• Sonuç bulunamadı

Tesadüfen tanı konulan olağan dışı büyük epikardiyal yağ dokusu

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Tesadüfen tanı konulan olağan dışı büyük epikardiyal yağ dokusu"

Copied!
2
0
0

Tam metin

(1)

Video 3. 3D TEE image with left atrial perspective demonstrated the membrane

3D TEE – three-dimensional transesophageal echocardiography Özcan Başaran, Ahmet Güler1, Can Yücel Karabay, Elif Eroğlu

Clinic of Cardiology, Kartal Koşuyolu Heart and Research Hospital, İstanbul-Turkey

1Department of Cardiology, Faculty of Medicine, Kafkas University, Kars-Turkey

Address for Correspondence/Yaz›şma Adresi: Dr. Ahmet Güler Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Kars-Türkiye Phone: +90 474 212 42 24 Fax: +90 474 212 09 96

E-mail: ahmetguler01@yahoo.com.tr

Available Online Date/Çevrimiçi Yayın Tarihi: 18.09.2012

©Telif Hakk› 2012 AVES Yay›nc›l›k Ltd. Şti. - Makale metnine www.anakarder.com web sayfas›ndan ulaş›labilir.

©Copyright 2012 by AVES Yay›nc›l›k Ltd. - Available on-line at www.anakarder.com doi:10.5152/akd.2012.238

Tesadüfen tanı konulan olağan dışı

büyük epikardiyal yağ dokusu

Incidentally diagnosed unusual large epicardial

adipose tissue

Otuz üç yaşında erkek hastaya atipik göğüs ağrısı yakınması için çekilen akciğer grafisinde kalp gölgesinin geniş görülmesi (Resim 1A) nedeniyle hastanemize sevk edildi. Hastanın fizik muayenede her iki koldan tansiyonu 130/85 mmHg, vücut kitle indeksi 33.08 kg/m2 (aşırı kilolu), bel çevresi 110 cm olarak ölçüldü. Açlık kan şekeri: 110 mg/dL, trigliserid düzeyi: 560 mg/dL, HDL-kolesterol düzeyi: 30 mg/dL, LDL-kolesterol düzeyi: 137 mg/dL, aspartat aminotransferaz (AST): 30U/L, alanin aminotransferaz (ALT): 33U/L, hemoglobin: 15.4 g/dL, trombosit: 323.000 mm3, sedimantasyon: 2 mm/saat HsCRP: 4mg/L olarak saptandı.

Kalbin perikardiyal sınırında, sağ ventrikül komşuluğunda 40 mm’ye ulaşan yağ dokusu ile uyumlu ekojenite izlendi (Resim 1B, C ve Video 1. Video/hareketli görüntüler www.anakarder.com’da izlenebilir). Bilgisayarlı tomografi incelemesinde en kalın yeri (45 mm) sağ ventrikül ön yüzünde bulunan ve sağ atriyum komşuluğuna da yayılan hipodens yağ dokusu saptandı (Resim 1D, ok işareti). Efor testinde 10 METs efor yapan hastanın batın ultrasonografide grade II karaciğer yağlanması izlendi ve trigliserid değerlerinin yüksek olması nedeniyle fenofibrat tedavisi başlanarak takip altına alındı.

Metabolik sendromlu hastalarda epikardiyal yağ doku kalınlığı ile kardiyovasküler mortalite arasında yakın ilişki olduğu bilinmektedir ve bu nedenle olgumuz literatürdeki en kalın epikardiyal dokusuna sahip olarak yüksek risk taşımaktadır. Epikardiyal yağ dokusuna eşlik edebil-ecek ilave durumlar da (Morgagni hernisi gibi) özellikle tomografik inceleme ile değerlendirilmelidir.

Video 1. Ekokardiyografi ile izlenen kalın epikardiyal yağ dokusu Ferhat Özyurtlu, Erkan Ayhan1, Turgay Işık1, Halit Acet

Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Diyarbakır-Türkiye

1Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Balıkesir-Türkiye

Yaz›şma Adresi/Address for Correspondence: Dr. Erkan Ayhan Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Balıkesir-Türkiye Tel: +90 266 612 14 55 Faks: +90 266 612 14 59

E-posta: erkayh@gmail.com

Çevrimiçi Yayın Tarihi/Available Online Date: 18.09.2012

©Telif Hakk› 2012 AVES Yay›nc›l›k Ltd. Şti. - Makale metnine www.anakarder.com web sayfas›ndan ulaş›labilir.

©Copyright 2012 by AVES Yay›nc›l›k Ltd. - Available on-line at www.anakarder.com doi:10.5152/akd.2012.239

Very late diagnosed complication of

coronary artery bypass surgery:

coronary artery to right ventricular

fistula

Koroner baypas cerrahisinin geç tanı konmuş bir

komplikasyonu: Koroner arter ile sağ ventrikül

arası fistül

A 59-year-old male patient was admitted to our clinic with Class 2-3 angina. In medical history, he had undergone coronary artery bypass surgery 23 years ago. Auscultation revealed a continuous murmur with a louder diastolic component at the left mid sternal border. In paraster-nal long- and short-axis views, color Doppler echocardiography demon-strated a turbulent flow between left ventricle and right ventricle (Fig. 1, 2, Video 1 and 2. See corresponding video/movie images at www.ana-karder.com). Although this flow resembled ventricular septal defect (VSD) in some points, VSD was not considered as a possible diagnosis owing to patient's complaint, history and physical examination were not relevant with VSD. Spectral Doppler evaluation revealed a continu-ous flow with diastolic accentuation (Fig. 3). This flow pattern and Resim 1. Hastanın akciğer grafisinde (A) göze çarpan

kardiyomegali-nin transtorasik ekokardiyografi ile incelenmesinde parasternal uzun eksen (B) ve apikal (C) pencerede kardiyomegali nedeni olarak sadece kalın epikardiyal yağ dokusu saptandı. Bilgisayarlı tomo-grafide (D) ise bu yağ dokusunun dağılımı görülmekte

E-page Original Images

E-sayfa Özgün Görüntüler Anadolu Kardiyol Derg 2012; 12: E40-E45

(2)

auscultatory findings suggested coronary artery fistula. With angina and suspicion of coronary artery fistula, coronary angiography was performed. Coronary angiography confirmed a fistula between a sac like aneurysm due to internal mammarian artery to left anterior

descending artery anastomosis and right ventricle (Fig. 4, Video 3. See corresponding video/movie images at www.anakarder.com). Estimated fistula flow rate was 45 mL per minute and medical follow up was scheduled for the patient.

Majority of coronary artery fistula cases are congenital and acquired cases are even more infrequent. Acquired coronary artery fistulas have been reported as complications of chest trauma, coronary angioplasty, coronary artery bypass graft surgery or rupture of a coro-nary artery aneurysm. Post corocoro-nary artery bypass surgery fistulas are generally between left internal mammary artery and pulmonary artery and most of these fistulas are detected between second and fifth years after surgery. Most patients are asymptomatic. However hemodynami-cally significant fistula may cause ischemia by coronary steal phenom-enon which necessitates proper diagnosis. Continuous murmur with a loud diastolic component is highly suggestive for coronary artery fistu-la. Echocardiography may be helpful for initial evaluation. But visual mimicry between VSD and fistula draining into right ventricle may chal-lenge the diagnosis in some cases.

Acknowledgement: Authors would like to thank Dr. Halil Lütfi Kısacık for his contribution and advice

Video 1. Parasternal long- axis Doppler echocardiographic view showing a turbulent flow on interventricular septum draining to right ventricle

Video 2. Parasternal Doppler echocardiographic short- axis view of the same turbulent flow

Spectral Doppler evaluation showing a continuous flow with dia-stolic accentuation

Video 3. Coronary angiography showing the sac like coronary artery aneurysm fistulising to right ventricle

Arrow - fistular flow, Asterisk interventricular septum, LA - left atrium, LV - left ventricle, RV - right ventricle

Serkan Duyuler, Pınar Türker Bayır, Burcu Demirkan, Sadık Kadri Açıkgöz

Clinic of Cardiology, Türkiye Yüksek İhtisas Hospital, Ankara- Turkey

Address for Correspondence/Yaz›şma Adresi: Dr. Serkan Duyuler Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Ankara-Türkiye Phone: +90 312 306 11 34 E-mail: serkanduyuler@yahoo.com Available Online Date/Çevrimiçi Yayın Tarihi: 18.09.2012

©Telif Hakk› 2012 AVES Yay›nc›l›k Ltd. Şti. - Makale metnine www.anakarder.com web sayfas›ndan ulaş›labilir.

©Copyright 2012 by AVES Yay›nc›l›k Ltd. - Available on-line at www.anakarder.com doi:10.5152/akd.2012.240

Figure 1. Parasternal long- axis Doppler echocardiographic view show-ing a turbulent flow on interventricular septum drainshow-ing to right ventricle LA - left atrium, LV - left ventricle, RV - right ventricle

Figure 2. Parasternal Doppler echocardiographic short-axis view of the same turbulent flow

LV - left ventricle, RV - right ventricle

Figure 3. Spectral Doppler evaluation showing a continuous flow with diastolic accentuation

Figure 4. Coronary angiography showing the sac like coronary artery aneurysm fistulising to right ventricle

arrow-fistular flow, asterisk - interventricular septum

E-page Original Images E-sayfa Özgün Görüntüler Anadolu Kardiyol Derg

Referanslar

Benzer Belgeler

This case was presented to draw attention to the importance of prompt diagnosis and treatment of thoracic and mediastinal mass lesions with a multidisciplinary approach and

Postnatal ekokar- diyografisinde sol ventrikül içerisinde apekse yapışan çok büyük rabdomyomu ve sol ventrikül serbest duvara yapışmış küçük rabdomyomu mevcuttu..

Transthoracic echocardiography showing the transfer of mass to the left atrium through the right inferior pulmonary vein at apical four-chamber view. Videos

MR severity was assessed by ratio of MR jet area (JA) to the left atrial area (LAA), vena contract width (VCW), effective regurgitant orifice (ERO) area, and regurgitant volume (RV)

Answer: p. A, B) Transthoracic echocardiographic apical 4-chamber views of diastolic turbulent flow at the site of the lateral mitral annulus (black arrow), C)

In present study, only seven of 20 cases were referred for fetal echocardiography after diag- nosis of cardiac malposition on routine obstetric ultrasound, and the cases

normal, however on ventriculography; a left atrial mass originating from septum and migrating to ventricle in diastole, and mitral valve insufficiency (grade 2) were detected (Fig.

normal, however on ventriculography; a left atrial mass originating from septum and migrating to ventricle in diastole, and mitral valve insufficiency (grade 2) were detected (Fig.

Echocardiography revealed a freely mobile, thin, filamentous structure in the right atrium, moving rapidly in and out of the right ventricle through the tricuspid orifice (Fig.1,

Echocardiography revealed a freely mobile, thin, filamentous structure in the right atrium, moving rapidly in and out of the right ventricle through the tricuspid orifice (Fig.1,

Stent implantation, minimally invasive coronary artery by-pass grafting (CABG) and surgical myotomy are alternative approaches in nonresponsive patients to the

In a case reported by Hering and colleagues, perforation of the coronary artery to the right ventricular outflow tract due to balloon oversizing occurred during balloon angioplasty of

Ao- aorta, ASD- atrial septal defect, LA- left atrium, LV- left ventricle, MV- mitral valve, PA- pulmonary artery, RA- right atrium, RV- right ventricle, VSD- ventricular septal

The anastomotic artery traverses the anterior surface of both atria (within the posterior wall of the pericardial sinus) and, then, passes superiorly to the right atrial

In addition, a three-dimensional (3D) computed tomography (CT) evaluation showed that there was a ventricular pseudoaneurysm originating from the inferior segment of

2 Department of Cardiovascular Surgery, İstanbul Mehmet Akif Ersoy Thoracic and Cardiovascular Surgery, Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey;.. 3 Department

Figures– (A) Parasternal short-axis view showing rupture of inferobasal left ventricle (LV) wall and pseudoaneurysm (PsA) containing thrombus (th).. (C) Contin- uous-wave

Transthoracic echocardiography (TTE) showed an abnormally large left main coronary artery (LMCA) with right ventricle continuous flow.. The RCA agen- esis also was detected by

Palliative treatment of right ventricular outflow tract (RVOT) stenosis includes options like balloon dilatation, stenting and surgery.. Herein, we present a case with trisomy 18

Precise placement of temporary pacing wire after coronary artery bypass grafting surgery: is the left ventricle or right ventricle more convenient?. Koroner arter bypass

Transthoracic echocardiography showed a giant left atrium mea- suring 14x14.5 cm in the parasternal short-axis view (Fig. B), moderate mitral stenosis (mitral valve area

Transthoracic echocardiography showed normal left ventricular function, and a mobile, irregular, crescent- shaped mass in the right atrium and ventricle measuring 5.5x1.1 cm

LV: Left ventricle; LA: Left atrium; RV: Right ventricle; RA: Right atrium; Ao: Aorta; Arrow in C: Anterolateral papillary muscle and related chordae; Arrow in D: Mitral