• Sonuç bulunamadı

TÜRKÇE. 3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "TÜRKÇE. 3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?"

Copied!
9
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

TÜRKÇE

1. Yürüyordum. Yürüdükçe de açılıyordum. Evden kızgın çıkmıştım. Belki de tıraş bıçağına

sinirlenmiştim. Olur, olur! Mutlaka tıraş bıçağına sinirlenmiş olacağım. Otların yeşil olması, denizin mavi olması, gökyüzünün bulutlu olması, pekala bir mesele. Kim demiş, mesele değildir, diye? Budalalık! Ya yağmur yağsaydı?

Sait Faik’e ait “Hişt, Hişt” adlı hikayeden alınan bu bölümle ilgili hangisi söylenemez?

A) Kahraman bakış açısı söz konusudur.

B) İç monolog tekniği kullanılmıştır.

C) Çatışma yöntemi vardır.

D) Niteleyici ifadelere yer verilmiştir. E) Merak unsuru baskındır.

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisi tamamen isim (ad) görevli sözcüklerden oluşmaktadır?

A) Salih Ağa, köyün zengin adamlarından biridir.

B) Epey iri ve hantal bir vücudu vardı.

C) Fotoğrafı, öğretmenler odasının girişinde asılıydı.

D) Eskiden Sıhhiye’deki bir devlet dairesinde memurdu.

E) Büyücek bir otomobil, mağazanın önündeydi.

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?

A) Sizinle oturup bu konuyu adamakıllı konuşmanın zamanı geldi.

B) Giderken ardımdan bir “Hoşça kal” bile dememen beni o kadar üzdü ki anlatamam.

C) Yeşilfasulyenin fiyatı da tıpkı diğer ürünler gibi bu sene tüketicinin

D) Gitgide artan fiyatlar nedeniyledir ki bu yıl da zannedersem istediklerimizi

alamayacağız.

E) Gitgide artan fiyatlar nedeniyledir ki bu yıl da zannedersem istediklerimizi

alamayacağız.

4. Zülkarney ( ) Çin’e yaklaştığı zaman Türk hükümdarı bunlarla çarpışmak üzere bir kuvvet gönderdi. Veziri hükümdara ( ) Sen İskender’e karşı gençleri gönderdin. Onlarla birlikte yaşlı ve savaşta denenmiş birisininde bulunması gerekir ( ) ( ) dedi. Hükümdar çok yaşlı manasına gelen ( ) üge ( ) dedi.

Yukarıdaki metinde ayraçlarla belirtilen yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi getirilmelidir?

A) (;) (:) (.) (,) (–) (.) B) (,) (”) (.) (”) (”) (”) C) (;) (:) (,) (.) (‘) (‘) D) (,) (”) (.) (”) (.) (–) E) (:) (”) (.) (”) (‘) (‘)

(2)

5. Fantastik bir kitap dizisi olarak sunulması planlanan “Ilgana” Türk ve Anadolu kültürü, tarihi ve mitolojileriyle yaratılmış hayali bir destan dünyasıdır. Bu destan dünyası, Orta Asya’dan Anadolu’ya uzanarak geniş bir coğrafyaya yayılmış olan Türk izlerini taşımaktadır. Romanı, Türk edebiyatında Tolkien’in fantezi temelleri üzerine kurgulanmış diğer fantastik romanlardan ayıran en önemli özellik de budur. Ezberbozan bir yaklaşımla yaratılan bu destan dünyasında İslamiyet öncesi Türklerin yaşayışları, Gök Tanrı inancı, Şamanlık, boyların birbirleriyle olan iletişimi, atalara, at ve silaha saygı gibi Türk kültür ve geleneklerini yansıtan motifler, roman kahramanlarının yaşantıları içerisinde kendini gösterir. Yazar bu geniş bakış açısını oluştururken Orhun Yazıtları, Divanü Lugati’t-Türk, Dede Korkut Hikâyeleri, Oğuz Kağan Destanı gibi Türk dili ve tarihinde önemli yere sahip olan eserlerin de içinde bulunduğu, Türk destan ve mitoloji unsurlarını bünyesinde barındıran geniş bir kaynakçadan faydalanmıştır.

Bu parçada anlatılanlarla ilgili;

I. Kitabın fantastik bir kitap dizisi olarak sunulması planlanmıştır.

II. II. Kitaptaki destan dünyası, alışılagelmişin dışında yaratılmıştır.

III. Kitabın yazımında geniş bir kaynakçadan faydalanılmıştır.

IV. Kitap, Türk edebiyatında fantezi temelli yazılan eserler arasında birinci sırada yer almaktadır.

V. Kitap, geniş bir coğrafyadaki Türk izlerini yansıtmaktadır.

Aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) I. B) II. C) III. D)IV. E) V.

(3)

TARİH

6.

7.

8. .

9. .

10.

(4)

COĞRAFYA

11. Aşağıda coğrafya biliminin gelişimine katkı sağlayan bilim insanları ve eserleri verilmiştir.

Buna göre yazar – eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) Evliya Çelebi / Kitab-ı Bahriye

B) Kaşgarlı Mahmut / Divanü Lügati’t- Türk C) Strabon / Coğrafya

D) Katip Çelebi / Cihannüma E) İbni Haldun / Kitap El İbar

12. Eksen eğikliği 12° olsaydı aşağıda verilen özellik- lerden hangisin gerçekleşmesi beklenmezdi?

A) Orta kuşağın sınırı genişlerdi

B) Dönenceler 88° enlemlerinden geçerdi C) Ekvatorun sıcaklığı artardı

D) Türkiye’de gece gündüz süreleri arası fark azalırdı

E )Türkiye‘de kışlar daha ılık olurdu

13. Aynı yarım kürede ve aynı enlem derecesine sahip iki yer için aşağıdaki özelliklerden hangisinin kesinlikle aynı olduğu söylenmez?

A) Güneşi bütün yıl aynı açıyla alırlar.

B) Gölge yönleri yıl boyu aynıdır C) Alacakaranlık süreleri aynıdır D) Sıcaklık ortalamaları aynıdır

E) Yıl boyu gece gündüz süreleri aynıdır

14. Doğu Anadolu Bölgesi ülkemizin en zorlu yaşam koşullarına sahip bölgesidir diyebiliriz. Dağlık ve engebeli yapısı fabrikaların burada kurulmasını zorlaştırmıştır. Yoğun olarak hayvancılık yapılan bölgede hayvancılıktan elde edilen ürünler bölge dışına iklim ve yüzey şekillerinin vermiş olduğu zorluklara rağman talep doğrultusunda gönderilmektedir. Bölge ülkenin diğer

bölgelerine sürekli ve mevsimlik olarak göç gön- deren bir yapıya sahiptir.

Yukarıda verilen paragrafta Doğu Anadolu Bölgesi hakkında bilgi verilirken beşeri coğrafyaya yardımcı hangi coğrafya bölümü kullanılmamıştır?

A) Ticaret Coğrafyası B) Enerji Coğrafyası C) Ulaşım Coğrafyası D) Sanayi Coğrafyası E) Tarım Coğrafyası 15. I. Ölçek

II. Kuş Uçucu Uzaklık III. Koordinat

Yukarıdakilerden hangileri bir Türkiye siyasi haritasından elde edilebilir?

A. I ve II B. II ve III C. Yalnız III D. I,II ve III E. I ve III

(5)

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

16. - Kesin bilgilerden meydana gelir.

- Belli metotlarla üretilir.

- İnsan hayatını kolaylaştırır.

- Doğadaki nesneler araç haline getirilir.

Buna göre hakkında bilgi verilen bilgi türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Felsefi B) Bilimsel C) Tekniksel D) Dini E) Sanatsal

17. ‘’Yüce rabbimiz Kur’an-ı Kerim’de öncelikle insanın okumasını, bilgi sahibi olmasını istemiştir. Kişi bilgi ya da bilinç sahibi olmadan dinî anlamda elde ettiği hiçbir şey kendisine fayda sağlayamaz.’’

Bu metinden hareketle imanda olması gereken en önemli boyut aşağıdakilerden hangisidir?

A) Takrir B) Tasdik C) Amel D) Marifet E) Tevhit

18. İslam inanç esasları olarak bilinen imanın şartları bir bütündür birbirlerinden ayrı

düşünülmesi mümkün değildir. Hepsi birbiri ile bağlantılı olup en tepede Allah’ın varlığına ve birliğine inanmak vardır

Aşağıdakilerden hangisi İslam inanç esaslarının özelliklerinden biri değildir?

A) İslam inanç esaslarının bütün olması B) Dogmatik olması

C) Fıtrata uygun olması D) Açık ve anlaşılır olması E) Vahiy kaynaklı olması

19. • Allah’a yönelen, ibadet eden kişi demektir.

• Kişinin amellerini yapmış olduğu mekâna denir.

• İbadet edilmeye layık olan varlığa denir.

• Yapılan işe eyleme verilen isimdir.

Maddelendirilmiş tanımlardan hareketle aşağıdaki kavramlardan hangisi dışarda kalır A) Abid

B) Mabud C) Mabed D) İbadet E) Talmud

20. İslam âlimlerinin büyük bir çoğunluğuna göre iman ve İslam aynı şeyi ifade etmektedir. Çünkü ikisinin de temelinde kabullenmek, tasdik etmek ve itaat etmek vardır. İman kişinin kalbinde var olana, İslam ise kalpteki imanın eyleme

dönüşmesine denir.

Bu metinden hareketle;

I. Namaz kılmak, II. Meleklere inanmak, III. Zekât vermek

hangileri kalpteki imanın eyleme dönüşmesine örnek olarak verilebilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) II ve III

(6)

MATEMATİK

21.

22.

İ

23. .

24. .

25.

(7)

KİMYA

26.

27.

28.

29.

30.

(8)

FİZİK

31.

32.

33.

34.

35.

(9)

BİYOLOJİ

36.

37.

38.

39.

40.

Referanslar

Benzer Belgeler

A) Yoğun stres ve aşırı yorgunluk fetüste istenmeyen durumlara neden olan en önemli faktörlerdir. B) Doğum öncesi dönemde yaşanabilecek birtakım olumsuzluklar

Bu bilgiye göre aşağıdaki cümlelerin hangisin- de birleşik zamanlı bir fiil vardır.. Kalemi keskin olan, topluma ayna tutan ba- şarılı

A) Ölesiye dövmüşler şu genç adamı. B) Yaprak sarma yemeden gitmez. C) Bilip bilmeden konuşmaya başladı. D) Yanan ekmekleri çöpe atmaya gitti. 9) Aşağıdaki şiirde

A) Geleceğimi bildiği hâlde beni karşılamadı. B) Annesinin geleceğini öğrenince sevindi. C) Ağır çanta taşımaktan sırtı ağrıdı. D) Güzel şiirler yazdığı için

A) İki gündür çok sinirli, burnundan kıl aldırmıyor. C) Hiç kimseyi dinlemez, burnunun dikine gider. D) Ne olursa olsun “Burun yüzden düşmez” diyerek bütün

Aşağıdaki geometrik cisimlerden hangisinin eğri yüzeyi vardır?. Kare prizmanın kaç

konuda çok çeşitli araştırma ve deneyler yapılmıştır. Uzmanlar, dil öğreniminde zekâ düzeyinin mi, yoksa kişideki özel yeteneğin mi önemli olduğu konusunda hâlâ

B) Gazetelerin sanat sayfalarının olduğuna C) Gazetelerde şiirle ilgili yazıların olduğuna D) Televizyonda şiir programların yapılmadığına.. Şiir okuma, bir