ÜCRET TARİFESİ KOMİTESİ

Tam metin

(1)

345

2012 YILI

Faaliyet R a p o r u

Ücr et T espit Komitesi

ÜCRET TARİFESİ KOMİTESİ

Odamız tarafından 2010-2013 Çalışma Döneminde görev talep eden Oda üyelerimiz arasından Ücret Tarifesi Ko- mitemize, Oda Yönetim Kurulu tarafından atamalar yapılmıştır. Komitelerimiz ilk toplantılarını gerçekleştirmişler ve aşağıdaki şekilde görev dağılımları karar altına alınmıştır.

ÜCRET TESPİT KOMİTESİ 2012 YILI ÇALIŞMA RAPORU Ücret tespit komitesinde görev yapan komite üyelerimiz, 2012 yılı ücret tarifemizde yapmış olduğu 2013 dönem çalışma- lar şöyledir;

-Ücret tarifesinin genelinde yıl içi ve sonu yapılan çalışma toplantılarında % 12.50 artırılması hususunda üyeler ortak gö- rüşü ile artış yapılması önerilmiştir.

-Mevcut artırımlar 2012 tarife listesinde bulanan uygulama- ların her birine yansıtılmıştır.

- İş yükü ile işlem hacmi genişleyen ve maliyeti artan uy- gulamalar yükü değerlendirilerek uygulanabilir hizmet ücretleri ayrıca belirlenmiştir.

1) Defter tutma tablo sayfa-1 işin mahiyeti bölümü sıralama- sında 10 ve daha fazla ibaresi kaldırılması değerlendirilmiştir.

• Defter tutma bölümü serbest mesleklerde işcisiz 170,00.-TL işçili 200,00.-TL çok işçili 275,00.-TL olarak değerlendirilmiştir.

• TUİK bildirimleri hizmet bildirimi 230,00.-TL imalat bildirimi 285,00.-TL her şube için %20 artış olarak ücretlendi- rilmesi değerlendirilmiştir.

GÖREVİ ADI SOYADI Başkan EROL CEYLAN Başkan Yrd. MURAT KORUCUOĞLU Sekreter NURDAN KAYA

Üye KAZIM SANCAK

Üye RECEP YENİAY

Üye FAZLI ARSLAN

Üye ZEKAİ YAKUPOĞLU

Üye MUZAFFER VARDAR

Üye HÜLYA KARABULUT

Üye GÜLDOĞAN YILDIRIM

Üye ERSİN SARIKAYA

Üye BİRGÜL POLAT KOTİL

Üye SELÇUK ÖZSOY

(2)

346

2012 YILI

Faaliyet R a p o r u

2) KOSGEB Gerçek kişi başvuru 575,00.-TL tüzel kişi başvuruları 860,00.-TL Ücretlendirmesi değerlendirilmiştir.

• Dernek ve şubeler kuruluşları ayrı ayrı 950,00.-TL ücretlendirilmesi değerlendirilmiştir.

• Vakıf kuruluşu için 1.900,00.-TL ücretlendirilmesi değerlendirilmiştir.

• Mükellef bilgileri bildirimi 130 .-TL ücretlendirilmesi önerilmiştir.

3) Genel kurul işlemleri iki guruba ayrılarak, Olağan 1 150,00.-TL Olağanüstü 1 035,00.-TL olarak değerlendirilmiştir.

• Aile hekimligi için verilecek E-Muhtasar beyanname 60 .-TL yine Aile hekimliği için verilecek E bildirge (SGK ) 60 .-TL hizmet ücreti önerilmiştir.

4) Diğer işlemler bölümün de şirketlerde Dönem Faaliyet Raporu için 690,00.-TL ücret alınması önerilmiştir.

5) Vergi ve SGK İşlemleri Takibi Başlığı hakkında Cari dönem dışı SGK ve VERGİ teftişleri için 300,00.-TL Hizmet Ücreti alınması önerilmiştir.

Ayrıca Asgari Ücret tarifelerinin yetersiz olduğu 2010 yılında yapılan Zaman Esaslı Ücret tarifesinin hayata geçiril- mesi ve yeniden irdelenmesi için TÜRMOB’a bu hususla ilgili Çalıştay düzenlemeleri önerisi Yönetim kurulumuza sunul- muştur.

Ücret tespit komitesi olarak mevcut Asgari Ücret Tarifesinin değişen ve yeni yayınlanan kanunlar,tebliğler,uygulama genelgeleri vb. uygulama teknikleri ışığında daha detaylı bir tarifenin oluşabilmesi için oda komiteleri ve üyelerin ücret tarifesinin oluşmasında katkıda bulunmaları gerçek ücretin alınmasında katma değer katacağı kanısında olduğumuzu beyan eder,yukarıda izah etiğimiz ilgili çalışmalar komitemiz tarafından önerilen 2013 ASGARİ ÜCRET’i olduğunu beyan ederiz.

Ücret Tespit Komitesi Aralık 2012

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :