Doç.Dr. PELİN KARAASLAN Doç.Dr. PELİN KARAASLAN Kişisel Bilgiler Kişisel Bilgiler

Tam metin

(1)

Doç.Dr. PELİN KARAASLAN Doç.Dr. PELİN KARAASLAN Kişisel Bilgiler

Kişisel Bilgiler

İş Telefo nu:

İş Telefo nu: +90 222 239 3750 Dahili: 4706 F ax Telefo nu:

F ax Telefo nu: +90 222 324 2990 E-po sta:

E-po sta: pelin.karaaslan@ogu.edu.tr W eb:

W eb: https://avesis.ogu.edu.tr/B0336

Eğitim Bilgileri Eğitim Bilgileri

Doktora, Universitaet zu Köln, Rechtswissenschaftliche Fakultät, Almanya 2010 - 2015 Yüksek Lisans, Universitaet zu Köln, Rechtswissenschaftliche Fakultät, Almanya 2008 - 2010 Lisans, Ankara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Türkiye 2001 - 2005

Akademik Unvanlar / Görevler Akademik Unvanlar / Görevler

Doç.Dr., Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk Bölümü, 2021 - Devam Ediyor Dr.Öğr.Üyesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk Bölümü, 2020 - 2021 Dr.Öğr.Üyesi, Anadolu Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk Bölümü, 2018 - 2020

Araştırma Görevlisi, İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü, 2016 - 2018

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

I. F ikir ve Sanat Eserlerinin Teknik Gereklilik Nedeniyle Geçici Ço ğaltılmasıF ikir ve Sanat Eserlerinin Teknik Gereklilik Nedeniyle Geçici Ço ğaltılması KARAASLAN P.

Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi, cilt.8, sa.1, ss.29-50, 2022 (Hakemli Dergi)

II. Eine Kritische W ürdigung der Rechtsprechung des EUGH zum Benutzungsbegriff aus Sicht desEine Kritische W ürdigung der Rechtsprechung des EUGH zum Benutzungsbegriff aus Sicht des deutschen Rechts

deutschen Rechts KARAASLAN P.

Social Science Development Journal, cilt.6, sa.25, ss.261-272, 2021 (Hakemli Dergi)

III. BUL UŞL ARA İL İŞKİN BİR F İKRİ MÜL KİYET STRATEJİSİ OL ARAK “STRATEJİK YAYIM (D EF ENSIVEBUL UŞL ARA İL İŞKİN BİR F İKRİ MÜL KİYET STRATEJİSİ OL ARAK “STRATEJİK YAYIM (D EF ENSIVE PUBL ISHING)”

PUBL ISHING)”

KARAASLAN P.

Hacettepe Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.10, sa.2, ss.698-729, 2020 (Hakemli Dergi)

IV. Üç Bo yutlu Yazıcıların Uygulamalı Sanat Eseri Üretmek Amacıyla Kullanılması - F ikir ve Sanat EserleriÜç Bo yutlu Yazıcıların Uygulamalı Sanat Eseri Üretmek Amacıyla Kullanılması - F ikir ve Sanat Eserleri Hukuku Kapsamında Bir İnceleme

Hukuku Kapsamında Bir İnceleme KARAASLAN P.

Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.15, sa.193, ss.1231-1261, 2020 (Hakemli Dergi) V. Markaların Kapsadığı Ürünler Arasındaki Benzerlik İncelemesinde L isans Uygulamalarının Ro lüMarkaların Kapsadığı Ürünler Arasındaki Benzerlik İncelemesinde L isans Uygulamalarının Ro lü

KARAASLAN P.

Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.28, sa.3, ss.887-911, 2020 (Hakemli Dergi)

VI. SOSYAL MED YAD A KUL L ANIL AN CAPS’L ERİN TEL İF HUKUKU BOYUTU VE YASAL D ÜZ ENL EMEL ERİNSOSYAL MED YAD A KUL L ANIL AN CAPS’L ERİN TEL İF HUKUKU BOYUTU VE YASAL D ÜZ ENL EMEL ERİN YETERL İL İĞİ

YETERL İL İĞİ KARAASLAN P.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.24, sa.3, ss.41-65, 2020 (Hakemli Dergi)

(2)

VII. Gö lge Yazarlık Sö zleşmesi/Gho stwriting AgreementGö lge Yazarlık Sö zleşmesi/Gho stwriting Agreement KARAASLAN P.

Terazi Hukuk Dergisi, cilt.15, sa.164, ss.765-773, 2020 (Hakemli Dergi)

VIII. TEKNİK BUL UŞL AR İL E TASARIM KORUMASI ARASIND A SINIR ÇİZ GİSİ: TEKNİK İŞL EVİN TASARIMITEKNİK BUL UŞL AR İL E TASARIM KORUMASI ARASIND A SINIR ÇİZ GİSİ: TEKNİK İŞL EVİN TASARIMI ŞEKİL L END İRMESİ

ŞEKİL L END İRMESİ KARAASLAN P.

İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.10, sa.2, ss.489-503, 2019 (Hakemli Dergi) IX. Kö tüleyici Reklamların Tespitinde Esas Alınacak Ortalama Tüketici ÖlçütüKö tüleyici Reklamların Tespitinde Esas Alınacak Ortalama Tüketici Ölçütü

KARAASLAN P.

Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, cilt.11, sa.40, ss.147-171, 2019 (Hakemli Dergi)

X. İnternet Platfo rm Sahibine Ait Genel İşlem Ko şullarının, Üçüncü Kişilerin Platfo rm Üzerindeİnternet Platfo rm Sahibine Ait Genel İşlem Ko şullarının, Üçüncü Kişilerin Platfo rm Üzerinde Gerçekleştirdiği Sö zleşmelerin İçeriğine D âhil Edilmesi

Gerçekleştirdiği Sö zleşmelerin İçeriğine D âhil Edilmesi KARAASLAN P.

Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.4, sa.2, ss.259-274, 2019 (Hakemli Dergi)

XI. Z ivilrechtlicher Schutz Gegen Negative Bewertungen Bei Online Handelsplatfo rmen Am Beispiel EbayZ ivilrechtlicher Schutz Gegen Negative Bewertungen Bei Online Handelsplatfo rmen Am Beispiel Ebay KARAASLAN P., DURGUT R.

Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul, cilt.49, sa.66, ss.167-188, 2018 (Hakemli Dergi)

XII. Tescil Hakkının Kazanılması, Muhafaza Edilmesi ve İhlal Edilmesinin Bir Ko şulu Olarak ”MarkanınTescil Hakkının Kazanılması, Muhafaza Edilmesi ve İhlal Edilmesinin Bir Ko şulu Olarak ”Markanın Kullanılması”

Kullanılması”

KARAASLAN P.

Legal Fikri ve Sınai Haklar Dergisi, cilt.12, sa.48, ss.1161-1197, 2017 (Hakemli Dergi) XIII. Avrupa Birliği Adalet D ivanı’nın Uygulamalarında ”Seri Markalar”Avrupa Birliği Adalet D ivanı’nın Uygulamalarında ”Seri Markalar”

KARAASLAN P.

Legal Fikri ve Sınai Haklar Dergisi, cilt.12, sa.48, ss.1131-1160, 2017 (Hakemli Dergi)

Kitap & Kitap Bölümleri Kitap & Kitap Bölümleri

I. Birden F azla Unsur İçeren Markanın Esas (Baskın) Unsurunun Birden F azla Unsur İçeren Markanın Esas (Baskın) Unsurunun Belirlenmesinde Alman F ederalBelirlenmesinde Alman F ederal Mahkemesince Kabul Edilen Tecrübe

Mahkemesince Kabul Edilen Tecrübe KurallarıKuralları Karaaslan P.

Prof. Dr. Rıza Ayhan'a Armağan, Mehmet Özdamar,Hayrettin Çağlar, Editör, Yetkin Basım Yayım ve Dağıtım, Ankara, ss.785-810, 2022

II. D o laylı Patent İhlaliD o laylı Patent İhlali KARAASLAN P.

Seçkin Yayınevi, Ankara, 2021

III. Telif Hukuku Bo yutuyla Pandemi Sürecinde Üniversitelerde Uzaktan EğitimTelif Hukuku Bo yutuyla Pandemi Sürecinde Üniversitelerde Uzaktan Eğitim KARAASLAN P.

COVID-19 Küresel Salgınının Hukuktaki Yansımaları, Kemal Şenocak, Editör, Yetkin Yayınevi, Ankara, ss.555-572, 2021

IV. Verwechslungsschutz vo n Serienmarken nach dem deutschen MarkengesetzVerwechslungsschutz vo n Serienmarken nach dem deutschen Markengesetz KARAASLAN P.

Carl Heymanns Verlag, Köln, 2016

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

I. Kişisel Verilerin Eko no mik D eğeri Üzerine “Kno w-Ho w” ile Karşılaştırmalı Bir D eğerlendirmeKişisel Verilerin Eko no mik D eğeri Üzerine “Kno w-Ho w” ile Karşılaştırmalı Bir D eğerlendirme KARAASLAN P.

Uluslararası Akdeniz Hukuk Kongresi 2022, Türkiye, 04 Temmuz 2022 II. Tescilsiz Marka Sayılabilme Ko şullarıTescilsiz Marka Sayılabilme Ko şulları

(3)

KARAASLAN P.

8. Uluslararası Asos Congress Hukuk Sempozyumu, Türkiye, 17 Haziran 2022 III. F ikir ve Sanat Eserleri Kanunu Açısından Akademide "Haksız Yazarlık"F ikir ve Sanat Eserleri Kanunu Açısından Akademide "Haksız Yazarlık"

Karaaslan P.

AKETDER 1. Etik Araştırmaları Kongresi 2022, Ankara, Türkiye, 13 - 14 Mayıs 2022 IV. F ikir ve Sanat Eserlerinin Teknik Gereklilik Nedeniyle Geçici Ço ğaltılmasıF ikir ve Sanat Eserlerinin Teknik Gereklilik Nedeniyle Geçici Ço ğaltılması

KARAASLAN P.

4. Fikri Mülkiyet Hukuku Uluslararası Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 26 Ekim 2021

V. Ortalama Tüketici Ölçütü ve Kullanma Z o runluluğu İlkesi Açısından Marka Hukukunda İlaç MarkalarıOrtalama Tüketici Ölçütü ve Kullanma Z o runluluğu İlkesi Açısından Marka Hukukunda İlaç Markaları Karaaslan P.

I. Uluslararası İlaç ve Eczacılık Hukuku Kongresi, Ankara, Türkiye, 4 - 05 Eylül 2021, ss.1

VI. Sınai Mülkiyet Kanunu Örneği Üzerinden “Numerus Clausus (Sınırlı Sayı)” Kavramına ve KıyasSınai Mülkiyet Kanunu Örneği Üzerinden “Numerus Clausus (Sınırlı Sayı)” Kavramına ve Kıyas Yasağına İlişkin Bazı D eğerlendirmeler

Yasağına İlişkin Bazı D eğerlendirmeler KARAASLAN P.

7. Asoscongress Uluslararası Hukuk Sempozyumu, Türkiye, 29 Mayıs 2021, ss.199

VII. “The Next Rembrandt” Pro jesinin F ikir ve Sanat Eserleri Hukuku Açısından D üşündürdükleri“The Next Rembrandt” Pro jesinin F ikir ve Sanat Eserleri Hukuku Açısından D üşündürdükleri Karaaslan P.

1. Uluslararası Sanat ve Edebiyat Kongresi, Ankara, Türkiye, 19 - 20 Haziran 2021, ss.25-26 VIII. D İJİTAL PAZ ARL AMA İL ETİŞİMİND E KUL L ANIL AN “D AVRANIŞSAL MİKRO HED EF L EME”D İJİTAL PAZ ARL AMA İL ETİŞİMİND E KUL L ANIL AN “D AVRANIŞSAL MİKRO HED EF L EME”

STRATEJİSİNE SÖZ L EŞME ÖZ GÜRL ÜĞÜ İL KESİ ÇERÇEVESİND E BİR BAKIŞ STRATEJİSİNE SÖZ L EŞME ÖZ GÜRL ÜĞÜ İL KESİ ÇERÇEVESİND E BİR BAKIŞ KARAASLAN P.

1. Uluslararası İletişim Bilimleri Kongresi, Ankara, Türkiye, 27 - 28 Mart 2021, ss.2 IX. F ikri Mülkiyet Haklarının Ko runmasında ”Yenilik” Ko şuluF ikri Mülkiyet Haklarının Ko runmasında ”Yenilik” Ko şulu

KARAASLAN P.

1. Uluslararası Sosyal Bilimler ve İnovasyon Kongresi, Ankara, Türkiye, 09 Ocak 2021 X. Marka ve Reklam Hukuku Perspektifinden ”Co ro na/Co vid-19” F ikri ile PazarlamaMarka ve Reklam Hukuku Perspektifinden ”Co ro na/Co vid-19” F ikri ile Pazarlama

KARAASLAN P.

III. International Conference On Covid-19 Studies, 25 - 27 Aralık 2020

XI. İkinci Tıbbi Kullanım Patentlerinin İhlalinden D o layı Hekimin So rumluluğuİkinci Tıbbi Kullanım Patentlerinin İhlalinden D o layı Hekimin So rumluluğu KARAASLAN P.

III. Uluslararası Tıp Hukuku Kongresi, Antalya, Türkiye, 9 Ekim - 12 Eylül 2019, cilt.1, ss.1063-1097 XII. Avrupa Birliği Hukukunda “Bo şanma” Kavramı ve Bu Çerçevede AB Üyesi D evletler ArasındaAvrupa Birliği Hukukunda “Bo şanma” Kavramı ve Bu Çerçevede AB Üyesi D evletler Arasında

Bo şanmanın Tanınmasının Sağlanması Bo şanmanın Tanınmasının Sağlanması KARAASLAN P.

III. Avrupa Birliği Hukukunda Güncel Gelişmeler Konferansı, Türkiye, 08 Mayıs 2019

XIII. Yapay Z eka Ve Telif Haklarının Gelecekteki İlişkisi: Hukuka Saygılı Teknik vs. Tekniğe Saygılı HukukYapay Z eka Ve Telif Haklarının Gelecekteki İlişkisi: Hukuka Saygılı Teknik vs. Tekniğe Saygılı Hukuk KARAASLAN P.

Dorlion Hukuk Zirvesi 2019, Türkiye, 27 Nisan 2019 XIV. Birlikte Var Olma (Co -Existence) AnlaşmalarıBirlikte Var Olma (Co -Existence) Anlaşmaları

KARAASLAN P.

Fikri ve Sınai Haklar Sempozyumu, Eskişehir, Türkiye, 12 Nisan 2019 XV. Hukuk Cinsiyetçi Reklamlara Müdahale Etmeli Midir?Hukuk Cinsiyetçi Reklamlara Müdahale Etmeli Midir?

KARAASLAN P.

II. Uluslararası Kadın Ve Hukuk Sempozyumu /Türkiye Barolar Birliği, 8 - 09 Mart 2019, cilt.1, ss.782-787 XVI. Kiracının Kira Sö zleşmesinden Cayma HakkıKiracının Kira Sö zleşmesinden Cayma Hakkı

KARAASLAN P.

5. Uluslararası Hukuk Sempozyumu, 25 - 28 Ekim 2018 XVII. Genel İşlem Ko şullarının Üçüncü Kişilere EtkisiGenel İşlem Ko şullarının Üçüncü Kişilere Etkisi

KARAASLAN P.

4. Uluslararası Hukuk Sempozyumu, 3 - 05 Mayıs 2018

(4)

Metrikler Metrikler

Yayın: 35

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :