YÖNERGE YERİNE ESASLAR

Tam metin

(1)
(2)

YÖNERGE YERİNE ESASLAR

Üniversite Yönetim Kurulu kararıyla

Ek Ödeme USUL VE ESASLARI hazırlandı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İLE SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ BİRİMİ DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA

UYULACAK USUL VE ESASLARI

(3)

EK ÖDEME DAĞITIM

a- Gelir getirmeyen alt birimlerdeki öğretim üye ve görevlileri bireysel net katkı puanı = [A + [(C + D) x KK] + E]

b- Gelir getiren alt birimlerdeki öğretim üye ve görevlileri bireysel net katkı puanı

= [(A ) + [[((B1 x Amortisman Katsayısı)+ (B2 ))+ (C+ D)] x KK)] + E]

c- Yöneticilerin bireysel net katkı puanı = [(A ) + [(B2) x KK + E (risk)]]

d-Araştırma görevlileri bireysel net katkı puanı = *(A ) + ((D) x KK+ (nöbet ücreti haricinde ki her bir saat çalışmalarına karşılık olarak 10 puan))+ E]

e- Diğer personel bireysel net katkı puanı = *(A ) + E]+ nöbet ücreti haricinde ki her bir mesai dışı saat için (A x %0.25)

f-Özellikli alt birimlerde çalışan diğer personel bireysel net katkı puanı = [(A x Limit Katsayısı) + E]+ nöbet ücreti haricinde ki her bir mesai dışı saat için (A x

%0.25)

(4)

6111- Torba Yasa

• Geçici Madde 1-(1) 25 Şubat 2011 CUMA tarihli ve 27857 sayılı “Bazı alacakların yeniden

yapılandırılması ile sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanunu ve diğer bazı kanun ve kanun

hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılması hakkında Kanun”un GEÇİCİ 15. Maddesi gereği

yapılacak ödemeler ödeme yapıldığı sürece ilgili ek ödeme dönemi gelirlerine hizmet geliri olarak

kaydedilir.

(5)

Dağıtılacak Miktar

• *GELİR + 6111 Geliri] x %30

(6)
(7)

ÜST LİMİT TANIMLAMALARI

(8)

EK ÖDEME HESAPLAMALARI

A Tutarı =

(Birim Ortalaması x Kadro Unvan KS x Aktif Çalışma Gün KS) x Ek Ödeme KS

E Tutarı hesaplarına; 2 Ek Görevden dolayı %20, alt birim riskinden dolayı

%23 yansımaktadır

Formül Üst Limit oranlarını aşan

durumlarda, sistem üst limit tutarı kadar ödeme yapmaktadır.

(9)

KADRO UNVAN KAT SAYILARI

Kod Unvan Açıklaması Kadro Unvan

Kat Sayısı

Kat Sayı GELİR GETİREN GELİR GETİRMEYEN Aralığı MESAİ İÇİ MESAİ DIŞI MESAİ İÇİ

2001 REKTÖR 4.5 4.00 - 4.50 800 400 600

2003 BAŞHEKİM 4 3.50 - 4.00 800 400 600

2004 DEKAN 4 3.50 - 4.00 800 400 600

2002 REKTÖR YARDIMCISI 4 4.00 - 4.50 800 400 600

2005 BAŞHEKİM YARDIMCISI 3.6 3.50 - 4.00 800 400 600

2006 DEKAN YARDIMCISI 3.6 3.50 - 4.00 800 400 600

2007 PROF. DR. 3.2 3.00 - 3.50 800 400 600

2008 DOÇ. DR. 2.6 2.50 - 3.00 800 400 600

2009 YRD. DOÇ. DR. 2.2 2.00 - 2.50 800 400 600

2010 ÖĞRETİM GÖREVLİSİ 1.8 1.20 - 2.20 800 400 600

2011 UZMAN DR. 1.8 1.20 - 2.20 500 250 300

2012 ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 1.4 1.20 - 2.20 500 250 300

2125 Yan Dal Araştırma Görevlisi 1.6 1.20 - 2.20 500 250 300

2013 TABİP 1.4 1.20 - 2.20 500 250 300

(10)

KADRO UNVAN KAT SAYILARI

2057 HASTANE BAŞMÜDÜRÜ 2.2 1.20 - 2.20 250 50 0

2018 HASTANE MÜDÜRÜ 1.6 1.00 - 1.70 150 30 0

2070 UZMAN 1.7 1.00 - 1.70 150 30 0

2017 FAKÜLTE SEKRETERİ 1.7 1.00 - 1.70 150 30 0

2015 BAŞHEMŞİRE 1.4 1.00 - 1.70 200 40 0

2069 BAŞECZACI 1.4 0.80 - 1.40 250 50 0

2020 ECZACI 1.2 0.80 - 1.40 250 50 0

2028 MÜHENDİS 1.2 0.60 - 1.30 150 30 0

2016 SAYMANLIK MÜDÜRÜ 1.3 1.00 - 1.70 150 30 0

2019 HASTANE MÜDÜR YARDIMCISI 1.4 0.80 - 1.40 150 30 0

2030 VETERİNER HEKİM 1.2 0.60 - 1.30 150 30 0

2031 BİYOLOG 1.1 0.60 - 1.30 150 30 0

2026 DİYETİSYEN 1.1 0.60 - 1.30 150 30 0

2027 FİZYOTERAPİST 1.1 0.60 - 1.30 150 30 0

2117 GIDA MÜHENDİSİ 1.1 0.60 - 1.30 150 30 0

2021 HEMŞİRE 0.9 0.60 - 1.30 150 30 0

(11)

KADRO UNVAN KAT SAYILARI

2032 KİMYAGER 1.2 0.60 - 1.30 150 30 0

2114 ODYOLOG 1 0.60 - 1.30 150 30 0

2116 ÖĞRETMEN 1 0.60 - 1.30 150 30 0

2100 OKUTMAN 1.1 0.60 - 1.30 150 30 0

2115 PEDAGOG 1 0.60 - 1.30 150 30 0

2029 PSİKOLOG 1 0.60 - 1.30 150 30 0

2025 SAĞLIK TEKNİKERİ 0.85 0.60 - 1.30 150 30 0

2033 SOSYAL ÇALIŞMACI 1 0.60 - 1.30 150 30 0

2024 SAĞLIK MEMURU 0.9 0.60 - 1.30 150 30 0

2043 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 0.8 0.35 - 0.90 150 30 0

2034 TEKNİKER 1 0.40 - 1.00 150 30 0

2049 MEMUR 0.7 0.35 - 0.90 150 30 0

2035 TEKNİSYEN 0.55 0.40 - 1.00 150 30 0

2036 AYNİYAT SAYMANI 0.6 0.40 - 1.00 150 30 0

2039 AŞÇI 0.5 0.35 - 0.90 150 30 0

2050 ŞOFÖR 0.5 0.35 - 0.90 150 30 0

2037 TEKNİSYEN YARDIMCISI 0.45 0.35 - 0.90 150 30 0

2046 HASTA BAKICI 0.45 0.35 - 0.90 150 30 0

(12)

Kalibrasyon Katsayısı

• Kalibrasyon katsayısı (KK); birim veya alt birim ortalamasından kadro/görev unvan katsayısına göre alınan (A) puanına, bireysel üretilen puanların (B1+B2+C+D) katkı oranını belirlemek üzere 0.9 olarak belirlenen katsayıyı

(13)

Kalite Verimlilik Katsayısı!

• Amortisman katsayısı: Alt birimin amortisman bedelinin 60 aylık döneme dağıtılan miktarı ile bunların aylık bakım onarım giderlerinden

yararlanılarak

• Amortisman katsayısı (AK)=[1-(Amortisman bedeli/Alt birim Geliri)]

• Amortisman katsayısı B1 puanları ile çarpılır

(14)

ALT BİRİMLER

Mesai içi ve dışı puanı olmayanlar

LİMİT % 600-300-150

Hiçbir şekilde gelir getirici faaliyeti olmayanlar

Mesai içi puanı olup mesai dışı olmayanlar

LİMİT %800-%500-150

Mesai içinde çalışan gündüz mesaisinden sonra hizmet vermeyenler

Mesai içi ve dışı puanı olanlar

LİMİT %800+400-%500-%150

Hem mesai içi hem de mesai dışında zorunlu olarak hizmet verenler

İdare tarafından mesai dışında hizmet vermesi planlanmış alt birimler

(15)

BİRİM-ALT BİRİM

• Öğretim Üyeleri ve görevlileri

• Araştırma görevlileri

• Personel

• Alt birim ortalamasından adına B puanı girilenler yararlanır

• SB sadece puanı olanlara alt birimden ek ödeme veriyor

(16)

B puanı olanların, birim veya alt birim ortalamasına göre değerlendirilmesi

• İlgili alt birimin gelir ve gider hesabı tek bir maliyet merkezi (alt birim) olarak tanımlanabiliyorsa alt

birim ortalamasına, değil ise birim ortalamasına göre kurumsal katkı puanı (A) hesabı yapılabilir.

• Alt birimin, özelliklerinden dolayı birim

ortalamasının altında kalması durumunda,

hesaplamaların birim ortalamasından dağıtım yapılıyor

(17)

ALT BİRİMDEN ÖDEME

• B puanı olanlarda hesaplanan toplam ek ödeme miktarı alt birim işlem gelirinin

%40’ından az ise alt birim ortalaması, fazla ise birim ortalamasından ek ödeme yapılır

• Diğer öğretim elemanı ve personele birim ortalaması dikkate alınır.

(18)

ALT BİRİM GELİRİ

• Alt birim tarafından istemi yapılan rutin ve rutine girmeyen istemi yapılan işlemlerde hizmet bedellerinin %30’u,

• [((paket kar veya zararı)/100) x alt birim paket içi işlem tutarı) / paket tutarı]

• İlaçlar veya malzemelerin fatura ile satın alınma bedelleri

arasındaki farkın (kar veya zararda) %70’i ilgili alt birime diğer

%30’u birime gelir kaydedilir.

(19)

ALT BİRİM GİDERİ

• Fatura edilmeyen sarf malzeme +

• Hizmet alımları +

• 4B maaşları +

• (alt birim personeline A+E puanlarından yapılan ödeme toplamı) (alt birimde yönetici varsa yönetici payı hariç tutulur) +

• Hazine payı olarak gelirin %1’i +

• Bilimsel araştırma fonu payı olarak gelirin %5’i+

• (Fatura edilen tutar x Sosyal Güvenlik Kurumu kesinti oranı)+. Sosyal Güvenlik Kurumu kesinti oranı olarak incelenmesi tamamlanan en son 3 ayın ortalaması alınır.

• KAR: Gelir-Gider (Kar negatif ise B1 limiti %300’ indiriliyor)

(20)

EK ÖDEME MAAŞ MATRAHLARI

• Aynı alt birimde çalışan personel maaş

matrahlarındaki farklılıklara rağmen eğer üst limite ulaşamıyorsa aynı, ancak üst limit aşılıyorsa farklı ek ödeme alabilmektedir.

• Personelde itirazların bir çoğu aynı alt birimde çalışan farlı ek ödeme alan personelden

(21)

Girişimsel İşlem Puanları

• “ERÜ TF Girişimsel İşlemler Puan Cetveli’’

• Puanlarda dengeleme sağlamak için

• Puan / Birim fiyatı

– >=3 ise puanın %70'i,

– >=2 ve <3 ise puanın %85'i – <2 ise değişiklik yok

– sıfır "0" ise 0.

(22)

SGK listesinde olmayan ücretli işlemlerin puana dönüştürülmesi

• İşlem puanı= *(İşlem için yatırılan ücret -

(hazine payı, gelirin %1’i) - (bilimsel araştırma projeleri payı, gelirin %5’i) – (kullanılan

malzeme/ilaç ücreti)]

• 100 TL ücretli iş=94 PUAN

(23)

EĞİTİM ÖĞRETİM FAALİYETLERİ PUAN

CETVELİ

Ek Ödeme Eğitim Öğretim Faaliyetler Puanı (D Puanı); Döner Sermaye kapsamında yapılmayan eğitim-öğretim faaliyetleri için “ERÜ TF Eğitici Puan Cetveli”nde yer alan puanlar toplamıdır.

T.C.ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Eğitim Öğretim Faaliyetleri Puan Tablosu

Kodu Etkinliğin adı Açıklama Puan SAYI TOPLAM

Öğrenci eğitimi ilgili etkinlikler (mezuniyet öncesi eğitim programı ile uyumlu olacaktır)

EÖF1 Preklinik, klinik öğrenci eğitim faaliyeti Faaliyet başına puanlanır 42 0 EÖF2 Öğrenci laboratuar uygulaması Uygulama sayısına göre

puanlanır. 42

0

EÖF3 Öğrenci klinik uygulama (hasta başı eğitim)

Öğrenciler ile geçirilen

saat başına puanlanır 42

0

EÖF4 Öğrencilerin katıldığı ortak klinik

toplantılarına katılım Toplantı başına puanlanır 42

0

EÖF5 Öğrencilerin saha uygulamalarına katılım Toplantı başına puanlanır 42 0 EÖF6 Öğrenci sınav gözetmenliği Sınav başına puanlanır 21 0

Mezuniyet sonrası eğitim etkinlikleri

EÖF7

Asistan seminer, eğitim faliyeti, makale saati, vaka takdimi vs (Yukarıda

öğrencilerin ortak toplantılarına katılımda belirtildi ise işaretlenmez)

Saat başına puanlanır 21

0

EÖF8 Araştırma veya tez yöneticiliği* 42 0

EÖF9

Teorik eğitim faaliyeti (Araştırma görevlisine öğretim üyesinin sınıf ortamında anlattığı teorik eğitim faaliyetlerini kapsar)

Saat başına puanlanır 42

0

EÖF1

0 Uygulamalı eğitim faaliyeti Saat başına puanlanır 42

0

Eğitimle ilgili diğer etkinlikler

EÖF11 Asistan/yan dal asistan sınavı jüri üyeliği Tez başına olarak

puanlanır 42

0

EÖF12 Doçentlik jüri üyeliği** Aday başına puanlanır 252

0

TOPLAM 0

(24)

EÖF saati 01 Cuma

02 03 Ct Pz

04 Pzt.

05 Salı

06 Çarş

07 Perş

08 Cuma

09 10 Ct Pz

11 Pzt.

12 Salı

13 Çarş

14 Perş

15 Cuma

16 17 Ct Pz

18 Pzt.

19 Salı

20 Çarş

21 Perş

22 Cuma

23 24 Ct Pz

25 Pzt

26 Salı

27 Çarş

28 Perş

29 Cuma

30 Ctesi

08.00-09.00

09.00-10.00

10.00-11.00

11.00-12.00

ÖĞLE ARASI

13.00-14.00

14.00-15.00

15.00-16.00

16.00-17.00

EÖF kodu Puan Sayı Toplam EÖF kodu Puan Sayı Toplam İZİN TÜRÜ

BAŞLAMA

TARİHİ GÜN BİTİŞ TARİHİ

EÖF1 EÖF7

EÖF2 EÖF8

EÖF3 EÖF9

EÖF4 EÖF10

EÖF5 EÖF11

EÖF6 EÖF12

(25)

BİLİMSEL FAALİYETLER PUAN CETVELİ

“ERÜ TF Bilimsel Puan Cetveli”nde yer alan puanlar her bir işlem 1 bilimsel faaliyet 1 poliklinik muayenesi kabul edildiğinde alınacak puan olup, her faaliyet günlük en az 1 saate karşılık kabul edileceğinden ve 1 saatte en az 4 poliklinik muayenesi öngörüldüğünden cetvelden hesaplanan puan 4 ile çarpılarak yıllık puan bulunur. Bu puanlama; bilimsel faaliyetlerin ölçme ve değerlendirilmesi amacıyla yapılır.

(26)

DENGE TAZMİNATI

• 6114 sayılı Kanun gereği “375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3 üncü maddesi uyarınca kadro ve

görev unvanı veya pozisyon unvanı itibarıyla belirlenmiş olan ek ödeme tutarından az olamaz. Bu kapsamdaki

personel için 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrası hükmü

uygulanmaz.”

• MALİ HAK: MAAŞ VE DENGE TAZMİNATI

• MART 2011 TAM AY İZİNDE OLSA BİLE TÜM PERSONELE DENGE TAZMİNATI KADAR EK ÖDEME

(27)

ÇALIŞILMAYAN GÜNLER

• Nöbet ve Süt izninde çalışmış kabul edilir. Süt izni birleştirilerek kullandırılmaz.

• Radyasyon izni dahil tüm izinler aktif çalışma gün hesabına katıldı.

(28)

Personel

• Hizmet içi eğitim kurslarına katılanlara ve eğiticilere yılda en fazla iki defa görevlendirilme suretiyle kendi alanı ile ilgili kongre, konferans, seminer ve sempozyum gibi etkinliklere katılması durumunda çalışmış kabul edilir.

• Bu şekilde görevlendirmelerde çalışılmış sayılma bir takvim yılı içerisinde 10 günü geçemez

(29)

RUTİNLER

• Raporlanmayan rutin laboratuvar, tahlil, tetkik ve görüntüleme işlemleri; A puanının %25’i kadar ilave puan verilir.

• Bu alt birimlerden laboratuvar hizmeti öncesi veya sonrasında hasta değerlendirmesi/muayenesi/polikliniği yapılan

laboratuvarlar ile mesai dışında da hizmet vermeye devam eden laboratuvarlarda çalışan öğretim üye ve görevlilerine verilecek ilave puan yukarıdaki oranın 2 katı olarak uygulanır.

• Bu alt birimlerden “birim işlem geliri/öğretim üye ve

görevlileri sayısı” oranı 1.000.000 TL’den yüksek ise A puanının

%100’ü kadar ilave puan verilir.

• YÖK yönetmelik MADDE 5 – (9) gereği B puanı bulunanlara bu kapsamda ilave puan verilmez.

(30)

Raporlu işlemler

• Rapor yazan alt birimlerde aynı hastaya aynı işlem için 10 gün içinde tekrar rapor yazılması durumunda, tekrar yazılan raporlara puan verilmesine, toplam

puanının %2’sine kadar izin verilir.

• Mesai saatleri içinde yazılması mümkün olduğu halde mesai dışına kaydırılan raporlarda mesai dışından

ödeme yapılmaz. İşlemin yapıldığı saat esas alınır.

• Ayrıca görüntüleme işlemlerinde 3 günden, patoloji işlemlerinde ise 7 günden daha uzun sürede kesin rapor düzenlenmemesi durumunda girişimsel işlem puanları %30 düşürülür.

(31)

ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ

• En fazla 130 saate kadar nöbet ücreti

• 120 saat fazla mesai ücreti

• Mesai dışı her bir saat çalışmalarına karşılık 10 ek puan verilir.

(32)

Öğretim elemanı dışındaki personele?

• Nöbet çizelgesi halinde ise nöbet ücreti

• Bunun dışındaki mesai dışı çalışılan her bir

saat için (A) puanının %0.25’ine kadar ek puan verilir

• Mesai içi limitin %20’si kadar limit verildi

(33)

Pratisyen Tabipler (ÜNV)

• 5947 sayılı Tam Gün Kanunu Üniversitede çalışan pratisyen tabiplerle ilgili Madde 5’te ifade yok

• 5947 Madde 1 gereği «pratisyen tabip ve diş tabiplerinde yüzde 500'ünü» limitleri

araştırma görevlileri gibi verildi

(34)

Muayenehane İşletenler

• Saat 1700’ye kadar çalışanlar!

• Tam Maaş

• Denge Tazminatı

• Ek Ödeme verilmedi????

(35)

Uzman kadrosunda olanlar (ÜNV)

• 6114 sayılı MADDE 17 (2) numaralı bendinde yer alan “657 sayılı Devlet Memurları

Kanununa” ibaresinden önce gelmek üzere

“Diğer öğretim elemanlarına ve” ibaresi

eklenmiş; “diğerleri” ibaresi “diğer öğretim elemanları ile diğer personel” şeklinde

değiştirilmiş;

• LİMİTLERİ %150 (Yanlış, değişmesi lazım)

(36)

ÖZELLİKLİ ALT BİRİMLER

• yoğun bakım,

• doğumhane,

• yeni doğan,

• süt çocuğu,

• yanık,

• diyaliz,

• ameliyathane,

• enfeksiyon, özel bakım gerektiren ruh sağlığı, organ ve doku nakli, acil

• servis

• Limit %200

• İlave Limit Katsayısı: A x %10

(37)

E puanı hesabı

• ALT BİRİM RİSK YÜZDELİK DEĞERİ

• EK GÖREV YÜZDELİK DEĞERİ (en Fazla 0.3)

• E=ABRYD + EGYD

• Toplamda en fazla 0.5 yüzdelik değer

(38)

ALT BİRİM RİSK KAT SAYISI

E Tutarı = (A Puanı x (Ek Görev Kat Sayısı + Alt Birim Risk Kat Sayısı)) x Dönem Ek Ödeme Kat Sayısı

(39)

EK GÖREVLER

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ VE SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA BİRİMİ EK GÖREVLER CETVELİ

K1 RADYASYON SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULU K2 KALİTE KONTROL KURULU

K3 SAĞLIK KAYITLARI KURULU

K4 TRANSPLANTASYON KOORDİNASYON KURULU K5 İLAÇ - TIBBİ MALZEME KURULU

K6 BİLGİ İŞLEM KURULU K7 PANDEMİ İZLEME KURULU K8 AFET KURULU

K9 HASTA BESLENME KURULU

K10 HASTA VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ KURULU K11 ENFEKSİYON KONTROL KURULU K12 İHALE KOMİSYONU ÜYELERİ K13 MUAYENE KOMİSYONU ÜYELERİ K14 MUAYENE KABUL UZMAN ÜYELİĞİ K15 DÖNER SERMAYE KOMİSYON

K16 KAYITTAN DÜŞME VE FİYAT TAKDİR KOMİSYONU K17 AYNİYAT MUTEMETLERİ

K18 HASTA HAKLARI KURULU

K19 AKREDİTASYON KURULU (Dekanlık Kurulları) K20 KOORDİNATÖRLER KURULU (Dekanlık Kurulları)

K21 ETİK DEĞERLENDİRME KOMİSYONU (Dekanlık Kurulları)

K22 AKADEMİK KADROLARA YÜKSELTME VE ATAMA KOMİSYONU (Dekanlık Kurulları) K23 FAKÜLTE YÖNETİM KURULU (Dekanlık Kurulları)

K24 FAKÜLTE KURULU (Dekanlık Kurulları) K25 BÖLÜM BAŞKANLIKLARI

K26 ANABİLİM DALI BAŞKANLIKLARI K27 SATIN ALMA KOMİSYONU ÜYELERİ

K28 SORUMLU HEMŞİRELER (Başhekimlik onaylı sorumluluk görev yazısı olanlar) K29 ÜNİTE SORUMLULARI (Başhekimlik onaylı sorumluluk görev yazısı olanlar) K30 EK ÖDEME MUTEMETLİĞİ

K31 KAN TRANSFÜZYON KOMİTESİ

(40)

EK GÖREVE BAŞLAMA ve BİTİŞ TARİHLERİ

Ek görevlerin başlama ve bitiş tarihleri önemli olup; kişi ek göreve başladığı tarihten sonraki dönemde ilgili ek ödemeyi almaktadır. Görevin bitiş tarihine ait olan dönemde son ek ödemesi hesaplara yanıltılmaktadır. Burada geçen tarih – dönem ilişkisi, kişilerin çalıştığı alt birimlerdeki risk kat sayılarına göre alacakları ek ödemelerde de geçerlidir.

(41)

On-line beyan işlemleri sayfasına http://hastaneler.erciyes.edu.tr

adresini kullanarak giriş yapılmaktadır.

İnternet sitemizin ana sayfasında sol altta yer alan “Ek Ödeme Beyan İşlemleri”

seçeneğinden on-line beyan işlemlerini yapıldığı ekranlara girilebilmektedir.

EK ÖDEME ON – LINE BEYAN İŞLEMLERİ

(42)

Bilgi İşlem Merkezi tarafından tanımlanan kullanıcı kod ve şifreniz ile sisteme giriş yapılır.

EK ÖDEME ÖĞRETİM ÜYESİ BEYAN İŞLEMLERİ

(43)

Mesai saatleri içerisinde yapılan tahlil / tetkiklerin beyan işlemleri için bu

seçenek kullanılır. Beyan işlemlerinizi bitirdikten sonra

dönemi kesinleştirmek için bu seçenek kullanılır. (Dönem kesinleştirildikten sonra o döneme ait beyan işlemleri üzerinde değişiklik yapılamayacaktır.) Mesai saatleri dışında yapılan tahlil

/ tetkiklerin beyan işlemleri için bu seçenek kullanılır.

Beyan işlemlerinizi bitirdikten sonra ek ödeme beyan listesini buradan yazdırabilir. Yazdırdıktan sonra formu imzalayarak ilgili birimlere teslim etmeniz gerekmektedir.

Şifrenizi değiştirmek için bu seçeneği kullanılır.

(44)

Beyan işlemlerinde karşınıza gelen listedeki işlemleri Yaptım / Yapmadım seçeneklerinden uygun olanı işaretleyerek kaydedilmektedir.

(45)

Beyan işlemlerinizi bitirdikten sonra bilgisayara pdf formatında kayıt edebilmekte veya çıktısı alınabikmektedir.

(46)

Yazıcıdan çıktısı alınan ek ödeme beyan listesinin ilgili alanlarını doldurup imzaladıktan sonra , Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne teslim edilmektedir.

(47)

2010 - 2011 yılları Şubat ve Mart Dönemleri

Toplam Gelir, Ek Ödemeye Esas Gelir ve Ek Ödeme Kıyaslama Çizelgesi

GENEL KIYASLAMALAR

ŞUBAT DÖNEMİ MART DÖNEMİ

2010 Yılı Tutarı (TL)

2011 Yılı Tutarı (TL)

Değişim Oranı (%)

2010 Yılı Tutarı (TL)

2011 Yılı Tutarı (TL)

Değişim Oranı (%)

Toplam Gelir 12,129,822 13,985,474 13.27 14,659,037 15,560,711 5.79

Ek Ödeme 3,379.000 4.029.283 3.350.000 4.192.117

Toplam Gelirden Ek Ödeme Oranı

(%) %27 %29 %23 %27

(48)

2010 ve 2011 Şubat dönemleri Ek Ödeme Kıyaslama Grafiği (TL)

(49)

2010 ve 2011 Mart dönemleri Ek Ödeme Kıyaslama Grafiği (TL)

(50)

YORUMLAR

• Her ay kalibrasyon gerekmektedir…

• Girişimsel işlem puanları adil değildir…

• Kişileri farklı davranmaya itmektedir…

• Paket işlemlerde giderleri artırmaktadır…

(51)

YORUMLAR

• Bilimsel ve eğitim faaliyetlerinin döner

sermayeden desteklenmesi doğru bir karar değildir. Başka kaynak oluşturulmalıdır.

• Personelde sıkı mesai takibi çok önemlidir

• Akademik personelin izin ve mesai takibi

• Yan dal uzmanlık belgesi var ve yan dal hastası bakmıyor?

(52)

YORUMLAR

• Kadro unvan katsayılarına itirazlar gelmektedir,

Yönetmelikte daha net rakamlarla ifade edilmelidir…

• Mesai içi mesai dışı kavram tanımları yönetmelikle belirlenmelidir…

• Yıllık izinlerde ek ödemenin azalması eleştiri konusu…

• Personel yapısı norm kadro olarak belirlenir ve kontrol edilirse sistem sağlıklı işletilebilir…

• Çok puan toplamak için etik dışına çıkılması?

(53)

YORUMLAR

• 58. maddenin (h) bendinde gelir gider dengesinin gözetileceği kurala bağlandığından gelirin az olması halinde hiç ödeme yapılmaması söz konusu

olmaktadır…

• İdareciler mağdur olmuştur. Mesai içi %800 limite

ulaşması mümkün olmamakta, mesai dışındada idari işler davam etmektedir. Sağlık Bakanlığı idarecilik

mesai dışında da devam ettiği için idarecilere mesai dışı puan veriyor…

(54)

TEŞEKKÜRLER…

Şekil

Updating...

Benzer konular :