Türkiye - Andorra Dünya Kupas Eleme Grubu Maç

Tam metin

(1)

Büyükflehir Belediyesi Kadir Has Stad›

Büyükflehir Belediyesi Kadir Has Stad›

Dünya Kupas› Eleme Grubu Maç›

Türkiye - Andorra Türkiye - Andorra

6 Eylül 2013

Saat: 21.00

(2)
(3)

Bu maçla yükselifle geçece¤iz

We will start to rise with this game

Yıldırım Demirören

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı

Turkish Football Federation President

Andorra, Millî Takım tarihimizde bugüne kadar sadece bir kez karflılafltı¤ımız ve geçti¤imiz Mart ayında oynanan bu maçta gösterdikleri ev sahipli¤ini unutamayaca¤ımız dostlarımızdan birisi.

Kayseri Kadir Has Stadyumu, 2 Haziran 2009’da Azerbaycan ile

oynanan özel maçla Millî Takımımıza kapılarını açtı. Aynı yılın 5 Eylül’ünde millîlerimiz, bu kez 2010 Dünya Kupası Grup eleme maçında Estonya’yı a¤ırladı.

Azerbaycan’ı 2-0, Estonya’yı 4-2 yendi¤imiz her iki karflılaflmada da Millî Takımımızın Teknik Direktörü Fatih Terim’di.

Millîlerimiz, 4 yıl aradan sonra Kayseri’de yine onun önderli¤inde

sahaya çıkıyor.

Teknik Direktörümüz Fatih Terim’e, yönetimindeki takımımıza yürekten inanıyor ve güveniyorum.

Kendilerine en içten bafları dileklerimi sunuyorum.

2014 Dünya Kupası Grup elemelerinde Andorra, Romanya, Estonya ve son olarak Hollanda ile oynayaca¤ımız maçları, Brezilya umudumuzu sonuna kadar yaflataca¤ımız, Millî Takımızın yeniden yükselifle geçece¤i karflılaflmalar olarak de¤erlendiriyorum.

Andorra kafilesine “Ülkemize hofl geldiniz” diyor, fair-play ruhunun sonuna kadar yaflatılaca¤ına inandı¤ım karflılaflmada hepinize iyi seyirler diliyorum.

Andorra is one of our friends who faced against our A National Team at only once in the history and we don’t forget their hospitality in this game which was played in last March.

Kayseri Kadir Has Stadium had opened it’s gates to our A National Team with Azerbaijan friendly game on 2 June 2009. In the same year; Turkey hosted Estonia on 5 September for 2010 FIFA World Cup Qualification Group match in the same stadium.

Fatih Terim was Turkish A National Team Head Coach during the national games in Kayseri which we beat Azerbaijan 2-0 and Estonia 4-2. After 4 year break, Turkish A

National Team will play in Kayseri in his leadership again. I believe and trust from my heart to our coach Fatih Terim and our team with his management. I express my best wishes for success to them.

In 2014 FIFA World Cup Qualification Group, I name the games which we will play against Andorra, Romania, Estonia and lastly Netherlands, as continuing our hope for Brazil until the end.

I remark also our national team will start to rise again with these games.

I would like to say ‘‘Welcome’’ to Andorra delegation and wish an enjoyful game for all which I believe Fair-Play will be cherished by the end.

(4)

Yeni bafllang›çlar, büyük hayaller

Beginning of a new era, high hopes

Fatih Terim

A Millî Takım Teknik Direktörü

A National Team Coach

A Millî Takımımızın baflında 4 yıl aradan sonra yeniden bulunmak son derece gurur verici. 40 yıldır, önce futbolcu daha sonra da antrenör ve teknik direktör olarak hizmet verdi¤im ay yıldızlı forma altında bir kez daha bulunmanın mutlulu¤unu yaflıyorum.

Bafllıkta da belirtti¤im üzere, yeni bir bafllangıç ve her zaman oldu¤u gibi büyük hayallerimiz var.

Yolumuzun zor, görevimizin a¤ır oldu¤unu biliyoruz. Ancak hedefin oldu¤u yerde inanç da olmaya devam edecektir.

Bu hayallerin de bafllangıcını Andorra maçı oluflturacak.

6 Eylül’de Kadir Has Stadı’nda

oynayaca¤ımız bu karflılaflmaya baflta Kayserili olmak üzere bölgedeki futbolseverleri bekliyoruz. A Millî Takım Teknik Direktörü olarak Kayseri’de oynadı¤ımız iki maçı da kazanma baflarısı göstermifltik. Seriyi, 6 Eylül Cuma akflamı sürdürece¤imize olan inancımız tam.

Sadece Andorra maçını de¤il grupta kalan 4 maçımızı da kazanarak Kasım ayında play-off oynamayı baflarmak öncelikli amacımız.

Ülkemizde ilk kez a¤ırlayaca¤ımız Andorra’ya “hofl geldin” derken, maçın centilmence geçmesini diliyorum.

I feel very proud of leading Turkish senior national team after a four-year break. I am happy to be among the Crescent-Stars again, the team which I served for 40 years first as a player, then as an assistant and head coach.

As I stated in the title, it’s the beginning of a new era and we have high hopes as always. We know that the road is long and the task is difficult. However, if there’s a target, there will certainly be faith for reaching in.

The journey to our dreams will begin with Andorra game. We expect all football fans in Kayseri and areas nearby to turn up for

the match in Kadir Has Stadium on 6 September. During my previous spells at the national team, whe had recorded two wins in the matches we previously played in Kayseri.

I am fully confident that we can continue our winning streak on the night of 6 September.

Our goal is not just winning Andorra match but the remaining all four games in the group and reach the play-offs in November.

Giving a warm welcome to Andorra who visit our country for the first time, I wish a match that will be played in fair play spirit.

(5)

EURO 2008 ve yar› final

Millî Tak›m›m›z, finallerde ev sahibi ‹sviçre’nin yan› s›ra Porte- kiz ve Çek Cumhuriyeti ile ayn› gruba düfltü. ‹lk maç›m›z ise Portekiz’leydi. ‹ki tak›m 7 Haziran’da Cenevre Stad›’nda bulufl- tu. Portekiz maç› 2-0 kazand›. S›ra ‹sviçre maç›ndayd›. 57’de Semih fientürk beraberli¤i sa¤lad›, 90’da Arda Turan, 2-1’lik ga- libiyeti ilân etti. 15 Haziran’da Cenevre Stad›’nda oynanan Çek Cumhuriyeti maç›nda daha da fazlas›n› yapacakt› Millî Tak›m.

Çekler 34’de Jan Koller, 62’de Jaroslav Plasil’in golleriyle 2-0 öne geçti¤inde “Bu ifl bitti” diyenler çok yan›lacakt›. Türkiye, inan›lmaz bir geri dönüflü gerçeklefltirerek 75’te Arda Turan’la fark› bire indirecek, Nihat Kahveci’nin 88 ve 90’da att›¤› goller- le maç› 3-2 kazanarak çeyrek finale yükselmeyi baflaracakt›. Ar- t›k herkes son dakika golleriyle müthifl finallere imza atan Tür- kiye’yi konufluyordu.

Çeyrek finaldeki H›rvatistan maç› 20 Haziran’da Avusturya’n›n baflkenti Viyana’daki Ernst Happel Stad›’nda oynand›. 90 daki- ka golsüz sona erince yar› finale yükselecek tak›m› belirlemek üzere uzatma bölümüne geçildi. Daki-

kalar 119’u gösterirken Ivan Klasnic’in golü H›rvatlar› 1-0 öne geçirdi. Oyun- cular›m›z›n ço¤u yere serilmifl, golün flokunu yafl›yor, Rüfltü baflta olmak üzere birkaç tecrübeli isim ise onlara henüz her fleyin bitmedi¤ini anlatmaya çal›fl›yordu. Ancak bu sözlere inanmak gerçekten de çok güçtü. Lâkin maç bit- meden hiçbir fleyin bitmeyece¤inin is- pat› gibiydi Türk Millî Tak›m› o turnu- vada. Skorboardda 120. dakika görün- dü¤ünde Rüfltü Reçber’in rakip ceza sahas›na doldurdu¤u topa Emre Afl›k

yükselip rakibini bozuyor, boflta kalan topu Semih fientürk H›r- vatistan a¤lar›na yolluyordu. Bu defa yere serilme s›ras› H›rvat futbolculardayd›, Türkiye bir kez daha geri dönmeyi baflarm›flt›.

Seri penalt›lar bizim çocuklar›n müthifl bir özgüvenle topun ba- fl›na geçti¤i, H›rvatlar›n ise moral bozuklu¤uyla dizlerinin titre- di¤i böyle bir ortamda at›ld›. H›rvatlar sadece Srna ile bir at›fl›

gole çevirirken, millîlerimiz Arda Turan, Semih fientürk ve Ha- mit Alt›ntop’la kireçli noktadan hedefi vuruyor, penalt›larda sa¤lanan bu üstünlük Avrupa fiampiyonalar› tarihinde Türki- ye’yi ilk kez yar› finalist yap›yordu.

Final elimizi uzat›p tutabilece¤imiz kadar yak›nda duruyordu flimdi. Bunun için St.Jakob’daki maçta Almanya’y› saf d›fl› b›rak- mam›z gerekiyordu. 23’te U¤ur Boral’›n golüyle öne geçen Millî Tak›m›m›z, 26’da Bastian Schweinsteiger ve 80’de Miroslav Klo- se’den yedi¤i gollerle geriye düflse de 86’da Semih fientürk’le bir kez daha eflitli¤i sa¤lad›. 90’daki Philipp Lahm’›n golü Alman- ya’ya final kap›s›n› aç›yor, ay-y›ld›zl›lara ise Avrupa fiampiyona- lar› tarihinde ilk defa yar› final oynaman›n gururu kal›yordu.

Tek fiampiyonluk Terim’le

1951 y›l›ndan beri düzenlenmekte olan Akdeniz Oyunlar›’ndaki tek flampiyonlu¤unu 1993’te Fransa’da- ki turnuvada kazand›¤›nda, millîle- rimizin teknik direktörlü¤ünü Fatih Terim yap›yordu. Terim yönetimin- deki U23 Millî Tak›m›, yar› finalde Zinedine Zidane, Lilian Thuram ve Pascal Nouma gibi oyuncular›n bu- lundu¤u Fransa’y› 1-0’la geçip final- de Cezayir’i 2-0 yenerek alt›n ma- dalyaya ulaflt›.

A

Millî Tak›m›m›z 1996’da tarihinde ilk kez Avrupa fiampiyonas›’na kat›l›rken, tak›m›n bafl›nda Fatih Te- rim yer al›yordu. Euro 1996 elemelerinin öncesinde Millî Tak›m›m›zda görev de¤iflikli¤i yap›lm›fl, Sepp Pi- ontek’in yerine Fatih Terim getirilmiflti. Terim’in tak›- m›, Macaristan, ‹zlanda, ‹sviçre ve ‹sveç ile paylafl›lan gruba 5.

kategoriden girmiflti. Lâkin elemeler sona erdi¤inde 1. kategori tak›m› ‹sveç üçüncü s›rada kalarak elenecek, Türkiye, 17 puan- l› ‹sviçre’nin ard›ndan 15 puanla ikinci s›ray› alarak finallere di- rekt kat›lma hakk›n› elde edecekti. 8 grupta oynanan elemeler- de en iyi 6 ikinciden birisi de ay-y›ld›zl›lar olmufltu çünkü. Hol-

landa ve ‹rlanda Cumhuriyeti ise elenenler kervan›ndayd›. Euro 1996’ya giden Millî Tak›m›m›z, ‹ngiltere’deki finallerde H›rva- tistan ve Portekiz’e 1-0, Danimarka’ya da 3-0 yenilerek puan alamadan geri dönse de böylesine zorlu bir elemeden geçmek ve tarihinde ilk kez Avrupa fiampiyonas› finallerinde yer almak dönüm noktalar›ndan birisiydi.

‹kinci Avrupa fiampiyonas› deneyimi

Fatih Terim’in A Millî Tak›m ile yaflad›¤› ikinci büyük baflar› yi- ne bir Avrupa fiampiyonas›’nda oldu. Millî Tak›m›m›z›n son za- fer sayfas› Euro 2008 finallerinde yaz›ld›. Ay-y›ld›zl›lara 1996 y›l›nda ilk defa Avrupa fiampiyonas› finallerinin kap›lar›n› açan Fatih Terim, bir kez daha tak›m›n bafl›ndayd›. Eleme grubunda Yunanistan, Norveç, Bosna-Hersek, Moldova, Macaristan ve Malta ile eflleflen Millî Tak›m›m›z, gruba müthifl bir bafllang›ç yaparak Malta, Macaristan ve Moldova galibiyetlerine, Atina’da 4-1’lik Yunanistan zaferini ekliyor, h›z›m›z› kesen ise 2-2’lik be- raberlikle Norveç oluyordu. Hemen ard›ndan gelen 3-2’lik Bos- na-Hersek yenilgisi ve 2-2’lik Malta beraberli¤i, 3-0’l›k Macaris- tan galibiyetiyle tedavi edilir gibi olsa da deplasmandaki Mol- dova beraberli¤i moralleri bir kez daha bozuyordu. Evimizde Yunanistan’a kaybetmemiz ise ac›n›n tuzu ve biberi olmufltu.

Son iki maçta Norveç ve Bosna-Hersek’i yenmek bizi grup ikin- cisi yapmaya, dolay›s›yla Euro 2008 finallerine tafl›maya yeti- yordu.

Millî Tak›m Teknik Direktörü Fatih Terim, daha önce 2 kez teknik direktör olarak A Millî Tak›m’da tarihi baflar›lara imza att›. Fatih Terim, flu ana kadar Akdeniz Oyunlar›’ndaki tek flampiyonlu¤umuzu elde etti¤imiz 1993 y›l›nda da Olimpik Millî Tak›m’›n bafl›ndayd›.

33.. T Te erriim m d ön ne em mii

Millî Tak›m›m›z Fatih Terim yönetiminde 2008 y›l›nda Avrupa fiampiyonas›’nda yar› final oynama baflar›s›n› elde etti.

Terim yönetimindeki A Millî Tak›m, 1996’da tarihinde ilk kez Avrupa fiampiyonas›’na kat›ld›.

1993’te Terim’in liderli¤inde Akdeniz Oyunlar› fiampiyonu olan Millî Tak›m uzun

y›llar futbolumuzun iskeletini oluflturdu.

(6)

R

Ra ak ka am mlla arrlla a

A

Millî Tak›m›m›z›n, 6 Eylül Cuma günü Andorra ile yapaca¤› 2014 FIFA Dün- ya Kupas› Avrupa Elemeleri D Grubu karfl›laflmas›, 90 y›ll›k tarihindeki 507. maç› olacak.

Ay-y›ld›zl› tak›m›m›z, ilk golle- rini Zeki R›za Sporel’le buldu-

¤u 1923’teki Romanya karfl›-

laflmas›n›n ard›ndan 90 y›la 265’i resmi 241’i özel olmak üzere tam 506 müsabaka s›¤- d›rd›. Bu maçlarda 181 galibi- yet, 120 beraberlik, 205 ma¤- lubiyet alan millîlerimiz, flu ana kadar 84 farkl› ülkeye kar- fl› oynanan maçlarda 655 gol at›p, 756 gol yedi.

1

990-1993 y›llar› aras›nda Ümit Millî Tak›m Teknik Direktörlü¤ü ve A Millî Tak›m antrenörlü¤ü ya- pan Fatih Terim, 27 Ekim 1993’te ‹s- tanbul’da oynad›¤›m›z ve 2-1 kazand›-

¤›m›z Polonya maç› ile birlikte A Millî Tak›m Teknik Direktörlü¤üne bafllad›.

‹lk döneminde A Millî Tak›m’›n bafl›n- da aral›ks›z olarak 33 maça ç›kan Fatih Terim, 19 Haziran 1996’daki Dani- marka karfl›laflmas› ile Millî Tak›m’a veda etti. Fatih Terim’in A Millî Ta-

k›m’daki ikinci dönemi ise 9 y›l sonra bafllad›. 17 A¤ustos 2005’teki Bulgaris- tan maç› ile yeniden A Millî Tak›m’›n bafl›nda olan Fatih Terim, bu görevini kesintisiz olarak 14 Ekim 2009’daki Er- menistan maç›na kadar sürdürdü. 92 maçla en çok millî maça ç›kan A Millî Tak›m Teknik Direktörü unvan›n› elin- de bulunduran Fatih Terim’in yöneti- minde ay-y›ld›zl›lar 43 galibiyet, 26 beraberlik, 23 de ma¤lubiyet al›rken 139 gol atma baflar›s› gösterdi.

A Milli Tak›m’›n 507. s›nav›

Terim döneminde 43 galibiyet

2

014 Dünya Kupas› Eleme Gru- bu’nda sahas›nda Andorra’y›

konuk edecek olan A Milli Fut- bol Tak›m›, bu karfl›laflma öncesin- de Eylül ay› içerisinde 35’i resmi, 19’u özel olmak üzere toplam 54 kez rakipleriyle karfl› karfl›ya geldi.

Millîler, bu maçlarda 23 galibiyet, 18 yenilgi ve 13 beraberlik elde et- ti. Ay-y›ld›zl›lar, bu maçlarda 83 gol atarken, 78 golü de kalesinde gördü. A millîler Eylül ay›nda en

farkl› galibiyetini, 10 Eylül 1997 ta- rihinde deplasmanda yap›lan San Marino önündeki resmi maçta 5-0’l›k sonuçla elde etti. Ay-y›ld›z- l›lar, en farkl› yenilgisini ise 12 Ey- lül 1926 tarihindeki özel karfl›lafl- mada, Polonya karfl›s›nda 6-1’lik skorla ald›. Türkiye, 12 maç›nda hiç golle buluflamazken, 16 karfl›- laflmada ise rakiplerine gol flans›

vermedi. Millîler, 4 mücadeleyi ise 0-0 eflitlikle tamamlad›.

Millîlerin Eylül ay› karnesi

(7)

4 Eylül 1953’te Adana’da dünyaya gelen Fatih Terim, futbola Cey- hanspor’da bafllad›. Türkiye 2. Li- gi’nde flampiyon olarak 1. Lig’e yükselen Adana Demirspor’da ser- giledi¤i oyunla dikkat çekti ve bir sonraki sezon Galatasaray’a trans- fer oldu. 1985’te futbola veda ede- ne kadar sar›-k›rm›z›l› formay› giy- di. Galatasaray’da oyuncu olarak 2 Türkiye Kupas›, 1 Cumhurbafl- kanl›¤› Kupas›, 2 de Baflbakanl›k Kupas› flampiyonlu¤u yaflad›. 7 kez Genç Millî, 10 kez Ümit Millî, 51 kez de A Millî Tak›m’da forma giydi. Teknik adaml›k kariyerine 1987 y›l›nda Ankaragücü’nde bafl- lad›. Daha sonra Göztepe’yi çal›fl- t›rd›. 1990 y›l›nda Ümit Millî Ta- k›m Teknik Direktörü oldu. Bu ekiple Akdeniz Oyunlar›’nda bir flampiyonluk, bir de ikincilik elde etti. 1993 y›l›nda bafl›na geçti¤i A Millî Tak›m’› 1996’da tarihinde ilk kez Avrupa fiampiyonas›’na tafl›d›.

1996-2000 y›llar›nda Galatasa- ray’› çal›flt›rd›. Sar›-k›rm›z›l›lar Te- rim yönetiminde 1 UEFA Kupas›, 4 Süper Lig, 2 Türkiye Kupas›, 2 Cumhurbaflkanl›¤› Kupas› kazan- d›. 2000-2001 sezonunda çal›flt›r- d›¤› ‹talyan ekibi Fiorentina‘n›n

‹talya Kupas›’n› kazanmas›nda önemli rol oynad›. Bir y›l sonra

‹talyan devi Milan’›n bafl›na geçti.

2002-2004 y›llar› aras›nda bir kez daha Galatasaray’› çal›flt›rd›. 2005 y›l›nda ikinci kez A Millî Tak›m’›n bafl›na geçti. Ay-y›ld›zl› ekip onun yönetiminde Euro 2008’de yar› fi- nal oynad›. 2011’de üçüncü Gala- tasaray dönemi bafllad›. Sar›-k›r- m›z›l› ekip Terim’le iki Süper Lig flampiyonlu¤u, iki de Süper Kupa kazand›. Galatasaray ayr›ca 2012- 13 sezonunda fiampiyonlar Li- gi’nde çeyrek final oynad›. Fatih Terim, 22 A¤ustos 2013’te bir kez daha A Millî Tak›m’›n bafl›na geti- rildi.

15 Ocak 1970’te Gü- mülcine’de do¤du.

‹zmirspor’daki bafla- r›l› performans› onu Galatasaray’a tafl›d›.

1991-1995 y›llar›

aras›nda giydi¤i sar›- k›rm›z›l› formayla 2 Lig, 1 de Cumhurbafl- kanl›¤› Kupas› kazan- d›. Daha sonra s›ras›yla ‹stanbulspor, Si- irtspor, Alanyaspor, Yozgatspor, Konyas- por ve Beylerbeyi’nde forma giydi. Kon- yaspor ile 2. Lig’de flampiyonluk yaflad›.

1 kez A Millî, 5 kez Olimpik Millî, 4 kez de Ümit Millî Tak›m’da yer ald›. Akdeniz Oyunlar›’nda ikincilik yaflad›. Konyas- por, Çaykur Rizespor ve Ankaraspor’da antrenörlük yapt›. Teknik direktörlü¤e Malatyaspor’da bafllad›. Daha sonra Eyüpspor ve Denizlispor’da görev ald›.

2010-2011 sezonunun ortas›nda teknik direktörlü¤ünü üstlendi¤i Akhisar Beledi- yespor’u 2011-2012 sezonunda Süper Lig’e ç›kard›. Hamzao¤lu tak›m› geçen sezon ligde tutarak bir önemli baflar›ya daha imza att›.

Teknik Direktör Fatih Terim

Hamza Hamzao¤lu

Antrenör

5 Temmuz 1962 Ak- çaabat do¤umlu. Fut- bola Trabzonspor minik tak›m›nda bafl- lad›. Bordo-mavilile- rin y›ld›z ve genç ta- k›mlar›nda oynad›k- tan sonra 1980 y›l›n- da Trabzonspor’da profesyonel oldu. 8 y›l bordo-mavili tak›mda yer ald›. Bu sü- reçte 1 dönem Akçaabat Sebatspor’da, 1 dönem Göztepe’de, 1 dönem de Kayse- rispor’da kiral›k olarak forma giydi. 1988 y›l›nda Ankara PTT, 1989 y›l›nda Kufla- das›spor ve 1990’dan sonra 9 y›l Koca- elispor’un kalesini korudu. 1999 y›l›nda Adana Demirspor’da 20 y›ll›k profesyo- nel kalecilik kariyerini noktalad›. 2000 y›l›nda Kocaelispor’da kaleci antrenörlü-

¤üne bafllad›. Trabzonspor, Ankaraspor, Gaziantepspor, ‹stanbulspor, Konyaspor, Ankaragücü, Gençlerbirli¤i ve Trabzons- por’da yeniden kaleci antrenörü olarak görev yapt›. Son dönemde bordo-mavili tak›m›n kalecilerinin gelifliminde göster- di¤i katk›yla büyük takdir toplad›.

Alper Bo¤ufllu

Kaleci Antrenörü Performans Antrenörü

Julen Masach

27 Ocak 1967’de ‹s- panya’da dünyaya geldi. Üniversite e¤i- timini futbolda fizik- sel performans üzeri- ne alan, yüksek li- sans›n› da bu konuda yapan Masach, 1991-1995 y›llar›

aras›nda Deportivo Alaves’te fiziksel performans antrenörü olarak çal›flt›. 1995-2004 y›llar› aras›nda Real Sociedad’da ayn› görevi yürüten Ju- len Masach, 2004-2007 y›llar› aras›nda Real Sociedad’da antrenman metodoloji- si sorumlusu olarak kariyerine devam et- ti. 2007 y›l›nda Valencia’da fiziksel per- formans antrenörlü¤ü yapan ‹spanyol ça- l›flt›r›c›, 2008-2009 y›llar›nda farkl› bir kulvara geçti ve Athletic Bilbao Oyuncu Gelifltirme Merkezi’nde teknik direktör olarak görev yapt›. 2010-2012 y›llar› ara- s›nda Valencia’da bir kez daha fiziksel performans antrenörlü¤ü görevini üstle- nen Julen Masach, 2012 y›l›ndan bu ya- na A Millî Futbol Tak›m›’nda fiziksel per- formans antrenörü olarak çal›fl›yor.

(8)

M

annheim’da 1994’te do¤an Hakan Çalhano¤lu, futbola flehirdeki Türklerin kurdu¤u FC Turanspor Mannheim’da bafllad›. Daha sonra Polizei SV’da forma giyip, flehrin en büyük tak›m› SV Waldhof Mannheim altyap›s›na geçti. 2009 y›l›nda Karlsru- her SC’nin altyap›s›na transfer olup U17 tak›m›nda oynamaya bafllad›. Sonraki sezon U19’da da forma giydi. 2011-12 sezo- nunda A tak›mla antrenmanlara ç›kan futbolcu, Kas›m ay›nda FC Schaffhausen ile oynanan haz›rl›k maç›nda ilk kez forma giymifl oldu. 5 fiubat 2012’de ise Karlsruher kariyerinin ilk res- mi maç›na ç›kt›. O sezon 12 lig maç›nda forma flans› buldu.

Tak›m› ise 3. Lig’e düfltü.

Bundesliga’ya f›rt›na gibi bafllad›

2012-13 sezonuna 1. FC Heidenheim’a kariyerinin ilk iki res- mi golünü atarak bafllad›. 14 A¤ustos 2012’de Bundesliga eki- bi Hamburg SV’ye transfer oldu ancak sezonu Karlsruher’de ki- ral›k olarak bitirmesine karar verildi. Sezon sonunda att›¤› 17 golle gol krall›¤›nda dördüncü oldu. Karlsruher, 2. Bundesli- ga’ya yükselirken, Çalhano¤lu da y›l›n en iyi 3. Lig futbolcusu seçildi. 2012’de Hamburg ile sözleflme imzalayan futbolcu, 2013-14 sezonunda tak›ma kat›ld›. 9 numaray› alan futbolcu, 4 A¤ustos 2013’te SV Schott Jena ile oynanan Almanya Kupa- s› maç›nda ilk kez Hamburg formas› giydi. Bir hafta sonra FC

Schalke 04 ile oynanan Bun- desliga birinci hafta maç›n- da sahaya ilk 11’de ç›kt›.

31 A¤ustos 2013’te Ein- tracht Bra- u n s c h w e i g maç›nda 79.

dakikada oyuna giren futbolcu, bir dakika sonra ilk Bundesliga golünü atarken, 90. dakikada frikikten bir gol daha kaydetti.

Türkiye’yi tercih etti

Hakan Çalhano¤lu, ay-y›ld›zl› formay› ilk olarak 16 Haziran 2006’da Türkiye’nin Rusya’y› 5-2 yendi¤i U16 millî maç›nda giydi. Genç y›ld›z U16, U17, U19, U20 ve U21 Millî Tak›mla- r›nda toplam 42 kez yer ald›. Hakan, ülkemizin ev sahipli¤i yapt›¤› FIFA 2013 U20 Dünya Kupas›’nda Millî Tak›m kadro- sunda yer ald› ve bir gol att›. Alman Millî Tak›m›’n›n da rada- r›nda olan genç y›ld›z Andorra ve Romanya maçlar› öncesi Teknik Direktör Fatih Terim’den ald›¤› davete olumlu cevap verdi ve tercihini Türk Millî Tak›m›’ndan yana kulland›.

A Millî Takım’ın Andorra ve Romanya ile oynayacağı Dünya Kupası eleme maçları için Fatih Terim tarafından aday kadroya çağırılan isimler içinde ilk kez A millî heyecanı yaşayacak olan futbolculardan biri Hakan Çalhanoğlu.

Halen Hamburg forması giyen Hakan’ın genç yaşına karşın parlak bir kariyeri var.

B

Bu un nd de esslliig gaa’’n n››n n g

ge en nçç y y››lld d››zz››

B

Bu un nd de esslliig gaa’’n n››n n g

ge en nçç y y››lld d››zz››

(9)

A

Millî Futbol Tak›m›, 6 Eylül’deki ilk maç›n› 1984 y›- l›nda o günkü ad›yla Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birli¤i (SSCB) Ümit Millî Tak›m› ile yapt›. Ay-y›ld›zl›

ekip Antalya Atatürk Stad›’nda oynanan maç› Hasan fiengün ve ‹lyas Tüfekçi’nin golleriyle 2-1 kazand›.

Millîlerin 6 Eylül tarihindeki ikinci s›nav› 1995 y›l›nda Maca- ristan karfl›s›ndayd›. Euro

1996 elemelerindeki bu mücadele Türkiye’nin fi- nallere giden yolculu¤un- da büyük önem tafl›yordu.

O dönemki ad›yla ‹stanbul

‹nönü Stad›’nda oynanan maç› MillîTak›m, Hakan fiükür’ün ilk yar›da att›¤›

gollerle 2-0 kazanmay›

baflard›. Ay-y›ld›zl› ekip bu karfl›laflman›n ard›ndan grubunda oynad›¤› iki maçta ald›¤› iki beraberlik sonras› tarihinde ilk kez Avrupa fiampiyonas›’na kat›lma hakk›n› elde etti.

Rahat galibiyetler

Türkiye’nin 6 Eylül tarihin- deki bir sonraki maç›

2004 Avrupa fiampiyonas›

elemelerinde Liechtenste- in’layd›. Millîlerimiz Va- duz’un Rheinpark Sta- d›’ndaki mücadeleden Tü- mer Metin, Okan Buruk ve Hakan fiükür’ün golle- riyle 3-0 galip ayr›ld›.

2006 y›l›n›n 6 Eylül’ünde

2006 Avrupa fiam- piyonas› eleme gru- bu maç› için Mal- ta’n›n karfl›s›na ç›- kan ay-y›ld›zl› ekip karfl›laflmay› 2-0 ka-

zand›. Frankfurt’un Commerzbank Arena Stad›’nda seyircisiz oynanan bu maçta Türkiye’nin gollerinin alt›nda Nihat Kahveci ve Tümer Metin’in im- zalar› vard›.

Tek beraberlik Avusturya’yla

6 Eylül 2008 tarihinde 2010 Dünya Kupas› elemelerinde Ermenistan ile deplasmanda karfl›laflan Türkiye, Hraz- dan Stad›’ndaki bu maçta sahadan 2-0’l›k galibiyetle ayr›ld›. Millîlerin gol- lerini Tuncay fianl› ve Semih fientürk kaydetti. Türkiye’nin 6 Eylül tarihli son s›nav› 2012 Avrupa fiampiyonas› ele- melerinde Avusturya’ylayd›. Baflkent Viyana’da Ernst Happel Stad›’nda yap›- lan karfl›laflma golsüz sona erdi. Bu ay- n› zamanda Türkiye’nin 6 Eylül’deki maçlar› içinde kazanamad›¤› tek mü- cadele olarak kay›tlara geçti.

2014 Dünya Kupası elemelerinde

Kayseri’de Andorra’yı ağırlayacak olan Türkiye, 6 Eylül’de daha önce yaptığı 6 karşılaşmada

5 galibiyet, 1 beraberlik alırken

yenilgi yüzü görmedi.

6

6 EEyyllüüll’’d dee m maa¤ ¤lluubbiiyyeett yyo okk 6

6 EEyyllüüll’’d dee m maa¤ ¤lluubbiiyyeett yyo okk

6 Eylül 1984 TÜRK‹YE-SSCB (Ümit) 2-1 Özel 6 Eylül 1995 TÜRK‹YE-Macaristan 2-0 Resmi 6 Eylül 2003 Liechtenstein-TÜRK‹YE 0-3 Resmi

6 Eylül 2006 TÜRK‹YE-Malta 2-0 Resmi (seyircisiz) 6 Eylül 2008 Ermenistan-TÜRK‹YE 0-2 Resmi

6 Eylül 2011 Avusturya-TÜRK‹YE 0-0 Resmi Euro 1996 elemelerinde Millî Tak›m›m›z, ‹nönü Stad›’nda oynanan maçta Macaristan’›

Hakan fiükür’ün ilk yar›da att›¤›

gollerle 2-0 yendi.

2010 Dünya Kupas› elemelerinde Ermenistan ile karfl›laflan Türkiye, sahadan 2-0’l›k galibiyetle ayr›ld›.

Goller,Tuncay ve Semih’ten geldi.

2012 Avrupa fiampiyonas›

elemelerinde Avusturya ile oynad›¤›m›z maçtan golsüz

beraberlikle ayr›ld›k.

(10)

Volkan Demirel (27.10.1981 - ‹stanbul, 58 maç) Tolga Zengin (10.10.1983 - Hopa, 5 maç) Onur K›vrak (01.01.1988 - Manisa, 7 maç) Gökhan Gönül (04.01.1985 - Samsun, 34 maç, 1 gol) Semih Kaya (24.02.1991 - ‹zmir, 11 maç) Ömer Toprak (21.07.1989 - Almanya, 15 maç, 2 gol)

Hasan Ali Kald›r›m (09.12.1989 - Almanya, 15 maç) Salih Dursun (12.07.1991 - Sakarya) Aykut Demir (22.10.1988 - Hollanda) Ersan Adem Gülüm (17.05.1987 - Avustralya)

Caner Erkin (04.10.1988 - Bal›kesir, 21 maç, 1 gol) O¤uzhan Özyakup (23.09.1992 - Hollanda, 2 maç)

Selçuk ‹nan (10.02.1985 - ‹skenderun, 29 maç, 4 gol) Mehmet Topal (03.03.1986 - Malatya, 35 maç) Alper Potuk (08.04.1991 - Afyon, 6 maç) Nuri fiahin (05.09.1988 - Almanya, 42 maç, 2 gol) Hakan Çalhano¤lu (08.02.1994 - Almanya)

Gökhan Töre (20.01.1992 - Almanya, 13 maç)

Arda Turan (30.01.1987 - ‹stanbul, 65 maç, 13 gol) Olcay fiahan (26.05.1987 - Almanya, 4 maç, 1 gol) Mustafa Pektemek (11.08.1988 - Akyaz›, 7 maç, 1 gol) Burak Y›lmaz (15.07.1985 - Antalya, 27 maç, 9 gol) Umut Bulut (15.03.1983 - Kayseri, 24 maç, 4 gol) Mevlüt Erdinç (25.02.1987 - Fransa, 23 maç, 3 gol)

Tolga Zengin (Befliktafl)

Onur K›vrak (Trabzonspor)

Hasan Ali Kald›r›m (Fenerbahçe)

Gökhan Gönül (Fenerbahçe)

Ömer Toprak (Bayer Leverkusen)

Semih Kaya (Galatasaray)

Ersan Gülüm (Befliktafl)

Caner Erkin (Fenerbahçe)

Aykut Demir (Trabzonspor)

Salih Dursun (Kayserispor)

Olcay fiahan (Befliktafl)

Mustafa Pektemek (Befliktafl) Mehmet Topal

(Fenerbahçe)

Selçuk ‹nan (Galatasaray)

Alper Potuk (Fenerbahçe) O¤uzhan Özyakup

(Befliktafl)

Arda Turan (Atletico Madrid)

Mevlüt Erdinç (St. Etienne)

Umut Bulut (Galatasaray)

Burak Y›lmaz (Galatasaray) Hakan Çalhano¤lu

(Hamburg)

Nuri fiahin (Borussia Dortmund)

Gökhan Töre (Befliktafl) Volkan Demirel

(Fenerbahçe)

1

19 9

(11)

2 21 1

ak›m› oluflturuluyor. Estetik yap›s›yla dikkat çeken stadyu- mun alttan ›s›tmal› ve otomatik olarak +4 dereceye sabitle- nen zemini kar›n erimesini sa¤lad›¤› gibi, so¤uklarda saha- n›n donmas›n› de engelliyor. Drenaj sistemi sayesinde ze- minde su birikintilerinin oluflmas› önleniyor.

Stadyumda 3 adet jeneratör bulunuyor. Elektrik kesintisi du- rumunda 1. jeneratörün devreye girmesi planlanm›fl durum- da. Bu jeneratörde bir sorun oluflmas› halinde ikinci ve üçüncü jeneratörler devreye giriyor. Tüm jeneratörlerin bo- zulmas› durumunda bile maç›n 10 dakika daha oynanabil- mesine yetecek kadar elektrik stoku bulunuyor. Bu uygula- ma dünyada çok nadir kullan›l›yor ve Türkiye aç›s›ndan bir ilk.

UEFA standartlar›nda

Yap›m› UEFA standartlar›nda gerçeklefltirilen stat, Kayseris- por ve Kayseri Erciyesspor ile birlikte Millî Tak›m›m›za ev sahipli¤i yapmak üzere infla edildi. Büyükflehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu’nun da yer ald›¤› Atatürk Spor Komp- leksi’nde ayr›ca Olimpik Yüzme Havuzu,1000 kiflilik spor salonu, 1500 koltuk kapasiteli çim yüzeyli futbol sahas›, IA- AF standartlar›nda atletizm pisti ve 3 adet tenis kortu bulu- nuyor. Kendisine ait kapal› otopark› ve özel girifli olan çe- flitli kapasitelere sahip 52 adet locas› bulunan statta ayr›ca kale arkalar›nda iki adet Sponsor Grup Locas› yer al›yor.

Kale arkas› tribünlerin sahaya mesafesi 9 metreyken, bu uzakl›k yan tribünler için 7 metreye iniyor.

Büyükflehir Belediyesi Kayseri Kadir Has fiehir Stadyu- mu’nun hemen yan›ndan geçen rayl› sistem sayesinde, fle- hir merkezinden stadyuma ulafl›m imkân› da en k›sa ve h›z- l› flekilde sa¤lanm›fl durumda.

Statta toplam 3 bin 500 ton çelik kullan›l›rken, dört bir yön- den çelik konstrüksiyonlarla çevrilen stattan 222 metre uzunlu¤unda çelik aks geçilmifl.

69 metrekare büyüklü¤ündeki dijital skorboard, Türkiye’de- ki statlarda yer alan en büyük skorboard olma özelli¤ini de tafl›yor. Her tribünün arkas›nda UEFA standartlar›na uygun, seyirciler için kapal› alanlar bulunuyor. 150 metrekarelik bu alanlar kafeterya ve restoran olarak kullan›ld›¤› gibi çe- flitli toplant›lar için de bu alanlardan yararlan›labiliyor.

‹kisi tak›mlar için 350 metrekare geniflli¤inde olmak üzere toplam dört adet soyunma odas› mevcut. Tak›m soyunma odalar›nda havuz ve masaj bölümleri de bulunuyor. Ayr›ca so¤uk havalarda futbolcular›n ›s›nmas›n› sa¤lamak amac›y-

la iç mekânda ›s›n- ma koridorlar› yer al›yor. Statta 150 kifli kapasiteli bas›n toplant› salonunun yan› s›ra çok amaç- l› üç adet bas›n ça- l›flma salonu, bas›n tribünü ve bas›n lo- calar› her türlü tek- nolojik donan›ma sahip.

Soyunma odalar›, koridor boflluklar›, bas›n toplant›s›

odas› vs. gibi tüm birimler UEFA standartlar›na uy- gun olarak infla edildi.

‹lk millî s›nav Azerbaycan’la

Büyükflehir Beledi- yesi Kadir Has Sta- d›, 2 Haziran 2009’da Azerbay- can’la oynanan özel maçla kap›la- r›n› Millî Tak›m›m›- za açm›flt›. Teknik Direktörlü¤ünü Fa- tih Terim’in yapt›¤›

ay-y›ld›zl›lar, o gün Azerbaycan’› 70.

dakikada Halil Al- t›ntop ve 75. daki- kada ‹brahim Üzül- mez’in att›¤› goller- le 2-0 yenmiflti.

Stattaki ilk resmi millî maç ise 5 Eylül 2009 tarihinde Eston- ya ile oynand›. Güney Afrika’daki 2010 Dünya Kupas› ele- melerinin grup maç›nda Estonya’y› Kadir Has’ta a¤›rlayan ay-y›ld›zl›lar rakibini 4-2 yenmeyi baflarm›flt›. Millî Tak›m›- m›z›n o maçtaki gollerini 29 ve 72. dakikalarda Tuncay fianl›, 37. dakikada Sercan Y›ld›r›m ile 62. dakikada Arda Turan kaydetmiflti.

Estonya galibiyetinin ard›ndan yaklafl›k 4 y›l boyunca Bü- yükflehir Belediyesi Kadir Has Stad›’nda millî maç oynan- mad›. Modern stat, son olarak 11 A¤ustos tarihinde Galata- saray ile Fenerbahçe aras›nda oynanan Süper Kupa maç›na ev sahipli¤i yaparak kap›lar›n› dev bir organizasyona açm›fl- t›. Büyükflehir Belediyesi Kadir Has Stad›, ülkemizde dü- zenlenen FIFA 2013 U20 Dünya Kupas› karfl›laflmalar›na da ev sahipli¤i yapt›.

K

adir Has Stad› ya da tam ismiyle Büyükflehir Bele- diyesi Kadir Has Stadyumu, ülkemiz ad›na bir gu- rur abidesi niteli¤ini tafl›yor. 8 Mart 2009 tarihinde Kayserispor ile Fenerbahçe aras›nda oynanan Sü- per Lig maç›yla hizmete giren stat, Türkiye’nin en modern stadyumlar›ndan birisi.

Temeli 6 Ocak 2007 günü at›lan stadyumun mimarlar› Ba- had›r Kul ve Alper Aksoy. 27 ay gibi k›sa bir sürede tamam- lanan stat, 73 milyon liraya mâledildi. Yerel maçlarda 40 bin 458 seyirci alabilecek özelli¤e sahip stad›n kapasitesi, uluslararas› maçlarda güvenlik nedeniyle 32 bin 864 kifliye düflürülüyor. Stad›n saha zemin ölçüleri ise 105 metreye 68 metre.

Stad›n toplam alan› 145 bin, inflaat alan› da 63 bin 517 met- rekare. Çevresinde ise 27 bin metrekare yeflil alan bulunu- yor.

1 adet 80 kiflilik kafeterya, 1 adet 100 kiflilik restoran, 26

bin 867 kilometrekare yeflil alan, 5 bin metrekare al›flverifl merkezi, 1000 metrekare Fun Club, 5 bin metrekare idari bürolar, 52 bin 317 metrekare de 1785 araçl›k otoparka sa- hip stad›n tüm tribünleri kapal›.

Tribünlerin üst k›sm›na yerlefltirilen radyan ›s›t›c›lar saye- sinde so¤uk havalarda seyircilerin üzerine do¤ru s›cak hava

Yard›mc› Hakemler

Marco Tropeano Steven Curfs

Dördüncü Hakem

Laurent Kopriwa

A Millî Tak›m›- m›z›n, 6 Eylül Cu- ma günü Andorra ile oynayaca¤›, 2014 FIFA Dünya Kupas› Avrupa Elemeleri D Gru- bu maç›n› yönetecek olan Lüksem- burg Futbol Federasyonu’ndan Sven Bindels, 2011 y›l›nda FIFA kokart›

takmaya hak kazand›. 18.5.1979 ta- rihinde dünyaya gelen 34 yafl›ndaki Bindels’in ilk uluslararas› müsabaka- s›, Romanya ile ‹zlanda aras›nda oy- nanan U17 Elit Tur karfl›laflmas›.

U17 Euro 2012 elemelerinde, U17 Millî Tak›m›m›z›n San Marino ve Makedonya ile oynad›¤› karfl›lafl- malar› yöneten Bindels, Andorra ma- ç›yla birlikte 12. uluslararas› müsaba- kas›na ç›kacak. Türkiye -Andorra kar- fl›laflmas›, daha önce Mozambik ile Namibya A millî tak›mlar› aras›ndaki özel müsabakay› yöneten Lüksem- burglu hakemin A millî tak›mlar sevi- yesinde ilk resmi maç›.

Maç›n Hakemi

Sven Bindels

KKaayysseerrii’’ddee 44 yy››ll ssoonnrraa m miillllîî hheeyyeeccaann KKaayysseerrii’’ddee 44 yy››ll ssoonnrraa m miillllîî hheeyyeeccaann

Kayseri’deki Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı, mimarisi ve konforuyla Türkiye’nin en modern stadı özelliğini taşıyor. Stadın 40 bin kişilik kapasitesi, uluslararası maçlarda güvenlik nedeniyle

33 bine düşürülüyor. Azerbaycan’la oynanan özel maçla kapılarını Millî Takımımıza açan Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı, ilk resmi millî maçta ise Estonya’ya ev sahipliği yaptı.

Anadolu’nun gururu modern stat, dört yıl sonra bir kez daha ay-yıldızlıları ağırlayacak.

(12)

Tak›mlar O G B M A Y P Hollanda 6 6 0 0 20 2 18 Macaristan 6 3 2 1 13 8 11 Romanya 6 3 1 2 10 10 10 Türkiye 6 2 1 3 7 7 7 Estonya 6 2 0 4 3 9 6 Andorra 6 0 0 6 0 17 0

Hollanda 2-0 Türkiye Andorra 0-5 Macaristan

26 Mart 2013

Türkiye

1-1 Macaristan Estonya

2-0 Andorra Hollanda

4-0 Romanya

10 Eylül 2013

Romanya-Türkiye Macaristan-Estonya

Andorra-Hollanda

Türkiye 3-0 Estonya

Romanya 4-0 Andorra Macaristan 1-4 Hollanda

11 Eylül 2012 7 Eylül 2012

16 Ekim 2012

Macaristan

3-1 Türkiye Romanya

1-4 Hollanda Andorra

0-1 Estonya

15 Ekim 2013

Türkiye-Hollanda Romanya-Estonya Macaristan-Andorra

12 Ekim 2012

Türkiye0-1 Romanya Estonya0-1 Macaristan

Hollanda3-0 Andorra

11 Ekim 2013

Estonya-Türkiye Andorra-Romanya Hollanda-Macaristan

22 Mart 2013

Andorra 0-2 Türkiye Hollanda 3-0

Estonya

Macaristan 2-2

Romanya

6 Eylül 2013

Türkiye-Andorra Romanya-Macaristan

Estonya-Hollanda

D Grubu

(R. Van Persie, L. Narsingh)

(Gheorghe Grozav)

(Selçuk ‹nan, Burak Y›lmaz)

(Burak Y›lmaz - Daniel Böde)

(Van der Vaart, Van Persie (2), Lens) (Henri Anier, Joel Lindpere)

(Vanczak, Dzsudzsak - Mutu, Chipciu) (Van den Vaart, van Persie, Schaken)

(Tamas Hajnal)

(Van der Vaart, Huntelaar, Schaken)

(Emre Belözo¤lu, Umut Bulut Selçuk ‹nan)

(Vladimir Koman, Adam Szalai, Zoltan Gera - Mevlüt Erdinç)

(Marica - Lens, Martins, Van der Vaart, Van Persie)

(Andres Oper)

( Torje, Lazar, Gaman, Maxim)

(Dzsudzsak - Lens (2), Martens, Huntelaar) (R. Juhasz, Z. Gera, A.

Szalai T. Priskin, V. Koman)

(Gabriel Torje, Ciprian Marica)

Estonya 0-2 Romanya

(13)

Tak›m O G B M A Y P

Belçika 7 6 1 0 13 2 19

H›rvatistan 7 5 1 1 10 4 16

S›rbistan 7 2 1 4 9 9 7

Galler 6 2 0 4 6 14 6

‹skoçya 7 1 2 4 4 9 5

Makedonya 6 1 1 4 3 7 4

A Grubu

Tak›m O G B M A Y P

‹talya 6 4 2 0 12 4 14

Bulgaristan 6 2 4 0 11 4 10

Çek Cum. 6 2 3 1 6 4 9

Ermenistan 6 2 0 4 6 8 6

Danimarka 6 1 3 2 6 9 6

Malta 6 1 0 5 2 14 3

B Grubu

Tak›m O G B M A Y P

Almanya 6 5 1 0 22 7 16

Avusturya 6 3 2 1 15 5 11

‹sveç 6 3 2 1 11 7 11

‹rlanda 6 3 2 1 12 10 11 Kazakistan 6 0 1 5 2 15 1 Faroe Adalar› 6 0 0 6 2 20 0

C Grubu

Tak›m O G B M A Y P

Portekiz 7 4 2 1 12 6 14

Rusya 6 4 0 2 8 2 12

‹srail 6 3 2 1 15 8 11

Kuzey ‹rlanda 6 1 3 2 4 7 6 Azerbaycan 7 0 4 3 3 9 4 Lüksemburg 6 0 3 3 3 13 3

F Grubu

Tak›m O G B M A Y P

Bosna Hersek 6 5 1 0 23 3 16 Yunanistan 6 4 1 1 7 4 13

Slovakya 6 2 3 1 7 5 9

Litvanya 6 1 2 3 4 8 5

Letonya 6 1 1 4 6 14 4

Liechtenstein 6 0 2 4 3 16 2

G Grubu

Tak›m O G B M A Y P

Karada¤ 7 4 2 1 14 7 14

‹ngiltere 6 3 3 0 21 3 12

Ukrayna 6 3 2 1 10 4 11

Polonya 6 2 3 1 12 7 9

Moldova 7 1 2 4 4 11 5

San Marino 6 0 0 6 0 29 0

H Grubu

Tak›m O G B M A Y P

‹spanya 5 3 2 0 8 2 11

Fransa 5 3 1 1 8 4 10

Finlandiya 5 1 3 1 4 4 6

Gürcistan 5 1 1 3 3 7 4

Belarus 6 1 1 4 4 10 4

I Grubu

Tak›m O G B M A Y P

‹sviçre 6 4 2 0 8 1 14

Arnavutluk 6 3 1 2 7 6 10

‹zlanda 6 3 0 3 8 9 9

Norveç 6 2 2 2 7 7 8

Slovenya 6 2 0 4 8 10 6

G.K›br›s Rum Kes. 6 1 1 4 4 9 4

E Grubu

2014 Dünya Kupas› Avrupa k›tas› elemelerinde gruplar›nda liderli¤i elde eden 9 tak›m do¤rudan finallere kat›lmaya hak kazanacak. Grup lideri, üçüncüsü, dördüncüsü ve beflincisi ile oynad›¤›

maçlara bak›larak belirlenecek en iyi sekiz grup ikincisi ise play-off maçlar› oynayacak.

2014 Dünya Kupas› Avrupa Eleme Gruplar›

(14)

Ad› Do¤um Tarihi Kulübü Millilik ve Gol

Player Name Date of Birth Club App&Goal

Andorra Millî Tak›m› Kadrosu

Kaleci / Goalkeeper

Savunma / Defender

Orta Saha / Midfielder

Forvet / Forward

Josep Antoni Gomes Moreira 03.12.1985 C.D. Fortuna 31/0

Ferran Polpérez 28.02.1983 F.C Lusitans 5/0

Josep Rivas Prieto 01.05.1978 U.E. Santa Coloma 0/0

Julià Sánchez Soto 20.06.1978 F.C Lusitans 63/1

Sergio Moreno Marin 25.11.1987 U.D. Almansa 46/0

Sebastià Gomes Pérez 01.11.1983 F.C Andorra 21/0

Gabriel Riera Lancha 05.06.1985 U.E. Santa Coloma 19/1

Oscar Sonejee Masand 26.03.1976 F.C Lusitans 93/4

Ildefons Lima Solà 10.12.1979 F.C Andorra 81/7

Marc Vales Gonzalez 04.04.1990 Real Madrid C.F.C 28/0

Cristian Martínez Alejo 16.10.1989 F.C Lusitans 19/1

Emili Josep Garcia Miramontes 11.01.1989 Racing Lermeño C.F. 18/1

Marc Garcia Renom 21.03.1988 Palamós C.F. 13/0

Moisés San Nicolás Schellens 17.09.1993 F.C Andorra 6/0

David Maneiro Ton 16.02.1989 U.E. Santa Coloma 6/0

Alex Roca Villaño 04.07.1991 U.E. Santa Coloma 0/0

Oriol Fité Castillo 02.02.1989 U.E. Santa Coloma 0/0

Josep Manel Ayala Diaz 08.04.1980 F.C Andorra 70/0

Marc Pujol Pons 21.08.1982 F.C. Santa Coloma 58/2

Marcio Vieira De Vasconcelos 10.10.1984 Atlético De Monzón 49/0

Ivan Lorenzo Roncero 15.04.1986 C.AT. Alpicat 12/0

Carlos Eduardo Peppe Britos 28.01.1983 U.E. Sant Julià 10/0

Ludovic Clemente Garces 09.05.1986 F.C Andorra 8/0

Victor Hugo Moreira Teixeira 05.10.1982 F.C Lusitans 10/0

(15)

2 28 8

A

ndorra futbolu, ülkenin büyüklü¤üyle do¤ru orant›l›...

Sadece 85 bin nüfuslu bir ülkenin oluflturdu¤u bir millî tak›m ne kadar baflar›l› olabilirse, Andorra Millî Tak›m›

da o ölçüde baflar›l› say›labilir. Futbol Federasyonu‘nu 1994’te, ligini ise 1995’te kuran Andorra, 1996 y›l›ndan itibaren UEFA ve FIFA’n›n organizasyonlar›na kat›l›yor ancak he- nüz elemelerde herhangi bir baflar› kazanabilmifl de¤il. Asl›nda

“baflar›” kelimesini ne anlamda kulland›¤›n›z da önemli elbette.

Mesela bir Brezilya, ‹spanya ya da Almanya’da bahsediyorsan›z baflar›n›n karfl›l›¤›na flampiyonluk kelimesini yazman›z gerekiyor.

Andorra ise flimdilik sadece kazanabildi¤i maçlar›n say›s›yla mut- lu olabilen bir tak›m. K›saca özetlemek gerekirse, Andorra’n›n 13 Kas›m 1996’da Estonya ile Andorra La Vella’da oynanan ve 6-1’lik yenilgiyle sonuçlanan ilk millî maç›ndan bu yana oynad›-

¤› 112 karfl›laflmada sadece 3 galibiyeti bulunuyor. Bu maçlar›n 11’inden beraberlikle ayr›lan Andorral›lar, 98 maç› ise yenilgiyle tamamlad›. Yedikleri 309 gole sadece 32 kez karfl›l›k verebildiler ve averaj hanelerinde eksi 277’lik koca bir fark duruyor. Maç ba- fl›na yedikleri gol say›s› 2.76’y› bulurken, att›klar› golün maç ba- fl›na düflen say›s› ise sadece 0.28.

3 y›ld›r siftahlar› yok

Avrupa ve Dünya fiampiyonas› elemelerinde atabildikleri gol sa- y›s› sadece 19 ve bu alanda son gollerini Euro 2012 elemelerin- de 7 Eylül 2010’da ‹rlanda Cumhuriyeti’ne 3-1 yenildikleri maç- ta Cristian Martinez’in aya¤›ndan buldular. Yani resmi maçlarda tam 3 y›ld›r gol siftahlar› bulunmuyor.

Teknik direktörlü¤ünü Koldo Alvarez’in yapt›¤› tak›m›n en çok millî olan oyuncusu, 93 maça ç›kan ve ayn› zamanda halen ta- k›m kaptanl›¤›n› da üstlenen Oscar Sonejee. Ildefons Lima ise toplam 32 golden 7’sinin al›na imzas›n› koyarak tak›m›n en fazla gol atan oyuncusu unvan›n› elinde bulunduruyor.

Andorra’n›n bugüne kadar kazanabildi¤i üç maçta Arnavutluk, Belarus ve Makedonya’y› yendi¤ini söyleyerek tak›m›n Avrupa fiampiyonas› ve Dünya Kupas› elemelerindeki serüvenine bir göz atal›m.

Andorra ilk olarak Euro 2000 elemelerinde boy gösterdi ve k›ta- n›n son s›radaki tak›m› olarak girdi kuraya. 5. torbada, Liechtens- tein ve San Marino’nun da alt›nda yer ald›klar› kurada Fransa, Ukrayna, Rusya, ‹zlanda ve Ermenistan’la efllefltiler. Bu ilk s›nav- lar›nda hiçbir flanslar› olmad›¤›n› herkes biliyor ama gol at›p ata-

mayacaklar› ya da bir tak›ma çelme tak›m takamayacaklar› da merak uyand›r›yordu. Grup maçlar›na Ermenistan’a 3-1 yenilerek bafllad›lar. Tak›m›n tarihe geçen ilk resmi golünü 85. dakikada penalt›dan Heredia kaydetti. Gruptaki 10 maç› da kaybedip her- hangi bir sürprize imza atamad›lar ama toplamda 3 gole ulaflt›lar.

Di¤er iki golü Rusya a¤lar›na yollamalar› ilginçti. Rusya’ya 6-1, Ukrayna’ya da 4-0 kaybederek gruptaki en farkl› yenilgilerine u¤- rad›lar. Att›klar› 3 gole karfl›l›k kalelerinde 28 gol gördüler.

Son torbadan kurtulamad›lar

2002 Dünya Kupas› eleme kuralar›na yine son torban›n son s›ra- s›n› Lüksemburg, Malta ve San Marino ile paylaflarak girdiler. Por- tekiz, ‹rlanda Cumhuriyeti, Hollanda, Estonya ve K›br›s Rum Ke- simi ile paylaflt›klar› grubu yine 10 maç› da kaybederek tamam- lad›lar. Ancak bu defa 5 gol att›lar. Estonya’ya deplasmanda 1-0 kaybettikten sonra ikinci maçlar›nda K›br›s Rum Kesimi’ni nere- deyse yeneceklerdi. 77. dakikaya kadar 2-1 önde götürdükleri maç› son dakikada yedikleri golle 3-2 kaybettiler. Ancak deplas-

S

Sa ad de ecce e ü üçç k ke ezz k ka azza an nd d››lla arr

Millî Takımımızın bugünkü rakibi Andorra, 85 bin nüfusuyla orantılı bir ekip oluşturabiliyor ve averaj takımı olmaktan kurtulamıyor. Bugüne kadar oynadıkları

maçlarda üç galibiyet alan konuk millî takım, tarihinde sadece Makedonya, Arnavutluk ve Belarus’u birer kez yenebildi.

A

An nd do orrrra a FFu uttb bo ollu u

mandaki K›br›s Rum Kesimi ve iç sahadaki Hollanda maçlar›n›

5-0, yine iç sahadaki Portekiz karfl›laflmas›n› da 7-1 kaybettiler ve hezimet say›lar› artt›. Bu defa 10 maçta 36 gol yemifller, maç ba- fl›na yedikleri gol ortalamas› 3.6’ya yükselmiflti.

2004 Avrupa fiampiyonas› elemelerine yine son s›radan kat›ld›lar ve kurada Bulgaristan, H›rvatistan, Belçika, Estonya ile ayn› gru- ba düfltüler. Bir kez daha tüm maçlar› kaybederken bu defa sade- ce 1 gol atabildiler. Bulgaristan’a 2-1 yenildikleri maçta atabildik- leri tek golün alt›nda Ildefons Lima imzas› vard›. Evet, gol atama- d›lar ama bu defa a¤›r bir hezimete de u¤ramad›lar. En a¤›r yenil- gilerini 3-0’l›k skorlarla Belçika, H›rvatistan ve Bulgaristan’dan al- d›lar. 8 maç sonunda yedikleri 18 gol, maç bafl›na 2.25’lik ortalamay› iflaret ediyordu.

2006 Dünya Kupas› Avrupa k›tas› elemelerinde yine son torbada yer ald›lar. Ayn› torbada onlara efllik eden di¤er tak›mlar Kazakis- tan ve Lüksemburg’du. Hollanda, Çek Cumhuriyeti, Romanya, Finlandiya, Makedonya ve Ermenistan’la efllefltikleri grupta kendi adlar›na bir tarih yazd›klar› bile söylenebilir. Çünkü ilk kez eleme gruplar›nda puanlar ve galibiyetle tan›flt›lar. Ç›kt›klar› 12 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik almalar› ve 5 puan toplamalar› ülke futbo- lu ad›na müthifl bir baflar›yd›. Gruba 3-0’l›k Finlandiya ve 5-1’lik Romanya yenilgileriyle bafllad›klar›nda onlar ad›na her fleyin geç- mifl elemelerdeki gibi yaflanmas› bekleniyordu. Ancak üçüncü maçta makûs talihlerini de¤ifltirmeyi bildiler. Takvimler 2004 y›l›

Ekim ay›n›n 13. gününü gösteriyordu. Andorral›lar o gün La Vel- la’daki Estadio Comunal de Aixovall’da Makedonya’y› a¤›rl›yor- du. Andorra savunmas›n›n sol kanad›nda oynayan 1977 do¤um- lu Marc Bernaus, 27. yafl›n› sürdü¤ü o maçta tak›m›n›n resmi mü- sabakalardaki ilk golünü ataca¤›n›n fark›nda m›yd› bilinmez ama dakikalar 60’› gösterirken, Andorra onun golüyle 1-0 öne geçti.

Barcelona altyap›s›nda yetiflen ve sonras›nda ‹spanya’n›n farkl›

liglerinde birçok tak›mda top koflturan Bernaus, sadece Andor- ra’n›n ilk resmi golünü atmakla kalm›yor, ülkesine ilk resmi gali- biyeti de getiriyordu. Andorra, 3-0’l›k Hollanda yenilgisinin ar- d›ndan Makedonya ile deplasmanda golsüz berabere kalarak bir baflka maçtan daha puan ç›karmay› baflard›. Bir baflka puan› da Finlandiya ile evlerinde 0-0 berabere kalarak ald›lar ve 12 maç›

5 puanla tamamlad›lar. Ancak bu 5 puan onlar› yine de grup so- nunculu¤undan kurtaramam›flt›. Üstelik sadece 4 gol atabilmifl, buna karfl›l›k 34 gol yemifllerdi. Bu rakam kalelerinde maç bafl›- na 2.8 gole tekabül ediyordu. Tarihlerinin en büyük iki hezime- tinden birine de 8-1 kaybettikleri Çek Cumhuriyeti maç›nda, bu elemelerde u¤rad›lar.

Euro 2008 elemelerinde E Grubu’nda H›rvatistan, Rusya, ‹ngilte- re, ‹srail, Makedonya ve Estonya ile efllefltiler. Bu defa 2006 ele- melerindeki baflar›lar›n› bir ad›m daha öteye tafl›mak ve belki de ilk kez son s›radan kurtulmak istiyorlard› ancak tarihlerinin en dü- flük performans›n› yaflad›lar. 12 maç sonunda tüm maçlar› kay- betmifl ve tek puan bile alamam›fllard›. Üstelik sadece 2 gol ata- bilmifl, buna karfl›l›k kalelerinde tam 42 gol görmüfllerdi. Yani maç bafl›na at›lan gol ortalamalar› 0.16’da kal›rken, yedikleri gol ortalamas› 3.5’i bulmufltu. H›rvatistan’a 6-0 ve 7-0, ‹ngiltere’ye 5-0 ve 3-0, Rusya’ya 4-0 ve 1-0, ‹srail’e 4-1 ve 2-0, Makedon-

ya’ya her iki maçta da 3-0, Estonya’ya 2-1 ve 2-0 yenilerek tam bir hayal k›r›kl›¤›na u¤rad›lar.

Andorra cephesinde de¤iflen bir fley yok

2010 Dünya Kupas› elemelerinin de Andorra aç›s›ndan Euro 2008 elemelerinden pek bir fark› olmad›. Bu kez gruplar›nda ya- k›n geçmiflteki tan›d›klar›ndan ‹ngiltere ve H›rvatistan’›n yan› s›ra Ukrayna, Belarus ve Kazakistan vard›. 10 maç›n sonunda Andor- ra’n›n hanesinde 10 yenilgi yaz›l›yd›. Tüm maçlar›n› kaybeder- ken 39 gol yemifller ve sadece 3 gol atabilmifllerdi. ‹ngiltere’ye 6-0 ve 2-0, H›rvatistan’a 4-0 ve 2-0, Ukrayna’ya 6-0 ve 5-0, Be- larus’a 5-1 ve 3-1, Kazakistan’a 3-0 ve 3-1 yenildikleri grupta at- t›klar› üç golün ikisini Belarus, birini de Kazakistan a¤lar›na yol- lam›fllard›.

Euro 2012 elemelerinde Rusya, ‹rlanda Cumhuriyeti, Ermenis- tan, Slovakya ve Makedonya ile eflleflen Andorra aç›s›ndan de-

¤iflen tek fley yedikleri gollerin afla¤›ya çekilmesi oldu. Bir kez daha 10 maç›n tümünü kaybettiler, sadece 1 gol atabildiler ve kalelerinde 25 gol gördüler. Rusya’ya 6-0 ve 2-0, Ermenistan’a 4-0 ve 3-0, Makedonya’ya 1-0 ve 2-0, ‹rlanda Cumhuriyeti’ne 3-1 ve 2-0, Slovakya’ya her iki maçta da 1-0 yenildikleri grup- ta tek gollerini ‹rlanda Cumhuriyeti a¤lar›na Martinez’in aya-

¤›ndan yollayabildiler.

‹çinde bulundu¤umuz 2014 Dünya Kupas› elemelerinde de An- dorra’n›n durumunda pek bir de¤ifliklik görülmüyor. fiu ana kadar oynad›klar› 6 maç›n hepsini kaybettiler. Henüz golle tan›flamad›- lar ve kalelerinde 17 gol gördüler. Neredeyse maç bafl›na 3 gol yediler. Evlerinde Macaristan’a 5-0 kaybederek bafllad›klar› ele- me maceralar›, deplasmandaki 4-0’l›k Romanya, 3-0’l›k Hollan- da, evlerindeki 1-0’l›k Estonya ve 2-0’l›k Türkiye yenilgileriyle de- vam etti. Görünen o ki, kalan dört maçtaki ilk hedefleri hiç de¤il- se bir gol atabilmek olacak.

(16)

3 30 0

ta ilk ciddi tehlikeleri üre- ten de onlard›. Henüz 2.

dakikada Sebastian’›n vu- ruflunu Onur önlüyor, 5.

dakikada Moreira’n›n orta- s›nda Martinez’in topa kö- tü vurmas›, Andorra’y›

grupta ataca¤› ilk golden ediyordu.

Kilidi Selçuk ‹nan açt›

Bu sinyaller bile Millî Tak›- m›m›z› kendisine getire- memiflti ve organizasyon bozuklu¤u devam ediyor- du. Galiba derdimize du- ran toplar çare olacakt›.

Nitekim 20. dakikada Arda’n›n kulland›¤› kornerden gelen topa Semih’in vurdu¤u kafan›n az farkla d›flar› ç›kmas› ilk ciddi tehlikemiz olarak girmiflti kay›tlara. 30. dakika ise de- rin bir oh çekti¤imiz ana tekabül ediyordu. Burak’›n düflü- rülmesiyle kazan›lan serbest vuruflta topun bafl›na geçen fri- kik ustas› Selçuk ‹nan, kaleyi cepheden gören noktadan yapt›¤› harika vuruflla golü at›yor ve Millî Tak›m›m›z› rahat- lat›yordu: 1-0.

‹lk yar›n›n bu skorla bitmesi beklenirken, uzatma dakikala-

r›nda sahneye ç›- kan Burak Y›lmaz sa¤ çaprazdan yap- t›¤› vuruflla millîle- rimizin soyunma odas›na 2-0 önde girmesini sa¤l›yor- du. Ancak bu go- lün bafllang›c›nda sorumluluk alarak orta sahadan rakip ceza sahas›na ka- dar topu baflar›yla sürükleyen Ar- da’n›n ve karam- bolde önünde ka- lan topla Burak’a asist yapan Umut’un da hakk›n› vermek gerekiyor.

Fark› art›ramad›k

‹kinci yar›da sahada daha iyi bir Millî Tak›m vard› ama bu nispeten iyi oyun, fark›n artmas›na yetmedi. 50. dakikada sahan›n en istekli oyuncusu Arda’n›n flutunu kaleci ç›kard›.

67’de Nuri fiahin’in pas›yla savunman›n arkas›na sarkan Gökhan’›n kale içine çevirdi¤i topa Umut gol vuruflunu ya- pamad›. 70’te ise yüre¤imiz a¤z›m›za geldi. Peppe’nin de- rin pas›yla savunmam›z›n arkas›na sarkan Sebastian Gomez, Onur’la karfl› karfl›ya kald›¤› pozisyonda An- dorra’ya 2014 elemelerindeki ilk golü kazand›rma f›rsa- t›n› üstten auta att›. 86’da Arda bir kez daha resital yap- t› ama getirdi¤i topu Alper d›flar› yollad›. 88’de Arda’n›n onsekizin üzerinden yapt›¤› vuruflta top kaleciden dön- dü. Uzatma dakikalar› oynan›rken Selçuk ‹nan’›n flutu da üst dire¤e tak›l›nca millîlerimiz sahadan 2-0’l›k gali- biyetle ayr›ld›.

U19’da kolay kazand›k

Andorra ile bu maç›n d›fl›nda bir de U19 Millî Tak›m›- m›z 2008 y›l›nda karfl› karfl›ya gelmiflti. Teknik Direktör- lü¤ünü Ogün Temizkano¤lu’nun yapt›¤› tak›m›m›z, Av- rupa fiampiyonas› elemelerinde Andorra’y› Antalya’da- ki Mardan Stad›’nda a¤›rlam›flt›. Emirhan Ergün - Serkan Kurtulufl, Murat Akça, Sinan Osmano¤lu, Mehmet Öz- tonga - Serdar Eylik, Umut Sözen, Furkan Özçal (U¤ur Parlak dk. 81), Özgür Çek (Eren Albayrak dk. 56) - Onur Ay›k (‹sa Ba¤c› dk. 46), Tunay Torun kadrosuyla müca- dele eden U19 Millî Tak›m›m›z, Onur Ay›k (dk. 43), Umut Sözen (dk. 50), ‹sa Ba¤c› (dk. 70) ve Tunay To- run’un (dk. 87) golleriyle Andorra’y› 4-0 yenmiflti.

M

illî Tak›m›m›z, 1923 y›l›nda bafllayan maç yol- culu¤unda Andorra ile bir kez karfl› karfl›ya gel- di. O buluflma da içinde bulundu¤umuz 2014 Dünya Kupas› elemelerinde gerçekleflti. Ay-y›l- d›zl›lar bugün rövanfl›na ç›kacaklar› o ilk bu- luflmada, 22 Mart 2013 günü karfl›laflt› Andorra ile.

Teknik Direktör Abdullah Avc›, mutlaka kazan›lmas› gere- ken maçta zay›f rakibinin karfl›s›na Umut Bulut ve Burak Y›lmaz’› çift santrfor olarak sürmüfltü. Kalemizi Onur K›vrak koruyor, önünde Gökhan Gönül, Bekir ‹rtegün, Semih Kaya, Hasan Ali Kald›r›m dörtlüsü görev yap›yor, orta sahan›n or-

tas›n› Nuri fiahin-Selçuk ‹nan ikilisi tutarken, Sercan Sararer sa¤, Arda Turan da sol kanad›n sorumlulu¤unu al›yordu.

Zeminin kötülü¤ünden mi, stad›n stada benzememesinden mi, rakibin bir amatörler toplulu¤u olmas›ndan m›, yoksa ne olursa olsun kazanma telafl›ndan m›d›r bilinmez, Millî Tak›- m›m›z oyuna tutuk girdi. Topu tutam›yor, organize bir atak gelifltiremiyor, oyuncular›m›z›n ismine yak›flmayan top ka- y›plar› yap›yor, hücum giriflimlerimizi ise Burak ve Umut’un önüne at›lacak uzun toplara ba¤l›yorduk. Buna karfl›l›k An- dorra, gerçek bir amatör ruhla kofluyor, sahan›n her bölge- sinde ço¤alarak Millî Tak›m›m›z›n iflini zorlaflt›r›yordu. Hat-

A

An nd do orrrraa’’y yllaa tte ekk tte em maass

Millî Takımımız, Andorra ile bugüne kadar bir kez karşı karşıya geldi. O da yine 2014 Dünya Kupası elemeleri çerçevesinde yaklaşık 6 ay önce...

Ay-yıldızlılar Andorra La Valle’deki ilk maçı Selçuk İnan ve Burak Yılmaz’ın golleriyle 2-0 kazanmıştı. Andorra ile A Millî Takım dışındaki tek temasımızı 2008 yılında U19 Millî Takımımız gerçekleştirmiş ve rakibini 4-0 yenmişti.

T

Tü ürrk kiiy ye e--A An nd do orrrra a M Ma aç çlla arr››

22 Mart 2013, Dünya Kupas› eleme grubu maç›

Stat Estadi Comunal

Hakemler

Nerijus Dunauskas, Vytatutas Simkus, Saulius Dirda (Litvanya) Andorra

Josep Gomes - Moises San Nicolas, Cristian Martinez (Ludovic Clemente dk. 69), Ildefonso Lima, Marcio Vieira -

Josep Ayala (Xavier Andorra dk. 77) , Marc Vales, Carlos Peppe (Emili Garcia dk. 83), Marc Garcia -

Victor Moreira, Sebastian Gomez Türkiye

Onur K›vrak - Gökhan Gönül, Bekir ‹rtegün, Semih Kaya, Hasan Ali Kald›r›m - Sercan Sararer (Alper Potuk dk. 58), Nuri fiahin (Kerim Koyunlu dk. 90+1), Selçuk ‹nan, Arda Turan

- Umut Bulut (Olcay fiahan dk. 81), Burak Y›lmaz Goller

Selçuk ‹nan (dk. 30), Burak Y›lmaz (dk. 45+1)

Andorra 0-2 Türkiye

(17)

3 33 3

l›ktad›r. Hayvanc›l›k faaliyetinde yerli koyunlar›n yetifltirildi¤i ülkenin imalat sanayisini sigara, puro ve mobilya üretimi oluflturmaktad›r.

Avrupa Birli¤i üyesi olmad›¤› halde, Avrupa Birli-

¤i ülkeleriyle do¤rudan ihracat faaliyetinde bulu- nan ülkenin kendine ait bir para birimi bulunma- y›p ülkeyi çevreleyen Avrupa Birli¤i ülkesi ‹span- ya ve Fransa’n›n para birimleri uzun y›llar boyun- ca yayg›n olarak kullan›lm›flt›r. 1 Ocak 2002’den bu yana ise ülkede Avrupa Birli¤i’nin resmi para birimi euro da yayg›n kullan›ma sahip olmufltur.

Andorra, yüzde 100 istihdam gösteren, 2009 Ha- ziran ay›ndaki istatistiklere göre, dünyan›n en dü- flük iflsizlik oranlar›ndan birine sahip ülkedir. Ül- kede 2009 y›l›nda 37 bin 900 dolar olan kifli ba- fl›na düflen gelir, 37 bin 200 dolara gerilemifltir.

Düzenli bir ordusu bulunmayan Andorra’da asa- yifli say›lar› 800’ü bulan polisler sa¤lamaktad›r.

Andorra la Vella, Andorra Prensli¤i’nin baflkenti ve en büyük yerleflim birimidir. En büyük popü- lasyonu Katalanlar oluflturur. Ülkenin güneybat›- s›nda yer alan baflkent, Valira del Nord ve Valira del Orient adl› iki da¤ akarsuyunun Valira Neh- ri’ni oluflturmak üzere birlefltikleri noktada bulu- nur. 1.023 metrelik rak›m›yla Avru- pa’n›n en yüksek ra- k›ml› baflkenti ve popüler bir kayak merkezidir.

Ülkede karasal iklim hâkimdir. Yazlar ›l›k ve nemli, k›fllar so-

¤uk ve kar ya¤›fll›

geçer. Ülkede y›l boyunca ya¤›fl gö- rülmektedir. Andor- ra’da havaalan› bu- lunmad›¤› için, git- mek isteyenleri uzun bir yol beklemekte- dir. Ülkeye ulaflma- n›n en kolay yolu uçakla Barcelona’ya inmek ve 3 saatlik bir karayoluyla An- dorra’ya ulaflmakt›r.

Kayak tatili yapmak isteyenler k›fl ayla- r›nda Andorra’ya ak›n ederken, ülke genellikle Barcelo-

na’ya giden turistlerin günübirlik u¤rak yeri ola- rak da dikkat çekmektedir.

Denize k›y›s› olmamas›na ra¤men, bal›k ve Akde- niz mutfa¤› Andorra’n›n vazgeçilmezidir. Bunun- la birlikte ülkede birçok farkl› lezzeti ve Katalan yemeklerini tadabilecek restoran-

lar mevcuttur. Bafll›ca spesiyalleri

“coques” ad› verilen bir tür unlu çörek, “trintax” denilen patates ve lahana yeme¤i ile “truites de car- reoles” tâbir edilen mantarl› om- lettir. Anrodda la Vella’da çok sa- y›da pizza ve makarna a¤›rl›kl›

‹talya restoran› bulunmaktad›r.

Ancak flehirdeki restoranlar saat 22.30’da kepenklerini indirmek- tedir.

Ülkenin görülmesi gereken yerle-

rinden Madriu Vadisi, Andorra’n›n güneydo¤u- sunda bir buzul vadisi. 42 kilometrekarelik ala- n›yla Andorra’n›n yüzde 9’unu kaplayan bu izole vadi, nadir veya tehlike alt›ndaki hayvanlar için de bir s›¤›nak vazifesini görür. UNESCO Dünya Miras›’n›n bir parças› olarak kabul edilen vadi,

“Andorra’n›n manevi kalbi”dir.

El Serrat ise turistlerin en çok ilgisini çeken bölge- lerden birisidir. Pirene Da¤lar›n›n muhteflem orta- m›na sahip El Serrat’ta maceraperestler da¤ bisik- leti, binicilik, rafting ve paraflütle atlama gibi akti- viteler yapabilmektedir. Burada nefes kesen man- zaralar› izlemek de mümkündür.

Fransa s›n›r›ndaki Encamp’ta ise ortaça¤dan kal- ma kilise ve tafl evler çok dikkat çekicidir.

Andorra’da saat 13.30 ile 16.00 saatleri aras›nda halk “siesta” yapt›¤›ndan dükkanlar kapal›d›r.

Özellikle yaz aylar›nda baz› dükkanlar hafta için- de bile 13.30’da kapan›r ve ö¤leden sonra aç›l- maz.

Resmi Ad›

Andorra Prensli¤i

Yönetim Biçimi Monarfli

Kurulufl Y›l›

1278

Baflkenti Andorra la Vella

Resmi Dili Katalanca

Yüzölçümü 467 kilometrekare

Kifli Bafl›na Gelir

37 bin 200 $

Para Birimi Euro

A

ndorra Prensli¤i, güneybat› Avrupa’da, Pirene Da¤- lar›’nda, denize k›y›s› olmayan, Fransa ve ‹spanya aras›nda küçük bir ülkedir. Bir zamanlar dünyadan soyutlanm›fl olan Andorra, art›k turizm ve bir vergi cenneti olma özelli¤inin zenginli¤ini yafl›yor.

Andorra’n›n ba¤›ms›zl›¤›n› kazanmas›n›, bölgeyi MS 803’te Müslümanlardan geri alan fiarlman ile imparatorlu¤unun bir bölümünü 819’da ‹spanya’daki Urgel piskoposuna ba¤›flla- yan o¤lu I. Louis’nin sa¤lad›¤› kabul edilir.

1278 y›l›nda Andorra biri ‹spanya’da, öteki Fransa’da bulu- nan iki prensin ortaklafla yönetimine ba¤lanm›fl ve ülkenin s›- n›rlar› netleflmifltir. An›lan y›ldan beri ülkenin s›n›rlar› hiç de-

¤iflmemifltir. Kurulan feodal düzen, Frans›z Devrimi s›ras›nda geçici olarak kalkmakla birlikte, 1806’da Napolyon taraf›n- dan yeniden kuruldu. Andorra, o günden bu yana Urgel pis- koposu ve Fransa devlet baflkan› taraf›ndan ortaklafla yöneti- lir; bunlar›n ikisine de her y›l sembolik bir vergi ödenir.

Sadece 467 kilometrekarelik yüzölçümü ve 85 bin kiflilik nü- fusuyla Anadolu’nun orta ölçekli bir kasabas› büyüklü¤ünde- ki Andorra’n›n resmi dili Katalancad›r. Ülkede yaflayan hal- k›n yüzde 36.6’s› yerli Andorral›, yüzde 33’ü ‹spanyol, yüz- de 16.3’ü Portekizli, yüzde 6.3’ü Frans›z, yüzde 7.8’i ise fark- l› etnik kökenlerdendir.

Tahminen y›lda 10.2 milyon turist a¤›rlayan Andorra ekono- misinin gayrisafî yurtiçi has›las›n›n yaklafl›k yüzde 80’ini tu- rizm gelirleri oluflturmaktad›r. Tar›msal alanda toprak alan›- n›n sadece yüzde 2’si ekilebilir olan ülkede tütün tar›m› a¤›r-

A

An nd do orrrra a’’y y›› T Ta an n››y ya all››m m

Pirene

Da¤lar›’nda bir turizm cenneti

Fransa ve ‹spanya aras›nda, Pirene Da¤lar›’n›n üzerinde oturan, 85

bin nüfuslu küçük bir kasaba Andorra Prensli¤i. Bir zamanlar

ülkeyi dünyadan soyutlayan

co¤rafi özellikler, bugün

Andorra’y› bir turizm cennetine çevirmifl durumda.

(18)

Türkiye Andorra

6 Eylül 2013, Dünya Kupas› Eleme Grubu Maç›

Stat: Kayseri / B.B. Kadir Has Hakemler

Sven Bindels

‹lk Onbir

Oyuncu de¤ifliklikleri Oyuncu de¤ifliklikleri

Teknik Direktör: Koldo Alvarez de Eulate

‹lk Onbir

Goller:

Sar› Kart:

K›rm›z› Kart:

Goller:

Sar› Kart:

K›rm›z› Kart:

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Yard›mc› Hakemler Marco Tropeano/ Steven Curfs

Dördüncü Hakem Laurent Kopriwa

Teknik Direktör: Fatih Terim

(19)

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :