Spil Kale Arkas na yo un talep KOMB NE KARTLAR TÜM MAÇLARDA GEÇERL Sat fla sunulan Kombine kartlar Fenerbahçe, Galatasaray,

Tam metin

(1)

12 A¤ustos 2010 Perflembe

•Manisaspor Kulübü Yay›n Organ›d›r •Say›: 43•Para ‹le Sat›lmaz

www.manisaspor.org.tr

MAN‹SASPOR’UN GÜNCEL

HABERLER‹ ‹Ç‹N Z‹YARET ED‹N

Büyük S

6. SAYFADA

BÜLENT HASGÖNÜLLÜ

MAÇLARDA GEÇERL‹

Sat›fla sunulan Kombine kartlar Fenerbahçe, Ga- latasaray, Befliktafl, Trabzonspor ve Bursas- por maçlar› ve Ziraat Türkiye Kupas› maçla- r›nda da geçerli olacak.

Manisasporlu taraftarla- r›n katlar›n› bir an önce

almalar› gerekti¤ine dikkat çeken Manisaspor Yönetim Ku- rulu Üyesi Çatin Çavdarl›, konu ile ilgili yapt›klar› ortak aç›klamada "Ortalar›na geldi¤imiz de bilet bulamayan seyir- ci kombine kart almak istiyor ama maalesef yard›mc› olam›- yoruz. Bu nedenle taraftar›m›z ne kadar erken davran›rsa o kadar iyi olur" fleklinde görüfl bildirdiler. ■ 3. SAYFADA

sezon herkes rahat olsun”

Manisasporumuzun tecrübeli defans oyuncusu Eren Ayd›n, Manisaspor’un bu sezon ligi istedi¤i yerlerde tamamlaya- ca¤›n› belirterek, "Bu sezon herkes rahat olsun" dedi. ■ 5’TE

Romanya’y› 45 y›l sonra yendik

Kazakistan maç› öncesi Ro- manya ile yapt›¤›m›z özel ma- ç› 82. dakikada penlat›dan Emre ve 86’da Arda’n›n att›¤›

gollerle 2-0 kazand›k. Roman-

ya’y› en son 23 Ekim 1965’te yenen A Milliler bu galibiyetle 45 y›ll›k hasrete de son vermifl oldu.

2-0

Her fley

gönlünüzce olsun

Kutlu: “Lige 3 puanla bafllamak istiyoruz”

Manisasporumuz 2010-2011 se- zonuna 15 A¤ustos Pazar günü li- gin yeni ekibi Kardemir Demir Çe- lik Karabükspor ile karfl›ya karfl›ya gelerek "merhaba" diyecek. Dr.

Necmettin fieyho¤lu Stad›’nda oy- nanacak karfl›laflma saat 21:00’de bafllayacak. Siyah-beyazl›lar bu karfl›laflmadan mutlak galibiyet elde ederek lige 3 puanla bafl- lamak istiyor. ■ 4. SAYFADA

‹lk rakibimiz Kardemir Karabükspor 15 A¤ustos Pazar günü saat 21:00’de oynayaca¤›m›z maç öncesinde s›k›nt›l›. Dr. Necmettin fieyho¤lu Stadyumu’nda oynanacak olan maç öncesi saha sorunu Karabüks- por’un can› s›k›yor. ■ 4. SAYFADA

Karabük’te saha s›k›nt›s›

1. Hafta Maçlar›

Gaziantepspor – Kas›mpafla Sivasspor – Galatasaray Bucaspor – Befliktafl

Eskiflehirspor – Gençlerbirli¤i Ankaragücü – Trabzonspor Karabükspor - Manisaspor Fenerbahçe - Antalyaspor Bursaspor - Konyaspor Büyükflehir Bld. - Kayserispor

Devletin sevgi eli çocuklara uzand›

■ 8. SAYFADA

A2 Tak›m› FB ile sezona bafll›yor

■ 7. SAYFADA

Hakemler sezonu açt›

■ 6. SAYFADA

“Aram›zdaki rekabet kaleyi sa¤lamlaflt›r›yor”

■ 2. SAYFADA

(2)

Manisaspor Kulübü Derne¤i ad›na ‹mtiyaz Sahibi:

Kenan YARALI (Baflkan) Sorumlu Yaz› ‹flleri Müdürü

Alparslan KAYA Haber Müdürü S. Numan ÇALIfiKAN

Katk›da Bulunanlar Cemile AYDIN Bülent HASGÖNÜLLÜ

Yönetim Yeri 19 May›s Stadyumu

Halil Erdo¤an Caddesi 34, 45030 Manisa e-posta: bilgi@manisaspor.org.tr

Reklam Pazarlama 236 231 4505 Bas›ld›¤› yer:

Star Medya Yay›nc›l›k A.fi. Gaziemir-‹zmir Tel: 232 251 7632 Haftal›k Yerel Süreli Yay›n Say›:43

Bask› Tarihi: 11 A¤ustos 2010

N

ike taraf›ndan tasarla- nan ve 2010-2011 sezonunda Süper Lig'de kullan›lacak To- tal 90 Tracer PL adl›

top 6 A¤ustos Cuma günü tan›t›ld›. ‹lk kez Bursaspor ile Trabzons- por aras›ndaki Süper Kupa maç›nda kullan›la- cak olan Total 90 Tracer PL, Geo-Balanced II teknolojisi saye-

sinde topun neresine vurulursa vurulsun güçlü, dengeli ve do¤ru bir vurufl için bas›nc› tüm paneller boyunca ve topun tüm çevresine eflit da¤›t›yor. Kü- re flekli, topun daha h›zl› olmas›na ve sahada isa- betli vurufllar için do¤ru hedefe varmas›na yard›mc›

oluyor. Asimetrik ve yüksek kontrastl› grafik desen, top dönerken daha güçlü bir görünürlük sa¤layarak, topun gitti¤i istikamette ilerlemesi ve kendi etraf›n- da dönmesi esnas›nda k›sa sürede fark edilmesine imkan sa¤l›yor. Dünyan›n en önde gelen tak›m ve futbolcular›n›n yönlendirmeleri ile uzun süren çal›fl- malar neticesinde Nike Futbol Laboratuvar›'nda ge- lifltirilen Total 90 Tracer PL'nin mikro oyuklar› bulu- nan dayan›kl› ve hafif PU d›fl kaplamas›, etkinli¤i ve isabeti artt›rmak için topun hareketini dengeliyor.

Esnek, yumuflak, çapraz ba¤l›, nitrojenle geniflletil- mifl sünger, tüm hava koflullar›nda mükemmel bir dokunufl ve esneklik sa¤l›yor. Polyester destek kat- man›, uzun süreli performans ve dayan›kl›l›k için topun yap›s›n› ve sa¤laml›¤›n› art›r›yor. Total 90 Tracer PL'nin alt› kanatl› karbon lateks hava böl- mesi, topun ayaktan ç›k›fl›ndan itibaren ani bir h›z- lanma ve mükemmel bir hava tutulumu sa¤l›yor.

M

anisaspor Süper Lig'de daha önce 3 sezon mücadele etmesinin ard›ndan, 2005-2006 ve 2006-2007 sezonlar›n›

12. s›rada tamamlad›ktan sonra 2007.2008 sezonunda ligi 16. s›rada tamamlayarak Bank Asya 1. Lig'e düfltü.

Manisaspor'da 2005-2006 sezonunda teknik direktörler Levent Erifl ve Ersun Yanal, 2006- 2007'de Ersun Yanal ve Giray Bulak, 2007- 2008'de Giray Bulak, Y›lmaz Vural ve Levent Erifl, 2009-2010'da ise Mesut Bakkal ve Reha Kapsal görev yapt›. 2009-2010 sezonunda tekrar mücadele etmeye bafllad›¤› Süper Lig'i 14. s›rada tamamlayan Manisaspor, yeni se- zona teknik direktör Hakan Kutlu yönetimin- de giriyor. Süper Lig'de flimdiye kadar oyna- d›¤› 136 maçta 37 galibiyet, 37 beraberlik ve 62 ma¤lubiyet alan ''Tarzanlar'', 136 maçta 162 gol atarken, kalesinde 202 gol gördü.

Manisaspor’un att›¤› 162 gol, 45 farkl› oyun-

cudan geldi. Manisaspor'dan Befliktafl'a transfer olan Holosko 21 golle en çok gol atan oyuncu olurken, Slovak futbolcuyu Ra- fael (12), Selçuk, Meduna (11), Hakan Balta, Burak Y›lmaz (9) ve Zelenka (8) takip etti.

Tarzan’da bu sezon kadrosunda yer alan en golcü isim, Manisaspor formas›yla 6 gol kay- deden Promise Isaac oldu.

En gollü maçlar›m›z

Manisaspor'un 4 sezonda en gollü müsabaka- lar› 9'ar golün at›ld›¤› 2005-2006 sezonu 33.

haftada Kayserispor'a deplasmanda 7-2 yenil- di¤i karfl›laflma ile 2007-2008 sezonu 21. hafta- da Galatasaray'a 6-3 yenildi¤i müsabakalar ol- du. 2005-2006'da 2. haftada deplasmanda Ma- latyaspor'u ve bir sonraki sezonda da 6. hafta- da yine deplasmanda Gençlerbirli¤i'ni 5-0 ma¤lup eden Manisaspor, en farkl› galibiyetle- rini bu tak›mlara karfl› kazand›.

2006-2007 sezonunun ilk 9 maç›nda yenilme- den 7 galibiyet, 2 beraberlik alan Manisaspor, 4. haftadan itibaren üst üste 6 galibiyet alarak, Süper Lig'deki en istikrarl› dönemini geçirdi.

Manisa temsilcisi ayn› sezon 20-26. haftalar- da üst üste 7 ma¤lubiyete u¤rad›.

Oyuncular

Turkcell Süper Lig'deki üç sezonda 88 farkl›

oyuncu ile mücadele eden ''Tarzanlar''da, bu sezona kadar 24 yabanc› futbolcu forma giydi.

Manisaspor'da Brezilya'dan 6, Çek Cumhuriye- ti'nden 4, Portekiz'den 3, Burkina Faso, Belçi- ka, Gine, Fransa, Danimarka, Kanada, Kame- run, Liberya, Nijerya, Macaristan ve Slovak- ya'dan da 1'er futbolcu mücadele etti. Yeni se- zonda Manisaspor'un daha önceki sezonlarda tak›m kadrosunda yer alan Brezilyal› Gabriel de Paulo Limeira, Kanadal› Joshua Cristopher Simpson, Nijeryal› Promise ‹saac, Gineli Ou-

mar Kalabane, Kamerunlu Jacques Momha ve Liberya'dan Jimmy Dixon'›n yan› s›ra yeni ya- banc› transferleri Brezilyal› Kahe, ve Rumen Constantin Nicolae Dica yer alacak.

Ege temsilcisinde geçen y›l devre aras›nda Bucaspor'dan al›nan ve yar›m sezon ‹zmir eki- binde kiral›k olarak forma giyen Bekir Y›lmaz, Trabzonspor'dan Ömer Aysan Bar›fl, Ankara- gücü'nde Semavi Özgür, Kayserispor'dan Gök- han Emreciksin, Gaziantepspor'dan Recep Bi- ler ile Bozüyükspor'dan Ali ‹lhan Özek yeni transferler olarak yer alacak.

Lige deplasmanda Kardemir Karabükspor ma- ç› ile bafllayacak Manisaspor, Ankaragücü ile Manisa'da karfl›laflt›ktan sonra Fenerbahçe (D), Medical Park Antalyaspor ve Trabzonspor (D) ile puan mücadelesi yapacak. Ege temsilcisi ligin ilk yar›s›nda Befliktafl ve Galatasaray ile deplasmanda, geçen sezonun flampiyonu Bur- saspor ile Manisa'da karfl›laflacak.

■ SPOR FUTBOL

Lerner, O’Neill’in istifa gerekçesini aç›klad›

Aston Villa’n›n sahibi Randy Lerner, kulübün gelecekteki yönetimi konu- sunda anlaflmaya varamad›klar› için O’Neill’in görevinden istifa etti¤ini belirtti. Orta saha oyuncusu James Milner’in yaz boyunca uygunsuz e¤- lence hayat›yla gündeme gelmesi, Northern Irishman’den istifas›n› ak›l- lara getirdi. Dört y›l önce kulübün

kontrolünü eline alan Lerner, Milner’›n durumunu en k›sa düzeltilmesi gerekti¤ini kabul etti ve O’Neill ile fikir ayr›l›-

¤›na düflmelerinin istifas›nda baflrol oynad›¤›n› iddia etti.

■ BASKETBOL

NBA Avrupa’ya aç›l›yor

NBA'de sezonun iki maç› ‹ngiltere'nin baflkenti Londra'da yap›lacak. NBA Baflkan› David Stern, 2010-2011 normal sezonundaki 2 maç›n ‹ngilte-

re'nin baflkenti Londra'da ya- p›laca¤›n› söyledi.NBA Bafl- kan› Stern, 4 ve 5 Mart 2011 tarihlerinde yap›lacak Toron- to Raptors-New Jersey Nets

maçlar›n›n, Londra'daki O2 Arena'da oynanaca¤›n› aç›kla- d›. NBA yönetiminin, y›llard›r deniz afl›r› ülkelere aç›lmak istedi¤ini belirten Stern, bu maçlar›n, 2012 Yaz Olimpiyat Oyunlar›'na ev sahipli¤i yapacak Londra'da oynanacak ol- mas›ndan duydu¤u mutlulu¤u dile getirdi. Stern, maç bi- letlerinin 1 Eylül'de piyasaya sürülece¤ini ifade etti.

1990'lar›n bafllar›nda da NBA normal sezonundaki baz›

maçlar Japonya'da oynanm›flt›.

■ ATLET‹ZM

Usain Bolt sezona erken veda etti

Dünya ve olimpiyat flampi- yonu Jamaikal› rekortmen atlet Usain Bolt, s›rt›ndaki sakatl›k nedeniyle sezonu kapatt›. Bolt'un menajeri Ricky Simms, s›rt›n›n alt böl- gesinde sertleflme bulunan Jamaikal› sprinterin, sezo- nun geri kalan bölümünde koflamayaca¤›n› söyledi.

Simms, Bolt'un Almanya'daki doktorunun, ''Bu durumda yar›flmas›, bacaklar›n› sakatlamas›na neden olur'' fleklinde görüfl bildirdi¤ini ifade etti. Bolt'un, fizik tedavi görece¤ini belirten Simms, atletin Elmas Lig'in Zürih ve Brüksel ayak- lar›na kat›lamayaca¤›n› kaydetti.

■ GOLF

Tiger Woods’un turnuva kâbusu

Tiger Woods, Ohio'da kariye- rinin en kötü turnuvas›n› ge- çirdi. Amerikal› golfçü, dünya s›ralamas›n›n zirvesinde kal- may› baflard› ama Ryder Ku- pas›'ndan çekilebilece¤ini ima etti. Tiger Woods, Dün- ya Golf fiampiyonas›'n›n üçüncü aya¤›n›n yap›laca¤›

Ohio'ya giderken, ‘dünya bir numaras› unvan›’ tehlikedey- di. Phil Mickelson ve Lee Westwood, Woods'u zirveden indirebilirdi. Bu senaryo gerçekleflmedi. Turnuvay› Hunter Mahan kazand›. Westwood, bald›r›ndaki sakatl›k yüzün- den, 2. turdan sonra mücadeleden çekildi. Mickelson da 46. s›rada kald›. Woods için ise turnuva kabusa dönüfltü.

Amerikal› golfçü, kariyerinin en kötü sonucunu ald›. Dünya s›ralamas›n›n lideri, hesaplanan vurufl say›s›n›n 18 vurufl üstüne ç›kt›, turnuvay› sondan 2. s›rada tamamlad›.

■ TEN‹S

Nadal ile Federer’in

hayali 3. kez flampiyonluk

Rogers Kupas›'n›n finali, tenis dünyas›n›n 2 büyük y›ld›z›- n›n karfl›laflmas›na sah-

ne olabilir. Dünya s›ra- lamas›n›n bir numaras›

Rafael Nadal ve en bü- yük rakibi Roger Fede- rer, Rogers Kupas›'n› 3.

kez kald›rman›n hayalini kuruyor. Rafael Nadal, parlak bir sezon geçiriyor. ‹spanyol tenisçi, hem Fransa Aç›k hem de Wimbledon'da flampiyon oldu. Üstelik bugünlerde, dünya s›ralamas› liderli¤inin tad›n› ç›kar›yor. Nadal, son 5 y›la 8 grand slam flampiyonlu¤u s›¤d›rd› fakat Amerika Aç›k'ta henüz hiç zafere ulaflamad›. 24 yafl›ndaki tenisçi için Ro- gers Kupas›, ilk Amerika Aç›k flampiyonlu¤una giden yol- da ideal haz›rl›k f›rsat› olabilir. Nadal, 2008 ve 2005'te zafer ile tamamlad›¤› turnuvadan yine ümitli.

■ MOTOSPOR

Mercedes GP'nin umudu sürüyor

Bu sezon Formula 1'de beklentileri kar- fl›layamayan Merce- des GP, gelece¤e

umutla bak›yor. Norbert Haug, rakiplerini yakalayabilecek- lerini söyledi. Formula 1'in efsane pilotlar›ndan Micheal Schumacher ve deneyimli tak›m patronu Ross Brown ile sezona bafllamalar›na ra¤men beklentileri bir türlü karfl›la- yamayan Mercedes'in, bunlar›n üstesinden gelebilecek güce sahip oldu¤unu belirten Haug, rakipleriyle aralar›nda güç fark›n›n azald›¤›n› ve tatilden sonra daha iyi yar›fllar ç›kartmay› hedeflediklerini belirtti. Mercedes GP, tak›mlar klasman›nda 132 puanla 4. s›rada bulunuyor.

Süper Lig'de 5. sezon

Manisasporumuz 2010-2011 sezonunda Süper Lig’de 5. kez mücadele edecek.

Siyah-beyazl›lar, flimdiye kadar ligde oynad›¤› 136 maçta 37 galibiyet, 37 beraberlik ve 62 ma¤lubiyet ald›.

T

ecrübeli kaleci ‹lker Avc›bay; ken- disi ve tak›m›n yeni transferleri ilgi- li de¤erlendirmelerde bulundu. Ma- nisaspor’un geçen sezon hücum hatt›nda s›k›nt› yaflad›¤›n› belirten ‹lker, "Yeni transferlerimizi bu k›s›mdaki eksikli¤imizi giderece¤i için çok olumlu buluyorum.

Yeni arkadafllar›m›z›n tak›ma uyumlar› da çok çabuk oldu. Sanki geçen sezondan bu yana beraber oynuyor gibiyiz." dedi.

"Haz›r hissediyorum"

‹lker sözlerinin devam›nda geçen sezon bafl›ndaki kampa geç kat›lma durumu ol- du¤unu ve aradaki bofllu¤u kapatmak için çok çaba sarf etti¤ini belirterek flun- lar› söyledi: "Bu dönem ise en bafl›ndan bu yana kamptay›m ve kendimi haz›r hissediyorum. Recep arkadafl›m›z›n transferi de oldu. Ben, Bulut ve Recep aras›nda bir mücadelenin olmas› benim performans›ma olumlu yans›yor. Üçümüz aras›ndaki rekabet Manisaspor kalesini daha da sa¤lamlaflt›r›yor. Geçen sezon

iyi bir süreç geçirdim, bunu sebebi de iyi motivasyon. ‹nsan›n futbolda kendi he- deflerinin hiç bitmemesi laz›m. Geçen sezon hedefledi¤im noktalara geldim. En az gol yiyen kalecilerden birisi oldum.

fiimdi hedeflerimin aras›nda en az gol yi- yen befl kaleci aras›nda olmak var ama bu gol yeme konusu tek benimle biten bir olay de¤il bunda defans anlay›fl›n›n da çok önemi var. Defans oyuncusu ar- kadafllar›m›z›n da hakk›n› vermek laz›m.

Gelecek sezonun üstünde bir performans göstermek zorunday›m. E¤er var olmak istiyorsan›z, sonuna kadar iyi yerlerde kalmak istiyorsan›z her zaman ç›tay›

yüksek tutman›z gerekiyor."

"Hoca bizi iyi tan›yor"

‹lker art›k futbolda de¤iflimin olmas›ndan yana oldu¤unu kaydederek, "Yüzler es- kidi¤i zaman futbolda heyecan kalm›yor.

Hakan hoca yeni bir yüz ve futbolcuya çok yak›n bir teknik adam. Bizim ne dü- flündü¤ümüz çok iyi biliyor ve bizi çok

iyi tan›yor. Bu yüzden kendimize çok ya- k›n görüyorum. ‹lerleyen dönemlerde çok iyi yerlerde olaca¤›na inan›yorum. Kaleci antrenörümüz Adnan Öztekin ile çal›fl- may› da Manisaspor’un kalecileri için bir flans olarak görüyorum. Bize karfl› yakla- fl›m› ile bizi çok iyi motive ediyor." dedi.

"Taraftar daha fazla destekleyecek"

‹lker sözlerinin sonunda taraftara mesaj vererek flunlar› söyledi: "Taraftar›m›z ge- çen sezon özellikle son dönemde bizi yaln›z b›rakmad›. Bu sezon tak›m kadro- sunun kalitesinin daha üst düzeyde oldu-

¤unu hissettikleri için bu sene bizi daha fazla destekleyeceklerine ve maçlara da- ha fazla ilgi göstereceklerine inan›yorum.

Taraftar beni farkl› motive ediyor. ‹nflal- lah onlar› hep mutlu ederiz. ‹nflallah ge- çen sezon hak edipte puan olarak gele- medi¤imiz yere bu sene geliriz. Geçen sezon küme düflme potas›n›n içinde bu- lunduk, bu sene böyle olmayacak. Taraf- tar›m›z›n da deste¤iyle Manisaspor’u hak etti¤i yere getirece¤imize inan›yoruz."

Manisasporumuzun

baflar›l› file bekçisi ‹lker Avc›bay;

kendisi, Bulut ve Recep aras›ndaki rekabetin performans›na olumlu yans›d›¤›n› belirterek, "Üçümüz aras›ndaki rekabet Manisaspor kalesini daha da sa¤lamlaflt›r›yor." dedi.

“Aram›zdaki rekabet kaleyi sa¤lamlaflt›r›yor”

2010-2011 sezonunda Nike Total 90 Tracer

PL kullan›lacak

(3)

M

HK Baflkan› O¤uz Sarvan ve Baflkan Vekili Yüksel

Okçuo¤lu, toplant› öncesinde Baflkan›m›z Kenan Yaral›, Asbaflkan Bas›n Sözcümüz Selami Delan ve teknik direktörümüz Hakan Kutlu ile sohbet ettiler. Toplant›da MHK Baflkan Vekili Yüksel Okçuo¤lu, 2010- 2011 sezonu için hakemlere verilen talimatlar hakk›nda bilgi bilgiler verdi.

Tar›k Alm›fl Tesislerinde yap›lan bil- gilendirme toplant›s› hakk›nda bilgi veren O¤uz Sarvan, bugüne kadar 9 kulüpte toplant› yapt›klar›n› kaydetti.

Sarvan, flöyle dedi: ''Tüm kulüplerim- izin futbolcular›na son hakem semi- nerinde ele al›nan kurallar› ö¤retirken ayn› zamanda futbolcular›n da hakem- lerden olan taleplerini al›yoruz.

Futbolcu arkadafllar›m›z›n sorular›

veya hakemler konusundaki flikayetleri de de¤erlendirece¤iz.

Yaz›l› ve görsel bilgi

Amaç 90 dakika oynanan futbol ma- ç›nda seyirciye daha hofl futbol seyret- tirmek ve karfl›l›kl› olarak hakem fut- bolcu iliflkisini düzenlemek, iki taraf›n da hata yapmamas›n› sa¤lamak.'' Yüksel Okçuo¤lu'nun ard›ndan MHK Baflkan› O¤uz Sarvan, de¤iflen kurallar ile ilgili yaz›l› ve görsel olarak bilgilen- dirme yapt›

Sarvan ve Okçuo¤lu’ndan bilgilendirme toplant›s›

M

anisasporumuzun eski futbolcular›ndan ve es- ki saha komiseri Arap Feridun lakapl› Feridun And›ç geçirdi¤i rahats›zl›k nedeniyle hayata gözlerini yumdu. And›ç 10 A¤ustos Sal› günü Hatuniye Camii’nde ikindi namaz›na mü-

teakip k›l›nan cenaze namaz›- n›n ard›ndan K›rt›k mezarl›¤›na defnedildi. And›ç'›n cenaze tö- renine, yak›nlar›, Manisasporlu eski futbolcular, Manisa Genç- lik ve Spor ‹l Müdürü Süleyman fiahin, Belediye Baflkan Yar- d›mc›s› Mesut Bayram Laçalar,

eski Belediye Baflkan› Bülent Kar da kat›ld›. Sümerbank'tan emekli olan ve hep futbolun içinde yer alan Feridun And›ç, Manisa Sakarya Gençlikspor formas›n› da, Manisa futbolu- nun efsane ismi Mümin Özka- sap'la beraber giymiflti.

And›ç son yolculu¤una u¤urland›

G

eçen sezon özellikle 4 büyüklerim maçlar›nda çevre illerden gelen yo-

¤un bilet talebi, baz› Manisaspor ta- raftarlar›n›n bilet bulamamas›na neden ol- mufltu. Ligi bitmesine say›l› haftalar kala bilet bulamayan taraftar, maçlar›

izleyebilmek için kombine kart talebinde bile bulundu. Manisas- por yönetim kurulu, özellikle ö¤renciler- den oluflan genç ta- raftar›n ayn› s›k›nt›y›

yaflamamas› için Spil Kale arkas› Tribünü Kombine bilet Fiyat›’n›

55 TL’ye çekerek, Türkcell Süper Lig’de en ucuz Kom- binle Kart satan kulüp oldu.

KOMB‹NE KARTLAR TÜM MAÇLARDA GEÇERL‹

Sat›fla sunulan Kombine kartlar Fenerbah- çe, Galatasaray, Befliktafl, Trabzonspor ve Bursaspor maçlar› ve Ziraat Türkiye Kupas›

maçlar›nda da geçerli olacak. Manisasporlu taraftarlar›n katlar›n› bir an önce almalar›

gerekti¤ine dikkat çeken Manisaspor Yöne- tim Kurulu Üyesi Çatin Çavdarl›, konu ile ilgili yapt›klar› ortak aç›klamada "Ortalar›na

geldi¤imiz de bilet bulamayan seyirci kom- bine kart almak istiyor ama maalesef yar-

d›mc› olam›yoruz. Bu nedenle taraftar›m›z ne kadar erken dav-

ran›rsa o kadar iyi olur" fleklinde gö-

rüfl bildirdiler.

ÇEVRE

‹LLER- DEN YO⁄UN

‹LG‹ VAR

Manisaspor’un 2010-2011 Kombine kart fiyatlar›n› internet den duyurmas› ile neredeyse tek maç bileti fi- yat›nda olan Manisaspor Kombine Kartlar›

Manisa, d›fl›ndan ilgi görmeye bafllad›. 4 büyüklerin maçlar›n› izlemek için bilet al- mak yerine Spil Kale Aras› Tribününden Kombine alan ‹zmir, Ayd›n, Mu¤la ve Bal›- kesirli futbol severler 55 TL’ye 4 dev müsa- baka izleyecek olman›n hesaplar›n› yap›yor- lar. Kombine Kart sat›fl Ofisinden ald›¤›m›z bilgiye göre, Spil Kale arkas› Tribünün’den kart alan iller s›ralamas›nda ‹zmir birinci s›- rada yer al›rken, Ayd›n Mu¤la ve Bal›kesir takip eden iller aras›nda yer al›yor.

Spil Kale Arkas›’na yo¤un talep Spil Kale Arkas›’na yo¤un talep

Kombine biletlerin sat›fla ç›kmas› ile yo¤un ilgi gören Spil Kale Arkas› tribünü bu y›l da, coflkulu taraftar›n tüm stad› inletti¤i tezahüratlar›n merkezi olacak gibi görünüyor

1965 Manisaspor Taraflar Derne¤i’nden baklaval› ziyaret

M

anisasporumuzu Tar›k Alm›fl Spor Tesisle- ri’nde gerçeklefltirilen Pazartesi günü ger- çeklefltirilen akflam antrenman›nda 1965 Manisaspor Taraftarlar Derne¤i Baflkan› Yasin Okay ve yönetim kurulu üyeleri yaln›z b›rakmad›.

Antrenman sonras›nda teknik heyetimiz ve futbol- cular›m›z ile bir araya gelen 1965 Manisaspor Ta- raftarlar Derne¤i Baflkan› Yasin Okay ve yönetim kurulu üyeleri futbolcular›m›za baklava ikram etti.

Teknik Direktörümüz Hakan Kutlu, Manisal›lar›

tribünlerde görmek istediklerini ifade ederek,

"Manisaspor, taraftar›n›n da deste¤iyle ligde iste¤i yerlere gelecektir." dedi. Yasin Okay ise Manisas- por’a 2010-2011 sezonunda baflar›lar dileyerek,

"Bu hafta Karabük deplasman›ndan 3 puan alarak lige galibiyetle bafllayaca¤›m›za sonuna kadar inan›yoruz. Her zaman tak›m›m›z›n arkas›nday›z."

diye konufltu.

Merkez Hakem Kurulu Bafl-

kan› O¤uz Sarvan ve Baflkan

Vekili Yüksel Okçuo¤lu, 10

A¤ustos Sal› günü Tar›k Al-

m›fl Spor Tesisleri’nde teknik

heyetimiz ve futbolcular›m›z

ile 2010-2011 sezonu düzen-

lemeleri konusunda paylafl›m

toplant›s› gerçeklefltirdiler.

(4)

M

anisasporumuz ilk haftadaki rakibi

Karabükspor ile 3. kez karfl› karfl›ya gelecek.

Siyah-beyazl›lar Karadeniz ekibi ile 2008- 2009 sezonunda Bank Asya 1. Lig’de 2 kez karfl›

karfl›ya geldi. Manisa’da oynanan ilk maç 5-1

tak›m›m›z›n üstünlü¤üyle tamamlan›rken, deplasmanda oynanan maçta 6-3’lük skorla gülen taraf Karabükspor oldu. Manisaspor bu

karfl›laflmalarda rakibine 8 gol atarken, kendi kalesinde ise 7 gol gördü.

Karabük ile 3.RANDEVU

T

eknik Direktörümüz Hakan Kutlu lige 3 puanla bafllamak istediklerini belirterek, "Futbolcular›n bu s›cak ortamda or- taya koydu¤u h›rs ve kazanma iste¤i biz umutland›r›yor'' dedi. Manisaspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu, ligin ilk haftas›

olmas› nedeniyle Kardemir Karabükspor maç›n›n zor geçece¤ini belirterek, ''Rakibimiz Süper Ligin yeni ekibi. Kendi sahas›nda oynayaca¤› ilk maç› kazanarak lige bafllamak isteyecek. Biz de lige 3 puanla girmek istiyoruz. Liglerin ilk maçlar› hep zor geçer.

Futbolcular›n bu s›cak ortamda ortaya koydu¤u h›rs ve kazanma iste¤i biz umutland›r›yor.'' diye konufltu.

M

anisasporumuz 2010-2011 sezonuna 15 A¤ustos Pazar günü ligin yeni ekibi Kardemir Demir Çelik Karabükspor ile karfl›ya karfl›ya gelerek "merhaba"

diyecek. Dr. Necmettin fieyho¤lu Stad›’nda oynanacak karfl›laflma saat 21:00’de bafllayacak. Siyah-beyazl›lar bu karfl›laflmadan mutlak galibiyet elde ederek lige 3 puanla bafllamak istiyor.

Manisasporumuz da yo¤un ve verimli geçen kamp döneminin ard›ndan yeni sezon geldi çatt›. Siyah-beyazl›lar yeni teknik direktörü ve yeni transfer- leri ile ilk s›nav›n› Pazar günü deplas- manda Kardemir Demir Çelik

Karabükspor karfl›s›nda verecek.

Manisaspor bu karfl›laflmadan mutlak 3 puan alarak lige 3 puanla

bafllaman›n hesaplar›n› yaparken, taraftar ise futbolculara "Her fley gön- lünüzce olsun. Karabük’ten galibiyetle dönün” diye seslendi.

Manisaspor’da bu karfl›laflma öncesinde ise Hüseyin Tok ve Mehmet Güven sar› kart cezas›

s›n›r›nda bulunuyor. K.D.Ç.

Karabükspor karfl›laflmas› Pazar günü saat 21:00’den itibaren Digitürk 205.

Kanaldan naklen yay›nlanacak.

Karabük yolculu¤u Cumartesi günü

Manisasporumuz, Karabükspor maç›

için 14 A¤ustos Cumartesi günü

‹zmir Adnan Menderes

Havaliman›’ndan Ankara’ya, oradan da karayolu ile Karabük’e geçecek.

Her fley gönlünüzce olsun

Süper Lig'in isim sponsoru Spor Toto oldu

Son yay›n ihalesi ile Avrupa'n›n en de¤erli ligleri aras›ndaki yerini sa¤lamlaflt›ran Sü- per Lig'in isim sponsoru Spor Toto oldu.

2010-2011 sezonundan itibaren geçerli ola-

cak anlaflman›n detaylar› 12 A¤ustos Perflembe günü saat 14:00'da ‹stan- bul'da gerçeklefltirilecek lansmanda kamuoyu ile paylafl›lacak. Spordan Sorumlu Devlet Bakan› Faruk Naf›z Özak ve Spor Toto teflkilat baflkan›

Bekir Yunus Uçar ile Türkiye Futbol Federasyonu baflkan› Mahmut Özge- ner'in kat›laca¤› "isim hakk›" bas›n toplant›s›nda, Spor Toto'nun TFF 2.

Lig ve TFF 3. Lig'e de isim sponsoru oldu¤u aç›klanacak.

Kutlu: “Lige 3 puanla bafllamak istiyoruz”

S

por Toto Super Lig 2010-2011 sezonu- nun ilk maç›nda karfl› karfl›ya gelece-

¤imiz Karabükspor, Manisasporumuzla yapaca¤› maç›n haz›rl›klar›n› Yaflar Kaptan Çebi Antrenman Sahas›nda sürdürdü.

Hafta ortas›nda bir araya gelen Kara- bükspor Yönetim Kururlu üyeleri ve Bas›n sözcüsü Bas›n Sözcümüz Metin Y›lmaz yapt›¤› aç›klamada, saha s›k›nt›s› yaflad›kla- r›n› belirtti. Hal› saha olarak kiralanan stad- yum zemininin çok kötü oldu¤unu belirten Bas›n sözcüsü Y›lmaz, "Stadyumu hal› saha olarak kullananlar yüzünden sahan›n zemini rezalet durumda. Zemini maça yetifltirmeye çal›flaca¤›z. Türkiye Futbol Federasyonu ile yapaca¤›m›z temaslarda Manisaspor maç›- n›n burada oynanmas› uygun görülmezse alternatif arayaca¤›z" dedi.

Stad çal›flmalar› nedeniyle aç›l›fl organizas- yonu düzenleyemeyecek olan Karabükspor, maç biletlerini Kale Arkas› Tribünün 1 TL,

Kapal› Tribününde 2 TL’den sat›fla ç›kaca-

¤›n› aç›klad›.

"TAKIMIN OTURMASI ZAMAN ALACAK"

Hafta aras› maç haz›rl›klar›na h›z veren Ka- rabükspor Teknik direktörü Yücel ‹ldiz yap- t›¤› aç›klamada "Yo¤un bir kamp dönemi geçirdik. Tüm tak›mlar gibi bizde eksikleri görerek çal›flmalar›m›z› tamamlad›k. Ancak art›k maç sürecine girdik ve hafta sonu ya- paca¤›m›z Manisaspor maç›na odakland›k.

Her tak›m iyi bafllamak istiyor. Biz de iyi bafllamak istiyoruz.

Bütün tak›mlar lige iyi bafllamak istiyorlar, tabii ki biz de iyi bafllamak istiyoruz. Tak›- m›n oturmas› zaman alabilir. Haz›rl›k maç- lar›nda bütün arkadafllar›m›z› oynatmaya çal›flt›k. Oyunlar›n› sahaya yans›tan kaliteli futbolcular›m›z› elimizde tuttuk. Bize katk›-

da bulunabilecek yerli ve yabanc› arkadafl- lar› transfer ettik. Rakip kim olursa olsun çetin ceviz ve zorlu ekip olup. ‹yi bir sezon geçirmek istiyoruz" dedi.

SAKATLAR

ETK‹LEMEYECEK

Kardemir Karabükspor lige haz›rl›k dönemi son etab›nda Hakan Özmert ve ‹lhan Par- lak'›n yaflad›¤› sakatl›k nedeniyle s›k›nt› ya- flarken, iyileflmeye bafllayan her iki rakip futbolcu tak›m çal›flmalar›ndaki yerlerini al- d›lar. Karabükspor’un defans›nda geçen se- zon Gaziantepspor formas› giyen Kamerun- lu stoper Armand Deumi Tchani’nin yer al- mas› bekleniyor. Ayr›ca Karabükspor’un se- zon sonu Hajduk Split tak›m›ndan renkleri- ne ba¤lad›¤› H›rvat as›ll› Avustralyal› sol bek Anthony Seriç sol kanatta etkili oyun- culardan.

Karabük’te saha s›k›nt›s›

‹lk rakibimiz Kardemir Karabükspor 15 A¤ustos Pazar günü saat 21:00’de oynayaca¤›m›z maç öncesinde s›k›nt›l›. Dr. Necmettin fieyho¤lu Stadyumu’nda oynanacak olan maç öncesi saha sorunu Karabükspor’un can› s›k›yor.

Maç›n hakemi Göçek

SPOR TOTO Süper Lig'in 1. haftas›nda görev alacak hakemler aç›kland›.

Manisasporumuzun Kardemir Demir Çelik Karabükspor ile oynayaca¤›

karfl›laflmay› Hüseyin Göçek yönete-

cek. Karfl›laflmada Göçek’in yard›mc›l›klar›n› Kemal Y›lmaz ve Erdem Bay›k yapacak. Maç›n 4. hakemi ise Volkan Bayarslan.

(5)

■ Kenan Aydan:

“Bu sezon UEFA elemelerine

kat›lacak baflar›

yakalayabiliriz”

B

u y›l tak›m›m›nzdan UEFA ile ilgili umutlar›m var.

Transferlere bakt›¤›m›zda Dica, Ömer Aysan ve Gökhan Emreciksin'i çok be¤endim.Taraftar olarak bu y›l bize önemli görevler

düflüyor.Tak›m›m›z› sürekli destek- lemeliyiz. Maçlarda tak›m› ateflleye- cek taraftar olmal›, televizyondan maç izler gibi stadyumdan maç izle- mek tak›ma hiçbir destek sa¤lamaz.

Tribünde ancak kuru kalabal›k yapar.

Bu y›l tak›m›n deste¤e ihtiyac›

var.Herkes formalar›n› haz›rlay›p stat- ta ki yerini als›n.

■ Levent Özkan:

“Süper Lig’i iyi bir dereceyle bitirece¤imize inan›yorum”

B

u y›l yap›lan transferlerden, kombine fiyatlar›na, bilet sat›flar›n›n özel firmaya devredilmesinden, taraftar ma¤azas›na kadar yap›lmaya çal›fl›lan tüm projelerden çok mem- nunum.Bu y›l ilk befl içine girece¤iz.

Tak›m›m›zdan ald›¤›m›z güzel haber- ler bizi mutlu ediyor. Umar›m ligi bu y›l çok iyi bir yerde bitirir ve Manisaspor için ilk olacak baflar›lar kazan›r›z. Taraftar olarak önümüzde- ki sezonda da düflme korkusu yaflamak istemiyoruz.

■ Rojhat Teker:

“Manisaspor’a sahip ç›kal›m!”

B

u y›l Bursaspor'un flampiyon- lu¤u ile Anadolu tak›mlar için çok fley de¤iflti. Anadolu ta- k›mlar› ligde iddial› olmak konusunda yüreklendi. Bu bizim için de geçerli.

Bu y›l yap›lan Dica ve Kahe transferi bence çok baflar›l›. Dica, kalitesi tar- t›fl›lmaz bir oyuncu. Kahe ise do¤ru kullan›ld›¤›nda tak›ma çok fley ka- tar.Mehmet Güven'i ise hiç be¤enmi- yorum.Bence onun yerine baflka bir oyuncu al›mal›. Hocam›z futbolu yeni b›rakm›fl, çizgisi ve hedefleri olan bi- ri. Bu y›l tak›m›m›za destek vererek yap›lmak istenenlerin arkas›nda oldu-

¤umuzu göstermeliyiz.Ben kombine- mi ald›m bile.Yöneticilerimize kombi- ne kart ile ilgili uygulamalar›ndan dolay› teflekkür ediyorum. Manisa yaflad›¤›m›z ekme¤imizi kazand›¤›- m›z yer.Bu tak›ma sahip ç›kmal›y›z.

Camia olarak taraftara büyük ifl düflüyor.Lige iyi bir bafllang›ç yap- mak istiyoruz, ancak önemli olan iyi bafllamak de¤il iyi bitirmek.

■ Mithat Göktafl:

“‹lk onda yer alacak güçte bir ekibe sahibiz”

B

u y›l çok rahat ilk on içerisinde yer alacak güçte bir ekibimiz var. Hocam›z genç, dinamik ve oyuncularla çok iyi iletiflimi olan bir hoca. Baz›lar› hakan hocay› süper lig- de tecrübesizlikle elefltiriyor ancak;

Geçti¤imiz dönemlerde futbolcularla sorun yaflad›¤› için tak›m›n huzurunu kaç›ran hocalar›n yan›nda Hakan Kut- lu'nun süper ligde tecrübesiz olmas›

hiç de önemli de¤il. Bence Manisas- por ve Hakan hoca bu y›l çok baflar›l›

olacak. Ayr›ca Baflkan›m›z› çok takdir ediyorum. 2 sezondur kimseye pabuç b›rakmadan kulübün ve yönetim ku- rulu hedeflerinin arkas›nda yoluna devam ediyor. Ayr›ca Manisaspor Manisa için Mesir Macunu kadar büyük önem tafl›yor.Manisaspor'a sahip ç›kmal›y›z.

■ Sezai Teker:

“Bilet fiyat›n›n uygun olmas› ve ma¤aza aç›lmas›

çok önemli...”

B

u y›l bilet fiyatlar›n›n herkesin rahatl›kla gelebilece¤i rakam- lara çekilmesi, taraftar ma¤azalar›n›n kurulmas›, bence tak›m›n yapt›¤› transferler kadar önemli. Dica transferini çok baflar›l›

buldum. bu y›l ondan çokfley bekliy- oruz. Ayr›ca milli tak›m›ndan gelen teklifi, lige haz›rland›¤› için kabul etmemesi Manisaspor'a ne kadar de¤er verdi¤ini ve ne kadar profesy- onel oldu¤unu gösterir.Bu y›l tak›ma çok inan›yorum. Baflar›lar diliyorum.

■ Mustafa Savafl:

“Bu tabloda

taraftar eksik”

Ö

ncelikle yeni sezonun tak›m›- m›z için hay›rl› olmas›n› diliyo- rum.Hollanda kamp› dönüflü tak›mda gördü¤üm genel hava, fut- bolcusuyla, hocas›yla, teknik ekibiyle el ele vermifl bir Manisaspor'du.Bu tabloda eksik olan tek fley taraftar.

Maçlar bafllad›ktan sonra taraftar da Manisaspor tablosundaki yerini al›p süper ligde ad›ndan söz ettirecek.

Ben bu y›l Manisaspor için baflar›l› bir sezon olaca¤›na inan›yorum. Sürekli konuflup, tak›ma destek vermeye ge- lince kaçanlar bir zahmet sussunlar.

Bu tak›m kimsenin yorumculuk ego- sunu tatmin etti¤i yer de¤il. Baz›lar›

daha kimin hangi tak›mdan geldi¤ini bilmiyor. Manisaspor'un maçlar›na bir kere para verip gelmemifl orada bura- da laf olsun diye konufluyor. Birfley- den haberi olmayanlar ve felaket tel- lalc›lar› sussun. Bu tak›ma destek ve- recek olanlar konuflsun. Gerçek Mani- sasporlu'ya yak›flan budur.

T A R A F T A R I M I Z N E D ‹ Y O R

?

E

ren Ayd›n hep 34 numaral› for- mas›yla bilindi. ‹stanbul ile il- gili neler söyleyeceksin?

34 numaral› formay› giyiflimin nedeni ‹s- tanbul’a karfl› olan sevgim. Do¤up büyü- dü¤üm ‹stanbul'u çok seviyorum. Rah- metli dedem Trabzon'dan gelmifl ama an- nem, babam Beykoz'da do¤mufllar. ‹zin günlerimde solu¤u hemen ‹stanbul’da al›yorum.

Futbola bafllamanda kimlerin etkeni oldu ve futbola nas›l bafllad›n?

Futbola day›m Ali R›za Boncukgöz'ün antrenörlü¤ünü yapt›¤› Paflabahçe'nin minikler kategorisinde bafllad›m. Ama day›m›n yan›nda bu ifle bafllamas›yd›m

ben yine futbolcu olurdum. Çünkü kendimden çok emindim ve futbolu çok seviyordum. Vaktim zaten sokakta futbol oynayarak geçiyordu.

Ailede futbolcu var m›yd›? Futbol oynaman konusunda destek gördün mü?

Day›m hem de babam fut- bolcu olmam için çok u¤- raflt›lar. Futbola aileden ge- len bir futbol ba¤l›l›¤›m›z var. Rahmetli amcam Zeki Ayd›n da Beykoz'un eski oyuncular›ndan biriydi. Ba- bam ya¤murda çamurda be- ni antrenmana götürüp geti- rirdi. Üzerimde büyük eme¤i var. Ama benim de içimde çok büyük bir futbol oyna- ma arzusu vard›. Mesela a¤abeyim de Paflabahçe'de benimle birlikte oynad› ama futbolcu olmad›. Çocuk yafl- tan bu yana akl›mda futbolculuk d›fl›nda mesleki bir hayalim yoktu. Akl›mdaki tek fley futboldu.

Manisaspor’da ikinci sezonunu yafl›yorsun. Bu süreç nas›l geçti?

Öncelikle Manisaspor’un formas›n› giymekten büyük

mutluluk duyuyorum. Manisaspor Türkiye’de her futbolcunun formas›n› giymeyi isteyece¤i bir yer.

Her geçen gün daha da geliflen bir kulüp. Geçen se- zon ligde bütün tak›m olarak s›k›nt›l› bir dönem ge- çirdik. Ama gelecek bu sezon bu s›k›nt›y› yaflama- yaca¤›m›za inan›yorum. Yeni transferlerimizle daha da güçlü bir ekip olduk. Bu Manisaspor için daha da iyi bir sezon olacak. Herkes rahat olsun.

Hakan Kutlu gibi genç bir teknik direktör ile çal›flmak nas›l?

Hakan hocam›z› kendim ve tüm tak›m arkadafllar›m için bir flans olarak görüyorum. Kendisi bizi çok iyi anl›yor. Hakan hoca ilerleyen dönemde ad›ndan çok söz ettirecek bir isim.

Futbolun d›fl›nda nas›l zaman geçiriyorsun?

Özellikle yo¤un tempoda geçen kamp döneminin ar- d›ndan burada dinlenmeye çok önem veriyorum.

Bofl zamanlar›mda tak›mdaki arkadafllar›m ile bir araya gelerek flehirde bir yerlere gidiyoruz. Tatil günlerimde ise solu¤u ‹stanbul’da ailemin yan›nda al›yorum.

Bu sezon herkes

rahat olsun

Bu sezon herkes

rahat olsun

EREN AYDIN: oyuncusu Eren Ayd›n, çocuk yafltan bu yana akl›nda futbolculuk d›fl›nda mesleki bir hayalinin olmad›¤›n›

belirterek, akl›ndaki tek fleyin futbol oldu¤unu ve bunu gerçeklefltirdi¤ini söyledi.

Eren, Manisaspor’un bu sezon ligi istedi¤i yerlerde tamamlayaca¤›n›

belirterek, "Bu sezon

herkes rahat

olsun" dedi.

(6)

bulenthasgonullu@hotmail.com

Büyük S

Siyaset, spordan, Spor, siyasetten uzak olmamal›.

Aksine

KUMRULAR gibi Birbirlerini sar›p sarmalamal›lar.

Hani,

Mecnun, Leyla için nas›l Da¤lar› deldiyse,

Siyasetçi de, spor için TOPRA⁄I

DELMEL‹.

Üzerine sporcular›n yetiflece¤i Tesisler yapmal›.

S‹YAS‹LER bilin ki, Spora yat›r›mlar,

OY GARANT‹S‹NDED‹R.

Sand›ktan, siyasetçiye, Hep KOLTUK ç›kar!

Spor’a yat›r›m yapmayanlar› m›?

Her zaman, YOL.

***

Sporun S’si ile siyasetin S’sini

Sevgilimin, S’si gibi severim.

‹kisini de birbirinden ay›ramam

Tercih yap deseler, Her ikisi de derim.

Demesine derim de.

S‹YASET‹N S’si kaygan, gevflek

Siyaset yollar›nda, SÜRTÜKLEfiMED‹⁄‹

SÜRECE!

***

TUNA BOYLARINDAN de¤il KANAL BOYLARINDAN Demifltim,

Kenar mahalle çocuklar›n›n, Vali Celalettin Güvenç taraf›ndan,

Yüzme havuzuna getirilifline.

Biri bana söylesin.

Siyasetçiyi nas›l sevmem?

‹flte Dursun Ali Y›ld›z.

Bir ad›m daha ileri att›, vali- den.

Her

Mahalleye YÜZME HAVUZU dedi.

Siyasetçi olarak aman dedi¤ini yap, Dursun Ali Y›ld›z.

ÜZME, kenar mahalledeki YAVUZ’U!

***

Bu güne kadar Spor’un gücünü,

Siyasette do¤ru kullananlar.

Sand›ktan MEBUS olarak ç›kt›lar.

Örne¤in PAKDEM‹RL‹.

1987 ara seçimlerinden MAN‹SASPOR MOT‹FL‹

söylemleriyle

ANAP Hükümetinde MAL‹YE BAKANI oldu.

Ankara’da ev tutmaklar, Elbise diktirmekler HAVA, CIVA.

Kofl siyasetçi! Kofl.

Spor’un,

KASLI KALIN, GÜÇLÜ KOLLARINA!

***

Spor’un

MUC‹ZEV‹ B‹R GÜCÜ vard›r.

Yoktan insan› var eder.

Dünün Medine fukaralar›!

Bu günün zenginleri.

1980’ den sonra, MAN‹SASPOR Albüme bakanlar

Ne söylemek istedi¤imi anlar!

ALLAHIM! sen büyüksün Kullar›ndan

MUC‹ZELER‹N‹ ES‹RGEME.

Bunlar›,

KRAL M‹DAS YAP!

***

"SPOR’A S‹YASET KARIfiTIRMAYIN"

Sözü, temenni olsa gerek.

‹yide ne kar›flt›ral›m?

SÜT, UN, YUMURTA fiEKER M‹?

Ya da,

KÜFÜR, H‹LE, HURDA, fi‹KE M‹?

Hafif,

Siyasetle KARAMELE edilmifl spor

Birde dibi yan›k kokacak fiekilde tutturulmuflsa KAZAND‹B‹ tad› verir a¤›zlara.

Spor’a

PARAYI, TES‹SLER‹ kim veriyor

Kim yap›yor san›yorsunuz?

Spor’a kar›flt›r›lm›fl S‹YASET,

"EfiYANIN TAB‹ATINA AYKIRI" de¤ildir.

***

CHP, AKP, MHP ve di¤er Partilerin siyasi yöneticileri

‹KT‹DARSIZ kal›n ama SPORSUZ

Kalmay›n.

Spor, siyasetten Siyaset spor’dan uzak olmamal›.

T›pk›,

fiah damar› kadar birbirlerine Yak›n olmal›lar

M

anisasporumuz hafta sonu deplasmanda Karabükspor ile oynayaca¤› maç›n haz›rl›klar›- n› sabah saatlerinde gerçeklefltirdi¤i

antrenmanlar ile gerçeklefltiriyor. S›- cak hava ise antrenmanlar› daha da zorlu hale getirirken, çal›flmalarda s›k s›k su molas› veriliyor.

19

May›s Stadyumu’nun daha modern bir görünüme ka- vuflmas› için 2010-2011 se- zonu öncesinde yenileme çal›flmalar›

devam ediyor. Stada restoran kazan- d›r›lmas› çal›flmalar devam ederken, VIP tribünü yeni koltuklar›n›n montaj›

da bafllad›.

Yeni sezonda hizmete girecek locala- r›n yenileme çal›flmalar› kapsam›nda balkonlar›n›n yap›m› da tamamland›.

Stat girifl-ç›k›fl kap›lar›n›n TFF kriter- lerine uygun olmas› için çal›flmalar devam ederken, aç›k tribün önündeki

seyirci tahliye yolunun da geniflletme çal›flmalar› sürüyor. 19 May›s Satdyu- mu’nda TFF ve yay›nc› kuruluflun ta- lepleri do¤rultusunda tv ve radyo ya- y›n odalar› da büyütülüyor ve stada yeni kamera platformlar› kazand›r›l›- yor. Manisaspor Asbaflkan›-Stat ve Tesisler Sorumlusu Ersin Öztafl, "19 May›s Stadyumu’nda bir çok yap›sal de¤iflikli¤e gittiklerini belirterek, "2.

haftada burada oynayaca¤›m›z Anka- ragücü maç› öncesinde taraftar›m›z farkl› bir 19 May›s Stadyumu göre- cek." dedi.

19 May›s Stadyumu’nun çehresi de¤ifliyor Manisaspor 19 May›s

Stadyumu’nda yeni sezon öncesinde ye- nileme çal›flmalar›

bütün h›z›yla sürü- yor. Asbaflkan›m›z Stat ve Tesisler So- rumlusu Ersin Öztafl, yeni sezonda taraf- tarlar›n farkl› bir 19 May›s Stadyumu görece¤ini söyledi.

Hakemler sezonu açt›

S›cak, çok

s›cak

19

May›s Stad›'nda düzenlenen törene, Manisa Valisi Cela- lettin Güvenç, Türkiye Fut- bol Federasyonu (TFF) Yönetim Kuru- lu Üyesi Arif Koflar, Manisaspor Kulüp Baflkan› Kenan Yaral›, Manisa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Baflkan›

‹smail Ayd›n, hakemler ve davetliler kat›ld›.

Törende konuflan Manisa Valisi Cela- lettin Güvenç, hakemli¤in Manisa'da kurumsallaflt›¤›n›, bu y›l iki kad›n›n da

hakemler aras›na kat›ld›¤›n› belirtti.

Hakemsiz futbolun olmayaca¤›n› söy- leyen Güvenç, ''Donan›ml› olmak la- z›m. Uluslararas› alana ç›kmak için yabanc› dilinizi mutlaka gelifltireceksi- niz. Bunun için Türkiye'de her türlü imkan var. Türk hakemli¤inin FIFA'da, UEFA'da en üst düzeyde temsil edil- mesi gere¤i, zaman› çoktan geçmifltir'' dedi.

TFF Yönetim Kurulu Üyesi Arif Koflar da Manisa'da üst klasmanda 4 hake-

min olmas›ndan dolay› mutluluk duy- du¤unu ifade etti.

Manisa ‹l Hakem Kurulu Baflkan› Esat Erifl ise, 2010-2011 Futbol sezonunda Manisa'dan 4 üst klasman hakemi, 3 üst klasman yard›mc› hakemi, 1 ulusal hakem, 6 ulusal yard›mc› hakem, 2 bölgesel lig hakemi, 6 bölgesel lig yard›mc› hakemi, 42 il hakemi, 30 H‹F hakemi olmak üzere toplamda 94 ha- kem ile Türkiye profesyonel liglerinde ve Manisa amatör liglerinde görev ya-

pacaklar›n› bildirdi. Erifl, ''Bu y›l Mani- sa'dan ilk kez 4 Süper Lig hakemi gö- rev yapaca¤›z. Manisa üst klasmanda hakem say›s› bak›m›ndan 3. s›rada yer al›yor'' dedi.

2010-2011 Sezonu öncesi Merkez Ha- kem Kurulu taraf›ndan yap›lan de¤er- lendirme sonunda terfi eden hakemle- re yönelik kokart töreninin ard›ndan kurban kesildi. Ard›ndan hakemler ilk antrenmanlar›n› yaparak masterler ta- k›m› ile dostluk maç› yapt›.

Odalar yenilendi M

anisasporumuzun Tar›k

Alm›fl Spor Tesisleri'nde fut- bolcu odalar› bafltan afla¤›ya tamamen yenilendi.

Tesislerdeki 14 olan odalar›n say›s›

çal›flmalar›n ard›ndan 28'e ç›kt›.

Çift kiflilik olan futbolcu odalar› tek kiflilik hale getirilirken, tesislere yeni teknik direktör ve genel menajer odalar› da kazand›r›ld›.

(7)

A2 Tak›m›m›z, Fenerbahçe maç›yla sezona bafllayacak

A

kmescitspor 2010-2011 futbol se- zonunu açt›. Akmescitspor Lo- kali’nde toplanan futbolcular ile yeni transferler Sezai, ‹brahim, kaleci Ahmet ve Serdal tan›flt›. Daha sonra kros çal›flmas› yap›larak sezonun ilk ça- l›flmas› tamamland›. ‹dmanda 26 futbol- cu haz›r bulundu. Çal›flmalar haftada üç gün olarak devam edecek. Antrenör Muharrem Kazer, yeni sezon öncesinde güçlü bir ekiple yola ç›kt›klar›n› belirte- rek, "Yeni transferlerden Gümülceli Be- lediyespor’dan Sezai ve ‹brahim, Mani- sa Belediyespor’dan Ahmet ve Denizli Çamelispor’dan Serdal’›n tak›m›m›za

katk› sa¤layaca¤›na inan›yoruz. Herke- sin zevkle izleyece¤i bir ekip olufltur- duk." dedi.

Kulüp Baflkan› Osman Akbulut ise se- zona erken bafllad›klar›n› ifade ederek,

"Sezon öncesi çal›flmalar çok önemli.

Tak›mdaki eksik yerlere hocam›z Mu- harrem Kazer’in de tavsiyesi ile yap›lan transferler ile tak›m›m›z daha da güç- lendi. ‹nflallah bu sezon tak›m olarak hedefimiz önce iyi futbol oynamak da- ha da sonra da flampiyonlu¤u kovala- mak olacak. Bunun yan›nda ihtiyaç olursa bir santrafor alarak transferi ta- mamlayaca¤›z." diye konufltu.

Akmescitspor SAHAYA ‹ND‹

Akmescitspor, 2010-2011 futbol sezonunun ilk çal›flmas›n›

geçti¤imiz günlerde gerçeklefltirerek sezona start verdi. Kulüp Lokali’nde bir araya gelen Mavi-Beyazl›lar, yeni transferlerini tan›tt›ktan sonra Laleli Koflu Park›’nda 1 saat kofltu.

M

anisa Shçek Top- lum Merkezi Mü- dürlü¤ü’ne ba¤l›

olarak düzenlenen Mate- matik, ‹ngilizce, judo, ba¤lama, halk oyunlar›, ahflap boyama, dikifl na- k›fl, bilgisayar, aerobik, badmintona ek olarak ta futbol kursu aç›ld›. Futbol kursu kurumun hal› sahas›nda yap›la- cak. Y›l boyu sürecek olan kurs- larda ö¤rencilere futbolun temel bilgileri verilecek. Kurum Müdürü

fiükran Akyürek, "Kurum olarak elimizden geldi¤in- ce ö¤rencilerimize çeflitli etkinlikler ve kurslarla hizmet vermeye çal›fl›yo- ruz. Son olarak kendi hal›

saham›zda ö¤rencilerimi- ze bofl zamanlar› de¤er- lendirmek için futbol kur- su açt›k. Bu kurs hem k›z hem de erkek ö¤rencilerimize aç›k olacak.

Bu kurslara kendi ö¤rencilerimiz d›fl›nda Tüm Manisal› ö¤ren- cilerimizi bekleriz."dedi.

Manisa Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu Toplum Merkezi düzenlemifl oldu¤u kurslara futbol kursunu açarak bir yenisini ekledi.

SHÇEK’te futbol kurslar› bafllad›

T

ürkiye Futbol Federasyonu'nun ‹stin- ye'deki binas›nda 10 A¤ustos Sal› günü gerçeklefltirilen fikstür çekimine TFF Genel Sekreter Vekili G›yasettin fienman, TFF Profesyonel Maçlar Planlama ve Organi- zasyon Müdürü Ufuk fiepik, Gençlik Gelifltir-

me ve Yerel Ligler Müdürü Fatih ‹brad› ile Hukuk Kurulu Üyesi Murat Aygörmez kat›l- d›. 2 ayr› gruptan oluflan A2 Lig'inde 20 ta- k›ml› 1. Grup'da yeni sezon 23 A¤ustos'ta, 18 tak›ml› 2. Grup'da ise yeni sezon 30 A¤ustos 2010'da bafllayacak.

2010-2011 Sezonunda ilk defa uygulamaya konulan A2 Ligi fik- stürü çekildi. 20 tak›mdan oluflan 1. Grupta mücadele edecek olan A2 Tak›m›m›z sezona 23 A¤ustos Pazartesi günü deplas- manda Fenerbahçe ile oynayaca¤› karfl›laflma ile bafllayacak.

A2 Tak›m›m›z›n 2010-2011 sezonu 1.Grupta ilk devrede oynayaca¤› maçlar›n program› flöyle:

1. hafta (23.08.2010): Fenerbahçe - Manisaspor 2. hafta (30.08.2010): Manisaspor - Akhisar Bld.

3. hafta (06.09.2010): Kartalspor - Manisaspor 4. hafta (13.09.2010): Manisaspor - TK‹ Tavflanl›spor 5. hafta (20.09.2010): Dardanelspor - Manisaspor 6. hafta (27.09.2010): Manisaspor - M.P. Antalyaspor 7. hafta (04.10.2010): Manisaspor - Befliktafl 8. hafta (11.10.2010): Karfl›yaka - Manisaspor 9. hafta (18.10.2010): Manisaspor - Turgutluspor 10. hafta (21.10.2010): Boluspor - Manisaspor 11. hafta (25.10.2010): Manisaspor - Güngören Bld.

12. hafta (01.11.2010): Galatasaray - Manisaspor 13. hafta (08.11.2010): Manisaspor - Altay 14. hafta (15.11.2010): Bucaspor - Manisaspor 15. hafta (22.11.2010): Manisaspor - Kas›mpaflaspor 16. hafta (29.11.2010): Denizlispor - Manisaspor 17. hafta (06.12.2010): Manisaspor - Eskiflehirspor 18. hafta (13.12.2010): Bfi Belediyespor - Manisaspor 19. hafta (20.12.2010): Manisaspor - Bursaspor

‹l Özel ‹darespor sezonu açt›

Süper Amatör Küme’de flampiyonluk hedefleyen

‹l Özel ‹darespor, yeni sezon için çal›flmalar›na bafllarken, kadroya da 3 takviye yapt›.

1

. Amatör Küme’de flampiyonlu¤u elde ederek Süper Amatör Küme’ye yükselen ‹l Özel

‹darespor, kendi tesislerin- de toplanarak yeni sezo- nun ilk antrenman›n› ger- çeklefltirdi. Antrenör Cemil U¤ur gözetiminde haz›rl›k- lar›na start veren futbolcu- lar, idmanda düz koflunun ard›ndan kondisyon çal›fl- mas› yapt›lar. K›rm›z›-Be- yazl›lar’›n ilk idman›nda yeni transferler de yer ald›.

Halitpafla Belediyespor’dan Murat, Halil ve Donat›ms-

por’dan U¤ur, yeni sezon- da Özel ‹darespor’un bafla- r›s› için ter dökeceklerini söylediler. Yeni sezonun futbol camias›na hay›rl› ol- mas›n› dileyen Antrenör Cemil U¤ur, geçen sezon ki kadronun büyük ço¤un- lu¤unu koruduklar›n› ifade ederek, "Tüm tak›mlara ka- zas›z belas›z bir sezon dili- yorum. Bizim aç›m›zdan da baflar›l› ve huzurlu bir sezonun geçmesini umut ediyoruz. fiu ana kadar 3 önemli ismi kadromuza katt›k. Eksik bölgelere tak-

viyelerimiz devam edecek.

Haz›rl›k maçlar›m›z olacak.

1 ayl›k süre zarf›nda eksik- lerimizi daha iyi gözlemle- mifl olaca¤›z." dedi.

Geçen sezon yaflanan flampiyonlukta eme¤i bu- lunan herkese teflekkür eden U¤ur, "Buralara gel- mek kolay de¤il. Süper Amatör Küme ayr› bir vit- rin. Birbirinden güçlü ra- kiplere karfl› mücadele ve- rece¤iz. Eksiklerimizi k›sa sürede tespit edip, lige ha- z›r bir flekilde girmek is- tiyoruz." diye konufltu.

1. Gençler Yaz Olimpiyat Oyunlar› için Singapur'da bulunan FIFA Baflkan› Blatter, düzenledi¤i bas›n toplant›s›nda, özellikle 2010 Dünya Kupas›'ndan sonra gündeme oturan kale çizgisi teknolojisi konusunun, futbolun kurallar›n› belirleyen IFAB'›n Ekim toplant›s›n›n gündeminde oldu¤unu belirtti.

Kale çizgisi teknolojisi gündemde

(8)

M

anisa'da amatör futbol he- yecan› Eylül ay›nda bafll›- yor. Saruhan Otel'de yap›- lan Tan›t›m ve Bilgilendirme Top- lant›s›'nda lige kat›lan tak›mlar›n gruplar› da belli oldu. Toplant›ya Amatör Spor Kulüpleri Federasyo- nu Baflkan› ‹smail Ayd›n, Gençlik ve Spor fiube Müdürü ‹lker Bilban ve kulüp yetkilileri kat›ld›. 2010- 2011 Futbol Sezonu'nda Bölgesel Lig, Süper Amatör Küme ve 1.

Amatör Küme'de mücadele ede- cek olan tak›mlar›n yöneticilerine yeni sezonla ilgili bilgiler verildi.

Toplant›da konuflma yapan Ama- tör Spor Kulüpleri Federasyonu Baflkan› ‹smail Ayd›n, geçen se- zon Manisa'y› Türkiye fiampiyo- nalar›'nda temsil eden tak›mlara teflekkür etti. Baflkan Ayd›n, yeni sezonun tüm tak›mlara hay›rl› ol- mas›n› dileyerek, “Geçen y›l 4874 sporcu ile 1537 maç say›s›na ulafl- t›k. Kulüp say›s›nda art›fl oldu.

Buna paralel olarak futbolcu say›s›

da artt›. Ancak alt liglerde kat›l›- m›n az olmas› nedeniyle maç sa- y›s›nda azalma oldu. Geçen sezon neredeyse sorunsuz geçti. fiampi- yon olarak Manisa'y› temsil eden tak›mlar›m›za teflekkür ediyorum.”

dedi.

‹fllem bedelleri art›r›ld›

Amatör ifllem bedelleriyle ilgili de bilgiler veren Ayd›n, referans be- delinin 600 lira, transfer bedelinin de 675 liraya ç›kar›ld›¤›n› ifade et- ti. Ayd›n, bu sezon sa¤l›kla ilgili önemli çal›flmalar yapt›klar›n›n da alt›n› çizerek, her sahada bir sa¤- l›kç›n›n mutlaka olaca¤›n› da söz- lerine ekledi. Daha sonra yeni se- zon tertip komitelerinin belirlen- mesinin ard›ndan tüm kategoriler de gruplar aç›kland›. Futbol ‹l Temsilcisi Erol Timur da, Bölgesel Amatör Lig'e Manisa'dan Dona- t›mspor, Salihli Belediyespor ve Kulaspor'un kat›laca¤›n› ifade

ederek, “Bu ligde en az bir tak›- m›m›z düflecek. Süper Amatör Küme'de gruplar›n› ilk iki s›rada bitiren tak›mlarla, Bölgesel Lig'den düflen tak›m›m›z Play-Off oynayacaklar. Play-Off sonras›

flampiyon olan tek tak›m› 2011- 2012 Sezonu'nda Bölgesel Lig'e gönderece¤iz. Süper Amatör Kü- me'de son iki s›ray› alacak tak›m- lar da 1. Amatör Küme'ye düfle- cek. 1. Amatör Küme'de ise grup- lar›n› ilk iki s›rada bitiren tak›mla- r›m›z, do¤rudan Süper Amatör Küme'ye yükselirken, gruplar›nda üçüncü olan tak›mlar aras›nda oy- nanacak Play-Off Müsabakalar›

sonras›nda bir tak›m daha Süper Amatör Küme vizesi alacak. Bu ligde toplam 7 tak›m bir üst lig biletini alacak. Son iki s›ray› alan tak›mlar da 2. Amatör Küme'ye düflecekler. Turgutluspor ile Ham- zabeylispor tak›mlar› daha önce lige kat›lmayacaklar›n› bildirmifl- lerdi.” dedi.

2010-2011 Futbol Sezonu öncesi Bölgesel Amatör Lig, Süper Amatör Küme ve 1. Amatör Küme Tan›t›m ve Bilgilendirme Toplant›s›, Büyük Saruhan Oteli'nde yap›ld›. Toplant›da göre yeni sezonun 25-26 Eylül tarihleri aras›nda bafllat›lmas›na

karar verildi.

deren Nizamettin kaydetti

Xanthi Skoda:0

12 A¤ustos 2010 Perflembe

M

anisa Valili¤i Toplumla ‹liflkiler Büro Koordinatörlü¤ü taraf›ndan haz›rlanan "Sevgi Çocuklar› Yaz Okulu Projesi" kapan›fl töreni Vali Cela- lettin Güvenç’in kat›l›m› ile Atatürk Spor Kompleksi Yüzme Havuzu’nda gerçek- lefltirildi. Daha önce hiç havuza gitme- mifl, maddi durumu yetersiz, hiç spor yapmam›fl ve geçen y›llarda flehir mey- dan›nda ki havuzlarda yüzen çocuklar›n- da bulundu¤u onlarca çocuk baflar›l› bi- rer sporcu olma yolunda önemli yol ald›.

"Sevgi Çocuklar› Yaz Okulu Projesi kap- sam›nda onlarca çocuk yaz boyunca Manisa Valili¤i il Özel ‹dare Atatürk Olimpik yüzme havuzuna ücretsiz olarak geldi. Çocuklar›n malzeme ihtiyaçlar›

Manisa Valili¤i il özel idare taraf›ndan karfl›land›. Manisa il Jandarma Komutan- l›¤› taraf›ndan görevlendirilen personel havuza gelen çocuklar›n saç kesimlerini yaparken, çocuklar antrenörler eflli¤inde ald›klar› e¤itim ile yüzme ö¤rendiler.

Proje kapsam›nda gerçeklefltirilen faali- yetlerle ilgili bilgiler veren Manisa Valili-

¤i Toplumla ‹liflkiler Büro Koordinatörlü-

¤ü Büro Yöneticisi Kenan Akdemir, "Sos- yal hizmet uzmanlar› ve rehber ö¤ret- menler taraf›ndan çocuklar›m›z›n sorun- lar› dinlenerek çözüm yollar›na gidilmifl, her hafta Çarflamba günleri haz›rlanan program dâhilinde sinema, tiyatro, tarihi ve turistik geziler ve kompozisyon yar›fl- malar› ile sosyal ve kültürel yar›flmalar yap›lm›fl, burada çocuklar›m›z›n saç t›- rafllar› dâhil birçok kiflisel bak›mlar›n›n yap›lmas› sa¤lanm›flt›r. Yine haftada bir

gün Gençlik Spor ‹l Müdürlü¤ü’ne ait kapal› spor salonlar›nda antrenörler eflli-

¤inde 6 dalda salon sporlar›n› ö¤renmifl- lerdir " diye konufltu

Projeye kat›lan çocuklar aras›ndan Can- su Do¤ru, Vali Güvenç’e teflekkür ede- rek, "Kendi olanaklar›m›zla gelmemizin olanaks›z oldu¤u bu havuzda bütün bir yaz boyunca yüzebildi¤imiz için kendimi flansl› hissediyorum. Bizi kendi çocuklar›

gibi görüp kollayan polis a¤abeylere, ö¤- retmenlere, e¤iticilere ve bizleri maddi

ve manevi olarak destekleyen sosyal hiz- metlere, sosyal hizmet uzmanlar›na sa- hip oldu¤umuz için kendimi flansl› his- sediyorum. Bize bu imkânlar› sunan bafl- ta valimiz olmak üzere tüm büyüklerimi- ze tek tek teflekkür ediyorum" dedi.

Kapan›fl töreninde konuflan Vali Celalet- tin Güvenç, "Bu projeye destek veren herkese teflekkür ediyorum. Anne baba- lar› tebrik ediyorum, bu yaz günlerinde bu çocuklar›m›z› sahiplendiler, havuza getirdiler ve yard›mc› oldular. Gençleri-

mizi tebrik ediyorum, birlikte hareket et- me kültürünü, sporun çeflitli dallar›n› ö¤- rendiniz. ‹nflallah içlerinden büyük spor- cular ç›kacak. Yar›n ülkemizi dünyada temsil edecek büyük sporcular olacak- t›r." Diye konufltu.

Düzenlenen kapan›fl törenine Valimiz Celalettin Güvenç, Emniyet Müdürü Adem Aydemir, Özel ‹dare Genel Sekre- teri Selami Katran, Gençlik Spor ‹l Mü- dürü Süleyman fiahin, daire müdürleri, ö¤retmenler ve ö¤renciler kat›ld›.

Devletin sevgi eli çocuklara uzand›

At›c›lar›n Diyarbak›r

hedefleri 10 madalya

A

t›c›l›k ve Avc›l›k Federasyonu’nun 2010 y›l› faaliyet progra- m›nda yer alan Ateflli Silahlar Zafer Kupas›, 16-22 A¤ustos tarihleri aras›nda Diyarbak›r At›fl Poligonu’nda gerçekleflti- rilecek. Zorlu müsabakalarda Manisa’y› temsil edecek olan Mani- sal› At›c›lar, Zafer Kupas›’nda oldukça iddial›lar. Haz›rl›klar›n› yo-

¤un bir tempoda sürdüren at›c›lar›n morali de oldukça yüksek.

Yeni At›fl Poligonu’nun Manisa’ya kazand›r›lacak olmas› bunun en büyük göstergesi. fiu anda zor flartlarda çal›flmalar› onlar› hiç üzmüyor. Antrenör Erdo¤an Karaöz, Diyarbak›r’dan iyi sonuçlarla dönüp, Manisa’y› en iyi flekilde temsil etmek istediklerini söyledi.

Zafer Kupas›’na toplam 18 sporcuyla kat›lacaklar›n› belirten Kara- öz, "Müsabakalara 15 tüfekçi ve 3 tabancac› ile kat›laca¤›z. Her zaman oldu¤u gibi hedefimiz Manisa’n›n ad›n› baflar›yla duyur- mak. Zafer Kupas›’nda birbirinden güçlü rakiplere karfl› mücadele verece¤iz. Tabii ki bizimde iyi bir kadromuz var. fiu anda haz›r- l›klar›m›z› tamamlamak üzereyiz. Bir haftal›k süre içinde tam an- lam›yla haz›r olaca¤›z. Yeni poligonumuza kavufluncaya kadar haz›rl›klar›m›z› eski poligonumuzda sürdürüyoruz. fiampiyona’ya iki gün kala yola ç›kaca¤›z. Bizden beklentilerin fark›nday›z. En az 10 madalya al›p, ilimize dönmek istiyoruz. Diyarbak›r’da ayr›ca Milli Tak›m vizesini de almak için ter dökece¤iz." dedi.

A grubu Çobanisa Akmescit Sanayispor Maltaspor

‹¤decik D›fl Mahalle Ulucami Horozköy Muradiye Turgutlu Bld.

Selvilitepe

‹stasyongücü

B grubu Akhisar Y›ld›r›m Mütevelli Süleymanl›

Kayal›o¤lu Gördes Akselendi Sazoba Beyoba Koldere Bld.

Soma Sotes

C grubu Killikspor Selendi Sartspor Köprübafl›

Trazlar Köseali Kurtulufl Ahmetli Bld.

Yeflilyurt Salihlispor

1. Amatör Küme

Amatörde heyecan bafll›yor

A grubu K›rka¤aç Saruhanl›

Halitpafla Özel ‹dare Akgünspor Karao¤lanl›

Bozköyspor Manisa Bld.

Somaspor

B grubu Emirspor Gölmarmara Salihli Y›lmaz Kocaçeflme Alaflehir Kavakl›dere Demirci Bld.

Sar›göl

Süper Amatör

Baflarspor’a teflekkür B

aflar Taekwondo ‹htisas Spor Kulübü Baflkan› Süleyman Ba-

flar örnek bir hizmete imza atarak, yaklafl›k iki ay önce Tür- kiye Harp Malulü Gaziler, fiehit Dul ve Yetimleri Derne¤i Manisa fiube Baflkan› Ümit Taydafl’› ziyaret ederek, flehit ve gazi çocuklar›na cimnastik ve taekwondo kursu vermek istediklerini ifade etmiflti. Baflar Teakwondo'nun kurs önerisini olumlu bularak kabul ettiklerini ifade eden Dernek Baflkan› Ümit Taydafl ve yöne- tim kurulu üyeleri, kulübe teflekkür ziyaretinde bulundular. Tay- dafl, yapt›klar› çal›flmalar neticesinde flehit ve gazi çocuklar›n› Ba- flar Taekwondo'da kurs görmeye bafllat›ld›¤›n› dile getirerek, “Ba- flar Taekwondo ‹htisas Kulübü, örnek bir davran›fl sergilemifltir.

Milli de¤erlerimize sahip ç›km›flt›r. Bu yaklafl›m flehit ailelerimize ve gazilerimize gösterilirken, as›l olan ülkemizin kazand›¤›d›r. Biz biliyoruz ki, ülke olmazsa hiçbir fley olmaz. fiehit ailelerim ve ga- zilerim ad›na, Baflar Taekwondo ‹htisas Kulübü Baflkan› Süleyman Baflar'a sonsuz teflekkürlerimi sunarken; içinde flehitlerimizin ve gazilerimizin isim listesi olan bir tabloyu kendilerine hediye ediyo- rum." dedi. Baflarspor Kulüp Baflkan› Süleyman Baflar da, çal›flma- lar›n tüm h›z›yla devam etti¤ini ifade ederek, söz konusu projenin amac›na ulaflmas›n›n kendilerini çok mutlu etti¤ini söyledi.

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :