan, A. H. (2008). İnternet Alışverişi Tüketici Davranışını Belirleyen Etmenler Geliştirilmiş Teknoloji Kabul Modeli (E-TAM) İle Bir Model Önerisi. Akademik Bilişim Dergisi, (8): 723 - 731.

Tümtür k, A. (2015). İnternet Üzerinden Alışveriş Niyetini Belirleyen Faktörlerin incelenmesi Türkiye' de Alışveriş Deneyim Düzeylerinin Farklılığına İlişkin Bir Model Önerisi. Doktora Tezi, Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Manisa.

Zhou, L.; Dai, L. and Zhang, D. (2007). Online Shopping Acceptance Model A Critica! Survey of Consumer Factors in Online Shopping. Journal ofElectronic Commerce Research, 8 (1): 41.

Anonim (2014). PayPay Cross Border Consumer Research 2014.

Anonim (2015). PayPay Cross Border Consumer Research 2015.

Anonim (2016). PayPay Cross Border Consumer Research 2016.

Anonim (2016). < http://www.aksoyarastirm+a.com> E.T: 11.03.2018.

Anonim (2016). < http:/ fwww.gfk.com/tr/icgoerueler/press-release/intemet-kullanicilari- arasinda-her-3-kisiden-biri-1-yil-oencesine-goere-mobil-cihazlari-kullanarak-daha-fazla-online- oedeme-yaptigini-belirtiyor/> E.T: 11.03.2018.

Anonim (2017). <http:/ fwww.nielsen.com/tr/tr/press-room/2017 / consumer-confidence-in-

turkey.htınl> E.T: 10.03.18.

Anonim (2017). <https:/ / www.ipsos.com/ tr-tr/ tuketici-guveni-son-yedi-yilin-en-yuksek- degerine-ulasti> E.T: 11.03.2018.

Anonim (2017). <http:/ fwww.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=24862> E.T: 11.03.2018.

GİRİŞ

ÜSKÜDAR'DA BİR HADİS ALİMİ PROF. DR. M. YAŞAR KANDEMİR Erdojı;an KÖY CÜ

l.Doğumu ve Yaşadığı Çevre

Mehmet Yaşar Kandemir, 1939'da Yozgat'ın İnceçayır köyünde dojı;du. İlkokulu köyünde, İmam­

Hatip Okulu'nu Yozgat'ta okudu. 1964 yılında İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'nden mezun oldu.

Sivas İmam-Hatip Okulu'nda 3 yıl öjı;retınenlik yaptıktan sonra 1967 yılında İstanbul Yüksek İslam

(4)

1223

Enstitüsü'ne hadis asistaru oldu. 1970 yılında öğretim üyeliği tezini tamamladı ve Kayseri Yüksek İslAm Enstitüsü'ne Ö~etim Üyesi olarak atandı. Burada 2 yıl görev yaptıktan sonra askere gitti.

Askerli~ Edirne Lalapaşa Hudut Bölügü'nde yedek subay olarak yaph. 1974 yılında İstanbul Yüksek İs1Am Enstitüsü'ne tayin edildi. 1977 yılında doktorasını tamamladı. 1982 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde yardımcı doçent, 1987'de doçent, 1991'de profesör unvaniarını

aldı.1999 yılında emekli oldu.249

Mehmet Yaşar Kandemir, "Hadis ve Sirete Hizmet Onur Ödülü" almışhr. Bu ödül, gerek

çalışmalanyla bu alanlara hizmette bulunmuş, gerekse ilmi hayatını bu alanlara adamış kimselere vefa duygularını dile getirmek amacıyla düzenlenen her yıl Sonpeygamber.info okurlarının oylarıyla belirlenen "Hadis ve Sirete Hizmet Onur Ödülü" 2008 yılında Prof. Dr. Yaşar Kandemir' e, 2009 yılında Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan'a, 2010 yılında merhum Prof. Dr. İbrahim Canan'a, 2011

yılında Emin Saraç'a, 2013 yılında Prof. Dr. Mustafa Fayda'ya, 2015 yılında Prof. Dr. Raşit Küçük' e, ve "Hadis ve Siret' e Hizmet Onur Ödülü" 2017 yılında merhum Prof. Dr. Talat Koçyiğit'in habrasına

takdim edilıniştir."250

2.Hadis ve Sünnet' e Dair Bazı Görüşleri

Mehmet Yaşar Kandemir'in doktora tezi olarak hazırlamış oldu~ eserin önsözünden hareketle onun Hadis ve Sünnet' e dair bazı görüşlerini tespit ettik.

2.1.Mevzft Hadisler ve Çıkış Sebepleri Yorumu

"Bütün cepheleriyle İs1Am dininin anlaşılabilmesi, Sünnet'in noksansız bir şekilde ö~enilmesiyle mümkündür. Zira Hz. Peygamber, İ.lahi emirleri insanlara tebli~ etmekle kalmamış, ayı zamanda dini bilfiil yaşamış ve tatbik etmiştir. Ne var ki, Müslümanların en tabii hak ve vazifesi olan, Peygamberlerini oldu~ gibi tanıma keyfiyeti, hadis diye uydurulan sözlerle güçleştirilıniştir. Bu durum karşısında İsla.m a.limleri, sahte hadislerin ayıklanması için kesif ve yorucu bir çalışmaya

girişınişlerdir. Fakat onların mevzu hadisler etrafındaki bu çok yönlü araşhrmalarını müstakil olarak ele alıp tetkik eden çalışmaların görülmemesi üzücüdür.251

"Hadislerin uydurulmasında ve yayılmasında rol alanlarm durumlarım çeşitli yönlerden araşbrdım. İslamiyet için büyük bir tehlike teşkil eden hadis uydurma hareketi karşısında hadis a.Iimlerinin mukabil faaliyetleri, haksızlı~a karşı mücadele tarihinde pek ehemmiyetli bir yer işgal

eder."252

MehmetYaşar Kandemir, tezinde mevztl hadislerin ortaya çıkışını hazırlayan sebepleri 7 ana başlık

ha.Iinde tasnif ederek ele almış br. Bu başlıklar bu gün bizlerin de mevzft hadisleri tanıma ve tarutma

yolları halini almışbr.

1.Hadis uyduranların itirafı.

2.Haberin lMzında veya manasında bozukluk bulunması.

3.Elde mevcut güvenilir hadis kitaplarında bulunmaması.

4.Birçok insanın görmesi gereken bir hadiseyi bir kişinin gördü~ü iddia etmesi.

249 httP: 11 www .siyerinebi.com/ tr /yazarlar/ prof-dr-m-yasar-kandemir Erişim Tarihi: 10.03.2018

250 httP: 1/ sonpeygamber .info /hadis-ve-siret-arastirrnalari-odulleri 25.03.2018.

251 Kandemir, M.Y. (1970). Mevzu Hadisler Menşef Tanıma Yollan Tenkiti, Ankara: Diyanet İşleri Başkanlı&

Yay.önsöz

252 Kandemir, M.Y. age, önsöz.

(5)

1224

5.Kur'iın ve Sahih Sünnete muhalif olması.

6.Akla, his ve müşahedeye muhMi.f olması.

7.Tarihi gerçeldere aykırı düşmesi.253

2.2.Hadisçilerin Hadis Uyduranlada Müd.delesini Takdir Etmesi

Mehmet Yaşar Kandemir, Mevzii Hadisler Menşef Tanıma Yollan Tenkiti adlı doktora tezinin seçme sebeplerinden birisinin Hadisçilerin Hadis uyduraniara karşı göstermiş oldukları faaliyetlerin takdire şayan olduğunu zikretmesini kayda değer bir husus olarak görüyoruz:

"Çeşitli düşüncelerin tesiriyle bilerek veya bilmeyerek dini hayatın bir çıkınaza girmesine sebep olan hadis i'm111cileri ve onlann tezgahtarı durumunda olan kıssacılara karşı muhaddislerin

yaptıkları savaşlar oldukça enteresandır. Kendilerine minnet ve şükran borçlu olduğumuz hadis alimlerinin, sünnetin mııhMazası uğrunda gösterdikleri fedaka.rlıklara kısaca ışık tutmak ve mevzu hadisler hakkında söylenınesi gerekenleri derleyip toplamak arzusuyla bu konu üzerinde çalışmaya

karar verdim."254

2.3.Evlerde Hadis Metinleri Okuma ve Okutma İle İlgili Yorumu

Evlerde Hadis okuma ve okutma ile açıklaması şöyledir: "Ben sözümü dirıleyeceğine inandığım

herkese şunu tavsiye ediyorum: " Haftada 2-3 gün, yarım saat, 45 dakika veya 1 saat Hadis okuyunuz. Çocuklamuz sizi namaz kılarken görüp namaza alışlıkları gibi: "Biz çocukken evlerimizde Hadis okunurdu." Deyip onlar da büyüdüklerinde hadis okumaya devam etsirıler."255

2.4. Hastalıklarda Afetlerde Düşman Saldınlarında Evlerde Kadı Iyllz'ın Şifau'ş-Şerif Okunmasının Gerekliliği İle İlgili Görüşleri

Kadı Iyaz'ın Şifasının geçmişte ve günümüzde okunduğu ile ilgili şu görüşlere yer vermiştir.

"Şifliu'ş-Şerif, amansız hastalık, afetler ve düşman saldırılarına karşı evlerde teberrüken bulundurulurdu. Mesela, Sultan Abdulhamid'in sürgün dönemlerinde ve Çanakkale savaşlannda

zafer için eş-Şifii okumaları uygulandığı, kayıtlarda yer alır. Birçok külliyeye "Şifahiın" kadrolu müderrisler tayin edilmiştir. Şifa-ı Şerif okurnaları ve dersleri uzun zamandan beri ve günümüzde de değişik camilerde devam etınektedir."256

3.Tezleri

3.1.Öğretim Üyeliği Tezi

(1970). Mevzii Hadisler Menşef Tanıma Yollan Tenkiti, İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü, İstanbul.257

253 Kandemir, M.Y. age, 181-189.

254 Kandemir, M.Y. Mevzı2 Hadisler Menşef Tanıma: Yollan Tenkiti, önsöz.

255 İFAM (İlıni ve Fikri Araştırmalar Merkezi), 6 Haziran 2018.

256 Kandemir, M.Y. (2010), "eş-Şifa.", DİA, c. XXXIX, s. 135-137. Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yay.

257 Mehmet Yaşar Kandemir, hazırlamış oldu~ doktora tezinin bu sahada ilk çalışma oldu~u da şöyle

beyan etmiştir: "Mevzıl hadislerin İslam dini ve Müslümanlar üzerindeki zararlarına bildi~e göre bir iki eserdeki birkaç satır dışında şimdiye kadar pek temas edilmemiştir. Tezin bir bölümünde bu hususu belirtmeye çalışhm. Bu araştırmalarım esnasında kıymetli yardımlannı esirgemeyen muhterem hocam Prof.

Muhammed b. Ta.vit et-Taner ye (ö. 1394/1974) teşekkür etmeyi bir vazife bilirim." Bkz. Kandemir, M. Y.

Mevzu Hadisler MenşefTanıma Yollan Tenlciti, Ötısöz.

(6)

1225 3.2.Doktora Tezi

(1977). Ktldf İyaz ve Buğyetu'r-Rt1id jf ma jf Hadfsi Ümmi Zer' mine'l-Fevaid, İstanbul: İstanbul

Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arap- Fars Filolojisi Bölümü.

4.Basılı Eserleri

Mehmet Yaşar Kandemir, a~başlılı~, tevazuu ve ilmi karlyeri ilahiyat camiasınca da takdire

şayandır. Orhan Yılmaz bu durumu ne güzel özetlemiştir:" Araştırmalarımıza göre bir ilim adamı

olarak onun eserleri, Hadis/Sünnet huşundaki görüşleri ve topluma yönelik hizmetleri akademik

çalışma yapan ve yapmayan pek çok insanın ilgi alanına girebilecek özelliklere sahiptir. Çünkü onun

çalışmalarının odak noktasında dini terbiye ve ahlak vardır ve bu konu toplumun ekserisini ilgilendiren bir mevzudur.258

1.Mevzi1 Hadisler Menşef Tanıma Yollan Ten/dti259

ı. örneklerle İslam AJılfikı261J

3.Mutlu Bir Yuva İçinıhı

4.Bir Gönül Yaptın İsem S.Mutlu Bir Son İçin263

6.Bir Gönül Yaptın İsew.

7.Canım Arzular Seni265

B.Hiktiyelerle Çocuklara Kırk Hadfsıh'

9.Sahfluıyn'a Yı'ineltilen Tenkillerin Değeri Sünnetin Dindeki Yeri2h7

lO.İki Cihan Güneşi'>f>B

258 Yılmaz, O. (2017). Mehmet Yaşar Kandemir'in Hayatı Eserleri ve Hadis, Yozgat, (Uluslararası Bozuk

Sempozyuınu Bildirisi), s. 1.

259 (1975). 2. bs. , Ankara: DİB (Diyanet İşleri Başkanlıj\ı) Yay. (1980). 3. bs., Ankara: DİB Yay. (1984). 4. bs., Ankara: DİB Yay. (1987). 5. bs. Ankara: DİB Yay. (1991). Ankara: DİB Yay. (1997). İstanbul: İFAV Yay. (2017).

10. bs. İstanbul: İFAV Yay.

260 (1978). 11. bs. İstanbul: Nesil Yay. (2008). İstanbul: Nesil Yay.

261 (1981). 4. bs. İstanbul: Marifet Yay. (2010). İstanbul: Nesil Yay.

262 (1990). 5.bs. Ankara: DİB Yay.

263 (1990). Ankara: DİB Yay.

264 (1990). 5.Baskı, Ankara: DİB Yay.

265 (1992). İstanbul: Erkarn Yay. (2012). İstanbul: Tahlil Yay.

266 (1993). İstanbul: Erkarn Yay.

267 (1995). İstanbul.

268 (19%). İstanbul: Erkarn Yay. (2012). İstanbul: Tahlil Yay.

(7)

1226

11.SahiJıayn'a Yöneltilen TenkUlerin Değeri Sünnetin Dindeki Yeri:u;9

12Adı Güzel Kendi Güzel MuhammeıJ.270 13.Canım Kurban Olsun senin Yoluna271 14.0nsekiz Bin Alemin Mustafası272 15.Peygamberimizden 101 Hatıram

16.Gönlümüzün Sultanı Habfbullah (s.a.s)274 17.Özlenen Gencin Örnek Ahl{ikı275

lB.Hayatımıza Peygamber Modeli276 19.Hikayelerle Çocuklara Kırk Hadfs277

20.Sahabeılen 101 Hatıra27B

21.Mutlu Bir Yuva İçin279

22.Peygamberimin Sevdiği Müslüman"JJJo 23.Elhamdülillah Müslümanım"JJJt

24.Gençler İçin Peygamberimizin Hayatı"JJJ2

25.Peygamberimizin Hayatı283

269 (1997). İstanbul: Ensar Neşriyat.

270 (2003). İstanbul: Erkarn Yay. (2012). İstanbul: Tahlil Yay.

271 (2011). İstanbul: Tahlil Yay.

m (2012). İstanbul: Tahlil Yay.

m (2012). İstanbul: Tahlil Yay.

274 (2015). İstanbul: Erkarn Yay.

275 (2015). 2. bs. İstanbul: Tahlil Yay.

276 (2015). 2. bs. İstanbul: Tahlil Yay. (2016). 3. bs. İstanbul: Tahlil Yay.

277 (2016). İstanbul: Tahlil Yay.

278 (2016). 2. bs. İstanbul: Tahlil Yay.

279 (2016). 2. bs. İstanbul: Tahlil Yay.

280 (2016). Erkarn Yay. İstanbul, (2016). Tahlil Yay. İstanbul.

281 (2017). İstanbul: Tahlil Yay.

282 (2017). İstanbul: Tahlil Yay.

283 (2017). İstanbul: Tahlil Yay.

(8)

1227 26.Hadis Karşıtları Ne Yapmak İstiyor?284

S. Tercüme ve Şerhleri

1. Subhi SAlih, Hadis İlimleri ve Hadis Istılahları21!5

2. İmam Nevevi, Riyazu's-Salihfn, (Peygamberimizden Hayat Ölçüleri), (Çev. Kandemir M. Y, Çakan İ. L. Küçük R. )286

3.Kadı I yaz, Şi.Jfi-i Şerff Şerhi2B7 4.Açıklamalı Kur' an Mealı"2B8

S.Muhaınmed b. İsa et-Tirmizi, Şernail-i Şerff ŞerhiıB9 6.Muhaınmed b. İsmail el-Buhart, El-Edebu'l-Mufrecf290 6.Ansiklopedi Maddeleri

Mehmet Yaşar Kandemir, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi için yazdığı pek çok madde

vardır. Biz I. ve X. ciltleri örneklem olarak ele aldık. Tespit edebildi~z kadanyla I. ciltte 12 maddesi, X. ciltte ise 22 maddesi vardır. 44. ve 45. cilt olan ek cildi göz önüne alırsak ortalama yüzlere balig- olan madde yazdığım ifade etmek zor olmasa gerektir. Biz burada sadece 65 maddesine yer verdik. m

284 (2018). İstanbul: Tahlil Yay. Kitap okuyucuianna şöyle takdim edilmiştir: "İslam Dini, elbette akla de~r verir. Ama o küheylarun başıboş bırakıldı~ zaman neleri kırıp dökece@ni iyi bildi~ için, onu dizginlemeyi uygun görmüştlir. Uzun zamandan beri öz kUlturlerinden koparılmaya ve ona yabancılaşbrmaya çalışılan insanımızın yedi~ vurguna ve derin acıya bir çare, gönlündeki ve zihnindeki boşluğu dinini yanlış öğrenerek

gidermesine bir önlem olarak yazılan bu eserde hadisi şerifler üzerinden oluşturulmuş kafa karışıklıklarının

giderilmesine gayret edilmiştir. Müellifin tarifi ile: "Hadis karşıtlarını ikna etmek için de~il, din kardeşlerimi onların tuza~ düşmekten korumak için" kaleme alınan bu kitap, yüzyıllardır süre gelen ve son zamanlarda sesini duyurmaya başlayan sünnet karşıb mihraklara seviyeli ve sa@am bir set olma özelli~ taşıyor."

http s: //www. tahlilyayinlari. com/kitap/hadis-karsitlari-ne-yapmak-istiyorg-mehmet-yasar-kandemir-

9786059494571Erişiın Tarihi: 16.08.2018.

2&5 (1973). Ankara: DİB Yay. (1997). İstanbul: İlahiyat Vakfı (İFA V) Yay. (2017). 12. bs. İstanbul: İFAV Yay.

286 (1996). İstanbul: Ensar Yay.

287 (2012). I-III, İstanbul, Tahlil Yay. (2016). İstanbul: Tahlil Yay.

288 (2014). (Zevalsız, H. Şimşek, Ü. ile), İstanbul: İFAV Yay.

289 (2015). istanbul: Tahlil Yay.

290 (2017). I-Il, İstanbul: Tahlil Yay.

291 195 madde yazdı~ ifade edilmektedir. https://islamansiklopedisi.org.tr/muellif/m-yasar-kandemir

Erişim Tarihi: 21.07.2018. Orhan Yılmaz ise 200 madde yazdı~ ifade etmiştir. Bkz. Orhan Yılmaz, https:f f

bozoksempozyumu.bozok.edu.trfdosya/cilt4/632-645.pdf. (Basılmamış Tebli~), s. 637.

(9)

1228

301 (1988). , c. I, s. 399-

302 (1988). , c. I, s. 524-

303 (1989). - TDV Yay.

304 (1992). , c. VI, s. 530-532. TDV Yay.

305 TDV Yay.

306 (1993). , c. VII, s. 114-123. TDV Yay.

(10)

1229

307 (1993). , c. VII, s. 282-283. TDV Yay.

308 (1994). , c. X, s. 94

309 (1994). ,

310 (1994). , c. X, s. 99-

311 (1994). , c. X, s. 100-

312 (1994).

313 (1994).

314 (1994). , c. X, s. 119-

(11)

1230 31.Ebtl. Reyye322

32.Ebü Süfyan el-HaşimP23

33.Ebü Talha el-Ens:lı1324

34.Ebü Turab"J25

35.Ebü Zer el-Herevi326 36.Ebü Zur'a ed-DımaşJd327

37.Ebü Zur' a er-Razi328

38.Ebü'l-BahterlVehb b. Vehb"J29 39.Etraf33o

40.Garlbu'l-Hadts331 41.Hadis332

42.Hara.iti333

43.Iraki Zeynuddin334 44.İbn Hacer el-Askaliini"35 45.İbn Mace336

322 (1994). DİA, c. X, s. 214-215. İstanbul: TDV Yay. (Nurettin Itr ile birlikte yazmıştır.)

323 (1994). DİA, c. X, s. 214-215. İstanbul: TDV Yay.

324 (1994). DİA, c. X, s. 214-215. İstanbul: TDV Yay.

325 (1994). DİA, c. X, s. 214-215. İstanbul: TDV Yay.

326 (1994). DİA, c. X, s. 269-270. İstanbul: TDV Yay.

327 (1994). DİA, c. X, s. 269-270. İstanbul: TDV Yay.

328 (1994). DİA, c. X, s. 274-275. İstanbul: TDV Yay.

329 (1994). DİA, c. X, s. 297. İstanbul: TDV Yay.

33o (1995). DİA, c. XI, s. 498-499. İstanbul: TDV Yay.

331 (1996). DİA, c. XIII, s. 378-379. İstanbul: TDV Yay.

332 (1997). DİA, c. XV, s. 27-64. İstanbul: TDV Yay.

333 (1997). DİA, c. XVI, s. 92. İstanbul: TDV Yay.

334 (1999). DİA, c. XIX, 118-121. İstanbul: TDV Yay.

338 (1999). DİA, c. XIX, s. 514-531. İstanbul: TDV Yay.

336 (1999). DİA, c. XX, 161-162. İstanbul: TDV Yay.

(12)

1231

46.İbnu'l-Kayserfuıi337 47.İbnu'r-Rumiyye'38

48.İbnu' s-Saldh eş-Şehrezil.rf339 49.Ka'bü'l-Ahbdf340

50.Kütüb-i Sitt&-'1

51.El-Kemal342 52.Mevz0.343 53.Mizzf.l44

54.Mudz b. CebeJ345

55.Muhammed Abdurraüf Mundvf346 56.Musnedf347

57.Mo~oltay b. Kılıç348

58.El-Muvatta349

59.0sınan b. Maz'ün350 60.Said b. el-Museyyeb35'

337 (2000). DİA, c. XXI, s.109-111. İstanbul: TDVYay.

338 (2000). DİA, c. XXI, s. 188-189. İstanbul: TDV Yay.

339 (2000). DİA, c. XXI, s. 198-200. İstanbul: TDV Yay.

34o (2001). DİA, c. I, s. 121-122. İstanbul: TDV Yay.

341 (2003). DİA, c. XVII, s. 6-8. İstanbul: TDV Yay.

342 (2002). DİA, c. XXV, s. 222-224. İstanbul: TDV Yay.

343 (2002). DİA, c. XXIX, s. 49~98. İstanbul: TDV Yay.

344 (2005). DİA, c. XXX, s. 220-221. İstanbul: TDV Yay.

345 (2005). DİA, c. XXX, s. 338-339. İstanbul: TDV Yay.

346 (2006). DİA, c. XXXI, s. 573. İstanbul: TDV Yay.

347 (2006). DİA, c. XXXII, s. 104-105. İstanbul: TDV Yay.

348 (2005). DİA, c. XXX, s. 229-231. İstanbul: TDV Yay.

349 (2006). DİA, c. XXXI, s. 41~18. İstanbul: TDV Yay.

35o (2007) DİA, c. XXXIII, s. 470-471. İstanbul: TDV Yay.

351 (2008) DİA, c. XXXV, s. 563-564. İstanbul: TDV Yay.

(13)

1232

61.SaJıihayn352

62.es-Sunen353

63.Şifo354

64. Tirmizi355

65.Ümmü Zer' Hadisi356 7.Çocuk Kitaplan

1.Dine Doğru357

2.Peygamberimi Oğreniyorum358

3.Allah' a İnanıyorum359

4.Annemi Anyorum360 5.Dinmeyen Gözyaşlan36t

6.Medine Yollannda362

7.Peygamberimizin Güzel Huylan363 B.Peygamberimizin Son Yıllan364 9.Sevgi Peygamben"365

lO.Peygamberimizin Dilinden Kıssalar366

352 (2006). DİA, c. XXXV, s. 527-530. İstanbul: TDV Yay.

353 (1998), DİA, c. XXXVIll, s. 143-148. İstanbul: TDV Yay.

354 (2010), DİA, c. XXXIX, s. 135-137. Ankara: TDV Yay.

358 (2012), DİA, XLI, c. 202-204. İstanbul: TDV Yay.

356 (2012), DİA, c. XLII, s. 333-335. İstanbul: TDV Yay.

357 (1981). İstanbul: Damla Yay.

358 (1981). İstanbul: Damla Yay.

359 (1983). İstanbul: Damla Yay.

36o (1984). İstanbul: Damla Yay.

361 (2003). İstanbul: Nesil Yay.

362 (2005). 9. bs. İstanbul: Nesil Yay.

363 (2005). İstanbul: Nesil Yay.

364 (2005). İstanbul: Nesil Yay.

365 (2005). İstanbul: Nesil Yay. (2006). 21. bs. İstanbul: Nesil Yay.

366 (2010). İstanbul: Pınltı Yay.

(14)

1233 11.Abdest Alıyorum367

12.Dua Ediyorum368

13.Müslümanlar Kardeştif369

14.Peygamberleri Öğrenelim370

15. Yaralı Kuğu371 16.Çadır Güzelı"372

17.Elma Suyu373 18.Kaderin Cilvesı"374

19.Mercan Alı"375

20.Peygamberimizin Dilinden KıssalarJ76 21.Kır Hasan377

S. English Hadith Book for Children

40 Hadithfor Children With Stroies, Erkarn Yay. İstanbul, 2011.

9.Yazılan

1.Allah O'nu Sev Dedı"378 2.Allah'ı Zikretmek379

367 (2012). 32. bs. İstanbul: Damla Yay.

368 (2012). İstanbul: Damla Yay.

369 (2012). İstanbul: Nesil Yay.

370 (2012). İstanbul: Tahlil Yay. Kitapta Hz. Ad em' den ( a.s.) Hz. Muhammed' e kadar Peygamberlerin hayat hikAyeleri anlatılınaktaclır.

371 (2012). istanbul: Damla Yay.

372 (2016). İstanbul: Tahlil Yay.

373 (2016). İstanbul: Erkarn Yay.

374 (2016). İstanbul: Tahlil Yay.

375 (2016). İstanbul: Pınltı Yay. (2016). İstanbul: Tahlil Yay.

376 (2016). İstanbul: Tahlil Yay.

377 (2017). İstanbul: Pınltı Yay.

378 httP:// www .siyerinebi.com/ tr /prof-dr-m-yasar-kandemir 1 allah-onu-sev-dedi Erişim Tarihi: 02.04.2018.

379 http:// www .siyerinebi.com/ tr/ prof-dr-m-yasar-kandemir / allahi-zikretrnek Erişim Tarihi: 02.04.2018.

(15)

1234

3.Asr-ı Saadette Hadisler Yazıldı mı ?JBo 4.Ayakta Tutan Güç: Te:oekkü[Jsı

5.Babana Üzülm&B2 6.Bir İnsan Kazanmak3B3 7.Bir Nefes Ümif3B4

B.Böyle Bir Eğitim İstiyoruz385

9.Canım Kurban olsun Senin Yoluna3B6 10.Denize Dal Desen Dalarız3B7

ll.Efendime ArzuJıa[3BB

12.Efendimizin Bir Rüyasz3B9 13.Efendimizin Evinde390

14.Efendimizin Ramazan Hayatı391

15.Efendimizle Bir Gün392 16.Gelin Allah Diyelim393

380 http:// www .siyerinebi.com/ tr/ prof-dr-m-yasar-kandemir 1 asr-i-saadette-hadisler-yazilmadi-mi Erişim

Tarihi: 02.04.2018.

381 http:/ /www .siyerinebi.com/ tr f prof-dr-m-yasar-kandemiri ayakta-tutan-guc-tevekkul Erişim Tarihi:

02.04.2018.

382http:/ /www.siyerinebi.com/tr/yasarkandemir/sabretgonul Erişim Tarihi: 02.04.2018.

383 http:/ /www.siyerinebi.com/tr/yasarkandemir/birinsankazanmak Erişim Tarihi: 02.04.2018.

384 http:/ /www .siyerinebi.com/ tr/ yasarkandemir /birnefesumit Erişim Tarihi: 02.04.2018.

385 http:/ /www .siyerinebi.com/ tr/ yasarkandemir /b%C3% B6ylebiregitimistiyoruz Erişim Tarihi: 02.04.2018.

386 http:/ /www .siyerinebi.com/ tr/ yasarkandemir / canimkurbanolsunseninyoluna Erişim Tarihi: 02.04.2018.

387 http:/ f www .siyerinebi.com/ tr f prof-dr-m-yasar-kandemir / denize-dal-desen-clalariz Erişim Tarihi:

02.04.2018.

388 http:/ fwww.siyerinebi.com/tr/yasarkandemir/efendimearzuhal Erişim Tarihi: 02.04.2018.

389 http:/ f www .siyerinebi.com/ tr f prof-dr-m-yasar-kandemir/yavrucugum Erişim Tarihi: 02.04.2018.

390 http:/ fwww.siyerinebi.com/tr/prof-dr-m-yasar-kandemir/efendimizin-evinde Erişim Tarihi: 02.04.2018.

391 http:/ fwww.siyerinebi.com/tr/yasarkandemir/efendimizinramazanhayati Erişim Tarihi: 02.04.2018.

392 http:/ f www .siyerinebi.com/ tr f yasarkandemir f efendimizlebirgun Erişim Tarihi: 02.04.2018.

393 http:/ jwww.siyerinebi.com/tr/node/62 Erişim Tarihi: 02.04.2018.

(16)

1235 17.Günah ve Teşhir394

18.Hadisine Saygı'95

19.Hakkın Va'dettiği Günler396

20.Kardeşlerimizi Sevmeliyiz397 21.Kur'an Sevgisi39B

22.Kutlu Yolculuk399 23.Medine Yolcusuna40o 24.Mekke Dar Gelince401 25.Mi'rac Bir Gerçektir'Dı

26.Muhammedu'I-Emin403

27.0n Sekiz Bin Alemin Mustafası404 2B.Onu Allah Sevdi405

29.0'nun Yolu406

30.0ruç Tutanlar Nerede?407 31.Öiümle Dost Olm!Jk4os

394 http:/ fwww.siyerinebi.com/tr/prof-dr-m-yasar-kanderrrir/gunah-ve-teshir Erişim Tarihi: 02.04.2018.

395 http:/ fwww.siyerinebi.com/tr/prof-dr-m-yasar-kanderrrir/hadisine-saygi Erişim Tarihi: 02.04.2018.

396 http:/ /www.siyerinebi.com/tr/hakkin-vaadettigi-gunler Erişim Tarihi: 02.04.2018.

397 http:/ 1 www .siyerinebi.com/ tr 1 yasarkanderrrir /kardeslerimizisevmeliyiz Erişim Tarihi: 02.04.2018.

398 http:/ /www.siyerinebi.com/tr/yasarkanderrrir/kuransevgisi Erişim Tarihi: 02.04.2018.

399 http:f fwww.siyerinebi.com/tr/prof-dr-m-yasar-kanderrrirfkutlu-yolculuk Erişim Tarihi: 02.04.2018.

400 http:f fwww.siyerinebi.com/tr/yasarkanderrrirfmedineyolcusuna Erişim Tarihi: 02.04.2018.

401 http:f fwww.siyerinebi.com/tr/yasarkanderrrirfsunnetledirilmek Erişim Tarihi: 02.04.2018.

402 http:// www .siyerinebi.com/ tr/ yasarkanderrrir / rrriracbirgercektir Erişim Tarihi: 02.04.2018.

403 http:/ /www.siyerinebi.com/tr/yasarkanderrrir/muhammedulemin Erişim Tarihi: 02.04.2018.

404 http:/ /www.siyerinebi.com/tr/prof-dr-m-yasar-kanderrrir/sekiz-bin-alemin-mustafasi Erişim Tarihi:

02.04.2018.

406 http:// www .siyerinebi.com/ tr/ yasarkanderrrir / OnuAllahsevdi Erişim Tarihi: 02.04.2018.

406 http:/ fwww.siyerinebi.com/tr/yasarkanderrrir/Onunyolu Erişim Tarihi: 02.04.2018.

407 http:// www .siyerinebi.com/ tr/ yasarkanderrrir / ometutanlarnerede Erişim Tarihi: 02.04.2018.

408 http:/ /www.siyerinebi.com/tr/prof-dr-m-yasar-kanderrrir/ olumle-dost-olmak. Erişim Tarihi: 02.04.2018.

(17)

1236 32. öyle Bir Sevgi409

33.Sabret Gönü[4ıo

34. Sünnetle DirilmeJc4ıı

35. Tatlı Dil Güler Yüz412 36. Yavrucuğum413

lO.Roman Gönül Doktoru414

409 http:/ fwww.siyerinebi.com/tr/yasarkandeınirfoylebirsevgi. Erişim Tarihi: 02.04.2018.

410 http:/ fwww.siyerinebi.com/tr/yasarkandeınirfsabretgonul. Erişim Tarihi: 02.04.2018.

411 http:/ /www.siyerinebi.com/tr/yasarkandeınir/sunnetledirilmek. Erişim Tarihi: 02.04.2018.

412 http:// www .siyerinebi.com/ tr/ yasarkandemir / tatlidilguleryuz. Erişim Tarihi: 02.04.2018.

413 http:/ /www.siyerinebi.com/tr/prof-dr-m-yasar-kandeınir/yavrucugum. Erişim Tarihi: 02.04.2018.

414 (2000). Tahlil Yay. İstanbul, 2016: 3. bs. Tahlil Yay. İstanbul. Tuba Şimşek, kitabın genel bir deg:erlendinnesini şöyle yapmışbr: "Bir Gönül Doktoru Mehmet Yaşar Kandemir" başlıklı bölümde, Yaşar

Kandemir'in bu kitabı askerdeyken yazdıg:ıru ve bu kitapla Diyanet İşleri Başkanlıg:t'nın roman yarışmasına

katılışını anlatmışbr. Jüri üyelerinden birinden romanlarda daha az hadis kullanması gerekti@ yönünde bir

eleştiri aldıg:ıru ve buna net bir şekilde: "Ben bu kitabı hadis okubnak için yazdım, hedefim budur." cevabını

verdig:ini, böyle bir hedefe de romancılıg:ın ag:ır geldig:i ve bu yüzden çocuk kitapları yazmaya başladıg:ı

belirtilerek roman tamamlanmışbr. http://www. dunyabizim.com /kitap/ 22753/yasar-kandemirin-hadis- okutmak-icin-yazdigi-roman Erişim tarihi: 18.03.2018. 7' den 70' e... Ahiret yurduna kavuşmak için çıkılan bu yolda vit:amin deposu bir ahştırmalık bir eser olarak takdim edilen eserin arka kapag:tnda kitap genel

hatlarıyla şöyle tanıtılmaktadır: "Şehirli bir çocuk olan Orhan, yaz tatilinde akrabalarının yaşadıg:ı köye gider, köyü ve köylüleri kısa zamanda çok sever. Kendi yöresel diliyle konuşan temiz kalpli köylüler, tarlalar, bahçeler, yeşillikler, hayvanlar, sürekli çalışınakla geçen bir hayat ... Bütün bunlar Orhan'a bambaşka bir

dünyayı tanıtmışbr. Orhan, arkadaşı Mıshk ile tarlalarda bahçelerde dolaşırlar, hayvanlarını otlabrlar. Köyün

imaını Selim Hoca, her meseleyi Peygamber Efendimizin hayalından örnekler vererek çözer, yanlışlan

düzeltir. Selim Hoca ile tanışınca Orhan'ın dünyası deg:işir. Onun, tatlı diliyle Peygamberimizi anlatarak nice

insanları etkileyip deg:iştirdig:ini görür. Selim Hoca, tamanlamıyla birGönül Doktorudur. Bu romanı okurken, köy hayalını yaşayacak ve Gönül Doktoru olmanın güzelligini hissedeceksiniz. Ag:ır, ilmi veya kişisel gelişiminizi gerçekleştirmek niyetiyle okudug:unuz kitapların arasında bir çerez ve tatlı bir atışhrrnalık olarak

okunınası için birebir bu kitap. Köy hayalına yakından şahit olurken, insanların gönüllerine dokunan usl1lbu, teblig: ve davet yolundaki karşılaşılabilecek muhtemel karakterleri yakından tahlil etme fırsahnı ve onlarla

aynı frekans ta buluşmayı köyün imarnından ög:tenmiş olacaksınız. Bu tür romanlar asla zaman kaybı degildir.

Bilakis teblig: ve davet yolundakiler için bir hazinedir. Çünkü onlar metot çıkararak okur... Karakterlerin

konuşmaları, davranışları uygulanmak üzere zihinlere yerleştirilen yoldur, derstir. O kıvamda olmayan

(18)

1237

ll.Şemllil-i Şerif Sohbetleri

Bu eserin sizlerle buluşmasında himmetlerine medyOn oldugum zevAhn başında Emin Saraç Hocaefendi gelir. Aziz Hacarn 10 yıl önce Şernail-i Şerff okutmaını arzu etmiş, gelene~ göre

ŞifMtful'ların kitabı okuyup bitirdikten sonra yeniden başlamalarının ilmi bir gelenek oldugunu

söylemişti. Şernail-i Şerffi ancak 8 yıla yakın bir zamanda tamamlayınca Hocamız tekrar Şiftlya

başlamadan önce Peygamber Efendimizi en iyi tanıtan manevi servetlerimizden biri olan İmfun Tirmizi' nin (ö. 2791 892) eş-Şemailu'n-Nebevviyye' sini okutmaını tavsiye etti. eş-Şernailu'n-Nebeui.yye'yi

iki yılda okuyup bitirince de bu eser vücut buldu. İleri yaşıma ra~en hAlA talebe yetiştirmeye ve böylece geleneklerimizi yaşatmanın yolunu bizlere bilfiil göstermeye çalışan aziz hocalarıma şükranlanını arz ederim."4t5

12.Şifll-i Şerif Sohbetleri

Mehmet Yaşar Kandemir, eserinin takdiminde eserle ilgili olarak şunlan kaydetmiştir: " Öncelikle, Habib-i Ekrem'in bütün özellikleriyle anlatan Şifa-i Şerif' i zevkle okunabilecek bir tarzda Müslüman

kardeşlerimin hizmetine sunmayı bendenize nasip etti~ için Yüce Rabbime hamd eylerim. Sünnet- i Seniyyesi hayat rehberimiz olan Ras1llullah Efendimiz' e de salatu selamlanmız arzeylerim. İslam

dünyasında ve bzim ülkemizde asılardan beri büyük ilgi gören bu kitabın 11 Şifo-i Şerff nasıl bir eserdir? başlığı altında da görülece~ üzere kırktan fazla Alim tarafından şerhedilmesi, onun bazı

selAtin camilerinin vakfiyelerinde "Şifahanlar'' tarafından okutulmasının vasiyyet edilmesi de Şifii-i Şerffin hem bütün Müslümanlarm hem de halkımızın hayatındaki müstesnA yerini göstermeye kMidir. Bu satırları kaleme aldı~ günlerden birinde Eyüp Sultan CAmii'ndeki dersimden sonra Bezm-i Alem VAlide Sultan Vakfı'nın mütevelli heyetinde bulundugunu söyleyen bir tabibin, söz konusu Vakfın vakfiyesinde VAlide Sultan'ın kendisinin inşa ettirdi~ cAmide Şifo-i Şerif okutulmasını vasiyyet etti~ daha yeni ö~diklerini söyleyerek bu dersi orada da okutup

okutamayaca~ sorması, Şifii ırma~ maziden istikbale doğru akınaya devam etti~

göstermektedir. FAtih CAmi-i Şerif'inde yıllardan beri halka ve talebelerine ana kaynaklarımız

yanmda Şifl-i Şerff i 11 allıncı defa" okutan Muhammed Emin Saraç Hocaefendi, Eyüp Sultan CAmii'nde seksen yıldan beri okutulmayan Şifa-i Şerif i okuma gelene~ ihya etmemi bendenizden

ısrarla isteyince hocamızın bu arzusunu bir emir telakki ederek 22 Mayıs 2005 tarihinde Şifo-i Şerif

dersine başlamıştım.4t6

2005 yılından beri Eyüp Sultan Camii-i Şerifi'nde Pazar günleriŞifo-i Şerff Şerhi okutmaktadır. 11 Mart 2018 tarihi itibariyle 110. derse ulaşnuştır.4t7

Mehmet Yaşar Kandemir, Kadı !yaz' ın Şifo-i Şerff adlı eserinin 2005 yılında okumaya başlamasıyla

ilgili şu beyanda bulunmuştur: "Bundan tam 7 yıl önce 22 Mayıs'ta (2005) başlamıştık 7 yıl bitti 8.

yıla girdik. Emin Saraç hocamızın ısranyla Şifo-i Şerff dersine başladığımızda Eyy1lb Sultan CAmii'nden emekli olan ve hAlen Reisu'l-Kurra olan Ahmet Aslanlar Hocaefendi bana 2 köşe

insanlar ise hoş zaman geçiriiken İslam' a dair bilgileri heybelerine koyarlar ...

htt,p://www.islamibirlik.com/kitap-tanitimi-haberleri-gonul-doktoru--prof.-dr.-mehmet-yasar-kandemir- 2805.html. Erişim Tarihi: 10.03.2018

415 Muhammed b. isa. et-Tirmizi, (2015). Şernail-i Şerif Şerhi, (Şerh: M. Yaşar Kandemir), c. ı, s. 23. istanbul:

Tahlil Yay.

416 Kandemir, M. Y. (2016). Şifo-i Şerif Şerhi, c. I, s. 23. İstanbul: Tahlil Yay.

417 htt,ps://www.sifaiserif.com. Erişim Tarihi: 11.03.2018.

(19)

1238

gösterdi. Dedi ki şurada Hoca Osman Efendi'nin minderi vardı. Şifti-i Şerifi burada okuturdu.

Şurada da Zeynel Efendi'nin o da burada Şifti-i Şerif okuturdu." dedi. İşte 1920'1i yıllardan itibaren bu ildet ortadan kalkmış oldu. Yeniden biz, bundan 7 yıl önce bu ildeti başlattık. İnşaallah sevgili

kardeşlerimiz, arkadaşlarmuz vasıtasıyla bu gelenek devam eder gider ... "•ıa 13.Hakkında Yapılan Yüksek Lisans Tezi

Ömer Yahşi, (2006). M. Yaşar Kandemir Hayatı Eserleri ve Çocuğun Din Eğitimi, İstanbul: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

14.Hakkında Yazılan Bildiri

Orhan Yılmaz, Mehmet Yaşar Kandemir'in Hayatı, Eserleri ve Hadis/Sünnet Anlayışı.419 ( 15.Röportajlar

1.Raşit Küçük, (2004), Prof Dr. M. Yaşar Kandemir İle İlmf Hayatı Türkiye' de Akademik Hadisçiliğin Geçmişi ve Geleceği Üzerine, Hadis Tetkikleri Dergisi, c. Il, s. 2, s. 155-166.

2.0rhan Yılmaz, M. Yaşar Kandemir'in Biyografisi ve Hadis-Sünnet Üzerine Bir Söyleşi adlı Hadis konusundaki düşünceleriyle ilgili 19.03.2016 tarihinde yaphğı röportaj420

SONUÇ

Mehmet Yaşar Kandemir, pek çok eser telif ehniş, makale ve ansiklopedi maddeleri yazmış velild bir akademisyendir. Emekli olmasına rağınen yürüttü~ Şemiiil-i Şerif sohbetleri ve Şifii-i Şerif

dersleriyle Peygamberimizin (s.a.s.): "İnsanların hayırlısı onlara yararlı olanıdır." hadisinde ifade

edildiği veçhile insanlara yararlı olınaya devam etmektedir.

Hem İlahiyatçı hem de Edebiyatçı kimliğiyle şöhret kazanmışhr. Telif ettiği eserlerle de bu iki yönünü ortaya koymuştur. Hadis İlıni'ndeki ilmi vus'ati yanında tercüme, şerhleriyle, madde

yazarlığıyla Hadis Edebiyatı'na katkı koymuş hocalarımızdan birisi olarak Hadis Tarihi'ndeki yerini

alrnışhr.

Mehmet Yaşar Kandemir, telif ettiği eserler ve bunların baskıları böyle bir araşhrmaya sığdırılamayacak kadar geniş olmakla birlikte iyi bir okuyucu kitlesine silhip olduğunu ifade edebiliriz.

Mehmet Yaşar Kan demir, Hayatı ve Hadis İl mi' ndeki Yeri ve Eserleri üzerine bir bildiri yazılmış bildiri daha soma makale olarak neşredilıniştir. Ancak bu bildiri de Mehmet Yaşar Kandemir'in Çocuk

Edebiyatı yönü ve köşe yazılarıyla ilgili müstakil bir bölüm tahsis edilmemiştir. Araşhrmarnızda bu

•ıs http://www.sosyaldoku.com/dunyaca-unlu-hadis-kitabi-sifa-i-serif-ustasinin-elinde-yeni-bir-saheser- oldu/ 25. 03.2018.

•ı• Orhan Yılmaz, Mehmet Yaşar Kanderrrir'in çok yönlü bir ilim adamı olduğunu şöyle ifade etmektedir:

"Anadolu'nun merkezinde göç yollan üzerinde kurulmuş olan Yozgat şehri geçmişten gönümüze pek çok

paşa, vali, siyasetçi, sporcu, sanatçı, akademisyen ve din adamı yetiştirmiştir. Prof. Dr. Mehmet Yaşar

Kandemir de bunlardan biridir. Akademisyen kimliği ile Temel İslam Bilimleri Hadis Anabilim Dalı sahasında pek çok esere imza atmış olan Kandemir, Din Adamı kimliği ile de yarım asırdan fazla bir süredir İslam Ahlakı üzerine te'lif, tercüme ve şerhler yanında vaaz ve sohbetler yaparak hizmetlerini sürdürmektedir." Orhan Yılmaz, Mehmet Yaşar Kandemir'in Hayatı Eserleri ve Hadis/Sünnet Anlayışı, Hadis Ana Bilim Dalları ihtisas

Toplantısı (Basılmamış Sempozyum Bildirisi), Yozgat, 2017, s. 11.

420 Orhan Yılmaz, Mehmet Yaşar Kandemir'in Hayatı, Eserleri ve Hadis/Sünnet Anlayışı.

(20)

1239

eksikliği de gidermeye gayret ettik ve bu sahalardaki yeni neşredilen eserlerine de araştırmarruzda

yerverdik

Onun Hadis ve Sünnet üzerine görüş ve düşüncelerini ortaya koyan röportajlar da yapılınışbr.

Bunlardan biriRaşit Küçük'ün diğeri Orhan Yılmaz'ın yaphğı röportajlardır.

Mehmet Yaşar Kandemir, sadece bir akademisyen olarak kalma yerine halkın ve çocukların

seviyelerine göre eserler yazarak fert ve topluma emr-i bi'l-ma'r1lf nehy-i ani'l-münker düsturunu en güzel şekilde yerine getirmek için say u gayret içinde olduğıınu, yazdığı eserlerle ismini hem Hadis hem de Edebiyat Tarihi'ne adını yazdırmış olduğıınu müşilliede ediyoruz.

KAYNAKÇA

İmam Nevevi. (19%). Riy&zu's-Siilihtn, (Peygamberimizden Hayat Ölçüleri), (Çev. Kandemir M. Y.

Çakan İ. L. Küçük R.), İstanbul: Ensar Yay.

Kadı Iy!z, (2016). Eş-Şifii bi Ta'rifi Hukukı'l-Mustafa, (Şerh: Kandemir, M. Y. Şifii-i Şerif Şerhi, I-III, İstanbul: Tahlil Yay.

Kandemir, M. Y. (1970). Mevzii Hadisler Menşef Tanıma Yollan Tenkiti, (Basılmaınış Öğretim Üyeliği Tezi), İstanbul: İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü,

Kandemir, M. Y. (1975). Mevzii Hadisler Menşef Tanıma Yollan Tenkiti, Ankara: DİB Yay.

Kandemir, M. Y. (1977). Kıidf İy&z ve Buğyetu'r-Riiid fi ma jf Hadisi Gmmi Zer' mine'l-Feviiid,

(Basılmaınış Doktora Tezi), İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arap-Fars Filolojisi Bölümü.

Kandemir, M. Y. (1981). Dine Doğru, İstanbul: Damla Yay.

Kandemir, M. Y. (1981). Peygamberimi Öğreniyorum, İstanbul: Damla Yay.

Kandemir, M. Y. (1983). Allah'a İnanıyorum, İstanbul: Damla Yay.

Kandemir, M. Y. (1984). Annemi Anyorum, İstanbul: Damla Yay.

Kandemir, M. Y. (1990). Bir Gönül Yaptın İse, 5. bs. Ankara: DİB Yay.

Kandemir, M. Y. (1993). Hikiiyelerle Çocuklara Kırk Hadfs, İstanbul: Erkarn Yay.

Kandemir, M. Y. (1997). Sahfhayn'a Yöneltilen Tenkitlerin Değeri Sünnetin Dindeki Yeri, İstanbul, Ensar

Neşriyat.

Kandemir, M. Y. (2000). Gönül Doktoru, İstanbul: Tahlil Yay.

Kandemir, M. Y. (2003). Dinmeyen Gözyaşlan, İstanbul: Nesil Yay.

Kandemir, M. Y. (2003).Medine Yollannda, 9. bs. İstanbul: Nesil Yay.

Kandemir, M. Y. (2005). Peygamberimizin Güzel Huylan, İstanbul: Nesil Yay.

Kandemir, M. Y. (2005). Peygamberimizin Son Yıllan, İstanbul: Nesil Yay.

Kandemir, M. Y. (2006). Sevgi Peygamberi, 21. bs. İstanbul: Nesil Yay.

Kandemir, M. Y. (2008). Örneklerle İslam AJıliikı, 11. bs. İstanbul: Nesil Yay.

Kandemir, M. Y. (2008). Bir Gönül Yaptın İse, Ankara: TDV Yay.

Kandemir, M. Y. (2010). Mutlu Bir Yuva İçin, 4. bs. İstanbul: Nesil Yay.

Kandemir, M. Y. (2010). Peygamberimizin Dilinden Kıssalar, İstanbul: Pırılh Yay.

Kandemir, M. Y. (2011). Canım Kurban Olsun Senin Yoluna, İstanbul: Tahlil Yay.

Kandemir, M. Y. (2012). Abdest Alıyorum, 32. bs. Damla Yay. İstanbul: 2012.

(21)

1240

Kandemir, M. Y. (2012). Dua Ediyorum, İstanbul: Damla Yay.

Kandemir, M. Y. (2012). Müslümanlar Kardeştir, İstanbul: Nesil Yay.

Kandemir, M. Y. (2012). Peygamberleri Öğrenelim, İstanbul: Tahlil Yay.

Kandemir, M. Y. (2012). Yaralı Kuğu, İstanbul: Damla Yay.

Kandemir, M. Y. (2012). Canım Arzular Seni, İstanbul: Tahlil Yay.

Kandemir, M. Y. (2012). İki Cihan Güneşi, İstanbul: Tahlil Yay.

Kandemir, M. Y. (2012). Peygamberimizden 101 Hatıra, İstanbul, Tahlil Yay.

Kandemir, M. Y. (2012). Adı Güzel Kendi Güzel Muhammed, İstanbul: Tahlil Yay.

Kandemir, M. Y. (2012). On Sekiz Bin Alemin Mustafası, İstanbul: Tahlil Yay.

Kandemir, M. Y. (2014). Açıklamalı Kur'&n Me&li (Zevalsız H. ve Şimşek Ü. ile), İstanbul: İFAV Yay.

Kandemir, M. Y. (2015). G6nlümüzün Sultanı Habıvullah (s.a.s.) İstanbul: Erkarn Yay.

Kandemir, M. Y. (2015). Özlenen Gencin Örnek Ahl&kı, 2. bs. İstanbul: Tahlil Yay.

Kandemir, M. Y. (2015). Hayatımıza Peygamber Modeli, 2. bs. İstanbul: Tahlil Yay.

Kandemir, M. Y. (2016). Hik&yelerle Çocuklara Kırk Hadis, İstanbul: Tahlil Yay.

Kandemir, M. Y. (2016). Peygamberimin Sevdiği Müslüman, İstanbul: Tahlil Yay.

Kandemir, M. Y. (2016). Sahabeden 101 Hatıra, 2. bs. İstanbul: Tahlil Yay.

Kandemir, M. Y. (2016). Kaderin Cilvesi, İstanbul: Tahlil Yay.

Kandemir, M. Y. (2016). Mercan Ali, İstanbul: Tahlil Yay.

Kandemir, M. Y. (2016). Peygamberimizin Dilinden Kıssalar, İstanbul: Tahlil Yay.

Kandemir, M. Y. (2016). Mutlu Bir Yuva İçin, 2. bs. İstanbul: Tahlil Yay.

Kandemir, M. Y. (2016). el-Edebu'l-Mufred, I-Il, İstanbul: Tahlil Yay.

Kandemir, M. Y. (2016). Çadır Güzeli, İstanbul: Tahlil Yay.

Kandemir, M. Y. (2016). Elma Suyu, İstanbul: Erkarn Yay.

Kandemir, M. Y. (2017). Elhamdülillah Müslümanım, İstanbul: Tahlil Yay.

Kandemir, M. Y. (2017). Mevzu Hadisler Menşef Tanıma Yollan Tenkiti, 10. bs. İstanbul: İFAV Yay.

Kandemir, M. Y. (2017). Gençler İçin Peygamberimizin Hayatı, İstanbul: Tahlil Yay.

Kandemir, M. Y. (2017). Peygamberimizin Hayatı, İstanbul: Tahlil Yay.

Kandemir, M. Y. (2017). Kır Hasan, İstanbul: Prnltı Yay.

Küçük, R. (2004). Prof Dr. M. Yaşar Kandemir İle İlmf Hayatı Türkiye' de Akademik Hadisçiliğin Geçmişi

ve Geleceği Gzerine, Hadis Tetkikleri Dergisi, Il, s. 2, s. 155-166.

Muhammed b.

isa.

et-Tirmizi, (2015). Şemfiil-i ŞerfJŞerhi, (Şerh: M. Yaşar Kandemir), İstanbul: Tahlil Yay.

Subhl SAlih. (1997). Hadis İlimleri ve Hadis Istılahlan, İstanbul: İFAV Yay.

Subhl SAlih. (2017). Hadis İlimleri ve Hadis Istılahlan, 12. bs. İstanbul: İFAV Yay.

Yahşi, Ö. (2006). M. Yaşar Kandemir Hayatı Eserleri ve Çocuğun Din Eğitimi, (Basılmanuş Yüksek lisans Tezi), İstanbul: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

(22)

1241

Yılmaz, O. (2017). Mehmet Yaşar Kandemir'in Hayah Eserleri ve Hadis/Sünnet Anlayışı, Yozgat:

(Uluslararası Bozok Sempozyumu Bildirisi).

https:/ /bozoksempozyumu.bozok.edu.tr/ dosya/ cilt4/ 632-645.pdf.

http://www.dunyabizim.com/kitap/22753/yasar-kandemirin-hadis-okııtmak-icin-yazdigi­

roman

https:/ 1 www.sifaiserif.com http:/ /www.siyerinebi.com/tr http:/ fwww.yasarkandemir.com

https: 1 1 islamansiklopedisi.org. tr 1 m uellif 1 m-yasar-kandemir

Figure

Updating...

References

Related subjects :