• Sonuç bulunamadı

BÖLGESEL GÖSTERGELER TR63 Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye 2010

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "BÖLGESEL GÖSTERGELER TR63 Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye 2010"

Copied!
126
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

TÜİK

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU

TÜİK

ISSN 1307-0894

BÖLGESEL

GÖSTERGELER

TR63 Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye

2010

BÖLGESEL

GÖSTERGELER

TR63 Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye

2010

(2)

TÜİK, Bölgesel Göstergeler 2010, TR63 Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye

DIA1N"ßBDDBD1ß1FAF4FTÜİK

BÖLGESEL

GÖSTERGELER

TR63 Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye

2010

(3);2)"B"2ß);BD"A)"2"A DAÝãß*SáSórß1SšÕS¨S­¨SÕSrß7بS­ó~

İstatistiki veri ve bilgi istekleri için Bilgi Dağıtım Grubu Tel: ÈßÂã¸èÃߐ¸ùßùè߸ßœß¸ùßùèߐ

Faks: ÈßÂã¸èÃߐ¸Üßùßãè

Yayın istekleri için ßDöner Sermaye İşletmesi

Tel: ÈßÂã¸èÃߐèßãßèãߜߐ¸ùßùß®Ýߜߐ¸ùßùè߃

Faks: ÈßÂã¸èÃߐ¸ÜߍƒßƒÝ

Yayın içeriğine yönelik sorularınız için TÜİK Hatay Bölge Müdürlüğü

Tel:ßÈßÂãèÝÃßèèßßùùßÂBáդà Faks:ßÈßÂãèÝÃßèèßùùߐÝ

İnternet http://www.tuik.gov.tr

E-posta bilgi@tuik.gov.tr

Yayın No

3553

1307-0894 ISSN

Türkiye İstatistik Kurumu

Yücetepe Mah. Necatibey Cad. No: 114 06100 Çankaya-ANKARA / TÜRKİYE

Bu yayının 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa göre her hakkı Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığına aittir. Gerçek veya tüzel kişiler tarafından izinsiz çoğaltılamaz ve dağıtılamaz.

Türkiye İstatistik Kurumu Matbaası, Ankara Tel: 0312 410 01 64 * Faks: 0312 418 50 82

Temmuz 2011 MTB: 2011-435-20 Adet

èù¸ù

(4)

TÜİK, Bölgesel Göstergeler 2010, TR63 Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye 

ÖNSÖZ

Türkiye østatistik Kurumu, ülkemizin ekonomik, sosyal, demografik ve kültürel yapısı ile ilgili sayım ve araútırmalardan elde etti÷i bilgileri, baúta kamu kurum ve kuruluúları ve araútırmacılar olmak üzere kamuoyunun kullanımına sunmaktadır.

Yayınlar, tutarlılık, zamanlılık, úeffaflık ve gizlilik ilkeleri çerçevesinde kaliteli veri üretimi ve hizmet sunumu ilkelerine göre hazırlanmaktadır.

Dünyada ve ülkemizde istatistiki bilgiye duyulan ihtiyacın her geçen gün artmasına paralel olarak, üretilen istatistiklerin iyileútirilmesi, geliútirilmesi, bölgesel istatistiklerin toplanması, bölgelerin sosyo- ekonomik analizlerinin yapılması, bölgesel politikaların çerçevesinin belirlenmesi ve Avrupa Birli÷i Bölgesel østatistik Sistemi’ne uygun karúılaútırılabilir istatistiki veri tabanı oluúturulması amacıyla, ülke genelinde østatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması (øBBS) tanımlanmıú, bu kapsamda Kurumumuzun Bölge Teúkilatları’nın güçlendirilmesi ve daha fonksiyonel hale getirilmesi için gereken altyapı kurulmuútur. Yerel düzeyde kalkınma projeleri üretildikçe, veriye olan talep de artacaktır. Bu yayında yer alan bölgesel veriler øBBS’ye göre sınıflandırılmıútır.

Bölgesel düzeyde ayrıntılı verilerin üretilmesi, kayıtlara dayalı verilerin geliútirilmesine ba÷lıdır.

Ulusal kayıt sisteminin güncel olarak sürdürülmesi için TÜøK tarafından yürütülen faaliyetler devam etmektedir.

Bölgesel düzeyde veri talebinin yüksekli÷i göz önünde bulundurularak hazırlanan bu yayın, de÷iúik zamanlarda yayınlanan resmi istatistikler bir araya getirilerek, her aúamadaki karar alıcı ve kullanıcılara kolaylık ve zaman tasarrufu sa÷layacaktır. Bu yayın, aynı zamanda bölge yöneticilerinin verdikleri hizmetteki geliúmeleri ve eksiklikleri tespit etmek amacıyla, üretilen verileri göstergelere dönüútürerek karar almada kolaylık sa÷layacak, øBBS’ye göre Hatay, Kahramanmaraú ve Osmaniye illerini kapsayan 2. düzeyde TR63 bölgesi bilgilerini içermektedir. Ayrıca yayında, kullanıcıların karúılaútırma yapabilmelerini sa÷lamak üzere TR631 (Hatay), TR632 (Kahramanmaraú) ve TR633 (Osmaniye) 3.

düzeyde bölge birimleri olan illerin göstergelerine de yer verilmektedir.

Yayının tüm kullanıcılara kolaylık sa÷lamasını ve faydalı olmasını dilerim.

A. Ömer TOPRAK Baúkan V.

A. Ömer TOPRAK

Başkan V.

(5)

Sayfa

Önsöz III

øçindekiler V

Simge ve Kısaltmalar VI

Açıklama VII

Genel Bilgiler IX

1. Temel Göstergeler 1

2. Nüfus ve Sosyal Yapı 29

Nüfus E÷ilimleri ve Demografi 37

Sa÷lık 55

E÷itim 57

Kültür 62

Adalet 66

Seçim 72

Çevre 74

øúgücü 78

Gelir Da÷ılımı 81

Tüketim Harcamaları 82

3. Ekonomik Yapı 83

Milli Gelir 89

Dıú Ticaret 90

Fiyat ve Endeksler 92

øú østatistikleri 93

Enerji 95

ønúaat 96

Ulaútırma 98

Tarım 101

Turizm 111

Ek

1. Veri Kaynakları 113

2. ølgili bilgilere ulaúmak için… 114

øÇøNDEKøLER

(6)

TÜİK, Bölgesel Göstergeler 2010, TR63 Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye V

Simge ve Kısaltmalar

... Bilgi elde edilememiútir.

- Bilgi yoktur.

* 5429 sayılı Kanun gere÷i gizlilik ilkesine göre istatistiki birim sayısı üçten az oldu÷u için birimlere iliúkin bilgiler verilememiútir.

0 Kullanılan birimin yarısından azdır.

TL Türk Lirası

YTL Yeni Türk Lirası

$ ABD Doları

GSKD Gayri Safi Katma De÷er

øBBS østatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması TÜFE Tüketici Fiyatları Endeksi

TÜøK Türkiye østatistik Kurumu

% 20’lik gelir grubu Toplam hane gelirleri küçükten büyü÷e do÷ru sıralanarak, hanehalkı sayıları 5 eúit parçaya bölünmek suretiyle gelir grupları oluúturulmuútur.

ISIC, Rev.3 Tüm Ekonomik Faaliyetlerin Uluslararası Standart Sanayi Sınıflaması

2008/’09 2008’de baúlayan ve 2009’da biten sezon yılı

(7)

AÇKLAMA

1. Giriú

Bölgesel düzeyde kullanıcı talebi dikkate alınarak seçilen belirli de÷iúken ve göstergelerden oluúan bu yayın kullanıcıların bölgesel veriye daha kolay ulaúabilmesi amacıyla hazırlanmıútır. Ayrıca grafiklerle verinin daha kolay anlaúılabilmesi amaçlanmıútır.

2. Kapsam

Yayın, 2000 yılından baúlayarak mevcut en son yıl verilerini içermekte, TR63 2. düzey bölgesi (Hatay, Kahramanmaraú, Osmaniye) ile TR631 (Hatay), TR632 (Kahramanmaraú) ve TR633 (Osmaniye) 3. düzey illerinin yanında, øBBS 2. düzey (26 Bölge), øBBS 3. düzey (81 il) göstergelerini kapsamaktadır.

3. Veri Kaynakları

Yayında sunulan verilerin önemli bir kısmı Türkiye østatistik Kurumu’nun çalıúmaları ya da ilgili kurumlarla yapılan iúbirli÷i ile elde edilmiútir. Bir bölümü ise ilgili kurumların yayınlarından oldu÷u gibi alınmıútır. Yayının ilk kısmında bu verilerden yararlanılarak göstergeler hesaplanmıútır.

Veri Güncelleme :

Bu yayında yer alan verilerin son güncelleme tarihi 21/03/2011’dir.

. Sınıflamalar

østatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması

Bölgesel istatistiklerin toplanması, geliútirilmesi, bölgelerin sosyo-ekonomik analizlerinin yapılması, bölgesel politikaların çerçevesinin belirlenmesi ve Avrupa Birli÷i Bölgesel østatistik Sistemi’ne uygun, karúılaútırılabilir istatistiki veri tabanı oluúturulması amacıyla ülke çapında østatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması tanımlanmıútır.

østatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması’nda iller 3. düzey olarak tanımlanmıú; ekonomik, sosyal ve co÷rafi yönden benzerlik gösteren komúu iller ise bölgesel kalkınma planları ve nüfus büyüklükleri de dikkate alınarak 1. düzey ve 2. düzey olarak gruplandırılmak suretiyle hiyerarúik østatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması yapılmıútır.

Buna göre:

1. düzey: 2. Düzey Bölge Birimlerinin gruplandırılması sonucu tanımlanmıú olup, 12 adettir.

2. düzey: 3. düzeydeki komúu illerin gruplandırılması sonucu tanımlanmıú olup, 26 adettir.

3. düzey: øl düzeyinde 81 adet østatistiki Bölge Birimi yer almaktadır. Her il bir østatistiki Bölge Birimi’ni tanımlamaktadır.

Sınıflandırmaya iliúkin ayrıntılı bilgi østatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması tablosunda

verilmektedir.

(8)

TÜİK, Bölgesel Göstergeler 2010, TR63 Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye V

østatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (øBBS)

TR Türkiye

TR1 østanbul TR10 østanbul TR100 østanbul TR Batı TR1 (Zonguldak, TR11 Zonguldak TR2 Batı TR21 ( Tekirda÷, TR211 Tekirda÷ Karadeniz Karabük, TR12 Karabük

Marmara Edirne, TR212 Edirne Bartın) TR13 Bartın

Kırklareli ) TR213 Kırklareli TR2 (Kastamonu, TR21 Kastamonu TR22 (Balıkesir, TR221 Balıkesir Çankırı, TR22 Çankırı

Çanakkale ) TR222 Çanakkale Sinop) TR23 Sinop

TR3 Ege TR31 (øzmir) TR310 øzmir TR3 (Samsun, TR31 Samsun

TR32 (Aydın, TR321 Aydın Tokat, TR32 Tokat

Denizli, TR322 Denizli Çorum, TR33 Çorum

Mu÷la) TR323 Mu÷la Amasya) TR3 Amasya

TR33 (Manisa, TR331 Manisa TR Do÷u TR0 (Trabzon TR01 Trabzon Afyonkarahisar, TR332 Afyonkarahisar Karadeniz Ordu, TR02 Ordu

Kütahya, TR333 Kütahya Giresun, TR03 Giresun

Uúak) TR33 Uúak Rize, TR0 Rize

TR Do÷u TR1 (Bursa, TR11 Bursa Artvin, TR0 Artvin

Marmara Eskiúehir, TR12 Eskiúehir Gümüúhane) TR06 Gümüúhane

Bilecik) TR13 Bilecik TRA Kuzeydo÷u TRA1 (Erzurum, TRA11 Erzurum TR2 (Kocaeli, TR21 Kocaeli Anadolu Erzincan, TRA12 Erzincan

Sakarya, TR22 Sakarya Bayburt ) TRA13 Bayburt

Düzce TR23 Düzce TRA2 (A÷rı, TRA21 A÷rı

Bolu, TR2 Bolu Kars, TRA22 Kars

Yalova) TR2 Yalova I÷dır, TRA23 I÷dır

TR Batı TR1 (Ankara) TR10 Ankara Ardahan ) TRA2 Ardahan

Anadolu TR2 (Konya, TR21 Konya TRB Ortado÷u TRB1 (Malatya, TRB11 Malatya

Karaman) TR22 Karaman Anadolu Elazı÷, TRB12 Elazı÷

TR6 Akdeniz TR61 (Antalya, TR611 Antalya Bingöl, TRB13 Bingöl

Isparta, TR612 Isparta Tunceli ) TRB1 Tunceli

Burdur) TR613 Burdur TRB2 (Van, TRB21 Van

TR62 (Adana, TR621 Adana Muú, TRB22 Muú

Mersin) TR622 Mersin Bitlis, TRB23 Bitlis

TR63 (Hatay, TR631 Hatay Hakkari ) TRB2 Hakkari

Kahramanmaraú TR632 Kahramanmaraú TRC Güneydo÷u TRC1 (Gaziantep, TRC11 Gaziantep

Osmaniye) TR633 Osmaniye Anadolu Adıyaman, TRC12 Adıyaman

TR Orta TR1 (Kırıkkale, TR11 Kırıkkale Kilis ) TRC13 Kilis

Anadolu Aksaray, TR12 Aksaray TRC2 (ùanlıurfa, TRC21 ùanlıurfa

Ni÷de, TR13 Ni÷de Diyarbakır ) TRC22 Diyarbakır

Nevúehir, TR1 Nevúehir TRC3 (Mardin, TRC31 Mardin

Kırúehir) TR1 Kırúehir Batman, TRC32 Batman

TR2 (Kayseri, TR21 Kayseri ùırnak, TRC33 ùırnak

Sivas, TR22 Sivas Siirt) TRC3 Siirt

Yozgat) TR23 Yozgat Top 12 26 1

2. Düzey 3. Düzey

1. Düzey 2. Düzey 3. Düzey 1. Düzey

(9)

GENEL BøLGøLER

Bölge Hatay, Kahramanmaraú ve Osmaniye olmak üzere üç ilden oluúmaktadır.

Akdeniz Bölgesinde yer alan bölge, 23 484 km²’lik yüzölçümü ile Türkiye yüzölçümünün % 3’üne denk gelmektedir. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (2010) verilerine göre bölgenin kilometrekareye 129 kiúi olan nüfus yo÷unlu÷u, 96 olan ülke nüfus yo÷unlu÷unun üstündedir.

Bölgenin Akdeniz yamaçlarında Akdeniz iklimi ve maki bitki toplulu÷u görülür. Yazları sıcak ve kurak, kıúları ılık ve ya÷ıúlıdır. Da÷ların kuzey yamaçlarında ve göller yöresindeyse iklim karasallaúır. Bitki örtüsü de bozkırdır. Bu alanlarda yazları sıcak ve kurak, kıúları so÷uk ve kar ya÷ıúlıdır.

HATAY Tarihçesi

Yaklaúık olarak 2 300 yıllık bir geçmiúi olan Antakya'da ilk yerleúimin tarihi M.Ö. 8000'e kadar uzanır. ùehri øskender'in ölümünden sonra imparatorlu÷unu paylaúan komutanlarından Seleukos kurmuútur. Daha sonra Part, Sasani, Bizans, Abbasi Toluno÷ulları, Aksitler, Hamdano÷ulları, Selçuklu, Haçlı ve Memluk egemenliklerine girmiútir.

ùehir Yavuz Sultan Selim'in Mısır Seferi sırasında Osmanlı egemenli÷ine geçmiútir. 1938'de ba÷ımsız Hatay Devleti kurulmuú, 1939'da Hatay Türkiye Cumhuriyeti'ne ba÷lanmıútır.

Co÷rafi Durumu

Akdeniz’in do÷u ucunda yer alan ve bir sınır ili olan Hatay, 5 827 km² yüzölçüme sahiptir. øl, do÷u ve güneyde Suriye, kuzeydo÷uda Gaziantep’in øslahiye ilçesi, kuzey ve kuzeybatıda Adana ve Osmaniye illeri, batıda da øskenderun Körfezi ile çevrilidir.

Kuzeyden güneybatıya do÷ru uzanan Nur Da÷ları (Amanos) ve Kel Da÷ ile Suriye platoları arasında kalan ilin verimli topraklarına sahip olan Amik Ovası, batıda úerit halinde uzanan bir kıyı ovasını oluúturur. ølin baúlıca akarsuları Asi, Karasu ve Afrin nehirleridir. Sulama amacıyla kullanılan iki adet baraj bulunmaktadır. Birisi Karasu üzerinde kurulmuú olan Tahtaköprü Barajı, di÷eri ise Bohúin Çayı üzerinde kurulmuú olan Yarseli Barajı'dır.

Hatay ili yazları sıcak ve kurak, kıúları ılık ve ya÷ıúlı geçen Akdeniz iklim kuúa÷ında bulunmaktadır. øklimin iç kesimlere do÷ru gidildikçe sertleúti÷i görülmektedir. Ortalama yıllık ya÷ıú miktarı ise 570-1160 mm. arasında de÷iúmektedir. Ya÷ıú iç kesimlerden kıyıya do÷ru gidildikçe azalmaktadır. Hatay ilinin tipik iklim özelliklerinden biri güneybatı yönünden esen hakim rüzgardır.

Hatay’ın do÷al bitki örtüsünü makiler ve ormanlar oluúturur. ølde do÷al örtüyü oluúturan ormanlar, Amanos

Da÷ları ile Kelda÷’da yo÷unlaúmaktadır. Amanos Da÷larının denize bakan yamaçlarında, makilik alanlardan sonra,

800 m’den 1200 m’ye kadar ardıç gibi ibreli a÷açlarla, meúe, kayın, kızılcık, kavak, çınar ve tespih gibi yapraklı

a÷açlardan oluúan ormanlar bulunur. 1200 m’nin üzerinde ibreli a÷açlardan kızılçam, karaçam, sedir ve yer yer

ardıçlardan oluúan geniú orman alanları vardır. Kelda÷’ın Akdeniz’e bakan kesimlerinde yaklaúık 900 m’ye kadar,

maki türü a÷açlardan mersin ve defneler çok yaygındır.

(10)

TÜİK, Bölgesel Göstergeler 2010, TR63 Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye X

ødari ve Sosyo - Ekonomik Durumu

Hatay ilinin nüfusu, 2010 Adrese Dayal Nüfus Kayt Sistemi sonuçlarna göre 1 480 571 kiúidir. Bu nüfusun 743 439’u úehirlerde, 737 132’si belde ve köylerde yaúamaktadr. ùehirde yaúayanlarn oran % 50, köyde yaúayanlarn oran % 50'dir. Yine ayn nüfus saym sonucuna göre, il merkezi nüfusu 213 581, ilin nüfus yo÷unlu÷u ise km² baúna 254 kiúidir. Nüfus bakmndan en büyük ilçeleri srasyla Merkez, øskenderun, Dörtyol ve Samanda÷’dr. Yüzölçümü bakmndan en büyük ilçesi Merkez, nüfus bakmndan en küçük ilçesi Kumlu, yüzölçümü bakmndan en küçük ilçesi Belen’dir.

Hatay‘daki ilçe says 12, belediye says 76 ve köy says ise 362’dir.

Mustafa Kemal Üniversitesi 1992 ylnda kurulmuútur.

Hatay ili úehirleúme oran, kiúi baúna gayri safi yurtiçi hasla ve sanayi iú kolunda çalúanlarn toplam istihdama oran bakmndan Türkiye ortalamalarnn altndadr. Yllk nüfus artú hz, tarm kolunda çalúanlarn toplam istihdama oran ise Türkiye ortalamasnn üstündedir.

Hatay ilinin ekonomik hayatna hakim sektörler; ticaret, tarm, sanayi, ulaútrma (nakliyecilik) ve inúaat sanayidir. Hatay ilinden demir-çelik mamulleri, otomobil filtre imalat, tarm araç ve gereçleri imalat ve satú ile tarmsal ürünlerden baúta yaú sebze ve meyve ile narenciye üretim ve ihracat yo÷un olarak yaplmaktadr. Hatay taúmaclk sektöründe østanbul’dan sonra en fazla filoya sahip ikinci ildir.

Sa÷lk turizmi açsndan Erzin içme ve kaplcalar, Kumlu ilçesinde, Krkhan – Reyhanl karayolu üzerinde bulunan Hamamat kaplcas ve Merkez ilçede bulunan Ottoman kaplcas yerli ve yabanc çok sayda turist çekmektedir.

KAHRAMANMARAù Tarihçesi

Tekir Vadisi, Döngel Köyündeki ma÷aralarda yaplan araútrmalarda ele geçen buluntular yörede insan yerleúiminin Üst Paleolitik Ça÷da baúlad÷n; Neolitik, Kalkolitik ve Eski Tunç Ça÷larnda da sürdü÷ünü göstermektedir. ùehri Hititler kurmuúlardr. Daha sonra Asurlular, Persler, Romallar, Bizansllar, Araplar, Selçuklular, Memluklular, Dulkadiro÷ullar ve Osmanllar úehre hakim olmuúlardr.

Dünyann sayl madalyal úehirlerinden biri olan Maraú'a Kurtuluú Savaú srasnda halkn gösterdi÷i direniúten dolay 7 ùubat 1973'ten itibaren TBMM tarafndan Kahramanlk unvan verilerek ad Kahramanmaraú olarak de÷iútirilmiútir.

Co÷rafi Durumu

Kahramanmaraú ilinin yüzölçümü 14 457 km²’dir.

ølin kuzey kesimleri oldukça da÷lktr. Yeryüzü úekilleri genellikle Güneydo÷u Toroslar’n uzantlar olan

da÷larla bunlar arasnda kalan çöküntü alanlarndan oluúmaktadr. Arazi yüksekli÷i 350 metreden 3000 metreye

kadar çkan ilde geniú ovalar vardr. Bunlar; Gavur, Maraú, Göksun, Aúa÷ Göksun, Afúin, Elbistan, Andrn, Mizmilli,

(11)

Narlı ve ønekli Ovalarıdır. ølin belli baúlı da÷ları ise; Nurhak, Binbo÷a, Engizek, Uludaz ve Ahırda÷ıdır. Ceyhan nehri ile Aksu, Bertiz, Erkenez, Göksu, Göksun, Hurman, Körsulu, Sarsap ve Sö÷ütlü çayları baúlıca akarsularıdır.

Kahramanmaraú, iklim yönünden Akdeniz iklimi kuúa÷ında yer alır. Akdeniz øklimi'nin tam tanımına uymaktadır, kıúları ılık ve ya÷ıúlı, yazları sıcak ve kuraktır. 1000 metreyi aúan yüksekliklere çıkıldı÷ında, kıúları so÷uk ve kar ya÷ıúlı, yazları nispeten serin bir Akdeniz da÷ ikliminin etkileri hissedilir. ølin Do÷u Anadolu Bölgesine giren kesimlerine ulaúıldı÷ında ise yaz ile kıú arasındaki sıcaklık farkının fazla oldu÷u, ya÷ıúların ilkbahara do÷ru kaydı÷ı karasal iklim görülmektedir.

Kahramanmaraú topraklarını örten bitki varlı÷ı, bölgeden farklı özellikler gösteren bir yapıya sahiptir.

Kahramanmaraú'ın kuzey ve kuzeydo÷u kısımları øç Anadolu iklimi hüküm sürdü÷ü için buralarda daha çok úekerpancarı, bu÷day ve bakliyat yetiúir. Halbuki güney ve güneybatı kısımları Do÷u Akdeniz Bölgesinde oldu÷u için bitki örtüsü maki toplulu÷u úeklindedir. Kahramanmaraú ilinde toprakların yaklaúık 300 000 hektarlık kısmında tarım ürünleri ekimi yapılmaktadır. Bir kısım fundalık ve maki dıúındaki alanlardan baúka 473 615 hektarlık ormanlık saha vardır. Bu da, il alanının % 33,7'sini oluúturmaktadır.

ødari ve Sosyo - Ekonomik Durumu

Kahramanmaraú ilinin nüfusu, 2010 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre 1 044 816’dır.

Nüfusun 636 828’i úehirlerde yaúarken, 407 988’i belde ve köylerde yaúamaktadır. ùehirde yaúayanların oranı % 61, köyde yaúayanların oranı % 39'dur. øl merkezi nüfusu 412 252, ilin nüfus yo÷unlu÷u ise km² baúına 73 kiúidir.

Nüfus bakımından en büyük ilçeleri sırasıyla Merkez, Elbistan, Afúin, Pazarcık ve Türko÷lu’dur. Nüfus bakımından en küçük ilçe ise Nurhak’tır. Yüzölçümü bakımından en büyük ilçe Merkez, en küçük ilçe ise Ça÷layancerit’tir.

Kahramanmaraú‘taki ilçe sayısı 10, belediye sayısı 62 ve köy sayısı ise 477’dır.

Kahramanmaraú Sütçü ømam Üniversitesi 1992 yılında kurulmuútur.

Kahramanmaraú ili úehirleúme oranı, yıllık nüfus artıú hızı, kiúi baúına gayri safi yurtiçi hasıla ve sanayi iú kolunda çalıúanların toplam istihdama oranı bakımından Türkiye ortalamalarının altındadır. Tarım kolunda çalıúanların toplam istihdam oranı ise Türkiye ortalamasının üstündedir.

Kahramanmaraú'ın ekonomik yapısı, Cumhuriyet'ten 1980'li yıllara kadar genellikle tarım, hayvancılık ve küçük el sanatlarına dayalı olarak geliúmiútir.

Kahramanmaraú'ta sanayileúme, genel itibariyle tekstil sektörü alanında gerçekleúmiútir. Bununla birlikte,

geçmiúten gelen küçük el sanatlarından bakırcılık ve alüminyumculu÷un uzantısı olarak çelik mutfak eúyaları sektörü

de aynı sanayileúme e÷iliminden payını oldukça önemli ölçüde almıútır. Sektör büyüklü÷ü açısından, tekstil

sanayinden sonra ikinci sırada çelik eúya sanayi yer almaktadır. Kentin en önemli sektörlerinden biri olan toz ve pul

bibercilik de sanayileúmeye paralel olarak geliúme e÷ilimindedir. Kahramanmaraú'ın ün kazanmasını sa÷layan

dondurmacılık sektörü en hızlı geliúen sektörler arasındadır.

(12)

TÜİK, Bölgesel Göstergeler 2010, TR63 Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye X

OSMANøYE Tarihçesi

Kalkolitik ve ilk tunç ça÷larında Lelegler adlı kavmin hüküm sürdü÷ü topraklarda daha sonraları Büyük Hitit devleti, Asur, Roma, Bizans, Selçuklular ve nihayet Osmanlı ømparatorlu÷u egemenli÷i altına girmiútir.

Cumhuriyetin ilanı ile vilayet olmuú, 1933 yılında tekrar ilçe olarak idari yapısını sürdürmüútür. 24 Ekim 1996 tarihinde eski hakkı iade edilmiú ve Osmaniye il statüsüne kavuúmuútur.

Co÷rafi Durumu

Osmaniye ili Akdeniz Bölgesi’nin do÷usunda yer almaktadır. Do÷usunda Gaziantep, güneyinde Hatay, batısında Adana, kuzeyinde Kahramanmaraú illeri ile çevrilidir. ølin yüzölçümü 3 196 km

2

‘ dir.

Osmaniye do÷u ve güneydo÷usundaki Amanoslar ve batıdan kuzeye uzanan Toroslar ile çevrilidir.

Osmaniye’nin etrafını çeviren bazı da÷ ve tepeler Düldül, Koyunmeleden, Daz tepe, Kösür, Büyük Kösür, Tozaklık, Hacıda÷ı, Honazin Gedi÷i, Haçbel ve Bo÷atepe’dir. Kahramanmaraú topraklarında do÷an Ceyhan Nehri, Osmaniye topraklarından geçerek Akdeniz’e ulaúır. Ceyhan nehri ile birlikte Savrun, Sumbas, Hamus, Kesiksu, Karaçay ve Sabun çayları ilin akarsu kaynaklarıdır. Bu akarsuların üzerinde Aslantaú, Berke, Kalecik ve Kesiksu barajları bulunmaktadır. Bu nehirler üzerinde kurulmuú bulunan barajlarla Osmaniye’nin verimli toprakları sulanmaktadır.

øklim, da÷lık ve ovalık alanlarda farklılık göstermekle birlikte, Akdeniz iklimi karakteristi÷indedir. Yazlar sıcak ve kurak, kıúlar ılık ve ya÷ıúlıdır. Ovalık alanlarda yazlar çok sıcak geçer. Akdeniz ikliminin hüküm sürdü÷ü Osmaniye’de, yine Akdeniz bitkilerinin tamamına yakınını görmek mümkündür. Osmaniye ilinin tabii bitki örtüsü, ova tabanlarında kültür bitkileri, eúik sahalarda makiler, yüksek kısımlarda i÷ne yapraklı çam ormanları ile kaplıdır.

ødari ve Sosyo - Ekonomik Durumu

Osmaniye ilinin nüfusu, 2010 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre 479 221’dir. Nüfusun 346 707’si úehirlerde yaúarken, 132 514’ü belde ve köylerde yaúamaktadır. ùehirde yaúayanların oranı % 72, köyde yaúayanların oranı % 28'dir. Yine aynı nüfus sayımı sonucuna göre, il merkezi nüfusu 198 836, ilin nüfus yo÷unlu÷u ise km² baúına 153 kiúidir. Nüfus bakımından en büyük ilçeleri sırasıyla Merkez, Kadirli ve Düziçi’dir. Yüzölçümü bakımından en büyük ilçesi Kadirli, nüfus ve yüzölçümü bakımından en küçük ilçesi Hasanbeyli’dir.

Osmaniye‘deki ilçe sayısı 7, belediye sayısı 16 ve köy sayısı ise 161’ dir.

2007 yılında Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi kurulmuútur.

Osmaniye ili úehirleúme oranı, kiúi baúına gayri safi yurtiçi hasıla ve sanayi iú kolunda çalıúanların toplam istihdama oranı bakımından Türkiye ortalamalarının altındadır. Yıllık nüfus artıú hızı ve tarım kolunda çalıúanların toplam istihdama oranı ise Türkiye ortalamasının üstündedir.

Halk, geçimini öncelikle hayvancılık ve tarımdan sa÷lamaktadır. Tarım ürünlerinin baúlıcaları ise yerfıstı÷ı,

portakal ve pamuktur.

(13)

Sayfa

Açıklama 2

Grafik

1.1 ùehir-köy nüfusunun toplam nüfus içindeki oranı, 2010 4

1.2 Nüfus yo÷unlu÷u, 2010 4

1.3 Toplam yaú ba÷ımlılık oranı, 2010 5

1.4 Yıllık nüfus artıú hızı, 2009-2010 5

1.5 Ö÷retmen baúına düúen ö÷renci sayısı (ilkö÷retim), 2010/'11 6

1.6 Yüz bin kiúi baúına düúen hastane yatak sayısı, 2007 6

1.7 Belediyelerde kiúi baúı temin edilen günlük su miktarı, 2008 7

1.8 Kiúi baúına toplam elektrik tüketimi, 2009 7

1.9 Kiúi baúına gayri safi katma de÷er, 2008 8

1.10 øúgücü göstergeleri, 2010 8

1.11 Çalıúan sayılarının Türkiye toplamı içindeki payı, 2008 9

1.12 Maaú ve ücretlerin Türkiye toplamı içindeki payı, 2008 9

1.13 Kiúi baúına bitkisel üretim de÷eri, 2009 10

1.14 Kiúi baúına canlı hayvanlar de÷eri, 2009 10

1.15 Kiúi baúına dıú ticaret, 2009 11

1.16 TÜFE-Bir önceki yılın aynı ayına göre de÷iúim oranı (%), 2010 11 Tablo

1.1 øBBS ikinci düzey (26 bölge) gösterge ve sıralamaları, 2007-2010 12

1.2 øBBS üçüncü düzey (81 il) gösterge ve sıralamaları, 2007-2010 19

(14)

TÜİK, Bölgesel Göstergeler 2010, TR63 Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye 2

1. TEMEL GÖSTERGELER

Bu bölümde bölgedeki geliúmelere ait temel göstergeler øBBS 2. düzey (26 bölge) ve øBBS 3.

düzey (81 il) ayrımında verilmiútir.

Kiúi baúına göstergeler hesaplanırken her bir düzey için ilgili yıla ait Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları kullanılmıútır.

Tanım ve Kavramlar

Nüfus artıú hızı: Birbirini izleyen iki sayımın kesin sonuçlarına dayanılarak, do÷al artıú ba÷ıntısının yardımı ile hesaplanmaktadır. Do÷al artıú ba÷ıntısının gösterimi úöyledir:

P

n

=P

o

.e

rn

Bu ba÷ıntıdaki terimlerden:

P

n

: iki ardıl sayımdan ikincisini, P

o

: iki ardıl sayımdan birincisini, e : 2.7182818 (sabit sayı),

n : iki sayım arasında bulunan zaman birimi sayısını,

r : iki sayım arasında, zaman birimi içerisindeki nüfus artıú hızını göstermektedir.

Nüfus yo÷unlu÷u: Bir kilometrekareye düúen nüfustur. Nüfus yo÷unlu÷u hesaplanırken göl hariç yüzölçümü verileri kullanılmıútır.

ùehir nüfusu: øl ve ilçe merkezleri belediye sınırları içindeki nüfustur.

Köy nüfusu: Belde ve köylerdeki nüfustur.

Yaú: Kiúinin bitirmiú (tamamlamıú) oldu÷u yaútır.

Cinsiyet oranı: Her 100 kadın için erkek sayısıdır.

Toplam yaú ba÷ımlılık oranı: “15-64” yaú grubundaki her 100 kiúi için “0-14” ve “65 ve daha yukarı” yaú gruplarındaki kiúi sayısıdır.

(0-14 yaútaki nüfus)+(65 ve daha yukarı yaú grubundaki nüfus)

Ba÷ımlılık Oranı= --- * 100 (15-64) yaútaki nüfus

øúgücüne katılma oranı: øúgücünün kurumsal olmayan çalıúma ça÷ındaki nüfus içindeki

oranıdır.

(15)

øúsizlik oranı: øúgücündeki her 100 kiúi içinde iúsiz olanlarının sayısıdır. Bir baúka deyiúle, iúsiz hanehalkı nüfusunun iúgücüne oranıdır.

øhracat: Bir ülkede yerleúik kiúi ve kurumların di÷er ülkelere mal satmasıdır.

øthalat: Bir ülkede yerleúik kiúi ve kurumların di÷er ülkelerden mal satın almasıdır.

Bölgesel kiúi baúı gayri safi katma de÷er: Bölgesel gayrisafi katma de÷erin yıl ortası bölge nüfusuna bölünmesi ile elde edilen de÷erdir.

Yerel birim: Co÷rafi olarak tanımlanan bir yerdeki mal ve hizmetlere iliúkin faaliyetleri ya da bunların bir kısmını yürüten bir giriúim ya da giriúimin bir parçasıdır.

Yerel birim giriúimin; merkez, büro, ma÷aza, büfe, fabrika, atölye, maden oca÷ı, úantiye, otel, lokanta, kafe, okul, hastane, depo gibi adresi co÷rafi olarak tanımlanabilen bir yerdeki yerleúik olan bölümüdür. Bu yerde ya da bu yerde ekonomik faaliyet tek ve aynı giriúim için bir ya da daha çok kiúinin tam gün ya da kısmi olarak çalıúmasıyla yürütülür. Giriúim merkezinin bulundu÷u yer de bir yerel birimdir.

Çalıúanlar sayısı: Ücretle çalıúanların yıllık ortalama sayısına iú sahibi ve ortaklarla, ücretsiz çalıúan aile fertlerinin ve çırakların yıllık ortalama sayısının eklenmesi ile bulunur.

Maaú ve ücretler: Hesap dönemi boyunca yapılan iú karúılı÷ında, bordroda sayılan (evde çalıúanlar dahil) bütün kiúilere ödenebilir ayni veya nakdi toplam karúılıklar olarak tanımlanır.

Trafik kazası: Karayolu üzerinde hareket halinde olan bir veya birden fazla aracın karıútı÷ı ölüm, yaralanma ve zararla sonuçlanmıú olan olaydır.

Belediyelerde kiúi baúı temin edilen günlük su miktarı: Belediyeler tarafından içme ve kullanma suyu úebekesi ile da÷ıtılmak üzere temin edilen günlük ortalama su miktarının, içme ve kullanma suyu úebekesine ba÷lı nüfusa oranıdır.

ølkö÷retim: 1997/`98 ö÷retim yılından önce ilkokullarda 5 yıllık zorunlu e÷itim uygulanmakta, 6-10 yaú grubundaki çocukları kapsamakta idi. 18.08.1997 tarihinde çıkan 4306 sayılı yasa ile 1997/`98 ö÷retim yılından itibaren 8 yıllık kesintisiz zorunlu ilkö÷retime geçilmiútir. Devlet okulları parasızdır. Bu okulları bitirenlere ilkö÷retim diploması verilmektedir. ølkö÷retim 6-13 yaú grubundaki çocukların e÷itimini kapsamaktadır.

Halk kütüphaneleri: Kadın, erkek, her yaúta, her düzeyde ve her meslekten okuyucunun

çeúitli konularda hazırlanmıú eserlerden ücretsiz ve serbestçe yararlanmasını sa÷layan, hizmet

verdikleri bölgenin kültürel, sosyal ve teknik alanda kalkınmasına yardımcı kaynak oluúturan

kurumlardır.

(16)

TÜİK, Bölgesel Göstergeler 2010, TR63 Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye(17)
(18)

TÜİK, Bölgesel Göstergeler 2010, TR63 Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye 6

(19)
(20)

TÜİK, Bölgesel Göstergeler 2010, TR63 Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye(21)
(22)

TÜİK, Bölgesel Göstergeler 2010, TR63 Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye 10

(23)
(24)

TÜİK, Bölgesel Göstergeler 2010, TR63 Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye 12

1.1 øBBS ikinci düzey (26 bölge) gösterge ve sıralamaları

(%) Sıra Sıra Sıra (‰) Sıra Sıra

TR Türkiye 76,6 - 96 - 48,9 - 15,88 - 101,0 -

TR10 østanbul 99,0 1 2 551 1 41,7 23 26,02 2 100,8 14

TR21 Tekirda÷, Edirne, Kırklareli 67,5 11 82 12 40,5 25 6,18 18 103,0 6

TR22 Balıkesir, Çanakkale 58,6 19 68 17 43,0 20 15,27 11 102,9 7

TR31 øzmir 91,3 3 329 2 39,5 26 20,61 7 101,1 11

TR32 Aydın, Denizli, Mu÷la 57,7 20 85 11 44,7 18 11,49 12 100,9 13

TR33 Manisa, Afyonkarahisar, Kütahya, Uúak 63,2 14 67 18 44,9 17 21,73 5 104,1 3

TR41 Bursa, Eskiúehir, Bilecik 88,0 4 126 8 42,1 22 24,59 4 101,1 11

TR42 Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova 80,4 6 161 4 45,1 16 16,44 9 100,7 15

TR51 Ankara 97,3 2 195 3 41,0 24 25,67 3 99,5 20

TR52 Konya, Karaman 73,3 9 47 21 52,1 9 9,81 14 98,0 26

TR61 Antalya, Isparta, Burdur 69,4 10 75 14 43,1 19 35,41 1 105,2 2

TR62 Adana, Mersin 83,5 5 127 7 48,5 15 8,07 15 99,1 22

TR63 Hatay, Kahramanmaraú, Osmaniye , 21 12 6 6,1 1,3 10 103,1 

TR71 Kırıkkale, Aksaray, Ni÷de, Nevúehir, Kırúehir 62,5 17 48 20 51,5 12 -5,66 26 98,2 24

TR72 Kayseri, Sivas, Yozgat 75,1 8 39 23 51,6 11 11,32 13 101,9 9

TR81 Zonguldak, Karabük, Bartın 51,1 24 109 9 42,4 21 8,00 16 100,1 18

TR82 Kastamonu, Çankırı,Sinop 55,5 23 28 25 53,5 8 -3,96 24 98,3 23

TR83 Samsun, Tokat, Çorum, Amasya 64,0 13 73 15 49,7 14 0,39 21 99,4 21

TR90 Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin,

Gümüúhane 56,2 22 72 16 50,3 13 -4,15 25 98,2 24

TRA1 Erzurum, Erzincan, Bayburt 61,9 18 26 26 56,8 6 5,86 19 102,7 8

TRA2 A÷rı, Kars, I÷dır, Ardahan 46,6 26 38 24 70,4 4 -1,94 23 106,2 1

TRB1 Malatya, Elazı÷, Bingöl, Tunceli 65,6 12 45 22 51,9 10 -0,72 22 99,6 19

TRB2 Van, Muú, Bitlis, Hakkari 48,9 25 49 19 77,1 2 5,12 20 103,8 4

TRC1 Gaziantep, Adıyaman, Kilis 80,1 7 158 5 64,3 5 21,17 6 100,6 16

TRC2 ùanlıurfa, Diyarbakır 63,1 15 94 10 76,5 3 20,12 8 100,3 17

TRC3 Mardin, Batman, ùırnak, Siirt 63,1 15 76 13 81,5 1 7,95 17 101,2 10

Not. Nüfus yo÷unlu÷u için göl hariç alanlar kullanılmıútır.

ùehir nüfusunun toplam nüfus içindeki oranı

2010

Nüfus yo÷unlu÷u

2010

Toplam yaú ba÷ımlılık oranı

2010

Yıllık nüfus artıú hızı 200-2010

Cinsiyet oranı 2010

(25)

1.1 øBBS ikinci düzey (26 bölge) gösterge ve sıralamaları (devam)

Binde Sıra Sıra Sıra Sıra

TR Türkiye - - 21 - 262 - 275 -

TR10 østanbul 7,8 3 27 2 258 16 27 26

TR21 Tekirda÷, Edirne, Kırklareli 7,8 3 20 9 284 11 393 9

TR22 Balıkesir, Çanakkale 1,7 8 16 24 266 14 342 13

TR31 øzmir 2,9 7 18 15 302 10 86 25

TR32 Aydın, Denizli, Mu÷la 1,7 8 17 18 219 20 461 7

TR33 Manisa, Afyonkarahisar, Kütahya, Uúak -5,1 15 17 18 282 12 364 11

TR41 Bursa, Eskiúehir, Bilecik 5,7 5 20 9 279 13 198 22

TR42 Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova 5,3 6 20 9 242 17 156 23

TR51 Ankara 10,4 1 19 12 359 3 128 24

TR52 Konya, Karaman -4,6 13 19 12 264 15 427 8

TR61 Antalya, Isparta, Burdur 8,4 2 18 15 336 5 302 17

TR62 Adana, Mersin -1,5 11 21 7 241 18 248 21

TR63 Hatay, Kahramanmaraú, Osmaniye -3, 12 21 12 2 22 1

TR71 Kırıkkale, Aksaray, Ni÷de, Nevúehir, Kırúehir -13,8 25 17 18 237 19 778 1

TR72 Kayseri, Sivas, Yozgat -5,9 17 19 12 307 9 314 16

TR81 Zonguldak, Karabük, Bartın -8,1 19 17 18 338 4 271 20

TR82 Kastamonu, Çankırı,Sinop -9,3 21 16 24 312 8 767 2

TR83 Samsun, Tokat, Çorum, Amasya -12,8 24 17 18 319 7 494 6

TR90 Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin,

Gümüúhane -9,0 20 16 24 325 6 505 5

TRA1 Erzurum, Erzincan, Bayburt -10,6 22 17 18 364 2 584 3

TRA2 A÷rı, Kars, I÷dır, Ardahan -16,4 26 23 6 115 25 288 18

TRB1 Malatya, Elazı÷, Bingöl, Tunceli -7,0 18 18 15 379 1 547 4

TRB2 Van, Muú, Bitlis, Hakkari -10,8 23 26 3 161 23 367 10

TRC1 Gaziantep, Adıyaman, Kilis -1,1 10 25 4 183 21 331 15

TRC2 ùanlıurfa, Diyarbakır -4,7 14 29 1 172 22 339 14

TRC3 Mardin, Batman, ùırnak, Siirt -5,6 16 25 4 115 25 360 12

Kaynak: (1) Milli E÷itim Bakanlı÷ı (2) Sa÷lık Bakanlı÷ı

(3) Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlü÷ü

Net göç hızı 200-2010

ølkö÷retimde ö÷retmen baúına ö÷renci

sayısı(1) 2010/'11

Yüz bin kiúi baúına hastane

yatak sayısı(2) 200

Bin kiúi baúına halk kütüphanelerinden yararlanma sayısı(3)

200

(26)

TÜİK, Bölgesel Göstergeler 2010, TR63 Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye 1

1.1 øBBS ikinci düzey (26 bölge) gösterge ve sıralamaları (devam)

(litre/

kiúi-gün) Sıra (kWh) Sıra Sıra Sıra

TR Türkiye 215 - 2 162 - 102 1 457 -

TR10 østanbul 147 26 2 257 9 137 3 977 22

TR21 Tekirda÷, Edirne, Kırklareli 197 22 4 755 1 97 10 1 553 14

TR22 Balıkesir, Çanakkale 226 17 3 193 5 107 7 2 019 3

TR31 øzmir 173 23 3 469 3 129 4 1 687 11

TR32 Aydın, Denizli, Mu÷la 283 4 2 056 10 127 5 2 137 2

TR33 Manisa, Afyonkarahisar, Kütahya, Uúak 228 15 1 795 15 96 12 1 860 6

TR41 Bursa, Eskiúehir, Bilecik 170 24 2 945 6 108 6 1 723 10

TR42 Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova 280 5 4 321 2 89 16 1 937 5

TR51 Ankara 210 21 1 852 13 194 1 1 970 4

TR52 Konya, Karaman 227 16 1 970 12 106 8 1 738 9

TR61 Antalya, Isparta, Burdur 301 3 2 546 8 141 2 2 500 1

TR62 Adana, Mersin 248 10 1 811 14 93 14 1 668 12

TR63 Hatay, Kahramanmaraú, Osmaniye 213 20 2 1 6 1 1 16 20

TR71 Kırıkkale, Aksaray, Ni÷de, Nevúehir, Kırúehir 242 12 1 675 16 91 15 1 750 8

TR72 Kayseri, Sivas, Yozgat 251 9 1 654 17 97 10 1 549 15

TR81 Zonguldak, Karabük, Bartın 214 19 3 426 4 103 9 1 362 17

TR82 Kastamonu, Çankırı,Sinop 248 10 1 438 18 95 13 1 834 7

TR83 Samsun, Tokat, Çorum, Amasya 264 7 1 323 19 84 17 1 571 13

TR90 Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin,

Gümüúhane 258 8 1 283 20 60 20 1 424 16

TRA1 Erzurum, Erzincan, Bayburt 303 2 1 073 22 56 22 1 272 18

TRA2 A÷rı, Kars, I÷dır, Ardahan 218 18 642 26 21 24 714 24

TRB1 Malatya, Elazı÷, Bingöl, Tunceli 230 14 1 268 21 60 20 1 172 19

TRB2 Van, Muú, Bitlis, Hakkari 310 1 653 25 19 25 648 25

TRC1 Gaziantep, Adıyaman, Kilis 269 6 2 033 11 67 19 1 167 21

TRC2 ùanlıurfa, Diyarbakır 236 13 759 24 36 23 753 23

TRC3 Mardin, Batman, ùırnak, Siirt 170 24 923 23 19 25 521 26

Kaynak: (4) Türkiye Elektrik Da÷ıtım Anonim ùirketi (5) Emniyet Genel Müdürlü÷ü

(6) Emniyet Genel Müdürlü÷ü, Jandarma Genel Komutanlı÷ı

Belediyelerde kiúi baúı temin edilen günlük su

miktarı 200

Kiúi baúına toplam elektrik

tüketimi() 200

Bin kiúi baúına otomobil sayısı()

2010

Bir milyon nüfusta trafik kaza sayısı(6)

200

(27)

1.1 øBBS ikinci düzey (26 bölge) gösterge ve sıralamaları (devam)

($) Sıra (%) Sıra (%) Sıra

TR Türkiye 9 384 - 11,9 - 48,8 -

TR10 østanbul 14 591 1 14,3 4 47,8 17

TR21 Tekirda÷, Edirne, Kırklareli 12 243 5 9,8 19 54,6 5

TR22 Balıkesir, Çanakkale 9 000 9 7,7 22 48,3 15

TR31 øzmir 11 568 6 15,1 3 50,1 13

TR32 Aydın, Denizli, Mu÷la 9 076 8 11,9 11 54,8 4

TR33 Manisa, Afyonkarahisar, Kütahya, Uúak 8 256 11 7,6 23 48,2 16

TR41 Bursa, Eskiúehir, Bilecik 12 983 3 10,1 17 47,1 19

TR42 Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova 13 265 2 13,0 8 50,3 12

TR51 Ankara 12 598 4 12,1 9 46,7 20

TR52 Konya, Karaman 7 213 13 8,4 20 51,5 9

TR61 Antalya, Isparta, Burdur 10 334 7 10,7 15 57,6 2

TR62 Adana, Mersin 7 363 12 16,7 2 52,9 6

TR63 Hatay, Kahramanmaraú, Osmaniye 3 1 13,6 6 ,3 1

TR71 Kırıkkale, Aksaray, Ni÷de, Nevúehir, Kırúehir 6 789 17 10,1 17 46,3 21

TR72 Kayseri, Sivas, Yozgat 6 813 16 13,7 5 44,2 23

TR81 Zonguldak, Karabük, Bartın 8 734 10 10,8 14 52,2 8

TR82 Kastamonu, Çankırı,Sinop 6 676 18 8,3 21 55,3 3

TR83 Samsun, Tokat, Çorum, Amasya 6 914 15 7,2 24 50,6 11

TR90 Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin,

Gümüúhane 7 059 14 6,1 26 58,2 1

TRA1 Erzurum, Erzincan, Bayburt 5 520 20 6,2 25 52,8 7

TRA2 A÷rı, Kars, I÷dır, Ardahan 3 601 25 10,3 16 50,9 10

TRB1 Malatya, Elazı÷, Bingöl, Tunceli 5 517 21 11,9 11 47,4 18

TRB2 Van, Muú, Bitlis, Hakkari 3 419 26 17,0 1 43,9 24

TRC1 Gaziantep, Adıyaman, Kilis 4 597 22 12,1 9 44,8 22

TRC2 ùanlıurfa, Diyarbakır 3 724 24 13,1 7 33,5 26

TRC3 Mardin, Batman, ùırnak, Siirt 3 812 23 11,8 13 36,0 25

Kiúi baúına Gayri Safi Katma De÷er

200

øúsizlik oranı

2010 øúgücüne katılma oranı 2010

(28)

TÜİK, Bölgesel Göstergeler 2010, TR63 Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye 16

1.1 øBBS ikinci düzey (26 bölge) gösterge ve sıralamaları (devam)

(%) Sıra (%) Sıra (%) Sıra (%) Sıra

TR Türkiye 100 - 100 - 100 - 100 -

TR10 østanbul 23,7 1 31,1 1 38,8 1 35,2 1

TR21 Tekirda÷, Edirne, Kırklareli 2,3 18 2,5 12 2,3 10 2,5 8

TR22 Balıkesir, Çanakkale 2,6 16 1,7 17 1,2 18 1,6 13

TR31 øzmir 6,5 3 6,3 3 6,5 4 5,0 5

TR32 Aydın, Denizli, Mu÷la 4,9 5 4,0 7 2,8 8 2,1 10

TR33 Manisa, Afyonkarahisar, Kütahya, Uúak 4,0 9 3,2 9 2,6 9 2,1 10

TR41 Bursa, Eskiúehir, Bilecik 5,0 4 6,3 3 7,0 3 6,9 4

TR42 Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova 4,2 8 5,1 5 6,5 4 9,1 3

TR51 Ankara 6,9 2 8,7 2 10,4 2 13,8 2

TR52 Konya, Karaman 3,0 13 2,6 10 1,6 13 1,4 14

TR61 Antalya, Isparta, Burdur 4,5 7 4,1 6 2,9 6 3,6 6

TR62 Adana, Mersin 4,6 6 3,7 8 2,9 6 3,1 7

TR63 Hatay, Kahramanmaraú, Osmaniye 3,2 12 2, 13 1, 12 2, 

TR71 Kırıkkale, Aksaray, Ni÷de, Nevúehir, Kırúehir 1,8 19 1,2 20 1,0 19 1,0 18

TR72 Kayseri, Sivas, Yozgat 2,7 15 2,6 10 1,9 11 1,4 14

TR81 Zonguldak, Karabük, Bartın 1,3 22 1,2 20 1,4 15 1,2 16

TR82 Kastamonu, Çankırı,Sinop 0,9 24 0,6 25 0,4 24 0,4 24

TR83 Samsun, Tokat, Çorum, Amasya 3,4 10 2,4 13 1,4 15 1,2 16

TR90 Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin,

Gümüúhane 3,3 11 2,3 15 1,5 14 1,0 18

TRA1 Erzurum, Erzincan, Bayburt 0,9 24 0,7 24 0,5 23 0,4 24

TRA2 A÷rı, Kars, I÷dır, Ardahan 0,8 26 0,5 26 0,3 26 0,2 26

TRB1 Malatya, Elazı÷, Bingöl, Tunceli 1,7 20 1,3 19 0,9 21 0,6 22

TRB2 Van, Muú, Bitlis, Hakkari 1,4 21 0,8 22 0,4 24 0,7 21

TRC1 Gaziantep, Adıyaman, Kilis 2,8 14 2,2 16 1,3 17 1,8 12

TRC2 ùanlıurfa, Diyarbakır 2,5 17 1,7 17 1,0 19 0,5 23

TRC3 Mardin, Batman, ùırnak, Siirt 1,2 23 0,8 22 0,6 22 0,8 20

Sanayi ve hizmetler sektörü göstergeleri, 200

Yerel birim sayılarının Türkiye toplamı

içindeki payı

Çalıúan sayılarının Türkiye toplamı

içindeki payı

Maaú ve ücretlerin Türkiye toplamı

içindeki payı

Maddi mallara iliúkin brüt yatırımların

Türkiye toplamı içindeki payı

(29)

1.1 øBBS ikinci düzey (26 bölge) gösterge ve sıralamaları (devam)

(TL) Sıra (TL) Sıra (TL) Sıra

TR Türkiye 941 - 388 - 367 -

TR10 østanbul 18 26 16 26 25 26

TR21 Tekirda÷, Edirne, Kırklareli 1 505 8 683 6 512 9

TR22 Balıkesir, Çanakkale 1 766 5 1 087 3 1 645 1

TR31 øzmir 692 18 293 20 464 13

TR32 Aydın, Denizli, Mu÷la 1 596 7 551 12 467 11

TR33 Manisa, Afyonkarahisar, Kütahya, Uúak 1 490 9 665 7 771 3

TR41 Bursa, Eskiúehir, Bilecik 991 14 283 21 293 17

TR42 Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova 638 20 399 16 1 184 2

TR51 Ankara 460 22 114 25 144 23

TR52 Konya, Karaman 1 807 3 600 9 579 6

TR61 Antalya, Isparta, Burdur 2 494 1 377 17 283 18

TR62 Adana, Mersin 1 771 4 240 22 212 21

TR63 Hatay, Kahramanmaraú, Osmaniye 1 33 10 23 23 12 22

TR71 Kırıkkale, Aksaray, Ni÷de, Nevúehir, Kırúehir 1 986 2 627 8 467 11

TR72 Kayseri, Sivas, Yozgat 859 15 590 10 433 14

TR81 Zonguldak, Karabük, Bartın 366 24 403 15 232 19

TR82 Kastamonu, Çankırı,Sinop 1 184 11 989 4 743 4

TR83 Samsun, Tokat, Çorum, Amasya 1 599 6 561 11 470 10

TR90 Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin,

Gümüúhane 1 048 13 298 19 363 16

TRA1 Erzurum, Erzincan, Bayburt 551 21 1 148 2 611 5

TRA2 A÷rı, Kars, I÷dır, Ardahan 455 23 1 687 1 536 7

TRB1 Malatya, Elazı÷, Bingöl, Tunceli 757 16 537 13 518 8

TRB2 Van, Muú, Bitlis, Hakkari 295 25 809 5 368 15

TRC1 Gaziantep, Adıyaman, Kilis 675 19 176 24 111 25

TRC2 ùanlıurfa, Diyarbakır 1 178 12 442 14 216 20

TRC3 Mardin, Batman, ùırnak, Siirt 707 17 344 18 123 24

Kiúi baúına bitkisel üretim de÷eri

200

Kiúi baúına canlı hayvanlar de÷eri

200

Kiúi baúına hayvansal ürünler de÷eri

200

(30)

TÜİK, Bölgesel Göstergeler 2010, TR63 Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye 1

1.1 øBBS ikinci düzey (26 bölge) gösterge ve sıralamaları (devam)

($) Sıra ($) Sıra

(%)

Sıra

TR Türkiye 1 942 - 1 408 - 6,4 -

TR10 østanbul 6 098 1 4 300 1 5,4 26

TR21 Tekirda÷, Edirne, Kırklareli 410 12 427 15 7,1 11

TR22 Balıkesir, Çanakkale 205 16 279 18 7,6 8

TR31 øzmir 1 620 5 1 582 4 7,3 10

TR32 Aydın, Denizli, Mu÷la 523 10 814 7 7,0 15

TR33 Manisa, Afyonkarahisar, Kütahya, Uúak 274 14 449 13 7,7 5

TR41 Bursa, Eskiúehir, Bilecik 2 150 4 2 750 2 6,5 20

TR42 Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova 4 836 2 2 018 3 5,6 25

TR51 Ankara 3 545 3 1 056 6 6,3 21

TR52 Konya, Karaman 282 13 396 16 8,4 2

TR61 Antalya, Isparta, Burdur 199 17 344 17 6,1 23

TR62 Adana, Mersin 643 9 590 10 7,1 11

TR63 Hatay, Kahramanmaraú, Osmaniye 1 113 62 ,1 11

TR71 Kırıkkale, Aksaray, Ni÷de, Nevúehir, Kırúehir 99 18 154 23 7,9 4

TR72 Kayseri, Sivas, Yozgat 474 11 435 14 7,7 5

TR81 Zonguldak, Karabük, Bartın 1 572 6 498 12 6,3 21

TR82 Kastamonu, Çankırı,Sinop 68 21 162 21 7,6 8

TR83 Samsun, Tokat, Çorum, Amasya 210 15 163 20 6,6 19

TR90 Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin,

Gümüúhane 88 19 569 11 7,0 15

TRA1 Erzurum, Erzincan, Bayburt 56 22 32 26 8,2 3

TRA2 A÷rı, Kars, I÷dır, Ardahan 43 25 111 24 8,8 1

TRB1 Malatya, Elazı÷, Bingöl, Tunceli 52 23 155 22 7,0 15

TRB2 Van, Muú, Bitlis, Hakkari 13 26 212 19 7,1 11

TRC1 Gaziantep, Adıyaman, Kilis 925 8 1 281 5 6,8 18

TRC2 ùanlıurfa, Diyarbakır 70 20 78 25 7,7 5

TRC3 Mardin, Batman, ùırnak, Siirt 49 24 596 9 5,9 24

Kaynak: (7) øhracat ve ithalat verileri, firma vergi kimlik numaralarının ba÷lı oldu÷u ile göre oluúturulmuútur.

Kiúi baúına ithalat() 200

Kiúi baúına ihracat() 200

TÜFE - Bir önceki yılın aynı ayına göre de÷iúim oranı (Aralık 2010/Aralık 200)

(31)

1.2 øBBS üçüncü düzey (1 il) gösterge ve sıralamaları

(%) Sıra Sıra Sıra (‰) Sıra Sıra

TR Türkiye 76,3 - 96 - 48,9 - 15,9 - 101,0 -

TR100 østanbul 99,0 1 2 551 1 41,7 70 26,0 13 100,8 36

TR211 Tekirda÷ 68,4 26 126 16 41,0 73 18,7 21 103,9 19

TR212 Edirne 67,1 29 65 34 39,6 79 -12,8 74 101,1 33

TR213 Kırklareli 65,9 33 64 36 40,4 76 -1,2 56 102,8 26

TR221 Balıkesir 60,3 47 81 29 44,1 61 10,7 30 100,9 35

TR222 Çanakkale 54,9 59 49 56 40,6 75 26,2 12 108,0 5

TR310 øzmir 91,3 4 329 3 39,5 80 20,6 20 101,1 33

TR321 Aydın 59,5 50 126 16 45,2 60 10,9 29 100,2 42

TR322 Denizli 68,8 24 80 31 45,6 58 5,9 41 99,2 56

TR323 Mu÷la 42,8 77 64 36 43,0 66 18,7 21 103,7 21

TR331 Manisa 67,0 30 105 21 42,9 67 35,1 5 107,3 7

TR332 Afyonkarahisar 52,4 67 49 56 51,7 37 -5,4 63 97,8 71

TR333 Kütahya 65,0 36 49 56 41,3 72 32,2 6 107,3 7

TR334 Uúak 66,7 31 63 38 46,2 56 6,4 39 98,9 59

TR411 Bursa 88,6 6 250 5 43,2 65 21,3 19 99,6 48

TR412 Eskiúehir 89,2 5 55 45 39,7 78 12,1 27 97,9 69

TR413 Bilecik 76,9 13 52 50 37,4 81 109,2 1 132,8 1

TR421 Kocaeli 93,6 3 432 2 43,6 63 24,5 15 102,1 29

TR422 Sakarya 74,1 14 180 10 46,7 53 13,0 25 100,0 43

TR423 Düzce 57,4 55 132 15 47,4 50 9,0 34 98,8 61

TR424 Bolu 62,7 39 33 68 46,6 54 -1,2 56 97,6 74

TR425 Yalova 68,4 26 241 7 44,1 61 6,0 40 99,6 48

TR510 Ankara 97,3 2 195 8 41,0 73 25,7 14 99,4 51

TR521 Konya 73,8 15 52 50 52,0 36 10,6 31 97,9 69

TR522 Karaman 68,7 25 26 73 52,8 30 3,3 49 98,5 62

TR611 Antalya 70,4 21 95 23 43,3 64 30,1 9 102,6 27

TR612 Isparta 69,4 23 54 48 40,1 77 63,3 2 117,8 2

TR613 Burdur 61,6 43 38 63 46,6 54 28,7 10 104,6 16

TR621 Adana 88,1 8 150 13 49,1 44 11,1 28 99,2 56

TR622 Mersin 77,7 12 106 20 47,7 47 4,3 45 98,9 59

TR631 Hatay 0,2 3 2 3, 2 22,0 1 10, 1

TR632 Kahramanmaraú 61,0 3 32 60,1 1 ,0 3 102, 2

TR633 Osmaniye 2, 1 13 12 ,0 2 1,6 23 100,6 0

TR711 Kırıkkale 84,3 10 61 41 46,2 56 -15,0 75 99,2 56

TR712 Aksaray 60,4 46 50 54 54,0 25 1,6 51 98,1 66

TR713 Ni÷de 48,3 74 46 61 56,2 21 -5,9 65 98,3 65

TR714 Nevúehir 54,6 60 52 50 51,7 37 -6,0 66 97,1 78

TR715 Kırúehir 70,6 20 35 64 46,9 51 -5,5 64 98,4 64

TR721 Kayseri 86,2 9 72 33 50,8 41 23,6 17 101,4 31

TR722 Sivas 67,6 28 22 75 51,6 39 14,1 24 104,6 16

Not. 1. Nüfus yo÷unlu÷u için göl hariç alanlar kullanılmıútır.

2. 31/12/2010 tarihi itibariyle Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden elde edilmiútir.

3. øl, ilçe, belediye, köy ve mahallelere göre nüfuslar belirlenirken: Nüfus ve Vatandaúlık øúleri Genel Müdürlü÷ü tarafından, ilgili mevzuat ve idari kayıtlar uyarınca Ulusal Adres Veri Tabanı (UAVT)nda yerleúim yerlerine yönelik olarak yapılan; idari ba÷lılık, tüzel kiúilik ve isim de÷iúiklikleri dikkate alınmıútır.

ùehir nüfusunun toplam nüfus içindeki

oranı 2010

Nüfus yo÷unlu÷u

2010

Toplam yaú ba÷ımlılık oranı

2010

Yıllık nüfus artıú hızı

200-2010 Cinsiyet oranı 2010

(32)

TÜİK, Bölgesel Göstergeler 2010, TR63 Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye 20

1.2 øBBS üçüncü düzey (1 il) gösterge ve sıralamaları (devam)

(%) Sıra Sıra Sıra (‰) Sıra Sıra

TR723 Yozgat 56,4 56 34 67 53,9 26 -23,4 78 99,8 47

TR811 Zonguldak 46,4 76 188 9 41,4 71 -0,2 54 98,5 62

TR812 Karabük 77,9 11 55 45 42,8 68 40,6 4 108,0 5

TR813 Bartın 34,1 80 90 24 45,5 59 -3,7 60 96,0 81

TR821 Kastamonu 54,0 65 27 72 52,3 33 3,9 47 98,1 66

TR822 Çankırı 61,6 43 24 74 53,7 29 -32,7 80 99,4 51

TR823 Sinop 52,9 66 35 64 55,6 22 8,0 37 97,6 74

TR831 Samsun 65,2 35 138 14 48,2 45 2,1 50 98,0 68

TR832 Tokat 58,9 51 62 40 51,2 40 -10,9 73 100,8 36

TR833 Çorum 66,3 32 42 62 52,8 30 -9,9 71 97,8 71

TR834 Amasya 65,6 34 59 44 47,5 49 31,9 7 104,9 14

TR901 Trabzon 54,4 62 164 11 47,9 46 -1,9 58 97,5 76

TR902 Ordu 56,2 57 121 18 52,5 32 -6,0 66 99,3 53

TR903 Giresun 58,5 53 61 41 52,1 35 -6,2 68 97,3 77

TR904 Rize 61,8 42 81 29 47,7 47 0,2 53 96,7 80

TR905 Artvin 54,6 60 22 75 50,6 42 -5,0 62 99,9 45

TR906 Gümüúhane 47,2 75 20 78 53,9 26 -10,4 72 100,7 39

TRA11 Erzurum 63,7 38 30 70 60,0 18 -6,6 69 100,0 43

TRA12 Erzincan 59,6 49 19 80 46,8 52 53,2 3 112,1 4

TRA13 Bayburt 50,4 72 20 78 55,5 23 -4,0 61 103,7 21

TRA21 A÷rı 50,9 71 47 59 79,9 4 8,1 36 107,3 7

TRA22 Kars 40,9 78 30 70 62,7 15 -15,7 76 105,4 11

TRA23 I÷dır 51,8 69 51 53 65,0 13 5,1 43 105,0 12

TRA24 Ardahan 32,0 81 22 75 58,0 19 -25,4 79 105,0 12

TRB11 Malatya 64,8 37 63 38 52,2 34 5,1 43 99,3 53

TRB12 Elazı÷ 72,5 17 65 34 50,2 43 3,6 48 97,1 78

TRB13 Bingöl 54,1 63 31 69 57,9 20 -2,3 59 101,8 30

TRB14 Tunceli 62,0 41 10 81 42,5 69 -79,7 81 112,8 3

TRB21 Van 52,1 68 54 48 77,7 7 12,7 26 103,2 25

TRB22 Muú 35,3 79 50 54 79,7 5 5,9 41 103,7 21

TRB23 Bitlis 51,3 70 47 59 75,8 9 0,9 52 104,8 15

TRB24 Hakkari 54,1 63 35 64 72,5 10 -21,5 77 105,5 10

TRC11 Gaziantep 88,3 7 249 6 65,5 12 28,1 11 101,2 32

TRC12 Adıyaman 58,8 52 84 28 60,9 16 4,2 46 99,6 48

TRC13 Kilis 69,8 22 86 26 64,8 14 8,4 35 97,7 73

TRC21 ùanlıurfa 55,5 58 89 25 83,4 3 30,3 8 99,9 45

TRC22 Diyarbakır 71,3 19 102 22 69,6 11 9,2 32 100,8 36

TRC31 Mardin 57,6 54 85 27 76,8 8 9,1 33 99,3 53

TRC32 Batman 73,2 16 110 19 79,1 6 24,2 16 100,3 41

TRC33 ùırnak 62,7 39 60 43 91,7 1 -0,7 55 103,9 19

TRC34 Siirt 60,3 47 55 45 84,0 2 -9,7 70 103,6 24

Not. 1. Nüfus yo÷unlu÷u için göl hariç alanlar kullanılmıútır.

2. 31/12/2010 tarihi itibariyle Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden elde edilmiútir.

3. øl, ilçe, belediye, köy ve mahallelere göre nüfuslar belirlenirken: Nüfus ve Vatandaúlık øúleri Genel Müdürlü÷ü tarafından, ilgili mevzuat ve idari kayıtlar uyarınca Ulusal Adres Veri Tabanı (UAVT)nda yerleúim yerlerine yönelik olarak yapılan; idari ba÷lılık, tüzel kiúilik ve isim de÷iúiklikleri dikkate alınmıútır.

ùehir nüfusunun toplam nüfus içindeki

oranı 2010

Nüfus yo÷unlu÷u

2010

Toplam yaú ba÷ımlılık oranı

200

Yıllık nüfus artıú hızı

200-2010 Cinsiyet oranı 2010

(33)

1.2 øBBS üçüncü düzey (1 il) gösterge ve sıralamaları (devam)

Binde Sıra Sıra Sıra Sıra

TR Türkiye - - 21 - 262 - 275 -

TR100 østanbul 7,77 6 27 6 258 37 27 81

TR211 Tekirda÷ 14,99 1 22 14 207 55 184 70

TR212 Edirne -2,08 31 16 56 459 3 513 23

TR213 Kırklareli 2,27 16 19 30 243 42 745 9

TR221 Balıkesir 1,41 21 17 45 277 28 306 57

TR222 Çanakkale 2,36 15 15 72 241 43 428 35

TR310 øzmir 2,91 12 18 35 302 23 86 79

TR321 Aydın 0,05 24 17 45 217 51 509 24

TR322 Denizli -1,72 29 17 45 211 52 549 20

TR323 Mu÷la 7,71 7 16 56 231 46 300 58

TR331 Manisa -2,46 32 18 35 260 35 413 38

TR332 Afyonkarahisar -9,51 58 17 45 337 15 253 65

TR333 Kütahya -7,78 54 16 56 268 32 447 30

TR334 Uúak -1,67 28 16 56 278 27 261 64

TR411 Bursa 5,94 10 21 18 257 39 128 75

TR412 Eskiúehir 6,41 8 18 35 391 9 371 44

TR413 Bilecik 0,83 22 18 35 146 71 443 32

TR421 Kocaeli 9,74 4 21 18 235 44 96 78

TR422 Sakarya 1,86 18 20 21 189 58 192 69

TR423 Düzce 2,74 13 17 45 272 30 203 67

TR424 Bolu -0,19 26 16 56 453 4 381 41

TR425 Yalova -2,59 33 16 56 184 61 76 80

TR510 Ankara 10,41 3 19 30 359 12 128 75

TR521 Konya -4,37 37 20 21 264 33 431 34

TR522 Karaman -6,21 44 18 35 263 34 388 39

TR611 Antalya 12,84 2 20 21 247 40 176 73

TR612 Isparta -7,20 49 16 56 735 1 592 15

TR613 Burdur 2,07 17 14 79 298 24 776 8

TR621 Adana -2,06 30 23 12 259 36 197 68

TR622 Mersin -0,79 27 20 21 218 49 313 54

TR631 Hatay -2,6 3 21 1 11 10 2

TR632 Kahramanmaraú -,0 22 1 1 6 36 

TR633 Osmaniye -0,13 2 20 21 1 6 2 3

TR711 Kırıkkale -24,07 78 17 45 364 10 643 13

TR712 Aksaray -8,09 56 19 30 210 53 466 28

TR713 Ni÷de -14,87 72 16 56 208 54 324 52

TR714 Nevúehir -11,04 63 16 56 181 62 1 201 3

TR715 Kırúehir -12,32 67 14 79 235 44 1 629 1

TR721 Kayseri 6,06 9 20 21 281 26 181 71

TR722 Sivas -12,22 66 18 35 421 5 580 16

Kaynak: (1) Milli E÷itim Bakanlı÷ı (2) Sa÷lık Bakanlı÷ı

(3) Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlü÷ü Net göç hızı

200-2010

ølkö÷retimde ö÷retmen baúına

ö÷renci sayısı(1) 2010/'11

Yüz bin kiúi baúına hastane

yatak sayısı(2) 200

Bin kiúi baúına halk kütüphanelerinden yararlanma sayısı(3)

200

(34)

TÜİK, Bölgesel Göstergeler 2010, TR63 Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye 22

1.2 øBBS üçüncü düzey (1 il) gösterge ve sıralamaları (devam)

Binde Sıra Sıra Sıra Sıra

TR723 Yozgat -27,83 80 17 45 218 49 299 59

TR811 Zonguldak -12,12 65 18 35 348 13 174 74

TR812 Karabük 0,57 23 16 56 364 10 492 27

TR813 Bartın -5,08 39 16 56 272 30 334 50

TR821 Kastamonu -4,45 38 16 56 312 19 373 43

TR822 Çankırı -35,23 81 18 35 319 18 1 490 2

TR823 Sinop 5,24 11 17 45 305 20 808 6

TR831 Samsun -7,48 51 18 35 341 14 310 56

TR832 Tokat -24,88 79 16 56 276 29 507 25

TR833 Çorum -15,56 73 17 45 332 16 1 005 4

TR834 Amasya -5,95 42 15 72 292 25 323 53

TR901 Trabzon -9,66 59 15 72 398 8 341 49

TR902 Ordu -11,54 64 18 35 258 37 424 37

TR903 Giresun -7,22 50 16 56 303 21 973 5

TR904 Rize -5,46 41 15 72 330 17 359 47

TR905 Artvin -5,28 40 15 72 410 7 667 11

TR906 Gümüúhane -9,83 60 16 56 229 47 560 18

TRA11 Erzurum -16,02 74 17 45 413 6 576 17

TRA12 Erzincan 8,18 5 15 72 246 41 662 12

TRA13 Bayburt -10,64 62 16 56 196 57 442 33

TRA21 A÷rı -14,68 70 29 2 91 78 273 62

TRA22 Kars -22,12 77 19 30 123 76 291 61

TRA23 I÷dır -9,10 57 20 21 159 67 266 63

TRA24 Ardahan -21,31 76 15 72 138 75 387 40

TRB11 Malatya -7,55 52 17 45 303 21 535 22

TRB12 Elazı÷ -7,01 47 19 30 608 2 642 14

TRB13 Bingöl -7,79 55 20 21 171 65 331 51

TRB14 Tunceli 1,85 19 10 81 179 63 676 10

TRB21 Van -7,77 53 29 2 189 58 111 77

TRB22 Muú -14,78 71 25 8 155 69 791 7

TRB23 Bitlis -13,74 69 22 14 145 72 503 26

TRB24 Hakkari -12,70 68 26 7 83 79 547 21

TRC11 Gaziantep 2,39 14 28 4 198 56 298 60

TRC12 Adıyaman -10,08 61 20 21 147 70 376 42

TRC13 Kilis -6,15 43 22 14 160 66 552 19

TRC21 ùanlıurfa -3,00 35 34 1 123 76 364 45

TRC22 Diyarbakır -6,55 45 25 8 223 48 311 55

TRC31 Mardin -6,72 46 24 11 80 80 362 46

TRC32 Batman 1,42 20 25 8 186 60 221 66

TRC33 ùırnak -4,22 36 28 4 75 81 456 29

TRC34 Siirt -16,69 75 23 12 145 72 447 30

Kaynak: (1) Milli E÷itim Bakanlı÷ı (2) Sa÷lık Bakanlı÷ı

(3) Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlü÷ü Net göç hızı

200-2010

ølkö÷retimde ö÷retmen baúına

ö÷renci sayısı(1) 2010/'11

Yüz bin kiúi baúına hastane

yatak sayısı(2) 200

Bin kiúi baúına halk kütüphanelerinden yararlanan sayısı(3)

200

(35)

1.2 øBBS üçüncü düzey (1 il) gösterge ve sıralamaları (devam)

(litre/

kiúi-gün) Sıra (KWh) Sıra Sıra Sıra

TR Türkiye 215 - 2 162 - 102 - 1 457 -

TR100 østanbul 147 79 2 257 23 137 5 977 65

TR211 Tekirda÷ 191 68 5 986 3 91 35 1 521 43

TR212 Edirne 155 78 2 264 21 105 19 1 530 42

TR213 Kırklareli 258 27 4 816 4 102 23 1 653 36

TR221 Balıkesir 224 49 1 891 31 109 16 2 038 11

TR222 Çanakkale 230 45 6 299 2 103 22 1 973 13

TR310 øzmir 172 74 3 469 8 129 7 1 687 34

TR321 Aydın 235 44 1 565 42 109 16 1 728 31

TR322 Denizli 276 17 2 289 20 127 8 1 817 22

TR323 Mu÷la 361 3 2 386 17 149 2 3 007 1

TR331 Manisa 202 62 1 799 37 92 32 1 881 19

TR332 Afyonkarahisar 252 31 1 445 46 77 44 1 983 12

TR333 Kütahya 239 39 1 756 38 117 11 1 642 38

TR334 Uúak 262 25 2 582 15 116 14 1 889 18

TR411 Bursa 166 75 2 990 11 104 20 1 547 40

TR412 Eskiúehir 175 72 2 297 19 132 6 2 172 8

TR413 Bilecik 205 61 4 800 5 78 42 2 293 7

TR421 Kocaeli 248 34 6 638 1 83 41 1 747 27

TR422 Sakarya 273 18 2 082 24 90 37 1 850 20

TR423 Düzce 258 27 1 918 30 88 39 2 444 6

TR424 Bolu 214 55 2 655 13 117 11 2 774 2

TR425 Yalova 681 1 2 640 14 84 40 1 773 25

TR510 Ankara 210 58 1 852 36 194 1 1 970 14

TR521 Konya 222 50 1 967 27 107 18 1 714 33

TR522 Karaman 278 16 2 002 26 101 24 1 942 15

TR611 Antalya 313 7 2 437 16 147 3 2 631 4

TR612 Isparta 268 21 2 259 22 117 11 1 895 17

TR613 Burdur 263 24 3 852 7 139 4 2 510 5

TR621 Adana 249 33 1 879 33 94 30 1 454 45

TR622 Mersin 248 34 1 725 39 92 32 1 939 16

TR631 Hatay 1 1 3 3 10 6 1 01 63

TR632 Kahramanmaraú 20 32 2 6 12 6 3 1 06 61

TR633 Osmaniye 21 3 1 61 2 0 3 1 2

TR711 Kırıkkale 292 13 1 861 35 91 35 2 076 10

TR712 Aksaray 226 47 1 265 53 92 32 1 684 35

TR713 Ni÷de 221 51 2 024 25 71 50 1 593 39

TR714 Nevúehir 216 54 1 876 34 104 20 1 715 32

TR715 Kırúehir 266 22 1 346 51 101 24 1 733 29

TR721 Kayseri 219 52 1 885 32 119 9 1 521 43

TR722 Sivas 293 11 1 658 41 76 45 1 741 28

Kaynak: (4) Türkiye Elektrik Da÷ıtım Anonim ùirketi (5) Emniyet Genel Müdürlü÷ü

(6) Emniyet Genel Müdürlü÷ü, Jandarma Genel Komutanlı÷ı Belediyelerde kiúi baúı

temin edilen günlük su miktarı

200

Kiúi baúına toplam elektrik tüketimi ()

200

Bin kiúi baúına otomobil sayısı()

2010

Bir milyon nüfusta trafik kaza sayısı(6)

200

(36)

TÜİK, Bölgesel Göstergeler 2010, TR63 Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye 2

1.2 øBBS üçüncü düzey (1 il) gösterge ve sıralamaları (devam)

(litre/

kiúi-gün) Sıra (KWh) Sıra Sıra Sıra

TR723 Yozgat 290 14 1 077 60 67 55 1 367 51

TR811 Zonguldak 208 60 4 053 6 99 26 1 266 58

TR812 Karabük 190 69 3 409 9 119 9 1 646 37

TR813 Bartın 304 8 1 380 49 97 28 1 349 53

TR821 Kastamonu 239 39 1 714 40 110 15 1 759 26

TR822 Çankırı 264 23 1 171 56 64 56 2 732 3

TR823 Sinop 245 37 1 190 54 94 30 1 180 59

TR831 Samsun 295 10 1 542 43 78 42 1 538 41

TR832 Tokat 273 18 997 64 75 48 1 312 54

TR833 Çorum 192 65 1 159 57 97 28 1 843 21

TR834 Amasya 256 29 1 379 50 99 26 1 733 29

TR901 Trabzon 345 4 1 281 52 70 52 1 379 49

TR902 Ordu 210 58 1 180 55 58 57 1 411 47

TR903 Giresun 228 46 1 000 63 55 60 1 449 46

TR904 Rize 199 63 1 932 29 58 57 1 374 50

TR905 Artvin 261 26 1 477 45 57 59 1 405 48

TR906 Gümüúhane 226 47 947 67 43 66 1 812 23

TRA11 Erzurum 304 8 1 083 59 51 62 1 028 62

TRA12 Erzincan 316 6 1 124 58 76 45 2 136 9

TRA13 Bayburt 246 36 822 70 49 63 1 361 52

TRA21 A÷rı 211 57 534 81 16 78 633 75

TRA22 Kars 245 37 844 69 27 67 750 70

TRA23 I÷dır 162 77 588 79 24 70 891 68

TRA24 Ardahan 322 5 700 74 22 73 704 72

TRB11 Malatya 271 20 1 388 48 69 53 1 285 55

TRB12 Elazı÷ 192 65 1 485 44 71 50 1 278 56

TRB13 Bingöl 192 65 547 80 18 76 679 73

TRB14 Tunceli 197 64 982 65 25 69 1 006 64

TRB21 Van 378 2 626 78 23 72 647 74

TRB22 Muú 238 41 696 75 16 78 448 81

TRB23 Bitlis 293 11 692 76 19 75 927 66

TRB24 Hakkari 175 72 642 77 11 80 615 76

TRC11 Gaziantep 289 15 2 329 18 75 48 1 268 57

TRC12 Adıyaman 213 56 1 420 47 49 63 899 67

TRC13 Kilis 185 70 970 66 52 61 1 108 60

TRC21 ùanlıurfa 236 42 780 71 45 65 715 71

TRC22 Diyarbakır 236 42 736 73 26 68 793 69

TRC31 Mardin 165 76 1 016 62 22 73 524 78

TRC32 Batman 254 30 849 68 24 70 556 77

TRC33 ùırnak 105 81 777 72 8 81 501 79

TRC34 Siirt 131 80 1 025 61 18 76 487 80

Kaynak: (4) Türkiye Elektrik Da÷ıtım Anonim ùirketi (5) Emniyet Genel Müdürlü÷ü

(6) Emniyet Genel Müdürlü÷ü, Jandarma Genel Komutanlı÷ı Belediyelerde kiúi baúı

temin edilen günlük su miktarı

200

Kiúi baúına toplam elektrik tüketimi ()

200

Bin kiúi baúına otomobil sayısı()

2010

Bir milyon nüfusta trafik kaza sayısı(6)

200

Referanslar

Benzer Belgeler

Toplam ar-ge harcamaları ve reel gayri safi yurtiçi hasıla değişkenleri için reel gayri safi yurtiçi hasıladan toplam araştırma ve geliştirme harcamalarına

Üretim yolu ile Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH) ise toplam gayri safi üretim değerinden bu ara malların değerinin çıkarılması ile elde edilir..

Üretim  yöntemiyle  gayrisafi  yurtiçi  hasıla  tahmininde,  2015  yılının  ikinci  çeyreği  bir  önceki  yılın 

Hatay ili úehirleúme oran, , kiúi baúna gayri safi yurtiçi hasla ve sanayi iú kolunda çalúanlarn toplam istihdama oran bakmndan Türkiye

Dünyada ve ülkemizde istatistiki bilgiye duyulan ihtiyacn her geçen gün artmasna paralel olarak, üretilen istatistiklerin iyileútirilmesi, geliútirilmesi,

HSBC ve ilişkili kuruluşlar ve/veya bu kuruluşlarda çalışan personel araştırma raporlarında sözü edilen (veya ilişkili) menkul kıymetlere yatırım yapabilir ve

Sonuç olarak, gıda grubu yıllık enflasyonu yıl sonu itibarıyla yüzde 9,67 olmuş ve Ekim Enflasyon Raporu varsayımının üzerinde gerçekleşmiştir..

A) Fabrikanın ismi veya alâmeti farikası. B) Çimentonun cinsine göre etiket veya torbalara ko- nacak işaretler: Portland çimentosu, sarı etiket veya renk, çabuk sertleşen