TARZAN. devam n getirecek. getirecek 3-1. Gülmek size yak fl yor. Sporda fliddet ve düzensizli in önlenmesine dair kanun 8 DE.

Tam metin

(1)

TAKIMLAR O G B M A Y P 1 Fenerbahçe 31 23 4 4 73 31 73

2 Trabzon 31 22 7 2 60 21 73

3 Bursa 31 15 10 6 46 26 55

4 Gaziantep 31 15 7 9 41 32 52 5 Befliktafl 31 13 8 10 47 35 47

6 Kayseri 31 13 8 10 40 38 47

7 Eskiflehir 31 11 11 9 35 35 44 8 Karabükspor 31 11 8 12 44 47 41 9 Ankaragücü 31 10 10 11 49 52 40 10 ‹.B.B. Spor 31 12 4 15 38 41 40 11 Manisaspor 31 12 3 16 45 49 39 12 Antalya 31 9 11 11 36 43 38 13 Gençlerbirli¤i 31 9 10 12 39 46 37 14 Galatasaray 31 11 4 16 33 43 37

15 Sivas 31 8 9 14 38 51 33

16 Bucaspor 31 6 7 18 31 56 25 17 Konyaspor 31 4 11 16 26 44 23 18 Kas›mpafla 31 5 8 18 30 61 23

Sivasspor:1 Gençlerbirli¤i:1 MP Antalya:3 Bucaspor:3 Kas›mpafla:2 Konyaspor:2 Befliktafl:2 Galatasaray:0 Manisaspor:3 Eskiflehirspor:1 Fenerbahçe:2 ‹.B.B.Spor:0 Trabzonspor:3 Gaziantep:0 Kayserispor:1 Bursaspor:0 Ankaragücü:0 DÇ Karabük:0

31. Hafta Sonuçlar›:

SPOR TOTO SÜPER L‹G

6 May›s 2011 Cuma

Eskiflehirspor-Kayserispor 20.00

7 May›s 2011 Cumartesi

‹.B.B.Spor-MP Antalyaspor 15.00 Bursaspor-Befliktafl 20.00 Gaziantep-Manisaspor 20.00

8 May›s 2011 Pazar

Gençlerbirli¤i-Konyaspor 16.00 DÇ Karabük-Fenerbahçe 20.00 Bucaspor-Trabzonspor 20.00 Sivasspor-Ankaragücü 20.00

9 May›s 2011 Pazartesi

Galatasaray-Kas›mpafla 20.00

32. Hafta Maçlar›:

5 May›s 2011 Perflembe

•Manisaspor Kulübü Yay›n Organ›d›r •Say›: 81•Para ‹le Sat›lmaz

www.manisaspor.org.tr

MAN‹SASPOR’UN GÜNCEL

HABERLER‹ ‹Ç‹N Z‹YARET ED‹N

7. SAYFADA

MUHARREM KAZER

L‹SANSLI ÜRÜN KULLAN TAKIMINA DESTEK OL

Amatörün babas›

emekli oldu

■ 3. SAYFADA

TARZAN

devam›n›

getirecek

TARZAN

devam›n›

getirecek Manisasporumuz Spor Toto Süper Lig’in 32. haftas›nda Gaziantepspor ile karfl› karfl›ya gelecek. 7 May›s Cumar- tesi günü Kamil Ocak Stad›’nda oynanacak karfl›laflma saat 20:00’de bafllayacak. Ligde yeniden ç›k›fl yakala- yan ekibimiz bu karfl›laflmadan da galibiyetle ayr›larak daha da üst s›ralarda yer almak istiyor. ■ 4. SAYFADA

Manisasporumuz Spor Toto Süper Lig'in 31. haftas›nda Eskiflehirspor'u 3-1 ma¤lup ederek 6 haftad›r devam eden galibiyet hasretine son verdi, taraftar›n›n yüzünü güldürdü. Karfl›laflmada ekibimizin gollerini 58 ve 75’de Kahe, 68. dakikada Murat Erdo¤an kaydetti. ■ 6. SAYFADA

Gülmek size yak›fl›yor

3-1 3-1

Sporda fliddet ve düzensizli¤in önlenmesine dair kanun 8’DE

MAN‹SASPOR, Cumhurbaflkanl›¤›

Bisiklet Turu’nu baflar›yla tamamlad›

Manisaspor Bisiklet Tak›m›, 47. Cumhurbaflkanl›¤› Türkiye Bisiklet Turu’nda genel klasmanda 17. olurken, bisiklet dünyas›na da ad›n› yazd›rm›fl oldu. 3’TE

Uzun süre Sloven Ulusal MTB Bisiklet ta- k›m›n›n antrenörlü¤ünü yapan ve çok ba- flar›l› bisikletçilerin yetiflmesinde önemli pay sahibi olan Manisaspor Bisiklet Tak›- m› Antrenörümüz Luka Zele röportaj ko- nu¤umuz oldu. 47. Cumhurbaflkanl›¤› Bi- siklet Turu (TUR11) sonras›nda s›ca¤› s›- ca¤›na sorular›m›z› yan›tlayan Zele, ku- ruldu¤u günden bu yana istikrarl› ve ba- flar›l› çal›flmalar› ile Türkiye Bisiklet cami- as›nda bütün dikkatleri üzerine çeken ve taktir toplayan Bisiklet tak›m›m›z ile ilgili merak edilenleri anlatt›. ■ 2. SAYFADA

yeni bir

sayfa aç›ld›

Manisaspor Briç Genç Tak›m› milli tak›m kamp› haz›rl›klar›na bafllad›. Moni- tör Mehmet Gökay ve yard›mc› monitör Ali R›za Uslu eflli¤inde çal›flan Ma- nisaspor Briç Genç Tak›m› bu hafta Akhisar'da düzenlenecek olan Ça¤lak Briç Turnuvas›nda kat›larak haz›rl›klar›na devam edecek. ■ 8. SAYFADA

Genç Briççiler, Milli Tak›m’a haz›rlan›yor

Yar›flma bitti

■ 5. SAYFADA

U13’ler flovla devam ediyor

■ 7. SAYFADA

Hac›rahmanl›

1. Amatör’de

■ 7. SAYFADA

Tatl›c›o¤lu’na 22. y›l›nda anlaml› ödül

■ 5. SAYFADA

Hentbolda Gazispor flampiyon oldu

■ 7. SAYFADA

2’nci Olimpik

Çocuk fienli¤i

(2)

2 5 May›s 2011 Perflembe

Manisaspor Kulübü Derne¤i ad›na ‹mtiyaz Sahibi:

Kenan YARALI (Baflkan) Sorumlu Yaz› ‹flleri Müdürü

Alparslan KAYA Haber Müdürü S. Numan ÇALIfiKAN

Katk›da Bulunanlar Cemile AYDIN • Haflim ELMALI Muharrem KAZER • Beyhan YÖRÜR

Bilgi ‹fllem Alican ‹NCE Yönetim Yeri 19 May›s Stadyumu

Halil Erdo¤an Caddesi 34, 45030 Manisa e-posta: bilgi@manisaspor.org.tr

Reklam Pazarlama 236 231 4505

Bas›ld›¤› yer:

Star Medya Yay›nc›l›k A.fi. Gaziemir-‹zmir Tel: 232 251 7632 Haftal›k Yerel Süreli Yay›n Say›: 81

Bask› Tarihi: 4 May›s 2011

Futbolun fiifreleri

● S‹MON KUPER- STEFANE SZYMANSK‹

"Amerika neden uluslararas› futbolda bask›n de-

¤ildir? Ve nas›l hâkim hale gelebilir? Yeryüzün- deki en iyi futbol ülkesi hangisi-

dir? En tutkulu taraftar kimindir?

Futbolun intihar oranlar›na etkisi nedir? Hangi spor dünyada hâki- miyet sa¤layacak? NFL mi, ‹ngiliz Premier Ligi mi? Bunlar futbol ta- raftarlar›n›n sordu¤u sorulardan baz›lar›. Futbolun fiifreleri bu so- rulara cevap veriyor. Bir ekono- mistin beyni ve bir spor yazar›n›n becerisiyle yaz›lan bu kitap gün- delik futbol meseleleri için güçlü analitik araçlar kullan›yor, eldeki verilere her yönden bak›yor, dün-

yan›n en sevilen oyunu hakk›ndaki mant›¤a ay- k›r› gerçekleri gözler önüne seriyor. Bunlar üst üste kondu¤unda, futbola bak›fl›m›z› devrimsel bir biçimde de¤ifltiriyor. Bu, oyunun uluslararas›

oynanma biçimini bile etkileyebilir. "Bu kitap sa- dece matematiksel analizlerin topland›¤› bir ki-

tap de¤il. ‹ddialar› oldukça iyi savunulmufl. Szymanski iflini iyi bilen bir ekonomist ve Kuper da do¤ufltan muhalif bir yap›ya sahip. Kliflelere gelemiyor. ‹ki yazar›n ortak bilgi ve görüflleri- nin ürünü olan kitap ayr›ca, Brezilya’n›n bir eli sakat bir kaleciyle nas›l Dünya Kupas›’n›

kazand›¤› ya da Manchester United’›n 2008 fiampiyonlar Ligi finalinde Chelsea’yi nas›l yendi¤i türünden ilginç ve flahane hikayeler de içeriyor.

Vahfliler Futbol Tak›m› 2-

F›rt›na Felix

● JOATHIM MASANNEK

Felix'in s›n›f›na yeni bir ö¤renci gel- miflti. Rocce isimli bu çocuk, Bayern Münih'te oynayan Brezilyal› bir fut- bol y›ld›z›n›n o¤luydu. Di¤erleri he- men Rocce'ye kucak açt›lar, fakat Felix onu çok kibirli bulmufltu. Sonra Rocce ne kadar iyi futbol oynad›¤›n›

kan›tlad›. Üstelik Vahfliler Tak›m›'nda da oynamak istiyordu. Ancak Rocce bir süre sonra antrenmanlara gelmemeye bafllad›, çünkü Bayern Münih’de futbolcu olan ba- bas› onun bir sokak tak›m›nda de¤il, ken- di gibi Bayern'de oynamas›n› istiyordu.

Vahfliler Tak›m›'nda- kiler bu duruma çok sinirlendi ve hepsi kafa kafaya verdi. Bir mahalle tak›m›n›n is- terlerse Bayern Mü- nih’in altyap›s›ndaki yetenekleri bile alt edebileceklerine ina- n›yorlard›. Tak›m kadrolar› ve formalar haz›rland›, s›k› ant- renmanlar yap›ld›.

Vahfliler tak›m› baflta bir futbol y›ld›z› olmak üzere herkese fut- bolda en yetenekli ve en iyinin de¤il en çok isteyen ve en çok çal›flan›n baflar›l›

olaca¤›n› göstermek istiyorlard›. Büyük gün gelmiflti ve art›k Vahfliler Tak›m›, Ba- yern Münih'le oynamaya haz›rd›!

M E fi ‹ N Y U V A R L A ⁄ I K A L E M E A L D I L A R M E fi ‹ N Y U V A R L A ⁄ I K A L E M E A L D I L A R

● Manisa Hür Ifl›k Gazetesi Spor Servisi Sorumlusu Bülent Dal, emek- liye ayr›ld›. Dal için Hür Ifl›k Gazetesi’nde emeklilik kutlamas› için pas- ta kesildi. Dal’›n do¤um gününün emeklili¤i ile ayn› güne gelmesi çifte

mutluluk yaflamas›na neden oldu.

Dal için düzenlenen kutlama törenine, Manisa Gençlik ve Spor ‹l Mü- dürü Dr Süleyman fiahin, Hür Ifl›k Gazetesi Genel Yay›n Yönetmeni Fa-

tih Köse, 75. Y›l Gençlik Merkezi Müdürü Yunus Öztürk, Manisa Türkiye Futbol Antrenörleri Derne¤i Baflkan› Tekin Tatl›c›o¤lu, Ma- nisa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Baflkan› ‹smail Ayd›n, ga- zetedeki mesai arkadafllar›, sporcu ve gazeteci dostlar› da kat›ld›.

Gazetecilikte 25. Y›l›n› doldurdu¤unu belirten Dal, "Sporu her branflta takip eden spor yazarlar›ndan oldum. Hiçbir spor dal›n› di-

¤erinden ayr› tutmamaya özen gösterdim. Özellikle amatör branfl- larda zor koflalar alt›nda spor yapmaya çal›flan insanlar›n yan›nda olmaya gayret gösterdim. Onlara yapt›¤›m haberlerle her zaman destek verdim. Bir amatör sporcunun elde etti¤i bir baflar›y› ertesi gün s›ca¤› s›ca¤›na gazetede okurken mutlu olmas›n›n ne demek oldu¤unu çok iyi bilirim." dedi.

Bülent Dal iki mutlulu¤u bir arada yaflad›

Yönetim Kurulu Üyemiz Çetin Çavdarl› ilk kez dede olman›n se- vincini yafl›yor. Çavdarl›’n›n o¤lu Erhan ve gelini Sinem, Özel 8 Ey- lül Hastanesi’nde 3.550 kg olarak dünyaya gelen bebeklerine Gök- türk ad›n› verdiler.

Do¤ufltan Tarzan

Göktürk’ün do¤umdan sonraki ilk

k›yafetini ise dedesi Çetin Çav- darl› hediye etti. Göktürk üzerin- de "Do¤ufltan Tarzan" yaz›l› z›b›n ile do¤umunun ilk gününde Ma- nisaspor sevgisi ile tan›flm›fl oldu.

Manisaspor Kulübü olarak Çav- darl› ve Umdu ailelerini tebrik ediyor bebekleri ile uzun ve mutlu bir yaflam diliyoruz.

M

anisaspor Yönetiminin kendi- sinden beklentilerini anlatan 33 yafl›ndaki baflar›l› antrenör Tür- kiye’de yapmak istediklerine de¤indi.

Manisaspor Bisiklet Tak›m› kim- lerden olufluyor?

Tak›m›m›z 6 yabanc› ve 13 Türk ol- mak üzere toplam 19 sporcu, 2 masör, bir tane mekanik sorumlu dedi¤imiz teknik sorumlu, bir yard›mc› antrenör, bir genel menajer ve benimle birlikte toplam 25 kifliden olufluyor. Bu spor- cular›n bir k›sm› A bir k›sm› B yafl grubuna göre, baz›lar› genç tak›m ile yar›fl›yor.

47. Cumhurbaflkanl›¤› Bisiklet Turu'nda, Manisaspor Bisiklet Ta- k›m›'n›n ald›¤› sonuçlar› de¤er- lendirir misiniz?

Cumhurbaflkanl›¤› Bisiklet Turu özel- likle son y›llarda tan›t›m, düzenlendi¤i tarih ve etap zorlu¤u bak›m›ndan bir- çok sporcunun kat›lmak istedi¤i önemli bir organizasyon. Türkiye ad›- na yar›flacak bir tak›m olarak bu tur bizim için öncelikte tan›t›m ve ad›m›z›

duyurmak amac› ile büyük önem tafl›- yordu. Bu anlamda uygulad›¤›m›z tak- tikler baflar› ile sonuçland›. Manisas- por Bisiklet tak›m› ald›¤› sonuçlar ve sporcular›n yapt›¤› ataklar ile hem ba-

flar›, hem de görsel anlamda amac›na ulaflt›.

‹lk defa iki Türk tak›m› Tur11'de yer ald›. Türkiye ve Manisaspor aç›s›ndan ne gibi kazan›mlar ol- du?

Manisaspor futbol branfl›nda Türki- ye’nin en üst düzeyinde mücadele eden bir tak›ma sahip. Bu ülke gene- linde ki tan›n›rl›k aç›s›ndan büyük bir avantaj. Ancak uluslararas› düzeyde tan›nmak için Manisaspor Bisiklet ta-

k›m› çok önemli bir göreve sahip.

Mevcut kadromuz ve sporcular›m›zla bunu rahatça yapabilecek iyi bir tak›- ma sahibiz. Türkiye sadece organiza- tör ülke olarak de¤il, tak›mlar›n›n ba- flar›s› ile de ad› an›lan bir kimlik ka- zand›. Manisaspor ise HC2 kategori- sinde de¤erlendirilen Cumhurbaflkanl›-

¤› Bisiklet Turu’nda ev sahibi ülke ta- k›m olma avantaj› ile K›ta tak›m› ola- rak bu yar›flta yar›flma imkan› buldu.

Türkiye’de bisiklet sporunun profesyo- nel anlamda yap›ld›¤› say›l› tak›mlar- dan biri olarak da önemli bir ilke imza at›p, uluslar aras› reklam de¤eri çok büyük bir f›rsat› de¤erlendirdi. Sporcu- lar›m›z için de çok önemli bir tecrübe oldu bizim için.

Yeni kurulmufl bir tak›m olmam›- za ra¤men al›nan dereceler Türki- ye bisiklet kamuoyunda baflar›l›

sonuçlar olarak de¤erlendirildi.

Siz antrenör olarak tak›m›n›z› ba- flar›l› buldunuz mu?

Her fleyden önce Türkiye’de bisiklet sporunun düzeyini üst seviyeye ç›kar- mak istiyoruz. Biz sadece baflar› elde etmek için bir çal›flmaya koyulmad›k.

‹yi sporcu yetifltiren baflar›l› projenin temelini de atmak için buraday›z. Ma- nisaspor profesyonel bir yaklafl›mla önemli bir misyonun öncüsü oldu. Bu-

nu kal›c› ve köklü bir duruma getir- mek istiyoruz. Kat›ld›¤›m›z Cumhur- baflkanl›¤› Bisiklet Turu’nda ald›¤›m›z sonuçlar henüz kurulmufl bir tak›m›n alabilece¤i çok önemli baflar›lard›.

8 Etapl›k Tur boyunca beklentiniz d›fl›nda bir performans ile karfl›- laflt›n›z m›?

Birbirinden zorlu ve farkl› özellikleri olan TUR11 her özellikte sporcunun kendisini gösterebilece¤i aflamalara sahipti. Bisiklet ile yak›ndan ilgilenen- ler bilirler, sporcular›n farkl› özellikleri vard›r. Baz›lar› iyi sprint, baz›lar› t›r- manma baz›lar› da dayan›kl›l›k özellik- lerine sahiptir. Tak›m›m›zda her özel- likte sporcular var. Herkes kendisinin ön plana ç›kaca¤› yeri çok iyi de¤er- lendirdi. Ancak özellikle Marek ve Ga- bor’un iyi derece ald›klar› etaplarda li- der grup içerisinde yer almalar› bizim için önemli bir baflar›yd›. Fatih, Ah- met, Andi ve Dean’in bireysel ve ge- nel klasmanda ald›klar› dereceler de gurur vericiydi. Tak›m›m›z bizi çok mutlu etti.

Sporcular›m›z etaplar boyunca en çok karfl›laflt›¤› s›k›nt›lar ve di¤er sporculara göre sahip olduklar›

avantajlar nelerdi?

Sporcular›m›z çok iyi bir haz›rl›k ve

kamp dönemi geçirdiler. Biz yar› pro- fesyonel bir k›ta tak›m› olarak 12 tane PRO denilen profesyonel tak›mla mü- cadele ettik. 170 sporcu aras›nda y›l- d›z bisikletçiler ve çok baflar›l› tak›m- lar vard›. Onlar›n taktikleri ve tecrübe- leri bize göre çok daha üst düzeyde olmas›na ra¤men tak›m halinde öyle bir yol izledik ki kendi üzerimizde bir baflar› ortaya koyduk. Bu baflar›n›n en önemli nedeni ise tak›mdaki Türk ve yabanc› sporcular›n k›sa sürede kay- nafl›p gerçek bir tak›m ruhunu yakala- m›fl olmalar›. Bu ba¤›n oluflmas›nda kamp dönemi ve beraber çal›flmam›z›n da önemli pay› var.

2010-2011 sezonunun en büyük hedefi Cumhurbaflkanl›¤› Tu- ru'nda al›nabilecek en iyi sonuç- lar› al›p tak›m›m›z›n ad›n› duyur- makt›, bundan sonraki dönemde hedeflerinizde neler var?

Manisaspor Bisiklet tak›m› olarak bi- zim en önemli hedefimiz Manisaspor ve Türk bisikletçilerin isimlerini dün- yaya duyurmak. Cumhurbaflkanl›¤› bi- siklet turu bizim için bu aç›dan önem tafl›yordu. Uluslar aras› bir müsabaka- da ev sahibi ülke tak›m› olarak TUR11’de yer almak reklam ve tan›t›m aç›s›ndan incelendi¤inde önemli bir f›rsatt›. Bunu iyi kulland›k. Ald›¤›m›z

derecelerle de ad›m›zdan söz ettirmek için 2012’deki Londra Olimpiyatlar›na Türk sporcu yetifltirmek istiyoruz. Ka- t›laca¤›m›z yar›fllar bitmedi. 3 fakl› ka- tegoride yar›flan tak›m›m›z var. Dü- zenlenen tüm turlara kat›larak genç sporcular›m›z›n yar›fl deneyimini art›- raca¤›z.

Manisaspor Bisiklet Tak›m›, sadece futbol ile iç içe olan Manisal›lar›, bisiklet sporu ile tan›flt›rd›. ‹lerleyen dönemde flehir olarak Manisa, bisiklet tak›m› olan bir il olarak neler kazanacak?

Manisaspor belli bir taraftar kitlesi olan bir kulüp. Futbol çok ilgi gören bir spor. Ancak bisiklet çok farkl› bir branfl. Bisiklet sporu Manisa’n›n ulus- lar aras› platformda tan›n›rl›¤›n› sa¤la- yacak. Bunun d›fl›nda Manisal› sporse- verler kendilerinin de yapabilecekleri e¤lenceli ve bir o kadar da zevkli bir branfl hakk›nda bilgi ve fikir sahibi olacak. Manisaspor Bisiklet Tak›m›

Manisal›lar›n bisiklete olan ilgi ve me- rak›n› direk olarak etkileyecek. Buna yürekten inan›yorum. Çünkü dünyan›n her yerinde böyledir. Ayr›ca çok az futbol kulübünün elde edebilece¤i uluslararas› baflar›lar› Manisaspor, bisiklet tak›m› sayesinde yakalayacak.

Uzun süre Sloven Ulusal MTB Bisiklet tak›m›n›n antrenörlü¤ünü yapan ve çok baflar›l› bisikletçilerin yetiflmesinde önemli pay sahibi olan Manisas- por Bisiklet Tak›m› Antrenörümüz Luka Zele röportaj konu¤umuz oldu. 47.

Cumhurbaflkanl›¤› Bisiklet Turu (TUR11) sonras›nda s›ca¤› s›ca¤›na soru- lar›m›z› yan›tlayan Zele, kuruldu¤u günden bu yana istikrarl› ve baflar›l›

çal›flmalar› ile Türkiye Bisiklet camias›nda bütün dikkatleri üzerine çeken ve taktir toplayan Bisiklet tak›m›m›z ile ilgili merak edilenleri anlatt›.

B‹S‹KLET TAKIMI ANTRENÖRÜ LUKA ZELE:

Çavdarl›’n›n torun sevinci

Türkiye için yeni bir sayfa

aç›ld›

●Manisaspor ‹dari Personeli, kulüp muhasebe sorumlular›n- dan Abdullah Türemifl’in 29.

yafl gününü 19 May›s Stadyu- mu Kulüp Merkezi’nde kutlad›.

Manisaspor Genel Müdürü Al- parslan Kaya’n›n da yer ald›¤›

kutlamada kendisi için haz›rla- nan pastay› kesen Türemifl, gösterilen ilgiden dolay› mesai arkadafllar›na teflekkür etti.

ManisaSpor Gazetesi olarak Türemifl’e ailesiyle birlikte bir ömür boyu mutluluklar diliyoruz.

Nice mutlu y›llara

Abdullah Türemifl

(3)

M

anisaspor Bisiklet Tak›m› 47.

Cumhurbaflkanl›¤›

Türkiye Bisiklet Turu’nda gösterdi¤i performans ile

bisiklet dünyas›n›n ilgisini fazlas›yla çekmeye bafllad›.

Davetler ço¤al›yor

‹lerleyen dönemlerde gerçeklefltirilecek uluslar

aras› düzeydeki yar›fllarda Manisaspor’un da yer almas› için organizatörler, ekibimize davette bulun- maya bafllad›lar.

M

anisaspor Bisiklet Tak›m› 47. Cum- hurbaflkanl›¤› Türkiye Bisiklet Tu- ru’nun ard›ndan ilk mücadelesini Bi- siklet Federasyonu’nun 2011 y›l› faaliyet program›nda yer alan KAP Konya Büyükler, Bayanlar, Gençler, Masterler, Y›ld›zlar Yol Ya- r›fllar›’nda verecek. 6-8 May›s tarihleri ara- s›nda gerçeklefltirilecek yar›fllarda büyükler kategorisinde; Ahmet Akdilek, Bünyamin Öz- demir, Ali Gülcan, Mevlüt Erkan, Mustafa Çarfl›, Egemen Erçevik, genç erkeklerde; Sa-

lih Yerli, Vahit Sayg›n, Muhammet Kelefl, Emre fiahin ve Ferhat Sezer ekibimizi temsil edecekler. KAP Konya Yol Yar›fllar› 6 May›s Cuma günü saat 09:00’da 130 kilometrelik büyük erkekler yar›fllar› ile start alacak. Ayn›

gün genç erkekler saat 13:00’de 80 kilometre pedal çevirecekler. Ekibimiz 8 May›s Pazar günü ise 09:00’da 40.8 kilometrelik büyük erkekler kriteryum, ard›ndan 34 kilometrelik genç erkekler kriteryum turlar›yla yar›fl›

tamamlayacaklar.

Manisasporumuzun, Konya Tor- ku fiekerspor ile birlikte 6 pro- fesyonel ve 14 profesyonel k›ta tak›m›yla yar›flt›¤› 47. Cumhur- baflkanl›¤› Türkiye Bisiklet Turu, Side-Alanya etab›yla sona erdi.

Manisaspor Bisiklet Tak›m›, 158 kilometrelik etap sonunda tak›m halinde 6. olarak turdaki en iyi derecelerinden birini elde etti.

‹stanbul'dan bafllayan toplam bin 387 kilometrelik 8 etap so- nunda ise ekibimiz genel klas- manda 17. olarak çok önemli bir baflar› elde etti.

Otoritelerden tam not

Tur sonunda sprint puanlar› ge- nel s›ralamas›nda ekibimizden Mareck Canecky 46., Gabor Kasza 61. olurken, t›rman›fl ge- nel s›ralamada Mareck Canecky 7., Gabor Kasza ise 17. olarak dikkat çektiler.

Manisaspor Bisiklet Tak›m› he- nüz yeni kurulmas›na ve bisik- letçilerin birbirlerini yeni tan›- mas›na ra¤men etap bitirme ba- flar›s›yla bisiklet otoriteleri tara- f›ndan övgüye de¤er bulundu.

Manisasporlu bisikletçilerin 22 tak›m aras›nda baz› etaplar› ilk 10 s›rada bitirmesi, Mareck Ca- neky'nin iki kez sprint pirimi kazanmas› turun ses getiren de- recelerinden oldu.

Sporcular›m›z›n Side-Alanya etab›ndaki ferdi s›ralamalar› flöy- le: Jeremy Yates 45., Ahmet Akdilek 19., Andi Bajc 92., Ma- rek Canecky 93., Fatih Harman- c› 72., Gabor Kazsa 131., Bün- yamin Özdemir 127., Dean Pod- gornik 17.

Bisikletçilerimizin 8 etap sonra- s›nda ferdi genel s›ralamadaki dereceleri ise flöyle olufltu: Je- remy Yates 35., Ahmet Akdilek 108., Andi Bajc 56., Marek Ca- necky 58., Fatih Harmanc› 134., Gabor Kazsa 59., Bünyamin Öz-

demir 88., Dean Podgornik 120.

Kenny Van Hummel etap birin- cisi oldu

Side-Alanya etab›n›, Skil Shima- no tak›m›ndan Kenny Van Hum- mel, 3.22.59'luk dereceyle birinci s›rada tamamlad›. ‹kincili¤i Omega Parma Lotto tak›m›ndan Andre Greipel, üçüncülü¤ü ise Alessandro Petacchi elde etti.

Etab›n sprint primini NetApp tak›m›ndan Eric Baumann, Tür- kiye Güzellikleri primini ise Omega Parma Lotto tak›m›ndan Kenny De Haes kazand›.

Genel klasmanda birinci Alexander Efimkin

8 etap sonras›nda Time Type 1 tak›m›ndan Alexander Efimkin, yar›fl› genel klasman birincisi olarak tamamlad› ve turun birin- cisi oldu. Turkuaz mayoyu giyen Efimkin, büyük ödülün de sahibi oldu.

Genel klasman ikincili¤ini, Asta- na tak›m›ndan Andrey Zeits, FDJ tak›m›ndan Thibaut Pinot elde etti.

Turun en iyi sprinteri Lampre tak›m›ndan Alessandro Petacchi olurken, ikincili¤i Williems Ac- cent tak›m›ndan Stefan Van Dijk, üçüncülü¤ü ise Garmin Celvero tak›m›ndan Tyler Farrar elde etti.

Turun en iyi t›rman›c› sporcusu Colombia tak›m›ndan Luis La- verde olurken, Team Type 2 ta- k›m›ndan Efimkin ikinci, Cofidis Yohan Bagot üçüncü oldu.

Türkiye Güzellikleri priminde en çok puan alan sporculardan CJR tak›m›ndan Arturo Cortiz Mora birinci oldu. Bu klasmanda Lampre tak›m›ndan Alessandro Petacchi ikinci, Farnese Vini ta- k›m›ndan Andrea Guardini üçüncü oldu.

Manisaspor Cumhurbaflkanl›¤›

Bisiklet Turu'nda baflar›l› oldu

Manisaspor Bisiklet Tak›m› 47. Cumhurbaflkanl›¤› Türkiye Bisiklet Turu'nda, genel klasmanda 17. olurken, bisiklet dünyas›na da ad›n› yazd›rm›fl oldu.

T

ürkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kuru- lu, Spor Toto Süper Lig'de 2011-2012 se- zon planlamas›n› kararlaflt›rd›. Plana göre, Spor Toto Süper Lig'in 54. sezonu 7 A¤ustos 2011 tarihinde bafllayacak. Ligin ilk devresi, 18 Aral›k 2011'de oynanacak 17. hafta karfl›laflmala- r› ile bitecek. 2. devresi 22 Ocak'ta bafllayacak Spor Toto Süper Lig'de 2011-2012 sezonu, 13 May›s 2012'de oynanacak maçlarla sona erecek.

P

rofesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Spor Toto Süper Lig’in 30. haftas›nda Bursaspor ile oynad›¤›m›z karfl›laflma son- ras›nda kulübümüze 10.000.-TL para cezas› ver- di. PFDK’n›n 28.04.2011 tarih ve 91 say›l› top- lant›s›nda alm›fl oldu¤u kararla ilgili flu aç›klama yap›ld›: MAN‹SASPOR Kulübünün, 23.04.2011 tarihinde oynanan BURSASPOR - MAN‹SASPOR Spor Toto Süper Lig futbol müsabakas›nda, ta- raftarlar›n›n neden oldu¤u saha olaylar› nede- niyle takdiren 10.000.-TL PARA CEZASI ile ce- zaland›r›lmas›na, karar verilmifltir.

Kulübümüze ceza

2011-2012 sezonu 7 A¤ustos’ta bafll›yor

Y›l›n ö¤renci sporcu yar›flmas› internet oylamas› sona erdi. Adaylar›n ald›¤›

oylar ve spor kariyerleri boyunca elde etti¤i baflar›lar göz önünde bulunduru- larak yap›lacak olan de¤erlendirme sonucu dereceye giren sporcular gazetemiz ve internet sitemizden duyurulacak. Manisa Valili¤i, ‹l Milli E¤itim Müdürlü¤ü, Manisa GS‹M, Celal Bayar Üniversitesi ve Manisaspor Kulübü’nden temsilci- lerin yer ald›¤› jüri heyeti sporcular› de¤erlendirerek Y›l›n Ö¤renci sporcu Yar›flmas›n›n dereceye giren sporcular›n› belirleyecek. 19 May›s Gençlik ve Spor Bayram›’n›n da içinde yer ald›¤› gençlik haftas›nda düzenlenecek tören ile ödüllerini alacak olan sporcular Manisaspor Gazetesi taraf›ndan bu y›l ilki düzenlenen yar›flman›n ilk galipleri olacaklar.

S›rada Konya KAP yar›fllar› var

Yar›flmada sona gelindi

Yar›flma jurisi

toplan›yor

Manisaspor Bisiklet Tak›m›’na

bütün dünyadan davet ya¤›yor

(4)

4 5 May›s 2011 Perflembe

2005-2006

Manisaspor-Gaziantepspor: 1-2 Gaziantepspor-Manisaspor: 1-1 2006-2007

Manisaspor-Gaziantepspor: 4-1 Gaziantepspor-Manisaspor: 0-0 2007-2008

Manisaspor-Gaziantepspor: 1-0 Gaziantepspor-Manisaspor: 1-0 2009-2010

Manisaspor-Gaziantepspor: 0-3 Gaziantepspor-Manisaspor: 0-0 2010-2011

Manisaspor-Gaziantepspor: 2-0

M

anisasporumuz, Gazianteps- por ile oynad›¤› 9 maçta 3 ga- libiyet, 3 beraberlik ve 3 ma¤-

lubiyet al›rken bu maçlarda rakibinin a¤lar›n› 9 kez havaland›rd› ve kendi kalesinde ise 8 gol gördü.

Yolculuk Cuma günü

Manisasporumuz Gaziantepspor ile oynayaca¤›

karfl›laflma için 6 May›s Cuma günü saat 17:45’de

‹zmir Adnan Menderes Havaliman›’nda Adana’ya gidecek. Adana’dan karayolu ile Gaziantep’e gi- decek ekibimiz Gaziantep Üniversitesi Turizm Uy- gulama Otel’inde kampa girecek ve maç günü ise kamp›n› Dedeman Otel’de devam ettirecek.

M

anisasporumuz Spor Toto Süper Lig’in 32. haftas›n- da Gaziantepspor ile kar- fl› karfl›ya gelecek. 7 May›s Cu- martesi günü Kamil Ocak Sta- d›’nda oynanacak karfl›laflma saat 20:00’de bafllayacak. Ligde yeni- den ç›k›fl yakalayan ekibimiz bu karfl›laflmadan da galibiyetle ayr›-

larak daha da üst s›ralarda yer al- mak istiyor.

6 haftal›k galibiyet özlemine Eski- flehirspor galibiyetiyle son veren ekimiz bu hafta ligin zorlu ekiple- rinden Gaziantepspor’un konu¤u olacak. Ligin son 3 haftas›nda en iyi sonuçlar› almay› hedefleyen siyah-beyazl›lar, süper lig tarihin-

deki en iyi puan›n› elde etmenin hesaplar›n› yap›yor. Ekibimizde tedavisi devam eden Iwansk› bu maçta forma giyemeyecek. Sar›

kart cezas› s›n›r›nda bulunan Kahe, Hüseyin Tok, Ömer Aysan ve Murat Erdo¤an bu maçta kart gördükleri taktirde Bucaspor maç›nda forma giyemeyecekler.

TARZAN devam›n›

getirecek

“Üç maç› da en iyi flekilde de¤erlendirece¤iz”

T

eknik Direktörümüz Hikmet Karaman, Gaziantepspor maç› öncesinde yapt›¤› aç›klamada "Ligin bitimine 3 maç kald›, 3 maç› da en iyi flekilde de¤erlendirip, ligi bitirece¤iz." dedi. Göreve geldiklerinde ilk hedeflerinin önce ligdeki tehlikeli bölgeden, küme düflme potas›ndan uzak- laflmak oldu¤unu belirten Karaman sözlerini flöyle sürdür- dü: "Göreve geldi¤imde Manisaspor 5. haftada s›f›r puan- dayd›. 5. haftada ligdeki tüm tak›mlar› s›f›r puandan baflla- t›n bakal›m Manisaspor nerede? Gözü görmeyen baz› fal- tafllar› görsün bakal›m, gözü görmeyen baz› mankafal›lar bir baks›n bakay›m. Özellikle bu sert kelimeleri kullan›yo- rum. 5. hafta herkese s›f›r puan versinler, bizim geldi¤imiz konumla Manisaspor bugün hangi derecede bir baks›nlar.

Onun için bunlar› görmek önemli. Dolay›s› ile ben oyuncu grubuma hep inand›m, elefltirilerde yapt›m ama onlar çok iyi fleyler yapt›. Bu futbolcular yüzde yüzün üstüne ç›karak oynad›. ‹kinci yar›ya 4'te 3 yaparak bafllad›. Her fleyin de bir neticesi var tabi. Önümüzde Gaziantepspor maç› var, flimdi onu düflünüyoruz. Futbolcu arkadafllar›m tak›m kalitesini ortaya koymas› gerekiyor. Oradan alaca¤›m›z sonuç puan hedefinin ne oldu¤unu bize gösterecek.”

Teknik Direktörümüz Hikmet Karaman, Manisaspor'u elefltiren kesimleri sert bir dille elefltirirken ligde kalan 3 maç› en iyi flekilde de¤erlendireceklerini söyledi.

KARAMAN:

Gaziantepspor ile 10. mücadele

‹ki tak›m aras›nda oynanan maçlar ve sonuçlar› flöyle:

U18 Tak›m›m›z puanla bafllad›

U18 Türkiye finallerinin Antalya Side’de oynanan ilk maç›nda Adana Demirspor ile 2-2 berabere kald›k

Yi¤it’in cezas›

sona erdi

B

ursaspor maç›nda gördü¤ü k›rm›z› kart nedeniyle cezal› duruma düflerek Eski- flehirspor maç›nda forma giyemeyen or- ta saha oyuncumuz Yi¤it ‹ncedemir’in cezas›

sona erdi. Yi¤it bu hafta Gaziantepspor kar- fl›s›nda forma giyebilecek.

U18

Tak›m›m›z, Bölgesel Gençlik Ge- lifltirme U18 Ligi 2010-2011 sezonu Türkiye finallerindeki ilk maç›nda Adana Demirspor ile 2-2 berabere kald›.

Antalya-Side Emirhan Hotel 2 nolu sahas›nda oynanan karfl›laflmaya ekibimiz Berk, Cenk Talay, U¤ur, ‹smail, ‹lker, Mehmet Can, Umut, Okan, Murat, O¤uz ve Cenk Y›lmaz onbiriyle ç›kt›. Karfl›laflmada siyah-beyazl›lar›n gollerini 32.

dakikada Mehmet Can ve 90. dakikada ‹smail kaydetti.

Baflkan›m›zdan yak›n ilgi

Baflkan›m›z Kenan Yaral›, Gazi- antepspor maç› haz›rl›klar›nda da tak›m›m›z› yaln›z b›rakm›yor.

Tar›k Alm›fl Spor Tesisleri’nde gerçeklefltirilen antrenmanlar›

izleyerek futbolcular›m›za destek veren Baflkan Yaral›, Çarflamba günü gerçeklefltirilen antrenma- n› Asbaflkan ve Bas›n Sözcümüz Selami Delan ile birlikte izledi.

Yaral› ve Delan, Gaziantep

maç›n›n haz›rl›klar›nda da

tak›m›m›z› yaln›z b›rakmad›

(5)

B

aflar›l› futbolcumun Joshua Simpson’un 5 ayl›k k›z› Adriana babas›n›n kopyas›.

Manisa 19 May›s Stad›'nda oynanan tüm maçlarda annesi ile locada yerini alan Adriana, tribün ambians›na öylesine al›flm›fl ki, stad›n en gürültülü tezahürat yap›lan ka- pal› altta bile çok rahat maç seyrediyor. An- ne Davannah'n›n çok sakin ve uslu bir bebek oldu¤unu söyledi¤i güzeller güzeli Adriana ayn› zamanda babas›n›n da nefle kayna¤›.

Çok nefleli ve güler yüzlü bir bebek olan Ad- riana mavi gözleri, küçük burnu ve çene ya- p›s› ile babas›n›n h›k demifl burnundan düfl- müfl. Eskiflehirspor maç›n›n son düdü¤ü ile solu¤u k›z›n›n yan›nda alan futbolcumuz Joshua Simpson, Adriana ile vakit geçirdi-

¤inde kendisini çok mutlu hissetti¤ini, onun geldi¤i her maç kendisine u¤ur getirdi¤ini belirtirken efli Davannah'n›n da kendisinin en sad›k taraftar› oldu¤unu söyledi.

M

anisasporumuz, Gaziantepspor maç›- n›n haz›rl›klar›n› Tar›k Alm›fl Spor Te- sisleri’nde bütün h›z›yla devam edi- yor. Eskiflehir karfl›s›nda ald›¤› galibiyet ile 6 haftal›k özleme son veren siyah-beyazl›larda özellikle Sal› günü gerçeklefltirilen haftan›n ilk antrenman› nefle içinde geçti. Teknik Di- rektörümüz Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleflen antrenmanda yap›lan çift kale maçta hem mücadele hem de birlikteli vard›.

Ma¤lup olan tak›m›n kazanan tak›ma "Sütlü Nuriye" tatl›s›n› ›smarlayaca¤› karfl›laflmada, Nizamettin’in seçti¤i tak›m, Makukula’n›n ta- k›m› karfl›s›nda galip geldi.

Nizamettin’in kaptanl›¤›n› yapt›¤› yeflil tak›m;

Bulut, Hüseyin, Eren, Ferhat, Bekir, Yi¤it Gö- ko¤lan, Isaac, Simpson, Mehmet Güven, Mehmet ve ‹lker’den oluflurken, Makukula’n›n kaptanl›¤›n› yapt›¤› mavi tak›m ise; Recep, Ömer, Dixon, Kalabane, Bülent, Fatih Y›lmaz, Yi¤it ‹ncedemir, Murat Erdo¤an, Ahmet, Ka- he, ve Manucho kadrosuyla sahada yer ald›.

Normal süresi 5-5 biten maçta yeflil tak›m›n gollerini Simpson (3) ve ‹lker (2) atarken; ma- vi tak›m›n golleri de Fatih Y›lmaz, Ahmet, Kahe, Makukula ve Manucho’dan geldi.

Beraberli¤in ard›ndan Teknik Direktörümüz Hikmet Karaman, sonucun penalt› at›fllar›yla belirlenmesini istedi. Penalt› at›fllar›na yeflil

tak›m kalecisi Bulut yapt›¤› kurtar›fllarla dik- kat çekti. Mavi tak›mdan Kahe ve Makukula penalt› at›fllar›n› gole çeviremezken; yeflil ta- k›mda tüm oyuncular a¤lar› havaland›rd›.

Maç› 10-7 galip bitiren yeflil tak›m›n futbol- cular›, büyük sevinç yaflad›lar ve objektiflere mutluluk pozu verdiler. Karaman, mücadele ve nefle içinde geçen antrenman›n ard›ndan futbolcular›n› tebrik etti.

Rövanfl mavi tak›m›n

‹lk maç›n ard›ndan rövanfl maç› ise Çarflam- ba günü gerçeklefltirilen antrenmanda yap›l- d›. Yeflil tak›m kaptan› Nizamettin salonda çal›flt›¤› için maçta yer almad›. Nizameti’nin yerine Burakcan forma giydi. Mavi tak›m, ye- flil tak›m› 6-3 ma¤lup ederek ilk maç›n rövan- fl›n› ald›. Mavi Tak›m›n gollerini Manucho, Kalabane, Kahe, Ahmet ‹lhan ve Murat Erdo-

¤an (2) atarken Yeflil tak›m›n gollerini ise Bu- rakcan, Mehmet ve ‹lker kaydetti. Yeflil ta- k›mda Bulut, Hüseyin, Eren, Ferhat, Bekir , Yi¤it Göko¤lan, ‹saac, Simpson, Mehmet Gü- ven, Burakcan ve ‹lker forma giyerken, Mavi tak›m da ise Recep, Ömer, Dixon, Kalabane, Bülent, Fatih, Yi¤it ‹ncedemir, Murat Erdo-

¤an, Ahmet, Kahe, Makukula ve Manucho forma giydi.

K

ulüpler Aras› Minikler Erkekler Hentbol Müsabakalar›nda ‹l Bi- rincili¤i maçlar› 2 may›s Pazar- tesi günü sona erdi. Rakiplerini geri- de b›rakarak adlar›n› finale yazd›ran Gazispor ve Ahmet Tütüncüo¤lu ta- k›mlar› dün Çok Amaçl› Spor Salonun da final maç›nda karfl›laflt›lar. Final maç› Gazisporun 28-21 üstünlü¤üyle sona erdi. Manisa ‹l flampiyonu olan Gazispor Erkek Hentbol Tak›m› 1-5 Temmuz tarihleri aras›nda Alanya da yap›lacak olan Türkiye fiampiyona- s›nda Manisa y› temsil edecek. Ga- zispor Erkek Hentbol Tak›m› Antre- nörü Vahdettin Y›lmaz yapt›¤› aç›kla-

mada, " Nama¤lup Manisa fiampiyo- nu olarak Türkiye fiampiyonas›na ka- t›laca¤›z. Hedefimiz Alanya da Mani- sa Hentbolünün ad›n› baflar›yla du- yurmak. Sporcular›m›z› gösterdikleri baflar›l› mücadeleden dolay› kutluyo- rum. Alanya da yap›lacak olan Türki- ye fiampiyonas›nda da baflar›l› olaca-

¤›m›za inan›yoruz" dedi. Gazi ‹lkö¤- retim Okulu Spor Kulübü’nün kadro- sunda flu oyuncular yer ald›: Gökay Uygun, Kerem Uysal, Nihat Cinal, Okan Akkoyun, Ahmet Yaren, Emre Köseo¤lu, Talha Ergüzel, Can Alaca, Alphan Berke Türkekan, O¤ulcan Geçol, Berk Özgür, Mehmet ‹cgil.

Hentbolda Gazispor Manisa flampiyonu

Gazispor, Çok Amaçl› Spor Salonu’nda yap›lan final maç›nda Ahmet Tütüncü- o¤lu Spor Kulübünü 28-21 ma¤lup ederek il flampiyonu oldu ve Alanya’da ya- p›lacak olan Türkiye fiampiyonas›’na kat›lmaya hakk›n› elde etti.

A2

Tak›m›m›z ligin 36.

haftas›nda deplas- manda Eskiflehirspor ile karfl› karfl›ya geldi. Necdet Y›ld›r›m Sahas›’nda oynanan karfl›laflmaya ekibimiz Faruk, Mert, Hamza, Burakcan, Ali F›- rat, Serhat, Berkay, Yasir, Sa- met, Eray ve Hakan onbiriyle ç›kt›. Siyah-beyazl›lar 51. daki-

kada kalesinde gördü¤ü gol ile karfl›laflmadan 1-0 ma¤lubiyetle ayr›ld›.

Manisaspor A2 Tak›m› ligin 37.

haftas›nda ise Büyük fiehir Be- lediyespor ile karfl› karfl›ya gele- cek. 9 May›s Pazartesi günü 19 May›s Stadyumu’nda oynana- cak karfl›laflma saat 15:30’da bafllayacak.

Eskiflehir galibiyetiyle moral bulan futbol tak›m›m›zda mo- raller üst düzeyde. Gaziantep- sor maç› haz›rl›klar›nda siyah- beyazl›lar›n antrenmanlar›

nefle içinde geçerken objekti- flere yans›yan görüntüler ise tak›m içindeki birlik, beraberlik ve arkadafll›¤›n üstü düzeyde oldu¤unun göstergesi.

Sanki “H›k” demifl burnundan düflmüfl

M

anisaspor 13 Tak›m›, U13 Li- gi’nde rakipleri karfl›s›nda ald›¤›

farkl› sonuçlar almaya devam ediyor. Ligdeki ilk maç›nda Hac›rahmanl›

Belediyespor’u 8-0 ma¤lup eden, ikinci maç›nda da Paflaköy’ü 7-0 yenen siyah- beyazl›lar Donat›mspor’u 9-0, Özel ‹da- respor’u 5-0’l›k sonuçlarla yenerken Mal- taspor maç›nda da rakibinin maça ç›k- mamas› nedeniyle 3-0 hükmen galip sa- y›ld›. U13 Tak›m›m›z ligdeki 6. maç›nda 5 May›s Perflembe günü Meriçspor ile karfl› karfl›ya gelecek. 8 Eylül Stad›’nda oynanacak karfl›laflma saat 19:00’da bafl- layacak.

U13 Tak›m› Antrenörü Semih Küçükata- lay, futbolcular›n›n her geçen hafta uyu- munun artt›¤›n› belirterek, "Ald›¤›m›z skorlardan çok ö¤rencilerimizin yetenek- lerini sahaya yans›tabilmeleri ve taktiksel geliflimleri bizim için çok önemli." dedi.

U13’ler flova devam ediyor

A2 tak›m›m›z bu hafta da puan alamad›

Mutlulu¤un tablosu

(6)

6 5 May›s 2011 Perflembe

F

utbolcular›m›z Eskiflehirspor karfl›s›nda al›nan üç puan son- ras›nda, galibiyeti Baflkan›m›z Kenan Yaral›’ya hediye ettiler. Kar- fl›laflma sonras›nda futbolcular›m›z hep birlikte Baflkan›m›z Kenan Yara- l›’ya bakarak galibiyet sevincini ya-

flad›lar. Eskiflehir karfl›lamas› boyun- ca taraftarlarda s›k s›k "Büyük Bafl- kan" tezahürat›nda bulunarak Yara- l›’ya olan sevgilerini dile getirdiler.

Baflkan›m›z Kenan Yaral› da yap›lan tezahüratlarda s›k s›k aya¤a kalka- rak taraftar› selamlad›.

M

anisasporumuz ilk yar›s› golsüz geçen karfl›lafl- man›n ikinci yar›s›nda oyunun kontrolünü tama- men eline alarak istedi¤i sonuca gitmesini bildi.

Maçtan dakikalar

Karfl›laflman›n 6. dakikas›nda sol kanattan Simpson'un ceza alan›na yapt›¤› ortada topa iyi yükselen Murat Er- do¤an'›n kafa vuruflunda, topu kaleci Ivesa uzaklaflt›rd›.

15. dakikada Mehmet Güven'in pas›nda ceza alan› d›- fl›nda sol çapraz pozisyonda topla buluflan Yi¤it Gö- ko¤lan'›n güzel vuruflunda, kaleci Ivesa topu kornere çeldi.

18. dakikada Do¤a'n›n sa¤ kanattan gönderdi¤i uzun pasta arka direkte topla buluflan Batuhan'›n bekletme- den vuruflunda meflin yuvarlak yandan d›flar› ç›kt›.

51. dakikada Mehmet Güven'in pas›nda ceza alan› d›- fl›nda topla buluflan Kahe'nin flutunda meflin yuvarlak üstten d›flar› ç›kt›.

54. dakikada Yi¤it Göko¤lan'›n sa¤ kanattan yapt›¤› or- tada Simpson'un kafa vuruflu Eskiflehirsporlu oyuncula- ra çarparak tekrar Simpson'un önünde kald›. Bu oyun- cunun vuruflunda top üstten auta gitti.

58. dakikada Eskiflehirspor yar› sahas›nda topu kapan Mehmet Güven topla birlikte ilerledikten sonra pas›n›

ceza alan› içindeki Simpson'a aktard›. Simpson'un ak- tard›¤› topla buluflan Kahe, düzgün bir vuruflla topu a¤lara gönderdi: 1-0

68. dakikada Yi¤it Göko¤lan'›n sa¤ kanattan yapt›¤› or- tada ceza alan› içinde Kahe'nin aktard›¤› topla bulufla Murat Erdo¤an'›n sert vuruflunda, top 2. kez Eskifle- hirspor a¤lar›na gitti: 2-0

75. dakikada sol kanattan Murat Erdo¤an'›n yapt›¤› or- tada kaleci Ivesa'y› da geçen topla kale çizgisi önünde buluflan Kahe'nin kafa vuruflunda top bir kez daha a¤- larla bulufltu: 3-0

82. dakikada ceza sahas› d›fl›ndan kazan›lan serbest vuruflu kullanan Sezer, topu a¤lara gönderdi: 3-1 84. dakikada sa¤ kanattan Isaac'in pas›nda kaleci ile karfl› karfl›ya kalan Makukula'n›n vuruflunda Ivesa topu uzaklaflt›rmay› baflard›.

B

aflar›l› file bekçimiz ‹lker Avc›bay, karfl›laflma sonras›nda tribün- lerin iste¤i ile taraftara üçlü çektirdi. ‹lker’in üçlüsüyle beraber 19 May›s Stadyumu "Manisa-Manisa" diye adeta inledi.

Futbolcular›m›z üçlünün ard›ndan tribünleri gezerek taraftarla birlikte galibiyet sevincini yaflad›lar.

Oyuncular›m›

tebrik ediyorum

TEKN‹K D‹REKTÖR KARAMAN:

Manisasporumuz Spor Toto Süper Lig'in 31. haftas›nda Eskiflehirspor'u 3-1 ma¤lup ederek 6 haftad›r devam eden galibiyet hasretine son verdi, taraftar›n›n yüzünü güldürdü. Karfl›laflmada ekibimizin gollerini 58 ve 75. dakikalarda Kahe, 68. dakikada Murat Erdo¤an kaydetti.

Gülmek size yak›fl›yor 3-1

Teknik Direktörümüz Hikmet Karaman, Eskiflehirspor’un teknik direktörü Bülent Uygun ve futbolcu kadrosuyla sayg› duyulacak bir ekip oldu¤unu belirterek, "Böyle bir tak›m› 3-1 yendik. Oyuncular›m›z› tebrik ediyorum." dedi.

T

eknik Direktörümüz Hikmet Karaman, maçtan sonra düzen- lenen bas›n toplant›s›nda, iyi bir 90 dakikay› geride b›rakt›klar›n›, yenildikleri Galatasaray ve Bursaspor maçlar›n› iyi analiz ettik- lerini ve oyuncularla hata- lar›n› konufltuklar›n› söyle- di. O maçlar› çevirebilecek direnç gösterdiklerini hat›rlatan Karaman, sözleri- ni flöyle sürdürdü:

"Kamuoyunda bilançolara bak›l›yor. Futbol yendiniz mi, yenildiniz mi, ona göre de¤erlendirilen bir meslek dal›. Biz ne yapt›¤›m›z›

bilen bir teknik ekibiz.

Oyuncular›m›z› panik duru-

muna düflürmedik. Eskiflehirspor, teknik direktörü Bülent Uygun ve futbol- cu kadrosuyla sayg› duyulacak bir ekip. Ligde bulundu¤u konum da ortada.

Böyle bir tak›m› 3-1 yendik. Oyuncular›m›z› tebrik ediyorum. ‹ki tak›m›n taraftar›na da teflekkür etmek laz›m. Türk futbolu için önemli mesajlar verdiler. Kalan 3 maç› en iyi flekilde tamamlamak istiyoruz."

Stat:19 May›s

Hakemler:Hüseyin Sabanc›, Ali Sayg›n Ögel, Ark›n Akgöl

Manisaspor:‹lker, Ferhat, Dixon, Hüse- yin, Eren, Yi¤it Göko¤lan (Dk. 71 ‹saac), Murat Erdo¤an (Dk. 90 Manucho), Meh- met Güven, Bekir, Simpson, Kahe (Dk. 80 Makukula)

Eskiflehirspor:Ivesa, Koray, Nadareviç, Veysel, Volkan, Burhan (Dk. 39 Ümit), Sezer, Pele, Do¤a, Serdar, Batuhan (Dk.

79 Mikail)

Goller:Dk. 58 ve 75 Kahe, Dk. 68 Murat Erdo¤an (Manisaspor), Dk. 82 Sezer (Es- kiflehirspor)

Sar› Kartlar:Dk. 76 Pele, Dk. 78 Sezer, Dk. 89 Do¤a (Eskiflehirspor)

Manisa:3-Eskiflehir:1

‹lker Avc›bay’dan maç sonunda üçlü

M

anisaspor taraftar›

Türkiye’ye örnek ol- maya devam ediyor.

1965 Manisaspor Taraftarlar Derne¤i Manisaspor Eskifle- hirspor maç› öncesinde Eski- flehirspor taraftarlar›n› a¤›rla- d›. 1965 Manisaspor Taraftar- lar Derne¤i Baflkan› Yasin

Okay ve dernek üyeleri Malta K›raathanesi’nde rakip tak›m taraftar›na kahvalt› verdiler. Taraftarlar gün boyunca beraber olurken karfl›laflma öncesinde de Eskiflehir taraftarlar›, Manisaspor taraftarlar›

ad›na 1965 Manisaspor Taraftarlar Derne¤i Baflkan› Yasin Okay’a çiçek takdim ettiler. 1965 Mani- saspor Taraftarlar Derne¤i Baflkan› Yasin Okay bu beraberlikleri artt›rmaya çal›flt›klar›n› belirterek,

"Biz tüm tribünlerin fair play çerçevesinde maç izlemelerini istiyoruz" dedi.

Taraftardan örnek davran›fl

Taraftardan örnek davran›fl

M

anisasporumuzun Breziyal› forvet oyuncusu Kahe, karfl›laflmada att›¤› iki gol ve yapt›¤› bir asistle galibiyetin mimarlar›ndan oldu. Kahe karfl›laflmada att›¤›

gollerin ard›ndan yapt›¤› samba danslar› ile de sevincini doyas›ya yaflad›. Ligdeki gol say›s›n›

10’a ç›karan futbolcumuz Eskiflehirspor maç›na çok iyi haz›rland›klar›n› ve hakl› bir galibiyet ald›klar›n› belirterek, "Kalan 3 maç› kazanarak ligi 7 veya 8. bitirmek istiyoruz."diye konufltu.

KAHE fiOV O

rta saha oyuncu-

muz Mehmet Güven, Eskifle- hirspor maç› sonras›nda yapt›¤› aç›klamada ilk yar›da ortada bir oyun oldu¤unu, iki tak›m›n da pozisyon buldu¤unu belirterek, "‹kinci yar›ya da- ha iyi bafllad›k ve sonuca da gitmeyi baflard›k. Hakl›

bir galibiyet ald›¤›m›z› düflünüyoruz. 6 haftad›r galip gelemiyorduk, buna ve uzun zamand›r iç sahada ka- zanamamam›za son verdi¤imiz için mutluyuz." dedi.

“Hakl› bir galibiyet”

Mehmet Güven:

Galibiyet Başkan’a hediye

(7)

M

anisam›zdada sporu se- ven ve her dalda elinden geldi-

¤ince en iyisini yap- maya çal›flan biri var:

Bülent Dal.

Ben de kendisini tam 19 y›ld›r tan›yorum.

O amatör sporla öz-

deflleflmifl biri. 1980 y›l›nda baba mesle¤i icab› tayin ile Manisa’ya gelen bu kardefli- miz bir süre Vestel’de çal›fl›r. Daha sonra da 1984 y›l›ndan itibaren s›ras›yla Günefl, Yeni As›r, Kanal 6, Ege TV, Haber, ‹zmir Hodri Meydan, Saruhan, Yar›n gibi pek çok gazete ve radyoda görev yapm›flt›r.

Son olarak ta Hür Ifl›k Gazetesi’nde Spor Müdürü olarak görev yapmaktad›r. Tam 24 y›ld›r sporun içinde olan Bülent Dal, bu sü- reye de pek çok ödül s›¤d›rm›flt›r. Özellikle UEFA’dan ald›¤› ödülle baflar›s›n› taçland›r- m›flt›r. Bunun d›fl›nda TFF, TÜFAD, ASKF, Judo ve Tekvando ile Mücadele Sporlar›

Federasyonu’ndan ald›¤› ödüller baflar›s›n›

göstermektedir. Okul sporlar› ile de ilgilen- mesi Milli E¤itim’in gözünden kaçmam›fl ve ödüle lay›k görülmüfltür. Bunun d›fl›nda ili- mizde yap›lan özel turnuvalar› da takip et- mifl ve bunu Manisa ile paylaflm›fl oldu¤u için Yaflar Turu Adidas Ma¤azas› ve Vergi Dairesi taraf›ndan da ödüllendirilmifltir. Bu- nun yan›nda Bilardo Sporu ve yap›lan tur- nuvalar› da yak›ndan takip etmesi ona Tür- kiye Bilardo Federasyonu’nun ödülünü de getirmifltir. Evini ziyaretimde bu ödüllerin d›fl›nda ilçe ve çevre belediyeler ve kurulufl- lardan ald›¤› onlarca plaket ve teflekkür bel- gelerini de saymak gerekirse Bülent Dal tam bir ödül canavar› diyebilirim. Kendisi

"Elimden geldi¤ince tüm spor dallar›na ye- tiflti¤im kadar yer vermeye çal›fl›yorum. ‹fli- mi de çok seviyorum. Bundan sonra da elimden geldi¤ince Manisa’m›zdaki tüm spor olaylar›n› bas›na tafl›maya devam ede- ce¤im. Önemli olan herkesin spor yapmas›

ve bu güzellikler içinde yer almas›d›r." di- yordu.

‹flte geçen hafta içinde Dal için düzenlenen kutlama törenine, Manisa Gençlik ve Spor

‹l Müdürü Dr Süleyman fiahin, Hür Ifl›k Ga- zetesi Genel Yay›n Yönetmeni Fatih Köse, 75. Y›l Gençlik Merkezi Müdürü Yunus Öz- türk, Manisa Türkiye Futbol Antrenörleri Derne¤i Baflkan› Tekin Tatl›c›o¤lu, Manisa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Baflka- n› ‹smail Ayd›n ‘da kat›lm›flt›. Burada Dal’›n spora katk›lar› dile getirildi.

Mesle¤e 25 y›l emek verdi¤ini belirten Dal,

"Sporu her branflta takip eden ender spor yazarlar›ndan oldum. Ben hiçbir spor dal›n›

di¤erinden ayr› tutmamaya özen gösterdi.

Özellikle amatör branfllarda daha öncelikli çal›flmaya özen gösterdim. Art›k emekliyim diye bir köfleye çekilip oturtmay› da düflün- müyorum. Ölünceye kadar devam." diyor- du.

Buradan tekrardan Bülent Dal’›n emekli¤ini can› gönülden tebrik ediyor ve hayat›nda sa¤l›kl› ve mutluluk dolu günler geçirmesini temenni ediyorum. Dal, her zaman bizim içimizde kalacak ve sporda yine atlatma ha- berlerle an›lacakt›r inflallah.

muharrem_kazer@hotmail.com

Amatörün babas›

emekli oldu

Türkiye Futbol Antrenörleri Derne¤i Manisa fiubesi’nin 22 y›ld›r ara- l›ks›z olarak baflkanl›¤›n› yapan Tekin Tatl›c›o¤lu, "En uzun TÜFAD Baflkanl›k Ödülü"nü Genel Baflkan ‹smail Dilber’den ald› ve bu ödülü Manisa’ya getirmenin onuru yaflad›. Tatl›c›o¤lu, ödülün mutlulu¤unu, kendisine büyük destek veren Yönetim Kurulu üyeleri ile paylaflt›.

Tatl›c›o¤lu’na 22. y›l›nda anlaml› ödül

T

ürkiye Futbol Antrenörleri Derne¤i Manisa fiubesi Bafl- kan› Tekin Tatl›c›o¤lu, Ge- nel Merkez taraf›ndan büyük an- lam tafl›yan bir ödül ald›. Tatl›c›- o¤lu'na, 22 y›ld›r Manisa fiube Baflkanl›¤› görevini aral›ks›z sür- dürmesi nedeniyle, Genel Merkez Yönetim Kurulu karar›yla kendisi- ne baflar› ve teflekkür plaketi tak- dim edildi.

Antalya'da yap›lan 2011 y›l›n›n 1.

TÜFAD Genel Merkez Yönetim Kurulu ve fiube Baflkanlar› toplan-

t›s›nda Tekin Tatl›c›o¤lu’na pla- keti Genel Baflkan ‹smail Dilber taraf›ndan verdi.

22 y›ld›r TÜFAD, Manisa futbolu- nun geliflimi için çal›flan Tekin Tatl›c›o¤lu, ald›¤› bu özel ödülü, kendisine büyük destek veren Manisa TÜFAD Yönetim Kurulu üyeleriyle paylaflt›. TÜFAD Yöne- timi, Ö¤retmenevi’nde 29 Nisan Cuma günü düzenledi¤i yemekte Baflkan Tatl›c›o¤lu’nu kutlad›. Ye- mek öncesinde ‹kinci Baflkan Ay- do¤an Tunay, Baflkan Tatl›c›o¤-

lu’nun ald›¤› ödülü tekrar verdi.

Dayan›flma örne¤inin verildi¤i ye- mekte Tatl›c›o¤lu, "Tek el bir fley de¤ildir. Bu ödülü Manisa’ya ar- ma¤an ediyorum. Türk antrenör- lü¤ünün geliflmesine katk›da bulunduysam ne mutlu bana. Bir 22 y›l daha hizmet etmeye haz›r›m. Ödülü almamda eme¤i geçen baflta aileme, Yönetim Kurulu arkadafllar›ma, spor kulüp- lerimize, bas›n›m›za ve sporsever- lere teflekkür ediyorum." diye konufltu.

T

ürkiye Tenis Federasyonu (TTF)'nin düzenledi¤i Tür- kiye Büyükler Hafta sonu fiampiyonas›’na geçti¤imiz gün- lerde Manisa ev sahipli¤i yapt›.

Bayanlar ve erkekler olmak üzere 52 sporcu kat›ld›¤› flampiyonada, müsabakalar sonucunda erkekler kategorisinde Ankara Tenis Aka- demisi sporcusu Gökhan Bektafl, finalde rakibi Bar›fl fiifal’› 6-1 ve 6-1’lik setler sonucu geçerek flampiyon oldu. Bayanlar katego- risinde ise ‹zmir Kültür Park sporcusu Büflra Kayrun, finalde Selenay Heper’i 6-3 ve 6-1’lik setler sonucunda ma¤lup ederek

flampiyon oldu. fiampiyon spor- cular kupay› Manisa Valisi Cela- lettin Güvenç, Gençlik ve Spor ‹l Müdürü Süleyman fiahin ve ‹l Emniyet Müdürü Adem Ayde- mir’in elinden ald›.

Tan›t›ma katk›

Turnuva sonunda aç›klama ya- pan Tenis ve Da¤c›l›k Spor Ku- lübü Baflkan› Zihni Yüksel flunla- r› söyledi: "Maçlar 8 erkekler ve 8 bayanlar grup halinde fikstür düzenlendi. Grup çaprazlama sistemi ile grup birincisi di¤er grup ikincileri ile maç yapt›lar, bayan ve erkeklerde 7 birincilik

7 ikincilik gerçekleflti. Kulübü- müz 14 kupa verdi. Kulüp spor- cular›m›zdan Sarper Do¤a On- gen turnuvada 3.oldu" dedi.

Bu turnuvan›n Manisa'da tenis alan›nda ilk defa düzenlendi¤ini ifade eden Yüksel "Turnuvan›n dört gün sürmesi sonucunda tüm Türkiye'den kat›l›m oldu¤u için flehrimizin tan›t›m› ve iç tu- rizm aç›s›ndan çok önemli gelifl- me oldu¤unu düflünüyorum.

Manisa Tenis Da¤c›l›k Spor Ku- lübü olarak daha birçok turnuva- lar almak turnuvalarda flehrimiz- de yetiflen sporcular yar›flt›rmak arzusunday›z" dedi.

Manisa teniste bir ilki yaflad›

Manisa Tenis ve Da¤c›l›k Spor Kulübü, Türkiye Büyükler Hafta Sonu fiampiyona- s›’na ev sahipli¤i yapt›. Manisa’da ilk kez bu düzeyde bir tenis turnuvas› ger- çeklefltirilirken, turnuvada erkekler ka- tegorisinde Gökhan Bektafl, k›zlar kate- gorisinde Büflra Kayrun flampiyon oldu.

M

anisa Valili¤i, GS‹M ve ‹l Milli E¤itim Müdürlü¤ü'nün bu y›l 2.’sini düzenledi¤i Olimpik Ço- cuk fienli¤i'nin aç›l›fl› 29 Nisan Cuma günü Atatürk Spor Salonu'nda gerçek- lefltirildi. 46 ‹lkö¤retim okulundan top- lam 2 bin 300 sporcunun kat›l›m›yla gerçekleflecek olan yar›flmalar, 15 gün çeflitli spor branfllar›nda devam edecek ve fienlik 13 May›s'ta sona erecek.

2300 çocuk için spor

Yüzlerce çocu¤un hem e¤lenip hem de birbirleri ile mücadele edece¤i 2.

Olimpik Çocuk fienli¤i bafllad›. Manisa Valili¤i, GS‹M ve ‹l Milli E¤itim Mü- dürlü¤ü taraf›ndan, düzenlenen etkin-

lik, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bay- ram›n› sportif etkinliklerle zenginleflti- rilmek, çocuklara flenlik ve e¤lence ile sporu sevdirmek, Olimpik Sporcu Ye- tifltirme" Projesini desteklemek, ço- cuklar›n spora aktif kat›l›mlar›n› sa¤la- mak, çocuklar› kötü al›flkanl›klardan korumak, bedensel ve ruhsal geliflimi sa¤lamak ve çocuklardaki enerjiyi spor yoluyla do¤ru davran›fl flekline dönüfltürmeyi amaçl›yor. Manisal› ço- cuklar› ve ailelerini spor alanlar›na ta- fl›yacak olan etkinliklerin bahar›n da kendisini hissettirmesi ile bir flölene dönüflmesi beklenirken, önümüzdeki hafta çocuklar için oldukça hareketli geçecek gibi görünüyor.

2.Olimpik Çocuk fienli¤i bafllad›

H

ac›rahmanl›’da oynanan müsabaka- n›n ilk yar›s› karfl›l›kl› ataklarla geçti.

Devre biterken 44.dakikda Hamidiye Mustafa ile 1-0 öne geçti. Bu gole 45.daki- kada Hac›rahmanl› Akif ile karfl›l›k verdi ve devre 1-1 sona erdi. ‹kinci yar›da Hamidiye üstün taraft›. Play-off için bast›ran Hamidi- ye Serkan ve Mustafa ile girdi¤i pozisyonla- r› gol ile sonuçland›ramad›. Müsabakan›n 80.dakikas›nda Recep ile Hac›rahmanl› 2-1

öne geçti. ‹kinci yar›da oyuna giren genç Emre 86 ve 90.dakikalarda atm›fl oldu¤u mükemmel goller ile Hac›rahmanl›spor biti- me 2 hafta kala flampiyonlu¤unu ilan etmifl oldu. Müsabakadan sonra flampiyonluk se- vincini taraftar ile paylaflan Hac›rahmanl›s- por bir y›l aradan sonra tekrardan 1.amatör kümeye merhaba dedi.

SAHA: HACIRAHMANLI

HAKEMLER: KER‹M UZUN, MUSTAFA USLU, AYDIN ALTUNDA⁄

HACIRAHMANLI: Muhammet Can, Giray, (Ahmet), Savafl, Nazmi, ‹lker, Recep (Tolga, ) Akif, ‹sa (Emre)Mahmut, Erim, Ayhan HAM‹D‹YE: Demir Ali, ‹deal Ulafl, (Ahmet) Murat, Ayhan, ‹brahim, Cemal, ‹lhan, Mus- tafa (‹lkan), Esin

GOLLER: 44 Mustafa (Hamidiye) -45 Akif,80 Recep,86-90 Emre(H.rahmanl›) SARI KART: ‹brahim, Mustafa, Serkan, ‹b- rahim (Hamidiye) Savafl, Akif (H.rahmanl›)

Geçen sezon 1. Amatör Küme’ye veda eden Hac›rahman- l›spor bir y›l aradan sonra evinde Hamidiyespor’u 4-1 ile geçerek tekrardan birinci amatör kümeye yükseldi.

Hac›rahmanl› 1.Amatör Küme’de

(8)

5 May›s 2011 Perflembe

Samsunspor, Bank Asya 1.Lig'de 2010-2011 sezonun sona ermesine 1 hafta kala Spor Toto Süper Lig'e yükselen ilk tak›m oldu.

33. haftada kendi sahas›nda Güngören Be- lediyespor'u 3-0 yenen Samsunspor, 58 pu- ana ulaflarak 2011-2011 sezonunda Spor Toto Süper Lig'de yer almay› garantiledi.

Samsunspor Spor Toto Süper Lig’e yükseldi

T

oplum Merkezi kap›lar›n›

futbol branfl›na açt›¤›

Temmuz ay›ndan bugüne kadar hem sporcu say›s›n›n 50

‘ye ulaflmas› hem de etkinliklere kat›lma noktas›nda ilerliyor.

Daha önce 29 Ekim Cumhuriyet Bayram›, H‹F Valilik Kupas›’na da kat›lan Toplum Merkezi 2.

Olimpik fienli¤i’ne de kat›larak sporcular›n›n tecrübe kazan- mas›n› sa¤lam›fl oluyor. Kurum Müdürü fiükran Akyürek "2010 Temmuz ay›ndan beri Antrenör Muharrem Kazer Hocam›z›n 7 kifli ile bafllatm›fl oldu¤u futbol

kursunda flu an 45 ö¤rencimiz var. Bu ö¤rencilerimiz ile kendi hal› saham›zda çal›flmalar›m›z devam ediyor. Bu ö¤rencilerimiz

genellikle yak›n›m›zdaki mahal- lelerden ve yurdumuzdaki çocuklar›m›zdan olufluyor. Bu çocuklar da 1998–1999–2000 ve 2001 do¤umlular. Bu sporcu- lar›m›z› da bu tür etkinliklere katarak hem spor tecrübesi kazanmalar›n› sa¤lam›fl oluyor, hem de gelecek için ilimize fut- bolcu kazand›rmaya çal›fl›yoruz.

Buna paralel olarak düzenlenen Olimpik Çocuk fienli¤i de çocuklar›m›z içinde bir f›rsat oldu. Bu organizasyon için de ilgililere çok teflekkür ediyorum."

dedi.

M

anisaspor Briç Genç Ta- k›m› milli tak›m kamp›

haz›rl›klar›na bafllad›.

Monitör Mehmet Gökay ve yar- d›mc› monitör Ali R›za Uslu eflli-

¤inde çal›flan Manisaspor Briç Genç Tak›m› bu hafta Akhi- sar'da düzenlenecek olan Ça¤lak Briç Turnuvas›nda kat›larak ha- z›rl›klar›na devam edecek. 552.

Ça¤lak Festivali kapsam›nda bu y›l ilki düzenlenecek olan turnu- va 23-29 May›s tarihleri aras›n- da Tek Seans Aç›k ‹kili gruplar›

halinde oynanacak.

Kenan Alkan, Emre Göçmen, Sarpsu Sözen, Tu¤berk Uyar, Cevat Deniz, Hasan Sa¤d›ç, Berkcan Korkusuz, Görkem Ta- n›k ve Taner Haf›zismailo¤- lu'ndan oluflan genç tak›m spor- cular› her akflam bir araya gel- dikleri Manisaspor Briç Klü- bü'nde 2'li ve 4'lü müsabakalar- da yar›flacaklar› tak›m arkadafl-

lar› ile oyun prati¤i yap›yorlar. A Tak›m ile s›k s›k bir araya gelen genç tak›m sporcular› farkl›

oyun teknikleri ve stratejiler ge- lifltirmek amac›yla A Tak›m sporcular› ile oyun çal›flmalar›

düzenliyorlar. Manisa Briç ‹l Temsilcisi ve Manisaspor Briç Tak›m› Monitörü Mehmet Gö- kay genç tak›m sporcular›n›n Manisaspor çat›s› alt›nda çok daha verimli antrenman yapt›k- lar›n› belirtirken " Gelecek y›l baflar›l› bir A Tak›m altyap›s›

oluflturmak ve milli tak›m›m›za sporcu yetifltirmek için düzenle- di¤imiz ücretsiz kurslar ile briç sporunda yetenekli gençleri ta- k›m›m›za kazand›rmaya çal›fl›yo- ruz. Çok baflar›l› ve yetenekli gençlerimiz var. Onlara antren- man ve maç prati¤i kazand›ra- rak daha baflar›l› olmalar› için gerekli çal›flmalara devam ede- ce¤iz. Bu y›l bizim için kendimi- zi görece¤imiz ve deneyim ka-

zanaca¤›m›z bir dönem. As›l he- defimiz gelecek y›l oluflturdu¤u- muz tak›m›m›z ile ulusal ve uluslararas› müsabakalarda hem A tak›m hem de genç tak›m dü- zeyinde Manisaspor ad›n› duyu- rabilmek.

OKULLAR ‹LE

‹fiB‹RL‹⁄‹

A tak›m yard›mc› monitörü ve ayn› zamanda Manisa Lisesi'nde fizik ö¤retmeni olan Ali R›za Us- lu kurdu¤u Briç tak›m› ile Mani- sa Lisesi'nde briç sporuna yete- nekli olan sporcular› bir araya getirerek çal›flmalar›nda yard›m- c› oluyor. Zihinsel ve düflünsel faaliyetleri art›ran sporun, ö¤- rencilerin ö¤renme yetilerinin geliflmesinde yard›mc› olaca¤›n›

söylerken, bir çok gencin briç ile yak›ndan ilgilendi¤ini ve ge- lecek y›l genç bir genç tak›m kadrosuna sahip olaca¤›m›za dikkat çekti.

Yasak Fiiller ve Ceza Hükümleri

Spor alanlar›na usulsüz seyirci girifli MADDE 15 –

(1) Bu Kanun hükümlerine göre te- min edilmifl bileti olmaks›z›n spor müsabakalar›n› izlemek amac›yla spor alanlar›na giren kifli, adli para cezas› ile cezaland›r›l›r. Suçun spor müsabakalar›na seyirci olarak kat›l- maktan yasaklanm›fl kifli taraf›ndan ifllenmesi halinde, hakk›nda üç ay- dan bir y›la kadar hapis cezas›na hükmolunur.

(2) Spor alanlar›na spor müsabaka- lar›n› izlemek amac›yla bu Kanun hükümlerine ayk›r› olarak seyirci kabul eden veya kabul edilmesini sa¤layan kifli, üç aydan bir y›la ka- dar hapis cezas› ile cezaland›r›l›r.

Suçun spor müsabakalar›na seyirci olarak kat›lmaktan yasaklanm›fl kifli lehine ifllenmesi halinde, verilecek ceza yar› oran›nda art›r›l›r.

(3) Spor müsabakalar›na seyirci olarak kat›lmaktan yasaklanm›fl ki- fliler hariç olmak üzere; spor alan- lar›n›n Gençlik ve Spor Genel Mü- dürlü¤ünün tasarrufunda bulunan seyirci yerlerine girifl ve ç›k›fla ilifl- kin düzenlemeler çerçevesinde bu alanlara girenlerle ilgili olarak birin- ci ve ikinci f›kra hükümleri uygu- lanmaz.

(4) Kendisine ait elektronik kart›

bir baflkas›n›n spor müsabakas›na seyirci olarak girmesini sa¤lamak amac›yla kulland›ran kifli birinci f›kra hükmüne göre cezaland›r›l›r.

(5) Spor müsabakalar›na seyirci olarak girifli sa¤lamak amac›yla elektronik kart› yetkisiz olarak üre- ten, satan, sat›fla arz eden, devre- den, sat›n alan, kabul eden veya bulunduran kifli bir y›ldan dört y›la kadar hapis ve onbin güne kadar adli para cezas› ile cezaland›r›l›r.

Bu kart› kendi kullan›m› için kabul eden ve bulunduran kifli bir y›la kadar hapis cezas› ile cezaland›r›l›r.

SPORDA fi‹DDET VE DÜZENS‹ZL‹⁄‹N ÖNLENMES‹NE DA‹R KANUN

Genç briççiler Milli Tak›m’a

haz›rlan›yor

Toplum Merkezi Olimpik Çocuk fienli¤i’ne kat›ld›

Temmuz 2010 tarihinden itibaren kap›lar›n› futbol kursu ile çocuklara açan

SHM Toplum Merkezi, Olimpik Çocuk fienli¤i etkinliklerine baflar› ile kat›ld›.

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :