Ormancılık Araştırma Enstitüsü 252 Kavakçılık Araştırma Enstitüsü 162 Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma

Tam metin

(1)

1

Ege Ormancılık Araştırma Müdürlüğü, Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü, Doğu Karadeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü, Batı Karadeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü, Doğu Anadolu Ormancılık Araştırma Müdürlüğü ve Güneydoğu Anadolu Ormancılık Araştırma Müdürlüğü 1992 yılına kadar Mülga Ormancılık Araştırma Enstitüsüne bağlı olduklarından, söz konusu müdürlüklerin bu süre içerisinde (1995‟e kadar) sonuçlanan projeleri Ormancılık Araştırma Enstitüsü listesinde yer almaktadır.

Doğu Akdeniz ormancılık araştırma müdürlüğü ise 1992 yılına kadar Mülga Kavakçılık Araştırma Enstitüsüne bağlı olduğundan söz konusu Müdürlüğün 1993‟ e kadar sonuçlanan projeleri Kavakçılık Araştırma Enstitüsü listesinde yer almaktadır.

Orman Ağaçları ve Tohumları Islah Araştırma Müdürlüğü 1992 yılında, Orman Toprak ve Ekoloji Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü ise 1999 Araştırma Müdürlüğü haline getirilmiştir.

ENSTİTÜ/MÜDÜRLÜK İSMİ TAMAMLANAN PROJE SAYISI

Ormancılık Araştırma Enstitüsü 252

Kavakçılık Araştırma Enstitüsü 162

Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü

45 Batı Karadeniz Ormancılık Araştırma

Müdürlüğü

19 Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma

Müdürlüğü

37 Doğu Karadeniz Ormancılık Araştırma

Müdürlüğü

27 Doğu Anadolu Ormancılık Araştırma

Müdürlüğü

9 Güneydoğu Anadolu Ormancılık Araştırma

Müdürlüğü

15

Ege Ormancılık Araştırma Müdürlüğü 50

İç Anadolu Ormancılık Araştırma Müdürlüğü 37 Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları

Araştırma Müdürlüğü

49 Orman Ağaçları ve Tohumları Islah

Araştırma Müdürlüğü

24 Orman Toprak ve Ekoloji Araştırmaları

Enstitüsü Müdürlüğü

3

Toplam 729

(2)

2

MÜLGA ORMANCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ Sıra

No

Teknik

Bülten No Biten Projenin Adı

Projenin Bitiş Tarihi

1 1 Yakacak Odunda Fire Denemeleri 1954

2 2 Yabancı Çayır ve Mera Bitkileri Adaptasyon Denemeleri Hakkında Ara

Neticeler 1954

3 3 Çam, Göknar, Kayın Karışık Meşcerelerinde, Şeritlerde Traşlama ve

Tensil Kesimi Araştırmaları 1954

4 4 Büyükdüz Tecrübe Ormanında Servetin ve Tecessümün Tayini

Metotları ve Takip Edilen Usuller Hakkında Bazı İzahlar 1955

5 5 Aladağ Tecrübe Merası Çalışmaları 1956

6 6 Memleket Şartlarına Göre Kayında Ardaklanmayı Önleme Denemeleri 1956 7 7 Koruyucu Orman Şeritleri ve Balâ‟da Koruyucu Orman Şeritleri Tesisi

Denemeleri 1957

8 8 Aynalı Relaskop Aleti İle Yapılan Çalışmalarda Sıhhat Derecesi 1958 9 9 Ormancılık Araştırma Enstitüsü Büyükdüz Araştırma Ormana Serisi

Orman Amenajman Plânı 1955-1964 1959

10 10 Bati Karadeniz Sarıçamının Teknik Vasıfları ve Kullanma

Yerlerihakkinda Araştırmalar 1960

11 11 Türkiye'deki Kızılçam Ormanlarının Gelişimi, Hasılatı ve Amenajman

Esasları 1962

12 12 Tokat Mıntıkasındaki Doğu Kayınında Bazı Artım ve Büyüme

Münasebetleri ve Bu Ormanlara Uygulanacak İdare Müddeti 1963 13 13 Dikili Ağaçların Çaplarının Ölçülmesinde Muhtelif Çap Kademeleri

Teşkilinin ve Muhtelif Kompasların Sıhhat Derecelerinin Tayini 1964 14 14 Ormancılık Araştırma Enstitüsü Bük Araştırma Ormanı Serisi Orman

Amenajman Plânı 1961-1970 1964

15 15 Çamkeseböceği (Thaumetapoea pityocampa Schiff.) Krizalitinin

Toprakta Kalma Müddeti. 1963

16 16 Kızılçamlarda Rasyonel Reçine İstihsal Metodu Üzerinde Araştırmalar 1965 17 17 Bolu Araştırma Ormanında Asitli Reçine İstihsal Metodları İle 1966

(3)

3

Kızılçamlarda Yapılan Reçine İstihsal Araştırmaları

18 18 Çam Ormanlarındaki Ölü Örtünün Temizlenmesinde Yerli Tırmıklar İle

Üçgen Dişli Tırmıkların İş Randımanları Bakımından Mukayesesi. 1967 19 19 Sariyer Hidro-Elektrik Barajı Rezervuarına Taşınan Rüsubat Miktarının

Tesbiti Konusunda Yapılan Bir Araştırma ve Bazı Teklifler 1967 20 20 Türkiye‟deki Sarıçam Ormanlarının Kuruluşu, verim Gücü ve Bu

Ormanların İşletilmesinde Takip Edilecek Esaslar 1967 21 21 Tokat‟ta Arazi Onarım Banketleri Üzerinde Bazı Denemeler 1967 22 22 Seçme Kuruluşundaki Ormanların Servetlerinin Sistematik Deneme

Sahaları Metoduyla Tayininde Sıhhat Derecesinin Tesbiti. 1967 23 23 Meryemana Araştırma Ormanı Kızılağaçlarının Teknolojik Özellikleri

Üzerine Araştırmalar. 1967

24 24 Orman Tahribatının Sathi Su Akimi ve Rüsubat Taşınması Üzerine

Tesirleri. 1967

25 25 Değişik Yönlere Ait Artım Kalemleriyle Yapılan Artım Hesaplarındaki

Sıhhat Derecesi. 1967

26 26 Göknar Tel direklerinin Wolmanit-Cb ve Tanalith-C Ile Emprenye

Edilmesine Dair Araştırmalar. 1968

27 27 Sarıçam ve Karaçam Yastıklarına Mikoriza Aşılama Tekniği Üzerine

Araştırmalar 1968

28 28 Çeşitli Levha ve Diş Şekilli Orman Hızarlarının Kesiş Randımanları 1968 29 29 Çam Tomurcuk Bükücüsü (Evetria Buoliana Schiff.)‟Nün Biyolojisi ve

Mücadelesi. 1969

30 30 Aladağ ve Büyükdüz Mıntıkası Otlaklarında Zararlı Ot Mücadelesi. 1969

31 31 Koruma Yoluyla Otlak Islahı 1969

32 32 Doğu Ladini (Picea oriantalis L.) Mıntıkasinda Ips sexdentatus‟un

Biyolojisi ve Mücadelesi. 1969

33 33 Büyükdüz Araştırma Ormanının Zararli Böceklerinin Biyolojisi,

Koruyucu Tedbirler ve Mücadelesi. 1968

34 34

Antalya Orman Başmüdürlüğü Mintikasinda Orman Yanginlari Problemi ve Yangin Koruma Şeritlerinin Maliyet ve Bakimi Üzerine Etüdler

1968

(4)

4

35 35 Çam Keseböceği (Thaumetapoea pityocampa Schiff.)‟Nin Biyolojisi ve

Mücadelesi 1968

36 36 Meşcere Hacim Artımının Tayininde Kullanılan Artım Kalemi

Metotlarından 4‟ünün Arazi Sonuçlarının Mukayesesi 1969 37 37 Çamkoru Araştırma Ormanı Yetişme Muhiti Ünitelerinin Tesbiti ve

Yetişme Muhiti Haritasının Tanzimi Üzerine Araştırmalar. 1969 38 38 Değişik Tipli Balta ve Kabuk Yontma Demirlerinin İş verimleri. 1969 39 39 1963 Yılında Geçerli Olan Orman Amenajmanı Plânlarına Göre Orman

Varlığımız. 1969

40 40 Büyükdüz Araştırma Ormanında Sarıçam, Göknar, Kayın Karışık

Meşcerelerinde Sarıçamın Doğal Gençleştirilmesi. 1969

41 41 Aladağ Mıntıkasında Otlak Gübreleme Araştırmaları 1970

42 42 Kızılçam (P. brutia), Doğu Ladini (Picea orientalis), Uludağ Göknarı

(Abies bornmülleriana) Tohumlarının Olgunlaşma Zamanı 1970 43 43 Çamkoru ve Aladağ Mıntıkalarında Otlak Ekimi Araştırmaları 1970 44 44 Acalla undulana Wlsghm‟nın Biyolojisi ve Mücadelesi Üzerine

Araştırmalar. 1970

45 45 Sedir (Cedrus libani Barr.) Zararlı Böceklerinin Biyolojisi ve

Mücadelesi. 1970

46 46 Ormangülleri İle Mücadele 1970

47 47 SÜLEYMANİYE ORMANI SİVRİ MEYVELİ DİŞBUDAKLARI

(Frakxinus oxycarpa Willd.) 1971

48 48 Elektronik Bilgi İşlem Sisteminin Orman Amenajmanında Uygulanması 1971 49 49 Karaçam (Pinus nigra Arnold.) Fidanlıklarda Yetiştirilme Tekniği

Üzerine Bazı Denemeler. 1971

50 50 Bazı İbreli Ağaç Türlerimizin Tohumlarının Saklama Müddetleri-Nin

Tayini Üzerine Denemeler. 1972

51 51 Kızılçamda Ekim Derinliğinin Tesbiti. 1972

52 52 Aladağ Orman İçi Otlaklarında Otlatma Şekli ve Kesafeti İle Hayvansal

verim İlişkileri 1972

53 53 Ankara Civarındaki Bazı Karaçam ve Sarıçam Kültürlerinde Görülen

Kurumlarla İğne Yapraklardaki Besin Maddeleri Konsantrasyon 1973

(5)

5 Seviyeleri Arasındaki İlişkiler

54 54 Bolu Massif‟inde Araziden Faydalanma Biçimlerinde Yüzeysel Akışla

Su Kaybı ve Toprak Taşınması Üzerine Araştırmalar. 1973 55 55 Muğla İli Ormanlarında Yangın Önleyici Bazı Tedbirler Üzerine

Araştırmalar. 1974

56 56 Türkiye‟nin Ekonomik Bakımdan Önemli Bazı Ağaç Türlerinin

Emprenyesine Ait Araştırmalar. 1974

57 57 Yukarı Çulhalı Orman Köyünün Sosyo-Ekonomik Yapısı. 1974

58 58

Aladağ ve Çamkoru Mıntıkaları Ormanlarında Otlatma Zararları İle Orman İçi Otlaklarında verim - Otlatma Zamanı ve Otlatma Sistemleri Üzerine Araştırmalar.

1974

59 59 Sarıkamış, Göle ve Oltu Mıntıkaları Saf Sarıçam (Pinus silvestris L.)

Meşcerelerinde Hasılat Araştırmaları. 1974

60 60

Ormangülü (Rhododendron Sp.) Odunlarının Bazı Özellikleri İle Bu Odunların Yonga Levha Yapımında Kullanılma Olanaklarının Laboratuvar Koşullarında Araştırılması.

1974

61 61 Demirköy Orman İşletmesinin, Orman Köylerinin Ekonomik

Yapılarına Olan Katkısı Üzerine Araştırmaları 1975 62 62 Pseudotsuğa taxifolia viridis Orijin Denemesi (Fidanlık Safhası). 1975

63 63

Göknar ve Çam Tomruklarının Uzun Boylu ve Kabuklu İstihsalinin Memleketimiz Koşullarında Sağlayacağı Fayda ve Ortaya Çıkaracağı Problemler Üzerine Araştırmalar.

1975

64 64

Kızılçam (Pinus brutia Ten.) Tohumlarının Çap-Boy İlişkileri ve Tohum Boyutlarının Çimlenme ve Fidan Yüzdeleri İle Fidan Kalitesine Olan Etkilerinin Araştırılması

1975

65 65 Bazı Yeni Maddelerle Kayında Çatlama ve Ardaklanmanın Önlenmesi

Olanaklarının Araştırılması. 1975

66 66 Andricus (Cynips) gallaentinctoriae (Oliver) (Mazi Arısı) Üzerine

Araştırmalar 1974

67 67 Türkiye‟de Bu Güne Değin Yapılan Orman Yolları İnşaatı ve Bakimi

Üzerine Araştırmalar 1975

68 68 Balâ Koruyucu Orman Şeritlerinin Mikroklima ve Tarımsal Ürün

verimine Etkisi 1975

(6)

6

69 69 Dendroctonus micans kug.‟A Karşı Kimyasal Savaş Olanakları Üzerine

Araştırmalar. 1974

70 70

Asli Ağaç Türlerimizin Biçki Sanayiinde (Şerit ve Katrak Testerelerde) Çap Kademelerine Göre Randımanlarının ve Çeşitli Artıkların

Saptanmasına İlişkin Araştırmalar.

1975

71 71 Türkiye‟de Doğu Ladininin Yayılış Sahası Topraklarında Tesbit Edilen

Başlıca Özelliklerle Bunlar Arasındaki İlişkiler. 1975 72 72 DLophodermium pinastri‟nin Biyolojisi, Yayılışı ve Mücadelesi. 1974

73 73

Göknar ve Çam Tomruklarının Uzun Boylu ve Kabuklu Olarak Hasadı Yayılışıyla Uygulanmakta Olan Yöntemin Ekonomik Yönden

İrdelenmesi.

1975

74 74 Kızılağacın (Alnus borbarata) Fidanlıkta Yetiştirilmesinde Uygun Ekim

Sıklığının Saptanması. 1975

75 75 Kızılçamda Aşı Tekniği Üzerine Çalışmalar. 1975

76 76 Sedir (Cedrus libani Loud.) Fidanlarının Alanlarda Dikim ve

Fidanlıklardan Söküm Zamanı 1975

77 77 Güneyde Kızılçam Ağaçlama Alanlarında Makinin Kesilmesinde

Kullanılan Dört El Aracının İş verimi 1976

78 78 Yerli Çam Türlerimizden Bazılarının Çelikle Üretimi. 1976 79 79 Orman Köylüsünün Ormancılık Kesiminde ve Orman Bölge

Müdürlüklerindeki Kentlerde İşlendirilmesi Olanakları. 1976 80 80 Stepe Geçiş Yörelerindeki Sarıçam Meşcerelerinde Biyolojik Kütlenin

Saptanması. 1976

81 81 Bazı Ağaç Türlerimiz Odunlarının Yapışma Özellikleri Üzerine

Araştırmalar. 1976

82 82 Kızılağaç (Alnus barbata C.A. Mey) Teldirek ve Çit Kazıklarının

Çeşitli Metotlarla Emprenyesine İlişkin Araştırmalar. 1976 83 83 Mavi Renk Oluşumunu Kimyasal Yoldan Önlemeye İlişkin

Araştırmalar 1976

84 84 Ormancılıkta Ağaç Servetinin İstenen Doğrulukta Elde Edilmesinde

Uygun Örnek Alan Büyüklüğü ve Sıklığının Saptanması. 1976 85 85 Kızılçam (Pinus brutia Ten.) Fidanlarının Alanlarda Dikim ve

Fidanlıklardan Söküm Zamanı 1976

(7)

7

86 86 Bolu- Şerif Yüksel Araştırma Ormanı vejetasyon Analizi ve Doğal

Meşcere Tipleri Üzerine Araştırma. 1976

87 87 Arazi Sınıflarındaki Peryodik Değişmelerin Hava Fotoğrafları

Yardımıyla Saptanması. 1976

88 88 Patlangaç‟ın Otlak Bitkisi Olarak Yetiştirilmesi 1975

89 89 Kurak Bölgelerdeki Ağaçlandırmalarda Kimyasal Maddeler Yardımıyla

Tutma Oranını Arttırma Olanakları Üzerine Araştırmalar. 1976

90 90

Ankara Eymir Gölü Havzası Ağaçlandırma Alanlarında Kurulan Teraslarda, Fidanların Dikileceği En Uygun Yerlerin Seçimine Esas Olmak Üzere Nem Profillerinin Saptanması

1977

91 91

Ağaçlandırmada Kullanılmaya Elverişli (Picea orientalis (L.) Carr.) Fidanlarının Bazı Morfolojik Yapılarına Göre Tesbiti ve Bunun

Sonucunda Bulunacak Elverişli Tipteki Fidanların Fidanlıklarda Üretim Oranını Artırma Üzerine Araştırmalar.

1978

92 92 Doğu Ladini (Picea orientalis (L.) Carr.) Fideciklerinin Morfo-Genetik

Özellikleri Üzerine Araştırmalar. 1977

93 93 Teldirek ve Kazıkların Emprenye Edilme Kabiliyetleri Ile Dayanma

Müddetlerinin Tesbitine Ait Araştırmalar. 1978

94 94 Kayın Kerestesinin Buharlanmasına İlişkin Araştırmalar. 1978 95 95 Bolu Şerif Yüksel Araştırma Ormanının Genel Toprak Karekterleri ve

Toprak Haritaları 1976

96 96

Kasnak Ormanı (Eğridir) Florası ve Quercus vulcanica boiss Et Heldr.

(Kasnak Meşesi)‟Nin Oluşturduğu Meşcere Tipleri Üzerine Araştırmalar.

1979

97 97 Çeşitli Alan Koşullarında ve Çeşitli Boyutlarda Kızılçam Yapacak

Yuvarlak Odunların Sürütülmesinin Birim Sürelerinin Saptanması. 1979 98 98 Pseudotsuga taxifolia viridis Orijin Denemesi (Ağaçlama Safhası) 1979

99 99

Aynalı Relaskop Fh / Değerlerinden Elde Edilen Ya Da Çift Girişli Hacim Tablolarına Göre Bulunan Hacimlerin Seksiyonlardan Hesaplanan Hacımlarla Karşılaştırılması.

1979

100 100 Türkiye‟nin Önemli Kurak Mıntıkalarında Karaçamla Ağaçlandırma

Tekniği Üzerine Bazı Denemeler. 1980

101 101 Akdeniz Bölgesinde Koruyucu Orman Şeritleri ve Rüzgar 1980

(8)

8

Perdelerinden Direkt ve Endirekt Olarak Faydalanma Değerinin Tesbiti.

102 102 Doğu Ladini Ağaçlandırmalarının Başarısında Etkili Bazı Faktörlerin

Saptanması Üzerine Araştırmalar. 1978

103 103 Güneydoğu Anadolu Bölgesinde İyi Gelişim Gösteren Bazı İğne

Yapraklı Ağaç Türlerinin Seçimi Üzerine Araştırmalar. 1979 104 104 Karaçam (P. brutia Ten.) Türüne Ait Biyolojik Kütlenin Saptanması. 1980 105 105 Kızılçam‟ın (Pinus brutia Ten.) Fenolojisi ve Bazı Tohum

Özelliklerinin Saptanması. 1981

106 106 Abies Equitrojani aschers Et.Sisten‟den Üstün Özellikte Tohum

Sağlama ve Abies bornmülleriana Mattf. Hibrid Yapma Olanakları. 1982

107 107

Düzce, Cide ve Akkuş Mıntıkalarında Saf Doğu Kayını (Fagus orientalis Lipsky) Meşcerelerinin Doğal Gençleştirme Sorunları Üzerine Araştırmalar.

1982

108 108 Bati Toros Kızılçam (Pinus brutia Ten.) Ormanlarında Doğal

Gençleştirme Metodlarının Araştırılması. 1982

109 109

Antalya Orman Bölge Müdürlüğü Kızılçam (Pinus brutia Ten.) Ormanlarında Yaş Sınıfları Yönteminin Uygulandığı Alanlara Doğal Gençliğin Geliş ve Gelmeyiş Durumları İle Nedenlerinin Araştırılması.

1982

110 110 Kızılçam (Pinus brutia Ten.) Öncü Gençliklerinden Yararlanma

Olanakları ve Koşulları Üzerine Araştırmalar. 1982 111 111 Aladağ (Bolu) Yöresinde Doğal Yolla Getirilmiş Saf Sarıçam (Pinus

sylvestris L.) Gençliklerinin Bakimi Üzerine Araştırmalar. 1982 112 112 Kuzeydoğu Anadolu‟da Sarıçam (Pinus sylvestris L.) Nin Bazı Kozalak

ve Tohum Özellikleri Üzerine Araştırmalar. 1982

113 113 Ormangülü (Rhododendron ponticum L.) Odunundan Yonga Levha

Yapılması Üzerine Araştırmalar. 1982

114 114 Önemli Ağaç Türlerimiz Kerestelerinde Kalınlıkta Kuruma Paylarının

Saptanması Üzerine Araştırmalar. 1982

115 115 Kızılağaç (Alnus barbata C.A. Mey) Odunundan Yonga Levha Üretimi

ve Teknolojik Özelliklerinin Saptanması. 1982

116 116

Doğu Karadeniz Bölgesinde Yuvarlak ve Yarma Odunların Ster Som Hacımları İle Türlere Göre Ster Emsallerinin Saptanması Üzerine Araştırmalar.

1982

(9)

9

117 117

Marmara Bölgesinde (Trakya‟da) Yakacak Odunların Ster Ağırlıkları, Ster Som Hacimleri İle Türlere Göre Ster Emsallerinin Saptanmasına İlişkin Araştırmalar.

1982

118 118 Doğu Karadeniz Yöresinde Odunsu Bitkilere Arız Olan Mantar Türleri

Üzerine Araştırmalar. 1982

119 119 Bir Kızılçam Ağacının (P. brutia Ten.) Simülasyonu İçin Büyüme

Modeli 1983

120 120

Türkiye‟de Doğal Olarak Yetişen Üvez (Sorbus L.) Taksonlarının Yayılışları İle Önemli Bazı Morfolojik Özellikleri Üzerine

Araştırmalar.

1983

121 121 Göle-Sarıkamış Yöresinde Saf Sarıçam (Pinus sylvestris L.)

Ormanlarında Doğal Gençleştirme Yöntemlerinin Saptanması 1984 122 122 Karacasu Devlet Kereste Fabrikasında Stok Planlaması. 1984 123 123 Ege Bölgesinde Tesis Edilmiş Populetumların Sonuçları. 1984 124 124 Fıstıkçamı Kozalak ve Tohumuna İlişkin Morfolojik ve Fizyolojik

Araştırmalar. 1984

125 125

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde İyi Gelişim Gösteren Bazı İğne Yapraklı Ağaç Türlerinin Seçimi Üzerine Araştırmalar (1983 Yılı Sonuçları).

1984

126 126 Isı ve Külün Kızılçam (Pinus brutia Ten.) Tohumlarının Çimlenme

Yeteneği ve Fidan Büyümesi Üzerindeki Etkileri. 1984

127 127

Bati Karadeniz Bölgesinde Karaçam (Pinus nigra Arnold.) Kültürlerinin Tesisi İçin Uygulanacak Dikim Şekli İle Aralıklarının Tesis ve Kültür Bakim Giderlerine Etkileri.

1984

128 128

Bolu Şerif Yüksel Araştırma Ormanında Toprak Hazırlığı ve İşleme Şekillerinin Sarıçam (Pinus sylvetsris L. ve Uludağ Göknarı (Abies bornmülleriana Mattf.) Gençliklerinin Gelişine ve Gelişimine Olan Katkıları.

1984

129 129 Uludağ Göknarı (Abies bornmülleriana Mattf.) Fidanlarında Yarma Aşı

Yöntemiyle Üretim Tekniğinin Araştırılması. 1984

130 130 Sedirde (Cedrus libani Loud.) Aşılama Olanakları Üzerine

Araştırmalar. 1984

131 131 Kumullarda Canlı Perde Ön kuruluş Yolu İle Kimi İğne Yapraklı ve

Yapraklıların Kumula Getirilmesi Olanakları Üzerine Araştırmalar 1984

(10)

10

132 132 Türkiye‟ye İthal Edilen Hızlı Büyüyen Yabancı Türlerin Büyümeleri

Üzerine Araştırmalar. 1985

133 133 Doğu Kayınının (Fagus orientalis Lipsky.) Yapay Yolla

Gençleştirilmesi Üzerine Araştırmalar. 1985

134 134 Doğu Ladini (Picea orientalis L.) Odununun İç Morfolojisi Üzerine

Araştırmalar. 1985

135 135 Kızılçam (Pinus brutia Ten.) Kabuklarında Tanen Miktarının

Saptanmasına İlişkin Araştırmalar. 1985

136 136

Bazı Fidanlıklarda Karaçamın (Pinus nigra Arnold.) Ekimi Sırasında Toprağa verilen Azotlu ve Fosforlu Gübrelerin Fidan Gelişimine Olan Etkileri.

1985

137 137 Orman Sanayi Artıklarından Yongalama Suretiyle Yararlanma

Olanakları Üzerine Araştırmalar. 1985

138 138 Batı Karadeniz Bölgesi Kereste Sanayiinde Yönetim Ekonomisi. 1985 139 139 Ormangülü (R. ponticum) Yapraklarındaki Furfurol Miktarı. 1985 140 140 Odun Kökenli Furfurol Kaynakları Üzerine Araştırmalar. 1985

141 141 Kuzeydoğu Anadolu‟nun Ekosistemleri 1985

142 142 Antalya Bölgesi Doğal Kızılçam Meşcerelerinde Kuruluş Biçimi ve Yaş

Dağılımı. 1985

143 143 Türkiye Ormancılık Sektöründe Sermaye Hasıla Oranının Saptanması 1985 144 144 NPK (15.15.15) Kompoze Gübresinin Fidanlıkta Ladin Fidanlarına

Etkileri 1985

145 145 Sarıkamış – Karanlıkdere Araştırma Ormanının Anakaya ve Toprak

Özellikleri İle Toprak Tipleri. 1985

146 146 Kızılçam Ormanlarında Damgada Geçen Süre. 1985

147 147 Ağaç Türlerimiz Odun ve Kabuklarının Kalori Değerlerinin

Saptanmasına İlişkin Araştırmalar. 1985

148 148 Akdeniz Yöresinde Kızılçam ve Karaçam Kasuklarından Kompost

Üretimi 1985

149 149

Türkiye‟de Tesis Edilen Sahilçamı (Pinus pinaster Ait.) Orijin Denemelerinde Büyüme ve Kalite Özelliklerindeki Varyasyonlar Üzerine Araştırmalar.

1985

(11)

11

150 150 1985

151 151 Önemli Ağaç Türleri Tomruklarının Çeşitli Kimyasal Maddelerle

Korunmasına İlişkin Araştırmalar. 1985

152 152 Akdeniz ve Ege Bölgelerinde Orthotomicus erosus (Woll)‟Un

Biyolojisi ve Mücadelesi Üzerine Araştırmalar. 1985 153 153 Yarı Kurak Mıntıka Ağaçlandırmalarında Zarar Yapan Böcekler

Üzerine Araştırmalar. 1982

154 154 Meryemana Araştırma Ormanının Toprak Özellikleri ve Haritaları. 1985 155 155 Doğu Ladini Fidanlarından Alınan Çeliklerin Köklendirilmesi Üzerine

Araştırmalar. 1985

156 156

Lübnan Sediri (Cedrus libani A.Rich.) Tohumlarının Olgunlaşma Zamanının Saptanması ve Erken Toplanan Kozalaklarda Ekim

Zamanına Kadar Bekletilen Tohumların Olgunlaşmasının Araştırılması.

1986

157 157 Kazdağı Göknarı (Abies equitrojani Et. Sinten)‟Nın Fidanlık Tekniği

Üzerine Çalışmalar. 1986

158 158

Büyükdüz Araştırma Ormanı Serisinde Yapacak ve Yakacak Odun Üretiminden Satışına Değin Gerekli Tüm Süreçlere İlişkin İş Analizlerinin ve Bunlara Dayalı Birim Maliyetlerin Saptanması.

1986

159 159 Türkiye‟nin Değişik İklim Bölgelerinde Denge Rutubetinin

Saptanmasına İlişkin Araştırmalar 1986

160 160 Kontrplak Üretiminde Göknar (Abies bornmülleriana Mattf.)

Odunundan Yararlanma Olanakları Üzerine Araştırmalar. 1986 161 161 Kızılçam (P. brutia Ten.) ve Toros Sedirinin (Cedrus libani A. Rich.)

Çeşitli Yöntemlerle Emprenyesi. 1986

162 162 Trabzon – Meryemana Yöresinde Contorta Çamı (Pinus contorta Var.

latifolia engelm) Orijin Denemeleri Sonuçları. 1986 163 163 Doğu Karadeniz Bölgesinde Hızlı Büyüyen Bazı Ağaç Türleri

Eliminasyon Denemesi Sonuçları. 1986

164 164 İşletme Düzeyinde Ormandan Çok Yönlü Yararlanmanın Saptanması. 1986

165 165

Kızılçam (Pinus brutia Ten.) Halep Çamı (Pinus halepensis Mill.) ve Eiderika Çamı (Pinus elderica Medwed.) Orijinlerinin Tohum, Fidecik ve Fidan Özellikleri.

1986

166 166 Radyasyonun Kayın Tohumunun Saklama Sürelerine Olan Etkileri 1986

(12)

12 Üzerine Araştırmalar.

167 167 Doğu Akdeniz Yöresinde Kızılçam ve Halepçamı Orijin Denemesi. 1986 168 168 Ege Bölgesinde Halepçamı (Pinus halepensis Mill.) Orijin Denemesi 1986 169 169 Torbalı Orman Fidanlığında Kızılçam Fidanı Üretimine İlişkin İş

Zaman Analizleri 1986

170 170 Bozdağ ve Yöresi Doğal Mer‟alar Üzerinde Florostik Araştırmalar 1986 171 171 Kızılçam Dip Kütük ve Köklerinden Ekstraksiyon Yöntemiyle Reçine

Üretimi Üzerine Araştırmalar. 1986

172 172 Orman Amenajmanı Haritalarında Alanların Sağlıklı Biçimde

Ölçülmesi Üzerine Araştırmalar. 1986

173 173 Diyarbakır Orman Fidanlığında Kimyasal Gübrelerin Kızılçam

Fidanlarının Yaşama ve Gelişimine Etkileri. 1986

174 174 Türkiye‟de İğne Yapraklı Ağaçlarda Zarar Yapan Siricidae

(Hymenoptera) Türleri Üzerine Araştırmalar. 1986

175 175 Trabzon-Maçka Yöresinde Denenen Sitka Ladini (Picea sitchensis

Bong. Carr.) Orijin Denemesinin Sonuçları 1986

176 176 Batı Karadeniz Bölgesinde Kereste Sanayiine İlişkin Optimal Yapının

Saptanması 1986

177 177 Kuzeydoğu Anadolu‟daki Saf Sarıçam (Pinus silvestris) Ormanlarının

Ekolojik Şartları. 1986

178 178 Sığla Ağacı (Liquidambar orientalis Mill.) Kabuk Sıyrıntılarından Yağ

Elde Etme Yöntemleri Üzerine Araştırmalar. 1986

179 179 Doğu Karadeniz Bölgesi Şartlarına Uyabilecek Pinus contorta (Dougl.)

Orijinlerinin Büyümeleri Üzerine Araştırmalar. 1986 180 180 Toros Sediri (Cedrus libani A. Richard) Odununun Bazı Fiziksel ve

Mekanik Özellikleri Üzerine Araştırmalar. 1986

181 181

Ormangülü (Rhododendron ponticum L.) Odununun Bazı Kimyasal ve Morfolojik Özellikleri İle Bu Odunun Yaş Metodla Liflevha Yapılması Üzerine Araştırmalar.

1986

182 182 Doğu Karadeniz Bölgesi Yakacak ve Yarma Sanayi Odunlarının Ster

Çevirme Faktörleri İle Zamana Bağlı Olarak Ster Ağırlıkları. 1987 183 183 Doğu ve Güneydoğu Anadolu‟daki Meşe Baltalıkları, Orman İçi

Mer‟alarından Hayvan Beslenmesi Yönünden Faydalanma ve Buna 1987

(13)

13 İlişkin Ekonometrik Araştırmalar.

184 184 Antalya Bölgesi Kızılçam (Pinus brutia Ten.) Ormanlarında Ayıklama

Kesimleri (Sıklık Bakımı) ve Etkileri Üzerine Araştırmalar. 1987 185 185 Doğu Kayınında (Fagus orientalis Lipsky) Dikim Anındaki Fidan Boy

ve Çapı İle Üç Yıllık Boy Büyümesi Arasındaki İlişkiler. 1987 186 186 Defne (Laurus nobilis L.) Yaprağı ve Yaprak Eterik Yağının Üretilmesi

ve Değerlendirilmesi. 1988

187 187 Fethiye Yöresi Ormanlarında Yangınların Gözetlenmesi ve Yangın

Söndürme Ekiplerinin Planlanması. 1986

188 188 Doğal Yayılış Alanları Dışında Ağaçlandırmalarda Yörenin Ekolojik

Özellikleri İle Toros Sedirinin Gelişimi Arasındaki İlişkiler. 1986

189 189 Bölgesel Planlama ve Ormancılık Sektörlerinin Önemi (Bolu Bölge

Müdürlüğü Örneği) 1987

190 190 Karadeniz Bölgesinde Yapılacak Duglas (Pseudotsuga menziesii (Mirb.

Franco) Ağaçlandırmaları İçin Orijin Seçimi. 1987

191 191 Doğu Anadolu Sarıçam Ormanlarında Zarar Yapan Böcekler. 1987 192 192 Türkiye‟de Boylu Ardıç (Juniperus excelsa) Ormanlarında Hasılat

Araştırmaları. 1988

193 193 Akdeniz Bölgesinde Mantar Meşesi (Quercus suber L.) Yetiştirilmesi

Olanaklarının Araştırılması. 1987

194 194 Kızılçam (Pinus brutia Ten.) Ekosistemlerinde İğne Yaprak Dökümü ve

Bu Yolla Toprağa Geri verilen Besin Maddeleri 1987 195 195 Marmaris 1979 Yılı Orman Yangını İle Toprak Özelliklerinin Değişimi

ve Kızılçam Gençliğinin Gelişimi Arasındaki İlişkiler. 1984 196 196 Muğla Yöresindeki Genç Kızılçam (Pinus brutia Ten.) Meşcerelerinde

İlk Aralama Müdehaleleri Üzerine Silvikültürel Araştırmalar. 1988

197 197

Ardıç (Juniperus excelsa Bieb., J. foetdissima Willd., J. oxycedrus L., J.

drupacea Labıll.) Tohumlarının Çimlenme Engelini Giderici Yöntemlerin Araştırılması Kozalak ve Tohuma İlişkin Morfolojik Özellikler.

1988

198 198 Fidanlıklarda Fidan Üretim Maliyetlerinin Saptanması Üzerine

Araştırmalar. 1988

199 199 Yuvarlak Odunlarda Kuruma Paylarının Saptanması 1988

(14)

14

200 200 Sahil Çamının (Pinus pinaster Ait.) Bazı Fiziksel ve Mekaniksel

Özellikleri. 1988

201 201

Fidanlıkta Değişik Sıklık Derecelerinde Yetiştirilmiş Şaşırtılmış ve Şaşırtılmamış Doğu Ladini (Picea orientalis (L.) Link.) Fidanlarının Arazideki Durumları.

1988

202 202 Türkiye‟deki Yayılışı İçerisinde Akdeniz Defnesi (Laurus nobilis

L.)‟Nin Taprak Kalitesi Üzerine Araştırmalar. 1988

203 203

Antalya Bölgesi Doğal Kızılçam (Pinus brutia Ten.) Meşcerelerinde Aralama ve Hazırlama Kesimlerinin Artım ve Büyüme Yönünden Etkileri

1986

204 204 Çeşitli Boylarda Sedir Yapacak Yuvarlak Odunlarının Çeşitli Alan

Koşullarında Sürtülmesinin Fiyat Analizleri 1988

205 205 Kızılçam Orman Ekosistemlerinde Denetimli Yalmanın Toprak

Kimyasal Özellikleri ve Fidan Gelişimi Üzerine Etkileri 1989 206 206 Toros Sediri (Cedrus libani A. Richard.) Odununun Kimyasal

Bileşenleri 1989

207 207

Tabii ve Sunni Olarak Yetiştirilmiş ve Sıklık Çağındaki Kızılçam (Pinus brutia Pen.) ve Karaçam (Pinus nigra Arnold) Meşcerelerinde Yapılacak Sıklık Bakım İşlemlerine Ait İş-Zaman Analizleri

1989

208 208

Göknar (Abies Mill.) ve Çam (Pinus L.) Tomruklarının Biçmeden Önce Bekletme Sürelerinin Elde Edilecek Kereste Randımanına Etkilerinin Araştırılması

1989

209 209 Doğu Karadeniz Bölgesindeki Ağaçlandırma İşlerine İlişkin İş

Analizleri ve Standart Zamanlar 1989

210 210

Kızılçam (Pinus brutia Ten.) Meşcerelerinde Aralama ve Hazırlama Kesimlerinin Tepe Gelişimi ve Tohum Hasılatına Etkileri Üzerine Araştırmalar

1989

211 211 Bingöl Yöresi Bozuk Meşe Baltalıklarının verimlileştirilmesi

Çalışmalarında Başarıyı Etkileyen Yetişme Yeri Faktörleri 1990

212 212 Batı Anadolu Bölgesinde Palamut Meşesi (Quercus aegilops L.)

Ağaçlandırma Tekniği 1990

213 213

Kızılçam (Pinus brutia Ten.) ve Sedir (Cedrus libani A. Richard) Ağaç Türlerinde Yapacak ve Yakacak Odun Elde Edilmesinde İş ve Zaman Analizleri.

1991

(15)

15

214 214 Bazı Meşe Türlerinin Ekim Yoluyla Ağaçlandırma Tekniği. 1991 215 215 Türkiye‟de Fıstıkçamının (Pinus pinea L.) Ekolojik Özellikleri. 1989 216 216 Güneydoğu Anadolu Bölgesinde İyi Gelişim Gösteren Bazı İğne

Yapraklı Ağaç Türlerinin Seçimi (1988 Yılı Sonuçları) 1991

217 217 Hava Kirliliğinin Muğla-Yatağan Yöresinde Ormantoprağı ve Ağaçlar

Üzerine Etkisi. 1990

218 218 Kızılağacın Dikim Tekniği 1991

219 219 Kızılçam (Pinus brutia Ten.) Ağaçlandırmalarında Hasılat

Araştırmaları. 1991

220 220

Burdur‟daki Havza Islahı Çalışmalarında Çalı Takviyeli Teras ve Çalı Takviueli Toprak Bend İnşaatlarının Erozyonu Önlemedeki Etkileri ve Bu İşlere İlişkin İş Analizleri

1990

221 221

Türkiye Orijinli Göknar Türlerinin (Abies nordmanniana (Stev) Spach., Abies bornmülleriana Mattf., Abies equitrojani Aschers. Et Sint.) Genetik Yapıları Üzerine Araştırmalar.

1991

222 222 Batı Akdeniz Bölgesindeki Kumul Ağaçlandırmalarının Toprak

verimliliği Üzerine Etkileri 1990

223 223 Olgunlaşmış Kızılçam (Pinus brutia Ten.) Kozalaklarından

Yararlanabilme Olanakları. 1992

224 224 Kızılçam (Pinus brutia Ten.) Doğal Gençleştirilmesinde Tohum

veriminin Artırılması. 1991

225 225 Kızılçam‟da (Pinus brutia Ten.) Yaşa Bağlı Olarak Tohum verimi. 1992 226 226 Antalya Bölgesi Kızılçam (Pinus brutia Ten.) Meşcerelerinde Reçine

Üretiminin Tohum verimine Etkileri. 1992

227 227 Kızılçamda (Pinus brutia Ten.) Fidan Sıklığının Önemli Morfolojik

Özellikler Üzerine Etkileri 1992

228 228

Antalya Yöresinde Siper ve Traşlama Yöntemine Göre Kızılçam (Pinus brutia Ten.) Gençleştirme Alanlarında Gençliğin Yaşama ve Gelişme Durumu.

1992

229 229

Antalya Yöresi Kızılçam (Pinus brutia Ten.) Ağaçlandırma Alanlarında Gecikmiş İlk Aralamalarda Uygulanacak Silvikültürel İşlemlerin Gelişme Durumu Üzerine Etkileri.

1991

230 230 Doğu Anadolu Bölgesinde Orman Dışı Alanların Sarıçamla (Pinus 1992

(16)

16

silyvestris L.) Ağaçlandırması Tekniğine İlişkin Bazı Denemeler.

231 231

Doğu Anadolu Bölgesinde Sarıçam (Pinus silvestris L.) Yakacak Odunlarının Ster Çevirme Faktörleri ve Belli Zaman Aralıklarında Ster Ağırlıkları.

1992

232 232 (Fagus orientalis Lipsky.) Ormanlarında Tohum verimi Üzerine

Araştırmalar. 1992

233 233 Kokulu Ardıç (Juniperus foetidissima Wild.) ve Boylu Ardıç (Juniperus

excelsa Bieb.)‟In Çelikle Üretilmesi Olanakları Üzerine Araştırmalar. 1992

234 234 Doğu Karadeniz Bölgesinde Larix decıdua Mıll., L. Leptoletis gord.

And L. Eurolepis Henry Orijin Denemeleri. 1992

235 235 Doğu Karadeniz Bölgesinde El Araçlarıyla Kültür Bakımı Standart

Zamanları. 1992

236 236 Batı Karadeniz Bölgesinde Doğu Kayını (Fagus orientalis Lipsky.)

Orijin Denemesi. 1993

237 237 Doğu Karadeniz Bölgesinde Doğu Kayını (Fagus orientalis Lipsky.)

Orijin Denemelerinin Dokuz Yıllık Sonuçları. 1993

238 238 Karaçam Fidanlarının Kalite Sınıflarının Belirlenmesi Üzerine

Araştırmalar. 1993

239 239 Sarıçam (P. silvestris L.) Fidanlarının Kalite Sınıflarının Belirlenmesi

Üzerine Araştırmalar. 1993

240 240 Toros Sediri (Cedrus libani A.Rich.) Fidanlarında Kalite Sınıflarının

Belirlenmesi. 1993

241 241 Kayın (Fagus orientalis Lipsky.) Fidanlarının Kalite Sınıflarının

Belirlenmesi Üzerine Araştırmalar. 1993

242 242 Hava Kirliliğinin Ankara ve Yöresindeki Orman Toprağı ve Ağaçlarına

Etkileri Üzerine Araştırmalar. 1995

243 243 Egzos Gazlarının E - 5 Karayolunun Bolu – Ankara Kesiminde Orman

Toprağı ve Ağaçlarına Etkileri Üzerine Araştırmalar. 1995 244 244 Sarıkamış Fidanlığında Ekim Sıklığının Sarıçam (Pinus silvestris L.)

Fidanlarının Kalitesine ve Dikimdeki Başarısına Etkileri. 1995 245 245 Güneydoğu Anadolu Meşe Baltalıklarında Sürgün Seyreltmesi. 1995 246 246 Ips typographus L. (Coleoptera: scolytidae)‟un Biyolojisi ve

Mücadelesi Üzerine Araştırmalar. 1995

(17)

17

247 247 Türkiye‟de Karaçam (P. nigra Arn. ssp. pallasiana (Lamb.) Holmboe)

Orijin Denemelerinin İlk Sonuçları. 1995

248 248 Saf Doğu Ladini (Picea orientalis (L.) Link.) Meşcerelerinin Doğal

Yolla Gençleştirilmesi Üzerine Çalışmalar. 1995

249 249 Bazı Uyarıcı Maddelerle Kızılçam ve Karaçamlarda Reçine Üretimi 1995 250 250 Karaçam (Pinus nigra Arnold.) Odununun Kimyasal Bileşenlerinin

Belirlenmesi. 1995

251 251 Karakavak (Populus nigra 56 / 52) ve Melezkavak (Populus

euroamericana I.214) Odununun Çeşitli Yöntemlerle Emprenyesi. 1995 252 252 Bazı Önemli Ağaç Türlerimizin Vida ve Çivi Tutma Direnç

Özelliklerinin Belirlenmesi. 1995

(18)

18

MÜLGA KAVAKÇILIKARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ Sıra

No Teknik

Bülten No Biten Projenin Adı

Projenin Bitiş Tarihi

1

2 Yıllık Bülten

P.x Euramericana “I-214” Fidanı Üreten Kavak Fidanlıklarında Köklü Çelik ve Çeliklerle Fidan Yetiştirilmesinin Fidan Büyümesi, Endüstriyel Satış Sınıfları ve Zayiat Üzerine Etkileri

1967

2

2 Yıllık Bülten

Kavak Fidanlıklarında P.x euramericana “I-214” Klonunun Budama Tekniği

İle İlgili Bir Araştırma 1967

3

2 Yıllık Bülten

5 m X 5 m Aralık Mesafe Düzeninde 4 ve 5 Yaşlı İki P.x euramericana “I-

214” Plantasyonunda İlk Budama Yüksekliğinin Tayini İle İlgili Bir Araştırma 1967

4

2 Yıllık Bülten

Orta Anadolu İklim Karakteri Gösteren Fidanlılarda Köklü Çelik Dikim

Mevsimi Denemesi 1967

5

3

Yıllık Bülten Kavak Fidanlıklarında Köklü Çelik Dikim Mevsimi Üzerine Araştırmalar 1968

6

2 Yıllık Bülten

Türkiye Populetumları Kuruluş Projesi ve Eskişehir oryantasyon

Populetumunun İlk Müşahede Sonuçları 1967

7

2 Yıllık Bülten

Sun‟i Döllemeler ve 1967 Yılı Çalışmaları 1967

8

2 Yıllık Bülten

Kavak Tohumlarında Çeşitli Bekleme Sürelerinin Çimlenme Kabiliyeti

Üzerine Etkilerinin Araştırılması 1967

9

2 Yıllık Bülten

Sun‟i döllenmeler ve 1968 yılı Çalışmaları 1967

10

2

Yıllık Bülten Melanophila Picta Pall. Biyolojisi üzerinde araştırmalar 1967

11

2 Yıllık Bülten

Melanophila Picta Pall. Tasallutuna karşı bir ve iki yaşlı fidanlarla yapılan

ağaçlamaların mukavemetlerinin mukyesesi 1967

12

2 Yıllık Bülten

Capnodis Miliaris Klug. ve kavaklarda tahribat yapan diğer capnodis Sp.leri

üzerinde araştırmalar 1967

(19)

19 13

2

Yıllık Bülten Sciapteron Tabaniformis Rott. biyolojisi üzerine araştırmalar 1967

14

2 Yıllık Bülten

Marmara ve Trakya bölgesinde tahribatına rastlanılan Agrilus Sp.biyolojileri

ve yayılışları üzerinde araştırmalar 1967

15

2

Yıllık Bülten Türkiye‟de Kavaklara arız olan mantarların tesbitine ait çalışmalar 1967

16

2 Yıllık Bülten

Marmara iklim rejyonunda P.x euramericana “I-214” klonunun fidanlıkta bir ve iki yaşlı fidanların yapraklarına arız olan Taphrina eurea (Pers.) Fr.nin etüdü ve sebep olduğu “Sarı Klok” hastalığına karşı kimyasal mücadele çalışmaları

1967

17

2 Yıllık Bülten

P.x Nigra Tr. Cv. “56/52” klonuna arız olan Septoria Sp.in etüdü ile sebep olduğu yaprak leke hastalığına karşı kimyasal mücadele tedbirleri üzerinde çalışmalar

1967

18

2 Yıllık Bülten

İstife alınmış kavaklara arız olan mantarlar 1967

19

2 Yıllık Bülten

Aksaray-Tacin Fidanlığı Belediye Populetumu Toprak İnceleme Raporu Ve

Tuzlu, Tuzlu-Alkali Toprakların Özellikleri Üzerine Bir Araştırma 1967

20

2

Yıllık Bülten Kavaklıklarda olgunluk müddeti sorunları üzerine araştırmalar 1967

21

2 Yıllık Bülten

Bir endüstri ağacı olarak "I-214" işaretli melez kavak odunun mekanik

dirençleri konusunda araştırmalar 1967

22

2

Yıllık Bülten Balzam kavaklarında bazı incelemeler 1967

23

3 Yıllık Bülten

Sonbahar Sonunda Yaprak Sıyrılarak Erken Köklü Çelik Dikimi Denemesi 1968

24

3 Yıllık Bülten

P.x euramericana “I-214” Kavak Klonlarında Fidanlık Devresinde Budama ve Bu Budamaların Ağaçlama Devresinin İlk Yıllarında Dallanma Üzerine Etkileri

1968

25

3 Yıllık Bülten

P.x euramericana “I-214” Fidanlıklarında 2 Yaşlı Fidanların Söküm ve Dikim Mevsiminin Tutma Başarısı ve İlk Yıl Büyümesi Üzerine Etkilerinin

Araştırılması

1968

26 3 Fidanlık Sulama Denemelerinin Organizasyonu Üzerine Ön Araştırma Projesi 1968

(20)

20 Yıllık Bülten

27

3 Yıllık Bülten

Erken Sökülen İki Yaşlı P.x euramericana “I-214” Fidanlarında Yaprak

Sıyırmanın Etkileri Üzerine Araştırmalar 1968

28

3 Yıllık Bülten

P.x euramericana “I-214” kavak Ağaçlamalarında Budama Mevsimi

Denemesi 1968

29

3 Yıllık Bülten

Bir yaşlı “I-214” ağaçlamalarında Melanophila Picta Pall‟a karşı koruyucu

ilaçlar denemesi 1968

30

3 Yıllık Bülten

Sciapteron tabaniformis Rott. “Lepidoptera-Sesiidae” karşı fidanlıklarda

kimyasal mücadele denemeleri 1968

31

3

Yıllık Bülten Türkiye‟de kavaklara arız olan mantarların tesbitine ait çalışmalar 1968

32

3 Yıllık Bülten

İstife alınmış kavaklara arız olan mantarlar 1968

33

3 Yıllık Bülten

Taphrina ourea (Pers.) Fr.nın sebep olduğu sarı klok hastalığına karşı kimyasal

mücadele çalışmaları 1968

34

3 Yıllık Bülten

Melampsora allii-populina Kleb.in P.x euramericana “I-214” kavak klonunda sebep olduğu kavak pas hastalığına karşı kimyasal mücadele üzerine

çalışmalar

1968

35

3 Yıllık Bülten

Melampsora Sp‟in P.x nigra 56/52 kavak klonunda sebep olduğu kavak pas

hastalığına karşı kimyasal mücadele üzerine çalışmalar 1968

36

3 Yıllık Bülten

Septoria populi Desm.in P.x nigra 56/52 klonuna tasallutiyle meydana gelen

yaprak leke hastalığına karşı kimyasal mücadele üzerine çalışmalar 1968

37

3 Yıllık Bülten

Kavakçılık ekonomisine giriş 1968

38

3 Yıllık Bülten

Kağıt Endüstrisi yönünden Güney Anadolu kızılçam ormanlarında idare

müddeti sorunları ve endüstriyel ham madde verimi üzerinde bazı araştırmalar 1968

39

4 Yıllık Bülten

Hiç Budanmamış 5 Yaşında P. nigra 56/52 12. Ağaçlamalarında Budama

Yüksekliğinin Tayini İle İlgili Bir Araştırma 1969

40 4 Kavak Fidanlıklarında Sulamanın Etkileri Denemede Karşılaşılan Güçlükler 1969

(21)

21 Yıllık Bülten ve Düşülebilecek Hatalar

41

4 Yıllık Bülten

Mengen Oryantasyon Populetumu İlk Müşahede Sonuçları 1969

42

4

Yıllık Bülten Sun‟i döllenmeler ve 1969 Yılı Çalışmaları 1969

43

4 Yıllık Bülten

Türkiye‟de okaliptüs türlerine arız olan böcekler 1969

44

4 Yıllık Bülten

Yabancı orijinli hızlı gelişen türlere arız olan böcekler 1969

45

4 Yıllık Bülten

Marmara iklim şartlarında fidanlıkta “I-214”, 45/51, 1-488, 64/H, Negrito, Mc (Mellone), 77/51, 70/D, 72/58, 39/61 kavak klonlarının “melampsora allii- populina kleb” ve “marssonina burunnea (ell. Et ev) P.Magn.”ya karşı mukavemetleri üzerine araştırmalar

1969

46

4 Yıllık Bülten

Marmara iklim rejyonunda fidanlıkta P.x euramericana (dode) guinier CV “I- 214” kavak klonuna arız olan Marsonina Brunnea (ell et Ev.) P.Magn‟nın sebep olduğu yaprak leke hastalığına karşı kimyasal mücadele çalışmaları

1969

47

4

Yıllık Bülten Tuzlu Taban Suyu Etkilerine Maruz Kalmış Bir Kavaklıkta Araştırmalar 1969

48

4 Yıllık Bülten

Konya, Niğde ve Nevşehir çevresi karakavak yetiştiriciliğinde ekonomik

incelemeler 1969

49

5-6 Yıllık Bülten

Hızlı Gelişen Ekzotik İbreli Türlerden P. radiata D. Don Tasmanya-Lot No

7321 Dikim Mevsimi Üzerine Araştırmalar 1971

50

5-6

Yıllık Bülten 1970-1971 Yılı Sun‟i Dölleme Çalışmaları 1971

51

5-6

Yıllık Bülten Yabancı orijinli hızlı gelişen türlere arız olan böcekler 1971

52

5-6 Yıllık Bülten

Genç ağaçlamalarda Melanophila dicta pall. Tasallutuna karşı bir mücadele

denemesi 1971

53

5-6 Yıllık Bülten

Pinus Maritima Mill. Ile tesis edilmiş genç plantasyonlarda tasallutu tesbit

edilen Melampsora Pinitorgua Rost.ya karşı kimyasal mücadele çalışmaları 1971

(22)

22 54

5-6 Yıllık Bülten

Eucalyptus camaldulensis Dehn. Odununun teknolojik özellikleri üzerinde

bazı araştırmalar 1971

55

7 Yıllık Bülten

Melanophila picta pall.ın Türkiye‟deki biyolojisi, koruma ve savaş metodları 1972

56

7 Yıllık Bülten

Sciapteron tabaniformis rott‟un Türkiye‟deki yayılışı, biyolojisi, koruma ve

savaş metodları ile parazitleri üzerine araştırmalar 1972

57

7 Yıllık Bülten

Stilpnotia (=Leucoma=Liparis) Salicis L. Türkiye‟deki yayılışı, biyolojisi,

zararları, koruma ve savaş metodları üzerine araştırmalar 1972

58

7 Yıllık Bülten

Nycteola asiatica Krul. (Sarrotripus musculana Ersch.) in Türkiye‟de yayılışı,

biyolojisi, koruma ve savaş metodları ile parazitleri üzerine araştırmalar 1972

59

7 Yıllık Bülten

Marmara ve Trakya bölgesinde tahribatına rastlanılan Agrilus ater L.in

türkiye‟deki yayılışı, biyolojisi, zararları ve koruma ve savaş metodları üzerine araştırmalar

1972

60

7

Yıllık Bülten Stok kavak odunlarına arız olan böceklere karşı koruyucu ilaçlama denemeleri 1972

61

7 Yıllık Bülten

Yurdumuz kavak ve hızlı gelişen egzotik tür ağaçlamalarında tahribatı görülen

kemirgenler 1972

62

7 Yıllık Bülten

Doğu ve Güney ve Orta Anadolu Bölgelerimizde kavaklara arız olan bazı

coccidae türleri 1972

63

7 Yıllık Bülten

İstif edilmiş ve inşaatta kullanılan kavak odununa arız olan böcekler 1972

64

7

Yıllık Bülten Ksilofaj kavak böceklerine karşı küratif, basınçlı enfeksiyon denemeleri 1972

65

7 Yıllık Bülten

64.H.melez kavak odununun bazı teknolojik odun özellikleri ve I-214 klonu

ile mukayeseli araştırmalar 1972

66

8

Yıllık Bülten Populus euphratica oliv. Odununun Anatomik ve Teknolojik özellikleri 1973

67

8

Yıllık Bülten Ağır topraklarda yetişen üç melez kavak klonu üzerinde verim araştırmaları 1973

(23)

23 68

9 Yıllık Bülten

Hızlı Gelişen Egzotik Türlerin Türkiye‟ye İthalleri ve 1969 Yılında Ege

Bölgesinde Kurulan Oryantasyon Arboretumlarının İlk Sonuçları 1974

69

9 Yıllık Bülten

Capnodis miliaris Klug. biyolojisi, koruma ve savaş metodları üzerine

araştırmalar 1974

70

9 Yıllık Bülten

Makine İle Hazırlanmış Teraslarda Dikilmiş Çeşitli Yaşlı P. Radıata Ve P.

Pınaster Plantasyonlarında NPK Madensel Gübrelemenin Gençlik Devresinde Boy Büyümesi Üzerine Olan Etkilerinin Araştırılması

1974

71

10 Yıllık Bülten

Phyllodecta vitellinae L.nin Türkiye‟deki yayılışı, Biyolojisi, zararları, koruma

ve savaş metodları üzerine araştırmalar 1975

72

10 Yıllık Bülten

Saperda populnea L.nin Türkiye‟deki yayılışı, Biyolojisi, koruma ve savaş

metodları üzerine araştırmalar 1975

73

10 Yıllık Bülten

Türkiye‟de yerli ve kültürleri yapılan kavaklarda yapraklara arız olan

mantarlar 1975

74

10 Yıllık Bülten

Yapı malzemesi olarak karakavak ağacının bazı özellikleri üzerinde

araştırmalar 1975

75

11 Yıllık Bülten

2 Yaşlı Fidanlarla Ağaçlamalar Tesisinde Fidan Kalınlıklarının Büyüme ve

Tutma Üzerine Etkilerinin Araştırılması 1976

76

11

Yıllık Bülten Kurak mıntıkalarda susuz okaliptus ağaçlama metodunun araştırılması 1976

77

11 Yıllık Bülten

Hızlı Gelişen Yabancı İbreli Türler İçin Arazi Temizliği ve Arazi Hazırlama

Ön Araştırması 1976

78

11 Yıllık Bülten

Agricol‟a Batırılmış ve Batırılmamış Çıplak Köklü P. radiata Fidanlarının Mukayesesi-Tüplü, Agrıcol‟a Batırılmış Çıplak Köklü P. pinaster Fidanlarının Mukayesesi

1976

79

11 Yıllık Bülten

Yurdumuz hızlı gelişen ibreli tür ağaçlamalarında tahribatı görülen Evetria

buolıana (Schiff.)ya karşı kimyasal mücadele denemeleri 1976

80

11 Yıllık Bülten

Kavak Fidanlıklarında Madensel Gübrelemenin Etkileri Üzerine Araştırmalar 1976

81

12 Yıllık Bülten

Duglas (Pseudotsuga menziesii (Mirb. Franco)‟ın Türkiye‟ye İthali ve Orijin

Problemleri Üzerine Araştırmalar 1977

(24)

24 82

13 Yıllık Bülten

Türkiye Koşullarına Uyabilecek Pinus contorta (Dougl.)nın Seçimi Üzerine

Araştırmalar 1978

83

13 Yıllık Bülten

Akdeniz Bölgesi Populetumları-Osmaniye Populetumu 1978

84

13 Yıllık Bülten

Marmara oryantasyon populetumunda klonların büyüme yönünden

karşılaştırılması 1978

85

14 Yıllık Bülten

Özel Olarak Kaplanmış (Pellet) İbreli Tohumların Fidanlıkta ve Arazide

Ekimi 1979

86

14 Yıllık Bülten

Dikim Mevsiminin Uzatılması 1979

87

14 Yıllık Bülten

Okaliptus Ağaçlamalarında Bakım Sürümlerinde Ekipman, Sürüm Adedi ve

Sürüm Taramasının Büyümeye Etkileri Üzerine Araştırmalar 1979

88

14 Yıllık Bülten

Eucalyptus camaldulensis Dehn. Fidanının Yetiştirilmesi Tekniği Üzerine

Araştırmalar 1979

89

14 Yıllık Bülten

Okaliptus Ağaçlamalarında Bakım Sürümlerinin Büyümeye Etkisi 1979

90

15

Yıllık Bülten Populus euphratica Oliv‟in yetişme ortamı Özellikleri Üzerinde Bir Araştırma 1980

91

14 Yıllık Bülten

Eucalyptus camaldulensis Dehn. Ağacında kabuk soymanın çalışma üzerine

etkileri 1979

92

15 Yıllık Bülten

Ekonomik Kök Yaşını Doldurmuş Okaliptus Sahalarının Köklenip Yeniden Ağaçlandırılmasında Okaliptus Artıklarının ve Sürüm Derinliklerinin (Tesis ve bakımda) Gelişme Üzerine Etkilerinin Araştırılması

1980

93

15 Yıllık Bülten

I-214 kavak ağaçlandırmalarında amonyum nitrat gübrelemesinin büyümelere

etkisi 1980

94

15 Yıllık Bülten

Normal topraklarda N.P.K. madensel gübrelemelerinin E.camaldulensis Dehn.

İn 1980 büyümesi üzerine etkilerinin araştırması 1980

95

15

Yıllık Bülten Ağaçlandırma çalışmalarına ait birim zaman cetvelleri 1980

(25)

25 96

16

Yıllık Bülten İstif edilmiş ve inşaatta kullanılan kavak odununa arız olan böcekler 1981/1

97

16 Yıllık Bülten

Siyah-Beyaz Hava Fotoğrafları İle Yetişme Ortamı değerlendirmesi Ve

Haritalanması Olanakları 1981/1

98

17 Yıllık Bülten

1973-1974 yılında Türkiye‟de Tesis Edilen Uluslararası Duglas (Pseudotsuga

menziesii (Mirb.) Franca) Orijin Denemelerinin sonuçları 1981/2

99

17 Yıllık Bülten

Yurdumuzda Okaliptus Türlerine Arız olan Phoracantha Semipunctata Fabr‟ın

Biyolojisi, Tahribatı, Koruma ve Savaş Metodları Üzerine Araştırmalar 1981/2

100

17 Yıllık Bülten

Ülkemizde Adaptasyonu Yapılan Hızlı Gelişen İbreli Türlerden P. Radiata Ve P. Pinaster Genç Plantasyonlarında Beş Azot Seviyesinin Boy Ve Çap Büyümesi Üzerine Etkilerinin Araştırılması

1981/2

101

18 Yıllık Bülten

Kocaeli Yarımadasının Doğu Kesiminde Karadeniz ve Marmara Arasındaki

Geçiş Zonunda Vejetasyon Formasyonları ve Ekolojik Şartlar 1982

102

18 Yıllık Bülten

Çeşitli Toprak İşleme Yöntemlerinin Kerpe Yöresindeki Bozuk Baltalıklarda İnce Tekstürlü Toprakların Fiziksel Özellikleri ve Ağaçlandırma Üzerine Etkileri

1982

103

18 Yıllık Bülten

Marmara ve Karadeniz Bölgelerinde Tesis Edilen Pinus radiata D.Don Orijin

Denemelerinde Gelişme ve Gövde Kalitesi Üzerine Araştırmalar 1982

104

18 Yıllık Bülten

Türkiye Orijinli Populus Nigra‟lar ile Kuzey Amerika Orijinli Populus deltoides‟ler Arasında Yapılacak Yapay Çaprazlamalar ve Elde Edilecek İlk Sonuçlar Üzerine Araştırmalar

1982

105

18 Yıllık Bülten

Kocaeli Yarımadasında Bulunan Ağaçlandırma Alanlarında Diri Örtü Temizliği İçin Yapılan Kontrollü Yangınların Toprağın Bazı Fiziksel Ve Kimyasal Özellikleri Üzerine Yapmış Olduğu Etkilerin Araştırılması

1982

106

18 Yıllık Bülten

Okaliptus (Eucalyptus camaldulensis Dehn.) Plantasyonlarında İlk Yaşlardaki

Gelişmeler Üzerine Dikim Sıklıklarının Etkisi 1982

107

18 Yıllık Bülten

Populus X euramericana cv. I-214 Odununda Zamana Bağlı Olarak Yoğunluk

Değişimi Üzerine Araştırmalar 1982

108

19 Yıllık Bülten

Elverişli Yetişme Ortamlarında P.x euramericana “I-214” ve P. nigra Tr 56/52 Kkavak Ağaçlamalarının Kuruluşlarında 1 ve 2 Yaşlı Köksüz Gövde

Sürgünlerinin Kullanılma Koşul ve Olanaklarının Araştırılması

1983

109 19 Hendek Orman Fidanlığında Uludağ Göknarı (Abies Bornmulleriana

Mattf.)‟nın Yetiştirme Tekniği İle Fidan Kalitesi ve Dikim Başarısı Arasındaki 1983

(26)

26 Yıllık Bülten İlişkiler Üzerine Araştırmalar

110

19 Yıllık Bülten

Maki Sahalarda Arazi Hazırlığı Metodlarının P. pinaster Aiton‟un Gelişimi

Üzerine Etkilerinin Araştırılması 1983

111

19 Yıllık Bülten

P.radiata D. Don İle İzmit-Işıktepe Hızlı Gelişen Türler Ağaçlama Sahasında

Tesis Edilen Aralık-Mesafe Denemesinden Elde Edilen İlk Sonuçlar 1983

112

19 Yıllık Bülten

Türkiye Populetumları Araştırma Sonuçları 1983

113

19 Yıllık Bülten

“I-214” Melez Kavağı Plantasyonlarında Hasılat Araştırmaları 1983

114

19

Yıllık Bülten Karakavaklar için Hacim Tablosu 1983

115

19 Yıllık Bülten

Sahil Çamı (Pinus pinaster Ait.) Ağaçlandırma Meşcerelerinde Hasılat

Araştırması 1983

116

20 Yıllık Bülten

Yüzeysel Gübrelemenin P.radiata D. Don ve P.pinaster Aiton Türlerinin

Gelişimi Üzerine Etkileri 1984

117

20

Yıllık Bülten Fidanlıkta Yabani Otlarla Mücadele 1984

118

20 Yıllık Bülten

Eucalptus camaldulensis (Dehn.) Orijin Mukayese Araştırması 1984

119

20

Yıllık Bülten Türkiye Oryantasyon Okaliptetumları Kuruluş Projesi Sonuçları 1984

120

20 Yıllık Bülten

İstife Alınmış Kavak Odununa Arız Olan Mantarlar 1984

121

20

Yıllık Bülten Türkiye‟de kavaklara Arız Olan Mantarlar 1984

122

20 Yıllık Bülten

Yurdumuz Orman Fidanlık ve Ağaçlamalarında Mevcut Muhtelif Orijinli Hızlı Gelişen Egzotik İğne Yapraklı Orman Ağaçlarına Arız Olan Mantarların Tesbiti Üzerine Araştırmalar

1984

123 20 Türkiye‟de Kültürleri Yapılan Okaliptus Türlerine Dikili ve İstifte Arız Olan 1984

(27)

27 Yıllık Bülten Mantarların Tesbiti Üzerine Çalışmalar

124

20 Yıllık Bülten

Keşan ve Lüleburgaz Orman Fidanlıklarında Damping-Off Hastalığına Karşı

Kimyasal Kontrol Tedbirleri Üzerine Araştırmalar 1984

125

20 Yıllık Bülten

Kumullarda Eucalyptus camaldulensis Dehn. Ağaçlandırmalarında N.P.K. ve

Yeşil Gübre Etkilerinin Araştırılması 1984

126

20 Yıllık Bülten

Tek Sıra Halindeki Okaliptus Plantasyonlarının Çeşitli Yönlerde Komşu Bulundukları, Pamuk, Buğday ve Mısır Kültürlerinin Verimleri Üzerine Etkileri

1984

127

20 Yıllık Bülten

Okaliptus Plantasyonlarında Dikim Aralıkları Denemesi 1984

128

21 Yıllık Bülten

Hızlı Gelişen Yapraklı Tür Ağaçlandırmalarında Ot Alma Entansitesi ve

Frekansı 1985

129

21 Yıllık Bülten

Kuzey Amerika Karakavaklarının (Populus deltoides Bartr.) Marmara ve Ege

Bölgelerine En Uygun Orijinlerinin Seçimi üzerine Araştırmalar 1985

130

21 Yıllık Bülten

Türkiye‟de Endüstriyel Ağaçlandırmalarda Kullanılabilecek Sahilçamı (Pinus

pinaster Aiton) Orijinlerinin Seçimi Üzerine Araştırmalar 1985

131

21 Yıllık Bülten

Balıkesir Orman Başmüdürlüğü Mıntıkasında Madra Serisi Karaçam

Plantasyonlarında Zararı Tesbit Edilen Bir Pas Mantarı Üzerinde Çalışmalar 1985

132

21 Yıllık Bülten

Türkiye'deki P.Radiata Ağaçlandırmalarında Görülen Evetria Buoliana

(Schiff) Tasallutunda Yetişme Ortamı Faktörlerinin Etkileri 1985

133

21 Yıllık Bülten

Populus x euramericana (Dode) Guinier cv. “I-214” Melez Kavak Klonunda

Dikim Aralıkları Denemesi 1985

134

22 Yıllık Bülten

Alçak ve Yüksek Rakımlı Arazilerde Eucalyptus camaldulensis Dehn.

Ağaçlandırmalarının En Uygun Dikim Zamanının Tesbiti Üzerine Araştırmalar

1986

135

22 Yıllık Bülten

Gemlik Yarımadasında Yerli ve Yabancı Karaçam (punis nigra Arnold.)

Orijinlerinin Büyüme Yönünden Karşılaştırılmaları 1986

136

22

Yıllık Bülten Türkiye Mukayese Okaliptetumları Araştırma Sonuçları 1986 137 22 Marmara Bölgesi Işıktepe ve Çenedağ Ağaçlandırmalarında Taslutu Tesbit 1986

(28)

28 Yıllık Bülten Edilen Bir Pas Mantarı Üzerine Çalışmalar

138

22 Yıllık Bülten

Türkiye‟de Yetişen Radiata Çamı (Pinus Radiata D.Don) İçin Hacim Tablosu 1986

139

137 Teknik Bülten

Marmara ve Batı Karadeniz Bölgelerinde Halepçamı (Pinus halepensis Mill.) ve Kızılçam (P.brutia Ten.) Orijinlerinin Karşılaştırılması Üzerine Araştırmalar

1987/1

140

138

Teknik Bülten Kavak Fidanlık İşlemlerine Ait Birim Zaman ve Maliyet Analizleri 1987/2

141

139 Teknik Bülten

Kocaeli Yarımadasında Radiata Çamı (Pinus raditaa D.Don) Orijinlerinin Gelişmeleri ve Çam Sürgün Bükücüsü (Evetria buoliana Schiff) Böceğine Mukavemetleri Üzerine Araştırmalar

1987/3

142

140

Teknik Bülten Yapraklı Tür Orman Ağaçları Fidanlık Tekniği 1987/4

143

141 Teknik Bülten

Boylu Bozuk Baltalık Sahalarda Makinalı Arazi Hazırlığı Yöntemlerinin Sahil Çamı (P.pinaster Aiton) ve Radiata Çamı (P: radiata D. Don) Türleri İle Yapılan Ağaçlandırmaların Başarısı Üzerine Etkileri

1988/1

144

142

Teknik Bülten Eucalyptus grandis Orijin Denemesi 1988/2

145

143 Teknik Bülten

Karakavak Ağaçlandırmaları ve Zirai Ara Kültür Ekonomisi Üzerine

Araştırmalar 1988/3

146

144 Teknik Bülten

Sahilçamı (Pinus pinaster Aiton) Orijinlerinin Morfo-Genetik Özellikleri ve

Büyüme Performansları Üzerine Araştırmalar 1988/4

147

145 Teknik Bülten

“I-214” Melez Kavak Ağaçlandırma Ekonomisi (Birim Zamanlar, Birim

Maliyetler ve Mali Analizler) 1989/1

148

146 Teknik Bülten

Kocaeli Yarımadasında (Pinus muricata D.Don) orijinlerinin Büyümeleri

Üzerine Araştırmalar 1989/2

149

147 Teknik Bülten

Marmara ve Batı Karadeniz Bölgelerinde Pinus ponderosa Laws. Orijinlerinin

Büyümeleri Üzerine Araştırmalar 1989/3

150

148 Teknik Bülten

Türkiye‟nin Euro-Siberien (Exuine) Bölgesinde Doğal Olarak Yetişen Kavakların Morfolojik (Dış morfolojik, iç morfolojik ve palinolojik) Özellikleri Üzerine Araştırmalar

1989/4

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :