29/06/1997 tarih ve 23034 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “4 Seri Nolu Vergi Beyannamelerinin Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerce İmzalanması Hakkında Genel Tebliğ” hükümlerine göre

Tam metin

(1)

1 İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS OF ISTANBUL

İstanbul. 11.04.2012 Sayı: 8219

TÜRKİYE

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

ANKARA

Konu: Meslek mensuplarınca imzalanan beyannamelerin bildiriminin kaldırılması hk.

Bilindiği üzere 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 3568 sayılı Kanun uyarınca yetki almış olup bağımsız çalışan Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin (meslek mensuplarının), mükelleflerin vergi beyannameleri, bildirim ve eklerini elektronik ortamda göndermeleri zorunlu tutulmuştur.

Yetki verilmiş meslek mensupları, aralarında hizmet sözleşmesi bulunan müşterilerine ait beyannameleri elektronik ortamda gönderebilmeleri için VUK 340 Numaralı Tebliğ ekinde bulunan (3) nolu “Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi” ni, münferit talepte bulunan müşterileriyle de (4) nolu “Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmesi” ni düzenleyeceklerdir. Yapılan sözleşmelerin bir örneğini müşterilerine verecekler, bir örneğini de gerektiğinde ibraz edilmek üzere muhafaza edeceklerdir.

Diğer taraftan 19/02/2011 Tarih ve 27851 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 405 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ ile 3568 sayılı Kanun uyarınca yetki almış olup bağımsız çalışan ve elektronik beyanname gönderme aracılık yetkisi verilmiş meslek mensuplarına, mükellefler ile imzalamış oldukları yukarıdaki sözleşmeleri veya bunların iptaline/feshine ilişkin bilgileri elektronik ortamda internet vergi dairesine girme zorunluluğu getirilmiştir.

405 sıra numaralı VUK Genel Tebliğ ile getirilen bildirim yükümlülüğü ile Vergi İdaresi meslek mensuplarının müşterilerini tespit etmektedir.

Bu durumda; 29/06/1997 tarih ve 23034 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “4 Seri Nolu Vergi Beyannamelerinin Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerce İmzalanması Hakkında Genel Tebliğ” hükümlerine göre;

Meslek Mensuplarımızın VUK Mükerrer 227. Madde uyarınca defterini tutmuş olduğu, Danışmanlık Hizmeti verdiği ve Vergi Beyannamelerini Elektronik ortamda imzaladıkları müşterilerine ilişkin bildirim işleminin Her yıl MAYIS

(2)

2 ayının 15’ine kadar yapılmasının anlamı kalmayacaktır. Bu bildirimin kaldırması gerektiği kanaatindeyiz.

Yukarıda detaylı bir şekilde belirttiğimiz üzere; 29/06/1997 tarih ve 23034 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “4 Seri Nolu Vergi Beyannamelerinin Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerce İmzalanması Hakkında Genel Tebliğinde değişiklik yapılarak, meslek mensuplarımızın imzaladıkları beyannamelerinin bildirimi yükümlülüğünün kaldırılması konusunun Gelir İdaresi Başkanlığına iletilmesini arz ederiz.

Saygılarımızla, Yahya ARIKAN Başkan

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :