GELİR VERGİSİ KANUNU

38  Download (0)

Tam metin

(1)

GELİR VERGİSİ

KANUNU

(2)

Gelirin elde edildiği dönemde Almanya’da ikamet ettiğini belirtir, Alman yetkili makamlarından alınmış mukimlik belgesi ve ilgili yıllarda altı aydan fazla süreyle Türkiye’de bulunmadığının Emniyet Müdürlüğü’nden alınacak bir belge ile tevsiki şartıyla, tamamı Türkiye'de tevkif suretiyle vergilendirilmiş gayrimenkul sermaye iratları için yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmesine gerek bulunmamaktadır. Gayrimenkullerin kiralanması karşılığında yapılan ödemeler üzerinden kesilmesi gereken gelir vergisi tevkifatlarının kiracılar tarafından eksik beyan edilmesi durumunda ise, yapılan kira ödemelerinin; 268 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği doğrultusunda, banka veya Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü birimleri aracı kılınmak suretiyle Türk vatandaşı olarak Almanya’da çalışan ve ikamet eden kişinin, Türkiye’de bulunan ve tevkif suretiyle vergilendirilen işyerlerinden elde ettiği kira gelirlerini yıllık gelir vergisi beyannamesi beyan edip etmeyeceği, kira tutarlarının kiracılar tarafından eksik beyan edilmesi durumunda ne yapılması gerektiği?

(3)

İş merkezi inşa faaliyetinin şahsi ihtiyaç kapsam ve sınırlarını aşan bir boyutta olması nedeniyle ticari faaliyet olarak değerlendirilmesi gerekmektedir.

İnşaatın tamamlanmasını müteakip iş merkezlerindeki bağımsız bölümlerin kiraya verilmesi halinde söz konusu kiralamaların devamlılık arz edecek şekilde ve bir organizasyon gerektirecek hacim ve önemde olması nedeniyle, elde edilen kazancın da ticari kazanç hükümlerine göre vergilendirilmesi gerekmektedir.

Dolayısıyla, kiralamak üzere iş merkezi inşa etme faaliyeti neticesinde açılan ticari kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyetin inşaatın bitimiyle birlikte sona ermesi söz konusu olmayıp, gayrimenkul kiralama faaliyeti nedeniyle elde edilen kazanç da ticari kazanca ilişkin Kendi mülkü olan arsa üzerine kiralamak üzere iş merkezi inşa etme faaliyetinin özel inşaat kapsamında değerlendirilmesi mümkün mü?

İnşaatın bitimiyle birlikte söz konusu gayrimenkullerin kiralanması faaliyeti sonucu elde edilen kazanç gelir vergisi kanunu açısından nasıl vergilendirilmesi gerekmektedir?

(4)

Bir işverene tabi olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılması halinde, iş güvenliği uzmanlığı faaliyetinden elde edilen kazançlar serbest meslek kazancı olarak değerlendirilecektir.

Ancak, sigortalı olarak çalıştırılan işyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanları ile birlikte verilen hizmetler, şahsi mesleki faaliyet boyutlarını aşıp, ticari bir organizasyona dönüşmesi nedeniyle, elde edilen kazancın ticari kazanç hükümlerine göre vergilendirilmesi gerekmektedir.

İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri adı altında serbest meslek erbabı olarak faaliyette bulunan kişinin, bünyesinde sigortalı işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı çalıştırmak suretiyle hizmet vermesi durumunda gelir vergisi kanunu açısından vergilendirilmesi nasıl olacaktır?

(5)

Veraset yoluyla edinilen ve bir organizasyon içerisinde devamlı olarak kısa sürelerle (günlük, haftalık) başkalarının istifadesine sunulan konuttan elde edilen gelirin ticari kazanç hükümlerine göre vergilendirilmesi gerekmektedir.

Veraset yoluyla intikal eden müşterek maliki bulunulan dairenin kira mukavelesi yapılmaksızın günlük veya haftalık olmak üzere eşyalı olarak kısa sürelerle kiraya verilmesi, kiralamadan başka hizmet verilmemesi halinde, bu daireden elde edilen gelir gayrimenkul sermaye iradı mı, ticari kazanç mı olarak vergilendirilecektir?

(6)

Müteahhit tarafından kat karşılığı inşaat sözleşmesi uyarınca ödenen, ancak faturası arsa sahibi adına tanzim edilen inşa edilecek binanın ruhsatı için çeşitli kurumlara (Belediye, İSKİ, Elektrik İdaresi, Yapı Denetim Şirketi vb.) yapılan harç, katılım payı bedelleri maliyet bedeli içerisinde yer almadığından ve ticari kazancın tespitinde dikkate alınacak giderlerin indirim konusu yapılabilmesi için giderlerin tevsike esas belgelerle belgelendirilmesi, bu belgelerin mükellef adına düzenlenmesi gerektiğinden ticari kazancın Kat karşılığı inşaat işinde arsa sahibi adına ödenen ve faturası arsa sahibi adına düzenlenen belediye, yapı denetimi v.b. giderler ticari kazancın tespitinde gider olarak kaydedilebilir mi?

(7)

İşyerinde çalıştırılan eşe yapılan ödemelerin (ücret ve sigorta priminin) ve eş adına yapılan ödemelerin safı ticari kazancın tespitinde gider olarak dikkate

Eşine yaptığı ücret ödemeleri ve ödenen SGK primlerini ticari kazancının tespitine gider olarak indirebilir mi? Eşi için 2015 takvim yılı içerisinde ödenen doğum borçlanması ve yurtdışı borçlanmasına ilişkin tutarların gelir vergisi matrahının tespitinde gelir vergisi beyannamesi üzerinde indirim konusu yapılabilir mi? Eş için ödenen SGK primleri ticari kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınmaması halinde beyanname üzerinde indirim konusu yapılabilir mi?

(8)

Grup sigorta poliçesi kapsamında işveren tarafından çalışanları ile eş ve çocukları adına ödenen özel sağlık sigortası tutarlarının, personele yapılan ücret ödemesi olarak kabul edilmesi ve ücret bordrosuna dahil edilerek GVK’nın 94, 103 ve 104 üncü maddelerine göre vergi tevkifatına tabi tutulması gerekmektedir. Dolayısıyla, ücret olarak vergilendirilmesi gereken söz konusu menfaatlerin tamamının GVK’nın 40’ıncı İşverenin çalışanları adına ödediği grup sigorta poliçe bedellerini doğrudan gider yazılabilir mi?

(9)

Mükellefiyet tesis ettirilmeden önce faaliyete ilişkin olarak satın alınan emtia ve demirbaş faturaları ile diğer harcama faturalarının işe başlanılmasını müteakip VUK’ un 219 uncu maddesinde yer alan süreler içerisinde yasal defterlere kaydedilmesi halinde, bu tutarların gelir vergisi açısından gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınması mümkündür

İşe başlamadan önce alınan emtia ve demirbaş ile özel maliyet giderleri dolayısıyla yapılan ödemeler gelir vergisi açısından gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınabilir mi?

(10)

İş kazası sonucu personelin tedavisi için yapılan sağlık harcamalarının, işletme adına düzenlenecek belgelerle tevsiki halinde GVK'nın 40’ıncı maddesinin iki numaralı bendi gereğince kazancının tespitinde indirim konusu yapılması mümkün bulunmaktadır.

İşyeri personelinin geçirdiği iş kazası sonucunda mikro cerrahi yöntemiyle acil yapılması gereken ameliyatın ücret farkının işletme tarafından ödenmesi halinde yapılan ödeme kazançtan indirim konusu yapılabilir mi?

(11)

Kiralama sözleşmesine istinaden ruhsat sahibi şirkete çalınan aracın bedeline ilişkin yapılacak ödeme; GVK’nın 40’ıncı maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendi kapsamında mukavelenameye istinaden ödenen zarar, ziyan ve tazminat olarak değerlendirilemeyeceğinden, indirim konusu yapılması mümkün değildir.

Satış ve pazarlama hizmetlerinde kullanmak üzere kiralanan aracın çalınması durumunda, kasko bedelinin sigorta şirketi tarafından ödenmemesi nedeniyle ruhsat sahibi şirkete kasko bedeli üzerinden yapılacak ödeme gider olarak indirim konusu yapılabilir mi?

(12)

Tazminat miktarında anlaşılmış olması nedeniyle Mahkeme tarafından konuya ilişkin karar verilmeyeceğinden, iş kazası sonucu ödenen tazminat tutarının GVK’nın 40’ıncı maddesinin (3) numaralı bendine göre, ticari kazancın tespitinde gider olarak indirilmesi mümkün bulunmamaktadır.

İş kazası geçiren ve tazminat davası açan çalışanın tazminat miktarında anlaşılması nedeniyle davadan vazgeçmesi halinde ödenen tazminat gider olarak yazılabilir mi?

(13)

İş sözleşmesinin feshedilmesi işleminin geçersizliğine hükmeden mahkeme kararında işe başlatılmama hali için belirlenen işe iade tazminatlarının ve mahkeme masraflarının GVK’nın 40’ıncı maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendi kapsamında; ücret ödemelerinin ise aynı maddenin birinci fıkrasının (1) numaralı bendi kapsamında kazancın tespitinde gider olarak indirim konusu yapılması mümkün bulunmaktadır.

Mahkeme kararına göre iş akdi feshinin geçersizliği nedeniyle işe iadesine karar verilen işçilerin, süresi içinde işe geri alınmaması nedeniyle mahkeme kararına göre ödenen işe iade tazminatlarının, boşta geçen süreler için yapılan aylık ücret ödemeleri ile mahkeme masraflarının gider kaydedilip edilemeyeceği.

(14)

Kamu İhale Kanuna tabi idarelerce ihale olunan inşaat ve onarım işlerinin yıllara sari olması durumunda işin bitim tarihi olarak geçici kabul tutanağının imzalandığı tarihin dikkate alınması gerekmektedir.

Kamu İhale Kanuna tabi olmayan kişilere karşı taahhüt edilen yıllara sari inşaat işlerinde işin bitim tarihi olarak işin fiilen tamamlandığı veya fiilen bırakıldığı tarihin dikkate alınması

Yıllara sari inşaat ve onarım işlerinde, inşaat ve onarma işinin Kamu İhale Kanununa tabi idarelerce ihale edilmemesi durumunda işim bitim tarihi olarak hangi tarihin dikkate alınması gerekmektedir?

(15)

Şoför koltuğu dahil 15 kişi kapasiteli araç ile sürdürülen minibüs işletmeciliği faaliyetinin yanında, ikinci bir minibüs alarak iki araçla faaliyette bulunması, GVK’nın 47’nci maddesinde yazılı "kendi işinde bilfiil çalışmak veya bulunmak"

şartının ihlali anlamına geleceğinden, basit usulde mükellefiyetin devam etmesi mümkün değildir.

Adına kayıtlı şoför koltuğu dahil 15 koltuklu minibüs ile şehir içi yolcu, öğrenci ve personel taşımacılığı faaliyetinden dolayı basit usulde mükellef olan mükellefin yine (şoför koltuğu dahil 15 koltuklu ikinci bir minibüs alması halinde basit usulde vergilendirilmeye devam edebilir mi?

(16)

-Yetkili sağlık kuruluşuna sevk edilmek üzere, sözkonusu idari birimlere başvuran ve bu sevke bağlı olarak alınan raporu idareye sağlık kuruluşunca doğrudan gönderilen engelliler yönünden rapor tarihi,

-Önceden alınmış eski tarihli sağlık kurulu raporunu söz konusu idari birimlere teslim eden engelliler yönünden teslim tarihi,

-İhtilaf aşamasında yargı organları vasıtasıyla rapor alan engelliler yönünden son rapor tarihi,

-Hakem hastane tayin edilmesi üzerine bu hastanelerden rapor alan engelliler yönünden rapor tarihi,

Engelli vergi indirimi hangi tarihten itibaren uygulanmaya başlanması gerekmektedir?

(17)

Bir fitness spor kulübüne süreklilik arz eden bir hizmet sözleşmesi ile fitness spor kulübünün emir ve talimatları altında verilecek antrenörlük ve danışmanlık hizmetleri nedeniyle yapılacak ödemelerin ücret olarak değerlendirilmesi, ancak herhangi bir hizmet sözleşmesi bulunmaması ve bir organizasyon kurmayıp kendi sorumluluğunuz altında söz konusu faaliyetlerin ilmi, mesleki ve ihtisasa dayanarak gerçekleştirilmesi halinde ise, söz konusu faaliyetin serbest meslek faaliyeti olarak değerlendirilmesi gerekmektedir.

Öte yandan, verilecek spor antrenörlüğü ve spor danışmanlığı hizmetine ilişkin gerekli ekipman ve donanımların temin edilmesi ve faaliyetinizin ticari bir organizasyon yapısı içinde icra edilmesi halinde ise, bu faaliyetler Bir fitness spor kulübüne süreklilik arz edecek şekilde spor antrenörlüğü ve spor danışmanlığı sözleşmesi ile hizmet verilmesi durumunda elde edilen gelir nasıl vergilendirilmesi gerekir?

(18)

Eşinin yanında çalışması nedeniyle adına nakden veya hesaben yapılan bir ücret ödemesinin olmaması veya Sosyal Güvenlik Kurumuna herhangi bir prim ödemesinin de bulunmaması durumunda, diğer ücretli olarak vergilendirilmesine gerek bulunmamaktadır.

Basit usule tabi mükellefi olan eşinin yanında herhangi bir ücret almadan çalışan kişi, GVK’nın 64’üncü maddesinin 1 numaralı bendi uyarınca diğer ücretli olarak değerlendirilebilir mi?

(19)

GVK’nın 61, 94, 103 ve 104 üncü maddeleri uyarınca vergilendirilen ücret ödemelerinin, mesleki kazancın tespitinde gider olarak indirilebilmesi mümkündür. Ancak söz konusu ücret ödemelerinin serbest meslek erbabı tarafından icra edilen mesleki faaliyetin idame ettirilmesi kapsamında yürütülen faaliyetlere ilişkin olması gerekmektedir. Sosyal güvenlik primleri işveren payının ise, fiilen ödendiği tarihte Serbest meslek erbabı, işyerinde çalıştırdığı annesi, babası, kardeşi, eşi ve çocuğuna ödediği ücretler ile sigorta primlerini gider olarak indirebilir mi?

(20)

Çalıştırılan işçilerin ücretleri ve iş yerinin genel giderlerini karşılamak üzere kullanılan banka kredisine ilişkin olarak ödenen faizin, mesleki kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için ödenen genel giderler kapsamında değerlendirilerek mesleki kazancın tespitinde hasılattan indirilmesi mümkündür.

Ancak, söz konusu kredinin şahsi harcamalar için de kullanılması durumunda, buna ilişkin faizin Serbest Meslek Erbabının Genel Giderleri karşılamak üzere kullandığı krediye ait faiz gider yazılabilir mi?

(21)

Serbest meslek kazançlarında geçerli olan "tahsil esası" kuralı gelirler ve giderler yönünden geçerli olduğundan, yıl içerisinde mal ve hizmet alım bedelleri ödemenin yapıldığı yılda gider olarak dikkate alınması gerekmektedir.

Bu itibarla, Aralık ayına ait elektrik, su, doğalgaz, kırtasiye vb.

masraflar için düzenlenmiş olan fatura bedelleri ile iş yeri ile ilgili sigorta poliçe bedellerinin ödemenin yapıldığı döneme ait serbest meslek kazancınızın tespitinde gider olarak dikkate alınması mümkün bulunmaktadır.

Serbest meslek kazancında Aralık ayına ait faturaların ertesi yılın Ocak ayında ödenmesi halinde indirim konusu yapılacağı dönem ile iş yerine ilişkin ödenen sigorta bedellerinin giderleştirilmesi.

(22)

Muris adına kayıtlı meskenin mirasçılar tarafından kiraya verilmesi sonucu elde edilen toplam hâsılatın, varislere hisseleri oranında paylaştırılması halinde, varislerin hisselerine isabet eden gelir için istisna tutarının ayrı ayrı uygulanması ve her bir hisseye isabet eden hasılatın, elde edildiği yıla ilişkin istisna haddini aşması halinde yıllık beyanname ile beyan edilmesi gerekmektedir.

Öte yandan, varislerin gayrimenkul sermaye iradı yanında GVK’nın 2’nci maddesinde sayılan başkaca bir gelirlerinin bulunması halinde, her bir varisin durumunun Kanunun 85 ve

Miras yolu ile intikal eden bir adet dairenin kiraya verilmesi ve kiracı tarafından bir varis adına yapılan banka havalesini varislere hisseleri nispetinde dağıtılması durumunda, varisler gayrimenkul sermaye iradı beyanında bulunacak mı?

(23)

Kira gelirine ilişkin olarak verilecek gayrimenkul sermaye iradı beyannamesinde gerçek gider usulünü tercih edilmesi halinde, kira geliri elde edilen gayrimenkul için yapılan kombi ve ankastre fırın harcamalarının maliyet bedeline eklenmek suretiyle GVK’nın 74’üncü maddesinin 6’ncı bendi uyarınca amortisman yoluyla hasılattan indirim konusu yapılması mümkündür. Çamaşır makinesi, kurutma makinesi ve plazma televizyon harcamalarının doğrudan indirim konusu

Konuttan elde edilecek kira gelirini arttırmak amacıyla konuta kombi ve çamaşır makinesi, kurutma makinesi, plazma televizyon ve ankastre fırın alınarak, kiraya verilmesi halinde, elde edilecek kira gelirinden beyaz eşya ve kombiye ilişkin yapılan harcamalar gider olarak indirilebilir mi?

(24)

Mesken kira gelirinin GVK’nın 21’inci maddesinde belirtilen istisna tutarını aşması halinde beyanname verilmesi gerekmekte olup, çalışma veya oturma izni olarak altı aydan fazla süre yurt dışında yaşaması halinde yurt dışında ödenmiş olan kira bedelinin Türkiye'de elde etmiş olduğu kira gelirlerinden gider olarak düşülmesi mümkün bulunmamaktadır.

Yurtdışında ödenen konut kirası, yurt içinde elde edilen gayrimenkul sermaye iradının beyanında indirim konusu yapılabilir mi?

(25)

Sehven götürü gider usulünü seçilmesi halinde, beyanname verilen takvim yılı içerisinde olmak kaydıyla, düzeltme beyannamesi verilmesi halinde gerçek gider usulünden yararlanılması mümkün bulunmaktadır.

Gayrimenkul sermaye iradına ilişkin verilen beyannamede sehven götürü gider usulünün seçilmesi halinde düzeltme beyannamesi verilerek gerçek gider usulü seçilebilir mi?

(26)

İndirilmez, ancak bu tarihten sonra yapılan giderler indirilebilir.

01.09.2015 tarihinde kiraya verilen konut için bu tarihten önce demirbaş, aidat, ısıtma, soğutma giderleri yapılması halinde yapılan giderler elde edilen kira gelirinden indirilir mi?

(27)

Mümkün değildir. ikamet edilen konut için ödenen kira tutarı ile kiraya verilen konutun iktisap bedelinin %5’i tutarındaki indirimlerin, bu giderler dışında kalan diğer giderler (zarar doğurucu giderler) indirim konusu yapıldıktan sonra kazanç kalması durumunda, elde edilen gayrisafi kira gelirinden indirilmesi gerekmektedir.

İktisap bedelinin %5’ini öncelikle indirim konusu yapıp diğer giderlerin zarar olarak sonraki yıllara devri mümkün müdür?

(28)

Hayır Gelir Vergisi Kanunu’nun 89/6’ncı maddesi kapsamında fakirlere yardım amacıyla gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan dernek ve vakıflara bağışlanan gıda, temizlik, giyecek ve yakacak maddelerinin maliyet bedelinin tamamı kazancın tespitinde indirim konusu yapılabilmekte olup, Belediyelere bu kapsamda yapılan bağış ve yardımların %5 inin 89/4’üncü maddesi kapsamında gider olarak indirim konusu

Belediyelere fakirlere dağıtılması amacıyla gıda bankacılığı kapsamında yapılan bağış ve yardımların tamamının Gelir Vergisi Kanunu’nun 89/6’ncı maddesi kapsamında indirim konusu yapılması mümkün müdür?

(29)

Beyan edilecek gelirin %10'luk kısmını aşmaması, gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan gerçek veya tüzel kişilerden alınacak belgelerle tevsik edilmesi şartıyla eğitim amaçlı kitap ve kırtasiye alımları için yapılan harcamalar yıllık beyanname ile bildirilecek gelirden indirilmesi mümkün olup ev kirası, apartman aidatı, doğalgaz, elektrik, su ve internet gibi ödemelerin gelir vergisi beyannamesinde indirim konusu yapılması

bulunmamaktadır.

Üniversitede okuyan çocuk için tutulan eşyalı eve ait ev kirası, apartman aidatı, doğalgaz, elektrik, su ve internet gibi giderler ile eğitim amaçlı kitap ve kırtasiye alımları için yapılan harcamalar, eğitim-öğretim gideri olarak beyan edilecek yıllık gelir vergisi beyannamesinde, vergi matrahından eğitim gideri olarak indirim konusu yapılması mümkün müdür?

(30)

Verilecek Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinde bildirilecek gelirden, 18 yaşından küçük çocuğa ait okul servis ücretinin, harcamanın Türkiye'de yapılması ve gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan gerçek veya tüzel kişilerden alınacak belgelerle tevsik edilmesi şartıyla, eğitim harcaması olarak indirilmesi mümkün bulunmaktadır.

18 yaşından küçük çocuk için ödenen okul servis ücreti, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine ait tevsik edici belgelere istinaden 193 sayılı GVK’nın 89’uncu maddesi gereğince eğitim harcaması olarak indirim konusu yapılabilir mi?

(31)

Okul aile birlikleri GVK’nın 89’uncu maddesinin birinci fıkrasının (4) ve (5) numaralı bentlerinde sayılan kamu kurum ve kuruluşları arasında ve kamu yararına çalışan dernek veya Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıf kapsamında yer almadığından, okul aile birliklerine yapılan bağışın beyan edilen gelirden indirimi mümkün bulunmamaktadır.

Okul aile birliklerine yapılan bağış ve yardımlar indirim konusu yapılabilir mi

(32)

Eğitim kurumları ile yapılan sözleşmeler uyarınca bu kurumlarda öğrencilere yemek hizmeti veren gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin bu hizmetlerinin eğitim hizmetinin bir parçası olarak değerlendirilmesi mümkün olmayıp, söz konusu yemek hizmetine ilişkin harcamaların eğitim gideri olarak indirilmesi mümkün değildir.

Okullarda verilen yemek hizmetleri eğitim hizmeti kapsamında indirim konusu yapılabilir mi?

(33)

Madde hükmü ile gelir vergisi matrahının tespitinde, gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden madde de sayılan indirimler yapılabilmektedir. Bunun dışında ödeme, bağış veya yardımın yapıldığı dönemde faaliyetin zararla sonuçlanmış olması veya gelirin yetersiz olması nedeniyle indirilemeyen söz konusu tutarların daha sonraki yıllarda indirim konusu yapılması veya zarar olarak devretmesi mümkün değildir.

Gelir Vergisi Kanunu’nun 89’uncu maddesinde yer alan ödemeler kazancın yetersiz olması halinde sonraki yıllarda indirim konusu yapılabilir mi?

(34)

Gerçek gider usulünün seçilmesi halinde gayrimenkul sermaye iradında indirim konusu yapılamayan konuta ilişkin kredi faizinin, serbest meslek kazancından indirim konusu yapılması mümkün olup, gayrimenkul sermaye iradından indirim konusu yapılamayan gider fazlalığı sayılmayan kira bedellerinin ise serbest meslek kazancından indirim konusu yapılması mümkün

Konut kredisi kullanarak alınan gayrimenkule ilişkin faiz giderleri ile oturulan dairenin giderlerinin tamamının söz konusu gayrimenkulden elde edilen kira gelirinden indirilememesi nedeniyle gayrimenkul kira gelirinden artan gider fazlalığı serbest meslek kazancından indirim konusu yapabilir mi?

(35)

Kira ödemesinin herhangi bir surette nakden veya hesaben yapıldığı aşamada gelir vergisi tevkifatı yapılması gerekmekte olup, şirketin kayıtlarında kiraya verenin alacaklandırılması suretiyle tahakkuk ettirilmesinin hesaben ödemedir.

Şirketçe, gerçek kişiden kiralanan gayrimenkulün kira bedelinin, vadeli çek ve vadeli senetle ödenmesi halinde, gelir vergisi stopajı ne zaman yapılır?

(36)

15 Aralık 2014-14 Ocak 2015 dönemine ait ücretlerin tahakkuk ve ödemesinin Aralık ayında yapılması halinde, söz konusu ödemelerin 2014 yılı geliri sayılması ve 2014 yılında geçerli olan vergi tarifesinin uygulanması gerekmekte olup, ancak söz konusu ücretlerin tahakkuk ve ödemesinin Ocak ayında yapılması halinde ise 2015 yılı geliri sayılarak 2015 tarihinde geçerli olan vergi tarifesinin uygulanarak vergilendirilmesi gerekmektedir.

15 Aralık 2014 - 14 Ocak 2015 tarihlerine ilişkin ücret ödemelerinden kesilecek gelir vergisinin hesabında, 1 Ocak 2015- 14 Ocak 2015 tarihleri arasına isabet eden ücret ödemelerinin 2014 yılına ait vergi matrahına mı yoksa 2015 yılına ait vergi matrahına mı dahil edilecektir?

(37)

Kolektif Şirketlerin kurumlar vergisi mükellefi olmaması nedeniyle söz konusu şirket adına tasfiye beyannamesi verilmeyecektir.

Ancak Kolektif şirket ortaklarının şirketten aldıkları payların ticari kazanç sayılması nedeniyle gelir vergisi mükellefi olmaları dolayısıyla, kolektif şirket kaydının Ticaret Sicilinden terkin edildiği tarihe kadar geçen sürelere ilişkin olarak kazanç temin etmemiş olsalar bile her bir ortağın Gelir ve buna bağlı olarak Gelir Geçici beyannamelerini bağlı bulundukları vergi

Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre tasfiyeye giren kollektif şirket adına tasfiye beyannamesi verilmesi gerekmekte midir?

(38)

TEŞEKKÜRLER…

Şekil

Updating...

Referanslar

Benzer konular :