Riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning

Loading.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

ÄRENDE TILL SAMMANTRÄDESDATUM

Regionstyrelsen 2017-12-19 Sida 1 (1)

ANSVARIG AVDELNING DOKUMENT-ID VERSION

[Gäller för verksamhet] ARBGRP583-382524020-278 0.5

ANSVARIG CHEF HANDLÄGGARE

Anneli Granberg Hans Nylund

Riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning

Dnr 03946-2017

Förslag till beslut

1. Riktlinjerna för förskrivning av hjälpmedel för personer med funktions- nedsättning för 2018 antas.

Sammanfattning

Den årliga översynen av riktlinjerna för förskrivning av hjälpmedel för per- soner med funktionsnedsättning har genomförts. Förslag till riktlinjer för 2018 bifogas ärendet.

Ärendet

Enligt den gällande hjälpmedelspolicyn, som är antagen av Region Norrbot- ten och länets kommuner, ska en årlig översyn av de gemensamma riktlin- jerna för förskrivning av hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning ske. I samband med översynen har samverkan med handikapp- och pension- ärsorganisationerna skett.

Förslaget till riktlinjer för 2018 innehåller endast förtydliganden. Dessa är viktiga för att förskrivaren ska kunna göra en individuell behovsbedömning i samverkan med patienten. Tydliga riktlinjer bidrar också till att säkerställa att ändamålsenliga produkter upphandlas.

Bilagor:

Riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel för personer med funktionsnedsätt- ning 2018

Protokollsutdrag skickas till:

Verksamhetsdirektör Utvecklingsdirektör Divisionschef Närsjukvård Divisionschef Länssjukvård

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :